EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0581

94/581/EF: Kommissionens beslutning af 8. april 1994 om støtte fra det finansielle samhørighedsinstrument til projektet Dublin Water Distribution (projektfase I) i Irland (Kun den engelske udgave er autentisk)

OJ L 226, 31.8.1994, p. 11–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/581/oj

31994D0581

94/581/EF: Kommissionens beslutning af 8. april 1994 om støtte fra det finansielle samhørighedsinstrument til projektet Dublin Water Distribution (projektfase I) i Irland (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 226 af 31/08/1994 s. 0011 - 0019


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 8. april 1994 om stoette fra det finansielle samhoerighedsinstrument til projektet Dublin Water Distribution (projektfase I) i Irland F.C. Nr.: 93/07/61/015 (Kun den engelske udgave er autentisk) (94/581/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 792/93 af 30. marts 1993 om oprettelse af et finansielt samhoerighedsinstrument (1), aendret ved forordning (EF) nr. 566/94 (2), saerlig artikel 8, stk. 6, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 792/93 er der indfoert et finansielt samhoerighedsinstrument, for at Faellesskabet kan yde stoette til projekter vedroerende miljoe og transeuropaeiske transportinfrastrukturnet;

ifoelge artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 792/93 finder en raekke bestemmelser i afsnit VI og VII i Raadets forordning (EOEF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2082/93 (4), tilsvarende anvendelse;

i artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 792/93 er det fastlagt, hvilke former for foranstaltninger der kan ydes stoette til under det finansielle samhoerighedsinstrument;

ifoelge artikel 10 i forordning (EOEF) nr. 792/93 skal medlemsstaterne sikre, at det finansielle samhoerighedsinstruments virksomhed er genstand for passende offentlig omtale; de foranstaltninger, der skal traeffes med henblik herpaa, er anfoert i bilag V til naervaerende beslutning;

ved »projekt» forstaas ogsaa »projektfase«;

Irland indgav den 24. juni 1993 en ansoegning om stoette fra det finansielle samhoerighedsinstrument til projektet Dublin Water Distribution (projektfase I) i Irland; stoetteansoegningen gaelder et projekt, der er stoetteberettiget efter kriterierne i artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 792/93;

ansoegningen indeholder alle de oplysninger, der er foreskrevet i artikel 8, stk. 4, i naevnte forordning, og opfylder kriterierne i artikel 8, stk. 3 og 5, i samme forordning;

projektet bidrager til gennemfoerelse af maalene i traktatens artikel 130 R vedroerende miljoeet;

projektet er en foelge af foranstaltninger, der er truffet afgoerelse om i henhold til traktatens artikel 130 S;

i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 792/93 er projektet blevet opdelt i teknisk og finansielt adskilte faser med henblik paa tildeling af stoette fra det finansielle instrument;

i finansforordningen af 21. december 1977 vedroerende De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget (5), senest aendret ved Raadets forordning (Euratom, EKSF, EOEF) nr. 610/90 (6), er det i artikel 1 fastsat, at der for opfyldelsen af de retlige forpligtelser, der er indgaaet i forbindelse med aktioner, hvis gennemfoerelse straekker sig over mere end et regnskabsaar, fastsaettes en frist, som paa hensigtsmaessig maade praeciseres over for modtageren, naar stoetten ydes;

Kommissionen og medlemsstaten giver en vurdering af projektet og foerer systematisk tilsyn med det i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 792/93;

de finansielle gennemfoerelsesbestemmelser samt gennemfoerelsesbestemmelserne vedroerende tilsyn og vurdering er anfoert i bilag III og IV til naervaerende beslutning; hvis disse bestemmelser ikke overholdes, kan det medfoere, at stoetten suspenderes eller nedsaettes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 792/93 og bestemmelserne i bilag VI;

alle oevrige betingelser er opfyldt -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Projektet Dublin Water Distribution (projektfase I) i Irland, der er beskrevet i bilag I, godkendes for tidsrummet fra 1. januar 1993 til 31. december 1994.

