EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3319

Rådets forordning (EF) nr. 3319/94 af 22. december 1994 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Bulgarien og Polen eksporteret af selskaber, der ikke er fritaget for tolden, og om endelig opkrævning af den midlertidige told

OJ L 350, 31.12.1994, p. 20–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 034 P. 74 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 034 P. 74 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3319/oj

31994R3319

Rådets forordning (EF) nr. 3319/94 af 22. december 1994 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Bulgarien og Polen eksporteret af selskaber, der ikke er fritaget for tolden, og om endelig opkrævning af den midlertidige told

EF-Tidende nr. L 350 af 31/12/1994 s. 0020 - 0026
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 34 s. 0074
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 34 s. 0074


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 3319/94 af 22. december 1994 om indfoerelse af en endelig antidumpingtold paa importen af oploesninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Bulgarien og Polen eksporteret af selskaber, der ikke er fritaget for tolden, og om endelig opkraevning af den midlertidige told

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2423/88 af 11. juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab (1), saerlig artikel 12,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter konsultation i Det Raadgivende Udvalg, og

ud fra foelgende betragtninger:

A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER (1) Ved forordning (EF) nr. 1506/94 (2), i det foelgende benaevnt »forordningen om midlertidig told«, indfoerte Kommissionen en midlertidig antidumpingtold paa importen til Faellesskabet af oploesninger af urinstof og ammoniumnitrat (»UAN«) med oprindelse i Bulgarien og Polen og henhoerende under KN-kode 3102 80 00.

(2) Ved forordning (EF) nr. 2620/94 (3) forlaengede Raadet gyldigheden af denne told indtil den 31. december 1994.

B. EFTERFOELGENDE PROCEDURE (3) Efter indfoerelsen af den midlertidige antidumpingtold indgav foelgende skriftligt bemaerkninger til sagen:

- den bulgarske eksportoer, Chimimport, og den bulgarske producent, Agropolychim Devnia

- den polske eksportoer, CIECH, og de to polske producenter, ZA Kedzierzyn og ZA Pulawy

- EFIA (European Fertilizer Import Association), og

- EFMA (European Fertilizer Manufacturer Association), dvs. klagerne.

Parter, der anmodede herom, fik lejlighed til at blive hoert af Kommissionen.

(4) Paa anmodning underrettedes parterne om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, paa grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indfoerelse af endelige antidumpingforanstaltninger og endelig opkraevning af beloeb, for hvilke der var stillet sikkerhed i form af midlertidig told. Parterne indroemmedes endvidere en rimelig frist, inden for hvilken de kunne fremsaette bemaerkninger efter meddelelsen af ovennaevnte oplysninger.

(5) Der blev taget stilling til parternes bemaerkninger, og Kommissionen aendrede sine konklusioner, hvor det ansaas for paakraevet.

(6) Som foelge af sagens indviklede karakter, navnlig paa grund af antallet af producenter i Faellesskabet samt det forhold, at de polske producenter og den polske eksportoer samt producenterne i referencelandet for nylig var gaaet over til at udoeve deres virksomhed under markedsoekonomiske vilkaar, kunne undersoegelsen ikke afsluttes inden for den normale frist paa ét aar, som er fastsat i artikel 7, stk. 9, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2423/88, i det foelgende benaevnt »grundforordningen«.

C. DEN AF UNDERSOEGELSEN OMFATTEDE VARE; SAMME VARE (7) Ingen af parterne har efter indfoerelsen af de midlertidige antidumpingforanstaltninger fremsat bemaerkninger til spoergsmaalet om den af undersoegelsen omfattede vare og samme vare, og de undersoegelsesresultater, der er omhandlet i betragtning 9 og 10 i forordningen om midlertidig told, bekraeftes derfor.

D. DUMPING 1. Bulgarien

(8) Interesserede parter i Bulgarien rejste ingen nye spoergsmaal vedroerende fastsaettelse af dumpingmargenen. Konklusionerne i forordningen om midlertidig told bekraeftes derfor. Dumpingmargenen for importen fra Bulgarien fastsaettes saaledes endeligt til 33,3 % af prisen frit Faellesskabets graense.

