Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0168

94/168/EF, Euratom: Kommissionens beslutning af 22. februar 1994 om de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser

OJ L 77, 19.3.1994, p. 51–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 116 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 116 - 123
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 121 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 121 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 41 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/168/oj

31994D0168

94/168/EF, Euratom: Kommissionens beslutning af 22. februar 1994 om de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser

EF-Tidende nr. L 077 af 19/03/1994 s. 0051 - 0058
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0116
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0116


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. februar 1994 om de foranstaltninger, der skal traeffes med henblik paa gennemfoerelse af Raadets direktiv 89/130/EOEF, Euratom om harmonisering af fastlaeggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (94/168/EF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 89/130/EOEF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlaeggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets forordning (EOEF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkraevning af egne indtaegter hidroerende fra mervaerdiafgiften (2) fastsaetter, at:

- grundlaget for egne indtaegter hidroerende fra mervaerdiafgiften beregnes paa grundlag af nationalregnskaberne (artikel 4)

- Kommissionen sikrer sig, at de anvendte oplysninger og de beregninger, der foretages er fyldestgoerende (artikel 11)

- medlemsstaterne forsyner Kommissionen med de noedvendige oplysninger (artikel 12);

Raadets forordning (EOEF, Euratom) nr. 1552/89 af 29. maj 1989 om gennemfoerelse af afgoerelse 88/376/EOEF, Euratom om ordningen for Faellesskabernes egne indtaegter (3) fastsaetter, at Kommissionen hvert aar efterproever de meddelte aggregater for fejl, og at medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at lette denne kontrol;

Raadet og Kommissionen har i den erklaering, de afgav ved vedtagelsen af direktiv 89/130/EOEF, Euratom og som er modtaget i referatet af raadsmoedet, tilkendegivet, at det udvalg, som er nedsat i medfoer af naevnte direktivs artikel 6, herefter kaldet »BNI-udvalget«, skal koncentrere sig om at forbedre daekningsgraden af den saakaldte paralleloekonomi i nationalregnskaberne;

daekningen af oekonomisk aktivitet, som udfoeres i strid med lovgivningen om beskatning og social sikkerhed, er i medlemsstaterne opgoerelser af bruttonationalindkomsten i markedspriser, herefter kaldet »BNImp«, i oejeblikket ikke ensartet;

populationen af produktionsenheder er relevant for beregningen af BNImp, uanset hvilken af de tre metoder til beregning af bruttonationalproduktet i markedspriser, herefter kaldet »BNPmp«, der anvendes;

begrebet beskaeftigelse, som ligger til grund for BNPmp, er afgoerende for beregningen af BNPmp fra produktions- og indkomstsiden, og alle medlemsstater anvender mindst én af disse metoder til beregning af BNPmp;

demografiske kilder (folketaellinger, EF-undersoegelse af arbejdsstyrken) udgoer et effektivt middel til validering af de beskaeftigelser, som ligger til grund for BNPmp;

ni medlemsstater har gennemfoert folketaellinger i 1990/91, og de oevrige lande har paa grundlag af registre og/eller stikproeveundersoegelser kunnet fremlaegge sammenlignelige data;

undersoegelsen af arbejdsstyrken har siden 1987 vaeret gennemfoert paa en harmoniseret maade i de tolv medlemsstater;

den direkte interview-form, som anvendes ved undersoegelsen af arbejdsstyrken, kan og har i visse tilfaelde vist sig at foere til, at der afsloeres beskaeftigelse ud over den, der fremgaar af folketaellinger;

person-, selskabs- samt mervaerdiafgiftssystemer og tilsvarende skattekontrolmekanismer eksisterer i alle medlemsstater;

oplysninger fra den udfoerte skattekontrol kan eventuelt anvendes til at justere for manglende angivelse af skattedata og fejlindberetning i forbindelse med undersoegelser;

i nogle medlemsstater anvendes oplysninger fra skatterevisioner allerede til dette formaal;

i henhold til naerhedsprincippet kan foranstaltningerne med henblik paa at goere BNImp mere daekkende, hvorved det bliver muligt af udarbejde harmoniserede data, kun gennemfoeres effektivt paa faellesskabsplan; disse foranstaltninger vil i de enkelte medlemsstater blive truffet under ledelse af de organer og institutioner, som er ansvarlige for udarbejdelse af officielle statistikker;

BNI-udvalget er blevet hoert og har ikke afvist den foranstaltning, der er fastsat i denne beslutning -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

AFSNIT I

Formaal og undersoegelsesomraade

Artikel 1

1. Formaalet med denne beslutning er at goere BNPmp mere daekkende som hovedelement i medlemsstaternes BNImp med hensyn til oekonomisk aktivitet i henhold til produktionsafgraensningen i Det Europaeiske Nationalregnskabssystem (ENS). Dette omfatter oekonomisk aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke udoeves i overensstemmelse med lovgivningen vedroerende beskatning og social sikring.