2. Ved »projekt« forstaas i denne beslutning ogsaa »projektfase«.

Artikel 2

1. De maksimale stoetteberettigede udgifter i henhold til denne beslutning, andrager 11 049 000 ECU.

2. Procentsatsen for Faellesskabets stoette til projektet, fastsaettes til 85 %.

3. Det maksimale stoettebeloeb fra det finansielle samhoerighedsinstrument andrager 9 391 650 ECU.

4. Stoetten afholdes over budgettet for 1994.

Artikel 3

1. Faellesskabets stoette er baseret paa den finansieringsplan, der er opstillet for projektet, og som er anfoert i bilag II.

2. Indgaaelsen af forpligtelser og udbetalinger af EF-stoetten til projektet foregaar i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 792/93, som anfoert i bilag III.

3. Det foerste forskud andrager 2 183 650 ECU.

Artikel 4

1. Faellesskabets stoette vedroerer de udgifter til projektet, for hvilke der er truffet bindende bestemmelser i Irland, og for hvilke de noedvendige finansielle ressourcer specifikt er blevet afsat til arbejder, der skal vaere udfoert senest den 31. december 1994.

2. Udgifter, der er afholdt inden den 1. januar 1993, anses ikke for at vaere stoetteberettigede.

3. De nationale udgifter til projektet skal afholdes senest tolv maaneder efter den dato, der er anfoert i stk. 1.

Artikel 5

1. Projektet skal gennemfoeres i overensstemmelse med Faellesskabets politik paa de relevante omraader, og navnlig i overensstemmelse med traktatens artikel 7, 30, 52 og 59, samt faellesskabsbestemmelserne, herunder direktiverne vedroerende samordning af fremgangsmaaderne ved indgaaelse af offentlige kontrakter.

2. Denne beslutning indskraenker ikke Kommissionens ret til at indlede overtraedelsesprocedurer i henhold til traktatens artikel 169.

Artikel 6

Der gives en systematisk vurdering og foeres et systematisk tilsyn med projektet efter bestemmelserne i bilag IV.

Artikel 7

Irland soerger for en passende offentlig omtale af projektet, som beskrevet i bilag V.

Artikel 8

Bilagene til denne beslutning udgoer en integrerende del heraf.

Artikel 9

Overholdes bestemmelserne i denne beslutning eller bilagene hertil ikke, kan det medfoere, at stoetten nedsaettes eller suspenderes efter bestemmelserne i bilag VI.

Artikel 10

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. april 1994.

Paa Kommissionen vegne

Peter SCHMIDHUBER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 79 af 1. 4. 1993, s. 74.(2) EFT nr. L 72 af 16. 3. 1994, s. 1.(3) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1.(4) EFT nr. L 193 af 31. 7. 1993, s. 20.(5) EFT nr. L 356 af 31. 12. 1977, s. 1.(6) EFT nr. L 70 af 16. 3. 1990, s. 1.

BILAG I

RESUMÉ 1. Projektets navn

Dublin Water Distribution (projektfase I)

2. Den for ansoegningen ansvarlige myndighed

2.1. Navn: Department of the Environment

2.2. Adresse: Water and Sanitary Services Section

O'Connell Bridge House

Dublin 2

Ireland

3. Den for gennemfoerelsen ansvarlige myndighed

3.1. Navn: Dun Laoghaire Corporation

Dublin Corporation

3.2. Adresse: Town Hall, Marine Road

Dun Laoghaire

Civic Offices, Wood Quay

Dublin 8

4. Beliggenhed

4.1. Medlemsstat: Irland

4.2. County: County Dublin

5. Beskrivelse

Projektet gaar ud paa at anlaegge nye bassinger og roerledninger, samt at renovere foraeldede roerledninger i Dun Laoghaire-omraadet, saa en stor del af Dublin kan forsynes med vand af god kvalitet.

6. Maal

- At forbedre drikkevandets kvalitet

- At oege opbevaring og trykket i hele nettet

- At reducere laekager

- At kunne levere vand til nye industrivirksomheder og boligomraader

- At forbedre brandslukningskapaciteten.

