EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0016

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer

EFT L 213 af 7.9.1995, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; ophævet ved 32014L0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/16/oj

31995L0016

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer

EF-Tidende nr. L 213 af 07/09/1995 s. 0001 - 0031


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 17. maj 1995, og

ud fra følgende betragtninger:

Det påhviler medlemsstaterne på deres område at sørge for borgernes sikkerhed og sundhed;

hvidbogen om gennemførelsen af det indre marked, som Det Europæiske Råd godkendte i juni 1985, indeholder i afsnit 65 og 68 bestemmelser om anvendelse af den nye metode til indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne;

Rådets direktiv 84/529/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk, hydraulisk eller elektrohydraulisk drevne elevatorer (4), tillader ikke fri omsætning af alle elevatortyper; de ufravigelige bestemmelser i de nationale lovgivninger om elevatortyper, som ikke er omfattet af direktiv 84/529/EØF, udgør på grund af deres forskelligartethed hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet; de nationale bestemmelser om elevatorer bør derfor harmoniseres;

Rådets direktiv 84/528/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende fælles bestemmelser for hejse-, løfte- og transportmateriel (5) er rammedirektiv for to særdirektiver, nærmere bestemt direktiv 84/529/EØF og Rådets direktiv 86/663/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende selvkørende industritruck (6), ophævet ved direktiv 91/368/EØF af 20. juni 1991 om ændring af direktiv 89/392/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (7);

Kommissionen vedtog den 8. juni 1995 henstilling 95/216/EF (8) til medlemsstaterne vedrørende forbedring af sikkerheden ved eksisterende elevatorer;

de væsentlige krav i nærværende direktiv vil kun kunne sikre det ønskede sikkerhedsniveau, hvis der blandt bestemmelserne i Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af »CE-overensstemmelsesmærkningen«, med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (9), udvælges egnede procedurer for overensstemmelsesvurdering, som sikrer, at disse krav overholdes;

elevatorer eller visse af deres sikkerhedskomponenter, som opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, skal være forsynet med synlig CE-mærkning for at kunne markedsføres;

i dette direktiv fastlægges kun de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er af generel art; for at gøre det lettere for producenterne at bevise, at elevatorerne er i overensstemmelse med disse væsentlige krav, samt for at det kan kontrolleres, om disse krav er overholdt, bør der på europæisk plan foreligge harmoniserede standarder for forebyggelse af risici, som skyldes elevatorers konstruktion og installation; disse harmoniserede standarder på europæisk plan udarbejdes af privatretlige organer og skal bevare deres status af tekster, som ikke er retligt bindende; i denne forbindelse anerkendes Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) som de organer, der er kompetente til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstås ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation, som er vedtaget af ét af disse organer eller af begge efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (10), og i henhold til ovennævnte generelle retningslinjer;

det er vigtigt, at der fastsættes en overgangsordning, så installatørerne kan markedsføre elevatorer fremstillet inden datoen for dette direktivs gennemførelse;

dette direktiv er affattet for at dække alle risici i forbindelse med elevatorer, som deres brugere samt bygningens beboere udsættes for; direktivet skal derfor betragtes som et direktiv som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (11);

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede den 20. december 1994 til enighed om en modus vivendi vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til retsakter vedtaget efter fremgangsmåden i artikel 189 B i traktaten -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

Anvendelsesområde, markedsføring og fri omsætning

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på elevatorer, der permanent betjener bygninger og anlæg. Det finder ligeledes anvendelse på de sikkerhedskomponenter, der anvendes i de pågældende elevatorer, og som er opført på listen i bilag IV.

2. I dette direktiv forstås ved elevator: et apparat, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner i en bevægelsesbane med en hældningsgrad på over 15° i forhold til det vandrette plan, og som er beregnet til at transportere:

- personer

- personer og gods

- gods alene, hvis elevatorstolen er tilgængelig, dvs. at en person let kan komme ind i den, og den er udstyret med betjeningsanordninger placeret inde i elevatorstolen eller inden for rækkevidde af en person, der befinder sig i elevatorstolen.

Elevatorer, der bevæger sig ad en fuldstændig fastlagt bane i rummet, selv om de ikke bevæger sig langs faste styreskinner, hører ind under dette direktivs anvendelsesområde (f.eks. elevatorer løftet af et saksesystem).

3. Følgende er ikke omfattet af dette direktivs anvendelsesområde:

- tovinstallationer, herunder svævebaner, til offentlig eller ikke-offentlig personbefordring

- elevatorer, der er specielt konstrueret og bygget til militære eller politimæssige formål

- elevatorer i mineskakter

- hejse- og løftemateriel på teatre

- elevatorer installeret i transportmidler

- elevatorer, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet

- tandhjulsbaner

- personførende og person/godsførende byggepladselevatorer.

4. I dette direktiv forstås ved:

- elevatorinstallatør: en fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for en elevators konstruktion, fremstilling, installation og markedsføring, og som anbringer CE-mærkningen og udsteder EF-overensstemmelseserklæringen

- markedsføring af elevatoren: det tidspunkt, hvor installatøren første gang stiller elevatoren til rådighed for brugeren

- sikkerhedskomponent: en komponent opført i bilag IV

- fabrikant af sikkerhedskomponenter: en fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for konstruktionen og fremstillingen af sikkerhedskomponenterne, og som anbringer CE-mærkningen og udsteder EF-overensstemmelseserklæringen

- elevatormodel: en repræsentativ elevator, hvis tekniske dokumentation viser, hvorledes de væsentlige sikkerhedskrav vil blive overholdt i de elevatorer, som senere fremstilles på grundlag af elevatormodellen, som er fastlagt efter objektive parametre og anvender tilsvarende sikkerhedskomponenter.

Alle tilladte variationer mellem elevatormodellen og de elevatorer, der er fremstillet på grundlag heraf, skal være klart angivet (med maksimums- og minimumsværdier) i den tekniske dokumentation.

Det er tilladt ved beregninger og/eller på grundlag af konstruktionstegninger at påvise ensartetheden inden for en serie anordninger og deres installation, for så vidt angår overholdelsen af de væsentlige sikkerhedskrav.

5. Når de i direktivet omhandlede risici for en elevators vedkommende er helt eller delvis omfattet af særdirektiver, finder nærværende direktiv ikke anvendelse, eller det ophører med at finde anvendelse for så vidt angår disse elevatorer og disse risici, så snart særdirektiverne er trådt i kraft.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at:

- elevatorer, som omfattes af dette direktiv, kun kan markedsføres og ibrugtages, hvis der ikke er risiko for, at personers sikkerhed og sundhed og i givet fald goder bringes i fare, for så vidt elevatorerne installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål

- sikkerhedskomponenter, som omfattes af dette direktiv, kun kan markedsføres og ibrugtages, hvis de elevatorer, hvorpå de skal monteres, ikke indebærer risiko for, at personers sikkerhed og sundhed og i givet fald goder bringes i fare, for så vidt disse komponenter monteres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den person, der er ansvarlig for opførelsen af en bygning eller et anlæg, og elevatorinstallatøren dels gensidigt udveksler de nødvendige oplysninger, dels træffer de foranstaltninger, der kræves, for at elevatoren kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der ikke i elevatorskakter findes andre rørinstallationer eller anlæg end dem, der er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed.

4. Uden at dette indskrænker stk. 1, 2 og 3, berører dette direktiv ikke medlemsstaternes mulighed for under overholdelse af traktaten at fastsætte de krav, som de anser for nødvendige for at sikre personers beskyttelse i forbindelse med ibrugtagning og benyttelse af de pågældende elevatorer, forudsat at dette ikke indebærer ændringer af dem i forhold til dette direktiv.

5. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer, udstillinger, ved demonstrationer osv. præsenteres elevatorer eller sikkerhedskomponenter, som ikke er i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser; det skal i så fald ved synlig skiltning klart anføres, at de ikke opfylder bestemmelserne, samt at de pågældende elevatorer eller sikkerhedskomponenter ikke kan erhverves, før elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenterne eller sidstnævntes i Fællesskabet etablerede repræsentant har bragt dem i overensstemmelse hermed. Ved demonstrationer skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personer.

Artikel 3

De elevatorer, som omfattes af dette direktiv, skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I.

De sikkerhedskomponenter, som omfattes af dette direktiv, skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I, eller sikre, at de elevatorer, hvorpå de monteres, opfylder samme væsentlige krav.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og ibrugtagning på deres område af elevatorer og/eller sikkerhedskomponenter, som opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

2. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af komponenter, som ifølge erklæring fra fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant er beregnet til at indgå i en elevator, som omfattes af dette direktiv.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne anser elevatorer og sikkerhedskomponenter, der er forsynet med CE-mærkning, og som ledsages af den i bilag II omhandlede EF-overensstemmelseserklæring, for at opfylde samtlige bestemmelser i dette direktiv, herunder de i kapitel II omhandlede procedurer for overensstemmelsesvurdering.

Findes der ikke harmoniserede standarder, fastsætter medlemsstaterne de bestemmelser, som de finder nødvendige for, at de berørte parter får kendskab til de gældende nationale standarder og tekniske specifikationer, der betragtes som vigtige eller nyttige i forbindelse med en korrekt anvendelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag I.

2. Når en national standard, der gennemfører en harmoniseret standard, hvis reference er blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, omfatter et eller flere væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav,

- forudsættes den elevator, der er fremstillet i overensstemmelse med denne standard, at være i overensstemmelse med de pågældende væsentlige krav

- forudsættes den sikkerhedskomponent, der er fremstillet i overensstemmelse med denne standard, at ville give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde de pågældende væsentlige krav.

Medlemsstaterne offentliggør referencerne for de nationale standarder, der gennemfører de harmoniserede standarder.

3. Medlemsstaterne sikrer sig, at der træffes passende foranstaltninger til at gøre det muligt for arbejdsmarkedets parter at få indflydelse på udarbejdelsen og opfølgningen af de harmoniserede standarder på nationalt plan.

Artikel 6

1. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 2, omhandlede harmoniserede standarder ikke fuldstændigt opfylder de relevante væsentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EØF, og redegør for årsagerne hertil. Udvalget afgiver en hasteudtalelse.

På baggrund af udvalgets udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, om det er nødvendigt at tilbagetrække de berørte standarder fra de i artikel 5, stk. 2, omhandlede offentliggørelser.

2. Kommissionen kan efter proceduren i stk. 3 vedtage enhver passende foranstaltning med henblik på at sikre, at den praktiske anvendelse af dette direktiv bliver ensartet.

3. Kommissionen bistås af et stående udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Det stående udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Kommissionens repræsentant forelægger det stående udvalg et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast, om nødvendigt ved afstemning, inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget spørgsmålet haster.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen.

Kommissionen tager videst muligt hensyn til det stående udvalgs udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

4. Det stående udvalg kan desuden behandle ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af dette direktiv, som formanden forelægger, enten på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat.

Artikel 7

1. Hvis en medlemsstat konstaterer, at en elevator eller en sikkerhedskomponent, der er forsynet med CE-mærkning, og som anvendes i overensstemmelse med sit formål, vil kunne frembyde fare for personers sikkerhed og sundhed og i givet fald for goder, træffer den alle nødvendige foranstaltninger til at trække den tilbage fra markedet, forbyde dens markedsføring og ibrugtagning eller begrænse dens frie omsætning.

Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om denne foranstaltning og anfører grundene til beslutningen, herunder navnlig, om den manglende overensstemmelse skyldes:

a) at de i artikel 3 omhandlede væsentlige krav ikke er opfyldt

b) fejlagtig anvendelse af de i artikel 5, stk. 2, omhandlede standarder

c) en mangel ved selve de i artikel 5, stk. 2, omhandlede standarder.

2. Kommissionen holder hurtigst muligt samråd med de berørte parter. Hvis Kommissionen efter dette samråd konstaterer:

- at foranstaltningerne er berettigede, underretter den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, og de øvrige medlemsstater herom. Hvis den i stk. 1 omhandlede beslutning begrundes med en mangel ved selve standarderne, forelægger Kommissionen efter samråd med de berørte parter sagen for det i artikel 6, stk. 1, omhandlede udvalg, dersom den medlemsstat, der har truffet beslutningen, har til hensigt at fastholde den, og indleder den procedure, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1

- at foranstaltningerne er uberettigede, underretter den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt elevatorinstallatøren, fabrikanten af sikkerhedskomponenterne eller sidstnævntes i Fællesskabet etablerede repræsentant herom.

3. Er en elevator eller en sikkerhedskomponent, som ikke opfylder overensstemmelseskriterierne, forsynet med CE-mærkning, træffer den kompetente medlemsstat de nødvendige foranstaltninger over for den, der har anbragt mærkningen, og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

4. Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om procedurens forløb og resultater.

KAPITEL II

Procedure for overensstemmelsesvurdering

Artikel 8

1. Inden markedsføringen af de i bilag IV omhandlede sikkerhedskomponenter skal fabrikanten af en sikkerhedskomponent eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant:

a) i) enten lade modellen til sikkerhedskomponenten underkaste EF-typeafprøvning i overensstemmelse med bilag V og produktionskontrol ved et bemyndiget organ i overensstemmelse med bilag XI

ii) eller lade modellen til sikkerhedskomponenten underkaste EF-typeafprøvning i overensstemmelse med bilag V og anvende et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med bilag VIII til produktionskontrol

iii) eller anvende et fuldstændigt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med bilag IX

b) anbringe CE-mærkningen på hver enkelt sikkerhedskomponent og udstede en overensstemmelseserklæring med de i bilag II anførte oplysninger, idet der tages hensyn til bestemmelserne i det anvendte bilag (henholdsvis bilag VIII, IX eller XI)

c) opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.

2. Inden markedsføringen skal en elevator have gennemgået en af følgende procedurer:

i) enten skal den, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevator, som har gennemgået den i bilag V omhandlede EF-typeafprøvning, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af

- den afsluttende kontrol i bilag VI, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV.

Procedurerne angående såvel konstruktions- og fremstillingsfaserne som installations- og afprøvningsfaserne kan anvendes på den samme elevator

ii) eller den skal, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevatormodel, som har gennemgået den i bilag V omhandlede EF-typeafprøvning, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af

- den afsluttende kontrol i bilag VI, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV

iii) eller den skal, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevator, som har gennemgået den i bilag XIII omhandlede kvalitetssikring suppleret med en kontrol af konstruktionen, hvis denne ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af

- den afsluttende kontrol i bilag VI, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV

iv) eller den skal have gennemgået en enhedsverifikation foretaget af et bemyndiget organ som omhandlet i bilag X

v) eller den skal have gennemgået den i bilag XIII omhandlede kvalitetssikring suppleret med en kontrol af konstruktionen, hvis denne ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder.

I de under punkt i), ii) og iii) nævnte tilfælde skal den person, som er ansvarlig for konstruktionen, give den person, der er ansvarlig for fremstillingen, installationen og afprøvningen, alle de nødvendige oplysninger for at sidstnævnte kan finde sted under betryggende forhold.