2. OEkonomiske aktiviteter, der som saadan er ulovlig i henhold til national lovgivning, ligger uden for denne beslutnings foranstaltninger.

3. De foerste resultater af de programmer, der er fastsat i henhold til afsnit III, IV, V og VI, skal vaere integreret i medlemsstaternes BNI-opgoerelser senest den 30. september 1995.

AFSNIT II

Definition af betingelser

Artikel 2

BNI- og BNP-opgoerelser er udtoemmende, naar de daekker ikke blot produktion, primaere indkomster og udgifter, som er direkte observeret i statistiske undersoegelser eller administrative registre, men ogsaa produktion, primaere indkomster og udgifter, som ikke er direkte observeret. Det sidste vedroerer f.eks. et eller flere af foelgende faenomener:

- manglende oplysninger om registrerede og oekonomiske aktive enheder i statistiske registre

- skatteunddragelse eller (og) unddragelse af socialsikringsbidrag

- dispensation fra pligten til at fremlaegge oplysninger fra skatte- og socialsikringsmyndighederne.

Manglende oplysninger i statistiske registre omfatter manglende registrering i disse registre af oekonomiske aktive enheder, som er registreret hos skatte- eller socialmyndigheder, og omfatter registrering i statistiske registre af enheder, der ikke er oekonomisk aktive.

Skatteunddragelse og unddragelse af betaling af socialsikringsbidrag omfatter fremlaeggelse af tal for skatte- og socialmyndigheder, som indeholder udeladelser eller er forfalskede, og det omfatter endvidere manglende fremlaeggelse af lovpligtig selvangivelse eller oplysninger til socialsikringssystemet, f.eks. ved produktionsenheder, som holdes skjult.

Dispensation fra den lovpligtige fremlaeggelse af oplysninger for skatte- og socialmyndighederne er f.eks. relateret til taerskler for den obligatoriske registrering af visse aktiviteter eller transaktioner. Den omfatter ogsaa dispensation for specifikke grupper af personer eller virksomheder samt fremlaeggelse af delvise selvangivelser, naar dette ikke er i strid med skatte- og socialsikringslovgivningen.

Det beskaeftigelsesbegreb, der skal anvendes, er det »indenlandske beskaeftigelsesbegreb« i henhold til ENS, artikel 808 til 814.

AFSNIT III

Beskrivelse af beregninger og justeringer til sikring af udtoemmende aktuelle BNI-opgoerelser

Artikel 3

Medlemsstaterne udarbejder en beskrivelse af alle de beregninger og justeringer, som menes at afspejle produktion, primaere indkomster og udgifter, der ikke direkte kan observeres som anfoert i artikel 2. Beregningerne og justeringerne kan vaere eksplicitte eller implicitte.

Eksempler paa implicitte justeringer er pris-maengde beregninger og opgoerelser udledt fra efterspoergselssiden ved hjaelp af undersoegelser af koeberne af varer og tjenesteydelser. Saa vidt muligt skal beskrivelserne indeholde en opdeling af de paagaeldende justeringer og beregninger i henhold til nedenstaaende liste:

1) manglende oplysninger om registrerede og oekonomiske aktive enheder i statistiske registre

2) skatteunddragelse eller (og) unddragelse af betaling af socialsikringsbidrag

2.1) produktionsenheder, som holdes skjult

2.2) anden unddragelse, navnlig fejlagtige og manglende angivelser fra registrerede virksomheder

3) dispensation fra registrering hos skatte- eller socialsikringsmyndigheder:

3.1) paa grund af nedre graenser for registrering

3.2) andre aarsager til dispensation fra registrering.

Beskrivelsen skal referere til ét af de seneste aar, for hvilket der eksisterer endelige opgoerelser.

Artikel 4

Medlemsstater, som anvender produktionsmetoden ved beregning af BNP, udarbejder en tabel over alle saadanne justeringer og beregninger efter branche i henhold til NACE-CLIO R44 eller, hvis det ikke er muligt, paa det aggregeringsniveau, der er anvendt ved deres beregninger, og mindst paa det niveau, der er anvendt i NACE-CLIO R25 (se ENS, kapitlet om klassificering og kodning). Tabellen skal:

- beskrive justeringstypen (f.eks. aarsag til justeringen, hvad enten det drejer sig om en implicit eller eksplicit justering, registreringstaersklens niveau, osv.)