2. Polen

a) Normal vaerdi

(9) Som det var tilfaeldet i forbindelse med den foreloebige undersoegelse, gjorde en polsk producent, ZA Pulawy (»ZAP«), gaeldende, at Kommissionen burde fastsaette den normale vaerdi paa grundlag af de oplysninger om produktionsomkostningerne, som den paagaeldende virksomhed specielt havde udarbejdet til besvarelsen af Kommissionens spoergeskema. ZAP fremlagde imidlertid ingen dokumentation for, at disse oplysninger i hoejere grad afspejlede virksomhedens omkostningssituation end tallene i det almindelige omkostningsregnskab.

Efter indfoerelsen af de midlertidige antidumpingforanstaltninger fremlagde ZAP dokumentation vedroerende visse betydelige maanedlige udsving i virksomhedens produktionsenhedsomkostninger, som de fremgik af det almindelige omkostningsregnskab. Virksomheden var imidlertid ikke i stand til paa tilfredsstillende maade at forklare aarsagerne til disse omkostningsvariationer.

Under disse omstaendigheder anses de oplysninger om produktionsomkostningerne, som er indeholdt i denne producents interne omkostningsregnskab for de ni maaneder, i hvilke der ikke forekom saadanne betydelige udsving, for at vaere repraesentative, og den beregnede normale vaerdi boer saaledes fastsaettes endeligt paa grundlag heraf.

b) Eksportpris

(10) En producent, ZA Kedzierzyn (»ZAK«), gjorde gaeldende, at justeringer, som Kommissionen paa grund af de manglende eller modstridende oplysninger, den havde modtaget, havde foretaget af priserne for visse eksporttransaktioner i forbindelse med den foreloebige undersoegelse for at tage hensyn til provisioner betalt til den eksportoer, hvorigennem salgstransaktionerne havde fundet sted, var uberettigede. ZAK fremlagde imidlertid ingen oplysninger til stoette for denne paastand, hvoraf det fremgik, at den fremgangsmaade, Kommissionen havde benyttet i den foreloebige undersoegelse, ikke var korrekt. Denne fremgangsmaade fastholdes derfor med henblik paa fastsaettelse af ZAK's eksportpris.

(11) Den anden producent, dvs. ZAP, fremsatte bemaerkninger vedroerende fuldstaendigheden af de indgivne oplysninger om denne virksomheds eksportsalgstransaktioner. I den foreloebige undersoegelse havde Kommissionen ikke anset disse oplysninger for fuldstaendige ud fra de oplysninger, der forelaa. Paa baggrund af de yderligere og afgoerende oplysninger, der er fremlagt, anses det imidlertid med henblik paa den endelige afgoerelse for passende at aendre denne fremgangsmaade og at fastsaette ZAP's eksportpris paa grundlag af de fremlagte oplysninger uden at foretage den justering, der blev foretaget i forbindelse med den foreloebige undersoegelse.

c) Sammenligning

(12) ZAP anmodede om, at der blev foretaget visse justeringer ved sammenligningen af denne virksomheds beregnede normale vaerdi og eksportpris. Det skal bemaerkes, at der kan foretages saadanne justeringer i henhold til artikel 2, stk. 9 og 10 i grundforordningen, hvis der er tale om forskelle, som paavirker prisernes sammenlignelighed. Det skal under saadanne omstaendigheder dokumenteres, at krav om justeringer er berettigede. ZAP har ikke begrundet sit krav, har ikke kvantificeret det og ikke fremlagt dokumentation herfor, og det maa derfor afvises.

d) Konklusion

(13) Paa baggrund af ovennaevnte fremgangsmaader og konklusioner vedroerende fastsaettelsen af den normale vaerdi, eksportprisen og sammenligningen mellem disse stoerrelser fastsaettes dumpingmargenerne endeligt til:

ZAK: 40 %

ZAP: 27 %

af prisen, frit Faellesskabets graense.