3. I alle de i stk. 2 nævnte tilfælde

- anbringer installatøren CE-mærkningen på elevatoren og udsteder en overensstemmelseserklæring med de i bilag II anførte oplysninger, idet der tages hensyn til bestemmelserne i det anvendte bilag (henholdsvis bilag VI, X, XII, XIII eller XIV)

- opbevarer elevatorinstallatøren en kopi af overensstemmelseserklæringen i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført

- kan Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer, efter anmodning, hos installatøren få udleveret en kopi af overensstemmelseserklæringen og af de prøvningsrapporter, som er udfærdiget i forbindelse med den afsluttende kontrol.

4. a) Når elevatorer eller sikkerhedskomponenter er omfattet af andre direktiver, der vedrører andre aspekter, og som foreskriver CE-mærkning, angiver denne mærkning, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten også formodes at opfylde bestemmelserne i disse andre direktiver.

b) Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver kan vælge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser CE-mærkningen imidlertid kun, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten opfylder bestemmelserne i de direktiver, som elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenten anvender. I så fald skal referencerne vedrørende de anvendte direktiver, som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til nævnte direktiver, og som ledsager elevatoren eller sikkerhedskomponenten.

5. Har hverken elevatorinstallatøren, fabrikanten af sikkerhedskomponenterne eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant opfyldt de i de foregående stykker omhandlede forpligtelser, påhviler denne forpligtelse enhver person, der markedsfører elevatoren eller sikkerhedskomponenten i Fællesskabet. De samme forpligtelser påhviler den, der fremstiller elevatoren eller sikkerhedskomponenten til eget brug.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer de har udpeget til at gennemføre de i artikel 8 omhandlede procedurer, samt hvilke specifikke opgaver og undersøgelsesprocedurer disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen forudgående har tildelt dem.

Kommissionen offentliggør til orientering en liste over de bemyndigede organer samt deres identifikationsnummer og de opgaver, de er udpeget til at varetage, i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kommissionen sørger for, at listen ajourføres.

2. Medlemsstaterne anvender kriterierne i bilag VII i forbindelse med vurderingen af de bemyndigede organer. Organer, der opfylder de vurderingskriterier, der er fastsat i de relevante harmoniserede standarder, formodes at opfylde disse kriterier.

3. En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal inddrage bemyndigelsen, hvis den konstaterer, at dette organ ikke længere opfylder kriterierne i bilag VII. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

KAPITEL III

CE-mærkning

Artikel 10

1. CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE«. I bilag III er anført den model, der skal anvendes.

2. CE-mærkningen anbringes i den enkelte elevatorstol på en tydelig og synlig måde i overensstemmelse med punkt 5 i bilag I og skal anbringes på de sikkerhedskomponenter, der er opført i fortegnelsen i bilag IV, eller, hvis dette ikke er muligt, på et skilt, der er fastgjort på sikkerhedskomponenten.

3. Det er forbudt at anbringe mærkning på elevatorerne eller sikkerhedskomponenterne, som kan vildlede tredjemand med hensyn til CE-mærkningens betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på elevatorerne eller sikkerhedskomponenterne, forudsat at dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller let læselig.

4. Med forbehold af artikel 7:

a) er elevatorinstallatøren, fabrikanten af en sikkerhedskomponent eller sidstnævntes i Fællesskabet etablerede repræsentant - hvis en medlemsstat konstaterer, at CE-mærkningen er blevet anbragt uberettiget - forpligtet til at sørge for, at produktet igen bringes til at opfylde bestemmelserne om CE-mærkning, og at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten har fastsat

b) skal medlemsstaten, såfremt produktet fortsat ikke opfylder kravene, træffe alle nødvendige foranstaltninger til at begrænse eller forbyde markedsføring af den pågældende sikkerhedskomponent eller sikre, at den trækkes tilbage fra markedet, og forbyde benyttelse af elevatoren samt underrette de øvrige medlemsstater efter fremgangsmåden i artikel 7, stk. 4.

KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 11

Enhver afgørelse, der træffes i medfør af dette direktiv, og som medfører begrænsning af

- en elevators markedsføring og/eller ibrugtagning og/eller benyttelse

- en sikkerhedskomponents markedsføring og/eller ibrugtagning

skal nøje begrundes. Afgørelsen meddeles så hurtigt som muligt den berørte part med angivelse af de i den pågældende medlemsstat eksisterende klagemuligheder og fristerne for anvendelsen af disse.

Artikel 12

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til, at fortegnelserne over alle relevante afgørelser vedrørende dette direktivs anvendelse gøres tilgængelige.

Artikel 13

Direktiv 84/528/EØF og 84/529/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 1999.

Artikel 14

Det foreliggende direktiv er et direktiv i henhold til artikel 2, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF, for så vidt angår de aspekter, der har forbindelse med elevatorinstallation.

Artikel 15

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. januar 1997 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 1997.

2. Indtil den 30. juni 1999 tillader medlemsstaterne

- markedsføring og ibrugtagning af elevatorer

- markedsføring og ibrugtagning af sikkerhedskomponenter

der er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende på deres område på tidspunktet for dette direktivs udstedelse.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Senest den 30. juni 2002 foretager Kommissionen i samråd med det i artikel 6, stk. 3, nævnte udvalg og på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne en gennemgang af, hvorledes de i dette direktiv fastsatte procedurer fungerer, og foreslår eventuelt passende ændringer.

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 1995.

På Europa-Parlamentets vegne

K. HÄNSCH

Formand

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand

(1) EFT nr. C 62 af 11. 3. 1992, s. 4 og EFT nr. C 180 af 2. 7. 1993, s. 11.

(2) EFT nr. C 287 af 4. 11. 1992, s. 2.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 29. oktober 1992 (EFT nr. C 305 af 23. 11. 1992, s. 114), Rådets fælles holdning af 16. juni 1994 (EFT nr. C 232 af 20. 8. 1994, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 1994 (EFT nr. C 305 af 31. 10. 1994, s. 48).

(4) EFT nr. L 300 af 19. 11. 1984, s. 86. Direktivet er senest ændret ved direktiv 90/486/EØF (EFT nr. L 270 af 2. 10. 1990, s. 21).

(5) EFT nr. L 300 af 19. 11. 1984, s. 72. Direktivet er senest ændret ved direktiv 88/665/EØF (EFT nr. L 382 af 31. 12. 1988, s. 42).

(6) EFT nr. L 384 af 31. 12. 1986, s. 12.

(7) EFT nr. L 198 af 22. 7. 1991, s. 16.

(8) EFT nr. L 134 af 20. 6. 1995, s. 37.

(9) EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 23.

(10) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/10/EF (EFT nr. L 100 af 19. 4. 1994, s. 30).

(11) EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989, s. 12.

BILAG I

VÆSENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSKRAV I FORBINDELSE MED KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF ELEVATORER OG SIKKERHEDSKOMPONENTER

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

1. De forpligtelser, der fastsættes ved de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, finder kun anvendelse, når den relevante risiko er til stede for den omhandlede elevator eller sikkerhedskomponent i forbindelse med anvendelse af denne under de af elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenten fastsatte forhold.

2. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet er ufravigelige. Under hensyn til det tekniske stade er det dog muligt, at de deri fastsatte mål ikke kan nås. Er dette tilfældet, skal elevatoren eller sikkerhedskomponenten konstrueres og fremstilles med henblik på så vidt muligt at tilstræbe disse mål.

3. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten og elevatorinstallatøren skal foretage en risikoanalyse med henblik på at identificere alle de risici, der knytter sig til deres produkt; produktet skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyn til denne analyse.

4. I overensstemmelse med artikel 14 gælder de væsentlige krav i direktiv 89/106/EØF, som ikke er medtaget i dette direktiv, for elevatorer.

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

1.1. Anvendelse af direktiv 89/392/EØF som ændret ved direktiv 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF

Hvis den relevante risiko foreligger, men ikke behandles i dette bilag, finder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag I til direktiv 89/392/EØF anvendelse. Under alle omstændigheder finder det væsentlige krav i punkt 1.1.2 i bilag I til direktiv 89/392/EØF anvendelse.