- beskrive de(n) datakilde(r), som bruges ved justeringen (type, aar, relation til aktivitetsomraade i NACE-CLIO-klassen)

- beskrive beregningsmetoden (anvendte variabler, forudsaetninger, med konkrete eksempler paa beregningsmetode)

- for eksplicitte justeringer: beskrive vaerdien af justeringen i absolutte tal og som en procentdel af bruttovaerditilvaeksten (for hvilken den endelige opgoerelse efter alle aendringer og integrering skal anvendes)

- for implicitte justeringer: indeholde en forklaring paa, hvorfor dette er en implicit justering, og om muligt levere dokumentation for validiteten i de anvendte forudsaetninger.

Tabellen vises i bilag I.

Artikel 5

Medlemsstater, som anvender indkomstmetoden ved beregning af BNP, udarbejder en beskrivelse af alle saadanne justeringer og beregninger med hensyn til loenninger og arbejdsgiverbidrag, bruttorestindkomst i virksomheder, der ikke er selskaber eller selskabslignende, samt bruttorestindkomst i selskaber. Tabellen, der anvendes til denne beskrivelse, skal efter sektor eller branche vise:

- justeringstype (som anfoert i artikel 4)

- datakilder brugt ved justeringen (som anfoert i artikel 4)

- beregningsmetoden (som anfoert i artikel 4)

- for eksplicitte justeringer: det absolutte og det relative omfang (som anfoert i artikel 4)

- for implicitte justeringer: den logiske begrundelse (som anfoert i artikel 4).

Tabellen vises i bilag II.

Artikel 6

Medlemsstater, som anvender udgiftsmetoden til beregning af BNP, skal i alle tilfaelde, hvor udgiftstallene er baseret paa salg eller koeb af producentenheder (f.eks. producenters detailsalg eller koeb af kapitalgoder), udarbejde en beskrivelse af alle saadanne justeringer og beregninger. Den tabel, der anvendes ved denne beskrivelse, skal paa det aggregeringsniveau, som anvendes ved beregningerne, vise:

- justeringstypen (som anfoert i artikel 4)

- datakilder brugt ved justeringen (som anfoert i artikel 4)

- beregningsmetoderne (som anfoert i artikel 4)

- for eksplicitte justeringer: justeringens absolutte og relative omfang. Omfanget skal udtrykkes som en procentdel (for hvilken den endelige opgoerelse efter alle aendringer skal anvendes)

- for implicitte justeringer: den logiske begrundelse (som anfoert i artikel 4).

Tabellen til denne beskrivelse vises i bilag III.

Artikel 7

Hvis der ved opgoerelsen af BNP ikke foretages justeringer eller kun delvise justeringer for mangler, unddragelse eller dispensation, skal medlemsstaterne fremsaette forslag til et program til afhjaelpning af disse mangler.

Artikel 8

Alle oplysninger, som er naevnt i artikel 3 til 7, skal sendes til De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor senest den 30. juni 1994. De bliver i loebet af anden halvdel af 1994 droeftet af BNI-udvalget.

AFSNIT IV

Validering af den beskaeftigelse, som ligger til grund for nuvaerende BNI-overslag

Artikel 9

Medlemsstaterne skal sammenholde beskaeftigelsesdata i henhold til demografiske kilder med den beskaeftigelse, som ligger til grund for de nuvaerende BNI-opgoerelser. Det beskaeftigelsesbegreb, som skal anvendes, omhandler den befolkning, som er bekraeftiget i landet. Hvis en demografisk datakilde ikke er i overensstemmelse med beskaeftigelsesbegrebet, skal der foerst udarbejdes en tabel, som viser de aendringer, der skal foretages for at opnaa en saadan overensstemmelse. Tabellen skal, saa vidt muligt og i henhold til national praksis, vise:

- aaragen til aendringen

- den datakilde, som anvendes ved aendringer, og deres vaesentligste karakteristika

- beregningsmetoden (variabler, forudsaetninger og et konkret eksempel paa en beregning)

- omfanget af aendringen (i absolutte tal og som en procentdel af arbejdskraftens stoerrelse).

Tabellen vises i bilag IV. Med hensyn til arbejdsstyrkeundersoegelsens tal skal der foretages aendringer for f.eks. personer, som bor i faelles husholdninger, og indbyggere, som arbejder i udlandet. Da arbejdsstyrkeundersoegelsen er en stikproeveundersoegelse, skal metoden til totalen for landet som helhed ogsaa beskrives (datakilder og beregningsmetode). Medlemsstaterne anmodes om at give oplysning om fejlmarginer i folketaellingen og arbejdsstyrkeundersoegelsen. Endvidere skal der udarbejdes tabeller, som viser aendringerne for hver med fordeling paa brancher. Hertil anvendes klassifikationen i NACE-CLIO R44 for tjenesteydelser eller NACE-CLIO R25 for de andre brancher. Tabellen vises i bilag V.

