EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0001

95/1/EF, Euratom, EKSF: Rådets afgørelse af 1. januar 1995 om tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 1, 1.1.1995, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(1)/oj

31995D0001

95/1/EF, Euratom, EKSF: Rådets afgørelse af 1. januar 1995 om tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union

EF-Tidende nr. L 001 af 01/01/1995 s. 0001 - 0219


RÅDETS AFGØRELSE af 1. januar 1995 om tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union (95/1/EF, Euratom, EKSF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Kongeriget Norge har ikke deponeret sine ratifikationsinstrumenter i tide og er derfor ikke blevet medlem af Den Europæiske Union den 1. januar 1995;

det er følgelig blevet nødvendigt at foretage en tilpasning af visse bestemmelser i ovennævnte artikel 2;

det er endvidere nødvendigt at foretage en tilpasning af de bestemmelser i akten vedrørende vilkårene for tiltrædelsen og tilpasningerne af traktaterne, som udtrykkeligt angår Norge, eller at konstatere, at disse bestemmelser er bortfaldet -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i traktaten mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union, affattes således:

»Artikel 3

Denne traktat, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet den danske, engelske, finske, franske, græske, irske, italienske, nederlandske, portugisiske, spanske, svenske og tyske tekst alle har samme gyldighed, deponeres i Den italienske Republiks regeringsarkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.«

Artikel 2

Titlen på akten vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, ændres til:

»Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union«.

Den ovenfor omhandlede akt benævnes i det følgende også »tiltrædelsesakten«.

Artikel 3

Følgende bestemmelser i tiltrædelsesakten bortfalder:

Fjerde del, afsnit II, artikel 32-68, artikel 146 samt bilag III, IV, V og VII.

Artikel 4

Artikel 1, femte led, i tiltrædelsesakten affattes således:

»- forstås ved udtrykket `nye medlemsstater` Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.«

Artikel 5

Artikel 11 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 11

Artikel 2 i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, der er knyttet som bilag til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom, affattes således:

`Artikel 2

Antallet af repræsentanter, der vælges i hver enkelt medlemsstat, fastsættes til:

>TABELPOSITION>

`.«.

Artikel 6

Artikel 13 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 13

EKSF-traktatens artikel 28 affattes således:

`Artikel 28

Når Kommissionen indhenter udtalelse fra Rådet, rådslår dette uden nødvendigvis at skride til afstemning. Referat af drøftelserne sendes til Kommissionen.

I tilfælde, hvor denne traktat kræver en samstemmende udtalelse fra Rådet, anses denne for vedtaget, såfremt det af Kommissionen forelagte forslag får tilslutning:

- fra et absolut flertal af medlemsstaternes repræsentanter, heri indbefattet stemmerne fra repræsentanterne for to medlemsstater, som hver står for mindst en tiendedel af den samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduktion eller

- i tilfælde af stemmelighed, og såfremt Kommissionen fastholder sit forslag efter en fornyet drøftelse, fra repræsentanter for tre medlemsstater, som hver står for mindst en tiendedel af den samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduktion.

I tilfælde, hvor denne traktat kræver en enstemmig beslutning eller enstemmig og samstemmende udtalelse, er beslutningen eller udtalelsen vedtaget, såfremt alle Rådets medlemmer stemmer herfor. Ved anvendelse af artiklerne 21, 32, 32a, 45b og 78h, i denne traktat og artikel 16, artikel 20, stk. 3, artikel 28, stk. 5, og artikel 44 i protokollen vedrørende Domstolens statut, hindrer det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repræsenteret, undlader at stemme, dog ikke vedtagelsen af de af Rådets afgørelser, der kræver enstemmighed.

Rådets beslutninger, bortset fra dem, der kræver kvalificeret flertal eller enstemmighed, træffes af et flertal af Rådets medlemmer; dette flertal betragtes som opnået, dersom det omfatter det absolutte flertal af medlemsstaternes repræsentanter, heri indbefattet stemmerne fra repræsentanterne for to medlemsstater, som hver står for mindst en tiendedel af den samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduktion. Ved anvendelse af de bestemmelser i artiklerne 45b, 78 og 78b i denne traktat, hvorefter der kræves kvalificeret flertal, tildeles der dog rådsmedlemmernes stemmer følgende vægt:

>TABELPOSITION>

Afgørelser træffes med mindst 62 stemmer, der udtrykker tilslutning fra mindst 10 medlemmer.

Hvert medlem af Rådet kan kun fra ét af de øvrige medlemmer modtage fuldmagt til at stemme.

Rådet står i forbindelse med medlemsstaterne gennem sin formand.

Rådets afgørelser offentliggøres på den måde, som det selv bestemmer`.«.

Artikel 7

Artikel 14 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 14

EKSF-traktatens artikel 95, stk. 4, affattes således:

`Disse ændringer udarbejdes i enighed som forslag fra Kommissionen og Rådet, der træffer afgørelse med et flertal på tolv femtendedele af dets medlemmer, og forelægges Domstolen til udtalelse. Ved sin undersøgelse har Domstolen fuld kompetence til at prøve alle faktiske og retlige forhold. Dersom Domstolen efter denne undersøgelse finder, at forslagene stemmer overens med bestemmelserne i foranstående stykke, oversendes forslagene til Europa-Parlamentet og træder i kraft, såfremt de vedtages med et flertal på tre fjerdedele af de afgivne stemmer og to tredjedele af Europa-Parlamentets medlemmer`.«.

Artikel 8

Artikel 15 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 15

1. EF-traktatens artikel 148, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 118, stk. 2, affattes således:

`2. Ved de rådsafgørelser, som kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer følgende vægt:

>TABELPOSITION>

Rådets afgørelser træffes med mindst:

- 62 stemmer i tilfælde, hvor afgørelsen i henhold til denne traktat skal træffes på forslag af Kommissionen,

- 62 stemmer afgivet af mindst 10 medlemmer, der stemmer for, i alle andre tilfælde.`

2. Artikel J.3, nr. 2), andet afsnit, i EU-traktatens affattes således:

`Ved de rådsafgørelser, der kræver kvalificeret flertal i henhold til det foregående afsnit, tildeles medlemmernes stemmer den vægt, der er fastsat i artikel 148, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelser træffes med mindst 62 stemmer afgivet af mindst 10 medlemmer, der stemmer for.`

3. EU-traktatens artikel K.4, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

`Ved de rådsafgørelser, der kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer den vægt, som anført i artikel 148, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelser træffes med mindst 62 stemmer afgivet af mindst 10 medlemmer, der stemmer for.`

4. Punkt 2, andet afsnit, første punktum, i den protokol om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til EF-traktaten, affattes således:

`Uanset traktatens artikel 148, stk. 2, er retsakter, der er udarbejdet i henhold til denne protokol, og som skal vedtages af Rådet med kvalificeret flertal, vedtaget, hvis der er mindst 52 stemmer for`.«.

Artikel 9

Artikel 16 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 16

EKSF-traktatens artikel 9, stk. 1, første afsnit, EF-traktatens artikel 157, stk. 1, første afsnit, og Euratom-traktatens artikel 126, stk. 1, første afsnit, affattes således:

`1. Kommissionen består af 20 medlemmer, der vælges under hensyn til deres almindelige duelighed, og hvis uafhængighed er uomtvistelig`.«.

Artikel 10

Artikel 17 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 17

1. EKSF-traktatens artikel 32, stk. 1, EF-traktatens artikel 165, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 137, stk. 1, affattes således:

`Domstolen består af 15 dommere.`

2. Artikel 2, stk. 1, i Rådets afgørelse (88/591/EKSF, EØF, Euratom) affattes således:

`Retten i Første Instans består af 15 medlemmer`.«.

Artikel 11

Artikel 20 i tiltrædelsestraktaten affattes således:

»Artikel 20

EKSF-traktatens artikel 32a, stk. 1, EF-traktatens artikel 166, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 138, stk. 1, affattes således:

`Domstolen bistås af otte generaladvokater. Dog udnævnes en niende generaladvokat fra tiltrædelsesdatoen til den 6. oktober 2000`.«.

Artikel 12

Artikel 21 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 21

EKSF-traktatens artikel 32b, stk. 2 og 3, EF-traktatens artikel 167, stk. 2 og 3, og Euratom-traktatens artikel 139, stk. 2 og 3, affattes således:

`Hvert tredje år finder en delvis nybesættelse af dommerembederne sted. Der afgår skiftevis otte og syv dommere.

Hvert tredje år finder der en delvis nybesættelse af generaladvokaternes embeder sted. Der afgår hver gang fire generaladvokater`.«.

Artikel 13

Artikel 22 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 22

EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 1, EF-traktatens artikel 188 B, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 1, affattes således:

`1. Revisionsretten består af 15 medlemmer`.«.

Artikel 14

Artikel 23 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 23

EF-traktatens artikel 194, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 166, stk. 1, affattes således:

`Antallet af medlemmer i Det Økonomiske og Sociale Udvalg fastsættes således:

>TABELPOSITION>

`.«.

Artikel 15

Artikel 24 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 24

EF-traktatens artikel 198 A, stk. 2, affattes således:

`Antallet af medlemmer i Regionsudvalget fastsættes således:

>TABELPOSITION>

`.«.

Artikel 16

Artikel 25 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 25

EKSF-traktatens artikel 18, stk. 1, affattes således:

`Der nedsættes et rådgivende udvalg tilknyttet Kommissionen. Det består af mindst 84 og højst 108 medlemmer og har lige mange repræsentanter for producenter, for arbejdstagere og for forbrugere og forhandlere`.«.

Artikel 17

Artikel 26 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 26

Euratom-traktatens artikel 134, stk. 2, første afsnit, affattes således:

`2. Udvalget består af 38 medlemmer, der udpeges af Rådet efter høring af Kommissionen`.«.

Artikel 18

Artikel 27 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 27

EF-traktatens artikel 227, stk. 1, affattes således:

`1. Denne traktat gælder for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland`.«.

Artikel 19

Artikel 28 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 28

Følgende indsættes som litra d) i artikel 227, stk. 5, i EF-traktaten, som litra d) i artikel 79 i EKSF-traktaten og som litra e) i artikel 198 i Euratom-traktaten:

`Denne traktat finder ikke anvendelse for Ålandsøerne. Finlands regering kan dog ved en erklæring, der ved ratifikationen deponeres hos Den Italienske Republiks regering, meddele, at denne traktat finder anvendelse for Ålandsøerne i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol nr. 2 til akten vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union. Den italienske Republiks regering fremsender en bekræftet afskrift af en sådan erklæring til de andre medlemsstater`.«.

Artikel 20

Første led i artikel 77, 103 og 129 i tiltrædelsesakten affattes således:

»- aftalerne med Andorra, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Egypten, Island, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Schweiz, Syrien, Den tidligere Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik og dens efterfølgerstater (Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik), Tunesien, Tyrkiet og Ungarn samt på andre aftaler indgået med tredjelande, som udelukkende vedrører handel med de varer, der er anført i EF-traktatens bilag II;«

Artikel 21

Artikel 120, stk. 1, i tiltrædelsesakten affattes således:

»For så vidt angår de farvande, der henhører under Finlands højhedsområde eller jurisdiktion, kan fiskerfartøjer fra Sverige fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

Artikel 22

Artikel 121, stk. 1, i tiltrædelsesakten affattes således:

»1. Den andel, der skal tildeles Sverige, af de fællesskabsfiskerimuligheder, hvis udnyttelsesrate er reguleret ved en begrænsning af fangsten, fastsættes som følger for hver art og for hvert område:

>TABELPOSITION>

«

Artikel 23

Artikel 137, stk. 3, i tiltrædelsesakten affattes således:

»3. Med forbehold af de specielle bestemmelser i dette afsnit, hvorved der fastsættes afvigende datoer eller frister, ophører anvendelsen af overgangsforanstaltningerne for de i stk. 1 omhandlede landbrugsprodukter med udgangen af femte produktionsår efter tiltrædelsen for Østrigs og Finlands vedkommende. Disse foranstaltninger skal dog for det enkelte produkt tage fuldt hensyn til den samlede produktion i 1999.«

Artikel 24

Artikel 138, stk. 1, i tiltrædelsesakten affattes således:

»1. I overgangsperioden kan Østrig og Finland med tilladelse fra Kommissionen i en passende form yde national overgangsstøtte, som gradvis nedsættes, til producenter af landbrugsbasisprodukter, som er omfattet af den fælles landbrugspolitik.

Denne støtte kan, bl.a. afhængigt af hvilket område der er tale om, være af forskellig størrelse.«

Artikel 25

Artikel 139, stk. 1, i tiltrædelsesakten affattes således:

»1. Kommissionen tillader Østrig og Finland at opretholde støtte, som ikke er knyttet til en bestemt produktion, og som af denne grund derfor ikke tages i betragtning ved beregningen af støttebeløbet i henhold til artikel 138, stk. 3. Det er især tilladt at opretholde støtte til bedrifterne til dette formål.«

Artikel 26

Artikel 140 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 140

Kommissionen tillader Østrig og Finland at yde den i bilag XIV nævnte nationale overgangsstøtte inden for de heri fastsatte grænser og på de heri fastsatte betingelser. Kommissionen skal i sin tilladelse anføre det indledende støttebeløb, for så vidt det ikke følger af betingelserne i bilaget, samt tempoet for den gradvise nedsættelse af støtten.«

Artikel 27

Artikel 141 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 141

Hvis der som følge af tiltrædelsen stadig er alvorlige vanskeligheder efter fuld udnyttelse af artikel 138, 139, 140 og 142 og af andre foranstaltninger i henhold til gældende regler i Fællesskabet, kan Kommissionen give Finland tilladelse til at yde national producentstøtte for at lette fuld integration i den fælles landbrugspolitik.«

Artikel 28

Artikel 142, stk. 1, i tiltrædelsesakten affattes således:

»1. Kommissionen tillader Finland og Sverige at yde langsigtet national støtte med henblik på at sikre opretholdelsen af landbrugsaktiviteterne i særlige områder. Disse områder omfatter landbrugsarealer nord for den 62. breddegrad og i nogle tilstødende områder syd for denne breddegrad, hvor der gælder lignende klimatiske vilkår, som gør landbrugsaktiviteter særligt vanskelige.«

Artikel 29

Artikel 147 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 147

Forårsager samhandel på landbrugsområdet mellem en eller flere af de nye medlemsstater og Fællesskabet i dets sammensætning den 31. december 1994 eller mellem de nye medlemsstater indbyrdes alvorlige forstyrrelser på Østrigs og Finlands markeder inden den 1. januar 2000, træffer Kommissionen inden for 24 timer efter at have modtaget anmodning herom fra den pågældende medlemsstat de beskyttelsesforanstaltninger, som den finder nødvendige. Sådanne foranstaltninger finder straks anvendelse, tager hensyn til alle de involverede parters interesser og må ikke indebære grænsekontrol.«

Artikel 30

Artikel 156, stk. 1, i tiltrædelsesakten affattes således:

»1. Fra tiltrædelsen udvides Kommissionen ved udnævnelse af yderligere tre medlemmer. De udnævnte medlemmers mandat ophører samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.«

Artikel 31

Artikel 157, stk. 1 og 2, i tiltrædelsesakten affattes således:

»1. Fra tiltrædelsen udvides henholdsvis Domstolen og Retten i Første Instans ved udnævnelse af tre dommere.

2. a) Mandatet for en af de i overensstemmelse med stk. 1 udnævnte dommere ved Domstolen udløber den 6. oktober 1997. Denne dommer udpeges ved lodtrækning. De to andre dommeres mandat udløber den 6. oktober 2000.

b) Mandatet for én af de i overensstemmelse med stk. 1 udnævnte dommere ved Retten i Første Instans udløber den 31. august 1995. Denne dommer udpeges ved lodtrækning. De to andre dommeres mandat udløber den 31. august 1998.

3. Fra tiltrædelsen udnævnes yderligere tre generaladvokater.

4. Mandatet for den ene af de tre i overensstemmelse med stk. 3 udnævnte generaladvokater udløber den 6. oktober 1997. De andre generaladvokaters mandat udløber den 6. oktober 2000.«

Artikel 32

Artikel 158 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 158

Revisionsretten udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af yderligere tre medlemmer. Mandatet for et af de således beskikkede medlemmer udløber den 20. december 1995. Det pågældende medlem udpeges ved lodtrækning. De andre medlemmers mandat udløber den 9. februar 2000.«

Artikel 33

Artikel 159 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 159

Det Økonomiske og Sociale Udvalg udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af 33 medlemmer, der repræsenterer de forskellige grupper inden for det økonomiske og sociale liv i de nye medlemsstater. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.«

Artikel 34

Artikel 160 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 160

Regionsudvalget udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af 33 medlemmer, der repræsenterer de regionale og lokale myndigheder i de nye medlemsstater. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.«

Artikel 35

Artikel 161 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 161

Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af yderligere tolv medlemmer. Der udnævnes fire medlemmer for henholdsvis Østrig, Finland og Sverige. De således beskikkede medlemmers mandat udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.«

Artikel 36

Artikel 162 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 162

Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af yderligere fem medlemmer. Der udnævnes to medlemmer for Østrig og Sverige, og et medlem for Finland. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.«

Artikel 37

Artikel 170 i tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 170

De tekster til de af institutionerne før tiltrædelsen vedtagne retsakter, som af Rådet eller Kommissionen er udfærdiget på finsk og svensk, får fra tiltrædelsen gyldighed på samme vilkår som de tekster, der er udfærdiget på de ni nuværende sprog. De offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, såfremt teksterne på de nuværende sprog er blevet offentliggjort på denne måde.«

Artikel 38

Artikel 176, stk. 2, i tiltrædelsesakten affattes således:

»Teksterne til disse traktater, udfærdiget på finsk og svensk, vedlægges denne akt. Disse tekster har gyldighed på samme vilkår som teksterne til de i stk. 1 nævnte traktater udfærdiget på de nuværende ni sprog.«

Artikel 39

Bilag I til tiltrædelsesakten erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 40

I bilag XIII og XIV til tiltrædelsesakten bortfalder afsnittene vedrørende Norge.

Artikel 41

I bilag II, VI, XV og XVIII til tiltrædelsesakten bortfalder bestemmelser, henvisninger, perioder og datoer vedrørende Kongeriget Norge.

Artikel 42

Artikel 1 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 1

Artikel 3 i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

`Artikel 3

I overensstemmelse med traktatens artikel 198 D er Bankens medlemmer:

- Kongeriget Belgien,

- Kongeriget Danmark,

- Forbundsrepublikken Tyskland,

- Den Hellenske Republik,

- Kongeriget Spanien,

- Den Franske Republik,

- Irland,

- Den Italienske Republik,

- Storhertugdømmet Luxembourg,

- Kongeriget Nederlandene,

- Republikken Østrig,

- Den Portugisiske Republik,

- Republikken Finland,

- Kongeriget Sverige,

- Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland`.«.

Artikel 43

Artikel 2 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 2

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

`1. Banken tildeles en kapital på 62 013 mio. ecu, tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb:

>TABELPOSITION>

`.«.

Artikel 44

Artikel 4 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 4

Artikel 11, stk. 2, første, andet og tredje afsnit, i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

`2. Bestyrelsen består af 25 medlemmer og 13 suppleanter.

Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således:

- tre medlemmer udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland,

- tre medlemmer udpeget af Den Franske Republik,

- tre medlemmer udpeget af Den Italienske Republik,

- tre medlemmer udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,

- to medlemmer udpeget af Kongeriget Spanien,

- et medlem udpeget af Kongeriget Belgien,

- et medlem udpeget af Kongeriget Danmark,

- et medlem udpeget af Den Hellenske Republik,

- et medlem udpeget af Irland,

- et medlem udpeget af Storhertugdømmet Luxembourg,

- et medlem udpeget af Kongeriget Nederlandene,

- et medlem udpeget af Republikken Østrig,

- et medlem udpeget af Den Portugisiske Republik,

- et medlem udpeget af Republikken Finland,

- et medlem udpeget af Kongeriget Sverige,

- et medlem udpeget af Kommissionen.

Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således:

- to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland,

- to suppleanter udpeget af Den Franske Republik,

- to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik,

- to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Benelux-landene,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark, Den Hellenske Republik og Irland,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige,

- en suppleant udpeget af Kommissionen`.«.

Artikel 45

Artikel 5 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 5

Artikel 12, stk. 2, andet punktum, i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

`Kvalificeret flertal kræver et samlet antal af 17 stemmer`.«.

Artikel 46

Artikel 6 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 6

1. De nye medlemsstater indbetaler følgende beløb svarende til deres andel af medlemsstaternes indbetalte kapital pr. 1. januar 1995:

>TABELPOSITION>

Disse beløb indbetales i fem lige store halvårlige rater, der forfalder den 30. april og den 31. oktober. Første rate forfalder på den af disse to datoer, som følger nærmest efter tiltrædelsen.

2. For så vidt angår den på tiltrædelsesdatoen endnu ikke indbetalte del af de forhøjelser af kapitalen, der blev vedtaget den 11. juni 1990, bidrager de nye medlemsstater med følgende beløb:

>TABELPOSITION>

Disse beløb indbetales i seks lige store halvårlige rater, der forfalder på de datoer, der er fastsat for denne kapitalforhøjelse, og første gang den 30. april 1995.«

Artikel 47

Artikel 7 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Artikel 7

De nye medlemsstater bidrager med beløb, der indbetales i seks lige store halvårlige rater på de i artikel 6, stk. 1, fastsatte datoer, til reservefonden, til den supplerende reserve, til henlæggelser med karakter af reserver samt til det beløb, der skal overføres til reserver og henlæggelser, og som udgøres af saldoen på driftsregnskabet den 31. december året forud for tiltrædelsen, således som opført på Bankens statusopgørelse, idet beløbene svarer til følgende procentdele af reserverne og henlæggelserne:

>TABELPOSITION>

«

Artikel 48

Artikel 9, stk. 1, i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes således:

»1. Ved tiltrædelsen suppleres Bestyrelsen, idet Styrelsesrådet udnævner tre medlemmer efter indstilling af en kandidat fra hver af de nye medlemsstater, samt en suppleant udpeget efter fælles aftale af Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.«

Artikel 49

Protokol nr. 3 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Protokol nr. 3 om det samiske folk

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM ANERKENDER Sveriges og Finlands forpligtelser over for det samiske folk i henhold til den nationale ret og folkeretten,

SOM navnlig BEMÆRKER, at Sverige og Finland har forpligtet sig til at bevare og udvikle det samiske folks eksistensgrundlag, sprog, kultur og levevis,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den traditionelle samiske kultur og det samiske eksistensgrundlag afhænger af primære økonomiske aktiviteter såsom rensdyrhold i de traditionelle områder med samiske bosættelser,

ER BLEVET ENIGE om følgende bestemmelser:

Artikel 1

Uanset bestemmelserne i EF-traktaten kan der gives det samiske folk enerettigheder til rensdyrhold i de traditionelle samiske områder.

Artikel 2

Denne protokol kan udvides med henblik på at tage hensyn til en eventuel yderligere udvikling i samiske enerettigheder i tilknytning til samernes traditionelle eksistensgrundlag. Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet og Regionsudvalget, kan vedtage de nødvendige ændringer i denne protokol.«

Artikel 50

Protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten bortfalder.

Artikel 51

Protokol nr. 5 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Protokol nr. 5 om de nye medlemsstaters deltagelse i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde

De nye medlemsstaters bidrag til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde fastsættes således:

>TABELPOSITION>

Disse bidrag indbetales i to lige store rentefri rater, det første den 1. januar 1995 og det andet den 1. januar 1996.«

Artikel 52

Protokol nr. 6 til tiltrædelsesakten affattes således:

»Protokol nr. 6 om særlige bestemmelser for mål nr. 6 inden for rammerne af strukturfondene i Finland og Sverige

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

under henvisning til anmodninger fra Finland og Sverige om særlig strukturfondsstøtte i deres mindst befolkede områder,

og ud fra følgende betragtninger:

Unionen har stillet forslag om oprettelse af et nyt prioriteret supplerende mål nr. 6;

dette overgangsarrangement skal revurderes og revideres samtidig med rammeforordning (EØF) nr. 2081/93 om strukturinstrumenter og -politikken i 1999;

der skal træffes afgørelse om kriterierne og listen over regioner, der er omfattet af dette nye mål;

der vil blive stillet supplerende midler til rådighed for dette nye mål;

procedurerne i forbindelse med dette nye mål skal fastlægges,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Indtil den 31. december 1999 skal strukturfondene, det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) hver især på passende måde bidrage til et yderligere prioriteret mål i tilslutning til de fem, der er nævnt i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93, og målet skal være:

- at fremme udviklingen og strukturtilpasningen i regioner med yderst lav befolkningstæthed, i det følgende benævnt `mål nr. 6`.

Artikel 2

Områder omfattet af mål nr. 6 skal i princippet repræsentere eller høre under regioner på NUTS II-niveau med en befolkningstæthed på indtil 8 personer pr. km². Herudover kan Fællesskabets støtte, med forbehold af koncentrationskravet, også ydes i tilstødende, mindre områder der opfylder samme kriterier med hensyn til befolkningstæthed.

Sådanne regioner og områder, der i denne protokol er benævnt `regioner`, er opført i bilag I.

Artikel 3

Fra 1995 til 1999 anses et beløb på 741 mio. ecu, målt i 1995-priser, for at være passende for de fællesskabsmidler, der skal stilles til rådighed af strukturfondene og FIUF i de i bilag 1 opførte regioner, der er omfattet af mål nr. 6. I bilag 2 er anført midlerne pr. år og pr. medlemsstat. Disse midler ydes udover de midler, der i forvejen skal udbetales fra strukturfondene og FIUF i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93.

Artikel 4

Med forbehold af artikel 1, 2 og 3, finder bestemmelserne i nedenstående forordninger, særlig bestemmelserne vedrørende mål nr. 1, anvendelse på mål nr. 6:

- Rådets forordning (EØF) nr. 2080/93;

- Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 og 4256/88, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 og 2085/93.

Artikel 5

Bestemmelserne i denne protokol, herunder spørgsmålet om hvorvidt de i bilag 1 opførte regioner skal have ret til støtte fra strukturfondene, skal tages op til fornyet behandling i 1999 samtidig med rammeforordning (EØF) nr. 2081/93 om strukturinstrumenter og strukturpolitik i overensstemmelse med fremgangsmåderne i nævnte forordning.

BILAG 1

Regioner omfattet af mål nr. 6

Finland:

De nordlige og østlige regioner på NUTS II-niveau, der udgøres af Lappi `Maakunta` (region på NUTS III-niveau) Kainuu, Pohjois-Karjala og Etelä-Savo `Maakunnat`, herunder følgende tilstødende områder:

- i Pohjois-Pohjanmaa `Maakunta`: Ii, Pyhäntä, Kuusamo og Nivala `Seutukunnat`

- i Pohjois-Savo `Maakunta`: Nilsiä `Seutukunta`

- i Keski-Suomi `Maakunta`: Saarijärvi og Viitasaari `Seutukunnat`

- i Keski-Pohjanmaa `Maakunta`: Kaustinen `Seutukunta`.

Sverige:

Den nordsvenske region på NUTS II-niveau, der udgøres af Norrbottens, Västerbottens og Jämtlands `län` (region på NUTS III-niveau), bortset fra følgende områder:

- i Norrbotten: Luleå `kommun`, Överluleå `församling` i Boden `kommun` og Piteå `kommun` (bortset fra Markbygden `folkbokföringsdistrikt`)

- i Västerbotten: Nordmaling, Robertsfors, Vännäs og Umeå `kommuner`, Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt Örjan og Skellefteå `församlingar` i Skellefteå `kommun`

men indbefattet følgende tilstødende områder:

- i Västernorrlands `län`: Ånge og Sollefteå `kommuner`, Holm og Liden `församlingar` i Sundsvall `kommun`, og Anundsjö, Börjna, Skorped og Trehörningsjö `församlingar` i Örnsköldsvik `kommun`

- i Gävleborgs `län`: Ljusdal `kommun`

- i Kopparbergs `län`: Älvdalen, Vansbro, Orsa og Malung `kommuner` og Venjan og Våmhus `församlingar` i Mora `kommun`

- i Värmlands `län`: Torsby `kommun`.

Henvisning til NUTS i dette bilag foregriber ikke den endelige fastlæggelse af NUTS-niveauerne i ovennævnte regioner og områder.

BILAG 2

Vejledende forpligtelsesbevillinger for mål nr. 6

>TABELPOSITION>

Disse beløb omfatter, i tilslutning til bevillingerne til mål nr. 3, 4 og 5a, i givet fald forpligtelsesbevillinger til pilotprojekter, aktioner af nyskabende karakter, studier og fællesskabsinitiativer efter artikel 3 og artikel 12, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93.«

Artikel 53

Bestemmelserne i protokol nr. 7 til tiltrædelsesakten bortfalder.

Artikel 54

Henvisningen til Norge i bilag 4 til protokol nr. 9 bortfalder.

Artikel 55

Denne afgørelse, der er udfærdiget på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet alle tolv tekster har samme gyldighed, træder i kraft den 1. januar 1995.

Artikel 56

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 1995.

På Rådets vegne

A. JUPPÉ

Formand

BILAG I

Liste omhandlet i artikel 29 i tiltrædelsesakten

I. FORBINDELSERNE MED TREDJELANDE

1. 370 L 0509: Rådets direktiv 70/509/EØF af 27. oktober 1970 om indførelse af en fælles kreditforsikringspolice for mellem- og langfristede eksportforretninger med offentlige købere (EFT nr. L 254 af 23.11.1979, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag A tilføjes følgende i fodnoten på første side:

»>TABELPOSITION>

«.

2. 393 R 3030: Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1992 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (EFT nr. L 275 af 8.11.1993, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 3617: Kommissionens forordning (EF) nr. 3617/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 22),

- 394 R 0195: Kommissionens forordning (EF) nr. 195/94 af 12. januar 1994 (EFT nr. L 29 af 2.2.1994, s. 1).

Artikel 28, stk. 6, andet led, i bilag III affattes således:

»- følgende to bogstaver som betegnelse for bestemmelsesmedlemsstaten:

AT = Østrig

BL = Benelux

DE = Tyskland

DK = Danmark

EL = Grækenland

ES = Spanien

FI = Finland

FR= Frankrig

GB = Det Forenede Kongerige

IE = Irland

IT = Italien

PT = Portugal

SE = Sverige.«

3. 370 L 0510: Rådets direktiv 70/510/EØF af 27. oktober 1970 om indførelse af en fælles kreditforsikringspolice for mellem- og langfristede eksportforretninger med private købere (EFT nr. L 254 af 23.11.1970, s. 26), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag A tilføjes følgende i fodnoten på første side:

»>TABELPOSITION>

«.

4. 373 D 0391: Rådets beslutning 73/391/EØF af 3. december 1973 om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter (EFT nr. L 346 af 17.12.1973, s. 1), som ændret ved

- 376 D 0641: Rådets beslutning 76/641/EØF af 27. juli 1976 (EFT nr. L 223 af 16.8.1976, s. 25),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 3, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i bilaget ændres »seks« til »syv«.

5. Rådets beslutning af 4. april 1978 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (ikke offentliggjort), senest forlænget ved

- 393 D 0112: Rådets beslutning 93/112/EØF af 14. december 1992 (EFT nr. L 44 af 22.2.1993, s. 1).

I bilag I »Deltagerliste« slettes Finland, Sverige og Østrig fra listen over tredjelande og indføjes i fodnoten med Fællesskabets medlemsstater.

II. KAPITALBEVÆGELSER OG DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK

1. 358 X 0301 P 0390: Rådets afgørelse af 18. marts 1958 om vedtægter for Det Monetære Udvalg (EFT nr. 17 af 6.10.1958, s. 390/58), som ændret ved:

- 362 D 0405 P 1064: Rådets afgørelse 62/405/EØF af 2. april 1962 (EFT nr. 32 af 30.4.1962, s. 1064/62),

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 372 D 0377: Rådets afgørelse 72/377/EØF af 30. oktober 1972 (EFT nr. L 257 af 15.11.1972, s. 20),

- 376 D 0332: Rådets afgørelse 76/332/EØF af 25. marts 1976 (EFT nr. L 84 af 31.3.1976, s. 56),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 7 ændres »fjorten« til »sytten«;

b) i artikel 10, stk. 1, ændres »fjorten« til »sytten«.

2. 388 R 1969: Rådets forordning (EØF) nr. 1969/88 af 24. juni 1988 om indførelse af en enhedsmekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT nr. L 178 af 8.7.1988, s. 1).

Bilaget affattes således:

»BILAG

Beløbsgrænserne, som omhandlet i artikel 1, stk. 3, er følgende:

>TABELPOSITION>

«

III. KONKURRENCE

A. BEMYNDIGELSESFORORDNINGER

1. 365 R 0019: Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet praksis (EFT nr. 36 af 6.3.1965, s. 533/65), som ændret ved

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 4:

- stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Bestemmelserne i de foregående afsnit finder ligeledes anvendelse for så vidt angår Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«

- stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler og samordnet praksis, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, og som i overensstemmelse med artikel 5 og 25 i forordning nr. 17 skal være anmeldt inden seks måneder efter tiltrædelsen, såfremt anmeldelse har fundet sted inden udløbet af denne periode. Nærværende stykke finder ikke anvendelse på aftaler og samordnet praksis, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

2. 371 R 2821: Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis (EFT nr. L 285 af 29.12.1971, s. 46), som ændret ved

- 372 R 2743: Rådets forordning (EØF) nr. 2743/72 af 19. december 1972 (EFT nr. L 291 af 28.12.1972, s. 144)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasning af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 4:

- stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Bestemmelserne i foregående afsnit finder ligeledes anvendelse for så vidt angår Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«

- stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler og samordnet praksis, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, og som i overensstemmelse med artikel 5 og 25 i forordning nr. 17 skal være anmeldt inden seks måneder efter tiltrædelsen, såfremt anmeldelse har fundet sted inden udløbet af denne periode. Nærværende stykke finder ikke anvendelse på aftaler og samordnet praksis, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

3. 387 R 3976: Rådets forordning (EØF) nr. 3976/87 af 14. december 1987 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (EFT nr. L 374 af 31.12.1987, s. 9), som ændret ved:

- 390 R 2344: Rådets forordning (EØF) nr. 2344/90 af 24. juni 1990 (EFT nr. L 217 af 11.8.1990, s. 15),

- 392 R 2411: Rådets forordning (EØF) nr. 2411/92 af 23. juli 1992 (EFT nr. L 240 af 24.8.1992, s. 19).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

En forordning i henhold til artikel 2 kan fastsætte, at forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, i den i forordningen fastsatte periode ikke gælder for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tiltrædelsestidspunktet og som artikel 85, stk. 1, finder anvendelse på som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, men som ikke opfylder betingelserne i artikel 85, stk. 3. Denne artikel gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

4. 392 R 0479: Rådets forordning (EØF) nr. 479/92 af 25. februar 1992 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (EFT nr. L 55 af 29.2.1992, s. 3).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

En forordning i henhold til artikel 1 kan fastsætte, at forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, i den i forordningen fastsatte periode ikke gælder for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tiltrædelsestidspunktet og som artikel 85, stk. 1, finder anvendelse på som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, men som ikke opfylder betingelserne i artikel 85, stk. 3. Denne artikel gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

B. PROCEDUREFORORDNINGER

1. 362 R 0017: Rådets første forordning nr. 17 af 6. februar 1962 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 og 86 (EFT nr. 13 af 21.2.1962, s. 204/62), som ændret ved:

- 362 R 0059: Rådets forordning nr. 59 af 3. juli 1962 (EFT nr. 58 af 10.7.1962, s. 1655/62)

- 363 R 0118: Rådets forordning nr. 118 af 5. november 1963 (EFT nr. 162 af 7.11.1963, s. 2696/63)

- 371 R 2822: Rådets forordning (EØF) nr. 2822/71 af 20. december 1971 (EFT nr. 285 af 29.12.1971, s. 49)

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 25 indsættes følgende stykke:

»6. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder ligeledes anvendelse for så vidt angår Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse. De finder dog ikke anvendelse på aftaler, afgørelser og samordnet praksis, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53.«

2. 368 R 1017: Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT nr. L 175 af 23.7.1968, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17).

I artikel 30, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordnings artikel 4 og 5. Dette afsnit gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

3. 386 R 4056: Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelse af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport (EFT nr. L 378 af 31.12.1986, s. 4).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 26a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordnings artikel 3 til 6. Dette afsnit gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

4. 389 R 4064: Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 1), som berigtiget ved EFT nr. L 257 af 21.9.1990, s. 13.

I artikel 25 indsættes følgende stykke:

»3. Med hensyn til fusioner, som denne forordning finder anvendelse på som følge af tiltrædelse, erstattes datoen for denne forordnings ikrafttrædelse med tiltrædelsesdatoen. Bestemmelsen i stk. 2, andet alternativ, finder på samme måde anvendelse på procedurer, der er indledt af en konkurrencemyndighed i de nye medlemsstater eller af EFTA-Tilsynsmyndigheden.«

C. GENNEMFØRELSESFORORDNINGER

1. 362 R 0027: Kommissionens forordning nr. 27 af 3. maj 1962: Første forordning om gennemførelse af Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962 (EFT nr. 35 af 10.5.1962, s. 1118/62), som ændret ved:

- 375 R 1699: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1699/75 af 2. juli 1975 (EFT nr. L 172 af 3.7.1975, s. 11)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 R 2526: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2526/85 af 5. august 1985 (EFT nr. L 240 af 7.9.1985, s. 1)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 2, stk. 1, ændres »femten« til »atten«.

2. 369 R 1629: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1629/69 af 8. august 1969 vedrørende form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med klager i henhold til artikel 10, ansøgninger i henhold til artikel 12 og anmeldelser i henhold til artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 (EFT nr. L 209 af 21.8.1969, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 3, stk. 5, ændres »femten« til »atten«.

3. 388 R 4260: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4260/88 af 16. december 1988 om meddelelser, klager, ansøgninger og høringer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport (EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 4, stk. 4, ændres »femten« til »atten«.

4. 388 R 4261: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4261/88 af 16. december 1988 om klager, ansøgninger og høringer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren (EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 10), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 3, stk. 4, ændres »femten« til »atten«.

5. 390 R 2367: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2367/90 af 25. juli 1990 om anmeldelser, frister og udtalelser i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med virksomhedssammenslutninger (EFT nr. L 219 af 14.8.1990, s. 5), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 2, stk. 2, ændres »enogtyve« til »fireogtyve« og »seksten« til »nitten«.

D. FORORDNINGER OM GRUPPEFRITAGELSE

1. 383 R 1983: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1983/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eneforhandlingsaftaler (EFT nr. L 173 af 30.6.1983, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 7a

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, som bestod på datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på grund af denne tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordning. Denne artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53.«

2. 383 R 1984: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1984/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eksklusive købsaftaler (EFT nr. L 173 af 30.6.1983, s. 5), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, som bestod på datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på grund af denne tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordning. Denne artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

3. 384 R 2349: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2349/84 af 23. juli 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af patentlicensaftaler (EFT nr. L 219 af 16.8.1984, s. 15), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 8 indsættes følgende stykke:

»4. Artikel 6 og 7 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967 og den 1. april 1985. Den ændring, der i henhold til artikel 7 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

4. 385 R 0123: Kommissionens forordning (EØF) nr. 123/85 af 12. december 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT nr. L 15 af 18.1.1985, s. 16), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 9 indsættes følgende stykke:

»4. Artikel 7 og 8 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967 og den 1. oktober 1985. Den ændring, der i henhold til artikel 8 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

5. 385 R 0417: Kommissionens forordning (EØF) nr. 417/85 af 19. december 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler (EFT nr. L 53 af 22.2.1985, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 9a tilføjes følgende stykke:

»Ovenfor anførte stykke anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at de pågældende datoer skal være henholdsvis tiltrædelsesdatoen og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

6. 385 R 0418: Kommissionens forordning (EØF) nr. 418/85 af 19. december 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler vedrørende forskning og udvikling (EFT nr. L 53 af 22.2.1985, s. 5), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 11 indsættes følgende stykke:

»7. Stk. 1 og 3 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967, den 1. marts 1985 og den 1. september 1985. Den ændring, der i henhold til stk. 3 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

7. 388 R 4087: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4087/88 af 30. november 1988 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af franchiseaftaler (EFT nr. L 359 af 28.12.1988, s. 46).