1.2. Elevatorstol

Elevatorstolen skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at areal og bæreevne svarer til det maksimale antal personer og den nominelt højeste belastning, som installatøren har fastsat for elevatoren.

Når elevatoren er beregnet til at transportere personer og dens dimensioner tillader det, skal elevatorstolen være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at dens struktur ikke er til gene eller hinder for, at handicappede kan få adgang til og benytte elevatoren, og således at det er muligt at udstyre den med alle nødvendige anordninger, der kan lette de pågældendes brug heraf.

1.3. Ophængning og bæremidler

Alle elevatorstolens ophængningsdele og/eller bæremidler og tovfastgørelser skal vælges og konstrueres således, at der sikres et tilstrækkeligt samlet sikkerhedsniveau, og således at risikoen for, at elevatorstolen falder ned, reduceres til et minimum under hensyn til brugsvilkårene, de anvendte materialer og fremstillingsvilkårene.

Hvis der anvendes tove eller kæder som bæremiddel for elevatorstolen, skal der være mindst to indbyrdes uafhængige tove eller kæder, og hvert enkelt tov eller kæde skal være forsynet med sit eget fastgørelsessystem. Tove og kæder må hverken være splejset eller samlet, undtagen hvor dette er nødvendigt, for at de kan fastgøres eller ombøjes.

1.4. Kontrol af bevægelser (herunder hastighedsbegrænsning)

1.4.1. Elevatorerne skal være konstrueret, fremstillet og installeret på en sådan måde, at igangsætning ikke er mulig, så længe belastningen overstiger den nominelt højeste mærkelast.

1.4.2. Elevatorerne skal være udstyret med hastighedsbegrænser.

Dette gælder dog ikke for elevatorer, der på grund af drivsystemets konstruktion ikke vil kunne opnå for stor hastighed.

1.4.3. Hurtige elevatorer skal være udstyret med en anordning, hvormed hastigheden kan kontrolleres og styres.

1.4.4. Elevatorer, hvori der anvendes friktionsskiver, skal være konstrueret på en sådan måde, at tovenes stabilitet på friktionsskiven er sikret.

1.5. Elevatorspil

1.5.1. Hver enkelt personelevator skal have sit eget elevatorspil. Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor der i stedet for kontravægtene er monteret endnu en elevatorstol.

1.5.2. Elevatorinstallatøren skal sørge for, at en elevators spil og de hertil knyttede anordninger ikke er tilgængelige, undtagen i forbindelse med vedligeholdelse samt i nødstilfælde.

1.6. Betjeningsanordninger

1.6.1. Betjeningsanordningerne i elevatorer, der skal kunne benyttes af handicappede uden ledsager, skal være konstrueret og anbragt på en hensigtsmæssig måde.

1.6.2. Betjeningsanordningernes funktion skal være tydeligt angivet.

1.6.3. En elevatorgruppes kaldesystemer kan være fælles eller indbyrdes forbundet.

1.6.4. Det elektriske materiel skal installeres og forbindes på en sådan måde, at

- enhver forveksling med kredsløb, der ikke hører til elevatoren, er udelukket

- energiforsyningen kan sluttes til under belastning

- elevatorens bevægelser er afhængige af de elektriske sikkerhedsanordninger, der er anbragt i et uafhængigt sikkerhedskredsløb

- en fejl i den elektriske installation ikke skaber en farlig situation.

2. RISICI FOR PERSONER UDEN FOR ELEVATORSTOLEN

2.1. Elevatoren skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at adgang til elevatorskakten er umulig undtagen i forbindelse med vedligeholdelse eller i nødstilfælde. Inden en person kan komme ind i elevatorskakten, skal normal benyttelse af elevatoren være gjort umulig.

2.2. Elevatoren skal være konstrueret og fremstillet på en måde, som udelukker fare for at komme i klemme, når elevatorstolen befinder sig i en af sine yderstillinger.

Dette formål opfyldes ved et frit rum eller et tilflugtssted uden for hver af yderstillingerne.

I særlige tilfælde, navnlig i eksisterende ejendomme, kan der, når ovennævnte løsning ikke er mulig, træffes andre foranstaltninger til at undgå en sådan fare. Medlemsstaterne skal da have mulighed for at give en forhåndsgodkendelse.

2.3. Adgangsåbningerne til elevatorstolen skal være forsynet med etagedøre, der har en tilstrækkelig stor mekanisk modstandsevne i forhold til de af fabrikanten foreskrevne brugsvilkår.

En sammenlåsningsanordning skal ved normal funktion forhindre:

- at elevatorstolen kan igangsættes med vilje eller utilsigtet, hvis ikke alle etagedøre er lukket og låst

- åbning af en etagedør, medens elevatorstolen er i bevægelse, og hvis ikke den befinder sig på en etage.

Fremføring for åben etagedør med henblik på at bringe elevatorstolen i niveau med en etagedørtærskel er dog tilladt i nærmere definerede zoner, hvis dette sker med kontrolleret hastighed.

3. RISICI FOR PERSONER I ELEVATORSTOLEN

3.1. Elevatorstolen skal være fuldstændig lukket med hele vægge, lofter og gulve, bortset fra ventilationsåbninger, og forsynet med hele døre. Elevatordørene skal være konstrueret og monteret på en sådan måde, at elevatorstolen ikke kan bevæges, bortset fra den fremføring, der omhandles i tredje afsnit i punkt 2.3, medmindre dørene er lukket, og således at den standser, hvis dørene åbnes.

Elevatordørene skal forblive lukkede og låst i tilfælde af standsning mellem to etager, hvis der ellers er fare for fald mellem elevatorstolen og skakten, eller hvis der ikke er nogen skakt.

3.2. I tilfælde af energisvigt eller fejl ved en komponent skal elevatoren være udstyret med anordninger beregnet til at forhindre frit fald eller ukontrollerede opadgående bevægelser af elevatorstolen.

Anordningen til forhindring af elevatorstolens frie fald skal være uafhængig af elevatorstolens ophængningsanordninger.

Denne anordning skal være i stand til at standse stolen ved den nominelt højeste mærkelast og den maksimale hastighed, som elevatorinstallatøren har fastsat. Standsning på grund af denne anordning må ikke under nogen belastningsforhold fremkalde en opbremsning, der er farlig for de personer, der befinder sig i stolen.

3.3. Der skal være installeret bufferanordninger mellem elevatorskaktens bund og elevatorstolens gulv.

I så fald skal det frie rum, der omhandles i punkt 2.2, måles med bufferanordningerne fuldstændig sammentrykt.

Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor elevatorstolen på grund af konstruktionen af drivsystemet ikke kan komme ind i det frie rum, som omhandles i punkt 2.2.

3.4. Elevatorerne skal konstrueres og fremstilles, så de ikke kan igangsættes, medmindre den i punkt 3.2 nævnte anordning befinder sig i en stilling, hvor den kan fungere.

4. ANDRE RISICI

4.1. Hvis etagedørene og elevatordørene eller begge disse døre bevæges mekanisk, skal de være udstyret med en anordning, der udelukker risikoen for klemning, når de bevæges.

4.2. Etagedørene, herunder de dele, der er forsynet med glas, skal, når de skal bidrage til at sikre bygningen mod ildebrand, have en passende varmebestandighed, betegnet ved at de er hele og ubeskadigede samt ved deres isolerende (ilden må ikke brede sig) og varmeoverførende egenskaber (varmestråling).

4.3. Eventuelle kontravægte skal monteres på en sådan måde, at muligheden for sammenstød med elevatorstolen eller nedfald på denne er udelukket.

4.4. Elevatorerne skal være udstyret med anordninger, som gør det muligt at frigøre og hjælpe personer ud, der sidder fast i elevatorstolen.