Artikel 10

Medlemsstaterne udarbejder for 1990 eller 1991 en tabel pr. branche over det samlede antal loenmodtagere og selvstaendige erhvervsdrivende ifoelge folketaellingen, arbejdsstyrkeundersoegelsen og nationalregnskaberne. Den anvendte brancheklassifikation skal vaere NACE-CLIO R44 for tjenesteydelser og NACE-CLIO R25 for de andre brancher. Kilden til beskaeftigelsestallene, som ligger til grund for nationalregnskaberne, og den maade, hvorpaa de er relaterede til tallene for vaerditilvaekst og faktorindkomster, skal beskrives. Dataene fra arbejdsstyrkeundersoegelsen skal specificere:

- fuldtids- og deltidsjob for ansatte

- antallet af beskaeftigede i foerste job

- gennemsnitligt antal arbejdstimer i foerste job

- antallet af beskaeftigede i andet job

- gennemsnitligt antal arbejdstimer i andet job

- og fuldtidsaekvivalenterne for foerste og andet job.

Tabellen vises i bilag VI. Endvidere opgives alle tilgaengelige officielle overslag over antallet af illegale immigranter og deres aktivitet.

Konverteringen fra antallet af jobs til fuldtidsaekvivalenter skal beskrives. Beskrivelsen skal indeholde datakilderne, variablerne, forudsaetninger og et konkret eksempel paa beregningen af fuldtidsaekvivalenter. Konverteringen skal tage hoejde for faenomener som midlertidig beskaeftigelse, saesonarbejde, elevpladser og illegale immigranter.

Hvis der for visse oekonomiske aktiviteter viser sig vaesentlige forskelle, skal medlemsstaterne give de noedvendige oplysninger paa det mest detaljerede niveau i den nationale klassifikation af oekonomiske aktiviteter.

Artikel 11

Medlemsstater, som raader over arbejdspladstaellinger, udvidede arbejdsstyrkeundersoegelser, tidsanvendelsesundersoegelser, specielt maalrettede undersoegelser af privatforbrug eller andre data, som kaster lys over beskaeftigelsen i almindelighed og sekundaere aktiviteter i saerdeleshed, kan fremlaegge supplerende tabeller indeholdende disse oplysninger. Navnlig:

- medlemsstater, som har arbejdspladstaelling (eller registerbaseret jobtaelling) til raadighed, kan udarbejde en tabel, fordelt paa brancher, over antallet af jobs, som udfoeres af loenmodtagere og selvstaendige, ifoelge arbejdspladstaellingen

- medlemsstater, som raader over en udvidet arbejdsstyrkeundersoegelse, hvori der stilles supplerende spoergsmaal, tidsanvendelsesundersoegelser eller specielt maalrettede undersoegelser af privatforbrug, kan udarbejde tabeller, som viser antallet af beskaeftigede i andet job, som det fremgaar af disse kilder.

Artikel 12

De i artikel 9, 10 og 11 naevnte oplysninger sendes til De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor senest den 30. juni 1994. De vil blive droeftet af BNI-udvalget i loebet af anden halvdel af 1994.

AFSNIT V

Beskrivelse af regler og statistiske justeringer vedroerende indkomst i form af naturalier og drikkepenge

Artikel 13

1. Medlemsstaterne udarbejder en oversigt over gaeldende beskatningsregler for hvert af foelgende punkter:

- erhvervskoeretoejer anvendt til private formaal

- arbejdsgiveres bidrag til driftsomkostninger ved kantiner, inklusive udgiften til den mad, der serveres, og afloenning af kantinepersonale, men eksklusive leje, rengoering, opvarmning, elektricitet og andre udgifter i forbindelse med facilitetens drift

- spisebilletter, som af arbejdsgivere udleveres til ansatte

- kost og logi, som leveres vederlagsfrit eller til reducerede priser til ansatte i hoteller, restaurationsvirksomheder og landbrug

- vederlagsfri boliger og boliger, som udlejes til ansatte til en leje under markedsprisen

- vaerdien af de renter, som arbejdsgivere giver afkald paa, naar de laaner penge til personalet til nedsat rente eller rentefrit

- ansattes frirejser eller rejser til reduceret pris

- elektricitet og kul, som leveres vederlagsfrit eller til reducerede priser til ansatte

- fri telefon (hjemme)

- handlendes forbrug af egne varer og tjenesteydelser

- alle andre indkomstelementer af kvantitativ betydning.