Følgende indsættes følgende artikel:

»Artikel 8a

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for franchiseaftaler, som bestod på datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på grund af denne tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordning. Denne artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53.«

8. 389 R 0556: Kommissionens forordning (EØF) nr. 556/89 af 30. november 1988 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af knowhow-licensaftaler (EFT nr. L 61 af 4.3.1989, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 10 indsættes følgende stykke:

»4. Artikel 8 og 9 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963 og den 1. januar 1967. De ændringer, der i henhold til artikel 9 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

9. 392 R 3932: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3932/92 af 21. december 1992 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet (EFT nr. L 398 af 31.12.1992, s. 7).

I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

»4. Artikel 18 og 19 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967, den 31. december 1993 og den 1. april 1994. De ændringer, der i henhold til artikel 19 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

10. 393 R 1617: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende fælles udarbejdelse og samordning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om passagerer- og fragttaksten inden for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne (slots) (EFT nr. L 155 af 26.6.1993, s. 18).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordning. Denne artikel gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

11. 393 R 3652: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3652/93 af 22. december 1993 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler mellem virksomheder om edb-reservationssystemer for lufttransportydelsen (EFT nr. L 333 af 31.12.1993, s. 37).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 14a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordning. Denne artikel gælder ikke for aftaler, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

IV. SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

A. SOCIAL SIKRING

1. 371 R 1408: Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 149 af 5.7.1971, s. 2), som ajourført ved:

- 383 R 2001: Rådets forordning (EØF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af 22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved:

- 385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 7)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 386 R 3811: Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT nr. L 355 af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT nr. L 131 af 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT nr. L 224 af 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 331 af 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1247: Rådets forordning (EØF) nr. 1247/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 1)

- 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 28)

- 393 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 1).

a) I artikel 82, stk. 1, erstattes tallet »72« af »90«;

b) Bilag I, del I »Arbejdstagere og/eller selvstændige erhvervsdrivende« (Forordningens artikel 1, litra a), nr. ii) og iii)), ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende:

»M. FINLAND

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold til lovgivningen om erhvervspensionsordninger, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).

N. SVERIGE

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold til lovgivningen om arbejdsskadeforsikring, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).«.

c) Bilag I, del II »Familiemedlemmer« (Forordningens artikel 1, litra f), andet punktum), ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende:

»M. FINLAND

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket `familiemedlem` en ægtefælle eller et barn som defineret i loven om sygeforsikring.

N. SVERIGE

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket `familiemedlem` en ægtefælle eller et barn under 18 år.«.

d) Bilag II, »(Forordningens artikel 1, litra j) og u))«, del I »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende, der i henhold til artikel 1, litra j), fjerde underafsnit, ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Forsikrings- og pensionsinstitutionerne (Versicherungs- und Versorgungswerke), navnlig hjælpekasser (Fürsorgeeinrichtungen), og den udvidede honorarfordeling (erweiterte Honorarverteilung) for læger, dyrlæger, advokater og civilingeniører (Ziviltechniker)«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende:

»M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen.«.

e) Bilag II, del II. »Særlige ydelser i anledning af fødsel, der i henhold til artikel 1, litra u), ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Den almindelige del af ydelsen i forbindelse med fødsel.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende:

»M. FINLAND

Moderskabspakken eller moderskabsydelse i form af et engangsbeløb i medfør af lov om moderskabsydelser.

N. SVERIGE

Ingen.«.

f) Bilag II, del III. »Særlige ikke-bidragspligtige ydelser i henhold til artikel 4, stk. 2b, som ikke henhører under forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ydelser, der med hjemmel i delstaternes lovgivning tilkendes handicappede og andre personer med plejebehov.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende:

»M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen.«.

g) Bilag IIa »(Forordningens artikel 10a)« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

a) Kompenserende tillægsydelse (forbundslov af 9. september 1955 om almindelig socialforsikring - ASVG, forbundslov af 11. oktober 1978 om socialforsikring for personer beskæftiget i handelssektoren - GSVG og forbundslov af 11. oktober 1978 om socialsikring inden for landbruget - BSVG).

b) Plejeydelse (Pflegegeld) under forbundsplejeydelsesloven (Bundespflegegeldgesetz) bortset fra plejeydelse tilkendt af ulykkesforsikringsinstitutioner, når handicappet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende:

»M. FINLAND

a) Børneforsorgsydelse (Lov om børneforsorgsydelse, 444/69).

b) Ydelse til handicappede (Lov om ydelse til handicappede, 124/88).

c) Boligydelse til pensionister (Lov om boligydelse til pensionister, 591/78).

d) Grundydelse ved arbejdsløshed (Lov nr. 602/84 om ydelser ved arbejdsløshed) i tilfælde hvor en person ikke opfylder betingelserne for indtægtsbestemt arbejdsløshedsydelse.

N. SVERIGE

a) Kommunalt boligtilskud til grundpensionerne (Lov 1962:392, genoptrykt 1976:1014).

b) Ydelser til handicappede bortset fra ydelser til pensionister (Lov 1962:381, genoptrykt 1982:120).

c) Plejetilskud til handicappede børn (Lov 1962:381, genoptrykt 1982:120).«.

h) Bilag III, afsnit A »Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft uanset forordningens artikel 6« ændres således:

i) Efter punkt 9 »BELGIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»10. BELGIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

ii)

Punkt 10 »BELGIEN - PORTUGAL« bliver punkt 11 og følgende indsættes:

»12. BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

13. BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

iii)

Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 14 og de følgende punkter nummereres således:

»15. DANMARK - TYSKLAND«

»16. DANMARK - SPANIEN«

»17. DANMARK - FRANKRIG«

»18. DANMARK - GRÆKENLAND«

»19. DANMARK - IRLAND«

»20. DANMARK - ITALIEN«

»21. DANMARK - LUXEMBOURG«

»22. DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv)

Efter punkt 22 »DANMARK - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»23. DANMARK - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

v)

Punkt 20 »DANMARK - PORTUGAL« bliver punkt 24 og følgende indsættes:

»25. DANMARK - FINLAND

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.

26. DANMARK - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.«.

vi)

Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 27 og de følgende punkter nummereres således:

»28. TYSKLAND - SPANIEN«

»29. TYSKLAND - FRANKRIG«

»30. TYSKLAND - GRÆKENLAND«

»31. TYSKLAND - IRLAND«

»32. TYSKLAND - ITALIEN«

»33. TYSKLAND - LUXEMBOURG«

»34. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii)

Efter punkt 34 »TYSKLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»35. TYSKLAND - ØSTRIG

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts 1974 og nr. 3 af 29. august 1980.

b) Punkt 3, litra c), punkt 3, litra d), punkt 17, punkt 20, litra a), og punkt 21 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

c) Artikel 3 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

e) Artikel 4, stk. 1, i overenskomsten for så vidt angår den tyske lovgivning, hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtræffer uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, og perioder tilbagelagt uden for dette område ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver anledning til udbetaling af ydelser på visse betingelser, når de, der er berettiget til at modtage disse ydelser, er bosat uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, i tilfælde hvor:

i) ydelsen den 1. januar 1994 allerede er blevet tilkendt eller vil kunne tilkendes;

ii) den pågældende person har bosat sig i Østrig før den 1. januar 1994 og udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring indledes senest den 31. december 1994.

f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst. Ved anvendelse af nr. 3, litra c), i den nævnte bestemmelse må det beløb, der tages i betragtning af den kompetente institution, ikke overstige det beløb, der skal udbetales i forbindelse med de tilsvarende perioder, for hvilke der skal udbetales beløb af denne institution.

g) Artikel 2 i tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969 til den nævnte overenskomst.

h) Artikel 1, stk. 5, og artikel 8 i overenskomst om arbejdsløshedsforsikring af 19. juli 1978.

i) Punkt 10 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.«.

viii)

Punkt 29 »TYSKLAND - PORTUGAL« bliver punkt 36 og følgende indsættes:

»37. TYSKLAND - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.

b) Punkt 9, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

38. TYSKLAND - SVERIGE

a) Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.

b) Punkt 8, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.«.

ix)

Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 39 og de følgende punkter nummereres således:

»40. SPANIEN - FRANKRIG«

»41. SPANIEN - GRÆKENLAND«

»42. SPANIEN - IRLAND«

»43. SPANIEN - ITALIEN«

»44. SPANIEN - LUXEMBOURG«

»45. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x)

Efter punkt 45 »SPANIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»46. SPANIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xi)

Punkt 37 »SPANIEN - PORTUGAL« bliver punkt 47 og følgende indsættes:

»48. SPANIEN - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.

49. SPANIEN - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

xii)

Punkt 38 »SPANIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 50 og de følgende punkter nummereres således:

»51. FRANKRIG - GRÆKENLAND«

»52. FRANKRIG - IRLAND«

»53. FRANKRIG - ITALIEN«

»54. FRANKRIG - LUXEMBOURG«

»55. FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii)

Efter punkt 55 »FRANKRIG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»56. FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv)

Punkt 44 »FRANKRIG - PORTUGAL« bliver punkt 57 og følgende indsættes:

»58. FRANKRIG - FINLAND

Ingen.

59. FRANKRIG - SVERIGE

Ingen.«.

xv)

Punkt 45 »FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 60 og de følgende punkter nummereres således:

»61. GRÆKENLAND - IRLAND«

»62. GRÆKENLAND - ITALIEN«

»63. GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«

»64. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xvi)

Efter punkt 64 »GRÆKENLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»65. GRÆKENLAND - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomsten om social sikring af 14. december 1979, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. maj 1986 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xvii)

Punkt 50 »GRÆKENLAND - PORTUGAL« bliver punkt 66 og følgende indsættes:

»67. GRÆKENLAND - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, og artikel 21 i overenskomst om social sikring af 11. marts 1988.

68. GRÆKENLAND - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 23 i overenskomst om social sikring af 5. maj 1978, som ændret ved tillægsoverenskomst af 14. september 1984.«.

xviii)

Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 69 og de følgende punkter nummereres således:

»70. IRLAND - ITALIEN«

»71. IRLAND - LUXEMBOURG«

»72. IRLAND - NEDERLANDENE«.

xix)

Efter punkt 72 »IRLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»73. IRLAND - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xx)

Punkt 55 »IRLAND - PORTUGAL« bliver punkt 74 og følgende indsættes:

»75. IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.

76. IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

xxi)

Punkt 56 »IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 77 og de følgende punkter nummereres således:

»78. ITALIEN - LUXEMBOURG«

»79. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxii)

Efter punkt 79 »ITALIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»80. ITALIEN - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. januar 1981.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst og punkt 2 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxiii)

Punkt 59 »ITALIEN - PORTUGAL« bliver punkt 81 og følgende indsættes:

»82. ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

83. ITALIEN - SVERIGE

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.«.

xxiv)

Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 84 og det følgende punkt nummereres således:

»85. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE«.

xxv)

Efter punkt 85 »LUXEMBOURG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»86. LUXEMBOURG - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. december 1971, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1973 og nr. 2 af 9. oktober 1978.

b) Artikel 3, stk. 2, i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxvi)

Punkt 62 »LUXEMBOURG - PORTUGAL« bliver punkt 87 og følgende indsættes:

»88. LUXEMBOURG - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 15. september 1988.

89. LUXEMBOURG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 29, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1985 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Artikel 30 i den nævnte overenskomst.«.

xxvii)

Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 90 og følgende indsættes:

»91. NEDERLANDENE - ØSTRIG

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som ændret ved tillægsoverenskomst af 5. november 1980 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxviii)

Punkt 64 »NEDERLANDENE - PORTUGAL« bliver punkt 92 og følgende indsættes:

»93. NEDERLANDENE - FINLAND

Ingen overenskomst.

94. NEDERLANDENE - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli 1976 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxix)

Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 95 og følgende indsættes:

»96. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.

97. ØSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 11. december 1985, som ændret ved tillægsoverenskomst af 9. marts 1993, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

98. ØSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 11. november 1975, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. oktober 1982, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

99. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 9. december 1985 og nr. 2 af 13. oktober 1992, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Protokol vedrørende naturalydelser til den nævnte overenskomst med undtagelse af artikel 2, stk. 3, for så vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1.

100. PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.

101. PORTUGAL - SVERIGE

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978.«.

xxx)

Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 102 og følgende indsættes:

»103. FINLAND - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.

104. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

105. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

i) Bilag III, afsnit B »Overenskomstbestemmelser, der ikke finder anvendelse på alle af forordningen omfattede personer« ændres således:

i)

Efter punkt 9 »BELGIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»10. BELGIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

ii)

Punkt 10 »BELGIEN - PORTUGAL« bliver punkt 11 og følgende indsættes:

»12. BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

13. BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

iii)

Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 14 og de følgende punkter nummereres således:

»15. DANMARK - TYSKLAND«

»16. DANMARK - SPANIEN«

»17. DANMARK - FRANKRIG«

»18. DANMARK - GRÆKENLAND«

»19. DANMARK - IRLAND«

»20. DANMARK - ITALIEN«

»21. DANMARK - LUXEMBOURG«

»22. DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv)

Efter punkt 22 »DANMARK - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»23. DANMARK - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt I i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

v)

Punkt 20 »DANMARK - PORTUGAL« bliver punkt 24 og følgende indsættes:

»25. DANMARK - FINLAND

Ingen.

26. DANMARK - SVERIGE

Ingen.«.

vi)

Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 27 og de følgende punkter nummereres således:

»28. TYSKLAND - SPANIEN«

»29. TYSKLAND - FRANKRIG«

»30. TYSKLAND - GRÆKENLAND«

»31. TYSKLAND - IRLAND«

»32. TYSKLAND - ITALIEN«

»33. TYSKLAND - LUXEMBOURG«

»34. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii)

Efter punkt 34 »TYSKLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»35. TYSKLAND - ØSTRIG

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts 1974 og nr. 3 af 29. august 1980.

b) Punkt 20, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

c) Artikel 3 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

e) Artikel 4, stk. 1, i overenskomsten for så vidt angår den tyske lovgivning, hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtræffer uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, og perioder tilbagelagt uden for dette område ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver anledning til udbetaling af ydelser på visse betingelser, når de, der er berettiget til at modtage disse ydelser, er bosat uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, i tilfælde hvor:

i) ydelsen den 1. januar 1994 allerede er blevet tilkendt eller vil kunne tilkendes;

ii) den pågældende person har bosat sig i Østrig før den 1. januar 1994 og udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring blev indledt senest den 31. december 1994.

f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst. Ved anvendelse af nr. 3, litra c), i den nævnte bestemmelse må det beløb, der tages i betragtning af den kompetente institution, ikke overstige det beløb, der skal udbetales i forbindelse med de tilsvarende perioder, for hvilke der skal udbetales beløb af denne institution.«.

viii)

Punkt 29 »TYSKLAND - PORTUGAL« bliver punkt 36 og følgende indsættes:

»37. TYSKLAND - FINLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.

38. TYSKLAND - SVERIGE

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.«.

ix)

Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 39 og de følgende punkter nummereres således:

»40. SPANIEN - FRANKRIG«

»41. SPANIEN - GRÆKENLAND«

»42. SPANIEN - IRLAND«

»43. SPANIEN - ITALIEN«

»44. SPANIEN - LUXEMBOURG«

»45. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x)

Efter punkt 45 »SPANIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»46. SPANIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xi)

Punkt 37 »SPANIEN - PORTUGAL« bliver punkt 47 og følgende indsættes:

»48. SPANIEN - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.

49. SPANIEN - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

xii)

Punkt 38 »SPANIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 50 og de følgende punkter nummereres således:

»51. FRANKRIG - GRÆKENLAND«

»52. FRANKRIG - IRLAND«

»53. FRANKRIG - ITALIEN«

»54. FRANKRIG - LUXEMBOURG«

»55. FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii)

Efter punkt 55 »FRANKRIG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»56. FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv)

Punkt 44 »FRANKRIG - PORTUGAL« bliver punkt 57 og følgende indsættes:

»58. FRANKRIG - FINLAND

Ingen overenskomst.

59. FRANKRIG - SVERIGE

Ingen.«.

xv)

Punkt 45 »FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 60 og de følgende punkter nummereres således:

»61. GRÆKENLAND - IRLAND«

»62. GRÆKENLAND - ITALIEN«

»63. GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«

»64. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xvi)

Efter punkt 64 »GRÆKENLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»65. GRÆKENLAND - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomsten om social sikring af 14. december 1979, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. maj 1986 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xvii)

Punkt 50 »GRÆKENLAND - PORTUGAL« bliver punkt 66 og følgende indsættes:

»67. GRÆKENLAND - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 11. marts 1988.

68. GRÆKENLAND - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 5. maj 1978, som ændret ved tillægsoverenskomst af 14. september 1984.«.

xviii)

Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 69 og de følgende punkter nummereres således:

»70. IRLAND - ITALIEN«

»71. IRLAND - LUXEMBOURG«

»72. IRLAND - NEDERLANDENE«.

xix)

Efter punkt 72 »IRLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»73. IRLAND - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xx)

Punkt 55 »IRLAND - PORTUGAL« bliver punkt 74 og følgende indsættes:

»75. IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.

76. IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

xxi)

Punkt 56 »IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 77 og de følgende punkter nummereres således:

»78. ITALIEN - LUXEMBOURG«

»79. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxii)

Efter punkt 79 »ITALIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»80. ITALIEN - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. januar 1981.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst og punkt 2 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxiii)

Punkt 59 »ITALIEN - PORTUGAL« bliver punkt 81 og følgende indsættes:

»82. ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

83. ITALIEN - SVERIGE

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.«.

xxiv)

Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 84 og det følgende punkt nummereres således:

»85. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE«.

xxv)

Efter punkt 85 »LUXEMBOURG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»86. LUXEMBOURG - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. december 1971, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1973 og nr. 2 af 9. oktober 1978.

b) Artikel 3, stk. 2, i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxvi)

Punkt 62 »LUXEMBOURG - PORTUGAL« bliver punkt 87 og følgende indsættes:

»88. LUXEMBOURG - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 15. september 1988.

89. LUXEMBOURG - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 29, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1985 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxvii)

Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 90 og følgende indsættes:

»91. NEDERLANDENE - ØSTRIG

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som ændret ved tillægsoverenskomst af 5. november 1980 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxviii)

Punkt 64 »NEDERLANDENE - PORTUGAL« bliver punkt 92 og følgende indsættes:

»93. NEDERLANDENE - FINLAND

Ingen overenskomst.

94. NEDERLANDENE - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli 1976 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxix)

Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 95 og følgende indsættes:

»96. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.

97. ØSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 11. december 1985, som ændret ved tillægsoverenskomst af 9. marts 1993, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

98. ØSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 11. november 1975, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. oktober 1982, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

99. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 9. december 1985 og nr. 2 af 13. oktober 1993, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Protokol vedrørende naturalydelser til den nævnte overenskomst med undtagelse af artikel 2, stk. 3, for så vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1.

100. PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.

101. PORTUGAL - SVERIGE

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978.«.

xxx)

Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 102 og følgende indsættes:

»103. FINLAND - SVERIGE

Ingen.

104. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

105. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

j) Bilag IV, afsnit A »De i forordningens artikel 37, stk. 1, omhandlede lovgivninger, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af forsikringsperiodernes længde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende:

»M. FINLAND

Nationale pensioner til personer med medfødt handicap, eller som er blevet invalideret i ung alder (lov om nationale pensioner (547/93)).

N. SVERIGE

Ingen.«.

iv) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

k) Bilag IV, afsnit B »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende i den i forordningens artikel 38, stk. 3, og artikel 45, stk. 3, omhandlede forstand« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

l) Bilag IV, afdeling C »De i forordningens artikel 46, stk. 1, litra b), omhandlede tilfælde, hvor ydelsen ikke beregnes i overensstemmelse med forordningens artikel 46, stk. 2« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Alle ansøgninger om alderspension (grund- og tillægspension), med undtagelse af de i bilag IV, afsnit D, nævnte pensioner.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

m) Bilag IV, afsnit D, affattes således:

»De i forordningens artikel 46b, stk. 2, omhandlede ydelser og aftaler

1. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra a), omhandlede ydelser, hvis størrelse ikke afhænger af forsikrings- eller bopælsperiodernes længde:

a) de ydelser ved invaliditet, der er fastsat i de i dette bilag, afsnit A, anførte lovgivninger

b) den danske folkepension, som opnås efter ti års bopæl, af personer, som har fået tilkendt pension med virkning fra senest den 1. oktober 1989

c) spanske efterladtepensioner, der tilkendes efter den almindelige ordning og særordningerne

d) efterladteydelsen fra forsikringen for efterlevende ægtefælle i den almindelige franske sociale sikringsordning eller i ordningen for beskæftigede i landbruget samt

e) invalidepensionen til efterlevende ægtefælle i den almindelige franske sociale sikringsordning eller i ordningen for beskæftigede i landbruget, når den beregnes på grundlag af en afdød ægtefælles invalidepension, der er fastsat i medfør af artikel 46, stk. 1, litra a), nr. i)

f) den nederlandske enkepension i henhold til lov af 9. april 1959 om forsikring for enker og børn, der har mistet begge forældre eller en af dem, som ændret

g) finske nationale pensioner fastlagt efter lov om national pension af 8. juni 1956 og tilkendt efter overgangsbestemmelserne i lov om national pension (547/93)

h) den fulde svenske grundpension tilkendt efter den lovgivning om grundpension, der gjaldt før den 1. januar 1993, og den fulde grundpension tilkendt efter overgangsbestemmelserne i den lovgivning, der er gældende siden nævnte dato.

2. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra b), omhandlede ydelser, hvis størrelse afhænger af en fiktiv periode, der anses for tilbagelagt mellem tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden og et senere tidspunkt:

a) de danske førtidspensioner, hvis størrelse fastsættes i henhold til gældende lovgivning før den 1. oktober 1984

b) de tyske invalide- og efterladtepensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn til en tillægsperiode, og de tyske alderdomspensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn til en allerede optjent tillægsperiode

c) de italienske uarbejdsdygtighedspensioner (`inabilità`)

d) de luxembourgske invalide- og efterladtepensioner

e) finske erhvervspensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn til fremtidige perioder i henhold til den nationale lovgivning

f) svensk invalide- og efterladtepension, i forbindelse med hvilken der tages hensyn til en fiktiv forsikringsperiode, og svensk alderspension, i forbindelse med hvilken der tages hensyn til en allerede optjent fiktiv periode.

3. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra b), nr. i), omhandlede aftaler om ikke at medregne samme fiktive periode to eller flere gange.

Aftale mellem regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg og regeringen i Forbundsrepublikken Tyskland om forskellige sociale sikringsspørgsmål af 20. juli 1978.

Den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.«.

n) Bilag VI ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

1. Ved anvendelse af forordningens afsnit III, kapitel 1, betragtes en person, der modtager en tjenestemandspension, som en pensionist.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, ses der bort fra tillæg med henblik på bidrag til tillægsforsikring og tillægsydelser til minearbejdere i henhold til østrigsk lovgivning. I disse tilfælde øges det beløb, der beregnes i henhold til forordningens artikel 46, stk. 2, med tillæggene med henblik på bidrag til tillægsforsikring og tillægsydelserne til minearbejdere.

3. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, anses den pensionsrelevante dag (Stichtag) som tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden.

4. Anvendelsen af forordningens bestemmelser medfører ikke nogen begrænsning af retten til ydelser i henhold til østrigsk lovgivning for så vidt angår personer, hvis sociale sikring er blevet forringet af politiske eller religiøse årsager eller på grund af herkomst.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

1. Med henblik på at fastslå, hvorvidt tidsrummet mellem pensionsbegivenhedens indtræden og pensionsalderen (fremtidig periode) skal tages i betragtning ved beregningen af den finske erhvervspension, skal der i forbindelse med den betingelse, der vedrører ophold i Finland, tages hensyn til forsikringsperioder eller ophold henhørende under lovgivningen i en anden medlemsstat.

2. Såfremt beskæftigelse eller selvstændigt erhverv er ophørt i Finland, og forsikringsbegivenheden indtræder ved beskæftigelse eller selvstændigt erhverv i en anden medlemsstat, og såfremt pensionen i henhold til den finske erhvervspensionslovgivning ikke længere omfatter tidsrummet mellem forsikringsbegivenheden og pensionsalderen (fremtidig periode), skal der i forbindelse med den fremtidige periode tages hensyn til forsikringsperioder henhørende under lovgivningen i en anden medlemsstat, som var de forsikringsperioder i Finland.

3. Når en institution i Finland i henhold til finsk lovgivning skal betale et tillæg på grund af en forsinkelse i behandlingen af et krav om udbetaling af en ydelse, skal et krav, der fremsættes over for en institution i en anden medlemsstat, ved anvendelsen af bestemmelserne i den finske lovgivning om et sådant tillæg betragtes som værende forelagt på den dato, hvor dette krav samt alle nødvendige bilag når frem til den kompetente institution i Finland.

N. SVERIGE

1. Ved anvendelse af artikel 18, stk. 1, i forbindelse med fastlæggelse af retten til forældreydelser betragtes forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat end Sverige, som baseret på den samme gennemsnitsindtjening som de svenske forsikringsperioder, som de lægges sammen med.

2. Forordningens bestemmelser om sammenlægning af forsikrings- eller opholdsperioder finder ikke anvendelse på den svenske lovgivnings overgangsbestemmelser om retten til en mere gunstig beregning af grundpensionerne for personer, der er bosat i Sverige i en bestemt periode forud for begæringsdatoen.

3. Ved fastlæggelse af retten til en invalide- eller efterladtepension, som til dels baseres på fremtidige anslåede forsikringsperioder, anses en person for at opfylde forsikrings- og indkomstkravene i den svenske lovgivning, når vedkommende er dækket som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende af en forsikrings- eller bopælsordning i en anden medlemsstat.

4. Det antal år, hvor en person passer små børn, anses i henhold til betingelserne i den svenske lovgivning for forsikringsperioder i forbindelse med tillægspensioner, også selv om barnet og den pågældende person er bosat i en anden medlemsstat, forudsat at den person, der passer barnet, har forældreorlov i henhold til bestemmelserne i lov om retten til børnepasningsorlov.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

o) Bilag VII affattes således:

»BILAG VII

(Anvendelse af artikel 14c, litra b))

Tilfælde, hvor en person samtidig er omfattet af lovgivningen i to medlemsstater

1. Selvstændig beskæftigelse i Belgien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat med undtagelse af Luxembourg. For så vidt angår Luxembourg, finder brevvekslingen af 10. og 12. juli 1968 mellem Belgien og Luxembourg anvendelse.

2. Selvstændig beskæftigelse i Danmark og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Danmark.

3. For ulykkesforsikringsordningerne for landbruget og alderdomsforsikringsordningerne for landbrugere: selvstændig landbrugsvirksomhed i Tyskland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

4. Selvstændig beskæftigelse i Spanien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Spanien.

5. Selvstændig beskæftigelse i Frankrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat med undtagelse af Luxembourg.

6. Selvstændig landbrugsvirksomhed i Frankrig og lønnet beskæftigelse i Luxembourg.

7. For pensionsforsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende: selvstændig beskæftigelse i Grækenland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

8. Selvstændig beskæftigelse i Italien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

9. Selvstændig beskæftigelse i Østrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

10. Selvstændig beskæftigelse i Portugal og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

11. Selvstændig beskæftigelse i Finland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Finland.

12. Selvstændig beskæftigelse i Sverige og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Sverige.«.

2. 372 R 0574: Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 74 af 27.3.1972, s. 1), som ajourført ved:

- 383 R 2001: Rådets forordning (EØF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af 22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved:

- 385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 7)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 386 R 0513: Kommissionens forordning (EØF) nr. 513/86 af 26. februar 1986 (EFT nr. L 51 af 28.2.1986, s. 44)

- 386 R 3811: Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT nr. L 355 af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT nr. L 131 af 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT nr. L 224 af 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 331 af 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 28)

- 393 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 1).

a) Bilag I ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og socialanliggender), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeren for miljø, ungdom og familie), Wien.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet (Social- og Sundhedsministeriet), Helsinki.

N. SVERIGE

Regeringen (Socialdepartementet) (Regeringen (Sundheds- og Socialministeriet)), Stockholm.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

b) Bilag 2 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

De østrigske institutioners kompetence udøves i henhold til bestemmelserne i østrigsk lovgivning, medmindre der i det følgende angives andet:

1. Sygeforsikring

a) Såfremt den pågældende person er bosat på en anden medlemsstats område, og en Gebietskrankenkasse (regional sygekasse) har kompetence vedrørende en forsikring, og der ikke kan foretages en placering af den lokale kompetence i henhold til østrigsk lovgivning, placeres den lokale kompetence hos:

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence med hensyn til den sidste beskæftigelse i Østrig, eller

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence med hensyn til den sidste bopæl i Østrig, eller

- Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse) i Wien, hvis der aldrig har været tale om nogen beskæftigelse, hvor en Gebietskrankenkasse (regional sygekasse) var kompetent, eller der aldrig har været tale om nogen bopæl i Østrig.

b) Ved anvendelse af afdeling 5 i kapitel 1 i forordningens afsnit III i forbindelse med artikel 95 i gennemførelsesforordningen for så vidt angår refusion af udgifter vedrørende ydelser til personer, der har ret til pension under forbundsloven af 9. september 1955 om almindelige sociale forsikringer (ASVG):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner) i Wien, idet refusion af udgifterne sker via sygeforsikringsbidrag, der er blevet indbetalt til den nævnte hovedsammenslutning af pensionsmodtagere.

2. Pensionsforsikring

Ved fastlæggelsen af, hvilken institution der har ansvar for udbetaling af en ydelse, er det kun forsikringsperioder under den østrigske lovgivning, der tages i betragtning.

3. Arbejdsløshedsforsikring

a) registrering af arbejdsløse:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

b) udstedelse af blanket nr. E 301, E 302 og E 303:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den pågældende persons arbejdssted.

4. Familieydelser

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

Finanzamt (Økonomikontoret).

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

1. Sygdom og moderskab:

a) Kontantydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki, eller

den erhvervsfond, i hvilken den pågældende person er forsikret.

b) Naturalydelser:

i) refusion under sygeforsikring:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki, eller

den erhvervsfond, i hvilken den pågældende person er forsikret.

ii) Folkesundhed og hospitaler:

de lokale enheder, der yder service under ordningen.

2. Alderdom, invaliditet, dødsfald (pensioner):

a) Nationale pensioner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Erhvervspensioner:

den erhvervspensionsinstitution, som tilkender og udbetaler pensionerne.

3. Arbejdsulykker, erhvervssygdomme:

den institution, hvori den pågældende person er ulykkesforsikret.

4. Ydelser ved dødsfald:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki, eller

den institution, der tilkender og udbetaler ydelserne i forbindelse med ulykkesforsikringer.

5. Arbejdsløshed:

a) Basisordning:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Indkomstbestemt ordning:

den kompetente arbejdsløshedskasse.

6. Familieydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

N. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsløshedsydelser:

a) Generelt:

det socialforsikringskontor, hvor den pågældende person er forsikret.

b) For søfolk, der ikke er bosat i Sverige:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Gøteborgs Almindelige Forsikringskasse, Søfartskontoret).

c) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 35-59 for personer, der ikke er bosat i Sverige:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms Almindelige Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).

d) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 60-77 for personer, med undtagelse af søfolk, der ikke er bosat i Sverige:

- det sociale forsikringskontor på arbejdsulykkesstedet eller der, hvor erhvervssygdommen opstod, eller

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms Almindelige Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).

2. Arbejdsløshedsydelser:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen)«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

c) Bilag 3 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

1. Sygeforsikring:

a) I alle tilfælde, bortset fra ved anvendelsen af forordningens artikel 27 og 29 og gennemførelsesforordningens artikel 30 og 31, i forbindelse med institutionen på pensionsmodtagerens bopælssted, som omhandles i forordningens artikel 27:

den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), som er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

b) Ved anvendelse af forordningens artikel 27 og 29 og gennemførelsesforordningens artikel 30 og 31 i forbindelse med institutionen på pensionsmodtagerens bopælssted, som omhandles i forordningens artikel 27:

den kompetente institution.

2. Pensionsforsikring:

a) Hvis den pågældende person har været omfattet af den østrigske lovgivning med undtagelse af anvendelsen af gennemførelsesforordningens artikel 53:

den kompetente institution.

b) I alle andre tilfælde med undtagelse af anvendelsen af gennemførelsesforordningens artikel 53:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Arbejdstagernes Pensionsforsikringsanstalt), Wien.

c) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 53:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

3. Ulykkesforsikring:

a) Naturalydelser

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted;

- eller Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig Ulykkesforsikring), i Wien kan tilkende ydelser.

b) Kontantydelser

i) I alle tilfælde med undtagelse af anvendelsen af artikel 53 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 77:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig Ulykkesforsikring), Wien.

ii) Ved anvendelse af artikel 53 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 77:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

4. Arbejdsløshedsforsikring:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

5. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Finanzamt (økonomikontor), der er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

1. Sygdom og moderskab:

a) Kontantydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Naturalydelser:

i) Refusion under sygeforsikring:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

ii) Folkesundhed og hospitalsservice:

de lokale enheder, der yder service under ordningen.

2. Alderdom, invaliditet og dødsfald (pensioner):

a) Nationale pensioner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Arbejdstagerpensioner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Det centrale Pensionsforsikringsinstitut), Helsinki.

3. Ydelser ved dødsfald:

Almindelige ydelser ved dødsfald:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

4. Arbejdsløshed:

a) Basisordning:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Indkomstbestemt ordning:

i) For så vidt angår artikel 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

ii) I andre tilfælde:

den kompetente arbejdsløshedskasse.

5. Familieydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

N. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder bortset fra arbejdsløshedsydelser:

socialforsikringskontoret på bopæls- eller opholdsstedet.

2. Arbejdsløshedsydelser:

amtsarbejdsnævnet på bopæls- eller opholdsstedet.«

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

d) Bilag 4 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

1. Sygdoms-, ulykkes- og pensionsforsikring:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

2. Arbejdsløshedsforsikring:

a) for så vidt angår Tyskland:

Landesarbeitsamt Salzburg (Provinsarbejdsformidlingen for Salzburg), Salzburg.

b) i alle andre tilfælde:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeriet for Miljø, Ungdom og Familie), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).«

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

1. Syge- og moderskabsforsikring, nationale pensioner, familieydelser, arbejdsløshedsydelser og ydelser ved dødsfald:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

2. Arbejdstagerpensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

3. Arbejdsulykker, erhvervssygdomme:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki.

N. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsløshedsydelser:

Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).

2. Arbejdsløshedsydelser:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen).«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

e) Bilag 5 ændres således:

i) Efter punkt 9 »BELGIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»10. BELGIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

ii)

Punkt 10 »BELGIEN - PORTUGAL« bliver punkt 11 og følgende indsættes:

»12. BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

13. BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

iii)

Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 14 og de følgende punkter nummereres således:

»15. DANMARK - TYSKLAND«

»16. DANMARK - SPANIEN«

»17. DANMARK - FRANKRIG«

»18. DANMARK - GRÆKENLAND«

»19. DANMARK - IRLAND«

»20. DANMARK - ITALIEN«

»21. DANMARK - LUXEMBOURG«

»22. DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv)

Efter punkt 22 »DANMARK - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»23. DANMARK - ØSTRIG

Ingen.«.

v)

Punkt 20 »DANMARK - PORTUGAL« bliver punkt 24 og følgende indsættes:

»25. DANMARK - FINLAND

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).

26. DANMARK - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).«.

vi)

Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 27 og de følgende punkter nummereres således:

»28. TYSKLAND - SPANIEN«

»29. TYSKLAND - FRANKRIG«

»30. TYSKLAND - GRÆKENLAND«

»31. TYSKLAND - IRLAND«

»32. TYSKLAND - ITALIEN«

»33. TYSKLAND - LUXEMBOURG«

»34. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii)

Efter punkt 34 »TYSKLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»35. TYSKLAND - ØSTRIG

Afdeling II, nr. 1, og afdeling III i aftalen af 2. august 1979 om gennemførelse af overenskomsten om arbejdsløshedsforsikring af 19. juli 1978.«.

viii)

Punkt 29 »TYSKLAND - PORTUGAL« bliver punkt 36 og følgende indsættes:

»37. TYSKLAND - FINLAND

Ingen.

38. TYSKLAND - SVERIGE

Ingen.«.

ix)

Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 39 og de følgende punkter nummereres således:

»40. SPANIEN - FRANKRIG«

»41. SPANIEN - GRÆKENLAND«

»42. SPANIEN - IRLAND«

»43. SPANIEN - ITALIEN«

»44. SPANIEN - LUXEMBOURG«

»45. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x)

Efter punkt 45 »SPANIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»46. SPANIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

xi)

Punkt 37 »SPANIEN - PORTUGAL« bliver punkt 47 og følgende indsættes:

»48. SPANIEN - FINLAND

Ingen.

49. SPANIEN - SVERIGE

Ingen.«.

xii)

Punkt 38 »SPANIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 50 og de følgende punkter nummereres således:

»51. FRANKRIG - GRÆKENLAND«

»52. FRANKRIG - IRLAND«

»53. FRANKRIG - ITALIEN«

»54. FRANKRIG - LUXEMBOURG«

»55. FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii)

Efter punkt 55 »FRANKRIG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»56. FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv)

Punkt 44 »FRANKRIG - PORTUGAL« bliver punkt 57 og de følgende punkter nummereres således:

»58. FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE«

»59. GRÆKENLAND - IRLAND«

»60. GRÆKENLAND - ITALIEN«

»61. GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«

»62. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xv)

Efter punkt 62 »GRÆKENLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»63. GRÆKENLAND - ØSTRIG

Ingen.«.

xvi)

Punkt 50 »GRÆKENLAND - PORTUGAL« bliver punkt 64 og følgende indsættes:

»65. GRÆKENLAND - FINLAND

Ingen.

66. GRÆKENLAND - SVERIGE

Ingen.«.

xvii)

Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 67 og de følgende punkter nummereres således:

»68. IRLAND - ITALIEN«

»69. IRLAND - LUXEMBOURG«

»70. IRLAND - NEDERLANDENE«.

xviii)

Efter punkt 70 »IRLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»71. IRLAND - ØSTRIG

Ingen.«.

xix)

Punkt 55 »IRLAND - PORTUGAL« bliver punkt 72 og følgende indsættes:

»73. IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.

74. IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

xx)

Punkt 56 »IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 75 og de følgende punkter nummereres således:

»76. ITALIEN - LUXEMBOURG«

»77. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxi)

Efter punkt 77 »ITALIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»78. ITALIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

xxii)

Punkt 59 »ITALIEN - PORTUGAL« bliver punkt 79 og følgende indsættes:

»80. ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

81. ITALIEN - SVERIGE

Ingen.«.

xxiii)

Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« og punkt 61 »LUXEMBOURG - NEDERLANDENE« bliver punkt 82 og 83 og følgende indsættes:

»84. LUXEMBOURG - ØSTRIG

Ingen overenskomst.«.

xxiv)

Punkt 62 »LUXEMBOURG - PORTUGAL« bliver punkt 85 og følgende indsættes:

»86. LUXEMBOURG - FINLAND

Aftale af 24. februar 1994 om refusion i henhold til forordningens artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3.

87. LUXEMBOURG - SVERIGE

Ingen.«.

xxv)

Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 88 og følgende indsættes:

»89. NEDERLANDENE - ØSTRIG

Aftale af 17. november 1993 om refusion af omkostninger ved social sikring.«.

xxvi)

Punkt 64 »NEDERLANDENE - PORTUGAL« bliver punkt 90 og følgende indsættes:

»91. NEDERLANDENE - FINLAND

Aftale af 26. januar 1994 om refusion i henhold til forordningens artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3.

92. NEDERLANDENE - SVERIGE

Ingen.«.

xxvii)

Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 93 og følgende indsættes:

»94. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.

95. ØSTRIG - FINLAND

Ingen.

96. ØSTRIG - SVERIGE

Arrangement af 22. december 1993 om refusion af socialsikringsudgifter.

97. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 18, stk. 1 og 2, i aftale af 10. november 1980 om gennemførelse af overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 26. marts 1986 og nr. 2 af 4. juni 1993 for så vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1.

b) Artikel 18, stk. 1, i nævnte aftale for så vidt angår personer, der har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1, idet det relevante pas skal erstatte blanket E 111 for østrigske statsborgere med bopæl på Østrigs område og for britiske statsborgere med bopæl på Det Forenede Kongeriges område (undtagen Gibraltar) med hensyn til alle ydelser omfattet af nævnte blanket.

98. PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.

99. PORTUGAL - SVERIGE

Ingen.«.

xxviii)

Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 100 og følgende indsættes:

»101. FINLAND - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).

102. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

103. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«.

f) Bilag 6 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Direkte betaling.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

Direkte betaling.