7. Tidsplan

""" ID="1">16. marts 1987 > ID="2">1993 "> ID="1">18. august 1987 > ID="2">1993 "> ID="1">1993 > ID="2">1999 "> ID="1">1999 ">

8. Costbenefitanalyse

Costbenefitanalysen viser, at projektet isaer vil medfoere besparelser i de loebende investeringer til at vedligeholde det eksisterende net, oeget turisme, kommerciel udvikling, besparelse af vandressourcer (ved kraftigt at reducere laekager) og begraense brandskader paa grund af utilstraekkelig vandtilfoersel.

9. Vurdering af virkningen paa miljoeet

En VVM er ikke paakraevet for dette projekt. I projektansoegningen anfoeres det, at der i den foreloebige rapport og undersoegelserne er taget hensyn til alle relevante miljoeforhold.

10. Samlede omkostninger

"(mio. ECU) >(1)"> ID="1">11,0 > ID="2">- > ID="3">11,0 "">

(1) Udgifter afholdt efter den 1. januar 1993 er stoetteberettigede.

BILAG II

FINANSIERINGSPLAN

"Projekt: 93/07/61/015 "(1 000 ECU) >AAr (1)""> ID="1">5 138,000 > ID="2">5 138,000 > ID="3">100 > ID="4">4 367,300 > ID="5">85 > ID="6">770,700 > ID="7">15 > ID="8">770,700 "> ID="1">5 911,000 > ID="2">5 911,000 > ID="3">100 > ID="4">5 024,350 > ID="5">85 > ID="6">886,650 > ID="7">15 > ID="8">886,650 "> ID="1""" ID="1">11 049,000 > ID="2">11 049,000 > ID="3">100 > ID="4">9 391,650 > ID="5">85 > ID="6">1 657,350 > ID="7">15 > ID="8">1 657,350 "">

(1) Samlede stoetteberettigede omkostninger ved projektet.

BILAG III

FINANSIELLE GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER 1. De finansielle bestemmelser, der er fastsat i artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 792/93, anvendes saaledes:

EF-stoetten

2. EF-stoetten fastsaettes som en procentsats af de stoetteberettigede udgifter. Hvis de stoetteberettigede udgifter, der faktisk afholdes, afviger fra de udgifter, der oprindeligt var forudset, aendres EF-stoetten tilsvarende, uden at den dog kan overstige det maksimumsbeloeb, der er anfoert i beslutningen. En aendring af EF-stoettesatsen eller af maksimumsbeloebet for stoetten vil kraeve en aendring af beslutningen efter procedurerne i punkt 12.

Forpligtelser og betalinger

3. Medlemsstaten forpligter sig til for det af beslutningen omfattede projekt at sikre, at de offentlige eller private organer, der medvirker ved forvaltningen og gennemfoerelsen af foranstaltningerne, enten foerer et saerskilt regnskab over alle de hertil knyttede transaktioner eller udfaerdiger en samlet regnskabsmaessig opstilling herover, hvilket vil lette Faellesskabets og de nationale kontrolorganers verifikation af udgifterne.

4. Budgetforpligtelserne indgaas og udbetalingerne foretages efter bestemmelserne i artikel 9, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EOEF) nr. 792/93.

5. Alle udbetalinger af stoette fra Kommissionen i forbindelse med naervaerende beslutning foretages til den af medlemsstaten udpegede myndighed, som ogsaa er ansvarlig for tilbagebetaling til Kommissionen af ethvert overskydende beloeb. Betalingerne sker ved overfoersel til en enkelt bankkonto, som opgives af medlemsstaten. Kommissionen foretager som hovedregel betalingerne senest to maaneder efter, at en gyldig betalingsanmodning er modtaget.

6. Medlemsstaten paaser, at betalingsanmodninger og opgoerelser over faktisk afholdte udgifter er i overensstemmelse med den finansieringsplan, der indeholder den foreloebige tidsplan for udgifterne, og som er knyttet til naervaerende beslutning og eventuelt er aendret efter procedurerne i punkt 12 og 13.

