EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1831

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/94 af 26. juli 1994 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af Samhørighedsfonden, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område

OJ L 191, 27.7.1994, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; ophævet ved 32006R1828 . Latest consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1831/oj

31994R1831

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/94 af 26. juli 1994 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af Samhørighedsfonden, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område

EF-Tidende nr. L 191 af 27/07/1994 s. 0009 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 14 bind 1 s. 0211
den svenske specialudgave: kapitel 14 bind 1 s. 0211


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1831/94 af 26. juli 1994 om uregelmaessigheder og tilbagebetaling af beloeb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af Samhoerighedsfonden, samt om oprettelse af et informationssystem paa dette omraade

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhoerighedsfonden (1), saerlig artikel 12, stk. 5, og

ud fra foelgende betragtninger:

I artikel 12 i forordning (EF) nr. 1164/94 er de principper fastlagt, der inden for Faellesskabet gaelder for bekaempelsen af uregelmaessigheder og tilbagebetaling af uretmaessigt udbetalte beloeb som foelge af en overtraedelse eller tilsidesaettelse af reglerne for Samhoerighedsfonden;

denne forordnings bestemmelser boer finde anvendelse paa samtlige finansielle interventioner, som omhandles i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1164/94;

denne forordning indeholder kun bestemmelser om nogle af aspekterne ved de omhandlede medlemsstaters forpligtelser efter artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1164/94 og boer derfor ikke tilsidesaette de oevrige forpligtelser, der foelger af anvendelsen af samme artikel 12;

for at sikre Faellesskabet et bedre kendskab til de forholdsregler, medlemsstaterne traeffer til bekaempelse af uregelmaessigheder, boer det fastlaegges, hvilke nationale bestemmelser Kommissionen skal have meddelelse om;

for at faa kendskab til arten af de svigagtige fremgangsmaader og til de finansielle foelger af uregelmaessighederne, og for at kunne gennemfoere tilbagebetaling af beloeb, der er udbetalt uberettiget, er det noedvendigt, at Kommissionen hvert kvartal underrettes om de tilfaelde af uregelmaessigheder, der har vaeret; meddelelserne skal suppleres med oplysninger om, hvorledes den retslige eller administrative forfoelgning, der er indledt, forloeber;

Kommissionen boer systematisk underrettes om tilfaelde, hvor der indledes retslig eller administrativ forfoelgning med henblik paa ivaerksaettelse af sanktioner over for personer, som har begaaet uregelmaessigheder; det boer sikres at der systematisk oplyses om de foranstaltninger, medlemsstaterne traeffer for at sikre Faellesskabets oekonomiske interesser;

det boer praeciseres, hvilke procedurer der skal anvendes mellem medlemsstaterne og Kommissionen i de tilfaelde, hvor det viser sig umuligt at inddrive beloeb, der er mistet som foelge af uregelmaessigheder;

der boer fastsaettes en nedre graense for, hvilke uregelmaessigheder medlemsstaterne automatisk skal give meddelelse om;

denne forordning boer ikke indvirke paa medlemsstaternes strafferetlige regler eller paa reglerne om gensidig bistand paa det strafferetlige omraade;

Faellesskabet boer kunne bidrage til omkostninger og direkte sagsomkostninger i forbindelse med retssager;

for at forhindre uregelmaessigheder boer samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen styrkes, samtidig med at principperne om fortrolighed overholdes;

det skal praeciseres, at bestemmelserne i denne forordning ogsaa finder anvendelse i tilfaelde af, at en betaling, der skulle have vaeret foretaget under Samhoerighedsfonden, ikke er blevet det som foelge af en uregelmaessighed -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uden at de forpligtelser, der direkte foelger af anvendelsen af artikel 12 i forordning (EF) nr. 1164/94, tilsidesaettes, gaelder foranstaltningerne i denne forordning alle former for aktiviteter, som fastlagt i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1164/94.