N. SVERIGE

Direkte betaling.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

g) Bilag 7 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Österreichische Nationalbank (Østrigs Nationalbank), Wien.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab, Helsingfors (Girobanken A/S, Helsinki).

N. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

h) Bilag 8 affattes således:

»BILAG 8

TILKENDELSE AF FAMILIEYDELSER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 8, artikel 10a, stk. 1, litra d), og artikel 122)

Gennemførelsesforordningens artikel 10a, stk. 1, litra d), anvendes for:

A. Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende

a) med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

- mellem Belgien og Tyskland

- mellem Belgien og Spanien

- mellem Belgien og Frankrig

- mellem Belgien og Grækenland

- mellem Belgien og Irland

- mellem Belgien og Luxembourg

- mellem Belgien og Østrig

- mellem Belgien og Portugal

- mellem Belgien og Finland

- mellem Belgien og Sverige

- mellem Belgien og Det Forenede Kongerige

- mellem Tyskland og Spanien

- mellem Tyskland og Frankrig

- mellem Tyskland og Grækenland

- mellem Tyskland og Irland

- mellem Tyskland og Luxembourg

- mellem Tyskland og Østrig

- mellem Tyskland og Finland

- mellem Tyskland og Sverige

- mellem Tyskland og Det Forenede Kongerige

- mellem Spanien og Østrig

- mellem Spanien og Finland

- mellem Spanien og Sverige

- mellem Frankrig og Luxembourg

- mellem Frankrig og Østrig

- mellem Frankrig og Finland

- mellem Frankrig og Sverige

- mellem Irland og Østrig

- mellem Irland og Sverige

- mellem Luxembourg og Østrig

- mellem Luxembourg og Finland

- mellem Luxembourg og Sverige

- mellem Nederlandene og Østrig

- mellem Nederlandene og Finland

- mellem Nederlandene og Sverige

- mellem Østrig og Portugal

- mellem Østrig og Finland

- mellem Østrig og Sverige

- mellem Østrig og Det Forenede Kongerige

- mellem Portugal og Frankrig

- mellem Portugal og Irland

- mellem Portugal og Luxembourg

- mellem Portugal og Finland

- mellem Portugal og Sverige

- mellem Portugal og Det Forenede Kongerige

- mellem Finland og Sverige

- mellem Finland og Det Forenede Kongerige

- mellem Sverige og Det Forenede Kongerige

b) med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet:

- mellem Danmark og Tyskland

- mellem Nederlandene og Tyskland, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Portugal.

B. Selvstændige erhvervsdrivende

med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet:

- mellem Belgien og Nederlandene.

C. Arbejdstagere

med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

- mellem Belgien og Nederlandene.«.

i) Bilag 9 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ved beregningen af de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser tages der hensyn til ydelserne fra Gebietskrankenkassen (regionale sygekasser).«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de offentlige sundheds- og hospitalsordninger, refusioner under sygeforsikringen og revalideringsydelser fra Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

N. SVERIGE

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de ydelser, der tilkendes under den nationale ordning for social forsikring.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

j) Bilag 10 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

1. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1, i forbindelse med selvforsikring i henhold til paragraf 16 i forbundsloven af 9. september 1955 om almindelig socialforsikring (ASVG) for personer, der er bosat uden for østrigsk område:

Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse), Wien.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 17:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og socialanliggender), Wien, efter aftale med Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeren for miljø, ungdom og familie), Wien.

3. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 11, 11a, 12a, 13 og 14:

a) Når den pågældende person er omfattet af østrigsk lovgivning og dækket af en sygeforsikring:

den kompetente sygeforsikringsinstitution.

b) Når den pågældende person er omfattet af østrigsk lovgivning, men ikke dækket af en sygeforsikring:

den kompetente ulykkesforsikringsinstitution.

c) I alle andre tilfælde:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1, og artikel 70, stk. 1:

den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse) der er kompetent på familiemedlemmernes bopælssted.

5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80, stk. 2, artikel 81 og artikel 82, stk. 2:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent på arbejdstagerens seneste bopæls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 85, stk. 2, og artikel 86, stk. 2, i forbindelse med Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent på arbejdstagerens seneste bopæls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.

7. Ved anvendelse af:

a) Gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med forordningens artikel 36 og 63:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

b) Gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med forordningens artikel 70:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).

8. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 110:

- den kompetente institution, eller

- hvis der ikke findes nogen kompetent østrigsk institution, institutionen på bopælsstedet.

9. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien, idet refusion af udgifter til naturalydelser skal finde sted via sygeforsikringsbidrag, der er blevet indbetalt til den nævnte hovedsammenslutning af pensionsmodtagere.«

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), artikel 14a, stk. 1, litra b), og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 12a, artikel 13, stk. 2 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 2:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 10b:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

3. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 36 og 90:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki, og

Työeläkelaitokset (erhvervspensionsinstitutioner) og Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut, Helsinki).

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 37b og artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 41-59:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 60-67, 71, 75, 76 og 78:

Som bopælsstedets institution, den institution, der er udpeget af Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki.

7. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80 og 81:

Den kompetente arbejdsløshedskasse i tilfælde af indtægtsbestemte arbejdsløshedsydelser.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki, i tilfælde af arbejdsløshedsforsikringens basisydelser.

8. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102 og 113:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale om ulykkesforsikring.

9. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 110:

a) Erhvervspensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki, i tilfælde af erhvervspensioner.

b) Arbejdsulykker, erhvervssygdomme:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale om ulykkesforsikring.

c) Andre tilfælde:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

N. SVERIGE

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, artikel 14a, stk. 1, og artikel 14b, stk. 1 og 2, og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra a), og artikel 11a, stk. 1:

Det socialforsikringskontor, hvor den pågældende person er forsikret.

2. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 14a, stk. 1, litra b), i tilfælde af, at en person er udstationeret i Sverige:

Det lokale socialforsikringskontor på det sted, hvor arbejdet udføres.

3. Ved anvendelse af artikel 14b, stk. 1 og 2, i tilfælde af, at en person er udstationeret i Sverige i en periode på mere end 12 måneder:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Gøteborgs Almindelige Forsikringskasse, Søfartskontoret).

4. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 2 og 3, og artikel 14a, stk. 2 og 3:

Socialforsikringskontoret på bopælsstedet.

5. Ved anvendelse af forordningens artikel 14a, stk. 4, og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra b), artikel 11a, stk. 1, litra b), og artikel 12a, stk. 5 og 6 og stk. 7, litra a):

Socialforsikringskontoret på det sted, hvor arbejdet udføres.

6. Ved anvendelse af forordningens artikel 17:

a) Socialforsikringskontoret på det sted, hvor arbejdet udføres eller vil blive udført, og

b) Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring) for så vidt angår kategorier af arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende.

7. Ved anvendelse af artikel 102, stk. 2:

a) Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen) i forbindelse med arbejdsløshedsydelser.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

k) Bilag 11 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

3. Afgørelser truffet af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommissionen for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring:

a) Afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982 (EFT nr. C 238 af 7.9.1983, s. 3).

Afgørelsens punkt 2.2 affattes således:

»2.2. Ved `udpeget organ` forstås i denne afgørelse:

>TABELPOSITION>

«.

b) Afgørelse nr. 118 af 20. april 1983 (EFT nr. C 306 af 12.11.1983, s. 2).

Afgørelsens punkt 2.4 affattes således:

»2.4. Ved `udpeget organ` forstås i denne afgørelse:

>TABELPOSITION>

«.

c) Afgørelse nr. 135 af 1. juli 1987 (EFT nr. C 281 af 4.11.1988, s. 7).

Afgørelsens punkt 2.2 affattes således:

»den sandsynlige eller faktiske udgift ved ydelsen overstiger følgende fikserede beløb:

a) BEF 20 000 for bopælsstedets institution i Belgien

b) DKK 3 600 for bopælsstedets institution i Danmark

c) DEM 1 000 for bopælsstedets institution i Tyskland

d) GRD 50 000 for bopælsstedets institution i Grækenland

e) PTE 50 000 for bopælsstedets institution i Spanien

f) FRF 2 900 for bopælsstedets institution i Frankrig

g) IEP 300 for bopælsstedets institution i Irland

h) ITL 590 000 for bopælsstedets institution i Italien

i) LUF 20 000 for bopælsstedets institution i Luxembourg

j) NLG 1 100 for bopælsstedets institution i Nederlandene

k) ATS 7 000 for bopælsstedets institution i Østrig

l) ESP 60 000 for bopælsstedets institution i Portugal

m) FIM 3 000 for bopælsstedets institution i Finland

n) SEK 3 600 for bopælsstedets institution i Sverige

o) GBP 350 for bopælsstedets institution i Det Forenede Kongerige«.

d) Afgørelse nr. 136 af 1. juli 1987 (EFT nr. C 64 af 9.3.1988, s. 7).

Bilaget til afgørelsen ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

e) Afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 (EFT nr. C 229 af 25.8.1993, s. 5).

Bilaget til afgørelsen ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. ØSTRIG

1. Hvis der kun er tale om familieydelser: Det kompetente Finanzamt (Økonomikontor).

2. I alle andre tilfælde: Den kompetente pensionsforsikringsinstitution.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»M. FINLAND

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki

og

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

N. SVERIGE

For ydelsesberettigede med bopæl i Sverige:

Bopælsstedets socialsikringskontor.

For ydelsesberettigede uden bopæl i Sverige:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms Almindelige Forsikringskasse, udlandsafdelingen).«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

B. ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

368 L 0360: Rådets direktiv 68/360/EØF af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner for rejse og ophold inden for Fællesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer (EFT nr. L 257 af 19.10.1968, s. 13).

I bilaget affattes fodnote 1) således:

»Alt efter udstedelsesland: belgisk(e), britisk(e), dansk(e), græsk(e), irsk(e), finsk(e), fransk(e), italiensk(e), luxembourgsk(e), nederlandsk(e), portugisisk(e), spansk(e), svensk(e), tysk(e), østrigsk(e).«

C. LIGESTILLING

382 D 0043: Kommissionens afgørelse 82/43/EØF af 9. december 1981 om oprettelse af et rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder (EFT nr. L 20 af 28.1.1982, s. 35), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Udvalget har to medlemmer pr. medlemsstat.«

b) Artikel 6, stk. 1, andet og tredje punktum, affattes således:

»Valget sker med to tredjedeles stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Dog kræves der mindst halvdelen af medlemmernes stemmer for den pågældende.«

c) Artikel 11, andet punktum, affattes således:

»Dog skal mindst halvdelen af medlemmerne stemme for.«

D. ARBEJDSMARKEDSFORSKRIFTER

380 L 0987: Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EFT nr. L 283 af 28.10.1980, s. 23), som ændret ved:

- 387 L 0164: Rådets direktiv 87/164/EØF (EFT nr. L 66 af 11.3.1987, s. 11).

I bilaget, afsnit 1 »Arbejdstagere, hvis arbejdsaftale eller ansættelsesforhold er af en særlig karakter«, tilføjes følgende:

»F. ØSTRIG

1. Medlemmer af et selskabs ledende organer, som repræsenterer selskabet i henhold til dettes vedtægter.

2. Selskabsdeltagere, som kan udøve en dominerende indflydelse i selskabet, selv om denne indflydelse er baseret på finansiel deltagelse.«

»G. SVERIGE

En ansat eller en ansats efterlevende, som selv eller sammen med sine nære slægtninge besad en væsentlig del af arbejdsgiverens bedrift eller forretning, og som havde en væsentlig indflydelse på driften. Dette gælder også i tilfælde, hvor arbejdsgiveren er en juridisk person uden egen bedrift eller forretning.«

E. SUNDHED OG SIKKERHED

1. 380 L 1107: Rådets direktiv 80/1107/EØF af 27. november 1980 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet (EFT nr. L 327 af 3.12.1980, s. 8), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0642: Rådets direktiv 88/642/EØF (EFT nr. L 356 af 24.12.1988, s. 74).

I artikel 10, stk. 2, ændres »54« til 64.

2. 382 L 0130: Rådets direktiv 82/130/EØF af 15. februar 1982 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner (EFT nr. L 59 af 2.3.1982, s. 10), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0035: Kommissionens direktiv 88/35/EØF af 2. december 1987 (EFT nr. L 20 af 26.1.1988, s. 28)

- 391 L 0269: Rådet direktiv 91/269/EØF af 30. april 1991 (EFT nr. L 134 af 29.5.1991, s. 51).

I artikel 7, stk. 2, ændres »54« til 64.

3. 388 D 0383: Kommissionens beslutning 88/383/EØF af 24. februar 1988 om forbedring af informationsniveauet vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen (EFT nr. L 183 af 14.7.1988, s. 34):

I artikel 3 ændres »24 faste medlemmer,« til »to faste medlemmer pr. medlemsstat,«.

4. 378 D 0618: Kommissionens afgørelse 78/618/EØF af 28. juni 1978 om nedsættelse af et rådgivende videnskabeligt udvalg til undersøgelse af kemiske forbindelsers toksicitet og økotoksicitet (EFT nr. L 198 af 22.7.1978, s. 17), som ændret ved:

- 388 D 0241: Kommissionen afgørelse 88/241/EØF af 18. marts 1988 (EFT nr. L 105 af 26.4.1988, s. 29).

I artikel 3 ændres »24« til »30« og »12« ændres begge gange til »15«.

5. Beslutning af 9. juli 1957 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Det Særlige Ministerråd (EFT nr. 28 af 31.8.1957, s. 487/57), som ændret ved:

- Beslutning af 11. marts 1965 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Det Særlige Ministerråd (EFT nr. 46 af 22.3.1965, s. 698/65)

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17).

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Bilaget ændres således:

a) I artikel 3, stk. 1, ændres »otteogfyrre« til »tres«.

b) I artikel 9, stk. 2, ændres »seks« til »otte«.

c) I artikel 13, stk. 3, ændres »ni« til »alle«.

d) I artikel 18, stk. 1, ændres »toogtredive« til »fyrre«.

e) I artikel 18, stk. 2, ændres »femogtyve« til »enogtredive«.

6. 374 D 0325: Rådets afgørelse 74/325/EØF af 27. juni 1974 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen (EFT nr. L 185 af 9.7.1994, s. 15), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 4, stk. 1, ændres »72« til »90«.

F. HANDICAPPEDE

393 D 0136: Rådets afgørelse 93/136/EØF af 25. februar 1993 om fastlæggelse af Fællesskabets tredje handlingsprogram til fordel for handicappede (HELIOS II 1993-1996) (EFT nr. L 56 af 9.3.1993, s. 30).

a) I artikel 9, stk. 1, litra a), ændres »24« til »27«.

b) I artikel 10, stk. 1, litra b), ændres »12« til »15«.

G. ANDRE OMRÅDER

375 R 1365: Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT nr. L 139 af 30.5.1975, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 6, stk. 1, ændres »39« til »48« og i litra a), b) og c) i samme stykke ændres »tolv« til »femten«.

b) I artikel 10, stk. 1, ændres »12« til »15«.

V. LANDBRUG

A. GENERELLE BESTEMMELSER

I. Informationsnet for landøkonomisk bogføring

365 R 0079: Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. L 109 af 23.6.1965, s. 1859/65), senest ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3. Antallet af regnskabsførende bedrifter er på højst 80 000 for Fællesskabet.

Fra den 1. marts 1986 er antallet af regnskabsførende bedrifter på:

- 12 000 for Spanien; dette antal forhøjes gradvist i løbet af de følgende fem år for at nå et endeligt antal på 15 000:

- 1 800 for Portugal; dette antal forhøjes gradvist i løbet af de følgende fem år for at nå et endeligt antal på 3 000.

Fra den 1. marts 1995 er antallet af regnskabsførende bedrifter på:

- 2 000 for Østrig;

- 1 100 for Finland;

- 600 for Sverige; dette antal forøges gradvist over de kommende tre år op til 1 000.«

I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Sverige og Østrig nedsætter nævnte udvalg senest seks måneder efter deres tiltrædelse.«

II. Statistikker

1. 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EØF af 31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med hensyn til mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 4, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»a) mængde og fedtindhold af den indsamlede mælk og fløde. Oplysningerne fremsendes særskilt for hver af nedenstående områdeinddelinger og refererer sig til de i disse områder liggende foretagender:

>TABELPOSITION>

For så vidt angår Grækenland kan det dog efter fremgangsmåden i artikel 7 bestemmes, at oplysningerne skal meddeles særskilt for nærmere bestemte områdeinddelinger.«

2. 376 L 0625: Rådets direktiv 76/625/EØF af 20. juli 1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer (EFT nr. L 218 af 11.8.1976 s. 10.), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Sverige og Østrig gennemfører ovennævnte undersøgelser for første gang inden den 31. december 1997«.

3. 379 R 0357: Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne (EFT nr. L 54 af 5.3.1979, s. 124), senest ændret ved:

- 393 R 3205: Rådets forordning (EF) nr. 3205/93 af 16. november 1993 (EFT nr. L 289 af 24.11.1993, s. 4).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1c

Republikken Østrig gennemfører den første basisundersøgelse i 1999. Denne undersøgelse vedrører situationen efter de rydninger og beplantninger, der foretages i produktionsåret 1998/1999.«

I artikel 5, stk. 4, første afsnit, indsættes ordene »og Republikken Østrig« efter ordene »Den Hellenske Republik«.

I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende i slutningen: »fra produktionsåret 1999/2000 for så vidt angår Østrig.«

Artikel 6, stk. 6, første led, affattes således:

»- første gang inden den 1. oktober 1981 for Tysklands, Frankrigs og Luxembourgs vedkommende, inden den 1. oktober 1984 for Italiens og Grækenlands vedkommende, inden den 1. oktober 1991 for Spaniens og Portugals vedkommende og inden den 1. oktober 1996 for Østrigs vedkommende;«

4. 382 L 0606: Rådets direktiv 82/606/EØF af 28. juli 1982 om medlemsstaternes gennemførelse af undersøgelser af faste arbejdstageres og sæsonarbejderes indtjening inden for landbruget (EFT nr. L 247 af 23.8.1982, s. 22), senest ændret ved:

- 391 L 0534: Rådets direktiv 91/534/EØF af 14. oktober 1991 (EFT nr. L 288 af 18.10.1991, s. 36).

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Den i første afsnit nævnte undersøgelse foretages inden:

- 31. december 1996 af Finland og Sverige

- 31. december 1997 af Østrig.«

I bilag I affattes punkt 1 således:

»1. I Belgien, Danmark, Tyskland (med undtagelse af delstaterne Berlin, Bremen, Hamburg og Saarland), Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige: faste arbejdere med heltidsbeskæftigelse.«

5. 390 R 0837: Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende kornproduktion (EFT nr. L 88 af 3.4.1990, s. 1), ændret ved:

- 390 R 3570: Rådets forordning (EØF) nr. 3570/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 8).

Bilag III affattes således:

»BILAG III

>TABELPOSITION>

«

6. 393 R 0959: Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af 5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende andre afgrøder end korn (EFT nr. L 98 af 24.4.1993, s. 1).

a) Bilag VI affattes således:

»BILAG VI

>TABELPOSITION>

«

b) Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

AREALER AF MARGINAL BETYDNING OG AREALER, SOM SKAL MEDTAGES I DEN NORMALE STATISTISKE UNDERSØGELSE

>TABELPOSITION>

«

III. Kvalitetspolitik

1. 392 R 2081: Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 208 af 24.7.1992, s. 1).

I artikel 2, stk. 7, artikel 10, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»For Finland, Sverige og Østrig regnes denne frist fra deres tiltrædelse.«

2. 392 R 2082: Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 208 af 24.7.1994, s. 9).

I artikel 7, stk. 4, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Sverige og Østrig offentliggør disse oplysninger senest seks måneder efter deres tiltrædelse.«

I artikel 14, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»For Finland, Sverige og Østrig regnes denne frist fra deres tiltrædelse.«

B. FÆLLES MARKEDSORDNINGER

I. Mælk og mejeriprodukter

1. 368 R 0985: Rådets forordning (EØF) nr. 985/68 af 15. juli 1968 om fastsættelse af almindelige regler for interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (EFT nr. L 169 af 18.7.1968, s. 1), senest ændret ved:

- 391 R 2045: Rådets forordning (EØF) nr. 2045/91 af 26. juni 1991 (EFT nr. L 187 af 13.7.1991, s. 1).

I artikel 1, stk. 3, litra b), tilføjes følgende led:

»- er klassificeret som `Teebutter`, for så vidt angår østrigsk kvalitetssmør,

- er klassificeret som `meijerivoi/mejerismör`, for så vidt angår finsk smør,

- er klassificeret som `svenskt smör`, for så vidt angår svensk smør.«

2. 387 R 0777: Rådets forordning (EØF) nr. 777/87 af 16. marts 1987 om ændring af interventionsopkøbsordningen for smør og skummetmælkspulver (EFT nr. L 78 af 20.3.1987, s. 10), senest ændret ved:

- 391 R 1634: Rådets forordning (EØF) nr. 1634/91 af 13. juni 1991 (EFT nr. L 150 af 15.6.1991, s. 26).

I artikel 1, stk. 2, ændres »106 000 tons« til »109 000 tons«.

3. 387 R 1898: Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 af 2. juli 1987 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (EFT nr. L 182 af 3.7.1987, s. 36), ændret ved:

- 388 R 0222: Kommissionens forordning (EØF) nr. 222/88 af 22. december 1987 (EFT nr. L 28 af 1.2.1988, s. 1).

I bilaget tilføjes følgende benævnelser:

»- viili/fil

- smetana

- fil«.

4. 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13), som senest ændret ved:

- 393 R 1974: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1974/93 af 22. juli 1993 (EFT nr. L 180 af 23.7.1993, s. 26).

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»Bilaget kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 30 i forordning (EØF) nr. 804/68 med henblik på eventuelt at tilføje visse mejeriprodukter med oprindelse i Sverige, som opfylder øgruppens behov og som traditionelt sendes til disse øer.«

5. 392 R 3950: Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 405 af 31.12.1992, s. 1), senest ændret ved:

- 394 R 0647: Rådets forordning (EØF) nr. 647/94 af 23. marts 1994 (EFT nr. L 80 af 24.3.1994, s. 16).

I artikel 3, stk. 2,

- affattes skemaet i første afsnit således:

» >TABELPOSITION>

«

- tilføjes følgende afsnit:

»For Østrig kan, for at kompensere østrigske SLOM-producenter, den samlede mængde af leverancer forhøjes til maksimalt 180 000 tons, som skal fordeles i henhold til fællesskabslovgivningen. Denne reserve kan ikke overdrages og må kun anvendes i forhold til producenter, hvis ret til at genoptage produktionen vil blive påvirket af tiltrædelsen.

For Finland kan, for at kompensere finske SLOM-producenter, den samlede mængde af leverancer forhøjes til maksimalt 200 000 tons, som skal fordeles i henhold til fællesskabslovgivningen. Denne reserve kan ikke overdrages og må kun anvendes i forhold til producenter, hvis ret til at genoptage produktionen vil blive påvirket af tiltrædelsen.

Forhøjelsen af de samlede mængder og betingelserne for tildelingen af de individuelle referencemængder, der er omhandlet i de tre foregående afsnit, besluttes efter fremgangsmåden i artikel 11.«

I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Datoen den 31. marts 1993 i første afsnit erstattes dog for Finland og Østrig med den 31. marts 1995 og for Sverige med den 31. marts 1996«.

I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

»For Finlands, Sveriges og Østrigs vedkommende er de repræsentative kendetegn ved mælk dog dem, der gælder for kalenderåret 1992, og det gennemsnitlige repræsentative nationale fedtindhold for leveret mælk fastsættes til 4,03 % for Østrig, 4,34 % for Finland og 4,33 % for Sverige.«

II. Oksekød

1. 368 R 0805: Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (EFT nr. L 148 af 27.6.1968, s. 24), senest ændret ved:

- 393 R 3611: Rådets forordning (EF) nr. 3611/93 af 22.12.1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 7).

I artikel 4b, indsættes følgende stykke:

»3a. Uanset stk. 3, andet afsnit, litra b), fastsættes det samlede antal dyr under alle de regionale lofter, der skal oprettes for henholdsvis Finland, Sverige og Østrig, til:

- 423 400 for Østrig

- 250 000 for Finland

- 250 000 for Sverige.

Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 27 gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke og særlig de nødvendige tilpasnings- og overgangsforanstaltninger.«

I artikel 4d, indsættes følgende stykke:

»1a. Uanset stk. 2, 3 og 4 tildeles de individuelle lofter til producenterne i Finland, Sverige og Østrig på grundlag af det samlede antal præmierettigheder, der er forbeholdt hver af disse medlemsstater. Dette samlede antal rettigheder fastsættes til:

- 325 000 for Østrig

- 55 000 for Finland

- 155 000 for Sverige.

Disse tal omfatter både de oprindeligt tildelte præmierettigheder og enhver reserve oprettet af de nævnte medlemsstater.

Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 27 de nærmere gennemførelsesbestemmelser til dette stykke og særlig de nødvendige tilpasnings- og overgangsforanstaltninger.«

2. 390 R 1186: Rådets forordning (EØF) nr. 1186/90 af 7. maj 1990 om udvidet anvendelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe for voksent kvæg (EFT nr. L 199 af 11.5.1990, s. 32)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»De i foregående afsnit omhandlede foranstaltninger skal i Finland være gennemført den 1. januar 1996.«.

III. Humle

1. 371 R 1696: Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle (EFT nr. L 175 af 4.8.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3124: Rådets forordning (EØF) nr. 3124/92 af 26. oktober 1992 (EFT nr. L 313 af 30.10.1992, s. 1).

I artikel 17, stk. 6, tilføjes følgende punktum:

»For Østrig er tidsrummet fem år fra Østrigs tiltrædelse.«

2. 377 R 1784: Rådets forordning (EØF) nr. 1784/77 af 19. juli 1977 om certificering af humle (EFT nr. L 200 af 8.8.1977, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1987: Rådets forordning (EØF) nr. 1987/93 af 19. juli 1993 (EFT nr. L 182 af 24.7.1993, s. 1).

I artikel 9 tilføjes følgende punktum:

»Østrig meddeler disse oplysninger senest tre måneder efter Østrigs tiltrædelse.«

3. 382 R 1981: Rådets forordning (EØF) nr. 1981/82 af 19. juli 1982 om opstilling af en liste over områder i Fællesskabet, hvor producentstøtten kun ydes til anerkendte sammenslutninger af humleproducenter (EFT nr. L 215 af 23.7.1982, s. 3), senest ændret ved:

- 392 R 3337: Rådets forordning (EØF) nr. 3337/92 af 16. november 1992 (EFT nr. L 336 af 20.11.1992, s. 2).

Til listen i bilaget føjes følgende område:

»Österreich«.

IV. Frø

371 R 2358: Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø (EFT nr. L 246 af 5.11.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3375: Kommissionens forordning (EF) nr. 3375/93 af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 9).

I artikel 8 tilføjes følgende stykker:

»Efter tilladelse fra Kommissionen kan Finland dog yde støtte til henholdsvis:

- visse mængder af frø

- visse mængder af sædekorn,

der udelukkende er produceret i dette land som følge af dets særlige klimatiske betingelser.

Senest tre år efter tiltrædelsen forelægger Kommissionen på grundlag af rettidigt fremsendte oplysninger fra ovennævnte medlemsstat en rapport til Rådet om resultaterne af den pågældende støtte og vedlægger i givet fald de nødvendige forslag. Rådet træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 3, stk. 4.«

V. Æg og fjerkræ

375 R 2782: Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 100), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

a) Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»2. Rugeæggene skal transporteres i fuldstændig rene pakninger, der kun indeholder rugeæg af samme fjerkræart, -kategori og -type fra én virksomhed, og som mindst er forsynet med følgende påtegning: `oeufs à couver`, `broedeieren`, `rugeæg`, `Bruteier`, `áõãÜ ðñïò åêêüëáøéí`, `huevos para incubar`, `eggs for hatching`, `uova da cova`, `ovos para incubação`, `munia haudottavaksi` eller `kläckägg`.«

b) Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Rugeæg fra tredjelande må kun indføres, hvis de med bogstaver af mindst 3 mm's højde angiver navnet på oprindelseslandet og er påtrykt betegnelsen `à couver`, `broedei`, `rugeæg`, `Brutei`, `ðñïò åêêüëáøéí`, `para incubar`, `hatching`, `cova`, `para incubação`, `haudottavaksi`, `för kläckning`. Pakningerne hertil må udelukkende indeholde rugeæg af samme fjerkræart, -kategori og -type fra ét oprindelsesland og fra én afsender samt i det mindste være forsynet med følgende oplysninger:

a) de angivelser, der står på æggene;

b) den fjerkræart, hvorfra æggene stammer;

c) afsenderens navn eller firma og adresse.«

VI. Sukker

1. 368 R 0206: Rådets forordning (EØF) nr. 206/68 af 20. februar 1968 om fastsættelse af rammebestemmelser for kontrakter og brancheaftaler vedrørende køb af roesukker (EFT nr. L 47 af 23.2.1968, s. 1), senest ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikkens Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4. Såfremt sukkerroerne leveres franko sukkerfabrik i Danmark, Spanien, Finland, Grækenland, Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige, skal kontrakten dog indebære fabrikantens deltagelse i transportomkostningerne og fastsætte procenten eller beløbene herfor.«

b) I artikel 8a tilføjes følgende afsnit:

»For Østrig, Finland og Sverige ændres angivelsen:

- `produktionsåret 1967/1968`, anført i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, til `produktionsåret 1994/95`,

- `inden sukkerproduktionsåret 1968/1969`, anført i artikel 5, stk. 3, og artikel 8, litra d), til `inden produktionsåret 1995/96`.«

2. 381 R 1785: Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 af 30. juni 1982 om den fælles markedsordning for sukker (EFT nr. L 177 af 1.7.1981, s. 4), senest ændret ved:

- 394 R 0133: Rådets forordning (EØF) nr. 133/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 22 af 27.1.1994, s. 7).

a) I artikel 16a tilføjes følgende stykke:

»2a. Finland kan i det første år efter tiltrædelsen indføre råsukker fra tredjelande til nedsat afgift inden for en maksimal mængde på 40 000 t.

Bestemmelsen i foregående afsnit vil blive taget op til fornyet overvejelse i forbindelse med den revision af nærværende forordning, som skal finde sted inden udgangen af produktionsåret 1994/1995.«

b) Artikel 16a, stk. 7, første afsnit, affattes således:

»7. Ansøgningen om det i artikel 6 omhandlede certifikat indgives til den kompetente myndighed i Portugal eller i Finland og vedlægges en erklæring fra sukkerfabrikanten, hvori han forpligter sig til at raffinere den pågældende mængde råsukker i Portugal eller i Finland inden for seks måneder efter indførslen.«

c) I artikel 16A, stk. 10, affattes den indledende sætning således:

»Portugal og Finland meddeler Kommissionen:«

d) Artikel 24, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1. Medlemsstaterne tildeler på de i dette afsnit fastsatte betingelser en A-kvote og en B-kvote til hver virksomhed, som er etableret på deres område, som fremstiller sukker eller isoglucose, og som:

- enten i produktionsåret 1993/1994 har fået tildelt en A-kvote eller en B-kvote,

- eller for Østrigs, Finlands eller Sveriges vedkommende i kalenderåret 1994 har fremstillet sukker eller isoglucose.«

e) Artikel 24, stk. 2, affattes således:

»2. Med henblik på tildelingen af de i stk. 1 nævnte A- og B-kvoter fastsættes følgende basismængder:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«.

f) I artikel 24, stk. 3, tilføjes som andet og tredje afsnit:

»For så vidt angår sukkerproducerende virksomheder:

a) I Østrig er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende sukkerproducerende lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra a), og nr. II, litra a), for Østrig;

b) i Finland er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende sukkerproducerende virksomhed lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra a), og nr. II, litra a), for Finland;

c) i Sverige er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende sukkerproducerende virksomhed lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra a), og nr. II, litra a), for Sverige.

I Finland er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende isoglucose producerende virksomhed lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra b), og nr. II, litra b), for Finland«.

VII. Vin og spiritus

1. 386 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/86 af 24. juli 1986 om udarbejdelse af en fællesskabsfortegnelse over vindyrkningsarealer (EFT nr. L 208 af 31.7.1986, s. 1), senest ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

I artikel 4, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»I Østrig udarbejdes den senest to år efter Østrigs tiltrædelse.«

2. 387 R 0822: Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (EFT nr. L 84 af 27.3.1987, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1566: Rådets forordning (EØF) nr. 1566/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af 25.6.1993, s. 39).

I artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra a), første led, indsættes ordene »og Østrig« efter ordene »i Tyskland«.

3. 387 R 0823: Rådets forordning (EØF) nr. 823/87 af 16. marts 1987 om fastlæggelse af særlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (EFT nr. L 84 af 27.3.1987, s. 59), senest ændret ved:

- 391 R 3896: Rådets forordning (EØF) nr. 3896/91 af 16. december 1991 (EFT nr. L 368 af 31.12.1991, s. 3).

I artikel 15, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»h) for Østrig:

følgende betegnelser, som ledsager angivelserne af vinenes herkomst:

- `Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer`, `Qualitätswein`

- `Kabinett` eller `Kabinettwein`

- `Qualitätswein besonderer Reife und Leseart` eller `Prädikatswein`

- `Spätlese` eller `Spätlesewein`

- `Auslese` eller `Auslesewein`

- `Beerenauslese` eller `Beerenauslesewein`

- `Ausbruch` eller `Ausbruchwein`

- `Trockenbeerenauslese` eller `Trockenbeerenauslesewein`

- `Eiswein`, `Strohwein`.«

4. 389 R 1576: Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1), ændret ved:

- 392 R 3280: Rådets forordning (EØF) nr. 3280/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 3).

a) I artikel 1, stk. 4, litra r), indsættes følgende som nr. 3:

»3) Betegnelserne `Jägertee`, `Jagertee` og `Jagatee` er forbeholdt likør med oprindelse i Østrig, der er fremstillet af landbrugsethylalkohol, ekstrakter af visse spiritusser eller te, som er tilsat flere naturlige aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b, nr. i), i direktiv 88/388/EØF. Alkoholindholdet er på mindst 22,5 % vol. Sukkerindholdet udtrykt i invertssukker er på mindst 100 g/l.«

b) I artikel 1, stk. 4, indsættes følgende litra:

»u) Väkevä glögi/Spritglögg

Spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethylalkohol med naturlige eller naturidentiske aromastoffer af nelliker og/eller kanel ved hjælp af en af følgende processer: udblødning og/eller destillation eller gendestillation af alkoholen, som er tilsat dele af ovennævnte planter, tilsætning af naturlige eller naturidentiske aromaer af nelliker eller kanel eller en kombination af disse metoder.

Andre naturlige eller naturidentiske planteekstrakter af aromaer i overensstemmelse med direktiv 88/388/EØF kan også anvendes, men aromaen af de anførte krydderier skal være fremherskende. Indholdet af vin eller vinprodukter må ikke overstige 50 %.«

c) I artikel 4, stk. 5, andet afsnit, litra a), tilføjes følgende led:

»- multebær,

- polarkorbær,

- tranebær,

- tyttebær,

- havtorn;«

d) I bilag II,

punkt 5 »Brandy« tilføjes følgende:

»Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein«

punkt 7 »Frugtbrændevin« tilføjes følgende:

»Wachauer Marillenbrand«

punkt 12 »Spiritus med kommensmag« tilføjes følgende:

»Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish

Aquavit«

punkt 14 »Likør« tilføjes følgende:

»Finnish berry/fruit liqueur

Großglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schloßgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör«

punkt 15 »Spiritus« tilføjes følgende:

»Svensk Punsch/Swedish Punsch«

tilføjes følgende punkt:

»16. Vodka: Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland«.

5. 389 R 2389: Rådets forordning (EØF) nr. 2389/89 af 24. juli 1989 om de almindelige regler for vinstoksorternes klassificering (EFT nr. L 232 af 9.8.1989, s. 1), ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende led før ordene »- region i Portugal«:

»- Bundesland i Østrig«.

6. 389 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/89 af 24. juli 1989 om fastsættelse af almindelige regler for betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT nr. L 232 af 9.8.1989, s. 13), senest ændret ved:

- 391 R 3897: Rådets forordning (EØF) nr. 3897/91 af 16. december 1991 (EFT nr. L 368 af 31.12.1991, s. 5).

Artikel 2, stk. 3, litra i), første led, affattes således:

»- `Landwein` for bordvine med oprindelse i Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig«.

7. 389 R 3677: Rådets forordning (EØF) nr. 3677/89 af 7. december 1989 om det totale alkoholindhold udtrykt i volumen og det totale syreindhold i visse indførte kvalitetsvine og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2931/80 (EFT nr. L 360 af 9.12.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 2606: Rådets forordning (EØF) nr. 2606/93 af 21. september 1993 (EFT nr. L 239 af 24.9.1993, s. 6).

Artikel 1, stk. 1, litra a), ophæves med virkning fra den 1. marts 1995.

8. 391 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af 14.6.1991, s. 1), ændret ved:

- 392 R 3279: Rådets forordning (EØF) nr. 3279/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 1).

a) I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg:

Aromatiseret vin, der er fremstillet af vin som omhandlet i stk. 1, litra a), og hvis karakteristiske smag er opnået ved anvendelse af nelliker og/eller kanel, som altid skal anvendes sammen med andre krydderier; denne drikkevare kan sødes i overensstemmelse med artikel 3, litra a).«

b) I artikel 2, stk. 3, indsættes følgende litra:

»fa) Viiniglögi/Vinglögg:

Aromatiseret drikkevare, fremstillet udelukkende af rød- eller hvidvin og sukker, og som fortrinsvis er aromatiseret med kanel og/eller nelliker. Hvis produktet er fremstillet af hvidvin, skal der til salgsbetegnelsen `Viiniglögi/Vinglögg` føjes ordene `af hvidvin`.«

9. 392 R 2333: Rådets forordning (EØF) nr. 2333/92 af 13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet (EFT nr. L 231 af 13.8.1992, s. 9).

Artikel 6, stk. 6, litra a), første afsnit, affattes således:

»a) `Winzersekt` og `Hauersekt` for mkvbd fremstillet i henholdsvis Tyskland og Østrig for så vidt:

- de er fremstillet af druer, der er høstet i den bedrift, herunder producentsammenslutninger, hvor producenten i henhold til artikel 5, stk. 4, foretager vinfremstillingen af druer bestemt til fremstilling af mkvbd, og

- de markedsføres af den i første led omhandlede producent og frembydes med etiketter, hvorpå bedriftens navn, vinstoksorten og årgangen er anført.«

VIII. Fåre- og gedekød

1. 385 R 3643: Rådets forordning (EØF) nr. 3643/85 af 19. december 1985 om ordningen for indførsel af fåre- og gedekød fra visse tredjelande fra og med 1986 (EFT nr. L 348 af 24.12.1985, s. 2), senest ændret ved:

- 392 R 3890: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3890/92 af 28. december 1992 (EFT nr. L 391 af 31.12.1992, s. 51).

I artikel 1, stk. 1, fodnote a), udgår ordet »Østrig«.

2. 389 R 3013: Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (EFT nr. L 289 af 7.10.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 394 R 0233: Rådets forordning (EF) nr. 233/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 9).

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5e

1. Uanset stk. 1, 2, 3, stk. 4, litra a), og stk. 5 og 6 i artikel 5a fastsættes der et samlet loft for Finland, Sverige og Østrig for den i artikel 5 omhandlede præmie. Det samlede antal præmieberettigede dyr under dette loft fastsættes til:

- 205 651 for Østrig

- 80 000 for Finland

- 180 000 for Sverige.

Disse tal omfatter både de oprindeligt tildelte mængder og enhver reserve, som medlemsstaterne opretter.

2. Inden for de i stk. 1 nævnte lofter tildeles der individuelle lofter til producenterne i Finland, Sverige og Østrig senest:

- den 31. december 1996 for Østrig

- den 31. december 1995 for Finland og Sverige.

3. Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 30 gennemførelsesbestemmelser til denne artikel og særlig de nødvendige tilpasnings- og overgangsforanstaltninger.«

IX. Markafgrøder

392 R 1765: Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 12), senest ændret ved:

- 394 R 0232: Rådets forordning (EF) nr. 232/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 7)

I artikel 12, stk. 1, tilføjes følgende led:

»- dem, der vedrører fastsættelse af referencearealer i bilag V til fordel for nye medlemsstater.«

X. Korn

392 R 1766: Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 21), ændret ved:

- 393 R 2193: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2193/93 af 28. juli 1993 (EFT nr. L 196 af 5.8.1993, s. 22)

a) I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende efter første led:

»- 1. december - 30. juni for Sverige.