7. I overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 udtrykkes alle forpligtelser og betalinger i ecu.

8. De udgiftsopgoerelser, der vedlaegges de tilsvarende betalingsanmodninger, udfaerdiges i ecu eller i national valuta.

9. Medlemsstater, der forelaegger deres udgiftsopgoerelser i ecu, omregner de udgifter, der er afholdt i national valuta, til ecu ved hjaelp af kursen for den maaned, i loebet af hvilken udgifterne er blevet bogfoert hos den myndighed, der er ansvarlig for den finansielle forvaltning af projektet. Kommissionen underretter maanedligt medlemsstaterne om den gaeldende kurs i saa henseende.

10. Udgiftsopgoerelser i national valuta omregnes til ecu ved hjaelp af kursen for den maaned, i hvilken Kommissionen har modtaget dem.

Tilbagebetaling af uberettiget udbetalte beloeb

11. Ethvert uberettiget udbetalt beloeb skal tilbagebetales til Kommissionen af den udpegede myndighed, der er omhandlet i punkt 5. Ikke-tilbagebetalte beloeb kan tillaegges morarenter i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 4253/88. Hvis naevnte myndighed ikke tilbagebetaler det uberettiget udbetalte beloeb til Faellesskabet, skal den paagaeldende medlemsstat tilbagebetale beloebet til Kommissionen.

Procedurer for aendring af beslutningen om projektet

12. Enhver aendring af beslutningen foretages efter foelgende procedurer:

a) AEndringer, der indebaerer en vaesentlig aendring af maalene for projektet eller af dettes kendetegn, en forhoejelse eller en nedsaettelse af den anvendte finansieringssats eller af det maksimale stoettebeloeb eller en vaesentlig aendring af finansieringsplanen og tidsplanen for udgifterne, skal foretages ved en kommissionsbeslutning, der kan vedtages efter anmodning fra medlemsstaten eller paa Kommissionens initiativ, efter at den har raadfoert sig med medlemsstaten.

b) Naar der er tale om andre aendringer, forelaegger medlemsstaten Kommissionen et aendringsforslag. Kommissionen fremsaetter sine bemaerkninger eller giver sin godkendelse inden for en periode paa 20 arbejdsdage fra modtagelsen af forslaget. AEndringerne vedtages, naar Kommissionen har givet sin godkendelse.

13. En aendring af de forventede aarlige udgifter paa under 10 % af de samlede for projektet fastsatte udgifter anses som en ikke-vaesentlig aendring af finansieringsplanen og af den foreloebige tidsplan for udgifterne.

Procedure for projektets afslutning

14. De frister, inden for hvilke de i forbindelse med beslutningen indgaaede retlige forpligtelser skal vaere opfyldt og betalingerne skal vaere foretaget, er dem, der er anfoert i beslutningens artikel 4. De kan inden udloebet aendres efter proceduren i punkt 12, litra b), idet forlaengelsen dog ikke kan overstige et aar. I den forbindelse forelaegger medlemsstaten Kommissionen et aendringsforslag med tilhoerende begrundelse for en saadan aendring. Hvis forlaengelsen er paa mere end et aar, er det proceduren i punkt 12, litra a), der skal anvendes.

15. Hvis en frist ikke er blevet forlaenget, tages der ved ydelsen af stoetten under finansieringsinstrumentet ikke hensyn til nogen udgift, der er afholdt efter de i beslutningens artikel 4 anfoerte tidspunkter.

BILAG IV

TILSYN OG VURDERING 1. Det nationale organ, der er ansvarligt for gennemfoerelsen, har til opgave at foere tilsyn med og vurdere projekterne. Til varetagelsen af disse opgaver kan medlemsstaten ansoege Kommissionen om et EF-bidrag som en teknisk stoetteforanstaltning.

A. Tilsyn

2. Ved tilsyn forstaas en ordning med oplysninger om, hvorledes gennemfoerelsen af projektet skrider frem. Der benyttes finansielle og i givet fald fysiske indikatorer, der giver mulighed for at sammenligne projektets faktiske gennemfoerelse med den i bilag II anfoerte finansieringsplan og den i bilag I anfoerte tidsplan for gennemfoerelsen.