Denne forordning griber ikke ind i medlemsstaternes nationale strafferetlige bestemmelser eller om gensidig bistand paa det strafferetlige omraade.

Artikel 2

1. De stoetteberettigede medlemsstaten efter artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1164/94 meddeler inden tre maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden Kommissionen foelgende:

- love og administrative bestemmelser om gennemfoerelse af foranstaltningerne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1164/94

- fortegnelse over de til gennemfoerelse af disse foranstaltninger udpegede kontorer og organer samt de vigtigste bestemmelser om disse kontorers og organers funktion og arbejdsgang og om de fremgangsmaader, de skal foelge.

2. Medlemsstaterne underretter omgaaende Kommissionen om aendringer, som vedroerer oplysninger, der meddeles efter stk. 1.

3. Kommissionen undersoeger medlemsstaternes meddelelser og underretter dem om de slutninger, som den har til hensigt at drage heraf. Den opretholder passende og til gennemfoerelsen af denne artikel noedvendige kontakter med medlemsstaterne.

Artikel 3

1. I loebet af to foerste maaneder efter udgangen af hvert kvartal sender medlemsstaterne Kommissionen en opgoerelse over de uregelmaessigheder, om hvilke der foreligger en rapport som det foerste led i en administrativ eller retslig forfoelgning.

I denne forbindelse giver medlemsstaterne saa vidt muligt oplysning om:

- identifikation af projektet eller den omhandlede aktivitet

- hvilken bestemmelse, der er blevet overtraadt

- udgiftens art og stoerrelse; i tilfaelde, hvor der ikke er foretaget udbetaling, det beloeb, som ville vaere blevet uberettiget udbetalt, hvis uregelmaessigheden ikke var blevet opdaget, undtagen hvor der er tale om fejl eller forsoemmelser, der er opdaget inden udbetalingen, og som ikke giver anledning til administrative eller retslige sanktioner

- det samlede beloeb i oekonomisk stoette, samt en oversigt over de forskellige finansielle kilder

- paa hvilket tidspunkt eller i hvilket tidsrum uregelmaessigheden er begaaet

- hvilke fremgangsmaader, der er benyttet i forbindelse med uregelmaessigheden

- hvorledes uregelmaessigheden er blevet opdaget

- hvilke af medlemsstaternes kontorer eller organer, der har konstateret uregelmaessigheden

- de finansielle foelger og mulighederne for at gennemfoere tilbagebetaling, samt eventuelt en standsning af betalinger

- datoen og kilden for den foerste oplysning, som har givet anledning til formodning om en uregelmaessighed

- datoen for konstatering af uregelmaessigheden

- i givet fald de beroerte medlemsstater og tredjelande

- angivelse af de implicerede fysiske og juridiske personer, undtagen i de tilfaelde, hvor denne angivelse ikke kan vaere til nytte i bekaempelsen af uregelmaessighederne som foelge af den paagaeldende uregelmaessigheds karakter.

2. Saafremt visse af de oplysninger, som er naevnt under artikel 1, saerlig oplysninger om de i forbindelse med uregelmaessigheden benyttede fremgangsmaader og om, hvorledes uregelmaessigheden er blevet opdaget, ikke foreligger, supplerer medlemsstaterne i videst muligt omfang oplysningerne, naar de efterfoelgende kvartalsopgoerelser fremsendes til Kommissionen.

3. Hvis nationale bestemmelser foreskriver tavshedspligt under sagsbehandlingen, forudsaetter videregivelsen af disse oplysninger en tilladelse fra den paagaeldende retslige myndighed.

Artikel 4

Hver medlemsstat underretter omgaaende Kommissionen og eventuelt de oevrige beroerte medlemsstater om saadanne konstaterede eller formodede uregelmaessigheder:

- som maa frygtes meget hurtigt at faa virkninger uden for statens omraade og/eller

- om saadanne, som viser, at en ny svigagtig fremgangsmaade er benyttet.

