Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2965

Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer

OJ L 314, 7.12.1994, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 7 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj

31994R2965

Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer

EF-Tidende nr. L 314 af 07/12/1994 s. 0001 - 0005
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0208
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0208


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversaettelsescenter for Den Europaeiske Unions organer

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra foelgende betragtninger:

I forbindelse med vedtagelsen af afgoerelsen af 29. oktober 1993, der blev truffet ved faelles aftale mellem repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet paa stats- og regeringschefniveau, vedroerende fastlaeggelse af hjemstederne for visse af De Europaeiske Faellesskabers organer og tjenester samt Europol (1), vedtog disse repraesentanter ved faelles aftale en erklaering om oprettelse under Kommissionens oversaettelsestjeneste i Luxembourg af et oversaettelsescenter for Unionens organer, der skal udfoere det noedvendige oversaettelsesarbejde for de organer, hvis hjemsted fastlaegges ved afgoerelsen af 29. oktober 1993, med undtagelse af Det Europaeiske Monetaere Institut;

oprettelsen af et faelles center er en praktisk loesning paa problemet vedroerende oversaettelsesbehovet for et stoerre antal organer beliggende paa hele Unionens omraade;

reglerne vedroerende oversaettelsescentret skal goere det muligt for dette at arbejde for organer med status som juridiske personer, selvstaendig forvaltning og eget budget, samtidig med at den arbejdsmaessige forbindelse mellem centret og Kommissionen opretholdes;

traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelse af denne forordning end artikel 235 -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret.

Artikel 2

1. Centret skal udfoere det noedvendige oversaettelsesarbejde for foelgende organer:

- Det Europaeiske Miljoeagentur

- Det Europaeiske Erhvervsuddannelsesinstitut

- Det Europaeiske Narkotikaovervaagningscenter

- Det Europaeiske Agentur for Laegemiddelvurdering

- Det Europaeiske Arbejdsmiljoeagentur

- Kontoret for Hamonisering af Det Indre Marked (varemaerker, moenstre og modeller)

- Europol og Europols narkotikaenhed.

Centret og hvert af ovennaevnte organer udarbejder ordninger for deres samarbejde.

2. Andre organer, der nedsaettes af Raadet ud over de i stk. 1 naevnte, kan ogsaa benytte sig af centret ifoelge ordninger, der indgaas med centret.

Artikel 3

1. Centret har status som juridisk person.

2. Med henblik paa udfoerelsen af dets opgaver har centret i alle medlemsstater den mest vidtgaaende rets- og handleevne, som den paagaeldende stats lovgivning tillaegger juridiske personer.

Artikel 4

1. Centret har en bestyrelse, som bestaar af

a) en repraesentant for hvert af de organer, der er naevnt i artikel 2, stk. 1; enhver af de ordninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, kan indeholde bestemmelser om, at det organ, som ordningen gaelder for, skal vaere repraesenteret

b) en repraesentant for hver af Den Europaeiske Unions medlemsstater, og

c) to repraesentanter for Kommissionen.

2. Der udpeges suppleanter for de i stk. 1 naevnte repraesentanter til at afloese repraesentanterne i deres fravaer.

3. En af Kommissionens repraesentanter varetager formandskabet i bestyrelsen.

Artikel 5

1. Bestyrelsens medlemmer udnaevnes for tre aar.

2. Udnaevnelsen kan fornyes.

Artikel 6

1. Formanden indkalder bestyrelsen mindst to gange om aaret, samt naar mindst en tredjedel af de i artikel 4, stk. 1, litra a), naevnte medlemmer anmoder om det.

2. Bestyrelsens beslutninger traeffes med to tredjedeles flertal.

3. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

4. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Artikel 7

Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden.

Artikel 8

1. Bestyrelsen vedtager centrets aarlige arbejdsprogram paa grundlag af et udkast udarbejdet af direktoeren.

2. Dette program kan tilpasses i loebet af aaret efter den i stk. 1 omhandlede procedure.

3. Senest den 31. januar hvert aar vedtager bestyrelsen en aarsberetning om centrets virksomhed. Direktoeren fremsender beretningen til de organer, der er naevnt i artikel 2, samt til Europa-Parlamentet, Raadet, Kommissionen og Revisionsretten.

Artikel 9

1. Centret ledes af en direktoer, der efter indstilling fra Kommissionen udnaevnes af bestyrelsen for en femaarig periode, som kan fornyes.