3. Tilsynet med projekternes gennemfoerelse foretages ved hjaelp af:

- det tilsynsudvalg, der oprettes af hver af de beroerte medlemsstater

- rapporter

- stikproevekontrol.

Tilsynsudvalg

4. Det tilsynsudvalg, der oprettes for de fra det finansielle samhoerighedsinstrument finansierede projekter i Irland, er ansvarligt for tilsynet med det af denne beslutning omfattede projekt. Det skal regelmaessigt kontrollere gennemfoerelsen og i givet fald foreslaa de noedvendige aendringer.

Tilsynsudvalgets sammensaetning, herunder udpegningen af dets formand, dets virksomhed og hyppigheden af dets moeder, fastlaegges ved faelles aftale mellem medlemsstaten og Kommissionen senest tre maaneder efter godkendelsen af det foerste projekt i Irland.

5. Udvalget har til opgave:

a) at foelge projektets gennemfoerelse og paase, at de herfor fastsatte maal naas, og at gennemfoerelsen foelger den oprindeligt fastsatte plan

b) at afgive udtalelse om udkastene til de aarlige gennemfoerelsesrapporter, der er omhandlet i punkt 6

c) om noedvendigt at foreslaa, hvilke foranstaltninger der skal traeffes for at sikre, at de for projektet fastsatte maal naas

d) at sikre en passende omtale af projektet

e) at sikre, at Faellesskabets politik paa de relevante omraader foelges, isaer miljoepolitikken

f) efter aftale med Kommissionen og medlemsstaten at traeffe afgoerelse om, hvilke yderligere opgaver der eventuelt skal paalaegges udvalget.

De dokumenter, der er noedvendige for tilsynsudvalgets moeder, skal i princippet foreligge tre uger inden moederne.

Rapporter

6. I henhold til artikel 25, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 skal der for det af beslutningen omfattede projekt udarbejdes aarlige rapporter for hvert hele gennemfoerelsesaar, ligesom der skal udarbejdes en endelig rapport.

Den foerste aarlige rapport om dette projekt forelaegges Kommissionen af den ansvarlige myndighed senest 15 maaneder efter vedtagelsen af beslutningen om godkendelse af projektet. Rapporten skal indeholde foelgende:

- en beskrivelse af det hidtidige forloeb

- en analyse af de forskelle, der maatte vaere i forhold til den oprindeligt fastsatte plan for gennemfoerelsen

- en beskrivelse af de vigtigste opstaaede problemer og af de foranstaltninger, der er truffet for at imoedegaa dem.

Paa grundlag af oplysningerne i de aarlige rapporter kan Kommissionen og medlemsstaten om noedvendigt aendre finansieringsplanen for projektet og foretage tilpasninger heraf.

Den endelige rapport, der skal forelaegges seks maaneder efter den fysiske afslutning af projektet, skal indeholde en beskrivelse af det gennemfoerte arbejde og dets overensstemmelse med beslutningen om godkendelse af projektet, ligesom den skal indeholde en foerste vurdering af mulighederne for at opnaa de tilstraebte resultater.

Betalingen af den resterende EF-stoette er betinget af, at den endelige rapport er godkendt.

Kontrol

7. Saavel medlemsstaten som Kommissionen kan foretage kontrol i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88. Medlemsstaten og Kommissionen udveksler straks alle relevante oplysninger om resultaterne.

8. I en periode paa tre aar efter den sidste betaling vedroerende projektet skal den myndighed, der er ansvarlig for gennemfoerelsen, holde alle udgiftsbilag til raadighed for Kommissionen.

9. Medlemsstaten holder alle relevante nationale rapporter om den foretagne kontrol til raadighed for Kommissionen.

B. Vurdering

10. Efter anmodning fra medlemsstaten eller paa Kommissionens initiativ kan der foretages en vurdering af projektet under dets gennemfoerelse med henblik paa at bedoemme, om denne forloeber i overensstemmelse med de oprindeligt fastsatte maal, og med henblik paa at fremsaette forslag om tilpasninger under hensyntagen til de problemer, der er opstaaet under gennemfoerelsen. Tilsynsudvalget tager hensyn til denne evaluering.

