EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1517

Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris

OJ L 147, 30.6.1995, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 106 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 106 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 53 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1517/oj

31995R1517

Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris

EF-Tidende nr. L 147 af 30/06/1995 s. 0051 - 0054


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved Rådets forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 10, stk. 4, artikel 11, stk. 4, artikel 13, stk. 11, og artikel 16, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 af 21. juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94, særlig artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 16, og artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

Fodertilberedninger henhørende under KN-kode 2309 er afhængigt af sammensætningen omfattet af forordning (EØF) nr. 1766/92 eller af Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (4), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved forordning (EF) nr. 3290/94; når disse produkter er omfattet af forordning (EØF) nr. 1766/92, bliver importafgifterne erstattet af importtold fra den 1. juli 1995;

det fastsættes i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1766/92, at der skal fremlægges en import- eller eksportlicens for de i artikel 1 i nævnte forordning omhandlede produkter; tilberedninger af den type, der anvendes til foder, indgår blandt disse produkter;

i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92 fastsættes det, at der kan ydes en eksportrestitution for de i bilag A til nævnte forordning omhandlede produkter, denne restitution skal navnlig udligne den eksisterende forskel mellem priserne på basisprodukterne i Fællesskabet og noteringerne på verdensmarkedet; der bør fastsættes generelle regler vedrørende ydelse af denne restitution;

med henblik herpå bør der ved betalingen af restitutionen kun tages hensyn til de produkter, der er iblandet foderblandingen i en mængde, og som har karakteristika, der virkelig er repræsentative for substansen af det pågældende foder på grundlag af korn, det vil navnlig sige korn, mel af korn og ikke tilberedte produkter, der stammer fra maling og behandling af korn, idet der ses bort fra andre produkter, hvis iblanding i denne type foder er af supplerende eller marginal karakter;

ved fastsættelsen af størrelsen af restitutionen for disse forskellige kornprodukter bør der navnlig tages hensyn til forskellen i noteringerne mellem verdensmarkedet og EF- markedet for basiskornarterne, dvs. majs, hvede og byg;

justeringen af den forudfastsatte restitution skal ske på grundlag af de faktorer, på grundlag af hvilke restitutionen er blevet fastsat; ved denne justering bør der tages hensyn til indholdet af kornprodukter;

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1913/69 af 29. september 1969 om ydelse og forudfastsættelse af eksportrestitution for kornfoderblandinger (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1707/94 (6), og Kommissionens forordning (EØF) nr. 1619/93 af 25. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår en ordning for kornfoderblandinger (7) skal ophæves fra den 1. juli 1995; nærværende forordning indeholder de nævnte forordningers bestemmelser, idet de er tilpasset den nuværende markedssituation og iværksættelsen af de aftaler, der er indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden;

da bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 891/89 (8), som ændret ved forordning (EF) nr. 1043/95 (9), indgår i artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/95 af 23. maj 1995 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (10), bør nævnte forordning ændres, således at det bliver muligt at udstede licenser i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1766/92;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

Restitutioner

Artikel 1

1. Eksportrestitutionerne for produkter henhørende under KN-kode 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 og 2309 90 53, der er nævnt i bilag A til forordning (EØF) nr. 1766/92, i det følgende benævnte »foderblandinger på basis af korn«, fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

2. Foderblandingerne på basis af korn tariferes under de i bilag I anførte KN-kode.

Artikel 2

1. I løbet af en given måned fastsættes den restitution, der kan ydes ved eksport af foderblandinger på basis af korn, pr. ton af hver kornart, der indgår i foderblandingerne, idet der navnlig tages hensyn til følgende kriterier:

a) gennemsnittet af de restitutioner, der er ydet den foregående måned for de mest anvendte basiskornarter, forhøjet med den månedlige forhøjelse

b) gennemsnittet af importtolden for de mest anvendte basiskornarter

c) mulighederne og betingelserne for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet

d) nødvendigheden af at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked

e) eksportens økonomiske aspekter.

2. Restitutionerne fastsættes mindst én gang om måneden.

Artikel 3

1. Restitutionen justeres i givet fald i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 1162/95. Justeringen sker ved at forhøje eller nedsætte restitutionen med det beløb, der fremkommer ved hver af de i artikel 12, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1162/95 omhandlede justeringer, pr. ton kornprodukt, der er iblandet foderblandingen. Endvidere justeres restitutionen eventuelt på grundlag af den pris på mælkepulver, der gælder i eksportmåneden.

For sidstnævnte produkts vedkommende fastsættes der en korrektionsfaktor for at tage hensyn til størrelsen af den støtte, der ydes for mælkepulver bestemt til foderbrug i eksportmåneden.