2. Direktoeren er centrets lovmaessige repraesentant. Han er ansvarlig for:

- udarbejdelse og gennemfoerelse paa passende vis af arbejdsprogrammet og bestyrelsens beslutninger

- centrets loebende administration

- udfoerelsen af de opgaver, der overdrages centret

- gennemfoerelsen af budgettet

- alle personalespoergsmaal

- forberedelse af bestyrelsens moeder.

3. Direktoeren aflaegger beretning om sine aktiviteter til bestyrelsen.

Artikel 10

1. Der udarbejdes for hvert regnskabsaar, der svarer til kalenderaaret, overslag over alle centrets indtaegter og udgifter, som opfoeres paa centrets budget.

2. a) Der skal vaere ligevaegt mellem indtaegter og udgifter paa budgettet.

b) Med forbehold af bestemmelserne i litra c) bestaar centrets indtaegter af betaling fra de organer, som centret betjener, for det udfoerte arbejde.

c) I indkoeringsperioden, der ikke maa overstige tre regnskabsaar

- bidrager de organer, som centret betjener, med et fast beloeb, der paa grundlag af de bedst mulige informationer beregnes som en vis procentdel af deres budget, og som vil blive tilpasset i lyset af det faktisk udfoerte arbejde

- kan der ydes et bidrag til centrets drift over De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget.

3. Centrets udgifter omfatter bl.a. personaleloenninger, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Artikel 11

1. Foer den i artikel 19 omhandlede fornyede vurdering kan ethvert af de i artikel 2, stk. 1, naevnte organer, som maatte have saerlige vanskeligheder i forbindelse med centrets tjenesteydelser, henvende sig til centret for at proeve at finde den bedst mulige loesning paa disse vanskeligheder.

2. Hvis det viser sig umuligt at finde en loesning inden for tre maaneder, kan organet sende Kommissionen en tilstraekkeligt underbygget meddelelse, saa Kommissionen kan traeffe de noedvendige foranstaltninger og om noedvendigt, under centrets tilsyn og med dets bistand, arrangere en mere systematisk inddragelse af tredjemand til oversaettelse af de paagaeldende dokumenter.

Artikel 12

Kommissionen yder paa grundlag af aftaler, der indgaas med centret, mod godtgoerelse af omkostningerne dette foelgende bistand:

1) stoettefunktioner: terminologi, databaser, dokumentation, maskinoversaettelse, uddannelse og fortegnelser over freelance-oversaettere samt udstationering af medarbejdere til stillinger ved centret

2) forvaltning af grundlaeggende administrative tjenester: loenudbetaling, sygesikring, pensionsordninger, velfaerdstjeneste.

Artikel 13

1. Direktoeren udarbejder senest den 31. marts hvert aar et udkast til overslag over centrets indtaegter og udgifter for det kommende regnskabsaar og sender det til bestyrelsen sammen med en stillingsfortegnelse.

2. Bestyrelsen vedtager overslaget og stillingsfortegnelsen og sender dem straks til Kommissionen, som paa grundlag heraf udarbejder de overslag, der svarer til de tilskud, der ydes til de i artikel 2 naevnte organer, og opfoerer dem i det foreloebige budgetforslag, som forelaegges Raadet i henhold til traktatens artikel 203.

3. Bestyrelsen vedtager centrets budget inden hvert regnskabsaars begyndelse, idet den om noedvendigt tilpasser det under hensyn til de finansielle bidrag fra de i artikel 2 naevnte organer.

Artikel 14

1. Direktoeren gennemfoerer budgettet.

2. Kommissionens finansinspektoer foerer kontrol med indgaaelse af udgiftsforpligtelser og betaling af alle centrets udgifter samt med fastlaeggelse og inkassering af alle centrets indtaegter.

3. Senest den 31. marts hvert aar sender direktoeren Kommissionen, bestyrelsen og Revisionsretten det samlede regnskab over centrets indtaegter og udgifter for det forloebne regnskabsaar. Revisionsretten reviderer regnskabet i henhold til traktatens artikel 188 C.

4. Bestyrelsen meddeler direktoeren decharge for gennemfoerelsen af budgettet.

Artikel 15

Bestyrelsen vedtager efter udtalelse fra Kommissionen og Revisionsretten centrets interne finansielle bestemmelser, hvori bl.a. anfoeres de naermere bestemmelser for opstilling og gennemfoerelse af dets budget.

Artikel 16

Protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter gaelder for centret.

Artikel 17

1. De ordninger og forordninger, der gaelder for tjenestemaend og oevrige ansatte i De Europaeiske Faellesskaber, finder ligeledes anvendelse paa centrets personale.