4.5. Elevatorstolen skal være forsynet med et tovejskommunikationsmiddel, som gør det muligt til enhver tid at få forbindelse med en særlig alarmcentral.

4.6. Elevatorerne skal konstrueres og fremstilles således, at de ved overskridelse af den af elevatorinstallatøren foreskrevne højeste temperatur i det rum, hvor elevatorspillet er placeret, kan afslutte de igangværende bevægelser, men ikke udføre nye styreordrer.

4.7. Elevatorstolene skal konstrueres og fremstilles således, at der er tilstrækkelig udluftning til passagererne, også ved længerevarende standsning.

4.8. Elevatorstolen skal være forsynet med tilstrækkelig belysning, når den benyttes, eller når en dør åbnes; den skal desuden være forsynet med nødbelysning.

4.9. Det i punkt 4.5 omhandlede kommunikationsmiddel og den i punkt 4.8 omhandlede nødbelysning skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de fungerer ved strømafbrydelse. De skal kunne fungere i det tidsrum, det normalt tager, inden hjælp når frem.

4.10. Styresystemet i elevatorer, der kan anvendes i tilfælde af brand, skal være konstrueret og fremstillet således, at det kan slås fra på visse etager og give redningskorps fortrinsret til betjeningen.

5. MÆRKNING

5.1. Ud over de minimumsangivelser, som enhver maskine skal omfatte i henhold til punkt 1.7.3 i bilag I til direktiv 89/392/EØF, skal elevatorstolen være forsynet med et tydeligt skilt, hvorpå mærkelasten i kilogram og det maksimale antal passagerer klart er angivet.

5.2. Hvis apparatet er konstrueret således, at personer, der sidder fast i elevatorstolen, kan komme ud uden hjælp udefra, skal der i elevatorstolen klart og synligt være angivet instruktioner herom.

6. BRUGSANVISNING

6.1. De i bilag IV omhandlede sikkerhedskomponenter skal være ledsaget af en brugsanvisning, som er affattet på et officielt sprog i elevatorinstallatørens medlemsstat, eller et andet EF-sprog, som denne har godkendt, således at

- montering

- tilslutning

- justering

- vedligeholdelse

kan ske på en effektiv og farefri måde.

6.2. Der skal til hver elevator medfølge dokumentation, der er udarbejdet på et eller flere fællesskabssprog, der kan fastlægges i overensstemmelse med traktaten af den medlemsstat, hvor elevatoren installeres. Denne dokumentation skal mindst omfatte:

- en brugsanvisning med de planer og diagrammer, som er nødvendige for normal brug samt for vedligeholdelse, eftersyn, reparation, regelmæssige verifikationer og den i punkt 4.4 omhandlede redningsindsats

- en servicebog, hvori reparationer og i givet fald regelmæssige verifikationer kan anføres.

BILAG II

A. Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for sikkerhedskomponenter (1)

EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

- navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenter (2)

- eventuelt navn og adresse på dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant (3)

- beskrivelse af sikkerhedskomponenten, type- og seriebetegnelse og eventuelt serienummer

- sikkerhedskomponentens sikkerhedsfunktion, hvis denne ikke fremgår klart af beskrivelsen

- sikkerhedskomponentens fabrikationsår

- alle relevante bestemmelser, som sikkerhedskomponenten opfylder

- eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder, der er anvendt

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-typeafprøvningen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra a), nr. i) og ii)

- eventuelt henvisning til den EF-typeafprøvningsattest, der er udstedt af det bemyndigede organ

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført produktionskontrollen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra a), nr. ii)

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har kontrolleret det kvalitetsstyringssystem, som fabrikanten har anvendt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra a), nr. iii)

- identifikation af den underskriver, der har bemyndigelse til at forpligte fabrikanten af sikkerhedskomponenter, eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant.

B. Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for installerede elevatorer (4)

EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

- navn og adresse på elevatorinstallatøren (5)

- beskrivelse af elevatoren, type- og seriebetegnelse, serienummer og adressen på det sted, hvor elevatoren er installeret

- elevatorens installationsår

- alle relevante bestemmelser, som elevatoren opfylder

- eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder, der er anvendt

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-typeafprøvningen af elevatormodellen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, nr. i) og ii)

- eventuelt henvisning til EF-typeafprøvningsattesten

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-verifikationen af elevatoren i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, nr. iv)

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har foretaget den afsluttende kontrol af elevatoren i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, nr. i), ii), iii), første led

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har foretaget kontrollen af det kvalitetsstyringssystem, elevatorinstallatøren har anvendt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, andet og tredje led, i nr. i), ii) og iii) samt artikel 8, stk. 2, nr. v)

- identifikation af den underskriver, der har bemyndigelse til at forpligte elevatorinstallatøren.

(1) Denne erklæring skal være skrevet på maskine eller med trykte bogstaver og være udfærdiget på samme sprog som den brugsanvisning, der er nævnt i bilag I, punkt 6.1.

(2) Firmanavn og fuldstændig adresse; hvis det drejer sig om en repræsentant, angives ligeledes firmanavn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenterne.

(3) Denne erklæring skal være skrevet på maskine eller med trykte bogstaver og være udfærdiget på samme sprog som den brugsanvisning, der er nævnt i bilag I, punkt 6.2.

(4) Firmanavn og fuldstændig adresse.

BILAG III

CE-OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« i overensstemmelse med følgende model:

>REFERENCE TIL EN FILM>

Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

De forskellige dele, der indgår i CE-mærkningen, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm. Der kan undtages fra denne mindstestørrelse i forbindelse med små sikkerhedskomponenter.

CE-mærkningen efterfølges af identifikationsnummeret på det relevante bemyndigede organ i forbindelse med

- procedurerne i artikel 8, stk. 1, litra a), nr. ii) eller iii)

- procedurerne i artikel 8, stk. 2.

BILAG IV

LISTE OVER DE I ARTIKEL 1, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 1, OMHANDLEDE SIKKERHEDSKOMPONENTER

1. Anordninger til aflåsning af etagedøre.

2. Anordninger (jf. punkt 3.2 i bilag I) til forhindring af elevatorstolens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelser.

3. Hastighedsbegrænsere.

4. a) Energiakkumulerende buffere

- dels af ikke-lineær art

- dels til dæmpning af returslaget.

b) Energiabsorberende buffere.

5. Sikkerhedsanordninger på hydrauliske cylindre i hydrauliske systemer, når de anvendes som anordninger til hindring af fald.

6. Elektriske sikkerhedsanordninger i form af sikkerhedsafbrydere, hvori der indgår elektroniske komponenter.

BILAG V

EF-TYPEAFPRØVNING (modul B)

A. EF-typeafprøvning af sikkerhedskomponenter

1. EF-typeafprøvningen er den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et repræsentativt eksemplar af en sikkerhedskomponent vil give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde de relevante bestemmelser i nærværende direktiv.

2. Anmodningen om EF-typeafprøvning indgives af sikkerhedskomponentens fabrikant eller dennes repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

- navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anordningen indgives af denne, samt sikkerhedskomponenternes fabrikationssted

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- teknisk dokumentation

- et repræsentativt eksemplar af sikkerhedskomponenten eller angivelse af det sted, hvor den kan undersøges. Det bemyndigede organ kan med begrundelse anmode om andre eksemplarer.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere sikkerhedskomponentens overensstemmelse og dens evne til at give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde bestemmelserne i direktivet.