2. Ved anvendelsen af artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr. 1766/92 betragtes beløbet nul ikke som en restitution, og den i artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1162/95 omhandlede justering finder derfor ikke sted.

Artikel 4

1. Eksportøren anmelder senest i forbindelse med afslutningen af toldformaliteterne den samlede sammensætning af foderblandingen på basis af korn til de kompetente myndigheder, idet der oplyses om det procentvise indhold af hver type produkt, der er iblandet, for hver position i nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og om den præcise mængde majs - andet korn.

2. Medlemsstaterne træffer alle relevante dispositioner for at sikre sig, at erklæringen er korrekt.

Artikel 5

Medlemsstaterne giver hver dag inden kl. 15.00 (belgisk tid) Kommissionen meddelelse om de mængder foderblandinger på basis af korn, for hvilke der er ansøgt om licenser.

I denne meddelelse skelnes der mellem ansøgninger med eksportrestitution eller eksportafgift og ansøgninger uden restitution.

I meddelelsen oplyses der ligeledes om de maksimale mængder korn, der er iblandet foderblandingerne, sådan som de er anført i ansøgningerne om eksportlicens.

AFSNIT II

Knaphedsklausul

Almindelige bestemmelser

Artikel 6

1. Når betingelserne i artikel 16 i forordning (EØF) nr. 1766/92 og i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 1418/76 er opfyldt for et eller flere produkter, kan Kommissionen træffe følgende foranstaltninger:

a) opkrævning af en eksportafgift. Denne afgift fastsættes af Kommissionen én gang om ugen. Den kan være forskellig for forskellige bestemmelsessteder

b) hel eller delvis suspension af udstedelsen af eksportlicenser

c) hel eller delvis afvisning af de ansøgninger om eksportlicens, der er under behandling.

2. Den i stk. 1, litra a), omhandlede eksportafgift er lig med den, der gælder på dagen for afslutningen af toldformaliteterne.

På anmodning af den pågældende, der indgives samtidig med licensansøgningen, anvendes dog den eksportafgift, der gælder på dagen for indgivelsen af ansøgningen om licens, for en eksport, der skal gennemføres i løbet af licensens gyldighedsperiode.

3. Kommissionen meddeler medlemsstaterne sin beslutning og offentliggør den.

Artikel 7

Indholdet af mejeriprodukter i foderblandingerne på basis af korn kan med henblik på beregning af restitutionen bestemmes ved at multiplicere laktoseindholdet pr. ton af det pågældende produkt med koefficienten 2.

Artikel 8

Når stivelses- eller laktoseindholdet skal bestemmes med henblik på anvendelsen af denne forordning, både hvad angår import- og eksportordningen, fastsættes analysemetoderne efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 for stivelse og efter proceduren i artikel 30 i forordning (EØF) nr. 804/68 for laktose.

Artikel 9

Artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1162/95 affattes således:

»2. Uanset artikel 13a i forordning (EØF) nr. 3719/88 skal ansøgningen om eksportlicens for produkter, som henhører under KN-kode 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 og 2309 90 53, og som har et indhold af mælkeprodukter på under 50 vægtprocent:

- i rubrik 15 indeholde en angivelse af produktet og dets ottecifrede kode; der kan anføres produkter, der henhører under to eller flere på hinanden følgende ellevecifrede underopdelinger fra nomenklaturen over restitutioner

- i rubrik 16 indeholde angivelsen »2309«

- i rubrik 17 og 18 indeholde en angivelse af den mængde foderblandinger, der skal udføres

- i rubrik 20 indeholde indholdet af kornprodukter, der skal iblandes foderblandingen, hvis det er kendt, idet der skelnes mellem majs og andre kornarter; i modsat fald intervallet for iblanding af majs - andre kornarter, hvis der gøres brug af ovennævnte mulighed for udfyldelse af rubrik 15.

Angivelserne i ansøgningen anføres på eksportlicensen.«

Artikel 10

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1913/69 og (EØF) nr. 1619/93 ophæves fra den 1. juli 1995. De gælder dog fortsat for importlicenser, der er udstedt inden den 1. juli 1995.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for licenser, der udstedes fra den 1. juli 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 1995.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.

(2) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(3) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1.

(4) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(5) EFT nr. L 246 af 30. 9. 1969, s. 11.

(6) EFT nr. L 180 af 14. 7. 1994, s. 19.

(7) EFT nr. L 155 af 26. 6. 1993, s. 24.

(8) EFT nr. L 94 af 7. 4. 1989, s. 13.

(9) EFT nr. L 106 af 11. 5. 1995, s. 8.

(10) EFT nr. L 117 af 24. 5. 1995, s. 2.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top