EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0301

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 301/95 af 14. februar 1995 om fastsættelse for medlemsstaterne for produktionsåret 1994 af indtægtstabet og det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og pr. ged, og af udbetalingen af den særlige støtte til fåre- og gedeopdræt i visse ugunstigt stillede områder i Fællesskabet

OJ L 35, 15.2.1995, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/301/oj

31995R0301

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 301/95 af 14. februar 1995 om fastsættelse for medlemsstaterne for produktionsåret 1994 af indtægtstabet og det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og pr. ged, og af udbetalingen af den særlige støtte til fåre- og gedeopdræt i visse ugunstigt stillede områder i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 035 af 15/02/1995 s. 0011 - 0012


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 301/95 af 14. februar 1995 om fastsættelse for medlemsstaterne for produktionsåret 1994 af indtægtstabet og det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og pr. ged, og af udbetalingen af den særlige støtte til fåre- og gedeopdræt i visse ugunstigt stillede områder i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 5, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1974/93 (4), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 5, stk. 1 og 5, i forordning (EØF) nr. 3013/89 er det fastsat, at der ydes en præmie til udligning af et eventuelt indkomsttab for fårekødsproducenter og i visse områder for gedekødsproducenter; disse områder er fastlagt nærmere i bilag I til forordning (EØF) nr. 3013/89 og i artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1065/86 af 11. april 1986 om fastlæggelse af de bjergområder, i hvilke præmien til gedekødsproducenterne ydes (5), ændret ved forordning (EØF) nr. 3519/86 (6);

medlemsstaterne har i medfør af artikel 5, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 3013/89 fået tilladelse til at udbetale fåre- og gedekødsproducenterne et første acontobeløb, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1640/94 (7), og et andet acontobeløb, jf. forordning (EF) nr. 1765/94 (8); det er nødvendigt at fastsætte den endelige størrelse af den præmie, der skal betales for produktionsåret 1994;

ifølge artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3013/89 beregnes størrelsen af nævnte præmie, der skal betales producenter af tunge lam for produktionsåret 1994, ved, at indkomsttabet justeres med en koefficient, som for hvert område udtrykker den årlige gennemsnitsproduktion af kød af tunge lam pr. moderfår, der producerer disse lam, opgjort pr. 100 kg slagtet vægt; ifølge forordningen skal præmien pr. moderfår til producenter af lette lam og pr. ged for produktionsåret 1994 fastsættes til 80 % af præmien til producenter af tunge lam;

i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 3013/89 skal præmien nedsættes med den virkning, som den koefficient, der er fastsat i stk. 2 i nævnte artikel, har på basisprisen; koefficienten blev fastsat til 7 % ved Rådets forordning (EØF) nr. 2069/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3013/89 (9);

det bør fastsættes, at den støtte, som er fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 1323/90 af 14. maj 1990 om indførelse af en særlig støtte til fåre- og gedeopdræt i visse ugunstigt stillede områder i Fællesskabet (10), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 363/93 (11), eller støttesaldoen beregnet i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1640/94, skal udbetales inden en vis dato, og hvilke betingelser der skal gælde i den forbindelse;

i henhold til forordning (EØF) nr. 1601/92 anvendes der fra den 1. juli 1992 særlige foranstaltninger for landbrugsproduktionen på De Kanariske Øer; foranstaltningerne omfatter et præmietillæg for producenter af lette lam og geder; tillægget ydes på samme betingelser som dem, der er fastsat for den præmie, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 3013/89; ifølge disse betingelser kan Spanien udbetale nævnte præmietillæg;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Får og Geder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der konstateres en forskel mellem basisprisen nedsat med virkningen af den koefficient, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3013/89, og EF-markedsprisen for produktionsåret 1994 på 111,189 ECU/100 kg.

Artikel 2

Den koefficient, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3013/89, fastsættes til 16 kg.

Artikel 3

1. For produktionsåret 1994 udgør præmiebeløbet pr. moderfår:

>TABELPOSITION>

2. For produktionsåret 1994 udgør præmiebeløbet pr. ged pr. område i de områder, der er fastlagt i bilag I til forordning (EØF) nr. 3013/89 og i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1065/86:

(ECU)

Præmiebeløb, der skal betales pr. ged

14,232

Artikel 4

Den særlige støtte til fåre- og gedeopdræt i visse ugunstigt stillede områder i Fællesskabet, som medlemsstaterne er bemyndiget til at udbetale i henhold til artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1323/90 inden for de lofter og efter de takster, der er fastsat i artikel 5, stk. 7, og artikel 5, stk. 8, andet afsnit, andet led, i forordning (EØF) nr. 3013/89, eller i givet fald støttesaldoen, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1640/94, skal udbetales inden den 15. oktober 1995. Den repræsentative kurs er den, der gælder på den sidste dag i produktionsåret 1994.

Artikel 5

I henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1601/92 fastsættes beløbet for det præmietillæg for produktionsåret 1994, der skal betales producenter af lette lam og gedeproducenter på De Kanariske Øer inden for de lofter og efter de takster, der er fastsat i artikel 5, stk. 7, og artikel 5, stk. 8, andet afsnit, andet led, i forordning (EØF) nr. 3013/89, således:

- 5,258 ECU pr. moderfår for de producenter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordningen

- 5,258 ECU pr. ged for de producenter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, i forordningen.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 1995.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1.

(2) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(3) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

(4) EFT nr. L 180 af 23. 7. 1993, s. 26.

(5) EFT nr. L 97 af 12. 4. 1986, s. 25.

(6) EFT nr. L 325 af 20. 11. 1986, s. 17.

(7) EFT nr. L 172 af 7. 7. 1994, s. 10.

(8) EFT nr. L 183 af 19. 7. 1994, s. 31.

(9) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 59.

(10) EFT nr. L 132 af 23. 5. 1990, s. 17.

(11) EFT nr. L 42 af 19. 2. 1993, s. 1.

Top