I tilfælde af at interventionsperioden i Sverige fører til, at de i stk. 1 nævnte produkter fra andre medlemsstater frembydes til intervention i Sverige, skal Kommissionen i henhold til artikel 23 vedtage nærmere regler for at afbøde denne situation.«

b) I artikel 7, stk. 1, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Hvis der ikke er en væsentlig indenlandsk produktion af andre kornarter til fremstilling af stivelse, kan der ydes produktionsrestitution for byg- og havrestivelse fremstillet i Finland og Sverige for så vidt dette ikke forøger produktionen af stivelse fra disse to kornarter ud over:

- 50 000 tons i Finland

- 10 000 tons i Sverige.«

XI. Tobak

392 R 2075: Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1991 om den fælles markedsordning for råtobak (EFT nr. L 215 af 30.7.1992, s. 70)

I artikel 8, stk. 1, ændres »350 000« til »350 600«.

XII. Resterende områder

368 R 0827: Rådets forordning 827/68 af 28. juni 1968 om en fælles markedsordning for visse varer der er anført i bilag II til traktaten (EFT nr. L 151 af 30.6.1968, s. 16), senest ændret ved:

- 393 R 2430: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2430/93 af 1. september 1993 (EFT nr. L 223 af 2.9.1993, s. 9)

I artikel 5 tilføjes følgende:

»Støtte til produktion og afsætning af rensdyr og rensdyrprodukter (KN-kode ex 0208 og ex 0210) kan dog ydes til Finland, Norge og Sverige for så vidt dette ikke fører til nogen forøgelse af de traditionelle produktionsmængder.«

C. LANDBRUGSSTRUKTURER OG LEDSAGEFORANSTALTNINGER UNDER DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

1. 375 L 0268: Rådets direktiv 75/268/EØF af 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (EFT nr. L 128 af 19.5.1975, s. 1), senest ændret ved:

- 385 R 0797: Rådets forordning (EØF) nr. 797/85 af 12. marts 1985 (EFT nr. L 93 af 30.3.1985, s. 1).

I artikel 3, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

»Områderne nord for 62. breddegrad og visse tilstødende områder ligestilles med de områder, der er nævnt i første afsnit, for så vidt de er undergivet meget vanskelige klimatiske vilkår, der giver sig udtryk i en væsentlig forkortet vækstperiode.«

2. 378 R 1360: Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78 af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne (EFT nr. L 166 af 23.6.1978, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

a) I artikel 2 tilføjes følgende led:

»- hele Finlands og Østrigs område.«

b) I artikel 3, stk. 1, affattes indledningsafsnittet således:

»1. For så vidt angår Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig og Finland anvendes denne forordning på følgende produkter, såfremt der findes en produktion heraf i nævnte lande:«

3. 390 R 0866: Rådets forordning (EØF) nr. 866/90 af 29. marts 1990 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (EFT nr. L 91 af 6.4.1990, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

I artikel 3, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Sverige og Østrig skal forelægge disse planer senest tre måneder efter deres tiltrædelse.«

4. 391 R 2328: Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 af 15. juli 1991 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet (EFT nr. L 218 af 6.8.1991, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

a) I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

»4. Med henblik på anvendelsen af denne artikel anses alle ugunstigt stillede områder i Finland som bjergområder i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/EØF.«

b) I artikel 31, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Sverige og Østrig fastlægger disse overslag for perioden 1995-1999.«

c) I artikel 31, stk. 4, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Sverige og Østrig meddeler disse overslag senest tre måneder efter deres tiltrædelse.«

5. 392 R 2078: Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje (EFT nr. L 215 af 30.6.1992, s. 85).

I artikel 7, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Sverige og Østrig meddeler senest seks måneder efter deres tiltrædelse Kommissionen de programmer, love og administrative bestemmelser, der er nævnt i første afsnit.«

6. 392 R 2080: Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92 af 30. juni 1992 om en fællesskabsordning med støtte til skovbrugsforanstaltninger i landbruget (EFT nr. L 215 af 30.6.1992, s. 96).

I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Sverige og Østrig meddeler senest seks måneder efter deres tiltrædelse de oplysninger, der er nævnt i første afsnit.«

D. LOVGIVNING OM PLANTESUNDHED OG ØKOLOGISK LANDBRUG

I. Plantesundhed

1. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest ændret ved:

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 19).

a) Bilag I, del B, ændres således:

- I afsnit a), punkt 1, tilføjes »S, FI« i højre kolonne.

- I afsnit a), indsættes følgende efter punkt 1:

»>TABELPOSITION>

«.

- I afsnit a), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»S (Malmöhus, Kristianstad, Blekinge, Kalmar og Gotlands Län)«.

- I afsnit b), punkt 1, tilføjes »S, FI« i højre kolonne.

- I afsnit b), punkt 2, tilføjes »S, FI« i højre kolonne.

b) Bilag II, del B, ændres således:

I afsnit b), punkt 2, tilføjes »A, FI« i højre kolonne.

c) Bilag III, del B, ændres således:

I punkt 1 tilføjes »A, FI« i højre kolonne.

d) Bilag IV, del B, ændres således:

- »S, FI« tilføjes i højre kolonne i punkt 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 og 30.

- Følgende tilføjes efter punkt 20.2:

»>TABELPOSITION>

«

- I punkt 21 tilføjes » A, F« i højre kolonne.

2. 392 L 0076: Kommissionens direktiv 92/76/EØF af 6. oktober 1992 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige sundhedsrisici i Fællesskabet (EFT nr. L 305 af 21.10.1992, s. 12).

a) I artikel 1 tilføjes følgende:

»For republikken Østrigs, republikken Finlands og Kongeriget Sveriges vedkommende anerkendes de nævnte områder indtil den 31. december 1996«.

b) Bilaget ændres således:

i) I afsnit a), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Finland, Sverige«.

ii) I afsnit a), indsættes følgende efter punkt 5:

»>TABELPOSITION>

«

iii) I afsnit a), punkt 12, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Sverige (Malmöhus, Kristianstad, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län).«

iv) I afsnit b), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Østrig, Finland«.

v) I afsnit d), punkt 1, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Finland, Sverige«.

vi) I afsnit d), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Finland, Sverige«.

II. Økologisk landbrug

391 R 2092: Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 198 af 22.7.1991, s. 1), som ændret ved:

- 392 R 0094: Kommissionens forordning (EØF) nr. 94/92 af 14. januar 1992 (EFT nr. L 11 af 17.1.1992, s. 14);

- 392 R 1535: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1535/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 162 af 16.6.1992, s. 15),

- 392 R 2083: Rådets forordning (EØF) nr. 2083/92 af 14. juli 1992 (EFT nr. L 208 af 24.7.1992, s. 15),

- 393 R 2608: Kommissionen forordning (EØF) nr. 2608/93 af 23. september 1993 (EFT nr. L 239 af 24.9.1993, s. 10),

- 394 R 468: Kommissionens forordning (EF) nr. 468/94 af 2. marts 1994 (EFT nr. L 59 af 3.3.1994, s. 1).

a) I artikel 2 tilføjes følgende led:

»>TABELPOSITION>

«

b) Bilag V ændres således:

i) angivelsen på tysk affattes således:

»>TABELPOSITION>

«

ii) følgende tilføjes:

»>TABELPOSITION>

«.

E. VETERINÆRLOVGIVNING OG ZOOTEKNISK LOVGIVNING

I. Veterinærlovgivning

Første del - grundtekster

KAPITEL 1

Horisontale tekster

1. 390 L 0675: Rådets direktiv 90/675/EØF af 10. december 1990 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT nr. L 373 af 31.12.1990, s. 1), som ændret ved:

- 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 56),

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13),

- 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27),

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1992, s. 49).

a) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 18a

1. Østrig har en frist på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I denne overgangsperiode anvender Østrig de foranstaltninger, som efter fremgangsmåden i artikel 24 fastlægges inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal sikre, at al nødvendig kontrol foretages så tæt ved Fællesskabets ydre grænse som muligt.

2. Finland har en frist på to år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I denne overgangsperiode anvender Finland de foranstaltninger, som efter fremgangsmåden i artikel 24 fastlægges inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal sikre, at al nødvendig kontrol foretages så tæt ved Fællesskabets ydre grænse som muligt.«

b) I artikel 31 indsættes efter »Medlemsstaterne« følgende: »herunder navnlig Østrig og Finland«.

c) I bilag I tilføjes:

»13. Republikken Østrigs område

14. Republikken Finlands område

15. Kongeriget Sveriges område.«

2. 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 56), som ændret ved:

- 391 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 (EFT nr. L 340 af 11.12.1991, s. 17),

- 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27).

a) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 17a

Østrig og Finland har en frist på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I denne overgangsperiode anvender Østrig og Finland de foranstaltninger, som efter fremgangsmåden i artikel 23 fastlægges inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal sikre, at al nødvendig kontrol foretages så tæt ved Fællesskabets ydre grænse som muligt.«

b) I artikel 29 indsættes efter »Medlemsstaterne« følgende:

»herunder navnlig Østrig og Finland«.

KAPITEL 2

Dyresundhed

A. SAMHANDEL OG MARKEDSFØRING

1. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT nr. 121 af 29.7.1964, s. 1977/64), senest ændret ved:

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32).

a) I artikel 2, litra o), tilføjes:

»- Østrig: Bundesland

- Finland: Lääni/län

- Sverige: län«.

b) I artikel 3, stk. 2, litra e), tilføjes følgende punktum:

»Indtil den 1. januar 1996 kan kvæg og svin med oprindelse i Finland dog identificeres ved hjælp af et mærke, der er officielt godkendt af den kompetente myndighed i denne medlemsstat. De kompetente finske myndighed meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater alle oplysninger om det officielt godkendte mærkes særlige kendetegn.«

c) I artikel 4a, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»I en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden skal der desuden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, herunder også vildsvin, der skal sendes til Finland fra et område som defineret i artikel 2, litra o), hvor der er et udbrud af blæreudslet hos svin. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område.«

d) I artikel 4b tilføjes følgende afsnit:

»I en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden skal der endvidere foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, herunder også vildsvin, der skal sendes til Finland og Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o), hvor der er et udbrud af klassisk svinepest. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til dette afsnit kan om nødvendigt fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 12.«

e) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 8a

Hvad angår porcint reproduktions- og respirationssyndrom skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, herunder også vildsvin, der skal sendes til Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o), hvor et udbrud af porcint reproduktions- og respirationssyndrom er konstateret officielt. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 12.«

f) I artikel 9 tilføjes følgende stykker:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt de af Sverige forelagte programmer for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 12.

5. Kommissionen undersøger det af Østrig forelagte program for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

6. Kommissionen undersøger det af Finland forelagte program for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

g) I artikel 10 tilføjes følgende stykker:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår paratuberkulose, leptospirose (leptospirosa hardjo), campylobacteriosis (genital form) og trichomoniosis (føtal infektion) hos kvæg og overførbar gastroenteritis, leptospirose (leptospirosa pomona) og epidemisk diaré hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 12.

5. Kommissionen undersøger den af Finland forelagte dokumentation for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

h) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

1. Med hensyn til salmonella er kvæg og svin, der er beregnet til avl, brug eller slagtning og bestemt til Finland og Sverige, på bestemmelsesstedet omfattet af reglerne i det bekæmpelsesprogram, der anvendes af disse medlemsstater, indtil de ændringer, der skal foretages i dette direktiv, træder i kraft. Hvis det konstateres, at disse dyr er positive, omfattes de af samme foranstaltninger som dem, der gælder for dyr med oprindelse i disse medlemsstater. Disse foranstaltninger finder ikke anvendelse på dyr fra bedrifter, der er omfattet af et program, som anerkendes som værende ækvivalent efter fremgangsmåden i artikel 12.

2. De i stk. 1 omhandlede garantier finder først anvendelse, efter at Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram, som Finland og Sverige skal forelægge. Kommissionens afgørelser skal træffes før datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, for at de i stk. 1 omhandlede bekæmpelsesprogrammer og garantier kan finde anvendelse fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

i) I bilag B, punkt 12, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

j) I bilag C, punkt 9, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

k) I bilag F tilføjes i fodnote 4) vedrørende formular I, fodnote 5) vedrørende formular II, fodnote 4) vedrørende formular III og fodnote 5) vedrørende formular IV, følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

l) I bilag G, kapitel II, punkt A, nr. 2, tilføjes:

»>TABELPOSITION>

«.

2. 391 L 0068: Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EFT nr. L 46 af 19.2.1991, s. 19).

a) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår paratuberkulose og smitsom agalactia hos får. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 15.«

b) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 8a

For så vidt angår Finland foretager Kommissionen med henblik på anvendelsen af artikel 7 og 8 og efter de pågældende lands anmodning de nødvendige undersøgelser for de sygdomme, der er anført i bilag B, punkt II og III, således at de relevante afgørelser om nødvendigt kan træffes efter fremgangsmåden i artikel 15 inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

c) I bilag A, kapitel 1, II, 2, i), tilføjes følgende punktum:

»Denne bestemmelse tages op til vurdering inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden med henblik på eventuelle ændringer, der foretages efter fremgangsmåden i artikel 15.«

3. 390 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 42), som ændret ved:

- 390 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 29),

- 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 56),

- 392 D 0130: Kommissionens beslutning 92/ 130/EØF af 13. februar 1992 (EFT nr. L 47 af 22.2.1992, s. 26),

- 392 L 0036: Rådets direktiv 92/36/EØF af 29. april 1992 (EFT nr. L 157 af 10.6.1992, s. 28).

I bilag C, fodnote c), tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«

4. 390 L 0539: Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EFT nr. L 303 af 31.10.1990, s. 6), som ændret ved:

- 391 L 0494: Rådets direktiv 91/494/EØF af 26. juni 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 35),

- 392 D 0369: Kommissionens beslutning 92/369/EØF af 24. juni 1992 (EFT nr. L 195 af 14.7.1992, s. 25),

- 393 L 0120: Rådets direktiv 93/120/EØF af 22. december 1993 (EFT nr. L 340 af 31.12.1993, s. 35).

a) I artikel 5 tilføjes følgende litra:

»d) skal fjerkræ bestemt til Finland og Sverige for så vidt angår salmonella opfylde de betingelser, der fastsættes i medfør af artikel 9a, 9b og 10b.«

b) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 9a

1. Med hensyn til salmonella kan Finland og Sverige forelægge Kommissionen et bekæmpelsesprogram vedrørende avlsfjerkræ og daggamle kyllinger, der er bestemt til indsættelse i avlsfjerkræflokke eller brugsfjerkræflokke.

2. Kommissionen gennemgår bekæmpelsesprogrammerne. Efter denne gennemgang fastsætter Kommissionen, hvis det er berettiget, efter fremgangsmåden i artikel 32 de yderligere generelle eller begrænsede supplerende garantier, som kan kræves for forsendelser til Finland og Sverige. Disse garantier skal svare til dem, som henholdsvis Finland og Sverige anvender på deres eget område. De relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Artikel 9b

1. Med hensyn til salmonella kan Finland og Sverige, indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser, forelægge Kommissionen et bekæmpelsesprogram vedrørende flokke af æglæggende høns (brugsfjerkræ, der opdrættes med henblik på produktion af konsumæg).

2. Kommissionen gennemgår bekæmpelsesprogrammerne. Efter denne gennemgang fastsætter Kommissionen, hvis det er berettiget, efter fremgangsmåden i artikel 32 de generelle eller begrænsede supplerende garantier, der kan kræves for forsendelser til Finland og Sverige. Disse garantier skal svare til dem, som henholdsvis Finland og Sverige anvender på deres eget område. Der skal i forbindelse med disse garantier tages hensyn til Den Videnskabelige Veterinærkomités udtalelse om de salmonellaserotyper, der skal medtages på listen over serotyper, der angriber fjerkræ. De relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

c) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10b

1. Med hensyn til salmonella skal forsendelser af slagtefjerkræ bestemt til Finland og Sverige for så vidt angår de serotyper, der ikke er nævnt i bilag II, kapitel III, punkt A), på oprindelsesbedriften underkastes en mikrobiologisk test ved prøveudtagning i henhold til regler, som Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

2. Omfanget af den i stk. 1 omhandlede test og de metoder, der skal anvendes, fastsættes på baggrund af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité og det bekæmpelsesprogram, som Finland og Sverige skal forelægge Kommissionen.

3. Den i stk. 1 omhandlede test foretages ikke på slagtefjerkræ, der stammer fra en bedrift, som er omfattet af et program, der efter fremgangsmåden i artikel 32 er anerkendt som svarende til det i stk. 2 nævnte program.«

d) I artikel 12, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Finland og Sverige vedtages de relevante afgørelser om landenes status som områder, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease, efter fremgangsmåden i artikel 32 inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

e) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt det af Sverige forelagte program for så vidt angår infektiøs bronkitis (IB). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 32.«

f) I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår rhinotracheitis hos kalkuner (TRT), swollen head syndrome, infektiøs laryngotracheitis (ILT), egg drop syndrome og fjerkrækopper (Fowl pox). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 32.«

g) I bilag I, punkt 1, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

5. 391 L 0067: Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (EFT nr. L 46 af 19.2.1991, s. 1), som er ændret ved:

- 393 L 0054: Rådets direktiv 93/54/EØF af 24. juni 1993 (EFT nr. L 175 af 19.7.1993, s. 34).

a) I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt de af Sverige forelagte programmer for så vidt angår infektiøs pankreasnekrose (IPN), bakteriel nyresygdom eller BKD, furunkulose og yersiniose eller rødmundssyge (ERM). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på 1 år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 26.«

b) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår forårsviræmi hos karper (SVC). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis dette er berettiget. De i stk. 2 omhandlede afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende den ovennævnte sygdom, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 26«.

c) Følgende artikler indføjes:

»Artikel 28a

Forsendelse til og fra Finland af fisk, deres æg og sæd til opdræt eller udsætning er forbudt i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Artikel 28b

De relevante afgørelser til godkendelse af de af Finland og Sverige forelagte programmer, for så vidt angår de i bilag A, liste II, omhandlede sygdomme, kan træffes i henhold til fremgangsmåden i artikel 26. Disse afgørelser træder alt efter tilfældet i kraft straks ved tiltrædelsen eller i løbet af de i artikel 28a omhandlede overgangsperioder. Perioden på fire år, som er fastsat i bilag B, punkt I.B nedsættes herved til tre år for Finlands vedkommende, hvorunder der foretages to undersøgelser på hvert brug.«

6. 392 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 54).

a) I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»Indtil der foreligger fællesskabsbestemmelser på området, kan Sverige opretholde sine nationale regler om slanger og krybdyr.«

b) I artikel 6, A., 2), b), tilføjes følgende afsnit:

»Disse beslutninger tager hensyn til drøvtyggere opdrættet i Fællesskabets arktiske regioner.«

c) I artikel 6, A., 2), tilføjes følgende:

»c) Der kan vedtages bestemmelser om leukose i henhold til fremgangsmåden i artikel 26.«

d) I artikel 6, A., 3), tilføjes følgende:

»e) For så vidt angår blæreudslæt hos svin, skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumsundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, der skal sendes til Finland fra et område som defineret i artikel 2, litra o), i direktiv 64/432/EØF, hvor der er udbrud af blæreudslæt hos svin. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område.

f) For så vidt angår klassisk svinepest, skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, der skal sendes til Finland og Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o) i direktiv 64/432/EØF, hvor der er et udbrud af klassisk svinepest. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til dette afsnit kan om nødvendigt fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 26.

g) Hvad angår porcint reproduktions- og respirationssyndrom skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, der skal sendes til Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o) i direktiv 64/432/EØF, hvor der er et udbrud af porcint reproduktions- og respirationssyndrom. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til dette afsnit fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 26.«

e) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

For så vidt angår rabies, ændres artikel 9 og 10 i henhold til fremgangsmåden i artikel 26 efter fremlæggelse af den relevante dokumentation, for at tage højde for situationen i Finland og Sverige, således at de samme bestemmelser finder anvendelse på dem som på medlemsstater, som befinder sig i en tilsvarende situation.«

f) I artikel 13, stk. 2, tilføjes følgende:

»e) Sverige har to år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at gennemføre de foreskrevne foranstaltninger vedrørende organer, institutter og centre.«

g) I artikel 22 tilføjes følgende afsnit:

»Bilag B tages op til fornyet behandling før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, navnlig med henblik på at ændre listen over sygdomme til at omfatte sygdomme, som drøvtyggere og svin kan få, samt sygdomme som kan overføres via sæd, æg og embryoner fra svin.«

h) I bilag C, punkt 2, a), tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionen kan dog tillade tilførsel af dyr, som ikke stammer fra et godkendt center, institut eller organ, hvis den kompetente myndighed ikke kan finde en tilfredsstillende løsning for disse dyr. Medlemsstaten forelægger Kommissionen en plan over de yderligere veterinære garantier, som gælder i dette tilfælde.«

7. 372 L 0461: Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 24), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

I bilaget, punkt 2, tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»- ETY«

B. KONTROLFORANSTALTNINGER

1. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315 af 26.11.1985, s. 11), som ændret ved:

- 390 L 0423: Rådets direktiv 90/423/EØF af 26. juni 1990 (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 13),

- 392 D 0380: Kommissionens beslutning 92/380/EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992, s. 54).

a) I bilag A tilføjes følgende tekst:

»Sverige: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala«.

b) I bilag B tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

2. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 11), senest ændret ved:

- 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af 14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

I bilag II tilføjes følgende tekst efter »Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa«:

»>TABELPOSITION>

«.

3. 392 L 0035: Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (EFT nr. L 157 af 10.6.1992, s. 19)

I bilag I, punkt A, tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

4. 392 L 0040: Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (EFT nr. L 167 af 22.6.1992, s. 1)

I bilag IV tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

5. 392 L 0066: Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EFT nr. L 260 af 5.9.1992, s. 1)

I bilag IV tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

6. 393 L 0053: Rådets direktiv 93/53/EØF af 24. juni 1993 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme (EFT nr. L 175 af 19.7.1993, s. 23)

I bilag A indsættes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

7. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 69)

I bilag II, punkt 5, tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

KAPITEL 3

Folkesundhed

1. 364 L 0433: Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød (EFT nr. 121 af 29.7.1964, s. 2012/64), som ændret ved:

- 391 L 0497: Rådets direktiv 91/497/EØF af 29. juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 69),

- 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EØF af 10. februar 1992 (EFT nr. L 57 du 2.3.1992, s. 1)

a) I artikel 3, stk. 1, afsnit A, litra f), nr. ii), tilføjes følgende led:

»- for kød bestemt til Finland og Sverige skal være forsynet med en af de betegnelser, der er anført i bilag IV, del IV, tredje led«.

b) I artikel 4, afsnit A, indsættes i indledningen efter datoen »1. januar 1993« følgende ord:

»- for Østrig, Finland og Sverige dog pr. 1. januar 1995«.

c) I artikel 4, afsnit A, indsættes i indledningen efter datoen »31. december 1991« følgende ord:

»- for Østrig, Finland og Sverige dog pr. 31. december 1993,«.

d) I artikel 5 indsættes følgende stykker:

»3. Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser, jf. stk. 2, gælder følgende regler for kød bestemt til Finland og Sverige, for så vidt angår salmonella:

a) kødforsendelserne har været underkastet en bakteriologisk stikprøveundersøgelse på oprindelsesvirksomheden efter regler, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse på forslag af Kommissionen inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato;

b) i) den i litra a) omhandlede undersøgelse foretages ikke, for så vidt angår kødforsendelser, der er bestemt til en virksomhed med henblik på pasteurisering, sterilisering eller anden behandling med tilsvarende virkning;

ii) i en overgangsperiode på tre år regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato skal det i nr. i) omhandlede kød dog være underkastet reglerne i det bekæmpelsesprogram, som anvendes af Finland og Sverige. I den forbindelse vil dette kød være underkastet de samme foranstaltninger som dem, der gælder for kød med oprindelse i Finland og Sverige. Inden udløbet af denne periode på tre år tages denne bestemmelse op til fornyet overvejelse og ændres eventuelt efter fremgangsmåden i artikel 16;

c) den i litra a) omhandlede undersøgelse foretages ikke for så vidt angår kød, der stammer fra en virksomhed omfattet af et program, som efter fremgangsmåden i artikel 16 er anerkendt som svarende til det i stk. 4 omhandlede program.

4. De garantier, der er omhandlet i stk. 3, gælder først, når Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram forelagt af Finland og Sverige. Kommissionens beslutninger skal være truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i stk. 3 omhandlede garantier kan gælde straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato«.

e) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), første led, tilføjes følgende angivelser:

»AT - FI - SE«.

f) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), andet led, og punkt 50, litra b), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»eller ETY«.

g) I bilag IV, del IV, tilføjes følgende led:

»- er bestemt til Finland og Sverige. (4)

i) den undersøgelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a), er blevet foretaget (4)

ii) kødet er bestemt til forarbejdning (4)

iii) kødet stammer fra en virksomhed omfattet af et program som det, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c) (4)«.

2. 391 L 0498: Rådets direktiv 91/498/EØF af 29. juli 1991 om betingelserne for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra de særlige EF-sundhedsbestemmelser for produktion og markedsføring af fersk kød (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 105)

a) I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- for Sverige dog indtil den 31. december 1996 og for Østrig og Finland indtil den 31. december 1997,«.

b) I artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit, indsættes følgende ord efter datoen den 1. juli 1992:

»- for Østrig, Finland og Sverige straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato,«.

3. 371 L 0118: Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød (EFT nr. L 55 af 8.3.1971, s. 23), som ændret og ajourført ved:

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

a) I artikel 3, afsnit I, litra A, nr. i), indsættes følgende led:

»- for kød bestemt til Finland og Sverige skal være forsynet med en af de betegnelser, der er anført i bilag VI, del IV, litra e)«.

b) I artikel 5 indsættes følgende stykker:

»3. Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser, gælder følgende regler for kød bestemt til Finland og Sverige, for så vidt angår salmonella:

a) kødforsendelserne har været underkastet en bakteriologisk stikprøveundersøgelse på oprindelsesvirksomheden efter regler, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse på forslag af Kommissionen inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato;

b) den i litra a) omhandlede undersøgelse foretages ikke for så vidt angår kød, der stammer fra en virksomhed omfattet af et program, som efter fremgangsmåden i artikel 16 er anerkendt som svarende til det i stk. 4 omhandlede program.

4. De garantier, der er omhandlet i stk. 3, gælder først, når Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram forelagt af Finland og Sverige. Kommissionens beslutninger skal være truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i stk. 3 omhandlede garantier kan gælde straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato«.

c) I bilag I, kapitel XII, punkt 66, litra a), første led, tilføjes følgende angivelser:

»AT - FI - SE«.

d) I bilag I, kapitel XII, punkt 66, litra a), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»eller ETY«.

e) I bilag VI, del IV, tilføjes følgende litra:

»e) hvis kødet er bestemt til Finland eller Sverige (²):

i) den undersøgelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a), er blevet foretaget (4)

ii) kødet stammer fra en virksomhed omfattet af et program som det, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b) (4)«.

f) I bilag VI tilføjes følgende fodnote:

»(4) Det ikke-relevante overstreges«.

4. 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 om ændring og ajourføring af direktiv 71/118/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

I artikel 3 indsættes følgende stykker:

»1a. Finland har frist indtil den 1. januar 1996 for så vidt angår visse virksomheder, som er beliggende på dets område. Kød, der kommer fra disse virksomheder, må kun markedsføres på de to landes respektive nationale områder. Finland underretter Kommissionen om de bestemmelser, der vedtages for så vidt angår de pågældende virksomheder. De fremsender en liste over de pågældende virksomheder til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

b. Østrig har frist indtil den 1. januar 1996 for så vidt angår visse virksomheder, som er beliggende på dets område. Kød, der kommer fra disse virksomheder, må kun markedsføres på Østrigs eget nationale område. Østrig underretter Kommissionen om de bestemmelser, der vedtages for så vidt angår de pågældende virksomheder. Det fremsender en liste over de pågældende virksomheder til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Østrig kan indrømme visse virksomheder en yderligere frist til den 1. januar 1998, forudsat at disse virksomheder har fremsendt en anmodning herom til den kompetente myndighed inden den 1. april 1995. Denne anmodning skal være ledsaget af en plan og et program over de påtænkte foranstaltninger med angivelse af en frist for, hvornår virksomheden kan opfylde kravene i dette direktiv. Østrig forelægger inden den 1. juli 1995 Kommissionen en liste over de virksomheder, som påtænkes indrømmet en yderligere frist. Af denne liste skal det virksomhed for virksomhed fremgå, hvilken form for undtagelse der påtænkes, og hvor længe denne skal vare. Kommissionen vurderer listen og vedtager den, eventuelt i ændret form. Kommissionen fremsender den til medlemsstaterne.«

5. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 85), som ændret og ajourført ved:

- 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EØF af 10. februar 1992 (EFT nr. L 57 af 2.3.1992, s. 1),

som ændret ved:

- 392 L 0045: Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 35),

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1),

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

a) I artikel 10, stk. 2, indsættes følgende ord efter datoen den 1. januar 1996:

»- for Sverige dog senest indtil den 1. januar 1997, og for Østrig og Finland dog senest indtil den 1. januar 1998,«.

b) I artikel 10, stk. 3, indsættes følgende ord efter datoen den 1. januar 1996:

»- for Sverige dog den 1. januar 1997 og for Østrig og Finland dog den 1. januar 1998,«.

c) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. i), første led, tilføjes efter kendingsbogstaverne »UK« følgende kendingsbogstaver:

»AT - FI - SE«.

d) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. i), andet led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

e) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. ii), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

6. 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EØF af 10. februar 1992 om ændring og ajourføring af direktiv 77/99/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet og om ændring af direktiv 64/433/EØF (EFT nr. L 57 af 2.3.1992, s. 1)

I artikel 3 indsættes følgende led efter de to første led:

»- visse virksomheder, som er beliggende i Sverige, for hvilke Sverige skal efterkomme bestemmelserne i dette direktiv inden den 1. januar 1996.«.

7. 392 L 0120: Rådets direktiv 92/120/EØF af 17. december 1992 om betingelserne for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra Fællesskabets specifikke sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af visse produkter af animalsk oprindelse (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 86)

I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- Østrig dog indtil den 31. december 1996, og Finland indtil den 31. december 1997,«.

8. 388 L 0657: Rådets direktiv 88/657/EØF af 14. december 1988 om krav til fremstilling af og handel med hakket kød, kød i stykker på under 100 g og tilberedt kød, og om ændring af direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF og 72/460/EØF (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 3), som ændret ved:

- 392 L 0110: Rådets direktiv 92/110/EØF af 14. december 1992 (EFT nr. L 394 af 31.12.1992, s. 26)

I artikel 13, stk. 1, første afsnit, indsættes følgende ord efter datoen den 1. januar 1996:

»- for Finland og Sverige dog den 1. januar 1997,«.

9. 389 L 0437: Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af ægprodukter (EFT nr. L 212 af 22.7.1989, s. 87), som ændret ved:

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 13),

- 391 L 0684: Rådets direktiv 91/684/EØF af 19. december 1991 (EFT nr. L 376 af 31.12.1991, s. 38)

a) I bilaget, kapitel XI, punkt 1, nr. i), første led, indsættes følgende identifikationsbogstaver efter »UK«:

»AT - FI - SE«.

b) I bilaget, kapitel XI, punkt 1, nr. i), andet led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

c) I bilaget, kapitel XI, punkt 1, nr. ii), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

10. 391 L 0493: Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 15)

I artikel 7, stk. 2, indsættes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- Finland dog indtil den 31. december 1997,«.

11. 391 L 0492: Rådets direktiv 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af levende toskallede bløddyr (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 1)

I artikel 5, stk. 1, litra a), andet afsnit, tilføjes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- Sverige dog indtil den 31. december 1997,«.

12. 393 D 0383: Rådets beslutning 93/383/EØF af 14. juni 1993 om referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksiner (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 31)

I bilaget tilføjes følgende tekst:

»Finland:

- Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;

og

Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

Sverige:

- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg.

Østrig:

- om nødvendigt ændrer Kommissionen efter høring af de østrigske myndigheder dette bilag med henblik på at udpege et nationalt referencelaboratorium til kontrol med marine biotoksiner.«

KAPITEL 4

Diverse

1. 392 L 0046: Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 1), som ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49)

a) I artikel 32, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende ord efter datoen den 1. januar 1994:

»- Sverige dog inden den 1. januar 1996«.

b) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a), nr. i), første led, tilføjes følgende kendingsbogstaver efter »UK«:

»AT - FI - SE«.

c) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a), nr. i), andet led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

d) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a), nr. ii), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

2. 391 L 0495: Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 41), som ændret ved:

- 392 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 54)

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

a) I artikel 2, nr. 3, indsættes følgende ord efter »landpattedyr«:

»herunder rensdyr,«.

b) I artikel 6, stk. 2, syvende led, tilføjes følgende punktum:

»Samtlige led i slagtningen af rensdyr kan dog udføres i mobile slagteenheder i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 64/433/EØF«.

c) I bilag I, kapitel III, nr. 11, punkt 1, litra a), første led, tilføjes følgende identifikationsbogstaver:

»AT, FI, SE«.

d) I bilag I, kapitel III, nr. 11, punkt 1, litra a), tredje led, tilføjes følgende sigel:

»ETY«.

3. 392 L 0045: Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 35), som ændret ved:

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

a) I artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led, tilføjes følgende punktum:

»Rådet, som træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, kan fastsætte særlige regler for indsamling af vildtlevende vildt, hvor særlige klimatiske forhold gør sig gældende.«.

b) I bilag I, kapitel VII, punkt 2, litra a), nr. i), første led, tilføjes følgende identifikationsbogstaver:

»AT - FI - SE«.

c) I bilag I, kapitel VII, punkt 2, litra a), nr. i), tredje led, tilføjes følgende sigel efter »EEG«:

»ETY«.

4. 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49)

a) I bilag I, kapitel 14, tilføjes følgende afsnit:

»Ikke-forarbejdet gylle fra fjerkræflokke, der er vaccineret mod Newcastle disease må ikke sendes videre til et område, der har status som `område, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease` i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i direktiv 90/539/EØF.«.

b) I bilag II, kapitel 2, første led, tilføjes følgende tekst:

»Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser gælder følgende regler for æg bestemt til Finland og Sverige, for så vidt angår salmonella:

a) forsendelser af æg kan være betinget af yderligere generelle eller særlige garantier, som Kommissionen fastlægger efter fremgangsmåden i artikel 18,

b) de i litra a) omhandlede garantier anvendes ikke for så vidt angår æg, der stammer fra en virksomhed omfattet af et program, som efter fremgangsmåden i artikel 18 er anerkendt som svarende til det i litra c) omhandlede program,

c) de garantier, der er omhandlet i litra a), gælder først, når Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram forelagt af Finland og Sverige. Kommissionens beslutninger skal være truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i litra a) omhandlede garantier kan gælde straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«.

5. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærmæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød eller kødprodukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 28), senest ændret ved:

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13)

a) I artikel 6, stk. 2, nr. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Sverige kan i en overgangsperiode på tre år regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttræden bibeholde sine nationale regler for så vidt angår indførsel af dyr fra lande, der vaccinerer mod mund- og klovesyge.«.

b) I artikel 14, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»e) Sverige kan i en overgangsperiode på tre år regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato bibeholde sine nationale regler for så vidt angår indførsel af fersk kød fra lande, der vaccinerer mod mund- og klovesyge.«.

6. 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 om identifikation og registrering af dyr (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32)

I artikel 11, stk. 1, indsættes følgende led:

»- Finland inden den 1. januar 1996 for så vidt angår kravene til kvæg, svin, får og geder. Om nødvendigt fastsætter Kommissionen i overgangsperioden passende foranstaltninger efter fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 90/ 425/EØF.«.

7. 381 D 0651: Kommissionens afgørelse 81/651/EØF af 30. juli 1981 om oprettelse af en videnskabelig veterinærkomité (EFT nr. L 233 af 19.8.1981, s. 32), som ændret ved:

- 386 D 0105: Kommissionens afgørelse 86/105/EØF af 25. februar 1986 (EFT nr. L 93 af 8.4.1986, s. 14)

I artikel 3 ændres antallet »18« til »21«.

KAPITEL 5

Dyrebeskyttelse

391 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 91/425/EØF og 91/496/EØF (EFT nr. L 340 af 11.12.1991, s. 17), som ændret ved:

- 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27)

a) I bilaget, kapitel 1, afsnit A, punkt 1, tilføjes følgende punktum:

»Sverige kan dog i en overgangsperiode regnet fra tiltrædelsestraktatens tiltrædelsesdato bibeholde sine strengere nationale regler for transport af køer, der er med kalv, og af nyfødte kalve, såfremt afgangsstedet og bestemmelsesstedet er beliggende på svensk område.«.

b) I bilaget, kapitel 1, afsnit C, punkt 14, tilføjes følgende punktum:

»I en overgangsperiode regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsestidspunkt gælder pligten til at sørge for overdækning dog ikke for transport af rensdyr. Kommissionens kan efter udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité beslutte at opretholde denne undtagelse efter fremgangsmåden i artikel 17.«.

Anden del - Gennemførelsestekster

1. 377 L 0096: Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 67), som er ændret ved:

- 381 L 0476: Rådets direktiv 81/476/EØF af 24. juni 1981 (EFT nr. L 186 af 8.7.1981, s. 20),

- 383 L 0091: Rådets direktiv 83/91/EØF af 7. februar 1983 (EFT nr. L 59 af 5.3.1983, s. 34),

- 384 L 0319: Kommissionens direktiv 84/319/EØF af 7. juni 1984 (EFT nr. L 167 af 27.6.1984, s. 34),

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8),

- 389 L 0321: Kommissionens direktiv 89/321/EØF af 22. april 1989 (EFT nr. L 133 af 17.5.1993, s. 33).

a) I bilag III, punkt 2, andet led, indsættes efter forkortelsen »EOK« følgende forkortelse:

»ETY«.

b) I bilag III, punkt 5, andet led, indsættes efter forkortelsen »EOK« følgende forkortelse:

»ETY«.

2. 379 D 0542: Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1979 om opstilling af en liste over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kvæg og svin samt fersk kød (EFT nr. L 146 af 14.6.1979, s. 15), som senest er ændret ved:

- 394 D 0059: Kommissionens beslutning 94/59/EØF af 26. januar 1994 (EFT nr. L 27 af 1.2.1994, s. 53).

I bilaget udgår følgende linjer:

»AT - Østrig«

»FI - Finland«

»SE - Sverige«

3. 380 D 0790: Kommissionens beslutning 80/790/EØF af 25. juli 1980 om veterinærpolitimæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Finland (EFT nr. L 233 af 4.9.1980, s. 47), som ændret ved:

- 381 D 0662: Kommissionens beslutning 81/622/EØF af 28. juli 1981 (EFT nr. L 237 af 22.8.1981, s. 33).

Beslutning 80/790/EØF ophæves.

4. 380 D 0799: Kommissionens beslutning 80/799/EØF af 25. juli 1980 om veterinærpolitimæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Sverige (EFT nr. L 234 af 5.9.1980, s. 35), som ændret ved:

- 381 D 0662: Kommissionens beslutning 81/662/EØF af 28. juli 1981 (EFT nr. L 237 af 22.8.1981, s. 33).

Beslutning 80/799/EØF ophæves.

5. 382 D 0730: Rådets beslutning 82/730/EØF af 18. oktober 1982 om listen over virksomheder i republikken Østrig, der er godkendt til udførsel af fersk kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982, s. 1).

Beslutning 82/730/EØF ophæves.

6. 382 D 0731: Rådets beslutning 82/731/EØF af 18. oktober 1982 om listen over virksomheder i republikken Finland, der er godkendt til udførsel af fersk kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982, s. 4), som ændret.

Beslutning 82/731/EØF ophæves.

7. 382 D 0736: Rådets beslutning 82/736/EØF af 18. oktober 1982 om listen over virksomheder i kongeriget Sverige, der er godkendt til udførsel af fersk kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982, s. 18), som ændret.

Beslutning 82/736/EØF ophæves.

8. 389 X 0214: Kommissionens henstilling 89/214/EØF af 24. februar 1989 om de regler, der skal følges ved inspektioner i ferskkødvirksomheder, der er godkendt til samhandel i Fællesskabet (EFT nr. L 87 af 31.3.1989, s. 1)

a) I bilag I, kapitel X, punkt 49, a), under »Direktivets ordlyd« i første led efter forkortelsen »P« indsættes følgende forkortelser:

»AT/FI/SE«.

b) I bilag I, kapitel X, punkt 49, a), under »Direktivets ordlyd«, andet led, indsættes følgende forkortelse:

»ETY«.

c) I bilag I, kapitel X, punkt 49, b), under »Direktivets ordlyd«, tredje led, indsættes følgende forkortelse:

»ETY«.