Artikel 5

1. I loebet af de foerste to maaneder efter hver kvartals udloeb giver medlemsstaterne under henvisning til eventuelle tidligere meddelelser i henhold til artikel 3 Kommissionen underretning om forfoelgning, der er indledt som foelge af de uregelmaessigheder, der er givet meddelelse om, samt om vaesentlige aendringer i denne forfoelgning, og navnlig om:

- stoerrelsen af de stedfundne eller forventede tilbagebetalinger

- midlertidige foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne for at sikre tilbagebetalingen af beloeb, der er udbetalt uberettiget

- administrativ og retslig forfoelgning, der er indledt med henblik paa tilbagebetaling af beloeb, der er udbetalt uberettiget, og om ivaerksaettelsen af sanktioner

- grundene til eventuel standsning af sager vedroerende tilbagebetaling; Kommissionen underrettes saa vidt muligt, inden der traeffes afgoerelse

- eventuel standsning af strafferetlig forfoelgning.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de administrative eller retslige afgoerelser eller de vigtigste elementer heri vedroerende afslutninger af de omhandlede sager.

2. Skoenner en medlemsstat, at der ikke vil kunne opnaas eller forventes tilbagebetaling, giver den i en saerlig meddelelse Kommissionen underretning om det ikke-tilbagebetalte beloeb og redegoer for, hvorfor beloebet efter dens mening boer afholdes af Faellesskabet eller af medlemsstaten. Oplysningerne boer vaere saa detaljerede, at Kommissionen i samarbejde med myndighederne i den beroerte medlemsstat kan afgoere saa hurtigt som muligt, om den oekonomiske sanktion efter artikel 12, stk. 1, tredje led, i forordning (EF) nr. 1164/94 skal anvendes.

3. I det i stk. 2 omhandlede tilfaelde kan Kommissionen udtrykkeligt anmode den paagaeldende medlemsstat om at fortsaette tilbagebetalingsproceduren.

Artikel 6

Har medlemsstaterne ikke nogen uregelmaessigheder at meddele i loebet af referenceperioden, underretter de ligeledes Kommissionen herom ifoelge reglerne i artikel 3, stk. 1.

Artikel 7

Hvis en medlemsstats kompetente myndigheder efter udtrykkelig anmodning fra Kommissionen beslutter at indlede eller fortsaette en retssag med henblik paa tilbagebetaling af uberettiget udbetalte beloeb, kan Kommissionen paatage sig helt eller delvis at godtgoere medlemsstatens omkostninger og direkte sagsomkostninger, mod forelaeggelse af dokumentation, ogsaa selv om sagen ikke foerer til domfaeldelse.

Artikel 8

1. Kommissionen opretholder passende kontakter med de paagaeldende medlemsstater for at supplere de meddelte oplysninger om de i artikel 3 naevnte uregelmaessigheder og om de i artikel 5 naevnte sager, saerlig om mulighederne for tilbagebetaling.

2. Uanset de i stk. 1 omhandlede kontakter, underretter Kommissionen medlemsstaterne, naar uregelmaessighedernes art giver grund til at antage, at samme eller lignende praksis kan anvendes i andre medlemsstater.

3. Kommissionen tilrettelaegger informationsmoeder paa faellesskabsplan for medlemsstaternes repraesentanter paa omraadet for sammen med dem at undersoege de oplysninger, der er modtaget paa grundlag af artikel 3, 4 og 5 og af stk. 1 i naervaerende artikel, saerlig med henblik paa de konklusioner, der kan drages deraf med hensyn til uregelmaessighederne, forebyggelsesforanstaltningerne og forfoelgningen.

4. Skulle der ved anvendelsen af gaeldende forskrifter vise sig at vaere et hul i bestemmelserne til skade for Faellesskabets interesser, konsulterer medlemsstaterne og Kommissionen hinanden paa begaering af en medlemsstat eller Kommissionen med henblik paa at udbedre skaden.