(14) For saa vidt angaar eventuelle andre polske eksporterende producenter eller eksportoerer, som ikke har besvaret Kommissionens spoergeskema eller paa anden maade givet sig til kende, fastsattes dumpingmargenen paa grundlag af de foreliggende oplysninger i overensstemmelse med artikel 7, stk. 7, litra b), i grundforordningen.

Den hoejeste dumpingmargen, der er fastsat for en producent, der har samarbejdet med Kommissionen som led i denne undersoegelse, anses i den forbindelse for at vaere den korrekte margen.

Denne fremgangsmaade ansaas for paakraevet for at sikre, at manglende samarbejde ikke beloennedes paa en uacceptabel maade, og for at hindre, at der aabnes mulighed for omgaaelse.

3. Generelle bemaerkninger

(15) I betragtning af den fremgangsmaade, der er anvendt til fastsaettelse af den normale vaerdi for Bulgarien og Polen, og som er beskrevet ovenfor, finder Kommissionen det paakraevet at fastsaette, at de foranstaltninger, der indfoeres ved denne forordning, tages op til fornyet undersoegelse efter udloebet af den periode paa et aar, hvis aendringer i produktionsomkostningsstrukturen for de producenter, der har hjemsted i de paagaeldende eksportlande, noedvendiggoer en saadan fornyet undersoegelse.

E. SKADE 1. EF-markedets stoerrelse

(16) Der er efter indfoerelsen af de midlertidige antidumpingforanstaltninger ikke modtaget nye oplysninger om det samlede forbrug af UAN i Faellesskabet. Stoerrelsen af dette marked som foreloebigt fastsat, dvs. 2,8 mio. tons i 1992 og i undersoegelsesperioden opgjort som UAN med et indhold af nitrogen paa 32 %, bekraeftes derfor.

2. Kumulering af dumpingimporten fra Bulgarien og Polen

(17) Med udgangspunkt i Faellesskabets importstatistikker fremfoerte den bulgarske eksportoer og den bulgarske producent igen det argument, de havde fremfoert som led i den foreloebige undersoegelse, nemlig at importen til Faellesskabet med oprindelse i Bulgarien ikke burde kumuleres med importen fra Polen (jf. betragtning 32 i forordningen om midlertidig told).

(18) Det skal bemaerkes, at importen af UAN fra Bulgarien i undersoegelsesperioden tegnede sig for en markedsandel i Faellesskabet paa 7 %.

Paa baggrund af de begrundelser, der er anfoert i forordningen om midlertidig told (jf. betragtning 33 og 34 i naevnte forordning) og den markedsandel, som importen fra Bulgarien tegnede sig for, fastslaas det med henblik paa den endelige afgoerelse, at alle faktorer, der berettiger kumulering af importen med det formaal at fastlaegge den forvoldte skade, navnlig en parallel udvikling i maengder og priser, er til stede i den foreliggende sag. Omfanget af importen til Faelleskabet af UAN med oprindelse i henholdsvis Bulgarien og Polen kan saaledes ikke anses for ubetydelig.

3. Omfanget af og priserne paa dumpingimporten fra Bulgarien og Polen

(19) Hvad angaar den paagaeldende import gjorde EFIA gaeldende, at den erstattede UAN-import fra tredjelande, og at den samlede import af UAN til Faellesskabet faldt. EFIA konkluderer derfor, at importen af den paagaeldende vare med oprindelse i Bulgarien og Polen ikke kan anses for at vaere en skadevoldende faktor ved vurderingen af EF-erhvervsgrenens situation.