9. 390 D 0014: Kommissionens beslutning 90/14/EØF af 20. december 1989 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af frosset tyresæd (EFT nr. L 8 af 11.1.1990, s. 71), som ændret ved:

- 391 D 0276: Kommissionens beslutning 91/276/EØF af 22. maj 1991 (EFT nr. L 135 af 30.5.1991, s. 58).

I bilaget udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Sverige«.

10. 390 D 0442: Kommissionens beslutning 90/442/EØF af 25. juli 1990 om koder for anmeldelse af dyresygdomme (EFT nr. L 227 af 21.8.1990, s. 39), som ændret ved:

- Kommissionens beslutning af 27.11.1990 (ikke offentliggjort)

- Kommissionens beslutning af 26.3.1991 (ikke offentliggjort)

I artikel 1, tilføjes følgende afsnit:

»For Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende, kompletterer Kommissionen koderne i bilag 5 og 6 til nærværende beslutning. De nødvendige beslutninger vedtages inden tiltrædelsestraktaten træder i kraft.«

11. 391 D 0270: Kommissionens beslutning 91/270/EØF af 14. maj 1991 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af embryoner af tamkvæg (EFT nr. L 134 af 29.5.1991, s. 56).

I bilaget udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Sverige«

12. 391 D 0426: Kommissionens beslutning 91/426/EØF af 22. juli 1991 om nærmere regler for tilskud fra Fællesskabet til etablering af et edb-baseret kommunikationsnet mellem veterinærmyndighederne (Animo) (EFT nr. L 234 af 23.8.1991, s. 27), som ændret ved:

- 393 D 0004: Kommissionens beslutning 93/4/EØF af 9. december 1992 (EFT nr. L 4 af 8.1.1993, s. 32).

a) I artikel 1, stk. 2, erstattes ordene »for hele edb-nettet« med:

»for Fællesskabet i dets sammensætning inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden«.

b) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

1. Østrig, Finland og Sverige kan modtage tilskud fra Fællesskabet på de i artikel 1, stk. 1, fastsatte betingelser.

2. Kommissionen refunderer disse medlemsstater de udgifter, der omhandles i stk. 1, på grundlag af bilag.

3. De svenske myndigheder fremsender de i stk. 2 omhandlede bilag senest tolv måneder efter tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, og de østrigske og finske myndigheder fremsender dem senest 24 måneder efter tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

13. 391 D 0449: Kommissionens beslutning 91/449/EØF af 26. juli 1991 om sundhedscertifikater for kødprodukter, der indføres fra tredjelande (EFT nr. L 240 af 29.8.1991, s. 28), senest ændret ved:

- 393 D 0504: Kommissionens beslutning 93/504/EØF af 28. juli 1993 (EFT nr. L 236 af 21.9.1993, s. 16).

a) I bilag A, anden del, udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Sverige«

b) I bilag B, anden del, udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Sverige«

14. 391 D 0539: Kommissionens beslutning 91/539/EØF af 4. oktober 1991 om gennemførelsesbestemmelser til beslutning 91/426/EØF (Animo) (EFT nr. L 294 af 25.10.1991, s. 47).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1a

Kommissionen fastsætter for Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende det antal enheder, som kan modtage støtte fra Fællesskabet. For Sveriges vedkommende træffes de nødvendige beslutninger inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

I artikel 2, stk. 2, første led, tilføjes følgende:

»bortset fra Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende, hvor datoen er den 1. april 1994.«

I artikel 3 tilføjes følgende efter datoen »den 1. december 1991«:

»- bortset fra Sveriges vedkommende, hvor datoen er den 1. december 1994, og for Østrigs og Finlands vedkommende, hvor datoen er den 1. december 1995.«

15. 392 D 0124: Kommissionens beslutning 92/124/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af tyresæd fra Finland (EFT nr. L 48 af 22.2.1992, s. 10).

Beslutning 92/124/EØF ophæves.

16. 392 D 0126: Kommissionens beslutning 92/126/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af tyresæd fra Østrig (EFT nr. L 48 af 22.2.1992, s. 28).

Beslutning 92/126/EØF ophæves.

17. 392 D 0128: Kommissionens beslutning 92/128/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af tyresæd fra Sverige (EFT nr. L 48 af 22.2.1992, s. 46).

Beslutning 92/128/EØF ophæves.

18. 392 D 0175: Kommissionens beslutning 92/175/EØF af 21. februar 1992 om udarbejdelse af listen med angivelse af enhederne i det edb-baserede net Animo (EFT nr. L 80 af 25.3.1992, s. 1), som ændret ved:

- 393 D 0071: Kommissionens beslutning 93/71/EØF af 22. december 1992 (EFT nr. L 25 af 2.2.1993, s. 39),

- 393 D 0292: Kommissionens beslutning 93/228/EØF af 5. april 1993 (EFT nr. L 97 af 23.4.1993, s. 33).

I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen kompletterer listen i bilaget for Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende.«

19. 392 D 0260: Kommissionens beslutning af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste (EFT nr. L 130 af 15.5.1992, s. 67), som ændret ved:

- 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af 9.6.1991, s. 11).

a) I bilag II, punkt A, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland og Sverige,«

b) I bilag II, punkt B, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland og Sverige,«

c) I bilag II, punkt C, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland og Sverige,«

d) I bilag II, punkt D, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland og Sverige,«

e) I bilag II, punkt E, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland og Sverige,«

20. 392 D 0265: Kommissionens beslutning 92/265/EØF af 18. maj 1992, om indførsel til Fællesskabet af levende svin, ornesæd, fersk svinekød og svinekødsprodukter fra Østrig og om ophævelse af beslutning 90/90/EØF (EFT nr. L 137 af 20.5.1993, s. 23), som er ændret ved:

- 393 D 0427: Kommissionens beslutning 93/427/EØF af 7. juli 1993 (EFT nr. L 197 af 6.8.1993, s. 52).

Beslutning 92/265/EØF ophæves.

21. 392 D 0290: Kommissionens beslutning 92/290/EØF af 14. maj 1992, om visse beskyttelsesforanstaltninger mod bovin spongiform encefalopati (BSE) i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår kvægembryoner (EFT nr. L 152 af 4.6.1992, s. 37).

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»4. Østrig, Finland og Sverige kan opretholde deres nationale lovgivning om embryoner fra tamkvæg med oprindelse i medlemsstater, hvor sygdommen forekommer ofte, i en overgangsperiode på indtil to år at regne fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Denne bestemmelse vil i overgangsperioden blive taget op til fornyet overvejelse; dette vil ske i lyset af de indvundne erfaringer og resultaterne fra den igangværende forskning.«

22. 392 D 0341: Kommissionens beslutning 92/341/EØF af 3. juni 1992, om edb-baseret søgning af de lokale Animo-enheder (EFT nr. L 188, af 8.7.1992, s. 37).

I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende efter datoen den »15. juni 1992«:

»- bortset fra Sverige, hvor datoen er den 1. september 1994, og fra Østrig og Finland, hvor datoen er den 1. juni 1995,«.

23. 392 D 0461: Kommissionens beslutning 92/461/EØF af 2. september 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Sverige (EFT nr. L 261 af 7.9.1992, s. 18), som ændret ved:

- 392 D 0518: Kommissionens beslutning 92/518/EØF af 3. november 1992 (EFT nr. L 325 af 11.11.1992, s. 23),

- 393 D 0469: Kommissionens beslutning 93/469/EØF af 26. juli 1993 (EFT nr. L 218 af 28.8.1993, s. 58).

Beslutning 92/461/EØF ophæves.

24. 392 D 0462: Kommissionens beslutning 92/462/EØF af 2. september 1992, om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Finland (EFT nr. L 261 af 7.9.1992, s. 34), som ændret ved:

- 392 D 0518: Kommissionens beslutning 92/518/EØF af 3. november 1992 (EFT nr. L 325 af 11.11.1992, s. 23),

- 393 D 0469: Kommissionens beslutning 93/469/EØF af 26. juli 1993 (EFT nr. L 218 af 28.8.1993, s. 58).

Beslutning 92/462/EØF ophæves.

25. 392 D 0471: Kommissionens beslutning 92/471/EØF af 2. september 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af koembryoner fra tredjelande (EFT nr. L 270 af 15.9.1992, s. 27).

I bilag A, del II, udgår følgende:

»Østrig«

»Finland«

»Sverige«

26. 392 D 0486: Kommissionens beslutning 92/486/EØF af 25. september 1992 om regler for samarbejdet mellem det fælles datacenter for edb-nettet Animo og medlemsstaterne (EFT nr. L 291 af 7.10.1992, s. 20), som er ændret ved:

- 393 D 0188: Kommissionens beslutning 93/188/EØF af 4. marts 1993 (EFT nr. L 82 af 3.4.1993, s. 20).

I Artikel 2, første led, tilføjes følgende:

»bortset fra og Sveriges vedkommende, hvor ikrafttrædelsesdatoen er datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, og den dato, hvor kontrakten udløber, er den 1. april 1996, og for Østrigs og Finlands vedkommende, hvor ikrafttrædelsesdatoen er et år efter tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og datoen, hvor kontrakten udløber, er den 1. april 1996.«

27. 392 D 0562: Kommissionens beslutning 92/562/EØF af 17. november 1992 om godkendelse af alternative varmebehandlingssystemer til forarbejdning af højrisikostoffer (EFT nr. L 359 af 9.12.1992, s. 23).

a) I bilaget i det indledende afsnit »Definitioner« tilføjes følgende definition:

»Koncentreret produktion: behandling i den flydende fase for at fjerne en væsentlig del af væskeindholdet.«

b) I bilaget tilføjes følgende kapitel:

»KAPITEL VIII

DYR SOM LEVER I VAND

KOMBINERET SYRE- OG VARMEBEHANDLING

I. Beskrivelse af systemet

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Råstoffet males og blandes med myresyre for at nedsætte dets pH. Blandingen oplagres midlertidigt i afventning af en ny behandling. Stoffet ledes derefter ind i en varmebeholder. Den hastighed, hvormed stoffet passerer gennem beholderen, kontrolleres ad mekanisk vej, således at slutproduktet efter varmebehandling har opholdt sig i systemet i tilstrækkelig lang tid og under en tilstrækkelig høj temperatur. Efter varmebehandling adskilles stoffet mekanisk i væske/fedt/grevefraktioner. Med henblik på at opnå et koncentrat af animalske proteiner pumpes væskefraktionen gennem to dampopvarmede varmevekslere med vakuumkamre, hvor vandindholdet forsvinder i form af vanddamp. Fedtegreverne gentilsættes i proteinkoncentratet inden oplagring.

II. Kritiske kontrolpunkter for de enkelte virksomheder

1. Partikelstørrelse: Partiklerne bør efter formaling være mindre end ... mm.

2. pH: Under syrebehandlingen bør pH være højst ... pH skal kontrolleres dagligt.

3. Varighed af den midlertidige oplagring: Den bør være på mindst ... timer.

4. Absolut tid: Chargen bør forarbejdes i mindst ... minutter ved den i punkt 5 nævnte minimumstemperatur.

5. Den kritiske temperatur: Denne temperatur bør være på mindst ... °C. Temperaturen bør registreres på en kontinuerlig termograf for hver charge. Produkter, der forarbejdes ved en lavere temperatur end minimumstemperaturen, bør omforarbejdes med råstof«.

28. 393 D 0013: Kommissionens beslutning 93/13/EØF af 22. december 1992 om procedurerne for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EFT nr. L 9 af 15.1.1993, s. 33).

I bilag F udgår følgende:

»Østrig«

»Finland«

»Sverige«.

29. 393 D 0024: Kommissionens beslutning 93/24/EØF af 11. december 1992 om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til medlemsstater eller regioner, der er fri for sygdommen (EFT nr. L 16 af 25.1.1993, s. 18), som ændret ved:

- 393 D 0341: Kommissionens beslutning 93/341/EØF af 13. maj 1993 (EFT nr. L 136 af 5.6.1993, s. 47),

- 393 D 0664: Kommissionens beslutning 93/664/EØF af 6. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 27).

I bilag II, punkt 2, litra d), tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«

30. 393 D 0028: Kommissionens beslutning 93/28/EØF af 14. december 1992 om fastsættelse af et supplerende EF-tilskud til edb-nettet Animo (EFT nr. L 16 af 25.1.1993, s. 28)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

For Finlands, Sveriges og Østrigs vedkommende afholdes udgifterne til den i artikel 1 nævnte aktion fuldt ud af Fællesskabet.«

31. 393 D 0052: Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (EFT nr. L 13 af 21.1.1993, s. 14).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

Kommissionen supplerer om nødvendigt bilag I og II for Finlands, Sveriges og Østrigs vedkommende. De fornødne beslutninger vedtages inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

32. 393 D 0160: Kommissionens beslutning 93/160/EØF af 17. februar 1993 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af ornesæd (EFT nr. L 67 af 19.3.1993, s. 27).

I bilaget udgår følgende ord:

ȯstrig

Finland

Sverige«.

33. 393 D 0195: Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 1), som ændret ved:

- 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af 9.6.1993, s. 11)

- 393 D 0509: Kommissionens beslutning 93/509/EØF af 21. september 1993 (EFT nr. L 238 af 23.9.1993, s. 44).

a) I bilag I erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A

Grønland, Island, Norge og Schweiz«

b) I bilag II erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A

Grønland, Island, Norge og Schweiz«

34. 393 D 0196: Kommissionens beslutning 93/196/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagtning (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 7).

a) I bilag I udgår følgende ord i fodnote 5):

»Østrig, Finland«, »Sverige«

b) I bilag II, fodnote 3), erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A: Grønland, Island, Norge og Schweiz«

35. 393 D 0197: Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 16), som ændret ved:

- 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af 9.6.1993, s. 11),

- 393 D 0510: Kommissionens beslutning 93/510/EØF af 21. september 1993 (EFT nr. L 238 af 23.9.1993, s. 45),

- 393 D 0682: Kommissionens beslutning 93/682/EØF af 17. december 1993 (EFT nr. L 317 af 18.12.1993, s. 82).

a) I bilag I erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A

Grønland, Island, Norge og Schweiz«

b) I bilag II, afsnit A, sundhedscertifikat, affattes titlen således

»SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra Grønland, Island, Norge og Schweiz«

36. 393 D 0198: Kommissionens beslutning 93/198/EØF af 17. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af tamfår og -geder fra tredjelande (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 34).

I bilaget, del 2a, udgår følgende ord:

»Østrig«

»Finland«

»Sverige«.

37. 393 D 0199: Kommissionens beslutning 93/199/EØF af 19. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af ornesæd fra tredjelande (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 43), som ændret ved:

- 393 D 0427: Kommissionens beslutning 93/427/EØF af 7. juli 1993 (EFT nr. L 197 af 6.8.1993, s. 52),

- 393 D 0504: Kommissionens beslutning 93/504/EØF af 28. juli 1993 (EFT nr. L 236 af 21.9.1993, s. 16)

I bilag 2, del 2, udgår følgende ord:

»Østrig (Burgenland, Salzburg, Tirol, Vorarlberg og Oberösterreich)«

»Finland«

»Sverige«

38. 393 D 0244: Kommissionens beslutning 93/244/EØF af 2. april 1993 om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til visse områder af Fællesskabet (EFT nr. L 111 af 5.5.1993, s. 21).

I bilag II, punkt 2d), tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«

39. 393 D 0257: Kommissionens beslutning 93/257/EØF af 15. april 1993 om fastsættelse af referencemetoderne og fortegnelsen over nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer (EFT nr. L 118 af 14.5.1993, s. 75).

I bilaget tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

40. 393 D 0317: Kommissionens beslutning 93/317/EØF af 21. april 1993, om den kode, der skal anvendes for øremærker på kvæg (EFT nr. L 122 af 18.5.1993, s. 45)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«

41. 393 D 0321: Kommissionens beslutning af 10. maj 1993, om mindre hyppig identitetskontrol og fysisk kontrol ved midlertidig indførsel af registrerede heste fra Sverige, Norge, Finland og Schweiz (EFT nr. L 123 af 19.5.1993, s. 36)

a) I titlen udgår følgende ord:

»fra Sverige og Finland«

b) I artikel 1, stk. 1, udgår følgende ord:

»i Sverige og Finland«

42. 393 D 0432: Kommissionens beslutning af 13. juli 1993 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Østrig (EFT nr. L 200 af 10.8.1993, s. 39).

Beslutning 93/432/EØF ophæves.

43. 393 D 0451: Kommissionens beslutning 93/451/EØF af 13. juli 1993 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk fra Østrig (EFT nr. L 210 af 21.8.1993, s. 21).

Beslutning 93/451/EØF ophæves.

44. 393 D 0688: Kommissionens beslutning 93/688/EØF af 20. december 1993 om udstedelse af veterinærcertifikater for indførsel af fersk kød og kødprodukter fra Sverige (EFT nr. L 319 af 21.12.1993, s. 51).

Beslutning 93/668/EØF ophæves.

45. 393 D 0693: Kommissionens beslutning 93/693 af 14. december 1993 om opstilling af en liste over tyrestationer i visse tredjelande, som er godkendt til udførsel af tyresæd til Fællesskabet, og om ophævelse af beslutning 91/642/EØF, 91/643/EØF og 92/255/EØF (EFT nr. L 320 af 22.12.1993, s. 35).

I bilaget udgår følgende dele:

»4. DEL

SVERIGE«

»9. DEL

ØSTRIG«

46. 394 D 0024: Kommissionens beslutning 94/24/EF af 7. januar 1994 om listen over de grænsekontrolsteder, som er foreløbigt udvalgt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande, og om ophævelse af beslutning 92/430/EØF og 92/431/EØF (EFT nr. L 18 af 21.1.1994, s. 16).

I artikel 1 tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionen supplerer listen over grænsekontrolsteder i bilaget med Sverige og eventuelt med Finland og Østrig. Beslutningerne vedrørende Sverige vedtages inden tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

47. 394 D 0034: Kommissionens beslutning 94/34/EF af 24. januar 1994 om iværksættelse af det edb-baserede net Animo (EFT nr. L 21 af 26.1.1994, s. 22).

a) I artikel 1 tilføjes følgende punktum:

»- For Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

b) I artikel 2 tilføjes følgende punktum:

»- For Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

c) I artikel 3 tilføjes følgende punktum:

»- For Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

d) I artikel 4 tilføjes følgende punktum:

»- For Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

e) Følgende artikel indsættes

»Artikel 6a

Kommissionen træffer de nødvendige overgangsforanstaltninger for Østrig og Finland.«

48. 394 D 0070: Kommissionens beslutning 94/70/EF af 31. januar 1994 om den foreløbige liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (EFT nr. L 36 af 8.2.1992, s. 5).

I bilaget udgår følgende linjer:

>TABELPOSITION>

49. 394 D 0085: Kommissionens beslutning 94/85/EØF af 16. februar 1994 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød (EFT nr. L 44 af 17.2.1994, s. 31).

I bilaget udgår følgende linjer:

>TABELPOSITION>

F. DIVERSE

I. Komitéprocedurer

A. I nedennævnte retsakter træder følgende stykke i stedet for det eller de nævnte stykker i de anførte artikler:

»2. Kommissionens repræsentant forelægger i komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.«:

1. 365 R 0079: Rådets forordning (EØF) nr. 79/65 af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. 109 af 23.6.1965, s. 1859/65), senest ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

Artikel 19, stk. 2.

2. 366 R 0136: Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer (EFT nr. L 172 af 30.9.1966, s. 3025), senest ændret ved:

- 393 R 3179: Rådets forordning (EF) nr. 3179/93 af 16. november 1993 (EFT nr. L 285 af 20.11.1993, s. 9).

Artikel 38, stk. 2.

3. 368 R 0234: Rådets forordning (EØF) nr. 234/68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles markedsordning for levende planter og blomsterdyrkningens produkter (EFT nr. L 55 af 2.3.1968, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3336: Rådets forordning (EØF) nr. 3336/92 af 16. november 1992 (EFT nr. L 336 af 20.11.1992, s. 1).

Artikel 14, stk. 2.

4. 368 R 0804: Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 148 af 28.6.1968, s. 13), senest ændret ved:

- 394 R 0230: Rådets forordning (EØF) nr. 230/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 1).

Artikel 30, stk. 2.

5. 368 R 0805: Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (EFT nr. L 148 af 28.6.1968, s. 24), senest ændret ved:

- 393 R 3611: Rådets forordning (EF) nr. 3611/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 7).

Artikel 27, stk. 2.

6. 370 R 0729: Rådets forordning (EØF) nr. 729/90 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EFT nr. L 94 af 28.4.1970, s. 13), senest ændret ved:

- 388 R 2048: Rådets forordning (EØF) nr. 2048/88 af 24. juni 1988 (EFT nr. L 185 af 15.7.1988, s. 1).

Artikel 13, stk. 2.

7. 370 R 1308: Rådets forordning (EØF) nr. 1308/70 af 29. juni 1970 om den fælles markedsordning for hør og hamp (EFT nr. L 146 af 4.7.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1557: Rådets forordning (EØF) nr. 1557/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af 25.6.1993, s. 26).

Artikel 12, stk. 2.

8. 371 R 1696: Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle (EFT nr. L 175 af 4.8.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3124: Rådets forordning (EØF) nr. 3124/92 af 26. oktober 1992 (EFT nr. L 313 af 30.10.1992, s. 1):

Artikel 20, stk. 2.

9. 371 R 2358: Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø (EFT nr. L 246 af 5.11.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3375: Kommissionens forordning (EF) nr. 3375/93 af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 9).

Artikel 11, stk. 2.

10. 372 R 1035: Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (EFT nr. L 118 af 20.5.1972, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

Artikel 33, stk. 2.

11. 375 R 2759: Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 1), senest ændret ved:

- 389 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/89 af 3. maj 1989 (EFT nr. L 129 af 11.5.1989, s. 12).

Artikel 24, stk. 2.

12. 375 R 2771: Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 49), senest ændret ved:

- 393 R 1574: Rådets forordning (EØF) nr. 1574/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 152 af 24.6.1993, s. 1).

Artikel 17, stk. 2.

13. 375 R 2777: Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 77), senest ændret ved:

- 393 R 1574: Rådets forordning (EØF) nr. 1574/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 152 af 24.6.1993, s. 1).

Artikel 17, stk. 2.

14. 376 R 1418: Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 af 21. juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (EFT nr. L 166 af 25.6.1976, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1544: Rådets forordning (EØF) nr. 1544/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af 25.6.1993, s. 5).

Artikel 27, stk. 2.

15. 378 R 1117: Rådets forordning (EØF) nr. 1117/78 af 22. maj 1978 om den fælles markedsordning for tørret foder (EFT nr. L 142 af 30.5.1978, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3496: Kommissionens forordning (EF) nr. 3496/93 af 20. december 1993 (EFT nr. L 319 af 21.12.1993, s. 17).

Artikel 12, stk. 2.

16. 378 R 1360: Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78 af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne (EFT nr. 166 af 23.6.1978, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

Artikel 16, stk. 2.

17. 379 R 0270: Rådets forordning (EØF) nr. 270/79 af 6. februar 1979 om udbygning af landbrugskonsulentvirksomheden i Italien (EFT nr. L 38 af 14.2.1972, s. 6), senest ændret ved:

- 387 R 1760: Rådets forordning (EØF) nr. 1760/87 af 15. juni 1987 (EFT nr. L 167 af 26.6.1987, s. 1).

Artikel 14, stk. 2.

18. 379 R 0357: Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne (EFT nr. L 54 af 5.3.1979, s. 124), senest ændret ved:

- 393 R 3205: Rådets forordning (EF) nr. 3205/93 af 16. november 1993 (EFT nr. L 289 af 24.11.1993, s. 4).

Artikel 8, stk. 2.

19. 380 R 0458: Rådets forordning (EØF) nr. 458/80 af 18. februar 1980 om omstrukturering af vinarealer som led i kollektive foranstaltninger (EFT nr. L 57 af 29.2.1980, s. 27), senest ændret ved:

- 391 R 0596: Rådets forordning (EØF) nr. 596/91 af 4. marts 1991 (EFT nr. L 67 af 14.3.1991, s. 16).

Artikel 12, stk. 2.

20. 381 R 1785: Rådets forordning (EØF) nr. 1785/91 af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for sukker (EFT nr. L 177 af 1.7.1981, s. 4), senest ændret ved:

- 394 R 0133: Rådets forordning (EF) nr. 133/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 22 af 27.1.1994, s. 7).

Artikel 41, stk. 2.

21. 386 R 0426: Rådets forordning (EØF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager (EFT nr. L 49 af 27.2.1986, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 1569: Rådets forordning (EØF) nr. 1569/92 af 16. juni 1992 (EFT nr. L 166 af 20.6.1992, s. 5).

Artikel 22, stk. 2.

22. 388 R 0571: Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1988 til 1997 (EFT nr. L 56 af 2.3.1988, s. 1), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 15, stk. 2.

23. 389 R 1576: Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3280: Rådets forordning (EØF) nr. 3280/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 3).

Artikel 14, stk. 2.

24. 389 R 3013: Rådets forordning (EF) nr. 3013/89 af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (EFT nr. L 289 af 7.10.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 394 R 0233: Rådets forordning (EF) nr. 233/94 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 9).

Artikel 30, stk. 2.

25. 390 R 0837: Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne (EFT nr. L 88 af 3.4.1990, s. 1), ændret ved:

- 390 R 3570: Rådets forordning (EØF) nr. 3570/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 8).

Artikel 11, stk. 2.

26. 391 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af 14.6.1991, s. 1), ændret ved:

- 392 R 3279: Rådets forordning (EØF) nr. 3279/92 af 9. december 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 1).

Artikel 13, stk. 2.

27. 392 R 1766: Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 21), som ændret ved:

- 393 R 2193: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2193/93 af 28. juli 1993 (EFT nr. L 196 af 5.8.1993, s. 22).

Artikel 23, stk. 2.

28. 393 R 0959: Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af 5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende andre afgrøder end korn (EFT nr. L 98 af 24.4.1993, s. 1).

Artikel 12, stk. 2.

29. 370 L 0373: Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli 1970 om indførelse af fællesskabsprøveudtagningsmåder og -analysemetoder for så vidt angår den officielle kontrol med foderstoffer (EFT nr. L 170 af 3.8.1970, s. 2), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 3, stk. 2.

30. 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EØF af 31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, medlemsstaterne skal foretage med hensyn til mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 7, stk. 2.

31. 376 L 0625: Rådets direktiv 76/625/EØF af 20. juli 1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer (EFT nr. L 218 af 11.8.1976, s. 10), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 9, stk. 2.

32. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 85), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 20, stk. 2.

33. 382 L 0471: Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 8), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 13, stk. 2.

34. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EØF af 16. juli 1985 om supplering af direktiv 81/602/EØF om forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og mod stoffer med thyreostatisk virkning (EFT nr. L 191 af 23.7.1985, s. 46), senest ændret ved:

- 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EØF af 7. marts 1988 (EFT nr. L 70 af 16.3.1988, s. 16).

Artikel 10, stk. 2.

35. 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EØF af 7. marts 1988 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal virkning inden for husdyravl (EFT nr. L 70 af 16.3.1988, s. 16).

Artikel 8, stk. 2.

36. 393 L 0023: Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 3).

Artikel 17, stk. 2.

37. 393 L 0024: Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 5).

Artikel 17, stk. 2.

38. 393 L 0025: Rådets direktiv 93/25/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 10).

Artikel 20, stk. 2.

39. 374 R 1728: Rådets forordning (EØF) nr. 1728/74 af 27. juni 1974 om samordning af landbrugsforskningen (EFT nr. L 182 af 5.7.1974, s. 1), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

40. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT nr. L 121 af 29.7.1964, s. 1977), senest ændret ved:

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32).

Artikel 12, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

41. 366 L 0400: Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2290), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 21, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

42. 366 L 0401: Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2298), senest ændret ved:

- 392 L 0019: Kommissionens direktiv 92/19/EØF af 23. marts 1992 (EFT nr. L 104 af 22.4.1992, s. 61).

Artikel 21, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

43. 366 L 0402: Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2309), senest ændret ved:

- 393 L 0002: Kommissionens direktiv 93/2/EØF af 28. januar 1993 (EFT nr. L 54 af 5.3.1993, s. 20).

Artikel 21, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

44. 366 L 0403: Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2320), senest ændret ved:

- 393 L 0108: Kommissionens direktiv 93/108/EF af 3. december 1993 (EFT nr. L 319 af 21.12.1993, s. 39).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

45. 366 L 0404: Rådets direktiv 66/404/EØF af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2326), senest ændret ved:

- 391 D 0044: Kommissionens beslutning 91/44/EØF af 16. januar 1991 (EFT nr. L 24 af 29.1.1991, s. 32).

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

46. 368 L 0193: Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (EFT nr. L 93 af 17.4.1968, s. 15), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

47. 369 L 0208: Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT nr. L 169 af 10.7.1969, s. 3), senest ændret ved:

- 392 L 0107: Kommissionens direktiv 92/107/EØF af 11. december 1992 (EFT nr. L 16 af 25.1.1993, s. 1).

Artikel 20, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

48. 370 L 0457: Rådets direktiv 70/457/EØF af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 23, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

49. 370 L 0458: Rådets direktiv 70/458/EØF af 29. september 1970 om handel med grøntsagsfrø (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 7), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 40, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

50. 370 L 0524: Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 393 L 0114: Rådets direktiv 93/114/EØF af 14. december 1993 (EFT nr. L 334 af 31.12.1993, s. 24).

Artikel 23, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

51. 371 L 0161: Rådets direktiv 71/161/EØF af 30. marts 1971 om normerne for den ydre beskaffenhed af forstligt formeringsmateriale, som forhandles inden for Fællesskabet (EFT nr. L 87 af 17.4.1971, s. 14), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

52. 372 L 0461: Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 24), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

53. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 28), senest ændret ved:

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13).

Artikel 29, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

54. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

55. 376 L 0895: Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (EFT nr. L 340 af 9.12.1976, s. 26), senest ændret ved:

- 393 L 0058: Rådets direktiv 93/58/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 6).

Artikel 7, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

56. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest ændret ved:

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 19).

a) artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3;

b) artikel 16a, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

57. 377 L 0096: Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 67), senest ændret ved:

- 389 L 0321: Kommissionens direktiv 89/321/EØF af 27. april 1989 (EFT nr. L 133 af 17.5.1989, s. 33).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

58. 377 L 0101: Rådets direktiv 77/101/EØF af 23. november 1976 om handel med ublandede foderstoffer (EFT nr. L 32 af 3.2.1977, s. 1), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

59. 377 L 0391: Rådets direktiv 77/391/EØF af 17. maj 1977 om indførelse af en fællesskabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose, tuberkulose og leukose hos kvæg (EFT nr. L 145 af 13.6.1977, s. 44), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 11, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

60. 377 L 0504: Rådets direktiv 77/504/EØF af 25. juli 1977 om racerent avlskvæg (EFT nr. L 206 af 12.8.1977, s. 8), senest ændret ved:

- 391 L 0174: Rådets direktiv 91/174/EØF af 25. marts 1991 (EFT nr. L 85 af 5.4.1991, s. 37).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

61. 379 L 0117: Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 36), senest ændret ved:

- 391 L 0188: Kommissionens direktiv 91/188/EØF af 19. marts 1991 (EFT nr. L 92 af 13.4.1991, s. 42).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

62. 379 L 0373: Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (EFT nr. L 86 af 6.4.1979, s. 30), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

63. 380 L 0215: Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 4), senest ændret ved:

- 391 L 0687: Rådets direktiv 91/687/EØF af 11. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 16).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

64. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 11), senest ændret ved:

- 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af 14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

Artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

65. 380 L 1095: Rådets direktiv 80/1095/EØF af 11. november 1980 om bekæmpelse af klassisk svinepest på Fællesskabets område og om vedvarende beskyttelse mod sygdommen (EFT nr. L 325 af 1.12.1980, s. 1), senest ændret ved:

- 391 D 0686: Rådets beslutning 91/686/EØF af 11. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 15).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

66. 382 L 0894: Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 58), senest ændret ved:

- 392 D 0450: Kommissionens beslutning 92/450/EØF af 30. juli 1992 (EFT nr. L 248 af 28.8.1992, s. 77).

Artikel 6, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

67. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315 af 26.11.1985, s. 11), senest ændret ved:

- 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992, s. 54)

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

68. 386 L 0362: Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 37), senest ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 12, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

69. 386 L 0363: Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 43), som ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 12, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

70. 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EØF af 16. september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød for restkoncentrationer (EFT nr. L 275 af 26.9.1986, s. 36), senest ændret ved:

- 389 D 0187: Rådets beslutning 89/187/EØF af 6. marts 1989 (EFT nr. L 66 af 10.3.1989, s. 37).

Artikel 15, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

71. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT nr. L 194 af 22.7.1988, s. 10), senest ændret ved:

- 393 L 0060: Rådets direktiv 93/60/EØF af 30. juni 1993 (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 28).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

72. 388 L 0661: Rådets direktiv 88/661/EØF af 19. december 1988 om zootekniske normer for avlssvin (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 36):

Artikel 11, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

73. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 62).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

74. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 363 af 27.12.1990, s. 51), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 og 5 bliver stk. 3 og 4.

75. 392 L 0117: Rådets direktiv 92/117/EØF af 17. december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 38):

Artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

76. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 69):

Artikel 26, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

77. 380 D 1096: Rådets beslutning 80/1096/EØF af 11. november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesskabets side med henblik på udryddelse af klassisk svinepest (EFT nr. L 325 af 1.12.1980, s. 5), senest ændret ved:

- 391 D 0686: Rådets beslutning 91/686/EØF af 11. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 15).

Artikel 6, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

78. 380 D 1097: Rådets beslutning 80/1097/EØF af 11. november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesskabets side med henblik på udryddelse af afrikansk svinepest på Sardinien (EFT nr. L 325 af 1.12.1980, s. 8), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

79. 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

B. I nedennævnte retsakter træder følgende stykke i stedet for det eller de nævnte stykker i de anførte artikler:

»2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til den foranstaltning, der skal træffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden to dage. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.«:

1. 382 L 0471: Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 8), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 14, stk. 2.

2. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EØF af 16. juli 1985 om supplering af direktiv 81/602/EØF om forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og mod stoffer med thyreostatisk virkning (EFT nr. L 191 af 23.7.1985, s. 46), senest ændret ved:

- 389 D 0358: Kommissionens beslutning 89/358/EØF af 23. maj 1989 (EFT nr. L 151 af 3.6.1989, s. 39).

Artikel 11, stk. 2.

3. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT nr. L 121 af 29.7.1964, s. 1977), senest ændret ved:

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver til stk. 3.

4. 370 L 0524: Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 393 L 0114: Rådets direktiv 93/114/EF af 14. december 1993 (EFT nr. L 334 af 31.12.1993, s. 24).

Artikel 24, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

5. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 28), senest ændret ved:

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13).

Artikel 30, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

6. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 10, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

7. 376 L 0895: Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (EFT nr. L 340 af 9.12.1976, s. 26), senest ændret ved:

- 393 L 0058: Rådets direktiv 93/58/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 6).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

8. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest ændret ved:

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 19).

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

9. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 11), senest ændret ved:

- 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af 14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

Artikel 16a, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

10. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315 af 26.11.1985, s. 11), senest ændret ved:

- 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992, s. 54).

Artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

11. 386 L 0362: Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 37), senest ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

12. 386 L 0363: Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 43), som ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

13. 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EØF af 16. september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød for restkoncentrationer (EFT nr. L 275 af 26.9.1986, s. 36), senest ændret ved:

- 389 D 0187: Rådets beslutning 89/187/EØF af 6. marts 1989 (EFT nr. L 66 af 10.3.1989, s. 37).

Artikel 14, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

14. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT nr. L 194 af 22.7.1988, s. 10), senest ændret ved:

- 393 L 0060: Rådets direktiv 93/60/EØF af 30. juni 1993 (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 28).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

15. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 62).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

16. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 363 af 27.12.1990, s. 51), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 og 5 bliver stk. 3 og 4.

VI. TRANSPORT

A. LANDTRANSPORT

1. 370 R 1108: Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 om indførelse af bogføring af de udgifter, der er forbundet med infrastrukturerne for transporter med jernbane, ad landevej og sejlbare vandveje (EFT nr. L 130 af 15.6.1970, s. 4), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 370 R 2598: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2598/70 af 18. december 1970 (EFT nr. L 278 af 23.12.1970, s. 1),

- 371 R 0281: Kommissionens forordning (EØF) nr. 281/71 af 9. februar 1971 (EFT nr. L 33 af 10.2.1971, s. 11),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 379 R 1384: Rådets forordning (EØF) nr. 1384/79 af 25. juni 1979 (EFT nr. L 167 af 5.7.1979, s. 1),

- 381 R 3021: Rådets forordning (EØF) nr. 3021/81 af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 302 af 23.10.1981, s. 8),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om ændring af visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrørende transport ad vej, med jernbane og ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Bilag II ændres således:

a) I litra »A.1. JERNBANER - hovednet« indsættes:

»Republikken Østrig

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)«

»Republikken Finland

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)«

»Kongeriget Sverige

- Statens järnvägar (SJ)«;

b) I litra »A.2. JERNBANER - net, der er åbne for offentlig trafik og forbundet med hovednettet (bortset fra bynet)« indsættes:

»Republikken Finland

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)«

»Kongeriget Sverige

- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

- Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)

- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)

- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)«;

c) I litra »B. LANDEVEJE« indsættes:

»Republikken Østrig

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen«

»Republikken Finland

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlägda vägar«

»Kongeriget Sverige

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar«.

2. 371 R 0281: Kommissionens forordning (EØF) nr. 281/71 af 9. februar 1971 vedrørende fastlæggelse af den i artikel 3, litra e), i Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 nævnte fortegnelse over sejlbare vandveje med maritim karakter (EFT nr. L 33 af 10.2.1971, s. 11), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende tilføjes i bilaget:

»Finland

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Sverige

- Trollhätte kanal og Göta älv

- Vänern

- Södertälje kanal

- Mälaren«.

3. 385 R 3821: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparater inden for vejtransport (EFT nr. L 370 af 31.12.1985, s. 8), som ændret ved:

- 390 R 3314: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3314/90 af 16. november 1990 (EFT nr. L 318 af 17.11.1990, s. 20),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12),

- 392 R 3688: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3688/92 af 21. december 1992 (EFT nr. L 374 af 22.12.1992, s. 12).

Følgende indsættes i bilag II i kolonnen i punkt 1, første led:

>TABELPOSITION>

4. 391 L 0439: Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort (EFT nr. L 237 af 24.8.1991, s. 1), som berigtiget ved EFT nr. L 310 af 12.11.1991, s. 16.

a) Bilag I, punkt 2, tredje led, affattes således:

»- den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke er følgende:

>TABELPOSITION>

«

b) Bilag I, punkt 3, andet afsnit, affattes således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de elleve nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«.

5. 392 L 0106: Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret transport mellem medlemsstaterne (EFT nr. L 368 af 17.12.1992, s. 38).

Følgende indsættes i artikel 6, stk. 3:

»- Østrig:

Straßenverkehrsbeitrag;«

»- Finland:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;«

»- Sverige:

fordonsskatt;«

6. 392 R 0881: Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder (EFT nr. L 95 af 9.4.1992, s. 1).

Følgende indsættes i bilag I (blåt kort), fodnote 1):

»(A) Østrig« fra 1. januar 1997, »(FIN) Finland«, »(S) Sverige«.

7. 392 R 1839: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1839/92 af 1. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 684/92 for så vidt angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring ad landevej (EFT nr. L 187 af 7.7.1992, s. 5), ændret ved

- 393 R 2944: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2944/93 af 25. oktober 1993 (EFT nr. L 266 af 27.10.1993, s. 2).

Følgende indsættes i bilag Ia, fodnote 1), bilag IV, første fodnote 1), og bilag V, fodnote 1):

»(A) Østrig«, »(FIN) Finland«, »(S) Sverige«.

8. 392 R 2454: Rådets forordning (EØF) nr. 2454/92 af 23. juli 1992 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad landevej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende (EFT nr. L 251 af 29.8.1992, s. 1).

Følgende indsættes i fodnote 1) til henholdsvis bilag I, bilag II og bilag III:

»(A) Østrig«, »(FIN) Finland«, »(S) Sverige«.

9. 393 L 0089: Rådets direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993 om opkrævning i medlemsstaterne af afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT nr. L 279 af 12.11.1993, s. 32).