Den tekniske dokumentation skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen af overensstemmelsen, indeholde følgende oplysninger:

- en generel beskrivelse af sikkerhedskomponenten, herunder anvendelsesområde (især eventuelle begrænsninger med hensyn til hastighed, belastning, energi) og betingelser (især eksplosionsfarlig atmosfære, dårlige vejrforhold)

- konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer

- relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)

- eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage

- et eksemplar af monteringsinstruktionerne for sikkerhedskomponenterne

- de foranstaltninger, der vil blive truffet på fabrikationsstadiet for at sikre, at de seriefremstillede sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med den sikkerhedskomponent, der er afprøvet.

4. Det bemyndigede organ:

- undersøger den tekniske dokumentation for at vurdere, om den er i stand til at opfylde de tilstræbte målsætninger

- undersøger sikkerhedskomponenten for at kontrollere, om den svarer til den tekniske dokumentation

- gennemfører eller lader gennemføre den relevante kontrol og de nødvendige prøvninger for at verificere, om sikkerhedskomponentfabrikantens løsninger er i overensstemmelse med direktivets krav og giver mulighed for, at sikkerhedskomponenten kan opfylde sin funktion, når den monteres korrekt på en elevator.

5. Opfylder det repræsentative eksemplar af sikkerhedskomponenten direktivets relevante bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten, resultaterne af kontrollen, betingelserne for attestens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan få udleveret en kopi af attesten og efter begrundet anmodning en kopi af den tekniske dokumentation og rapporterne for de foretagne undersøgelser, beregninger eller prøvninger. Afslår det bemyndigede organ at udstede EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.

6. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ om alle, også mindre, ændringer, som han har foretaget eller agter at foretage af den godkendte sikkerhedskomponent, herunder nye udgaver, som ikke er præciseret i den oprindelige tekniske dokumentation (jf. punkt 3, første led). Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler fabrikanten eller dennes repræsentant, om EF-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig (1).

7. Alle bemyndigede organer skal meddele medlemsstaterne de relevante oplysninger vedrørende:

- de udstedte EF-typeafprøvningsattester

- de tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

Endvidere skal alle bemyndigede organer meddele de øvrige bemyndigede organer de relevante oplysninger vedrørende tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

8. EF-typeafprøvningsattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udformes på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.

9. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og eventuelle tillæg til disse i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.

Er hverken fabrikanten af en sikkerhedskomponent eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af sikkerhedskomponenten i Fællesskabet.

B. EF-typeafprøvning af elevatoren

1. EF-typeafprøvningen er den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en elevatormodel eller en elevator, for hvilken der ikke er forudset andre udgaver, opfylder bestemmelserne i nærværende direktiv.

2. Anmodningen om EF-typeafprøvning af elevatoren indgives af elevatorinstallatøren til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde

- elevatorinstallatørens navn og adresse

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- teknisk dokumentation

- angivelse af det sted, hvor elevatormodellen kan undersøges. Denne skal omfatte tilslutningsdelene samt udstyr til betjening af mindst tre niveauer (det øverste, det nederste og et mellemliggende).

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere, om elevatoren er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser, og at forstå dens konstruktion og funktion.

Den tekniske dokumentation skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen af overensstemmelsen, indeholde følgende oplysninger:

- en generel beskrivelse af elevatormodellen. Den tekniske dokumentation skal klart angive alle de ændringsmuligheder, der er i forbindelse med den elevatormodel, der forelægges til prøvning (jf. artikel 1, stk. 4)

- konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer

- relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)

- en kopi af EF-overensstemmelseserklæringerne for de sikkerhedskomponenter, der er anvendt ved fremstillingen af elevatoren

- eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage

- et eksemplar af brugsanvisningen for elevatoren

- de foranstaltninger, der vil blive truffet ved installationen for at sikre, at den serieproducerede elevator er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

4. Det bemyndigede organ:

- undersøger den tekniske dokumentation for at vurdere, om den er i stand til at opfylde de tilstræbte målsætninger

- undersøger elevatormodellen for at kontrollere, om den svarer til den tekniske dokumentation

- gennemfører eller lader gennemføre den relevante kontrol og de nødvendige prøvninger for at verificere, om elevatorinstallatørens løsninger er i overensstemmelse med direktivets krav og giver mulighed for, at elevatoren kan opfylde dem.

5. Opfylder elevatormodellen direktivets relevante bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde elevatorinstallatørens navn og adresse, resultaterne af kontrollen, betingelserne for attestens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan få udleveret en kopi af attesten og efter begrundet anmodning en kopi af den tekniske dokumentation og rapporterne for de foretagne undersøgelser, beregninger eller prøvninger.

Afslår det bemyndigede organ at udstede EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.

6. Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ om alle, også mindre, ændringer, som han har foretaget eller agter at foretage af den godkendte elevator, herunder nye udgaver, som ikke er præciseret i den oprindelige tekniske dokumentation (jf. punkt 3, første led). Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler installatøren, om EF-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig (2).

7. Alle bemyndigede organer skal meddele medlemsstaterne de relevante oplysninger vedrørende:

- de udstedte EF-typeafprøvningsattester

- de tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

Endvidere skal alle bemyndigede organer meddele de øvrige bemyndigede organer de relevante oplysninger vedrørende tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

8. EF-typeafprøvningsattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.

9. Elevatorinstallatøren skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og eventuelle tillæg til disse i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af den elevator, der er i overensstemmelse med elevatormodellen.

(1) Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny anmodning.

(2) Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny anmodning.

BILAG VI

AFSLUTTENDE KONTROL

1. Den afsluttende kontrol er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder betingelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at den elevator, der markedsføres, opfylder direktivets krav. Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen i hver elevatorstol og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring.

2. Elevatorinstallatøren træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at den elevator, der markedsføres, er i overensstemmelse med den elevatormodel, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der gælder for den.

3. Elevatorinstallatøren skal opbevare en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen og af den i punkt 6 nævnte afsluttende kontrolattest i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført.

4. Et bemyndiget organ, valgt af elevatorinstallatøren, foretager eller lader foretage den afsluttende kontrol af den elevator, der skal markedsføres. Der gennemføres kontrol og passende prøvninger, som omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. direktivets artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, om elevatoren opfylder de relevante krav i direktivet.

Disse kontroller og prøvninger omfatter bl.a.:

a) en undersøgelse af dokumentationen for at verificere, om elevatoren er i overensstemmelse med den elevatormodel, der er godkendt i henhold til bilag V, afsnit B

b) - elevatorens funktion uden belastning og ved maksimal belastning for at sikre, at sikkerhedsanordningerne er monteret korrekt og fungerer tilfredsstillende (stopanordninger, låse, mv.)

- elevatorens funktion ved maksimal belastning og uden belastning for at sikre, at sikkerhedsanordningerne fungerer tilfredsstillende ved strømsvigt

- statisk afprøvning med en belastning, der svarer til 1,25 gange mærkelasten.

Mærkelasten er den belastning, der er anført i bilag I, punkt 5.

Efter disse prøvninger skal det bemyndigede organ sikre sig, at der ikke er sket nogen deformation eller forringelse, som vil kunne hindre brug af elevatoren.

5. Det bemyndigede organ modtager en teknisk dokumentation, der består af:

- en generel plan over elevatoren

- de nødvendige planer og diagrammer, for at den afsluttende kontrol kan foretages, f.eks. oversigter over styringskredsløb

- et eksemplar af de brugsanvisninger, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Det bemyndigede organ kan ikke kræve detaljerede planer eller præcise oplysninger, som ikke er nødvendige for at foretage verifikation af, at den elevator, der skal markedsføres, er i overensstemmelse med den elevatormodel, som er beskrevet i EF-typeafprøvningserklæringen.

6. Opfylder elevatoren direktivets bestemmelser, anbringer det bemyndigede organ sit identifikationsnummer eller lader det anbringe ved siden af CE-mærkningen, jf. bilag III, og udsteder en afsluttende kontrolattest, hvori de gennemførte kontroller og prøvninger nævnes.