(20) Med hensyn til de importerede maengder som beskrevet ovenfor skal det anfoeres, at en vurdering af de importerede maengder alene ikke er tilstraekkelig til at vurdere den skade, der maatte vaere paafoert EF-erhvervsgrenen. I en saadan vurdering maa der ogsaa tages hensyn til en undersoegelse af priserne paa de importerede varer. Der blev foretaget en saadan undersoegelse med henblik paa at fastlaegge de midlertidige antidumpingforanstaltninger, og det konkluderes, jf. betragtning 36 og 37 i forordningen om midlertidig told, at priserne paa de paagaeldende importerede varer faldt betydeligt og naaede ned paa et niveau, der var betydeligt lavere end faellesskabsproducenternes priser.

4. EF-erhversvsgrenens situation

(21) Efter vedtagelsen af forordningen om midlertidig told gjorde EFIA gaeldende, at EF-erhvervsgrenens markedsandel ikke faldt indtil undersoegelsesperioden. EFIA fastslaar, at denne udvikling ikke er forenelig med den konklusion vedroerende den forvoldte skade, som Kommissionen naaede frem til i den foreloebige undersoegelse.

(22) Det skal i den forbindelse bemaerkes, at det ikke anses for noedvendigt, at alle skadevoldende faktorer, som er opregnet i artikel 4, stk. 2, litra c), i grundforordningen, udviser en negativ udviklingstendens, for at man kan naa til den konklusion, at der er paafoert EF-erhvervsgrenen vaesentlig skade. EF-erhvervsgrenen fastholdt sin andel af EF-markedet for UAN i 1992, hvorefter den oegedes en smule indtil undersoegelsesperioden, som anfoert i betragtning 40 i forordningen om midlertidig told. EF-erhvervsgrenen kunne imidlertid kun opnaa en stabilisering af sin markedsandel gennem en betydelig nedsaettelse af salgspriserne (jf. betragtning 38 til 41 i forordningen om midlertidig told). Det er denne prisnedsaettelse, der har foert til en betydelig nedgang i EF-erhvervsgrenens omsaetning og i sidste instans til betydelige finansielle tab.

5. Konklusion

(23) Det betydelige prisfald paa EF-markedet og den negative udvikling af EF-erhvervsgrenens finansielle situation, som har foert til vaesentlige finansielle tab, foranledigede Kommissionen til i den foreloebige undersoegelse at fastslaa, at den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet, som fremstiller UAN, er blevet paafoert vaesentlig skade som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i grundforordningen.

Denne konklusion bekraeftes herved.

F. AARSAGSSAMMENHAENG 1. Dumpingimportens virkninger

(24) Hvad angaar aarsagen til den skade, der er paafoert EF-erhvervsgrenen, anfoerte EFIA, at importpriserne paa UAN fra Bulgarien og Polen ikke kunne have foraarsaget skade for denne erhvervsgren i Faellesskabet. EFIA gjorde saaledes gaeldende, at den maade, hvorpaa EF-virksomhederne fastsatte deres priser, gav anledning til betydelige prisfald og i den sidste ende var til skade for EF-erhvervsgrenen. EFIA gjorde endvidere gaeldende, at den paagaeldende import ikke havde et tilstraekkeligt omfang til at paavirke priserne paa UAN-markedet i Faellesskabet.

(25) I henseende til det af EFIA anfoerte fastslaar Kommissionen, at der var tale om variationer i de priser, som forskellige EF-producenter opnaaede. Som allerede paapeget i betragtning 36 og 37 i forordningen om midlertidig told, bekraeftedes det af undersoegelsesresultaterne, at priserne paa de importerede varer konsekvent var lavere end EF-producenternes priser. Det fremgik af den detaljerede undersoegelse af de priser, som EF-producenterne opnaaede, og af eksportoerernes priser, at priserne paa de paagaeldende importerede varer ikke blot fulgte EF-producenternes prisnedsaettelser, men fastsattes konsekvent paa et lavere niveau. EFIA's paastand om, at den samlede maengde af den paagaeldende UAN-import, som tegner sig for 27 % af EF-markedet, ikke er tilstraekkelig til at paavirke priserne, kan ikke godtages, idet UAN er en raavarelignende vare, som er overordentlig prisfoelsom.

