EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0400

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 400/94 af 21. februar 1994 om forlængelse af gyldigheden af forordning (EØF) nr. 1615/89 om indførelse af et EF-system for information og kommunikation vedrørende skovbruget (EFICS)

OJ L 54, 25.2.1994, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 056 P. 70 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 056 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; stiltiende ophævelse ved 398R1100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/400/oj

31994R0400

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 400/94 af 21. februar 1994 om forlængelse af gyldigheden af forordning (EØF) nr. 1615/89 om indførelse af et EF-system for information og kommunikation vedrørende skovbruget (EFICS)

EF-Tidende nr. L 054 af 25/02/1994 s. 0005 - 0005
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 56 s. 0070
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 56 s. 0070


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 400/94 af 21. februar 1994 om forlaengelse af gyldigheden af forordning (EOEF) nr. 1615/89 om indfoerelse af et EF-system for information og kommunikation vedroerende skovbruget (EFICS)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 213,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved Raadets forordning (EOEF) nr. 1615/89 af 29. maj 1989 om indfoerelse af et EF-system for information og kommunikation vedroerende skovbruget (EFICS) (1), er der indfoert et system, der tager sigte paa at indsamle, samordne, skabe sammenhaeng i og behandle oplysninger vedroerende skovbrugssektoren og dens udvikling;

det har ikke vaeret muligt at indfoere systemet i den periode, forordningen fastsaetter;

behovet for at raade over et saadant system er vokset yderligere som foelge af den nuvaerende situation i skovbrugssektoren;

De Forenede Nationers konference om miljoe og udvikling i Rio i juni 1992 og ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa i juni 1993 i Helsinki har godtgjort noedvendigheden af, at der foreligger objektive og sammenlignelige oplysninger om skovbrugssektoren paa EF-plan;

gyldigheden af naevnte forordning boer derfor forlaenges og den boer tilpasses faellesskabsforskrifternes nuvaerende stade -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EOEF) nr. 1615/89 aendres saaledes:

1) I artikel 1 aendres: »forordning (EOEF) nr. 1609/89, (EOEF) nr. 1610/89, (EOEF) nr. 1611/89 og (EOEF) nr. 1612/89, beslutning 89/367/EOEF samt forordning (EOEF) nr. 1613/89 og (EOEF) nr. 1614/89« til »forordning (EOEF) nr. 1610/89, EOEF nr. 2080/92 (2), (EOEF) nr. 867/90 (3), beslutning 89/367/EOEF, forordning (EOEF) nr. 2157/92 (4) og (EOEF) nr. 2158/92 (5),

«.

2) Artikel 3, stk. 1, foerste punktum, affattes saaledes: »Kommissionen drager i snaevert samarbejde med medlemsstaterne omsorg for indfoerelsen af systemet i en foerste etape, der begynder den 1. januar 1989 og slutter den 31. december 1997«.

3) I artikel 4 aendres »1992« til »1997«.

4) I artikel 5, foerste punktum aendres »1993« til »1998«. I artikel 5, andet punktum aendres »1993« til »1998« og »1998« til »2002«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. februar 1994.

Paa Raadets vegne

G. MORAITIS

Formand

(1) EFT nr. L 165 af 15. 6. 1989, s. 12.

(2) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 96.

(3) EFT nr. L 91 af 6. 4. 1990, s. 7.

(4) EFT nr. L 217 af 3. 7. 1992, s. 1.

(5) EFT nr. L 217 af 3. 7. 1992, s. 3.

Top