Det bemyndigede organ udfylder de relevante sider i den servicebog, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Afslår det bemyndigede organ at udstede den afsluttende kontrolattest, skal det give en detaljeret begrundelse for dette afslag og anføre, hvorledes godkendelse kan opnås. Når elevatorinstallatøren på ny anmoder om afsluttende kontrol, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.

7. Den afsluttende kontrolattest, sagsakter og korrespondance vedrørende godkendelsesprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det kompetente organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

BILAG VII

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED BEMYNDIGELSE AF ORGANER

1. Organet, dets leder og dets personale, som skal udføre kontrolarbejdet, må hverken være konstruktør, leverandør eller fabrikant af de sikkerhedskomponenter eller installatør af de elevatorer, som de kontrollerer, eller være nogen af disse personers repræsentant. På samme måde må organet, dets leder og dets personale, som skal udføre kontrol med de kvalitetsstyringssystemer, der omhandles i direktivets artikel 8, hverken være konstruktør, leverandør eller fabrikant af de sikkerhedskomponenter eller installatør af de elevatorer, som de kontrollerer, eller være nogen af disse parters repræsentant. De må hverken direkte eller som repræsentant deltage i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af disse sikkerhedskomponenter eller i installationen af disse elevatorer. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikanten af sikkerhedskomponenterne eller elevatorinstallatøren og organet.

2. Kontrolorganet og personalet skal udføre kontrollen med den største faglige integritet og tekniske kompetence og være uafhængigt af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i resultaterne af kontrollen.

3. Organet skal råde over det nødvendige personale og besidde de midler, som er nødvendige for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med udførelsen af kontrollen; det skal også have adgang til det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre særlige verifikationer.

4. Det personale, som skal foretage kontrollen, skal have:

- en god teknisk og faglig uddannelse

- tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring med sådanne kontroller

- den nødvendige færdighed i at udarbejde attester, journaler og rapporter, som gengiver resultaterne af den udførte kontrol.

5. Det personale, som skal foretage kontrollen, skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må hverken være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende udfører, eller af kontrollens resultater.

6. Organet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen gennemføres direkte af medlemsstaten.

7. Organets personale har tavshedspligt om alt, hvad det får kendskab til under udførelsen af arbejdet (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor det udfører sit arbejde) i henhold til direktivet eller enhver national retsforskrift udstedt i medfør af dette.

BILAG VIII

KVALITETSSIKRING AF PRODUKTERNE (modul E)

1. Kvalitetssikring af produkterne er den procedure, hvorved en fabrikant af sikkerhedskomponenter, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at sikkerhedskomponenterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet, og at sikkerhedskomponenten vil give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde bestemmelserne i direktivet.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hver sikkerhedskomponent og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for endelig kontrol af sikkerhedskomponenten og prøvning, som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for de pågældende sikkerhedskomponenter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om de planlagte sikkerhedskomponenter

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- teknisk dokumentation vedrørende de godkendte sikkerhedskomponenter og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hver enkelt sikkerhedskomponent, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten af sikkerhedskomponenter har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a) kvalitetsmålsætninger

b) organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til sikkerhedskomponenternes kvalitet

c) de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen

d) midlerne til verifikation af, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt

e) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

Vurderingsholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i sikkerhedskomponentfabrikantens lokaler.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten af sikkerhedskomponenterne. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenten på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemer

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenter vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal afgive en kontrolrapport til fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende; det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

5. Fabrikanten skal i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

(1) Denne harmoniserede standard er EN 29003, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for sikkerhedskomponenter.

BILAG IX

FULD KVALITETSSIKRING (modul H)

1. Fuld kvalitetssikring er den procedure, hvorved en fabrikant af sikkerhedskomponenter, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at sikkerhedskomponenterne opfylder de relevante krav i direktivet, og at sikkerhedskomponenten vil give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde bestemmelserne i direktivet.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hver enkelt sikkerhedskomponent og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for konstruktion, produktion, afsluttende kontrol af sikkerhedskomponenterne og prøvning som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om sikkerhedskomponenterne

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at sikkerhedskomponenterne opfylder de relevante krav i direktivet, og giver de elevatorer, hvorpå de monteres korrekt, mulighed for at opfylde disse bestemmelser.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetspolitik og procedurer såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktionskvalitet og sikkerhedskomponenternes kvalitet

- de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt, samt, hvis de i artikel 5 omhandlede standarder ikke anvendes fuldt ud, hvordan det sikres, at de væsentlige krav i direktivet, som gælder for sikkerhedskomponenterne, vil blive opfyldt

- de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved konstruktionen af sikkerhedskomponenterne

- de relevante teknikker til produktion, kvalitetskontrol og kvalitetssikring samt de systematiske fremgangsmåder og foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer osv.

- midlerne til verifikation af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

Vurderingsholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i fabrikantens lokaler.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten af sikkerhedskomponenter. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten af sikkerhedskomponenter forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenter på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Fabrikanten af sikkerhedskomponenter skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere konstruktions-, produktions-, kontrol- og prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og skal give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- kvalitetsregistreringer i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet såsom resultater af analyser, beregninger, prøvninger osv.

- kvalitetsregistreringer i henhold til produktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet såsom kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ foretager periodiske kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenter vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal afgive en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan desuden aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten af sikkerhedskomponenter. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

5. Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant skal i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

Er hverken fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af sikkerhedskomponenterne i Fællesskabet.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om de udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

7. Sagsakter og korrespondance vedrørende procedurerne for fuld kvalitetssikring udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

(1) Denne harmoniserede standard er EN 29001, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for sikkerhedskomponenter.

BILAG X

ENHEDSVERIFIKATION (modul G)

1. Enhedsverifikationen er den procedure, hvorved en elevatorinstallatør sikrer sig og erklærer, at den elevator, der markedsføres, og for hvilken der er udstedt den i punkt 4 omhandlede overensstemmelsesattest, er i overensstemmelse med direktivets krav. Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring.

2. Elevatorinstallatøren indgiver anmodning om at foretage enhedsverifikationen til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

- elevatorinstallatørens navn og adresse, samt angivelse af det sted, hvor elevatoren er installeret

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- teknisk dokumentation.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere elevatorens overensstemmelse med direktivets krav samt forstå elevatorens konstruktion, installation og funktion.

I det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere overensstemmelsen, skal den tekniske dokumentation indeholde følgende elementer:

- en generel beskrivelse af elevatoren

- konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer

- relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)

- eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som elevatorinstallatøren har foretaget eller ladet foretage

- et eksemplar af brugsanvisningen til elevatoren

- en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne for de sikkerhedskomponenter, der er anvendt.

4. Det bemyndigede organ undersøger den tekniske dokumentation og elevatoren og gennemfører de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. direktivets artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at elevatoren er i overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv.

Opfylder elevatoren direktivets bestemmelser, anbringer det bemyndigede organ sit identifikationsnummer eller lader det anbringe ved siden af CE-mærkningen, jf. bilag III, og udsteder en overensstemmelsesattest om de gennemførte prøvninger.

Det bemyndigede organ udfylder de relevante sider i den servicebog, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Afslår det bemyndigede organ at udstede overensstemmelsesattesten, skal det give en detaljeret begrundelse for dette afslag og anføre, hvorledes godkendelse kan opnås. Når elevatorinstallatøren på ny anmoder om verificering, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.

5. Overensstemmelsesattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende enhedsverifikationsprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.

6. Elevatorinstallatøren opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelsesattesten i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført.