(26) Hvad endelig angaar den skade, der er paafoert EF-erhvervsgrenen, fremgik det af undersoegelsen, at forvaerringen af EF-erhvervsgrenens finansielle situation, som foerte til betydelige finansielle tab i undersoegelsesperioden, faldt sammen med den kraftige stigning i den paagaeldende lavprisimport. Paa baggrund af ovenstaaende fastslaas det, at den paagaeldende import i betydelig grad bidrog til den vaesentlige skade, der er paafoert EF-erhvervsgrenen.

2. Andre faktorer

(27) EFIA gjorde endvidere gaeldende, at en nedgang i forbrug og efterspoergsel paa goedningsstofmarkedet i Faellesskabet var aarsagen til de vanskeligheder, som UAN-industrien i Faellesskabet befandt sig i. Desuden paapegede EFIA, at de paagaeldende goedningsproducenters overskydende produktionskapacitet og prisfald fvor mellemprodukter af UAN var aarsagen til den skade, som EF-erhvervsgrenen havde lidt.

(28) Selv om det ikke kan udelukkes, at udviklingen paa goedningsmarkedet i Faellesskabet, goedningsindustriens produktionskapacitet og priserne paa mellemprodukter kan have haft en vis indvirkning paa den generelle situation i Faellesskabet for UAN-markedet og UAN-industrien, skal Kommissionen dog anfoere, at dette ikke kan aendre den kendsgerning, at en stadig foroegelse af de importerede maengder af UAN med oprindelse i Bulgarien og Polen sammen med priser, som var betydeligt lavere end EF-producenternes priser, bidrog til og i vid ustraekning var aarsagen til de vanskeligheder, som Faellesskabets UAN-industri befinder sig i. Det skal endvidere paapeges at de af EFIA fremfoerte paastande i vid udstraekning dokumenteredes ved oplysninger, som vedroerte EF-goedningsmarkedet som helhed, medens naervaerende antidumpingprocedure specielt omhandler UAN. Det skal i den forbindelse understreges, at i modsaetning til udviklingen i markedssituationen for andre goedningsstoffer, var efterspoergselssituationen paa EF-markedet for UAN forholdsvis stabil, idet der kun var tale om en mindre nedgang i perioden indtil og i selve undersoegelsesperioden (jf. betragtning 31 i forordningen om midlertidig told).

Paa baggrund af ovenstaaende konkluderes det, at de argumenter og paastande, som EFIA fremfoerte, var baseret paa statistiske oplysninger, som ikke afspejlede udviklingen paa UAN-markedet, og der blev helt og holdent set bort fra en vaesentlig aarsag til EF-erhvervsgrenens situation. Disse argumenter og paastande maa derfor avises.

3. Konklusion

(29) Da der efter indfoerelsen af de midlertidige antidumpingforanstaltninger ikke er fremfoert andre bemaerkninger vedroerende aarsagen til den skade, som den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet har lidt, og paa baggrund af ovenstaaende betragtninger fastslaas det, at den betydelige dumpingimport af UAN til meget lave priser og med oprindelse i Bulgarien og Polen uafhaengigt af andre faktorer, der beroerer denne EF-erhvervsgren, har paafoert den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet vaesentlig skade navnlig i form af betydelige finansielle tab.

G. FAELLESSKABETS INTERESSER (30) Med hensyn til dette spoergsmaal gjorde EFIA gaeldende, at eftersom EF-erhvervsgrenen ikke kan tilfredsstille hele efterspoergslen efter UAN i Faellesskabet, er det ikke i Faellesskabets interesse at indfoere antidumpingforanstaltninger, som begraenser leveringsmulighederne.

(31) Dette argument synes at vaere i modstrid med den paastand, som EFIA fremfoerte i betragtning 26 vedroerende aarsagssammenhaengen, nemlig at UAN-industrien i Faellesskabet har lidt skade som foelge af overskydende produktionskapacitet, men under alle omstaendigheder skal det understreges, at indfoerelsen af antidumpingforanstaltninger ikke har til formaal at hindre import til Faellesskabet af den paagaeldende vare. Det er formaalet at afhjaelpe den fordrejning af handelen, som skyldes skadelig dumping, og at genskabe en effektiv konkurrence.

