EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0220

94/220/EF: Kommissionens beslutning af 26. januar 1994 om krav til Frankrig om at indstille udbetalingen af støtte til Bull-gruppen i strid med EF-traktatens artikel 93, stk. 3 (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 107, 28.4.1994, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/220/oj

31994D0220

94/220/EF: Kommissionens beslutning af 26. januar 1994 om krav til Frankrig om at indstille udbetalingen af støtte til Bull-gruppen i strid med EF-traktatens artikel 93, stk. 3 (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 107 af 28/04/1994 s. 0061 - 0062


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 26. januar 1994 om krav til Frankrig om at indstille udbetalingen af stoette til Bull-gruppen i strid med EF-traktatens artikel 93, stk. 3 (Kun den franske udgave er autentisk) (Tekst af betydning for EOES) (94/220/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 93, stk. 2 og 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

(1) I skrivelse af 6. december 1993 underrettede de franske myndigheder Kommissionen om, at de agtede at tilfoere Bull-gruppen (»Bull«) yderligere aktiekapital paa i alt 8,6 mia. ffr., hvoraf den franske stat ville tegne sig for de 7 mia. ffr. og France Télécom for resten.

Det blev ligeledes naevnt i skrivelsen, at 4,5 mia. ffr. af dette beloeb ville blive udbetalt af den franske stat til Bull for regnskabsaaret 1993. De franske myndigheder har meddelt kommissionsmedlemmet med ansvar for konkurrencepolitik, at den franske stat allerede har udbetalt beloebet. Dette er blevet bekraeftet af Frankrigs faste repraesentation. Desuden skulle kapitalindskuddet paa 1,6 mia. ffr. fra France Télécom ifoelge det oplyste ogsaa vaere blevet udbetalt.

Disse beloeb er udbetalt i strid med EF-traktatens artikel 93, stk. 3, og i betragtning af, at Kommissionen ikke allerede har vedtaget en beslutning om stoetten, maa den derfor betragtes som ulovlig.

(2) Ved skrivelse af 8. december 1993 anmodede Kommissionen den franske regering om at udsaette kapitalindskuddene, indtil den kunne vedtage en beslutning herom; desuden blev der ved den lejlighed anmodet om en fyldig redegoerelse for Bulls omstruktureringsplaner.

Den 17. december 1993 sendte Kommissionen endnu en skrivelse til de franske myndigheder, hvori den med hensyn til de kapitalindskud, som ikke var kommet til udbetaling i 1993, kraevede en fyldig redegoerelse for kapitalindskuddene og vedlagde en liste med spoergsmaal med relation hertil.

Desuden blev det naevnt i skrivelsen, at hvis Kommissionen ikke havde modtaget de kraevede oplysninger inden for 15 arbejdsdage, ville den vaere noedsaget til at indlede den i artikel 93, stk. 2, omhandlede procedure og vedtage en beslutning om indstilling af stoetteudbetalingen.

(3) Svarfristen paa 15 arbejdsdage udloeb den 11. januar 1994. Selv om Kommissionen modtog et svar paa ovennaevnte skrivelse den 11. januar, indeholdt dette ingen besvarelse af de stillede spoergsmaal.

(4) Paa grundlag af de foreliggende oplysninger har Kommissionen forstaaet, at stoetteforanstaltningen omfatter et yderligere kapitalindskud fra den franske stat paa 2,5 mia. ffr.

Dette indskud kan betragtes som stoette, da det ikke er et indskud, som en privat investor ville foretage under normale markedsoekonomiske forhold. Dette kommer tydeligt til udtryk i Bulls kritiske finansielle situation og i det forhold, at naesten hele beloebet paa 4 mia. ffr. af det aktuelle kapitalindskud forventes absorberet, naar Bull er faerdig med omstruktureringen.

Desuden opfylder indskuddet ikke kriterierne i hverken Kommissionens meddelelse fra 1984 om offentlige myndigheders kapitalandel i aktieselskaber eller Kommissionens meddelelse fra 1993 om offentlige virksomheder i fremstillingssektoren.

(5) Paa baggrund af ovenstaaende, og som EF-Domstolen har udtalt i dom af 14. februar 1990 i sag C-301/87 (Boussac) (1), hvor der var tale om en overtraedelse af artikel 93, stk. 3, kan Kommissionen vedtage en midlertidig beslutning, hvori det af den paagaeldende medlemsstat, i dette tilfaelde Frankrig, kraeves, at den straks indstiller udbetalingen af stoette til Bull og stiller alle dokumenter og oplysninger, der er noedvendige for at undersoege stoettens forenelighed med faellesmarkedet, til raadighed for Kommissionen.