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende:

ȯstrig

Kraftfahrzeugsteuer«

»Finland

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt«

»Sverige

fordonsskatt«

B. TRANSPORT MED JERNBANE

1. 369 R 1192: Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (EFT nr. L 156 af 28.6.1969, s. 8), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 3:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

2. 377 R 2830: Rådets forordning (EØF) nr. 2830/77 af 12. december 1977 om foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre jernbanevirksomhedernes bogføring og årsregnskaber sammenlignelige (EFT nr. L 334 af 24.12.1977, s. 13), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 2:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

3. 378 R 2183: Rådets forordning (EØF) nr. 2183/78 af 19. september 1978 om fastsættelse af ensartede principper for jernbanevirksomhedernes omkostningsberegning (EFT nr. L 258 af 21.9.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 2:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

4. 382 D 0529: Rådets beslutning 82/529/EØF af 19. juli 1982 om prisdannelsen for international godstransport med jernbane (EFT nr. L 234 af 9.8.1982, s. 5), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 1:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

5. 383 D 0418: Rådets beslutning 83/418/EØF af 25. juli 1983 om jernbanernes kommercielle selvstændighed i driften af deres internationale person- og rejsegodsbefordring (EFT nr. L 237 af 26.8.1983, s. 32), som ændret ved

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongerigets Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23);

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende føjes til artikel 1:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

C. TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

1. 377 D 0527: Kommissionens beslutning 77/527/EØF af 29. juli 1977 om udfærdigelse af fortegnelsen over indre vandveje af maritim karakter i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 76/135/EØF (EFT nr. L 209 af 17.8.1977, s. 29), som ændret ved:

- 378 L 1016: Rådets direktiv 78/1016/EØF af 23. november 1978 (EFT nr. L 349 af 13.12.1978, s. 31).

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

På den i bilaget indeholdte liste tilføjes følgende:

»FINLAND

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

- Trollhätte kanal og Göta älv

- Vänern

- Mälaren

- Södertälje kanal

- Falsterbo kanal

- Sotenkanalen«.

2. 382 L 0714: Rådets direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EFT nr. L 301 af 28.10.1982, s. 1).

Bilag I ændres som følger:

a) Under KAPITEL I, Zone 2, tilføjes følgende:

»Kongeriget Sverige

Trollhätte kanal og Göta älv.

Vänern.

Södertälje kanal

Mälaren.

Falsterbo kanal.

Sotenkanalen.«;

b) Under KAPITEL II, Zone 3, tilføjes følgende:

»Republikken Østrig

Donau fra den tysk-østrigske grænse til den østrigsk-slovakiske grænse,

Kongeriget Sverige

Göta kanal

Vättern.«;

c) under KAPITEL III, Zone 4, tilføjes følgende:

»Kongeriget Sverige

Alle andre floder, kanaler og søer, der ikke er opført under zone 1, 2 og 3.«

3. 391 L 0672: Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (EFT nr. L 373 af 31.12.1991, s. 29).

a) Bilag I ændres som følger:

i) Under GRUPPE A tilføjes følgende:

»Republikken Finland:

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Kongeriget Sverige:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.«

ii) under GRUPPE B tilføjes følgende:

»Republikken Østrig

- Kapitänspatent A,

- Schiffsführerpatent A.

Republikken Finland

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Kongeriget Sverige:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.«;

b) i bilag II indsættes følgende:

»Republikken Finland

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.«

»Kongeriget Sverige

Trollhätte kanal og Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen«.

D. LUFTTRANSPORT

1. 392 R 2408: Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 240 af 24.8.1992, s. 8).

a) I BILAG I, Fortegnelse over kategori 1-lufthavne, indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

b) i BILAG II, Liste over lufthavnssystemer, indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

2. 393 L 0065: Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air-traffic-management equipment and systems) (EFT nr. L 187 af 29.7.1993, s. 52).

I BILAG II indsættes følgende:

ȯstrig

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien«

»Finland

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531 Vantaa

Erhvervelser til små lufthavne og aerodromer kan foretages af lokale myndigheder eller af ejerne.«

»Sverige

Luftfartsverket

S-601 79 Norrköping«.

VII. UDVIKLING

391 D 0482: Rådets afgørelse 91/482/EØF af 25. juli 1991 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. L 263 af 19.9.1991, s. 1).

a) I bilag II, artikel 13, stk. 3, tilføjes følgende:

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »UTFÄRDAT I EFTERHAND«

b) I bilag II, artikel 14, tilføjes følgende:

»KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«

c) I bilag III, artikel 3, tilføjes følgende:

»KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«.

VIII. MILJØ

A. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF VANDOMRÅDER

1. 376 L 0160: Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (EFT nr. L 31 af 5.2.1976, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »62«.

2. 377 D 0795: Rådets beslutning 77/795/EØF af 12. december 1977 om indførelse af en fælles procedure for udveksling af oplysninger vedrørende kvaliteten af fersk overfladevand i Fællesskabet (EFT nr. L 334 af 24.12.1977), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 381 D 0856: Rådets beslutning 81/856/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 17),

- 384 D 0422: Rådets beslutning 84/422/EØF af 24. juli 1984 (EFT nr. L 237 af 5.9.1984, s. 15),

- 386 D 0574: Rådets beslutning 86/574/EØF af 24. november 1986 (EFT nr. L 335 af 28.11.1986, s. 44).

a) I artikel 8, stk. 2, ændres »54« til »62«.

b) I bilag I »FORTEGNELSE OVER PRØVEUDTAGNINGS- ELLER MÅLESTATIONER, SOM DELTAGER I UDVEKSLINGEN AF OPLYSNINGER« tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«.

3. 378 L 0659: Rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri (EFT nr. L 222 af 14.8.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14, stk. 2, ændres »54« til »62«.

4. 379 L 0869: Rådets direktiv 79/869/EØF af 9. oktober 1979 om målemetoder og hyppighed for prøveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (EFT nr. L 271 af 29.10.1979, s. 44), som ændret ved:

- 381 L 0855: Rådets direktiv 81/855/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 16),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »62«.

5. 380 L 0778: Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 11), som ændret ved:

- 381 L 0858: Rådets direktiv 81/858/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 19),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48)

I artikel 15, stk. 2, ændres »54« til »62«.

6. 382 L 0883: Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »62«.

B. KONTROL MED ATMOSFÆRISK FORURENING

1. 380 L 0779: Rådets direktiv 80/779/EØF af 15. juli 1980 om grænseværdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svævestøv (EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 30), som ændret ved:

- 381 L 0857: Rådets direktiv 81/857/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 18),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0427: Rådets direktiv 89/427/EØF af 21. juni 1989 (EFT nr. L 201 af 14.7.1989, s. 53),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14, stk. 2, ændres »54« til »62«.

2. 382 L 0884: Rådets direktiv 82/884/EØF af 3. december 1982 om grænseværdi for bly i luften (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 15), som ændret ved:

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »62«.

3. 385 L 0203: Rådets direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så vidt angår nitrogendioxid (EFT nr. L 87 af 27.3.1985, s. 1), som ændret ved:

- 385 L 0580: Rådets direktiv 85/580/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 36),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14, stk. 2, ændres »54« til »62«.

4. 385 L 0210: Rådets direktiv 85/210/EØF af 20. marts 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om blyindholdet i benzin (EFT nr. L 96 af 3.4.1985, s. 25), som ændret ved:

- 385 L 0581: Rådets direktiv 85/581/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 37),

- 387 L 0416: Rådets direktiv 87/416/EØF af 21. juli 1987 (EFT nr. L 225 af 13.8.1987, s. 33),

I artikel 12, stk. 2, ændres »54« til »62«.

5. 387 L 0217: Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljøforurening med asbest (EFT nr. L 85 af 28.3.1987, s. 40), som ændret ved:

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 12, stk. 2, ændres »54« til »62«.

6. 388 L 0609: Rådets direktiv 88/609/EØF af 24. november 1988 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT nr. L 336 af 7.12.1988, s. 1), som ændret ved:

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59).

a) I bilag I »LOFT FOR OG MÅLVÆRDIER FOR REDUKTION AF SO2-EMISSIONER FRA BESTÅENDE ANLÆG« indsættes følgende i skemaet:

»

>TABELPOSITION>

«.

b) I bilag II »LOFT FOR OG MÅLVÆRDIER FOR REDUKTION AF NOx-EMISSIONER FRA BESTÅENDE ANLÆG« indsættes følgende i skemaet:

»

>TABELPOSITION>

«.

C. FOREBYGGELSE AF LYDGENER

379 L 0113: Rådets direktiv 79/113/EØF af 19. december 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bestemmelse af støjemissionen fra entreprenørmateriel (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 15), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 1051: Rådets direktiv 81/1051/EØF af 7. december 1981 (EFT nr. L 376 af 30.12.1981, s. 49),

- 385 L 0405: Kommissionens direktiv 85/405/EØF af 11. juli 1985 (EFT nr. L 233 af 30.8.1985, s. 9),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 5, stk. 2, ændres »54« til »62«.

D. KEMISKE STOFFER, INDUSTRIELLE RISICI OG BIOTEKNOLOGI

1. 367 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT nr. L 196 af 16.8.1967, s. 1), som senest ændret ved:

- 391 L 0101: Kommissionens direktiv 91/101/EØF af 11. november 1993 (EFT nr. L 13 af 15.1.1994, s. 1).

a) I artikel 21, stk. 2, ændres »54« til »62«.

2. 378 D 0618: Kommissionens afgørelse 78/618/EØF af 28. juni 1978 om nedsættelse af et rådgivende videnskabeligt udvalg til undersøgelse af kemiske forbindelsers toksicitet og økotoksicitet (EFT nr. L 198 af 22.7.1978, s. 17), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 380 D 1084: Kommissionens afgørelse 80/1084/EØF (EFT nr. L 316 af 25.11.1980, s. 21),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 388 D 0241: Kommissionens afgørelse 88/241/EØF (EFT nr. L 105 af 26.4.1980, s. 29).

I artikel 3 ændres »24« til »32« og »12« ændres til »15«.

3. 382 L 0501: Rådets direktiv 82/501/EØF af 24. juni 1982 om risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter (EFT nr. L 230 af 5.8.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 387 L 0216: Rådets direktiv 87/216/EØF af 19. marts 1987 (EFT nr. L 85 af 28.3.1987, s. 36),

- 388 L 0610: Rådets direktiv 88/610/EØF af 24. november 1988 (EFT nr. L 336 af 7.12.1988, s. 14),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 16, stk. 2, ændres »54« til »62«.

4. 391 D 0596: Rådets beslutning 91/596/EØF af 4. november 1991 om modellen til resumé af anmeldelser som omhandlet i artikel 9 i direktiv 90/220/EØF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (EFT nr. L 322 af 23.11.1991, s. 1).

I bilaget tilføjes følgende under »Oplysninger i forbindelse med bilag II til direktiv 90/220/EØF«, del A, punkt 3, litra b), nr. i):

»Nordligt [ ] Arktisk [ ]«.

E. BEVARELSE AF FAUNA OG FLORA

1. 379 L 0409: Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT nr. L 103 af 25.4.1979, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 0854: Rådets direktiv 81/854/EØF af 19. oktober 1991 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 3),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 L 4411: Kommissionens direktiv 85/411/EØF af 25. juli 1985 (EFT nr. L 233 af 30.8.1985, s. 33),

- 386 L 0122: Rådets direktiv 86/122/EØF af 8. april 1986 (EFT nr. L 100 af 16.4.1986, s. 22),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0244: Rådets direktiv 91/244/EØF (EFT nr. L 115 af 8.5.1991, s. 41)

a) Bilag I ændres således:

i) I skemaet indsættes følgende nye numre:

>TABELPOSITION>

ii) Følgende kolonner tilføjes over for de anførte numre:

»

>TABELPOSITION>

«

;

b) I bilag II/1 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre:

»

>TABELPOSITION>

«

;

c) Bilag II/2 ændres således:

i) I skemaet indsættes følgende nye numre:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garulus glandarius

74. Pica Pica

75. Corvus monedula

76. Corvus frugilegus

77. Corvus corone

ii) Følgende kolonner tilføjes over for de anførte numre:

>TABELPOSITION>

d) Følgende tilføjes i skemaerne i slutningen af bilag II/2 (art nr. 25-72):

»Österreich«

»Sverige«

»Suomi/Finland«

- følgende tilføjes:

»+= Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa mainittusen lajien metsästyksen.

+= Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna arterna.«

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Österreich«, for så vidt angår følgende arter:

25. Cygnus olor

35. Bucephala clangula

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo

59. Larus ridibundus

65. Streptopelia decaoctoa

66. Streptopelia turtur

69. Turdus pilaris

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Sverige«, for så vidt angår følgende arter:

27. Anser albifrons

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

68. Turdus merula

69. Turdus pilaris

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Suomi«, for så vidt angår følgende arter:

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

62. Larus argentatus

60. Larus canus

63. Larus marinus

69. Turdus pilaris

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Sverige«, for så vidt angår ovennævnte arter under nr. 38a og 73-77.

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Suomi«, for så vidt angår følgende arter:

38.a Lagopus lagopus lagopus

74. Pica pica

75. Corvus monedula

77. Corvus corone

e) I bilag III/1 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre:

>TABELPOSITION>

I bilag III/1, 2, tilføjes »lagopus« efter »Lagopus lagopus« (nr. 2 affattes således: »Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus«)

f) I bilag III/2 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre:

>TABELPOSITION>

g) I bilag IVa), første led, tilføjes efter snarer: »(med undtagelse af Finland og Sverige for så vidt angår fangst af Lagopus lagopus lagopus og Lagopus mutus nord for 58 ° nordlig bredde)«.

2. 381 R 0348: Rådets forordning (EØF) nr. 348/81 af 20. januar 1981 om en fælles ordning for indførsel af hvalprodukter (EFT nr. L 39 af 12.2.1981, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 2, stk. 2, erstattes »54« med »62«.

3. 382 R 3626: Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (EFT nr. L 384 af 31.12.1982, s. 1), som senest ændret ved:

- 392 R 1970: Rådets forordning (EØF) nr. 1970/92 (EFT nr. L 201 af 20.7.1992, s. 1).

a) Følgende føjes til artikel 13, stk. 3:

- »Utrotningshotade arter«

- »Uhanalaisia lajeja/Hotade arter«

- »Truede arter«

b) I artikel 21, stk. 2, erstattes »54« med »62«.

4. 392 L 0043: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT nr. L 206 af 22.7.1992, s. 7).

a) I artikel 1, litra c), nr. iii), erstattes »fem« med »seks« og »nordligt område« tilføjes efter »atlantisk område«.

b) I bilag I:

1) tilføjes et nyt punktum under fortolkning, »Kode«: »De nordlige og pannoniske levesteder er identificerede ved hjælp af CORINE-habitatkoden af 1993«.

2) under Levesteder i kystegne og halofytisk (saltpåvirket) vegetation, under overskriften »Indenlandske salt- og gipsstepper«, efter punkt 15.19 tilføjes et nyt punkt »15.1.A, *Pannoniske saltstepper og saltmarskområder«.

3) under Kyst- og indlandsklitter, under overskriften »Indlandsklitter, som er gamle og kalkfattige«, efter punkt 64.1x35.2 tilføjes et nyt punkt »64.71, *Pannoniske indlandsklitter«.

4) under Naturlige og delvis naturlige græsbevoksninger, under overskriften »Delvis naturlige, tørre græsbevoksninger samt facies med græsvækst« før punkt 34.32-34.34 tilføjet et nyt punkt »34.31, *Subkontinentale steppeagtige græsarealer«.

og efter punkt 34.5 tilføjes to nye punkter »34.91, *Pannoniske stepper« og »34.A1, *Pannoniske sandstepper«.

5) under Højmoser, efter punkt 54.3 tilføjes en ny overskrift »Aapa moser« og under denne nye overskrift to punkter »54.8, *Aapa moser« og »54.9, *Palsa moser«.

6) under Skove, før overskriften »Skove i Europas tempererede zone« tilføjes en ny overskrift »Nordlige skove« og under denne nye overskrift et punkt »42.C, *Vestlig tajga«.

7) under Skove, under overskriften »Skove i Europas tempererede zone«, efter punkt 41.26 tilføjes et nyt punkt »41.2B, *Pannoniske ege-avnbøgskove«.

og efter punkt 41.53 tilføjes to nye punkter »41.7374, *Pannoniske hvidegskove« og »41.7A, *Euro-sibiriske steppeegeskove«.

c) i bilag II

1) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, overskrift Rodentia, tilføjes

under Sciuridae »*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)«

under Castoridae, efter Castor fiber: »(undtagen de finske og svenske populationer).«

2) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, overskrift Carnivora, tilføjes

under Canidae: »*Alopex lagopus« og efter *Canis lupus, til teksten i () »undtagen de finske populationer«,

under Ursidae, efter *Ursus arctos: »(undtagen de finske og svenske populationer)«

under Mustelidae: »*Gulo gulo«

under Felidae, efter Lynx lynx: »(undtagen de finske populationer)«

under Phocidae, *Monachus monachus, nyt punkt »*Phoca hispida saimensis«

3) under a) Dyr, Hvirveldyr, Fisk, tilføjes:

- > overskrift Petromyzoniformes, under Petromyzonidae, efter Lampetra Fluviatalis(v), efter Lampetra planeri(o): »(undtagen de finske og svenske populationer)« og efter Petromyzon marinus(o) »undtagen de svenske populationer«.

- overskrift Salmoniformes, under Salmonidae, efter Salmo salar »(undtagen de finske populationer)«.

- overskrift Cypriniformes, under Cyprinidae, efter Aspins aspins(o) »(undtagen de finske populationer)«

og under Cobitidae, efter Cobitis taenia(o) »(undtagen de finske populationer)«

- overskrift Scorpaeniformes, under Cottidae, efter Cottus gobio(o) »(undtagen de finske populationer)«.

4) under a) Dyr, Hvirvelløse dyr, tilføjes:

- overskrift Leddyr, under Insecta, under Coleoptera, efter Buprestis splendens, et nyt punkt: »*Carabis menetresi pacholei«

- overskrift Bløddyr, under Gastropoda, efter Geomitra moniziana, et nyt punkt: »*Helicopsis striata austriaca«.

5) under b) Planter, tilføjes:

- overskrift Compositae, efter Artemisia granatensis Boiss, to nye punkter: »*Artemisia laciniata Willd.« og »*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.«

- overskrift Gramineae, efter *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz, et nyt punkt: »*Stipa styriaca Martinovsky«

d) I bilag IV

1) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, tilføjes:

- overskrift Rodentia,

under Sciuridae, efter Citellus citellus »Pteromys volans (Sciuopterus russicus)«

under Castoridae, efter Castor fiber: »(undtagen de finske og svenske populationer)«;

og under Microtidae, efter Microtus oeconomus arenicola, et nyt punkt: »Microtus oeconomus mehelyi«;

- overskrift Carnivora,

under Canidae, »Alopex lagopus«

under Phocidae, efter Monachus monachus »Phoca hispida saimensis«

under Canidae, efter Canis lupus: »(undtagen de finske populationer i rensdyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848/90 af 14. september 1990 om rensdyrforvaltning)«

- overskrift Sauria, under Lacertidae, efter Lacerta viridis, et nyt punkt: »Lacerta vivipara pannonica«

- overskrift Salmoniformes, under Coregonidae, efter Coregonus oxyrhynchus: »(undtagen de finske populationer)«

2) under a) Dyr, Hvirvelløse dyr, Bløddyr, tilføjes:

- overskrift Gastropoda, under Prosobranchia, efter Patella feruginea, et nyt punkt: »Theodoxus prevostianus«

e) I bilag V

1) under a) Dyr, Hvirveldyr, tilføjes:

- under Pattedyr, før overskriften Carnivora, en ny overskrift: »Rodentia«;

og under denne nye overskrift en ny underrubrik: »Castoridae«

og under »Castoridoe«: »Castor fiber (finske, og svenske populationer)«

- under Pattedyr, Carnivora, overskrift Canidae, efter Canis lupus: »(finske populationer i rensdyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848/90 af 14. september 1990 om rensdyrforvaltning)«

- under Fisk, Salmoniformes, overskrift Cyprinidae, før Barbus spp., et nyt punkt: »Aspius aspius«, og efter Barbus spp., nye punkter: »Rutilus friesii meidingeri« og »Rutilus pigus virgo«.

F. AFFALDSFORVALTNING OG REN TEKNOLOGI

386 L 0278: Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT nr. L 181 af 4.7.1986, s. 6), som ændret ved:

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 15, stk. 2, erstattes »54« med »62«.

IX. VIDENSKAB, FORSKNING OG UDVIKLING

1. 371 D 0057: Kommissionens afgørelse 71/57/Euratom af 13. januar 1971 om reorganisering af det fælles forskningscenter (FFC) (EFT nr. L 16 af 20.1.1971, s. 14), som ændret ved:

- 374 D 0578: Kommissionens afgørelse 74/578/Euratom af 13. november 1974 (EFT nr. L 316 af 26.11.1974, s. 12),

- 375 D 0241: Kommissionens afgørelse 75/241/Euratom af 25. marts 1975 (EFT nr. L 98 af 19.4.1975, s. 40),

- 382 D 0755: Kommissionens afgørelse 82/755/Euratom af 2. juni 1982 (EFT nr. L 319 af 16.11.1982, s. 10),

- 384 D 0339: Kommissionens afgørelse 84/339/Euratom af 24. maj 1984 (EFT nr. L 177 af 4.7.1984, s. 29),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 D 0593: Kommissionens afgørelse 85/593/Euratom af 20. november 1985 (EFT nr. L 373 af 31.12.1985, s. 6),

- 393 D 0095: Kommissionens afgørelse 93/95/Euratom af 2. februar 1993 (EFT nr. L 37 af 13.2.1993, s. 44).

I artikel 4, stk. 1, erstattes »13« og »12« med henholdsvis »16« og »15«.

2. 374 R 1728: Rådets forordning nr. 1728/74 af 27. juni 1974 om samordning af landbrugsforskningen (EFT nr. L 182 af 5.7.1974, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

I artikel 8, stk. 3, erstattes »fireoghalvtreds« med »toogtres«.

3. Rådets afgørelse af 16. december 1980 om oprettelse af det rådgivende udvalg for fusionsprogrammet (Rådets dokument 4151/81 (ATO 103) af 8. januar 1981), som ændret ved:

- Rådets afgørelse af oktober 1986 om ændring af afgørelse af 16. december 1980 (Rådets dokument 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)).

a) I afsnit 8, første punktum, erstattes »10« med »12«.

b) I afsnit 14 erstattes de sidste to punktummer med følgende:

»Udtalelser angående punkt g) i afsnit 5 ovenfor vedtages efter afstemningsregler, hvor stemmerne tildeles følgende vægt:

>TABELPOSITION>

For vedtagelse af en udtalelse kræves et flertal på 21 stemmer for, fra mindst otte delegationer.«

4. 384 D 0128: Kommissionens afgørelse 84/128/EØF af 29. februar 1984 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for industriel forskning og udvikling (IRDAC) (EFT nr. L 66 af 8.3.1984, s. 30), som ændret ved:

- 386 D 0009: Kommissionens afgørelse 86/9/EØF af 7. januar 1986 (EFT nr. L 25 af 31.1.1986, s. 26),

- 388 D 0046: Kommissionens afgørelse 88/46/EØF af 13. januar 1988 (EFT nr. L 24 af 29.1.1988, s. 66).

I artikel 3, stk. 1, erstattes »14« med »17«.

X. FISKERI

1. 376 R 0104: Rådets forordning (EØF) nr. 104/76 af 19. januar 1976 om fastsættelse af fælles markedsordninger for hesterejer af arten Crangon, taskekrabber af arten Cancer pagurus og jomfruhummere af arten Nephrops norvegicus (EFT nr. L 20 af 28.1.1976, s. 35), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 R 3575: Rådets forordning (EØF) nr. 3575/83 af 14. december 1983 (EFT nr. L 356 af 20.12.1983, s. 6)

- 385 R 3118: Rådets forordning (EØF) nr. 3118/85 af 4. november 1985 (EFT nr. L 297 af 9.11.1985, s. 3)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 R 3940: Rådets forordning (EØF) nr. 3940/87 af 21. december 1987 (EFT nr. L 373 af 31.12.1987, s. 6)

- 388 R 4213: Rådets forordning (EØF) nr. 4213/88 af 21. december 1988 (EFT nr. L 370 af 31.12.1988, s. 33)

- 391 R 3162: Rådets forordning (EØF) nr. 3162/91 af 28. oktober 1991 (EFT nr. L 300 af 31.10.1991, s. 1).

I artikel 10, stk. 1, litra b), andet led, tilføjes følgende:

»`Hietakatkarapuja` eller `Isotaskurapuja` eller `Keisarihummereita`,

`Hästräkor` eller `Krabba` eller `Havskräfta`.«.

2. 382 R 3191: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3191/82 af 29. november 1982 om nærmere regler for anvendelse af referenceprisordningen for fiskerivarer (EFT nr. L 338 af 30.11.1982, s. 13), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 385 R 3474: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3474/85 af 10. december 1985 (EFT nr. L 333 af 11.12.1985, s. 16).

I bilag I tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

3. 383 R 2807: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (EFT nr. L. 276 af 10.10.1983, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 389 R 0473: Kommissionens forordning (EØF) nr. 473/89 af 24. februar 1989 (EFT nr. L 53 af 25.2.1989, s. 34).

I bilag IV, punkt 2.4.1, udgår følgende

»S = Sverige«.

4. 385 R 3459: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3459/85 af 6. december 1985 om gennemførelsesbestemmelserne for ydelse af udligningsgodtgørelse for sardiner fra Atlanterhavet (EFT nr. L 332 af 10.12.1985, s. 16).

I artikel 4, stk. 2, andet led, tilføjes følgende:

»TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N:o 3117/85«,

»BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) Nr 3117/85«.

5. 392 R 3760: Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur (EFT nr. L 389 af 31.12.1992, s. 1).

BILAG I ændres således

a) I rubrikken »DANMARKS KYSTFARVANDE« tilføjes følgende:

»

>TABELPOSITION>

«

b) Efter rubrikken »NEDERLANDENES KYSTFARVANDE« tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«

6. 393 R 2018: Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni l993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktiviteter i det nordvestlige Atlanterhav (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 1).

I bilag V, anmærkning e), tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

7. 393 R 2210: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2210/93 af 26. juli 1993 om meddelelser i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (EFT nr. L 197 af 6.8.1993, s. 8).

BILAG I ændres således:

a) Afsnit I »Fiskerivarer anført under A i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92« ændres således:

i) I punkt 1 »Sild (Clupea harengus)« indsættes følgende:

»markederne i Tornio-Kokkola

markederne i Pietarsaari-Kornäs

markederne i Närpiö-Pyhämaa

markederne i det sydlige Uusikaupunki-Kemiö

markederne på Ålandsøerne

markederne i Den Finske Bugt

markederne i Trelleborg/Simrishamn

markederne i Lysekil/Kungshamn Gävle«;

ii) I punkt 6 »Torsk (Gadus Morhua)« indsættes følgende:

»Karlskrona

Göteborg

Mariehamn«;

b) I afsnit »II. Fiskerivarer anført under D i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92« indsættes under »Dybvandsrejer (Pandalus Borealis)«:

»Smögen

Göteborg«.

c) I afsnit »III. Fiskerivarer anført under E i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92«, punkt 2, litra a), indsættes under »Dybvandshummer (hele) (Nephrops norvegicus)«:

»Smögen

Göteborg«.

d) Afsnit »VIII. Fiskerivarer anført under A i bilag IV til forordning (EØF) nr. 3759/92« ændres således:

i) I punkt 1 »Karper« tilføjes følgende

»- Østrig: Waldviertel

Bundesland Steiermark«.

ii) I punkt 2 »Laks« tilføjes følgende

»- Østrig: hele det østrigske område

- Finland: kystområderne«.

XI. DET INDRE MARKED OG FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

A. SELSKABSRET, VIRKSOMHEDSDEMOKRATI OG REVISIONSSTANDARDER (1)

1. 368 L 0151: Rådets første direktiv (68/151/EØF) af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde i hele Fællesskabet (EFT nr. L 65 af 14.3.1968, s. 41), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 1 tilføjes:

»- i Østrig:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- i Finland

osakeyhtiö/aktiebolag;

- i Sverige:

aktiebolag.«

2. 377 L 0091: Rådets andet direktiv (77/91/EØF) af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 392 L 0101: Rådets direktiv 92/101/EØF af 23. december 1992 (EFT nr. L 347 af 28.11.1992, s. 64)

a) I artikel 1, stk. 1, første afsnit, tilføjes:

»- i Østrig:

die Aktiengesellschaft;

- i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- i Sverige:

aktiebolag.«

b) I artikel 6 erstattes »europæisk regningsenhed« af »ecu«.

3. 378 L 0855: Rådets tredje direktiv (78/855/EØF) af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (EFT nr. L 295 af 20.10.1978, s. 36), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 1, stk. 1, tilføjes:

»- Østrig:

die Aktiengesellschaft;

- Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- Sverige:

aktiebolag.«

4. 378 L 0660: Rådets fjerde direktiv (78/660/EØF) af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (EFT nr. L 222 af 14.8.1978, s. 11), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0349: Rådets syvende direktiv (83/349/EØF) af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr. L 193 af 18.7.1983, s. 1)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0666: Rådets ellevte direktiv (89/666/EØF) af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 36)

- 390 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber for så vidt angår undtagelser til fordel for små og mellemstore selskaber og for så vidt angår opstilling og offentliggørelse af regnskaber i ecu (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om henholdsvis årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår deres anvendelsesområde (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 60)

a) I artikel 1, stk. 1, første afsnit, tilføjes:

»- i Østrig:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- i Finland:

osakeyhtiö, aktiebolag;

- i Sverige:

aktiebolag.«

b) I artikel 1, stk. 1, andet afsnit, tilføjes:

»m) i Østrig:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) i Finland:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) i Sverige:

handelsbolag, kommanditbolag.«

5. 383 L 0349: Rådets syvende direktiv (83/349/EØF) af 13. juni 1983 på grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr. L 193 af 18.7.1983, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, for så vidt angår undtagelser til fordel for små og mellemstore selskaber og for så vidt angår opstilling og offentliggørelse af regnskaber i ecu (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om henholdsvis årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår deres anvendelsesområde (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 60).

I artikel 4, stk. 1, første afsnit, tilføjes:

»m) i Østrig:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

o) i Sverige:

aktiebolag.«

6. 389 L 0667: Rådets tolvte direktiv (89/667/EØF) af 21. december 1989 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 40).

I artikel 1 tilføjes:

»- i Østrig:

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- i Sverige:

aktiebolag.«

B. DIREKTE BESKATNING, FORSIKRING OG KREDITINSTITUTTER

I. DIREKTE BESKATNING

1. 369 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter (EFT nr. L 249 af 3.10.1969, s. 25), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 373 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EØF af 9. april 1973 (EFT nr. L 103 af 18.4.1973, s. 13)

- 373 L 0080: Rådets direktiv 73/80/EØF af 9. april 1973 (EFT nr. L 103 af 18.4.1973, s. 15)

- 374 L 0553: Rådets direktiv 73/553/EØF af 7. november 1974 (EFT nr. L 303 af 13.11.1974, s. 9)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0303: Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 (EFT nr. L 156 af 15.6.1985, s. 23)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 1, litra a):

»Selskaber i henhold til østrigsk ret:

- `Aktiengesellschaft`

- `Gesellschaft mit beschränkter Haftung`

Selskaber i henhold til finsk ret:

- `osakeyhtiö/aktiebolag`, `osuuskunta/andelslag`, `säästöpankki/sparbank` og `vakuutusyhtiö/försäkringsbolag`

Selskaber i henhold til svensk ret:

- `aktiebolag

- bankaktiebolag

- försäkringsaktiebolag`.«

2. 390 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (EFT nr. L 225 af 20.8.1990, s. 1)

a) Følgende tilføjes i artikel 3, litra c):

»- Körperschaftsteuer i Østrig

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland

- Statlig inkomstskatt i Sverige«.

b) Følgende tilføjes i bilaget:

»m) de selskaber, der i østrigsk ret benævnes `Aktiengesellschaft`, `Gesellschaft mit beschränkter Haftung`

n) de selskaber, der i finsk ret benævnes `osakeyhtiö/aktiebolag`, `osuuskunta/andelslag`, `säästöpankki/sparbank` og `vakuutusyhtiö/försäkringsbolag`

o) de selskaber, der i svensk ret benævnes `aktiebolag`, `bankaktiebolag`, `försäkringsaktiebolag`.«

3. 390 L 435: Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EFT nr. L 225 af 20.8.1990, s. 6).

a) Følgende tilføjes i artikel 2, litra c):

»- Körperschaftsteuer i Østrig

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland

- Statlig inkomstskatt i Sverige«.

b) Følgende tilføjes i bilaget:

»m) de selskaber, der i østrigsk ret benævnes `Aktiengesellschaft`, `Gesellschaft mit beschränkter Haftung`

n) de selskaber, der i finsk ret benævnes `osakeyhtiö/aktiebolag`, `osuuskunta/andelslag`, `säästöpankki/sparbank` og `vakuutusyhtiö/försäkringsbolag`

o) de selskaber, der i svensk ret benævnes `aktiebolag`, `bankaktiebolag`, `försäkringsaktiebolag`.«

II. FORSIKRING

1. 373 L 0239: Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT nr. L 228 af 16.8.1973, s. 3), som ændret ved:

- 376 L 0580: Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 (EFT nr. L 189 af 13.7.1976, s. 13)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 384 L 0641: Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 (EFT nr. L 339 af 27.12.1984, s. 21)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0343: Rådets direktiv 87/343/EØF af 22. juni 1987 (EFT nr. L 185 af 4.7.1987, s. 72)

- 387 L 0344: Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 (EFT nr. L 185 af 4.7.1987, s. 77)

- 388 L 0357: Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 (EFT nr. L 172 af 4.7.1988, s. 1)

- 390 L 618: Rådets direktiv 90/618/EØF af 8. november 1990 (EFT nr. L 330 af 29.11.1990, s. 44)

- 392 L 0049: Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 (EFT nr. L 228 af 11.8.1992, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 8, stk. 1 og 2:

»For Republikken Østrig:

- Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

For Republikken Finland:

- keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening

For Kongeriget Sverige:

- försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar«.

2. 377 L 0092: Rådets direktiv 77/92/EØF af 13. december 1976 om foranstaltninger med henblik på at lette den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmægler (ex gruppe 630 CITI), herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 14), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2, litra a):

»I Østrig:

- Versicherungsmakler,

- Rückversicherungsmakler

I Finland:

- vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare

I Sverige:

- försäkringsmäklare«;

b) Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2, litra b):

»I Østrig:

- Versicherungsagent

I Finland:

- vakuutusasiamies/försäkringsombud

I Sverige:

- försäkringsombud«;

3. 379 L 0267: Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed (79/267/EØF) (EFT nr. L 63 af 13.3.1979, s. 1), som ændret ved

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 390 L 0619: Rådets direktiv 90/619/EØF af 8. november 1990 (EFT nr. L 330 af 29.11.1990, s. 50)

- 392 L 0096: Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 (EFT nr. L 360 af 9.12.1992, s. 1).

a) I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

»Dette direktiv vedrører ikke pensionsforsikringsselskaber som omhandlet i den finske lov om ansattes pension (TEL) eller anden finsk lovgivning på området, forudsat at:

a) pensionsforsikringsselskaber, der allerede efter finsk lov skal have adskilt bogholderi og forvaltning for deres pensionsvirksomhed, fra tiltrædelsestidspunktet opretter separate juridiske enheder til at udøve disse aktiviteter;

b) de finske myndigheder uden forskelsbehandling tillader statsborgere og selskaber fra medlemsstaterne i henhold til finsk lovgivning at udøve de i artikel 1 omhandlede former for virksomhed, som er forbundet med denne undtagelse, ved at kunne:

- eje eller deltage i et eksisterende forsikringsselskab eller -koncern;

- oprette eller deltage i nye forsikringsselskaber eller -koncerner, herunder pensionsforsikringsselskaber;

c) inden for tre måneder efter tiltrædelsen forelægger de finske myndigheder Kommissionen en rapport til godkendelse, hvori der redegøres for hvilke foranstaltninger, der er truffet for at udskille TEL-virksomhed fra normal forsikringsvirksomhed, som udøves af finske forsikringsselskaber, for at efterkomme alle betingelserne i det tredje livsforsikringsdirektiv.«

b) Følgende tilføjes i artikel 8, stk. 1, litra a):

»- For Republikken Østrig:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

- For Republikken Finland:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening

- For Kongeriget Sverige:

`försäkringsaktiebolag`, `ömsesidiga försäkringsbolag`, `understödsföreningar`.«

III. KREDITINSTITUTTER

1. 377 L 0780: Rådets første direktiv 77/780/EØF af 12. december 1977 om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EFT nr. L 322 af 17.12.1977, s. 30), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0345: Rådets direktiv 83/345/EØF af 8. juli 1985 (EFT nr. L 183 af 16.7.1985, s. 19)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 386 L 0524: Rådets direktiv 86/524/EØF af 27. oktober 1986 (EFT nr. L 309 af 4.11.1986, s. 15)

- 389 L 0646: Rådets direktiv 89/646/EØF af 15. december 1989 (EFT nr. L 386 af 30.12.1989, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2:

»I Østrig:

- foretagender, der er anerkendt som almennyttige boligselskaber

I Finland:

- Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab

I Sverige:

- Svenska Skeppshypotekskassan.«

2. 389 L 0647: Rådets direktiv 89/647/EØF af 18. december 1989 om solvensnøgletal for kreditinstitutter (EFT nr. L 386 af 30.12.1989, s. 14), som ændret ved:

- 391 L 0031: Kommissionens direktiv 91/31/EØF af 19. december 1990 (EFT nr. L 17 af 23.1.1991, s. 20)

- 392 L 0030: Rådets direktiv 92/30/EØF af 6. april 1992 (EFT nr. L 110 af 28.4.1992, s. 52).

a) Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 1, litra c), nr. 1):

»og lån, som til de kompetente myndigheders tilfredshed er helt og fuldt sikrede ved andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning, og som vedrører boliger, der er eller vil blive beboet eller udlejet af låntageren.«

b) I artikel 11, stk. 4, ændres: »Tyskland, Danmark og Grækenland« til »Tyskland, Danmark Grækenland og Østrig«.

3. 392 L 0121: Rådets direktiv 92/121/EØF af 21. december 1992 om overvågning af og kontrol med kreditinstitutters store engagementer (EFT nr. L 29 af 5.2.1993, s. 1)

a) Artikel 4, stk. 7, litra p), affattes således:

»p) lån, for hvilke der til de kompetente myndigheders tilfredshed er stillet sikkerhed i form af pant i fast ejendom til beboelse eller i form af andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning samt leasingtransaktioner, hvor udlejeren beholder den fulde ejendomsret til den lejede bolig, så længe lejeren ikke har benyttet sin købsoption, i begge tilfælde inden for 50% af værdien af den pågældende faste ejendom.«

b) Følgende afsnit tilføjes i artikel 6, stk. 9:

»Tilsvarende gælder for lån, for hvilke der til de kompetente myndigheders tilfredshed er stillet sikkerhed i form af andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning, og idet disse lån svarer til de i foregående afsnit nævnte lån i fast ejendom.«

C. FRIE VAREBEVÆGELSER

I. MOTORKØRETØJER

1. 370 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 42 af 23.2.1970, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne -Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 378 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EØF af 21. december 1977 (EFT nr. L 81 af 28.3.1978, s. 1)

- 378 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EØF af 12. juni 1978 (EFT nr. L 168 af 26.6.1978, s. 39)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 380 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EØF af 16. december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980, s. 34), berigtiget ved EFT nr. L 265 af 19.9.1981, side 28

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EØF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 51)

- 387 L 0403: Rådets direktiv 87/403/EØF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 220 af 8.8.1987, s. 44).

- 392 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EØF af 18. juni 1992 (EFT nr. L 225 af 10.8.1992, s. 1).

- 393 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EØF af 29. september 1993 (EFT nr. L 264 af 23.10.1993, s. 49)

a) I bilag VII tilføjes følgende i punkt 1, del 1:

»12 for Østrig

17 for Finland

5 for Sverige«.

b) I bilag IX tilføjes følgende i del I og II, punkt 37:

»Østrig: .........., Finland: .........., Sverige: ..........«.