Hvad angaar de forskellige forsyningskilder, der staar aabne for forbrugerne i Faellesskabet, var der som anfoert i betragtning 44 i forordningen om midlertidig told en betydelig import af UAN fra andre tredjelande foer den betydelige foroegelse af dumpingimporten. Disse forsyningskilder er potentielt stadig til raadighed, og der er ingen grund til at antage, at der vil opstaa knaphed paa den paagaeldende vare i betragtning af, at EF-markedet vil blive mere attraktivt for leverandoererne i tredjelande, naar der foerst er genskabt en situation med redelige konkurrencevilkaar.

Da der ikke efter indfoerelsen af de midlertidige antidumpingforanstaltninger er fremsat andre bemaerkninger vedroerende spoergsmaalet om Faellesskabets interesser, fastslaas det, at det er i Faellesskabets interesse at indfoere antidumpingforanstaltninger.

H. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER (32) Efter indfoerelsen af den midlertidige told gjorde EFIA gaeldende, at indfoerelsen af denne told var ulovlig i betragtning af, at der findes en bestemmelse om konsultationer i de handelsaftaler, der er indgaaet mellem Faellesskabet og de to eksportlande.

(33) Det fastsaettes i naevnte to handelsaftaler, at der kan anvendes antidumpingforanstaltninger. Aftalerne aabner desuden specielt mulighed for at indfoere antidumpingforanstaltninger i saerligt hastende tilfaelde uden forudgaaende konsultation af den anden part. I betragtning af varigheden af den undersoegelse, der blev foretaget forud for indfoerelsen af midlertidige antidumpingforanstaltninger, og paa baggrund af den betydelige dumpingeksport og den deraf foelgende vaesentlige skade for den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet, som Kommissionen havde konstateret, konkluderede den, at der meget hurtigt maatte indfoeres antidumpingforanstaltninger.

Det bekraeftes derfor, at den benyttede fremgangsmaade er i overensstemmelse med Faellesskabets forpligtelser, som fastsat i handelsaftalerne med de to eksportlande.

(34) Paa grundlag af ovenstaaende konklusioner vedroerende dumping, skade, aarsagssammenhaeng og Faellesskabets interesser overvejedes det, under hvilken form og i hvilket omfang det er noedvendigt at indfoere antidumpingforanstaltninger for at afhjaelpe den fordrejning af handelen, som kan tilskrives den skadelige dumping.

Under de foreliggende omstaendigheder maa der tages hensyn til den generelle tabsgivende situation, som Faellesskabets UAN-industri befinder sig i.

(35) Kommissionen beregnede derfor det prisniveau, ved hvilket EF-erhvervsgrenen ville vaere i stand til at opnaa daekning for de gennemsnitlige produktionsomkostninger at sikre en rimelig fortjeneste.

I henseende til spoergsmaalet om fastsaettelse af en rimelig fortjeneste gjorde EFMA gaeldende, at den fortjenstmargen, som Kommissionen havde benyttet i forordningen om midlertidig told, nemlig 5 % af omsaetningen, er der for lav. EFMA fremhaevede navnlig, at en saadan margen ikke ville goere det muligt for UAN-industrien i Faellesskabet at fastholde produktionen af UAN i Faellesskabet, at den beregnede indikativpris ikke ville goere det muligt for UAN-industrien i Faellesskabet at finansiere noedvendige udskiftninger og investeringer, og endelig at der burde anvendes samme fortjenstmargen i UAN-proceduren som i en tidligere regional antidumpingprocedure vedroerende importen af ammoniumnitrat (»AN«), jf. Kommissionens afgoerelse 94/293/EF (4), eftersom AN er en af hovedbestanddelene af UAN.