2. Over for sit personale udoever centret de befoejelser, der er tillagt ansaettelsesmyndigheden.

3. Bestyrelsen vedtager i forstaaelse med Kommissionen passende gennemfoerelsesbestemmelser, bl.a. for at sikre beskyttelsen af visse opgavers fortrolighed.

Artikel 18

1. Centrets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse paa den paagaeldende kontrakt.

De Europaeiske Faellesskabers Domstol har kompetence til at traeffe afgoerelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse, som indgaar i en af centret indgaaet aftale.

2. For saa vidt angaar ansvar uden for kontraktforhold skal centret i overensstemmelse med de almindelige principper, der er faelles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af dets ansatte under udoevelsen af deres hverv.

De Europaeiske Faellesskabers Domstol har kompetence til at afgoere tvister, der har forbindelse med erstatning for saadanne skader.

3. De ansattes personlige ansvar over for centret fastsaettes i de bestemmelser, der gaelder for centrets personale.

Artikel 19

Raadet kan, paa forslag af Kommissionen og efter hoering af Europa-Parlamentet, tage denne forordnings regler for centrets drift og funktion op til fornyet vurdering senest tre aar efter udloebet af centrets indkoeringsperiode, der ikke maa overstige tre regnskabsaar.

Artikel 20

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. november 1994.

Paa Raadets vegne

K. KINKEL

Formand

(1) EFT nr. C 323 af 30. 11. 1993, s. 1.

ERKLAERING 1

ERKLAERING FRA RAADET

Raadet laegger meget stor vaegt paa, at principperne for effektivitet og omkostningseffektivitet overholdes.

Det goer i denne forbindelse opmaerksom paa foelgende bestemmelser i finansforordningen:

»Budgetbevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med principperne for forsvarlig oekonomisk forvaltning, herunder navnlig for tilbageholdenhed og omkostningseffektivitet. Der skal opstilles kvantitative maal, og det skal foelges op, hvorledes disse maal virkeliggoeres.«

»For konkrete foranstaltninger skal finansieringsoversigten bl.a. indeholde en passende begrundelse for udgifterne for Faellesskabet i givet fald underbygget med relevante statistiske oplysninger.«

ERKLAERING 2

FAELLES ERKLAERING FRA RAADET OG KOMMISSIONEN

I forbindelse med oprettelsen af oversaettelsescentret bekraefter Raadet og Kommissionen, at centret skal organiseres paa en saadan maade, at alle De Europaeiske Faellesskabers officielle sprog kan behandles paa lige fod, uden at dette har indvirkning paa de saerlige bestemmelser med hensyn til sprogordning i de forskellige organer, centret arbejder for.

ERKLAERING 3

FAELLES ERKLAERING FRA RAADET OG KOMMISSIONEN AD ARTIKEL 17

Raadet og Kommissionen finder, at oversaettelsescentret, i betragtning af dets opgaver og budgetstruktur, skal anvende en saa smidig personaleforvaltning som muligt, uden at det gaar ud over udfoerelsen af dets opgaver.

ERKLAERING 4

ERKLAERING FRA RAADET AD ARTIKEL 17

Raadet anmoder Kommissionen om:

- inden udgangen af 1994 at forelaegge en rapport om, hvorvidt bestemmelserne i artikel 5 i bilag VIII til vedtaegten fortsat har en berettigelse, herunder navnlig disse bestemmelsers omkostningseffektivitet

- at forelaegge passende forslag med henblik paa en reform af bestemmelserne paa baggrund af naevnte rapport.

ERKLAERING 5

ERKLAERING FRA DEN TYSKE DELEGATION AD ARTIKEL 17

Forbundsrepublikken Tyskland giver, paa trods af sine alvorlige forbehold, sin tilslutning til kompromiset om artikel 17 for ikke at stille sig i vejen for medlemsstaternes konsensus og starten paa centrets arbejde. Den finder, at der fortsat er et paatraengende behov for en revision af denne omtvistede bestemmelse. Naar Tyskland har givet sin tilslutning, er det i haab om, at den aktuelle anmodning foerer til, at Kommissionen paa et tidspunkt forelaegger forslag herom.

ERKLAERING 6

ERKLAERING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen vil i henhold til sine befoejelser stille forslag i Gruppen af Administrationschefer om, at der under denne gruppe hurtigt nedsaettes et interinstitutionelt oversaettelsesudvalg, der skal fremme koordinationen mellem de forskellige institutioners oversaettelsestjenester, herunder Oversaettelsescentret for Den Europaeiske Unions organer.

Top