BILAG XI

TYPEOVERENSSTEMMELSE MED STIKPRØVEKONTROL (modul C)

1. Typeoverensstemmelsen er den procedure, hvorved fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant sikrer sig og erklærer, at sikkerhedskomponenterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeattesten og opfylder de relevante krav i direktivet, og at sikkerhedskomponenterne vil give den elevator, hvorpå de monteres korrekt, mulighed for at overholde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hver enkelt sikkerhedskomponent og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten af sikkerhedskomponenter træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i direktivet.

3. Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant skal opbevare en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.

Er hverken fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, der er ansvarlig for markedsføringen af sikkerhedskomponenterne i Fællesskabet.

4. Et bemyndiget organ efter sikkerhedskomponentfabrikantens valg foretager eller lader foretage kontrol af sikkerhedskomponenterne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på stedet en passende stikprøve til kontrol af de færdige sikkerhedskomponenter, og der gennemføres prøvninger som omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. direktivets artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, om produktionen opfylder direktivets relevante krav. Opfylder en eller flere sikkerhedskomponenter ikke kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger.

De elementer, der skal tages i betragtning ved kontrollen af sikkerhedskomponenterne, fastlægges efter fælles aftale mellem samtlige de bemyndigede organer, der skal varetage denne procedure, under hensyntagen til sikkerhedskomponenternes væsentlige karakteristika, der er nævnt i bilag IV.

Under fremstillingsprocessen anbringer fabrikanten på det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer på sikkerhedskomponenten.

5. Sagsakter og korrespondance vedrørende procedurerne for stikprøvekontrol, der er omhandlet i punkt 4, udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

BILAG XII

KVALITETSSIKRING AF ELEVATORPRODUKTERNE (modul E)

1. Kvalitetssikring af produkterne er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at de installerede elevatorer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet.

Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen på hver enkelt elevator og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Elevatorinstallatøren anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for afsluttende kontrol af elevatoren og prøvning, som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Elevatorinstallatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for elevatorerne til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om de planlagte elevatorer

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- teknisk dokumentation vedrørende de godkendte elevatorer og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hver enkelt elevator, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som elevatorinstallatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a) kvalitetsmålsætninger

b) organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til elevatorernes kvalitet

c) de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført forud for markedsføringen, herunder mindst de i bilag VI, punkt 4, litra b), omhandlede prøvninger

d) midlerne til verifikation af, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt

e) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

Vurderingsholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i elevatorinstallatørens lokaler og et besøg på en byggeplads.

Afgørelsen skal meddeles elevatorinstallatøren. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Elevatorinstallatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler elevatorinstallatøren sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at elevatorinstallatøren på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Elevatorinstallatøren skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol- og prøvningsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at elevatorinstallatøren vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal afgive en kontrolrapport til elevatorinstallatøren.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg på steder, hvor der installeres elevatorer.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet og elevatoren fungerer tilfredsstillende; det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til elevatorinstallatøren.

5. Elevatorinstallatøren skal i ti år fra elevatorens sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit og i punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

(1) Denne harmoniserede standard er EN 29003, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for elevatorerne.

BILAG XIII

FULD KVALITETSSIKRING AF ELEVATORER (modul H)

1. Fuld kvalitetssikring er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at elevatorerne opfylder de relevante krav i direktivet.

Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen på hver enkelt elevator og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Elevatorinstallatøren anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for konstruktion, fremstilling, montering, installation og afsluttende kontrol af elevatorerne og prøvning som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Elevatorinstallatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om elevatorerne, navnlig dem, som gør det muligt at forstå sammenhængen mellem elevatorens konstruktion og funktion samt at vurdere overensstemmelsen med direktivets krav

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at elevatorerne opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som elevatorinstallatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at procedurerne, såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre, fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktionskvaliteten og elevatorernes kvalitet

- de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt, samt, hvis de i direktivets artikel 5 omhandlede standarder ikke anvendes fuldt ud, hvordan det sikres, at de væsentlige krav i direktivet, som gælder for elevatorerne, vil blive opfyldt

- de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved ibrugtagningen af elevatorkonstruktionen

- de undersøgelser og de prøvninger, der skal udføres ved modtagelsen af forsyningerne med materialer, komponenter og delmontager

- de relevante teknikker til montering, installation og kvalitetskontrol samt de systematiske fremgangsmåder og foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før (kontrol af installationsvilkårene: skakt, placering af elevatorspil mv.), under og efter installationen (herunder mindst de i bilag VI, punkt 4, litra b), omhandlede prøvninger)

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

- midlerne til verifikation af, at den krævede konstruktions- og installationskvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3. Konstruktionskontrol

Er konstruktionen ikke fuldstændig overensstemmende med de harmoniserede standarder, skal det bemyndigede organ undersøge, om konstruktionen opfylder direktivets bestemmelser, og det udsteder i bekræftende fald en EF-konstruktionsafprøvningsattest til elevatorinstallatøren med angivelse af attestens gyldighedsperiode og de nødvendige data til identificering af den godkendte konstruktion.

3.4. Kontrol af kvalitetsstyringssystemet

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

Vurderingsholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i elevatorinstallatørens lokaler og et besøg på en byggeplads.

Afgørelsen skal meddeles elevatorinstallatøren. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.5. Elevatorinstallatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler elevatorinstallatøren afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at elevatorinstallatøren på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Elevatorinstallatøren skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere konstruktions-, produktions-, monterings-, installations-, kontrol- og prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og skal give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- kvalitetsregistreringer i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet såsom resultater af analyser, beregninger, prøvninger mv.

- kvalitetsregistreringer i henhold til den del af kvalitetsstyringssystemet, der vedrører modtagelse af forsyninger og installation, såsom kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at elevatorinstallatøren vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og afgive en kontrolrapport til elevatorinstallatøren.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos elevatorinstallatøren eller på steder, hvor der installeres elevatorer. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det afgiver en besøgsrapport og, i givet fald, en prøvningsrapport til elevatorinstallatøren.

5. Elevatorinstallatøren skal i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført, kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.5, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.5, sidste afsnit og i punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

Er elevatorinstallatøren ikke etableret i Fællesskabet, påhviler denne pligt det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

7. Sagsakter og korrespondance vedrørende procedurerne for fuld kvalitetssikring udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

(1) Denne harmoniserede standard er EN 29001, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for elevatorerne.

BILAG XIV

KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN (modul D)

1. Kvalitetssikring af produktionen er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at de pågældende elevatorer opfylder de relevante krav i direktivet. Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen på hver enkelt elevator og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Elevatorinstallatøren skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem for produktion, installation, afsluttende kontrol af elevatorerne og prøvning som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Elevatorinstallatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om elevatorerne

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- i givet fald teknisk dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at elevatorerne opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som elevatorinstallatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til elevatorernes kvalitet

- fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske teknikker og foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter installationen (1)

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

- hvordan det kontrolleres, at den af elevatorerne krævede kvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den harmoniserende standard på området (2).

Vurderingsholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på elevatorinstallatørens anlæg.

Afgørelsen skal meddeles elevatorinstallatøren. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Elevatorinstallatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler elevatorinstallatøren afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med EF-kontrollen er at sikre, at elevatorinstallatøren på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Elevatorinstallatøren skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere produktions-, kontrol-, monterings-, installations-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at elevatorinstallatøren vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det afgiver en kontrolrapport til elevatorinstallatøren.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos elevatorinstallatøren og på monteringsstedet. Under disse besøg kan det om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til elevatorinstallatøren.

5. Elevatorinstallatøren skal i ti år fra datoen for produktets sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, fjerde afsnit og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemet.

7. Sagsakterne og korrespondancen vedrørende procedurerne for kvalitetssikring af produktionen udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

(1) Disse prøvninger skal mindst omfatte de prøvninger, som er omhandlet i bilag VI, punkt 4, litra b).

(2) Denne harmoniserende standard er EN 29002, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for elevatorerne.

Top