(36) For saa vidt angaar EFMA's ovennaevnte paastand, fremlagde EF-producenterne i besvarelsen af spoergeskemaet forskellige maal for fortjenesten, som anvendes internt i virksomhederne. Disse maal varierede betydeligt fra virksomhed til virksomhed, og i flere tilfaelde var de ikke opstillet specielt for UAN, men var resultatet af en generel koncernpolitik ved evalueringen af investeringsprojekter. Under disse omstaendigheder fastslog Kommissionen som led i den foreloebige undersoegelse, at den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet ikke specielt havde dokumenteret sin paastand om stoerrelsen af en rimelig fortjenstmargen. Efter indfoerelsen af de midlertidige foranstaltninger har EFMA fremlagt nye oplysninger.

Med henblik paa den foreloebige afgoerelse udledte Kommissionen den benyttede fortjenstmargen af det forhold, at den paagaeldende vare befandt sig paa et modent stadium, saaledes at der kun var behov for beskedne midler til finansiering af investeringer, forskning og udvikling. Der er ikke modtaget nye oplysninger fra EFMA, som berettiger en anden vurdering med henblik paa den endelige afgoerelse.

Hvad angaar sammenligningen med den regionale AN-sag anses EFMA's krav ikke for berettiget. Ved beregningen af indikativprisen i denne antidumpingprocedure blev der saaledes taget saerligt hensyn til den paagaeldende regionale erhvervsgrens produktions- og salgssituation, som ikke er identisk med den situation, Faellesskabets UAN-industri befinder sig i. Den fortjenstmargen, der benyttedes i AN-antidumpingproceduren, anvendtes saaledes ikke paa den paagaeldende erhvervsgrens faktiske produktionsomkostninger, men paa disse faktiske produktionsomkostninger efter en justering for at udelukke en omkostningsstigning i undersoegelsesperioden, som skyldtes andre faktorer end dumpingimporten.

Det af EFMA fremfoerte krav kan derfor ikke godtages, og den fortjenstmargen, der er fastsat i forordningen om midlertidig told, boer fastholdes med henblik paa den endelige afgoerelse.

(37) Paa dette grundlag og under hensyntagen til EF-erhvervsgrenens produktionsomkostninger beregnedes der en minimumsimportpris, som ville goere det muligt for EF-erhvervsgrenen at haeve sine priser til et fortjenstgivende niveau.

(38) Det konstateredes, at den saaledes fastsatte skadestaerskel var lavere end de dumpingmargener, der blev fastlagt for henholdsvis de to polske producenter og den bulgarske eksportoer, efter at der var taget hensyn til alle aendringer gennemfoert paa grundlag af de vurderinger, der blev foretaget efter indfoerelsen af midlertidige antidumpingforanstaltninger.

(39) I betragtning af den vaesentlige skade, der er paafoert EF-erhvervsgrenen i form af finansielle tab, og de skadelige virkninger, som en eventuel overvaeltning af en vaerditold vil kunne have paa prisniveauet i EF for denne saesonbetonede og meget prisfoelsomme vare, samt den omstaendighed at en del af importen finder sted via virksomheder hjemmehoerende i tredjelande, anses det for hensigtsmaessigt at indfoere en variabel told paa et niveau, der goer det muligt for EF-erhvervsgrenen at haeve sine priser til et fortjenstgivende niveau. Denne variable told paalaegges import af den paagaelende vare, som faktureres direkte af bulgarske eller polske producenter eller af parter, som eksporterede den paagaeldende vare i undersoegelsesperioden, og for al anden import indfoeres en specifik told paa samme grundlag for at forhindre omgaaelse af antidumpingforanstaltningerne.

I. TILSAGN (40) Efter at vaere blevet underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, paa grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indfoerelse af endelige antidumpingforanstaltninger, afgav de i Bulgarien og Polen hjemmehoerende eksportoerer og producenter tilsagn. Kommissionen er dog af den opfattelse, at kun det tilsagn, der er afgivet i faellesskab af den bulgarske producent og eksportoer, kan godtages, da kun dette tilsagn vil sikre, at den skade, der er paafoert EF-erhvervsgrenen, afhjaelpes ved at eksportprisen kraeves til et ikke skadevoldende niveau. Under disse omstaendigheder kan de tilsagn, der er afgivet af de polske producenter og den polske eksportoer paa et lavere niveau, efter Kommissionens opfattelse ikke godtages, og de paagaeldende eksportoerer og producenter er blevet underrettet herom.