Artikel 9

Kommissionen underretter regelmaessigt medlemsstaterne inden for rammerne af Det Raadgivende Udvalg til Koordinering af Bedrageribekaempelse om de opdagede uregelmaessigheders finansielle stoerrelsesorden og om de forskellige kategorier af uregelmaessigheder opdelt efter antal og art.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne og Kommissionen traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, de udveksler, behandles fortroligt.

2. De oplysninger, der er omfattet af naervaerende forordning, maa navnlig ikke meddeles andre personer end dem, der i medlemsstaterne eller i faellesskabsinstitutionerne i kraft af deres stilling er bemyndiget til at kende til dem, medmindre den medlemsstat, som har afgivet oplysningerne, udtrykkeligt har indvilliget deri.

3. Navne paa fysiske og juridiske personer maa kun videregives til en anden medlemsstat eller faellesskabsinstitution, hvis en saadan meddelelse er noedvendig for at forebygge eller forfoelge uregelmaessigheder eller for at paavise formodede uregelmaessigheder.

4. Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i medfoer af denne forordning, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt, og nyder den samme beskyttelse, som lignende oplysninger har efter den nationale lovgivning i den medlemsstat, som har modtaget oplysningerne, og efter de tilsvarende bestemmelser, der gaelder for Faellesskabets institutioner.

Desuden kan disse oplysninger kun anvendes til de i denne forordning naevnte formaal, medmindre de myndigheder, der har meddelt oplysningerne, udtrykkeligt har givet deres tilladelse, og paa betingelse af, at de gaeldende forskrifter i den medlemsstat, hvor myndigheden, der har modtaget oplysningerne, befinder sig, ikke er til hinder for en saadan videregivelse eller anvendelse.

5. Stk. 1 til 4 er ikke til hinder for, at oplysninger, der er indhentet i medfoer af denne forordning, anvendes i forbindelse med retssager eller retsforfoelgning som foelge af, at faellesskabsbestemmelserne om Samhoerighedsfonden ikke er blevet overholdt. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som har meddelt disse oplysninger, underrettes om en saadan anvendelse.

6. Naar en medlemsstat meddeler Kommissionen, at en fysisk eller juridisk person, hvis navn den har faaet oplyst i medfoer af bestemmelserne i denne forordning, efter yderligere undersoegelser har vist sig ikke at vaere impliceret i en uregelmaessighed, meddeler Kommissionen straks dette til dem, der i henhold til denne forordning har faaet meddelt navnet. Personen behandles ikke laengere som en person, der er impliceret i den paagaeldende uregelmaessighed paa grundlag af den foerste meddelelse.

Artikel 11

I tilfaelde af samfinansiering mellem Samhoerighedsfonden og en medlemsstat fordeles de tilbagebetalte beloeb mellem Faellesskabet og medlemsstaten i forhold til de udgifter, de allerede hver isaer har afholdt.

Artikel 12

1. Vedroerer uregelmaessighederne beloeb paa under 4 000 ECU for saa vidt angaar Faellesskabets bidrag, sender medlemsstaterne kun oplysningerne i artikel 3 og 5 til Kommissionen paa dennes udtrykkelige begaering.

2. De i stk. 1 naevnte beloeb omregnes til national valuta ved hjaelp af de omregningskurser, som offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, C-udgaven, og som gaelder fra den foerste arbejdsdag i det aar, hvor oplysningerne om uregelmaessighederne fremsendes.

Artikel 13

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Tidsrummet fra den dag, hvor forordningen traeder i kraft, indtil udgangen af det paagaeldende kvartal anses som et kvartal i henhold til artikel 3 og 5.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. juli 1994.

Paa Kommissionens vegne

Peter SCHMIDHUBER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 130 af 25. 5. 1994, s. 1.

Top