2. 370 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (EFT nr. L 42 af 23.2.1970, s. 16), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 373 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EØF af 7. november 1973 (EFT nr. L 321 af 22.11.1973, s. 33)

- 377 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EØF af 8. marts 1977 (EFT nr. L 66 af 12.3.1977, s. 33)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EØF af 13. april 1981 (EFT nr. L 131 af 18.5.1981, s. 6)

- 384 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EØF af 3. juli 1984 (EFT nr. L 196 af 26.7.1984, s. 47)

- 384 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EØF af 3. september 1984 (EFT nr. L 238 af 6.9.1984, s. 31)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17. juli 1989 (EFT nr. L 238 af 15.8.1989, s. 43).

- 392 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EØF af 10. november 1992 (EFT nr. L 371 af 19.12.1992, s. 1)

a) I bilag II tilføjes følgende i fodnoten til punkt 3.1.3:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

b) I bilag IV tilføjes følgende i fodnoten vedrørende kendingsbogstavet/bogstaverne for det land, der udsteder standardtypegodkendelsen:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

3. 370 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EØF af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers lydsignalapparater (EFT nr. L 176 af 10.8.1970, s. 227), berigtiget ved EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I, punkt 1.4.1, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

4. 371 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EØF af 1. marts 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til motordrevne køretøjer (EFT nr. L 68 af 22.3.1971, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 379 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EØF af 20. juli 1979 (EFT nr. L 239 af 22.9.1979, s. 1)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EØF af 18. februar 1985 (EFT nr. L 90 af 29.3.1985, s. 1)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 386 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EØF af 6. november 1986 (EFT nr. L 327 af 22.11.1986, s. 49)

- 388 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EØF af 16. maj 1988 (EFT nr. L 147 af 14.6.1988, s. 77).

I tillæg 2 til bilag II tilføjes følgende i listen over kendingsnumre i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

5. 374 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EØF af 17. september 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udragende dele på motordrevne køretøjer (EFT nr. L 266 af 2.10.1974, s. 4), som ændret ved:

- 379 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EØF af 18. april 1979 (EFT nr. L 128 af 26.5.1979, s. 1)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I tilføjes følgende i fodnoten til punkt 3.2.2.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

6. 376 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 56 af 4.3.1976, s. 38, og EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, som ændret ved:

- 378 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EØF af 19. maj 1978 (EFT nr. L 155 af 13.6.1978, s. 31)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilagets punkt 2.1.2 tilføjes følgende til teksten i parentes:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

7. 376 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 32), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

8. 376 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 54), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EØF af 1. august 1989 (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 1).

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

9. 376 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 71), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EØF af 28. marts 1989 (EFT nr. L 109 af 20.4.1989, s. 25), berigtiget ved EFT nr. L 114 af 27.4.1989, s. 52.

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

10. 376 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om belysningsanordninger til bagnummerplade på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 85), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

11. 376 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende motordrevne køretøjers lygter til nærlys og/eller fjernlys samt vedrørende elektriske glødelamper til disse lygter (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 96), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EØF af 1. august 1989 (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 15).

I bilag VI indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

12. 376 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågeforlygter på motordrevne køretøjer samt om lamper til disse lygter (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 122), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

13. 377 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 60), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 11, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EØF af 1. august 1989 (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 24).

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

14. 377 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 72), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 11, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

15. 377 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om parkeringslygter på motordrevne køretøjer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 83), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 12, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag IV indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

16. 377 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 95), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EØF af 20. juli 1981 (EFT nr. L 209 af 29.7.1981, s. 32)

- 382 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EØF af 2. april 1982 (EFT nr. L 139 af 19.5.1982, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EØF af 30. oktober 1990 (EFT nr. L 341 af 6.12.1990, s. 1).

I bilag III indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

17. 378 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EØF af 16. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om nakkestøtter i motordrevne køretøjer (EFT nr. L 325 af 20.11.1978, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag VI indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»12 for Østrig

17 for Finland

5 for Sverige«.

18. 378 L 1015: Rådets direktiv 78/1015/EØF af 23. november 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningsanlæg for motorcykler (EFT nr. L 349 af 13.12.1978, s. 21), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0056: Rådets direktiv 87/56/EØF af 18. december 1986 (EFT nr. L 24 af 27.1.1987, s. 42)

- 389 L 0235: Rådets direktiv 89/235/EØF af 13. marts 1989 (EFT nr. L 98 af 11.4.1989, s. 1).

a) I artikel 2 indsættes følgende led:

»- Typengenehmigung, i den østrigske lovgivning,

- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, i den finske lovgivning

- typgodkännande, i den svenske lovgivning«.

b) I bilag II indsættes følgende i punkt 3.1.3:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

19. 380 L 0780: Rådets direktiv 80/780/EØF af 22. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til tohjulede motorkøretøjer, med eller uden sidevogn, og om deres montering på disse køretøjer (EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 49), som ændret ved:

- 380 L 1272: Rådets direktiv 80/1272/EØF af 22. december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980, s. 73)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 8 indsættes følgende led:

»- Typengenehmigung i den østrigske lovgivning,

- tyyppihyväksyntä/typgodkännande i den finske lovgivning

- typgodkännande i den svenske lovgivning«.

20. 388 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT nr. L 36 af 9.2.1988, s. 33).

- 391 L 0542: Rådets direktiv 91/542/EØF af 1. oktober 1991 (EFT nr. L 295 af 25.10.1991, s. 1)

I bilag I indsættes følgende i punkt 5.1.3:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

21. 391 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 103 af 23.4.1991, s. 5)

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.4.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

22. 392 L 0022: Rådets direktiv 92/22/EØF af 31. marts 1992 om sikkerhedsruder og materiale til ruder på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 129 af 14.5.1992, s. 11)

I bilag II indsættes følgende i fodnoten til punkt 4.4.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

23. 392 L 0023: Rådets direktiv 92/23/EØF af 31. marts 1992 om dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf (EFT nr. L 129 af 14.5.1992, s. 95)

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

24. 392 L 0061: Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT nr. L 225 af 10.8.1992, s. 72)

I bilag V indsættes følgende i punkt 1.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

II. LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSTRAKTORER

1. 374 L 0150: Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 84 af 28.3.1974, s. 10), som ændret ved:

- 379 L 0694: Rådets direktiv 79/694/EØF af 24. juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979, s. 17)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 382 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 45)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0297: Rådets direktiv 88/297/EØF af 3. maj 1988 (EFT nr. L 126 af 20.5.1988, s. 52).

I artikel 2, litra a), indsættes følgende led:

»- Typengenehmigung i den østrigske lovgivning

- tyyppihyväksyntä/typgodkännande i den finske lovgivning

- typgodkännande i den svenske lovgivning«.

2. 377 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EØF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 26).

I bilag VI indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

3. 378 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 255 af 18.9.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 382 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 45)

- 383 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EØF af 28. marts 1983 (EFT nr. L 109 af 26.4.1983, s. 13)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EØF af 30. juni 1988 (EFT nr. L 228 af 17.8.1988, s. 31).

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.5.2.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

4. 379 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EØF af 25. juni 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (EFT nr. L 179 af 17.7.1979, s. 1), som ændret ved:

- 382 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EØF af 15. december 1982 (EFT nr. L 386 af 31.12.1982, s. 31)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EØF af 22. juni 1988 (EFT nr. L 200 af 26.7.1988, s. 32).

I bilag VI indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

5. 386 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 186 af 8.7.1986, s. 26), som ændret ved:

- 389 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EØF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 29).

I bilag VI indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

6. 387 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EØF af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 220 af 8.8.1987, s. 1), som ændret ved:

- 389 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EØF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 27).

I bilag VII indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

7. 389 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EFT nr. L 67 af 10.3.1989, s. 1).

a) I bilag III A indsættes følgende i fodnote 1) til punkt 5.4.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

b) I bilag V, punkt 2.1.3, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

III. HEJSE-, LØFTE- OG TRANSPORTMATERIEL

384 L 0528: Rådets direktiv 84/528/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende fælles bestemmelser for hejse-, løfte- og transportmateriel (EFT nr. L 300 af 19.11.1984, s. 72), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 42).

I bilag I, punkt 3, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

IV. HUSHOLDNINGSAPPARATER

379 L 0531: Rådets direktiv 79/531/EØF af 14. maj 1979 om anvendelse på elbageovne af direktiv 79/530/EØF om oplysning ved mærkning om husholdningsapparaters energiforbrug (EFT nr. L 145 af 13.6.1979, s. 7), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Bilag I ændres således:

i) I punkt 3.1.1, indsættes følgende:

»`Sähköuuni`, på finsk (FI)

`Elektrisk ugn`, på svensk (S)«.

ii) I punkt 3.1.3, indsættes følgende:

»`Käyttötilavuus` (FI)

`Nyttovolym` (S)«.

iii) I punkt 3.1.5.1, indsættes følgende:

»Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI)

Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C (S)«

»Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa)(FI)

Energiförbrukning för att upprätthålla 200 °C i en timme (S)«

»KOKONAISKULUTUS (FI)

TOTALT (S)«.

iv) I punkt 3.1.5.3, indsættes følgende:

»Puhdistusvaiheen kulutus (FI)

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)«.

b) Følgende bilag indsættes:

BILAG II (h)

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

BILAG II (i)

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

V. ENTREPRENØRMATERIEL

1. 386 L 0295: Rådets direktiv 86/295/EØF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling (ROPS) (EFT nr. 186 af 8.7.1986, s. 1).

I bilag IV tilføjes følgende til teksten i parentes:

»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

2. 386 L 0296: Rådets direktiv 86/296/EØF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS) (EFT nr. L 186 af 8.7.1986, s. 10).

I bilag IV tilføjes følgende til teksten i parentes:

»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

VI. TRYKBEHOLDERE

376 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 153), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 42).

Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.1 i bilag II:

»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

VII. MÅLEINSTRUMENTER

1. 371 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EFT nr. L 202 af 6.9.1971, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 372 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EØF af 19. december 1972 (EFT nr. L 291 af 28.12.1972, s. 156)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EØF af 26. oktober 1983 (EFT nr. L 332 af 28.11.1983, s. 43)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 43)

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 42).

a) Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.(a) i bilag II:

»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

b) De i punkt 3.2.1 i bilag II omhandlede tegninger suppleres med de bogstaver, som er nødvendige for tegnene A, S, FI.

2. 371 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måling af hektolitervægten for korn (EFT nr. L 239 af 25.10.1971, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 1, litra a), tilføjes følgende i parentesen:

»EY hehtolitrapaino

EG hektolitervikt«

3. 371 L 0348: Rådets direktiv 71/348/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om supplerende anordninger til målere af væsker, med undtagelse af vand (EFT nr. L 239 af 25.10.1971, s. 9), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilagets kapitel IV indsættes følgende i slutningen af punkt 4.8.1:

»>TABELPOSITION>

«.

VIII. TEKSTILER

1. 371 L 0307: Rådets direktiv 71/307/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter (EFT nr. L 185 af 16.8.1971, s. 16), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0623: Rådets direktiv 83/623/EØF af 25. november 1983 (EFT nr. L 353 af 15.12.1983, s. 8)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0140: Kommissionens direktiv 87/140/EØF af 6. februar 1987 (EFT nr. L 56 af 26.2.1987, s. 24).

Følgende tilføjes i artikel 5, stk. 1:

»- uusi villa,

- kamull«.

IX. LEVNEDSMIDLER

1. 376 L 0118: Rådets direktiv 76/118/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse former for konserveret, helt eller delvis inddampet mælk bestemt til menneskeføde (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 49), som ændret ved:

- 378 L 0630: Rådets direktiv 78/630/EØF af 19. juni 1978 (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 12)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0635: Rådets direktiv 83/635/EØF af 13. december 1983 (EFT nr. L 357 af 21.12.1983, s. 37)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

Artikel 3, stk. 2, litra c), affattes således:

»c) `flødepulver` i Danmark, `Rahmpulver` og `Sahnepulver` i Tyskland og Østrig, `gräddpulver` i Sverige og `kermajauhe/gräddpulver` i Finland for at betegne det i bilaget, punkt 2, litra d) definerede produkt«.

2. 379 L 0112: Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 385 L 0007: Rådets direktiv 85/7/EØF af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985, s. 22)

- 386 L 0197: Rådets direktiv 86/197/EØF af 26. maj 1986 (EFT nr. L 144 af 29.5.1986, s. 38)

- 389 L 0395: Rådets direktiv 89/395/EØF af 14. juni 1989 (EFT nr. L 186 af 30.6.1989, s. 17)

- 391 L 0072: Kommissionens direktiv 91/72/EØF af 16. januar 1991 (EFT nr. L 42 af 15.2.1991, s. 27).

a) Følgende tilføjes i artikel 5, stk. 3:

»- på finsk `säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä`,

- på svensk `bestrålad, behandlad med joniserande strålning`«.

b) I artikel 9, stk. 6, svarer henvisningerne til KN-kode 2206 00 91, 2206 00 93 og 2206 00 99 til HS 2206.

c) I artikel 9a, stk. 2, indsættes følgende tekst:

»- på finsk `viimeinen käyttöajankohta`,

- på svensk `sista förbrukningsdag`«.

d) I artikel 10a svarer henvisningerne til FTT 22.04 og 22.05 til HS 2204.

3. 380 L 0590: Kommissionens direktiv 80/590/EØF af 9. juni 1980 om fastlæggelse af et symbol, der kan ledsage materialer og genstande, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (EFT nr. L 151 af 19.6.1980, s. 21), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Følgende tekst indsættes i bilagets titel:

»LIITE«

»BILAGA«.

b) Følgende føjes til teksten i bilaget:

»Tunnus«

4. 389 L 0108: Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 34).

I artikel 8, stk. 1, litra a), indsættes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

5. 391 L 0321: Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EFT nr. L 175 af 4.7.1991, s. 35)

a) I artikel 7, stk. 1, tilføjes følgende i første afsnit:

»- på finsk

`Äidinmaidonkorvike` og `Vierotusvalmiste`

- på svensk

`Modersmjölksersättning` og `Tillskottsnäring`«

b) I artikel 7, stk. 1, tilføjes følgende i andet afsnit:

»- på finsk

`Maitopohjainen äidinmaidonkorvike` og `Maitopohjainen vierotusvalmiste`

- på svensk

`Modersmjölksersättningar uteslutande baserad på mjölk` og `Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk`.«

6. 393 L 0077: Rådets direktiv 93/77/EØF af 21. september 1993 om frugtsaft og visse lignende produkter (EFT nr. L 244 af 30.9.1993, s. 23).

Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 2:

»f) `must` suppleret med angivelsen på svensk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft;

g) `täysmehu` suppleret med angivelsen på finsk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft uden tilsat vand, uden tilsætning af sukker bortset fra sukker til justering af smagen (højst 15g/kg) og uden andre tilsætningsstoffer.

h) `tuoremehu` suppleret med angivelsen på finsk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft uden tilsat vand, uden tilsætning af sukker, og som ikke er varmebehandlet.

i) `mehu` suppleret med angivelsen på finsk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft med tilsætning af vand eller sukker og med et saftindhold på mindst 35 vægtprocent.«

X. GØDNING

376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 21), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0183: Rådets direktiv 88/183/EØF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 83 af 29.3.1988, s. 33)

- 389 L 0284: Rådets direktiv 89/284/EØF af 13. april 1989 om supplering og ændring af direktiv 76/116/EØF for så vidt angår calcium, magnesium, natrium og svovl i gødninger (EFT nr. L 111 af 22.4.1989, s. 34)

- 389 L 0530: Rådets direktiv 89/530/EØF af 18. september 1989 om supplering og ændring af direktiv 76/116/EØF for så vidt angår mikronæringsstofferne bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink i gødninger (EFT nr. L 281 af 30.9.1989, s. 116).

a) I bilag I, del A II, føjes følgende til teksten i parentes i spalte 6, nr. 1, stk. 3:

»Finland, Sverige, Østrig«.

b) I bilag I, del B, afdeling 1, 2 og 4, indsættes følgende efter »(6b)« i teksten i parentes i spalte 9, stk. 3, første led:

»Finland, Sverige, Østrig«.

XI. GENERELLE TILPASNINGER I FORBINDELSE MED TEKNISKE HANDELSHINDRINGER

1. 383 L 0189: Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT nr. L 109 af 26.4.1983, s. 8), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0182: Rådets direktiv 88/182/EØF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 81 af 26.3.1988, s. 75)

- 392 D 0400: Kommissionens afgørelse 92/400/EØF af 15. juli 1992 (EFT nr. L 221 af 6.8.1992, s. 55).

a) Artikel 1, stk. 7, erstattes af følgende:

»7. `produkt`, alle produkter, der fremstilles industrielt, og alle landbrugsprodukter, herunder også fiskeriprodukter«.

b) Følgende føjes til liste nr. 1 i bilaget:

»ON (Østrig)

Österreichisches Normungsinstitut

Heinestraße 38

A-1020 Wien

ÖVE (Østrig)

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

SFS (Finland)

Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

PL 205

FIN-00121 Helsinki

SESKO (Finland)

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

Särkiniementie 3

FIN-00210 Helsinki

SIS (Sverige)

Standardiseringskommissionen i Sverige

Box 3295

S-103 66 Stockholm

SEK (Sverige)

Svenska Elektriska Kommissionen

Box 1284

S-164 28 Kista«

2. 393 R 0339: Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne (EFT nr. L 40 af 17.2.1993, s. 1), som ændret ved:

- 393 D 0583: Kommissions beslutning af 28. juli 1993 (EFT nr. L 279 af 12.11.1993, s. 39).

a) I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende:

»- `Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) N:o 339/93`,

- `Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93`.«;

b) I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende:

»- `Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) N:o 339/93`,

- `Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93`.«.

XII. HANDEL OG DISTRIBUTION

348 D 0428: Kommissionens afgørelse 81/428/EØF af 20. maj 1981 om nedsættelse af et Udvalg for Handel og Distribution (EFT nr. L 165 af 23.6.1981, s. 24), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikkens Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 17).

a) I artikel 3,

- stk. 1, erstattes »50« med »65«;

- stk. 2, erstattes »26« med »35«;

b) I artikel 7, stk. 1, erstattes »tolv« med »femten«.

D. GENSIDIG ANERKENDELSE AF FAGLIGE KVALIFIKATIONER

I. GENEREL ORDNING

392 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF (EFT nr. L 209 af 24.7.1992, s. 25)

Følgende tilføjes i bilag C »LISTE OVER UDDANNELSER MED SÆRLIG STRUKTUR, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA a), FØRSTE AFSNIT, ANDET LED, PUNKT ii)«

a) I punkt 1 »De paramedicinske og socialpædagogiske uddannelser« indsættes følgende:

»I Østrig

følgende uddannelser:

- kontaktlinseoptiker (`Kontaktlinsenoptiker`)

- fodterapeut (`Fußpfleger`)

- høreapparattekniker (`Hörgeräteakustiker`)

- drogist (`Drogist`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode med erhvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes med en eksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv og uddanne lærlinge

- massør (`Masseur`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, bestående af en læretid på to år og en periode på to år med erhvervspraktik og -uddannelse samt et kursus på et år, som afsluttes med en eksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv og uddanne lærlinge

- børnehavepædagog (`Kindergärtner/in`)

- pædagog (`Erzieher`)

der svarer til et uddannelsesforløb på 13 år, herunder fem års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en eksamen.«

b) I punkt 2 »Mesteruddannelser (Mester/Meister/Maître) der svarer til uddannelser inden for håndværksmæssig virksomhed, der ikke er omfattet af direktiverne i bilag A« indsættes følgende:

»I Østrig

følgende uddannelser:

- bandagist (`Bandagist`)

- korsetmager (`Miederwarenerzeuger`)

- optiker (`Optiker`)

- ortopædisk håndskomager (`Orthopädieschuh- macher`)

- ortopæditekniker (`Orthopädietechniker`)

- tandtekniker (`Zahntechniker`)

- gartner (`Gärtner`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode på mindst to år med erhvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes med en mestereksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv, uddanne lærlinge og benytte titlen `Meister`

mesteruddannelse inden for land- og skovbrug, især

- mester i landbrug (`Meister in der Landwirtschaft`)

- mester i landbrugsøkonomi (`Meister in der ländlichen Hauswirtschaft`)

- mester i havebrug (`Meister im Gartenbau`)

- mester i grøntsagsdyrkning (`Meister im Feldgemüsebau`)

- mester i frugtdyrkning og -behandling (`Meister im Obstbau und in der Obstverwertung`)

- mester i vindyrkning og -produktion (`Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft`)

- mester i mejeribrug (`Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft`)

- mester i hesteopdræt (`Meister in der Pferdewirtschaft`)

- mester i fiskeri (`Meister in der Fischereiwirtschaft`)

- mester i fjerkræopdræt (`Meister in der Geflügelwirtschaft`)

- mester i biavl (`Meister in der Bienenwirtschaft`)

- mester i skovbrug (`Meister in der Forstwirtschaft`)

- mester i skovbeplantning og -forvaltning (`Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft`)

- mester i landbrugslagerforvaltning (`Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 15 år, herunder en uddannelse på mindst seks år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode på tre år med erhvervspraktik, som afsluttes med en mestereksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv, uddanne lærlinge og benytte titlen `Meister`.«

c) I punkt 4. »Tekniske erhverv« indsættes følgende:

»I Østrig

følgende uddannelser:

- forstmand (`Förster`)

- teknisk konsulent (`Technisches Büro`)

- leje af arbejdskraft (`Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe`)

- arbejdsformidler (`Arbeitsvermittlung`)

- investeringskonsulent (`Vermögensberater`)

- detektiv (`Berufsdetektiv`)

- sikkerhedsvagt (`Bewachungsgewerbe`)

- ejendomsmægler (`Immobilienmakler`)

- ejendomsadministrator (`Immobilienverwalter`)

- reklameagentur (`Werbeagentur`)

- byggeleder (`Bauträger/Bauorganisator/Baube- treuer`)

- inkassator (`Inkassoinstitut`)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på mindst 15 år, heraf otte års obligatorisk skolegang efterfulgt af mindst fem års faglig uddannelse eller handelsuddannelse, afsluttet med en eksamen og suppleret med mindst to års praktikophold afsluttet med en erhvervsfaglig eksamen.

- forsikringskonsulent (`Berater in Versicherungsangelegenheiten`)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på 15 år, heraf seks års erhvervsuddannelse som led i en struktureret uddannelse, opdelt på tre års lærlingeuddannelse og tre års erhvervspraktik og -uddannelse, afsluttet med en eksamen.

- bygmester/projektleder (`Planender Baumeister`)

- tømrermester/projektleder (`Planender Zimmermeister`)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på mindst 18 år, heraf mindst ni års erhvervsuddannelse opdelt i fire års skolegang på det tekniske sekundærtrin og fem års erhvervspraktik afsluttet med en eksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv og uddanne lærlinge, for så vidt denne uddannelse vedrører bygningsprojektering, teknisk beregning og byggeledelse.«

II. JURIDISKE PROFESSIONER

377 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

I artikel 1., stk. 2, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«

III. MEDICINSKE OG PARAMEDICINSKE AKTIVITETER

1. Læger

393 L 0016: Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT nr. L 165 af 7.7.1993, s. 1)

a) I artikel 3 tilføjes følgende:

»(m) i Østrig

`Doktor der gesamten Heilkunde` (eksamensbevis for læger), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og `Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin` (diplom for særuddannelse i almen medicin) eller `Facharztdiplom` (speciallægediplom), som udstedes af den kompetente myndighed

(n) i Finland

`todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen` (bevis for medicinsk kandidateksamen), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse, som udstedes af de kompetente offentlige sundhedsmyndigheder

(o) i Sverige

`läkarexamen` (lægeeksamensbevis), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse, der udstedes af den svenske sundheds- og socialstyrelse.«

b) I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende:

»i Finland

`todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen` (speciallægebevis), som udstedes af de kompetente myndigheder

i Sverige

`bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen` (speciallægebevis udfærdiget af socialstyrelsen), som udstedes af den svenske sundheds- og socialstyrelse

i Østrig

`Facharztdiplom` (speciallægediplom), som udstedes af de kompetente myndigheder.«

c) I artikel 5, stk. 3, tilføjes i de nedenfor anførte led følgende:

- anæstesiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- almen kirurgi

»>TABELPOSITION>

«

- neurokirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- gynækologi og obstetrik:

»>TABELPOSITION>

«

- intern medicin:

»>TABELPOSITION>

«

- oftalmologi:

»>TABELPOSITION>

«

- oto-rhino-laryngologi:

»>TABELPOSITION>

«

- pædiatri:

»>TABELPOSITION>

«

- medicinske lungesygdomme:

»>TABELPOSITION>

«

- urologi:

»>TABELPOSITION>

«

- ortopædi:

»>TABELPOSITION>

«

- patologisk anatomi:

»>TABELPOSITION>

«

- neurologi:

»>TABELPOSITION>

«

- psykiatri:

»>TABELPOSITION>

«

d) I artikel 7, stk. 2, tilføjes i de nedenfor anførte led følgende:

- klinisk biologi:

»>TABELPOSITION>

«

- blodtypeserologi:

»>TABELPOSITION>

«

- mikrobiologi-bakteriologi:

»>TABELPOSITION>

«

- klinisk kemi:

»>TABELPOSITION>

«

- immunologi:

»>TABELPOSITION>

«

- plastikkirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- thoraxkirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- pædiatrisk kirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- cardiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- gastroenterologi:

»>TABELPOSITION>

«

- rheumatologi:

»>TABELPOSITION>

«

- almen hæmatologi:

»>TABELPOSITION>

«

- endokrinologi:

»>TABELPOSITION>

«

- fysiurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- dermato-venerologi:

»>TABELPOSITION>

«

- diagnostisk radiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- terapeutisk radiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- børnepsykiatri:

»>TABELPOSITION>

«

- geriatri:

»>TABELPOSITION>

«

- nefrologi:

»>TABELPOSITION>

«

- epidemiske sygdomme:

»>TABELPOSITION>

«

- community medicine:

»>TABELPOSITION>

«

- farmakologi:

»>TABELPOSITION>

«

- arbejdsmedicin:

»>TABELPOSITION>

«

- allergologi:

»>TABELPOSITION>

«

- kirurgisk gastroenterologi:

»>TABELPOSITION>

«

- nuclear medicine:

»>TABELPOSITION>

«

- tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge og som tandlæge):

»>TABELPOSITION>

«

e) I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende led:

»- datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse,«

f) I artikel 9, stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende led:

»- datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«

2. Sygeplejersker

377 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EØF af 27. juni 1977 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten og den fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 176 af 15.7.1977, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 389 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 30)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73)

a) I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende:

»i Finland

`sairaanhoitaja/sjukskötare`;

i Sverige

`sjuksköterska`;

i Østrig

`Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter

Krankenpfleger`.«

b) I artikel 3 tilføjes følgende:

»(m) i Østrig

`Diplom in der allgemeinen Krankenpflege` (eksamensbevis i almen sygepleje), som udstedes af offentligt anerkendte sygeplejeskoler;

(n) i Finland

eksamensbevis for `sairaanhoitaja/sjukskötare` (eksamensbevis i sygepleje), som udstedes af en sygeplejeskole;

(o) i Sverige

eksamensbevis for `sjuksköterska` (eksamensbevis i almen sygepleje), som udstedes af en sygeplejeskole«;

3. Tandlæger

a) 378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EØF af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger og om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

i) I artikel 1 tilføjes:

»i Finland

hammaslääkäri/tandläkare,

i Sverige

tandläkare,

i Østrig

Østrig vil underrette medlemsstaterne og Kommissionen om denne titel senest den 31. december 1998.«

ii) I artikel 3 tilføjes:

»(m) i Østrig

Østrig vil underrette medlemsstaterne og Kommissionen om dette eksamensbevis senest den 31. december 1998.

(n) i Finland

`todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen` (cand.odont.-eksamensbevis), som udstedes af et universitetsfakultet for medicin, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse udstedt af den finske sundheds- og socialstyrelse;

(o) i Sverige

`tandläkarexamen` (tandlægeeksamensbevis), som udstedes af tandlægehøjskoler, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse.«

iii) I artikel 5 tilføjes i de nedenfor anførte afsnit følgende led:

1. Ortodonti:

»- i Finland:

`todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering` (bevis for specialistuddannelse i ortodonti) udstedt af de kompetente myndigheder;

- i Sverige:

`bevis om specialistkompetens i tandreglering` (bevis for specialistuddannelse i tandregulering) udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse«;

2. Mundkirurgi:

»- i Finland:

`todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)` (bevis for specialistuddannelse inden for tand- og mundkirurgi) udstedt af de kompetente myndigheder;

- i Sverige:

`bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar` (bevis for specialistuddannelse i mundkirurgi) udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse.«

iv) Artikel 8, stk. 1, ændres således:

». . . artikel 2, 4, 7 og 19« ændres til ». . . artikel 2, 4, 7, 19, 19a og 19b«.

v) Artikel 17 ændres således:

». . . de i artikel 2, artikel 7, stk. 1, og i artikel 19 fastsatte . . .« ændres til ». . . de i artikel 2, artikel 7, stk. 1, og i artikel 19, 19a og 19b fastsatte . . .«

vi) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 19b

Fra det tidspunkt, hvor Østrig træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv, anerkender de stater, der omfattes af dette direktiv, med henblik på udøvelsen af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 1 i dette direktiv, de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for læger, der i Østrig udstedes til personer, som har begyndt deres uddannelse på universitetsniveau før den 1. januar 1994, ledsaget af en attestation, udstedt af de kompetente østrigske myndigheder, som bekræfter, at disse personer faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse har udøvet de i artikel 5 i direktiv 78/687/EØF omhandlede former for virksomhed i Østrig i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen, og at disse personer er bemyndiget til at udøve de pågældende former for virksomhed på samme betingelser som indehavere af de i artikel 3, litra m), omhandlede eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser.

Undtaget fra det i første afsnit omhandlede krav om tre års praksis er personer, som har gennemført studier af mindst tre års varighed, der af de kompetente myndigheder attesteres som svarende til den i artikel 1 i direktiv 78/687/EØF omhandlede uddannelse.«

b) 378 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EØF af 25. juli 1978 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlæge (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 10)

I artikel 6, stk. 1 og 2, ændres »artikel 19« til »artikel 19, 19a og 19b«.

4. Veterinærmedicin

378 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EØF af 18. december 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger, omfattende foranstaltninger, som skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 362 af 23.12.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73)

I artikel 3 tilføjes følgende:

»(m) i Østrig

`Diplom-Tierarzt` `Mag.med.vet.` (dyrlægeeksamensbevis), udstedt af Wiens universitet for veterinærmedicin (tidligere veterinærhøjskole i Wien);

(n) i Finland

`todistus eläinlääketieteen lisensiaatti tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen` (licentiat i veterinærmedicin), udstedt af den finske veterinærhøjskole;

(o) i Sverige

`veterinärexamen` (eksamensbevis i veterinærmedicin, DVM), udstedt af det svenske landbrugsuniversitet;«.

5. Jordemødre

380 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EØF af 21. januar 1980 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for jordemødre og om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten og den fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 33 af 11.2.1980, s. 1), som ændret ved:

- 380 L 1273: Rådets direktiv 80/1273/EØF af 22. december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980, s. 74)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73)

a) I artikel 1 tilføjes:

»i Finland:

kätilö/barnmorska,

i Sverige:

barnmorska,

i Østrig:

Hebamme.«

b) I artikel 3 tilføjes følgende:

»(m) i Østrig

`Hebammen-Diplom`, udstedt af en jordemoderskole eller en forbundsjordemoderskole;

(n) i Finland

`kätilö/barnmorska` eller `erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård` (jordemodereksamensbevis) udstedt af sygeplejeskole;

(o) i Sverige

`barnmorskeeksamen` (jordemodereksamensbevis) udstedt af en sygeplejeskole;«.

6. Farmaci

385 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EØF af 16. september 1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten i forbindelse med visse former for virksomhed på det farmaceutiske område (EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 37), som ændret ved:

- 385 L 0584: Rådets direktiv 85/584/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 42)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

a) I artikel 4 tilføjes følgende:

»(m) i Østrig:

`Staatliches Apothekerdiplom` (statsligt eksamensbevis for farmaceuter) udstedt af de kompetente myndigheder;

(n) i Finland:

`todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen` (provisoreksamensbevis) udstedt af et universitet;

(o) i Sverige:

`apotekarexamen` (apotekereksamen) udstedt af Uppsala universitet;«.

IV. ARKITEKTUR

385 L 0384: Rådets direktiv 85/384/EØF af 10. juni 1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for arkitekturområdet, herunder om foranstaltninger, som skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 223 af 21.8.1985, s. 15), som ændret ved:

- 385 L 0614: Rådets direktiv 85/614/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 376 af 31.12.1985, s. 1)

- 386 L 0017: Rådets direktiv 86/17/EØF af 27. januar 1986 (EFT nr. L 27 af 1.2.1986, s. 71)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

I artikel 11 tilføjes følgende:

»(l) i Østrig

- eksamensbeviser fra de tekniske universiteter i Wien og Graz og ved universitetet i Innsbruck, bygningsingeniør- og arkitekturfakultetet, studieretning arkitekt, bygningsingeniør (`Hochbau`) og bygningsøkonomiingeniør;

- eksamensbeviser fra landbrugsuniversitetet, studieretning `Kulturtechnik und Wasserwirtschaft`;

- eksamensbeviser fra skolen for anvendt kunst i Wien (`Studium der Architektur`);

- eksamensbeviser fra kunstakademiet i Wien (`Studium der Architektur`);

- ingeniøreksamensbeviser udstedt af højere, tekniske skoler eller bygningstekniske skoler samt et `Baumeister`-certifikat som bevis for mindst seks års faglig erfaring i Østrig, der udstedes på grundlag af en eksamen;

- eksamensbeviser fra skolen for kunstnerisk og industrielt design i Linz (`Studium der Architektur`);

- kvalifikationsbeviser for civilingeniører eller rådgivende ingeniører inden for byggeri (`Hochbau`, `Bauwesen`, `Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen`, `Kulturtechnik und Wasserwirtschaft`) i henhold til lov om civilteknikere (Ziviltechnikergesetz, BGBl. 156/1994);

(m) i Sverige

- eksamensbeviser udstedt af arkitektskolen under Det Kongelige Teknologiske Institut, af Chalmers Institut for Teknologi og af det teknologiske institut ved universitetet i Lund (arkitekt, master-grad i arkitektur);

- bevis for medlemsskab af `Svenska Arkitekters Riksförbund` (SAR), hvis uddannelsen er gennemgået i en stat, der er omfattet af dette direktiv;«

V. HANDEL OG FORMIDLERVIRKSOMHED

1. Formidlere inden for handel, industri og håndværk

364 L 0224: Rådets direktiv 64/224/EØF af 25. februar 1964 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for formidlervirksomhed inden for handel, industri og håndværk (EFT nr. 56 af 4.4.1964, s. 869/64), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

Følgende tilføjes i artikel 3:

»>TABELPOSITION>

«

2. Handel med og distribution af giftige stoffer

374 L 0557: Rådets direktiv 74/557/EØF af 4. juni 1974 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed og formidlervirksomhed inden for handel med og distribution af giftige stoffer (EFT nr. L 307 af 18.11.1974, s. 5)

I bilaget indsættes følgende:

»- Finland

1. Kemikalier omfattet af lov om kemikalier (744/89) og tilhørende forordninger

2. Biologiske pesticider omfattet af lov om pesticider (329/69) og tilhørende forordninger

- Sverige

1. Ekstremt farlige og meget farlige kemiske stoffer, der er omhandlet af forordning om kemiske produkter (1985:835)

2. Visse prækursorer til fremstilling af narkotiske stoffer, som er omhandlet i vejledning om tilladelser til fremstilling af, handel med og distribution af giftige og meget farlige kemiske produkter (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9)

3. Pesticider, klasse 1, som er omhandlet i forordning 1985:836

4. Affald, som er skadeligt for miljøet og omhandlet i 1985:841

5. PCB og kemiske produkter, der indeholder PBC, og som er omhandlet i forordning 1985:837

6. Stoffer i gruppe B i offentlig bekendtgørelse om vejledning om sanitære grænseværdier (AFS 1990:13)

7. Asbest og materialer, der indeholder asbest, og som er omhandlet i offentlig bekendtgørelse AFS 1986:2

- Østrig

Stoffer og præparater klassificeret som `meget giftige` eller `giftige` i henhold til lov om giftige stoffer (Chemikaliengesetz, BGBl. 326/1987) og tilhørende forordninger (§ 217, stk. 1, Gewerbeordnung, BGBl. 194/1994).«

VI. HJÆLPEERHVERV I FORBINDELSE MED

TRANSPORT

382 L 0470: Rådets direktiv 82/470/EØF af 29. juni 1982 om foranstaltninger til fremme af den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser ved selvstændig virksomhed inden for visse hjælpeerhverv i forbindelse med transport- og rejsebureauvirksomhed (CITI-gruppe 718) og inden for pakhus- og oplagringsvirksomhed (CITI-gruppe 720) (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

I slutningen af artikel 3 tilføjes følgende:

»Finland

A. Huolitsija/Speditör

Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä/Researrangör

Matkanvälittäjä/Reseförmedlare

C. -

D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Sverige

A. Speditör

Skeppsmäklare

B. Resebyrå

C. Magasinering

Lagring

Förvaring

D. Bilinspektör

Bilprovare

Bilbesiktningsman

Østrig

A. Spediteur

Transportagent

Frachtenreklamation

B. Reisebüro

C. Lagerhalter

Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer

Kraftfahrzeugverständiger

Wäger«.

VII. ANDRE SEKTORER

Forretningstjenesteydelser inden for ejendomshandel og andre sektorer

367 L 0043: Rådets direktiv 67/43/EØF af 12. januar 1967 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed inden for: 1. »ejendomshandel og -administration (undtagen 6401)« (ex CITI-gruppe 640) 2. »visse tjenesteydelser for erhvervslivet« (CITI-gruppe 839) (EFT nr. 10 af 19.1.1967, s. 140/67), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands, og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spanien og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I slutningen af artikel 2, stk. 3, tilføjes:

»I Finland

- kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare

I Sverige

- fastighetsmäklare,

- (fastighets-)värderingsman,

- fastighetsförvaltare,

- byggnadsentreprenörer.

I Østrig

- Immobilienmakler

- Immobilienverwalter

- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer)«.

E. INDKØB

1. 393 L 0037: Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 54).

a) I artikel 25 indsættes følgende:

»- for Finland `Kaupparekisteri/Handelsregistret`

- for Sverige `aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren`

- for Østrig `Firmenbuch`, `Gewerberegister`, `Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`.«

b) I bilag I »FORTEGNELSE OVER OFFENTLIGRETLIGE ORGANER OG KATEGORIER AF ORGANER« tilføjes følgende:

»XIII. I ØSTRIG:

Alle organer under budgettilsyn af `Rechnungshof` (revisionsmyndigheden), som ikke er af industriel eller kommerciel karakter.

XIV. I FINLAND:

Offentlige eller offentligt kontrollerede organer, som ikke er af industriel eller kommerciel karakter.

XV. I SVERIGE:

Alle ikke-kommercielle organer hvis indkøb er under tilsyn af Det Nationale Institut for Offentlige Indkøb.«

2. 393 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 1).

a) I artikel 21 indsættes følgende:

»- for Finland `Kaupparekisteri/Handelsregistret`;

- for Sverige `aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren`;

- for Østrig `Firmenbuch`, `Gewerberegister`, `Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`;«

b) I bilag I tilføjes følgende:

ȯSTRIG

Centrale statslige myndigheder«

1. Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle

5. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Ikke-krigsmateriel er opført i bilag I, del II, Østrig, til GATT-aftalen om offentlige indkøb)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (kun udstyr til Postvæsenet)

FINLAND

Centrale Statslige Myndigheder

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet

2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab

3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab

4. Metsähallitus/Forststyrelsen

5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen

6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket

8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartstyrelsen

10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral

12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen

13. Opetushallitus/Utbildningstyrelsen

SVERIGE

Centrale Statslige Myndigheder, herunder disses regionale og lokale afdelinger

1. Rikspolisstyrelsen

2. Kriminalvårdsstyrelsen

3. Försvarets sjukvårdsstyrelse

4. Fortifikationsförvaltningen

5. Försvarets materielverk

6. Statens räddningsverk

7. Kustbevakningen

8. Socialstyrelsen

9. Läkemedelsverket

10. Postverket

11. Vägverket

12. Sjöfartsverket

13. Luftfartsverket

14. Generaltullstyrelsen

15. Byggnadsstyrelsen

16. Riksskatteverket

17. Skogsstyrelsen

18. AMU-gruppen

19. Statens lantmäteriverk

20. Närings- och teknikutvecklingsverket

21. Domänverket

22. Statistiska centralbyrån

23. Statskontoret

3. 393 L 0038: Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993 om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 84).

a) I bilag I »PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED DRIKKEVAND« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med drikkevand i henhold til artikel 1 i Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) af 23. december 1977.