Det tilsagn, der er afgivet af den bulgarske producent og eksportoer er godtaget ved Kommissionens afgoerelse 94/825/EF (5).

Uanset godtagelsen af naevnte tilsagn boer der indfoeres en resttold paa import med oprindelse i Bulgarien med henblik paa at hindre omgaaelse af antidumpingforanstaltningerne.

J. OPKRAEVNING AF MIDLERTIDIG TOLD (41) I betragtning af de dumpingmargener, som er fastlagt, den skade, der er paafoert EF-erhvervsgrenen, samt sidstnaevntes vanskelige finansielle situation anses det for paakraevet, at beloeb for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, opkraeves endeligt for alle beroerte virksomheder -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indfoeres en endelig antidumpingtold paa importen af oploesninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Bulgarien og Polen og henhoerende under KN-kode 3102 80 00.

2. Antidumpingtolden for import med oprindelse i Bulgarien fastsaettes til 20 ECU pr. ton af den paagaeldende vare (Taric-tillaegskode: 8792), med undtagelse af import af den paagaeldende vare, som efter tidspunktet for ikrafttraedelsen af denne forordning faktureres direkte til en uafhaengig importoer af foelgende eksportoerer eller producenter i Bulgarien:

Chimimport Investment and Fertilizer Inc., Sofia

Agropolychim, Devnya

(Taric-tillaegskode: 8791)

som er fritaget for tolden i henhold til ovennaevnte betingelser som foelge af godtagelsen af et faelles tilsagn ved Kommissionens afgoerelse 94/825/EF.

3. Antidumpingtolden for import med oprindelse i Polen fastsaettes til forskellen mellem en minimumsimportpris paa 89 ECU pr. ton af den paagaeldende vare og prisen pr. ton af den paagaeldende vare, cif Faellesskabets graense, fortoldet med satsen i den faelles toldtarif, i alle tilfaelde, hvor prisen pr. ton af den paagaeldende vare, cif Faellesskabets graense, fortoldet med satsen i den faelles toldtarif, er lavere end naevnte minimumsimportpris, og hvor de importerede varer, som overgaar til fri omsaetning, faktureres direkte til den uafhaengige importoer af foelgende eksportoerer eller producenter hjemmehoerende i Polen:

CIECH, Warsaw

Zaklady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn

Zaklady Azotowe Pulawy, Pulawy

(Taric-tillaegskode: 8793).

I de tilfaelde, hvor den vare, der overgaar til fri omsaetning, ikke er faktureret direkte til den uafhaengige importoer af en af ovennaevnte eksportoerer eller producenter hjemmehoerende i Polen, fastsaettes en specifik told som foelger:

22 ECU pr. ton af den paagaeldende vare med oprindelse i Polen (Taric-tillaegskode: 8794), med undtagelse af varer, der bekraeftes at vaere fremstillet af Zaklady Azotowe Pulawy, for hvilke den specifikke told fastgsaettes til 19 ECU pr. ton af den paagaeldende vare (Taric-tillaegskode: 8795).

4. Gaeldende bestemmelser for told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

De beloeb, for hvilke der i medfoer af forordning (EF) nr. 1506/94 er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, opkraeves endeligt i deres helhed.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Raadets vegne

H. SEEHOFER

Formand

(1) EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EF) nr. 522/94 (EFT nr. L 66 af 10. 3. 1994, s. 10).

(2) EFT nr. L 162 af 30. 6. 1994, s. 16.

(3) EFT nr. L 280 af 29. 10. 1994, s. 1.

(4) EFT nr. L 129 af 21. 5. 1994, s. 24.

(5) Se side 115 i denne Tidende.

Top