Medlemsstaterne skal for hvert af disse punkter beskrive de metoder, som bruges til at sikre, at baade den del, som er skattepligtig indkomst, og den del, som er skattefri, behandles som loenninger og arbejdsgiverbidrag eller bruttorestindkomst i virksomheder, der ikke er selskaber eller selskabslignende (og ikke som forbrug af raavarer og tjenesteydelser). Hvis der foretages justeringer for specifikke punkter, skal datakilderne, beregningsmetoden og justeringens omfang beskrives.

2. Medlemsstaterne skal sammenligne deres opgoerelser af naturalieindkomster med resultaterne af den fireaarlige EF-arbejdskraftsomkostningsundersoegelse, eftersom sidstnaevnte ogsaa indeholder oplysninger om naturalieindkomster. Denne sammenligning skal beskrives af medlemsstaterne.

Artikel 14

De anvendte beregninger vedroerende drikkepenge skal beskrives. Dette omfatter en beskrivelse af de vaesentligste karakteristika ved den anvendte datakilde (type, aar osv.).

Artikel 15

Hvis de beskrivelser, som er naevnt i artikel 13 og 14, tydeliggoer, at en eller flere af de naevnte komponenter af indkomst i naturalier eller drikkepenge ikke er tilstraekkeligt behandlet i beregningen af BNP, skal medlemsstaterne fremsaette forslag til, hvordan denne del af indkomsten i fuldt omfang kan tages med i beregningen.

Artikel 16

Bekrivelser og forslag skal fremsendes til De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor senest den 30. juni 1994. De vil blive droeftet af BNI-udvalget i loebet af anden halvdel af 1994.

AFSNIT VI

Undersoegelse af anvendelsen af oplysninger fra skattekontrol til forbedring af BNI-opgoerelsernes fuldstaendighed

Artikel 17

Medlemsstaterne skal senest den 30. juni 1994 fremlaegge en rapport for De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor om muligheden for at anvende materiale fra skattekontrolforanstaltninger til at goere BNI-opgoerelserne mere udtoemmende. Rapporten skal navnlig daekke:

- typen af oplysninger, som er til raadighed (hvilken type kontrol: lejlighedsvis/regelmaessig, for hvilke aar, kriterier for udvaelgelse af enheder til kontrol af, og de anvendte variabler)

- tilgaengeligheden af disse oplysninger. Dette indbefatter de beregninger, som kan udfoeres, ved at statistiske kontorer faar adgang til anonyme data fra skatteregistre. Det omfatter endvidere de beregninger, som paa grund af love om databeskyttelse i givet fald maatte udfoeres af skattemyndighederne selv

- nytten af disse oplysninger med henblik paa at goere medlemsstaternes BNI-overslag mere udtoemmende.

Rapporten vil blive droeftet af BNI-udvalget i loebet af anden halvdel af 1994.

Artikel 18

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. februar 1994.

Paa Kommissionens vegne

Henning CHRISTOPHERSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 49 af 21. 2. 1989, s. 26.

(2) EFT nr. L 155 af 7. 6. 1989, s. 9.

(3) EFT nr. L 155 af 7. 6. 1989, s. 1.

BILAG I

Tabel som supplement til artikel 4: beskrivelse af beregninger og justeringer, som afspejler mangler, unddragelse eller dispensation i forbindelse med beregninger efter produktionsmetoden

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG II

Tabel som supplement til artikel 5: beskrivelse af beregninger og justeringer, som registrerer mangler, unddragelse eller dispensation i forbindelse med beregninger efter indkomstmetoden

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG III

Tabel som supplement til artikel 6: beskrivelse af beregninger og justeringer, som afspejler mangler, unddragelse eller dispensation i forbindelse med beregninger efter udgiftsmetoden

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG IV

Tabel som supplement til artikel 9: aendringer i overensstemmelse med det indenlandske beskaeftigelsesbegreb.

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG V

Tabel som supplement til artikel 9: aendringerne i overensstemmelse med det indenlandske beskaeftigelsesbegreb opdelt efter omraade.

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG VI

Tabel som supplement til artikel 10: Omfanget af arbejdsstyrken i henhold til folketaellingen, arbejdsstyrkeundersoegelsen og nationalregnskaberne (NB: efter at der er foretaget de noedvendige aendringer i overensstemmelse med det indenlandske beskaeftigelsesbegreb, se tabel til artikel 9).

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Top