Hvis Frankrig undlader at efterkomme denne beslutning ved ikke at indstille udbetalingen af stoetten, vil Kommissionen desuden, samtidig med den igangvaerende undersoegelse af sagens faktuelle indhold finder sted, i henhold til gaeldende retspraksis kunne indbringe sagen direkte for Domstolen for at faa fastslaaet overtraedelsen af sin beslutning, jf. artikel 93, stk. 2, andet afsnit.

I betragtning af den direkte virkning af artikel 93, stk. 3, (2) og det entydige og betingelsesloese krav om at udbetaling af stoetten indstilles oejeblikkelig, skal denne beslutning finde fuld anvendelse i det franske retssystem uden behov for at aendre det lovgivningsinstrument, hvorved stoetten blev indfoert, ved hjaelp af yderligere lovgivning eller forvaltningsakter.

Kommissionen skal i denne forbindelse understrege, at ikke blot nationale domstole, men ogsaa nationale administrative myndigheder, herunder ogsaa lokale og regionale myndigheder, skal anvende EU-lovgivningen i stedet for national lovgivning, naar der opstaar en konflikt mellem de to, saadan som det klart er fastslaaet i Domstolens retspraksis (3).

Kommissionen har ogsaa i en saerskilt beslutning, vedtaget den 26. januar 1994, udvidet den procedure, der er fastsat i artikel 93, stk. 2, over for denne stoette, da den paa grundlag af de foreliggende oplysninger finder, at stoetten ikke er forenelig med faellesmarkedet i medfoer af artikel 92, stk. 1, eller med EOES-aftalens funktion i medfoer af denne aftales artikel 63, stk. 1, og at den paa dette stadium ikke kan omfattes af en af de undtagelser, der er fastsat i artikel 92, stk. 2 og 3.

Kommissionen skal understrege, at hvis der paa et senere tidspunkt traeffes en negativ endelig beslutning om den omhandlede stoette, kan Kommissionen kraeve, at ulovligt udbetalt stoette, der er blevet udbetalt i strid med procedurereglerne i artikel 93, stk. 3, skal tilbagebetales (4). Ophaevelse af stoetteforanstaltningen vil indebaere, at den skal tilbagebetales med rente til den kommercielle rentesats, som den franske referencerentesats (5) er baseret paa, med virkning fra den dato, hvor den ulovlige stoette blev ydet. Denne foranstaltning er noedvendig for at genoprette status quo fra foer stoetteudbetalingen (6) ved at fjerne de finansielle fordele, som virksomheden, der modtager den ulovlige stoette, paa urimelig maade har nydt godt af siden datoen for stoetteudbetalingen -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Frankrig indstiller straks udbetalingen af yderligere stoette, isaer det planlagte kapitalindskud paa 2,5 mia. ffr. til Bull, som er vedtaget i strid med artikel 93, stk. 3, og underretter inden for 15 dage Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at efterkomme dette krav.

Artikel 2

Frankrig stiller senest 30 dage efter meddelelsen af denne beslutning alle noedvendige oplysninger til raadighed for Kommissionen, saerlig de oplysninger der anmodes om i Kommissionens skrivelse af 17. december 1993 til de franske myndigheder, saa Kommissionen kan foretage en saglig vurdering af den i artikel 1 naevnte stoette.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. januar 1994.

Paa Kommissionens vegne

Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen

(1) Sml. 1990, s. I-307.

(2) Se dommene i sag 77/72, Caplongo, Sml. 1973, s. 611, sag 120/73 Lorenz, Sml. 1973, s. 1474 og sag 78/76 Steinicke, Sml. 1977, s. 595.

(3) Se dommene i sag 166/77, Simmenthal, Sml. 1978, s. 629 og sag 103/88, Costanzo, Sml. 1989, s. 1839.

(4) Se dommene i sag 70/72, Kohlegesetz, Sml. 1973, s. 813 og sag 310/85, Deufil, Sml. 1987, s. 901. Se ogsaa Kommissionens meddelelse, EFT nr. C 318 af 24. 11. 1983, s. 3.

(5) EFT nr. C 31 af 3. 2. 1979, s. 9, bilagets afsnit 15.

(6) Se dom i sag C-142/87, Tubemeuse, Sml. 1990, s. I-959.

Top