SVERIGE

Lokale myndigheder og kommunale selskaber, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med drikkevand i henhold til lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ØSTRIG

Lokale myndigheder (Gemeinden) og sammenslutninger af lokale myndigheder (Gemeindeverbände), der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med drikkevand i henhold til de ni Länders Wasserversorgungsgesetze.«

b) I bilag II »PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED ELEKTRICITET« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med elektricitet på koncession i henhold til artikel 27 i Sähkölaki (319/79) af 16. marts 1979.

SVERIGE

Enheder, der producerer eller varetager forsyningen med elektricitet på koncession i henhold til lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

ØSTRIG

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med elektricitet i henhold til Verstaatlichungsgesetz (BGBl. 81/1942, som senest ændret ved BGBl. 762/1992) og Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. 260/75, som senest ændret ved BGBl. 131/79), herunder de ni Länders Elektrizitätswirtschaftsgesetze.«

c) I bilag III »TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED GAS ELLER VARME« tilføjes følgende:

»FINLAND

Kommunale energistyrelser, sammenslutninger af sådanne eller andre enheder, der transporterer eller varetager forsyningen med gas eller varme på grundlag af koncession meddelt af kommunale myndigheder.

SVERIGE

Enheder, der transporterer eller varetager forsyningen med varme på koncessionsbasis i henhold til lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

ØSTRIG

>TABELPOSITION>

d) I bilag IV »EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF OLIE ELLER GAS« tilføjes følgende:

»SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas på koncessionsbasis i henhold til minerallagen (1991:45) eller som har tilladelse hertil i henhold til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

ØSTRIG

Enheder ifølge Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, som senest ændret ved BGBl. 193/1993).«

e) I bilag V »EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF KUL ELLER FAST BRÆNDSEL« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller andre former for fast brændsel, og som virker på grundlag af eneret i henhold til artikel 1 og 2 i Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller andre former for fast brændsel på koncessionsbasis i henhold til minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter eller som har fået meddelt tilladelse i henhold til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

ØSTRIG

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller andre former for fast brændsel ifølge Berggesetz 1975 (BGBl. 259/1975, som senest ændret ved BGBl. 193/1993).«

f) I bilag IV »ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT« tilføjes følgende:

»FINLAND

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna.

SVERIGE

Offentlige enheder, der driver jernbanedrift i henhold til Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar og Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Regionale og lokale offentlige enheder, der driver regionale eller lokale jernbaneforbindelser i henhold til lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Private enheder, der driver jernbanedrift i henhold til Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar, for så vidt sådan tilladelse svarer til artikel 2, stk. 3, i direktivet.

ØSTRIG

Enheder, der driver jernbanedrift ifølge Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, som senest ændret ved BGBl. 899/1993).«

g) I bilag VII »ORDREGIVERE, DER UDFØRER BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS« tilføjes følgende:

»FINLAND

Offentlige eller private enheder, der udfører buskørsel i henhold til `Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä` og Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk, som udfører offentlig transport med metro og sporvogn.

SVERIGE

Offentlige enheder, der udfører bytransport med jernbane eller sporvogn i henhold til Lag (1983:293) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Offentlige eller private enheder, der udfører kørsel med trolleybus eller bus i henhold til Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik og lagen (1988:263) om yrkestrafik.

ØSTRIG

Enheder, der udfører transport ifølge Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, senest ændret ved BGBl. 899/1993) og Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. 84/52, som ændret ved BGBl. 128/1993).«

h) I bilag VIII »ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER« tilføjes følgende:

»FINLAND

Lufthavne, som drives af `Ilmailulaitos/Luftfartsverket` i henhold til Ilmailulaki (595/64).

SVERIGE

Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til lagen (1957:297) om luftfart.

Privatejede og -drevne lufthavne, hvis drift er tilladt efter nævnte lov, hvis tilladelsen svarer til artikel 2, stk. 3, i direktivet.

ØSTRIG

Austro Control GmbH

Enheder som defineret i artikel 60-80 i Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/1957, som senest ændret ved BGBl. 691/1992).«

i) I bilag IX »ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET SØHAVNE ELLER HAVNE VED INDRE VANDVEJE ELLER ANDRE TERMINALFACILITETER« tilføjes følgende:

»FINLAND

Havne, der drives i henhold til Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

Saimaa-kanalen (Saimaan kanavan hoitokunta).

Enheder, der drives i henhold til havneloven av 8. juni 1984 nr. 51.

SVERIGE

Havne- og terminalfaciliteter ifølge lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal og Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal og Kungörelse (1979:665) om trafik på Trollhätte kanal.

ØSTRIG

Havne ved indre vandveje, der helt eller delvis ejes af Länder og/eller kommuner.«

j) I bilag X »ORDREGIVERE INDEN FOR TELEKOMMUNIKATION« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der drives i medfør af tilladelser, som svarer til kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktivet (artikel 4 i Teletoimintalaki (183/87) som ændret ved 676/92).

SVERIGE

Private enheder, der drives i medfør af tilladelser, som svarer til kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktivet.

ØSTRIG

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).«

4. 392 L 0013: Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 14)

Følgende tilføjes i bilag »Nationale myndigheder, til hvilke de i artikel 9 omhandlede anmodninger om anvendelse af forligsproceduren kan fremsendes«:

»FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

SVERIGE

Nämnden för offentlig upphandling

ØSTRIG

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten«.

5. 392 L 0050: Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler (EFT nr. L 209 af 24.7.1992, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 30, stk. 3:

»- i Finland, Kaupparekisteri/Handelsregistret

- i Sverige, aktiebolags- handels- eller föreningsregistren

- i Østrig, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern.«

F. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG PRODUKTANSVAR

I. PATENTER

392 R 1768: Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EFT nr. L 182 af 2.7.1992, s. 1)

a) I artikel 3, litra b), tilføjes følgende:

»Ved anvendelsen af artikel 19, stk. 1, anses en tilladelse til markedsføring af produktet i henhold til lovgivningen i Finland, Sverige eller Østrig som en tilladelse i henhold til direktiv 65/65/EØF eller direktiv 81/851/EØF, alt efter hvilket produkt der er tale om.«

b) Artikel 19, stk. 1, affattes således:

»1. For ethvert produkt, der ved tiltrædelsen er beskyttet ved et gyldigt grundpatent, kan der, såfremt den første tilladelse til markedsføring af produktet som lægemiddel i Fællesskabet eller på Finlands, Sveriges eller Østrigs områder er meddelt efter den 1. januar 1985, udstedes et certifikat.

For certifikater, der udstedes i Danmark, Tyskland og Finland ændres datoen 1. januar 1985 til 1. januar 1988.

For certifikater, der udstedes i Belgien, Italien og Østrig, ændres datoen 1. januar 1985 til 1. januar 1982.«

c) I artikel 20 tilføjes følgende:

»For så vidt angår Finland, Sverige og Østrig anvendes denne forordning ikke på certifikater, der er udstedt i henhold til disse landes nationale lovgivning før tiltrædelsen.«.

II. HALVLEDERPRODUKTER

390 D 0510: Rådets første beslutning 90/510/EØF af 9. oktober 1990 om udvidelse af den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi til at omfatte personer fra visse lande og territorier (EFT nr. L 285 af 17.10.1990, s. 29), som ændret ved:

- 393 D 0017: Rådets beslutning 93/17/EØF af 21. december 1992 (EFT nr. L 11 af 19.1.1993, s. 22)

I bilaget udgår henvisningerne til Finland, Sverige og Østrig.

XII. ENERGI

1. 358 X 1101PO534: Euratom-Rådet: Vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur (EFT nr. 27 af 6.12.1958, s. 534/58), som ændret ved:

- 373 D 0045: Rådets afgørelse 73/45/Euratom af 8. marts 1973 om ændring af vedtægterne for Euratoms forsyningsagentur som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet (EFT nr. L 83 af 30.3.1973, s. 20).

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

a) Artikel V, stk. 1 og 2, affattes således:

»1. Agenturets kapital udgør 4 416 000 europæiske regneenheder.

2. Kapitalen fordeles efter følgende nøgle:

>TABELPOSITION>

«

b) Artikel X, stk. 1 og 2, affattes således:

»1. Der oprettes et rådgivende udvalg for agenturet bestående af tooghalvtreds medlemmer.

2. Pladserne fordeles på følgende måde mellem medlemsstaternes statsborgere:

>TABELPOSITION>

«.

2. 372 D 0443: Kommissionens beslutning 72/443/EKSF af 22. december 1972 om pristilpasning ved salg af kul på det fælles marked (EFT nr. L 297 af 30.12.1972, s. 45), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 386 S 2526: Kommissionens beslutning nr. 2526/84/EKSF af 31. juli 1986 (EFT nr. L 222 af 8.8.1986, s. 8).

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende efter litra k):

»l) Østrig,

m) Finland,

n) Sverige.«.

3. 377 D 0190: Kommissionens beslutning 77/190/EØF af 26. januar 1977 om gennemførelse af direktiv 76/491/EØF om en fællesskabsprocedure for information og konsultation vedrørende priser på råolie og mineralolieprodukter i Fællesskabet (EFT nr. L 61 af 5.3.1977, s. 34), som ændret ved:

- 379 D 0607: Kommissionens beslutning 79/607/EØF af 30. maj 1979 (EFT nr. L 170 af 9.7.1979, s. 1),

- 380 D 0983: Kommissionens beslutning 80/983/EØF af 4. september 1980 (EFT nr. L 281 af 25.10.1980, s. 26),

- 381 D 0883: Kommissionens beslutning 81/883/EØF af 14. oktober 1981 (EFT nr. L 324 af 12.11.1981, s. 19).

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

a) I tabellen i TILLÆG A, BETEGNELSER FOR MINERALOLIEPRODUKTER, tilføjes følgende:

»

>TABELPOSITION>

«

;

b) i tabellen i TILLÆG B, BRÆNDSTOFSPECIFIKATIONER, tilføjes følgende:

»

>TABELPOSITION>

«

;

c) i tabellen i TILLÆG C, BRÆNDSELSSTOFSPECIFIKATIONER, tilføjes følgende:

»

>TABELPOSITION>

«.

4. 390 L 0377: Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EFT nr. L 185 af 17.7.1990, s. 16), som ændret ved:

- 393 L 0087: Kommissionens direktiv 93/87/EØF af 22. oktober 1993 (EFT nr. L 277 af 10.11.1993, s. 32).

a) I BILAG I, punkt 11, indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

b) i BILAG II, punkt I.2., indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

5. 390 L 0547: Rådets direktiv 90/547/EØF af 29. oktober 1990 om transit af elektricitet gennem de overordnede net (EFT nr. L 313 af 13.11.1990, s. 30).

I BILAGET indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

6. 391 L 0296: Rådets direktiv 91/296/EØF af 31. maj 1991 om transit af naturgas gennem de overordnede net (EFT nr. L 147 af 12.6.1991, s. 37).

I BILAGET indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

7. 392 D 0167: Kommissionens afgørelse af 4. marts 1992 om oprettelse af et ekspertudvalg for transit af elektricitet gennem de overordnede net (92/167/EØF)(EFT nr. L 74 af 20.3.1992, s. 43).

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Sammensætning

1. Udvalget har 20 medlemmer:

- Femten repræsentanter for højspændingsnet i Fællesskabet (en repræsentant fra hver medlemsstat)

- tre uafhængige eksperter, hvis faglige erfaring og kompetence på området transit af elektricitet i Fællesskabet er almindelig anerkendt

- en repræsentant fra Eurelectric

- en repræsentant fra Kommissionen.

2. Udvalgets medlemmer udpeges af Kommissionen. De seksten repræsentanter for højspændingsnettene og repræsentanten fra Eurelectric udpeges efter høring af de berørte kredse, fra en liste, som indeholder mindst to forslag for hver post.«;

XIII. TOLD OG BESKATNING

A. TOLD

I. TEKNISK TILPASNING AF TOLDKODEKSEN OG DENS GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

a) Toldkodeksen

392 R 2913: Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT nr. L 302 af 19.10.1992, s. 1)

a) Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Fællesskabets toldområde omfatter:

- Kongeriget Belgiens område

- Kongeriget Danmarks område, med undtagelse af Færøerne og Grønland

- Forbundsrepublikken Tysklands område, med undtagelse af øen Helgoland og Büsingen-området (traktat af 23. november 1964 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Schweiz)

- Den Hellenske Republiks område

- Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af Ceuta og Melilla

- Den Franske Republiks område, med undtagelse af de oversøiske territorier og de territoriale samfund

- Den Hellenske Republiks område

- Irlands område

- Den Italienske Republiks område, med undtagelse af kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt den til det italienske område hørende del af Luganosøen mellem bredden og den politiske grænse for den mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio beliggende zone

- Storhertugdømmet Luxembourgs område

- Kongeriget Nederlandenes område i Europa

- Republikken Østrigs område

- Den Portugisiske Republiks område

- Republikken Finlands område, herunder Ålandsøerne, forudsat at der afgives en erklæring i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 227, stk. 5.

- Kongeriget Sveriges område

- Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands område samt Kanaløerne og øen Man.«

b) Artikel 3, stk. 2, litra a), ophæves.

b) Gennemførelsesbestemmelser

393 R 2454: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT nr. L 253 af 11.10.1993, s. 1), som ændret ved

- 393 R 3665: Kommissionens forordning (EF) nr. 3665/93 af 21. december 1993 (EFT nr. L 335 af 31.12.1993, s. 1)

1) Artikel 26, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»De kaldes ægthedscertifikater for druer, whisky og tobak, certifikater for oprindelsesbetegnelse for vine og kvalitetscertifikater for chilesalpeter.«

2) Tabellen nedenfor artikel 26

a) Under løbenummer 2 udgår følgende:

»Østrig« i kolonne 4

»Agrarmarkt Austria AMA« i kolonne 6

»Wien« i kolonne 7.

b) Løbenummer 5 udgår.

3) Artikel 27, stk. 2, andet led, affattes således:

»- hvidt med gul kant og veje mindst 40 g/m², når det skal benyttes for de varer, der er anført under løbenummer 4 i den artikel 26 omhandlede tabel«

4) Artikel 29, stk. 1, tredje led, affattes således:

»- seks måneder for de varer, der er anført under løbenummer 7 i den nævnte tabel«

5) I artikel 62, stk. 3, tilføjes følgende efter »emitido a posteriori«:

»- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utfärdat i efterhand.«

6) I artikel 75, stk. 1, litra c), udgår følgende:

»Østrigs, Finlands, Norges, Sveriges eller«

7) Artikel 80 affattes således:

»Artikel 80

Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling kan indføres i Fællesskabet med de toldpræferencer, der er omhandlet i artikel 66, såfremt der forelægges et oprindelsescertifikat formular A, der er udstedet af toldmyndighederne i Norge eller Schweiz på grundlag af et oprindelsescertifikat formular A, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede udførselsland, forudsat at betingelserne i artikel 75 er opfyldt, og forudsat at Norge eller Schweiz ved sine toldmyndigheders mellemkomst bistår Fællesskabet ved kontrollen med ægtheden og rigtigheden af de udstedte oprindelsescertifikater formular A. I denne forbindelse finder den i artikel 95 anførte kontrolprocedure tilsvarende anvendelse. Den i artikel 95, stk. 3, første afsnit, anførte frist forlænges til otte måneder.«

8) Artikel 96 affattes således:

»Artikel 96

Bestemmelserne i artikel 75, stk. 1, litra c), og artikel 80 finder kun anvendelse, for så vidt Norge eller Schweiz anvender tilsvarende bestemmelser inden for rammerne af de toldpræferencer, som af dette land indrømmes visse varer med oprindelse i udviklingslande.«

9) I artikel 107, stk. 3, tilføjes følgende:

»- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utfärdat i efterhand.«

10) I artikel 108, stk. 2, tilføjes følgende:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.«

11) Artikel 163, stk. 2, affattes således:

»For varer, der efter indførsel i Fællesskabets toldområde transporteres til bestemmelsesstedet i en anden del af dette område gennem Bulgariens, Rumæniens, Schweiz', Ungarns, Hvideruslands, Ruslands, Tjekkiets, Slovakiets, det tidligere Jugoslaviens (dvs. Jugoslavien pr. 1. januar 1991), Polens, Estlands, Letlands eller Litauens territorium, lægges det første indførselssted i Fællesskabets toldområde til grund ved fastsættelsen af toldværdien, forudsat at varerne transporteres direkte til bestemmelsesstedet gennem disse landes territorier ad en sædvanlig transportvej gennem disse.«

12) Artikel 163, stk. 4, affattes således:

»Stk. 2 og 3 gælder også, når varerne udelukkende af transportmæssige grunde er blevet losset, omladet eller midlertidigt immobiliseret på Bulgariens, Rumæniens, Schweiz', Ungarns, Hvideruslands, Ruslands, Tjekkiets, Slovakiets, det tidligere Jugoslaviens (dvs. Jugoslavien pr. 1. januar 1991), Polens, Estlands, Letlands eller Litauens territorium.«

13) Følgende tilføjes i artikel 280, stk. 3:

»- Yksinkertaistettu vienti/Förenklad export

- Förenklad export.«

14) Følgende tilføjes i artikel 298, stk. 2, box 104:

»- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93).«

15) Følgende tilføjes i artikel 299, stk. 3:

»- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMÅL

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL.«

16) Følgende tilføjes i artikel 303, stk. 1:

»- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA).«

17) Følgende tilføjes i artikel 318:

»- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utfärdat i efterhand.«

18) Følgende tilføjes i artikel 335, stk. 2, tredje afsnit:

»- ote/utdrag,

- utdrag.«

19) I artikel 361, stk. 2, indsættes følgende efter »- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,«:

»- asetuksen (ETY) n:o 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93,

- tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93,«.

20) I artikel 371 indsættes følgende efter »BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,«:

»- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr. 2454/93

- BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,«.

21) Følgende tilføjes i artikel 392, stk. 2:» - yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- förenklat förfarande.«.

22) Følgende tilføjes i artikel 393, stk. 2:

»- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

- befriad från underskrift.«.

23) Følgende tilføjes i artikel 402, stk. 1:

»- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- förenklat förfarande.«.

24) Følgende tilføjes i artikel 404, stk. 2:

»- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

- befriad från underskrift.«.

25) Følgende tilføjes i artikel 464, efter »Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,«:

»- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,

- Export från Gemenskapen underkastad restriktioner.«

26) Følgende tilføjes i artikel 464 efter »Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,«:

»- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter,

- Export från Gemenskapen underkastad avgifter.«

27) Følgende tilføjes i artikel 481, stk. 3:

»- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/varor ej under transitering,

- varor ej under transitering.«

28) Følgende tilføjes i artikel 485, stk. 4:

»- Ote valvontakappaleesta: .............. (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar: ..... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)

- Utdrag ur kontrollexemplar: ..... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land).«

29) Følgende tilføjes i artikel 485, stk. 5:

»- ... annettuja otteita ... (lukumäärä) - kopiot oheisina/... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,

- ... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,«

30) Følgende tilføjes i artikel 486, stk. 2:

»- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand,

- Utfärdat i efterhand.«.

31) Følgende tilføjes i artikel 492, stk. 1:

»- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande,

- Förenklat förfarande.«.

32) Følgende tilføjes i artikel 494, stk. 2:

»- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från underskrift,

- Befriad från underskrift.«.

33) Følgende tilføjes i artikel 522, stk. 4:

»- TK-tavaroita/NB-varor,

- NB-varor.«.

34) Følgende tilføjes i artikel 601, stk. 3:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.«.

35) Følgende tilføjes i artikel 610, stk. 1:

»- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,

- AF/S-varor.«.

36) Følgende tilføjes i artikel 610, stk. 2:

»- Kauppapolitiikka/Handelspolitik,

- Handelspolitik.«.

37) Følgende tilføjes i artikel 644, stk. 1:

»- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,

- AF/R-varor.«.

38) Følgende tilføjes i artikel 711:

»- VM-tavaroita/TI varor,

- TI varor.«.

39) Følgende tilføjes i artikel 778, stk. 3:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.«.

40) Følgende tilføjes i artikel 818 stk. 4:

»- TK-tavaroita/VH-varor,

- VH-varor.«.

41) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 2:

»- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,«.

42) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 3:>

»- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin ...... (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet);

- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet).«.

43) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 3 efter »eller«

»- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu .... (määrä) osalta/ Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet);

- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet).«.

44) Følgende tilføjes i artikel 855:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,«

45) Følgende tilføjes i artikel 882, stk. 1:

»- Yhteisön tulliskoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185 2 b) i gemenskapens tullkod

- Returvaror enligt artikel 185 2 b) i gemenskapens tullkod.«

46) Bilag 1 ændres således:

I rubrik 13 i eksemplar 4 og 5 i formularen til meddelelse af bindende tariferingsoplysninger indsættes følgende:

»FI«, »SE«

47) Bilag 6 ændres således:

Formularen »ÆGTHEDSCERTIFIKAT FOR FINSK VODKA« erstattes med følgende:

»Ophævet«

48) Bilag 6 A ændres således:

Formularen »ÆGTHEDSCERTIFIKAT FOR SVENSK VODKA« erstattes med følgende:

»Ophævet«

49) Bilag 17 ændres således:

a) De fire kolonner begyndende med »Australia*« indtil »United Kingdom« i note I, første afsnit, på bagsiden af formular A (på engelsk) erstattes med følgende:

»Australia *

Canada

Japan

New Zealand

Switzerland

United States

of America

European Community:

Austria

Belgium

Denmark

France

Germany

Greece

Finland

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

United

Kingdom«.

b) De fire kolonner begyndende med »Australie*« indtil »Royaume-Uni« i note I, første afsnit, på bagsiden af formular A (på fransk) erstattes med følgende:

»Australie *

Canada

États-Unis

d'Amérique

Japon

Nouvelle-Zélande

Suisse

Communauté européenne:

Autriche

Allemagne

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suède«.

c) Note III, litra b), nr. 3), på bagsiden af formular A (på engelsk) affattes således:

»Japan, Switzerland and the European Community enter the letter `W` in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: `W`96.18)«;

d) Note III, litra b), nr. 3), på bagsiden af formular A (på fransk) affattes således:

»Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre `W` suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: `W`96.18)«.

50) Bilag 18 ændres således:

a) Note I, første afsnit, i del 2 af formular APR (på engelsk) affattes således:

»Switzerland

European Community:

Austria

Belgium

Denmark

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

United

Kingdom«.

b) Note I, første afsnit, i del 2 af formular APR (på fransk) affattes således:

»Suisse

Communauté européenne:

Autriche

Allemagne

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suède«.

51. I bilag 25 tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«.

52) I bilag 27 tilføjes følgende kolonner:

»HANDELSCENTRE, FRA HVILKE OPLYSNINGER DANNER GRUNDLAG FOR BEREGNINGEN AF ENDHEDSVÆRDIER FOR HVER KODE I VARELISTEN

>TABELPOSITION>

«.

53) Bilag 31 (enhedsdokument) ændres således:

Der tilføjes følgende i eksemplar 5: »Palautetaan«, »Åter till«.

54) Bilag 32 (databehandling af angivelserne) ændres således:

Der tilføjes følgende i eksemplar 4 og 5: »Palautetaan«, »Åter till«.

55) Bilag 48 ændres således:

I afsnit I, punkt 1, affattes det sætningsled, der begynder med »som selvskyldnerkautionist« og slutter med »den hovedforpligtede (³)«, således:

»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for de beløb, den hovedforpligtede (³) ........... ........................«.

56) Bilag 49 ændres således:

I afsnit I, punkt 1, affattes det sætningsled, der begynder med »som selvskyldnerkautionist« og slutter med »den hovedforpligtede (³)«, således:

»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for de beløb, den hovedforpligtede (³) ...............................«

57) Bilag 50 ændres således:

I afsnit I, punkt 1, affattes det sætningsled, der begynder med »som selvskyldnerkautionist« og slutter med »med undtagelse af bøder«, således:

»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland med indtil et maksimalt beløb af 7 000 ecu for hvert sikkerhedsdokument, for de beløb, som en hovedforpligtet som følge af overtrædelser eller uregelmæssigheder, begået under fællesskabsforsendelser, for hvilke undertegnede gennem udstedelse af et sikkerhedsdokument har påtaget sig kaution, kommet til at skylde de nævnte stater i told, skatter, landbrugsimportafgifter og andre afgifter, både som primære og sekundære forpligtelser, og med omkostninger og tillæg, dog med undtagelse af bøder.«

58) Bilag 51 ændres således:

I rubrik 7 udgår følgende:

»ØKONOMISKE«, »ØSTRIG«, »FINLAND«, »SVERIGE«.

59) Bilag 60 ændres således:

Følgende indsættes i »BESTEMMELSER OM DE OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ AFGIFTSFORMULAREN«:

a) I listen i afdeling I, første afsnit:

»AT for Østrig

FI for Finland

SE for Sverige«.

b) I listen under rubrik 16:

»ATS: østrigske schilling

FIM: finmark

SEK: svensker kroner«.

60) Bilag 63 (kontroleksemplar formular T5) ændres således:

Der tilføjes følgende i eksemplar 4 og 5: »Palautetaan«, »Åter till«.

61) Bilag 68/A ændres således:

Følgende indsættes i listen i punkt 3 i »BESTEMMELSER VEDRØRENDE BEVILLINGEN TIL AT DRIVE ET TOLDOPLAG ELLER TIL AT BENYTTE PROCEDUREN«:

»AT for Østrig

FI for Finland

SE for Sverige«.

62) Bilag 81 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 14, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 5:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- SEK for svenske kroner«.

63) Bilag 82 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 9, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 1:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- SEK for svenske kroner«.

64) Bilag 98 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 13, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 6:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- SEK for svenske kroner«.

65) Bilag 99 ændres således:

Følgende udgår:

»Finland

Sverige

Østrig«.

66) Bilag 106 ændres således:

a) Følgende indsættes i afsnit B, punkt 15, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 2:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- SEK for svenske kroner«.

b) Følgende indsættes i punkt 3 i de tekniske bestemmelser vedrørende oplysningsskema INF 2:

»AT for Østrig

FI for Finland

SE for Sverige«.

67) I bilag 108 tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

68) Bilag 111 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 12 i bemærkningerne på bagsiden af »godtgørelses-/fritagelsesansøgningen«:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- SEK for svenske kroner«.

II. TEKNISK TILPASNING AF BESTEMMELSER, DER IKKE INDGÅR I TOLDKODEKSEN

1. 376 L 0308: Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med de foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told (EFT nr. L 73 af 19.3.1976, s. 18), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 379 L 1071: Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979 (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 10)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

Artikel 22, stk. 2, affattes således:

»2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 64 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.«

2. 382 R 0636: Rådets forordning (EØF) nr. 636/82 af 16. marts 1982 om indførelse af en procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der genindføres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse tredjelande (EFT nr. L 76 af 20.3.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

Artikel 12, stk. 3, litra a), affattes således:

»a) Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 62 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.«

3. 383 R 2289: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2289/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 70-78 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EFT nr. L 220 af 11.8.1983, s. 15), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 1745: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1745/85 af 26. juni 1985 (EFT nr. L 167 af 27.6.1985, s. 23),

- 385 R 3399: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3399/85 af 28. november 1985 (EFT nr. L 322 af 3.12.1985, s. 10),

- 392 R 0735: Kommissionens forordning (EØF) nr. 735/92 af 25. marts 1992 (EFT nr. L 81 af 26.3.1992, s. 18).

Følgende indsættes i artikel 3, stk. 2:

»- `Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/förmål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning,`,

- `Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.` «.

4. 383 R 2290: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2290/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 50 til 59b og artikel 63a og 63b i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EFT nr. L 220 af 11.8.1983, s. 21), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 1745: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1745/85 af 26. juni 1984 (EFT nr. L 167 af 27.6.1985, s. 23),

- 385 R 3399: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3399/85 af 28. november 1985 (EFT nr. L 322 af 3.12.1985, s. 10),

- 388 R 3893: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3893/88 af 14. december 1988 (EFT nr. L 346 af 15.12.1988, s. 32),

- 389 R 1843: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1843/89 af 26. juni 1989 (EFT nr. L 180 af 27.6.1989, s. 22),

- 392 R 0735: Kommissionens forordning (EØF) nr. 735/92 af 25. marts 1992 (EFT nr. L 81 af 26.3.1992, s. 15).

Følgende indsættes i artikel 3, stk. 2:

»- `Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83/57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan`/`Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.`

- `UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.` «.

B. BESKATNING

1. 377 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter (EFT nr. L 336 af 27.12.1977, s. 15), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 89)

- 379 L 1070: Rådets direktiv 79/1070/EØF af 6. december 1979 (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 8)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 392 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 1).

a) Artikel 1, stk. 3, affattes således:

»3. På nuværende tidspunkt er de i stk. 2 omhandlede skatter især følgende:

i Belgien:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

i Danmark:

Indkomstskat til staten

Selsskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidrag

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

i Tyskland:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

i Grækenland:

Öüñïò åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò

i Spanien:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

i Frankrig:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

i Irland:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

i Italien:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

i Luxembourg:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

i Nederlandene:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

i Østrig:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen

Betrieben

i Portugal:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos prece-

dentes

i Finland:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

i Sverige:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

i Det Forenede Kongerige:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax«.

b) Artikel 1, stk. 5, affattes således:

»5. Udtrykket `kompetent myndighed` betegner:

i Belgien:

De Minister van financiën eller en befuldmægtiget stedfortræder

Le Ministre des finances eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Danmark:

Skatteministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Tyskland:

Der Bundesminister der Finanzen eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Grækenland:

Ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Spanien:

El Ministro de Economia y Hacienda eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Frankrig:

Le ministre de l'économie eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Irland:

The Revenue Commissioners eller deres befuldmægtigede stedfortrædere

i Italien:

Il Ministro per le finanze eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Luxembourg:

Le ministre de finance eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Nederlandene:

De minister van financiën eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Østrig:

Der Bundesminister für Finanzen eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Portugal:

O Ministro das Finanças eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Finland:

Valtionvarainministeriö eller en befuldmægtiget stedfortræder

Finansministeriet eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Sverige:

Ministeren med ansvar för skattefrågor eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Det Forenede Kongerige:

- The Commissioners of Customs and Excise eller en befuldmægtiget stedfortræder vedrørende oplysninger om moms og punktafgifter,

- The Commissioners of Inland Revenue eller en befuldmægtiget stedfortræder vedrørende alle andre oplysninger.«

2. 379 L 1072: Rådets ottende direktiv (79/1072/EØF) af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 11), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Afsnit D i bilag C affattes således:

»D. Ansøgningen skal indgives til de respektive kompetente myndigheder i:

- Belgien: ..........

- Danmark: ..........

- Tyskland: ..........

- Grækenland: ..........

- Spanien: ..........

- Frankrig: ..........

- Irland: ..........

- Italien: ..........

- Luxembourg: ..........

- Nederlandene: ..........

- Østrig: ..........

- Portugal: ..........

- Finland: ..........

- Sverige: ..........

- Det Forenede Kongerige: .......... «

b) Afsnit I i bilag C affattes således:

»I. Ansøgningen kan omfatte flere fakturaer eller importdokumenter, men må dog ikke for året 19.. vedrøre et samlet merværdiafgiftsbeløb på mindre end:

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

hvis den pågældende periode er højst et kalenderår, men mindst tre måneder,

eller mindre end:

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

hvis den pågældende periode er et kalenderår eller under tre måneder.«

3. 383 L 0182: Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (EFT nr. L 105 af 23.4.1983, s. 59), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Bilaget affattes således:

»BILAG

Fortegnelse over afgifter omhandlet i artikel 1, stk. 1, andet led

BELGIEN

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)

- Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

DANMARK

- Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993)

TYSKLAND

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)

- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GRÆKENLAND

- ÔÝëç êõêëïöïñßáò (N. 2367/53 üðùò éó÷ýåé óÞìåñá)

SPANIEN

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre)

FRANKRIG

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977)

- Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code général des impôts)

IRLAND

- Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)

ITALIEN

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)

LUXEMBOURG

- Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)

NEDERLANDENE

- Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)

ØSTRIG

- Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992)

PORTUGAL

- Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78, de 12 de Junho)

- Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/82, de 9 de Setembro)

FINLAND

- Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)

SVERIGE

- Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327)

DET FORENEDE KONGERIGE

- Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)«.

XIV. UDDANNELSE

363 D 0266: Rådets afgørelse 63/266/EØF af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for gennemførelse af en fælles politik for faglig uddannelse (EFT nr. 63 af 20.4.1963, s. 1338/63) og 363 X 0688: Vedtægt for Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse (63/688/EØF) af 18. december 1963 (EFT nr. 190 af 30.12.1963, s. 3090/63), som ændret ved:

- 368 D 0189: Rådets afgørelse 68/189/EØF af 9. april 1968 (EFT nr. L 91 af 12.4.1968, s. 26)

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, i 63/688/EØF affattes således:

»1. Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse, der er nedsat i henhold til det fjerde princip i Rådets afgørelse af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for gennemførelse af en fælles politik for faglig uddannelse, består af 96 medlemmer, heraf for hver medlemsstat to regeringsrepræsentanter, to repræsentanter for arbejdstagernes faglige forbund og to repræsentanter for arbejdsgivernes faglige organisationer.«

XV. STATISTIK

1. 393 R 0696: Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT nr. L 76 af 30.3.1993, s. 1).

I bilaget, afdeling II, afsnit B, Geografisk kriterium, affattes teksten i punkt 2 efter ordene »i Nederlandene« således:

»`Gemeinde` i Østrig, `concelho` i Portugal, `kunta/kommun` i Finland, `primärkommun` i Sverige og `ward` i Det Forenede Kongerige.«

2. 391 S 0612: Kommissionens beslutning 91/612/EKSF af 31. januar 1991 om kulstatistikker (EFT nr. L 74 af 20.3.1991, s. 1).

Spørgeskema Q60.A60:

Afdeling 1.1:

Efter »Nederlandene« indsættes følgende:

»Østrig«

Efter »Portugal« indsættes følgende:

»Finland«, »Sverige«.

3. 391 X 0141: Kommissionens henstilling 91/141/EKSF af 31. januar 1991 om kulstatistikker (EFT nr. L 74 af 20.3.1991, s. 35).

a) Spørgeskema M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61:

Afdeling 1.1:

Efter »Nederlandene« indsættes følgende:

»Østrig«.

Efter »Portugal« indsættes følgende:

»Finland«, »Sverige«.

b) Spørgeskema M40, A40, A40a:

Afdeling 1.2:

»Østrig«, og »Sverige« udgår.

c) Spørgeskema M50, A50 og A50a og i punkt 2 og 3 i de forklarende bemærkninger II til spørgeskema M50/A50:

»EUR 12« ændres til »EUR 16«.

4. 378 L 0546: Rådets direktiv 78/546/EØF af 12. juni 1978 om statistisk registrering af vejgodstrafikken inden for rammerne af en regional statistik (EFT nr. L 168 af 26.6.1978, s. 29), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0462: Rådets direktiv 89/462/EØF af 18. juli 1989 (EFT nr. L 226 af 3.8.1989, s. 8).

a) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrørende Nederlandene:

ȯstrig:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg«

og efter rubrikken vedrørende Portugal:

»Finland:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Sverige:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)«

b) I bilag III

indsættes følgende efter »Nederlandene«:

»Østrig«.

indsættes følgende efter »Portugal«:

»Finland«, »Sverige«.

»Østrig«, »Sverige« og »Finland« udgår i listen over tredjelande.

5. 380 L 1119: Rådets direktiv 80/1119/EØF af 17. november 1980 om statistisk registrering af godstransporten ad indre vandveje (EFT nr. L 339 af 15.12.1980, s. 30), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrørende Nederlandene:

ȯstrig:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg«

og efter rubrikken vedrørende Portugal:

»Finland:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Sverige:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)«

b) I bilag III ændres landelisten således:

i) Del I affattes således:

»I. Lande i Det Europæiske Fællesskab

01. Belgien

02. Danmark

03. Tyskland

04. Grækenland

05. Spanien

06. Frankrig

07. Irland

08. Italien

09. Luxembourg

10. Nederlandene

11. Østrig

12. Portugal

13. Finland

14. Sverige

15. Det Forenede Kongerige«.

ii) I del III udgår »Østrig« og nr. 13-25 bliver til nr. 16-27.

c) I bilag IV, skema 7(A), 8(A) og 8(B) ændres overskriften »EUR 12« til »EUR 15« og kolonne »A« flyttes til »EUR 15« efter »L«.

d) I bilag IV, skema 10(A) og 10(B) ændres overskriften »EUR 12« i første kolonne til »EUR 15«.

Efter »Nederlandene« indsættes følgende:

»Østrig«.

Efter »Portugal« indsættes følgende:

»Finland«, »Sverige«.

Den yderligere henvisning til Østrig udgår.

6. 380 L 1177: Rådets direktiv 80/1177/EØF af 4. december 1980 om statistisk registrering af godstransporten med jernbane inden for rammerne af en regional statistik (EFT nr. L 350 af 23.12.1980, s. 23), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 1, stk. 2, litra a), tilføjes:

»>TABELPOSITION>

«

b) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrørende Nederlandene:

ȯstrig:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg«

og efter rubrikken vedrørende Portugal:

»Finland:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Sverige:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)«

c) I bilag III ændres landelisten således:

Første del affattes således:

»I. De Europæiske Fællesskaber

01. Belgien

02. Danmark

03. Tyskland

04. Grækenland

05. Spanien

06. Frankrig

07. Irland

08. Italien

09. Luxembourg

10. Nederlandene

11. Østrig

12. Portugal

13. Finland

14. Sverige

15. Det Forenede Kongerige«.

I anden del udgår »Østrig«, »Sverige« og »Finland« og nr. 13-28 bliver nr. 16-28.

XVI. FORBRUGERBESKYTTELSE

392 X 0579: Kommissionens henstilling 92/579/EØF af 27. november 1992 med opfordring til medlemsstaterne om at indføre de nødvendige infrastrukturer til identifikation af farlige produkter ved de ydre grænser (EFT nr. L 374 af 22.12.1992, s. 66)

I punkt V, stk. 4, tilføjes følgende:

»- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY

- Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG«.

XVII. STRUKTUR- OG REGIONALPOLITIK

388 R 2052: Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (EFT nr. L 193 af 31.7.1993, s. 9), senest ændret ved:

- 393 R 2081: Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93 af 20. juli 1993 (EFT nr. L 193 af 31.7.1993, s. 5).

1) Der indsættes følgende i artikel 12, stk. 1:

»Som anført i bilag III beløber de yderligere midler, der vil være til rådighed for de tre nye medlemsstater med henblik på mål nr. 1-5b, sig til 4 006 mio. ecu i 1995-priser for perioden 1995 til 1999.

Den årlige fordeling af disse midler pr. medlemsstat fremgår af bilag III«.

2) Der indsættes følgende i bilag I:

»ØSTRIG: Burgenland«.

3) Der indsættes følgende bilag III:

»BILAG III

Vejledende forpligtelsesbevillinger for de nye medlemsstater

>TABELPOSITION>

1. Disse tal er kun vejledende. De faktiske bevillinger pr. mål vil som for de nuværende medlemsstater blive fastlagt ved anvendelse af strukturfondforordningen.

2. Disse tal omfatter alle forpligtelser i forbindelse med pilotprojekter, innovative aktioner, undersøgelser og EF-initiativer i henhold til artikel 3 og artikel 12, stk. 5.«

XVIII. ANDRE OMRÅDER

EØF-retsakter

358 R 0001: Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT nr. 17 af 6.10.1958, s. 385/58), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af trakaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De officielle sprog og arbejdssprogene for Unionens institutioner er dansk, engelsk, fransk, finsk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.«.

b) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyldige, affattes på de elleve officielle sprog.«.

c) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

De Europæiske Fællesskabers Tidende udkommer på de elleve officielle sprog.«.

Euratom-retsakter

358 R 5001(01): Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område (EFT nr. 17 af 6.10.1958, s. 401/58), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De officielle sprog og arbejdssprogene for Unionens institutioner er dansk, engelsk, fransk, finsk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.«.

b) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyldige, affattes på de elleve officielle sprog.«.

c) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

De Europæiske Fællesskabers Tidende udkommer på de elleve officielle sprog.«.

(1) Hvor der i nedennævnte direktiver udelukkende eller hovedsageligt henvises til én selskabstype, kan denne henvisning ændres som følge af indførelse af særlovgivning for selskaber med begrænset ansvar. Europa-Kommissionen skal underrettes om indførelsen af sådan lovgivning og om benævnelsen af de berørte selskaber senest ved gennemførelsen af de pågældende direktiver.

Top