11. Naar projektet er blevet afsluttet, kan der foretages en efterfoelgende vurdering af dets virkninger, idet medlemsstaten og Kommissionen ved faelles aftale fastlaegger, hvem der skal foretage en saadan vurdering.

BILAG V

INFORMATION OG OMTALE Den beroerte medlemsstat skal soerge for, at offentligheden bliver opmaerksom paa Faellesskabets rolle i forbindelse med projektets finansiering. Med henblik herpaa boer der bl.a. traeffes foelgende foranstaltninger:

- Informationstavler af passende stoerrelse, som aftales mellem medlemsstaten og Kommissionen, skal opsaettes ved projektet. Af disse tavler skal det fremgaa, at De Europaeiske Faellesskaber via Samhoerighedsfonden finansierer projektet med en stoettesats paa 85 %. Informationstavlerne forsynes med de relevante EF-symboler.

- Medlemsstaten skal soerge for passende omtale af projektet og i den forbindelse isaer udnytte audiovisuelle midler. Ved en saadan omtale skal der oplyses om maalene og foranstaltningerne og om de fordele, som projektet vil medfoere for almenheden.

- Medlemsstaten skal stille brochurer, oplysningsblade og andre oplysningskilder til raadighed for offentligheden. Den kan benytte sig af Faellesskabets distributionskanaler til uddeling af disse brochurer og oplysningsblade.

- Medlemsstaten skal lige fra begyndelsen soerge for, at der er let adgang til enhver form for oplysninger om projektet, som offentligheden maatte oenske. I forbindelse med miljoeprojekter skal Raadets direktiv 90/313/EOEF (1) overholdes.

Medlemsstaten skal senest to maaneder efter vedtagelsen af beslutningen raadfoere sig med Kommissionen om de initiativer, som den paataenker at tage i saa henseende. Den skal ogsaa hvert aar underrette Kommissionen om de trufne foranstaltninger vedroerende information og omtale.

(1) EFT nr. L 158 af 23. 6. 1990, s. 56.

BILAG VI

OVERHOLDELSE AF BETINGELSERNE I BESLUTNINGEN OG IAGTTAGELSE AF FAELLESSKABETS POLITIK PAA DE RELEVANTE OMRAADER 1. Medlemsstaten og stoettemodtagerne soerger for, at EF-midlerne anvendes til de planlagte formaal.

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med et givet projekt finder, at denne forpligtelse eller andre betingelser i beslutningen eller i Faellesskabets politik paa de relevante omraader ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt, undersoeger den sagen og anmoder i den forbindelse medlemsstaten eller den myndighed, der af denne er blevet udpeget til at gennemfoere projektet, om at fremsaette kommentarer inden for en naermere fastsat frist.

Efter undersoegelsen kan Kommissionen standse udbetalingen af EF-midler. I saa fald giver den den myndighed i medlemsstaten, der er ansvarlig for projektets gennemfoerelse, meddelelse herom.

Skrivelsen med denne meddelelse vil ogsaa indeholde en angivelse af de foranstaltninger, der skal traeffes vedroerende de EF-midler, der allerede er udbetalt til projektet.

3. For projekter, hvor ovennaevnte skridt er blevet taget, betragtes den aktuelle og de resterende betalinger som helt eller delvis suspenderet, indtil det paa en for Kommissionen tilfredsstillende maade er godtgjort, at de noedvendige foranstaltninger til afhjaelpning af problemerne er blevet truffet.

4. Hvis det ved undersoegelsen i sidste ende konstateres, at betingelserne i beslutningen og i Faellesskabets politik paa de relevante omraader ikke er blevet overholdt, og at medlemsstaten ikke har taget skridt til at rette op paa forholdet, vil stoetten blive nedsat eller annulleret. For tilbagebetaling af uberettiget udbetalte midler henvises til bilag III, punkt 11.

Top