EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2454

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks

EFT L 253 af 11.10.1993, p. 1–766 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; ophævet ved 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj

31993R2454

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks

EF-Tidende nr. L 253 af 11/10/1993 s. 0001 - 0766
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 10 s. 0001
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 10 s. 0001


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 2913/92 om indfoerelse af en EF-toldkodeks

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indfoerelse af en EF-toldkodeks (1), i det foelgende benaevnt kodeksen, saerlig artikel 249, og

(1) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992.

ud fra foelgende betragninger:

Kodeksen samler de nuvaerende toldforskrifter i én retsakt; samtidig er der foretaget aendringer af forskrifterne, for at de kan foreligge i en mere sammenhaengende og forenklet form, hvorved ogsaa visse mangler er blevet udbedret; den udgoer dermed udtoemmende EF-forskrifter paa omraadet;

begrundelserne for Raadets kodificering af toldforskrifterne gaelder ogsaa for gennemfoerelsesbestemmelserne hertil; derfor boer ogsaa gennemfoerelsesbestemmelserne til toldforskrifterne, som hidtil har vaeret spredt over en maengde faellesskabsforordninger og -direktiver, samles i én forordning;

en saadan kodeks om gennemfoerelse af EF-toldforskrifterne boer indeholde de nuvaerende gennemfoerelsesbestemmelser paa toldomraadet; paa grundlag af de erfaringer, der er gjort, er det dog noedvendigt

- at tilpasse disse regler efter bestemmelserne i kodeksen

- at udvide raekkevidden af visse bestemmelser, der paa nuvaerende tidspunkt kun gaelder for bestemte toldprocedurer, for at tage hensyn til kodeksens generelle anvendelsesomraade

- at praecisere visse regler for at opnaa en stoerre retssikkerhed ved deres anvendelse;

aendringerne vedroerer isaer bestemmelserne om toldskyld;

anvendelsesperioden for artikel 791, stk. 2, boer begraenses til den 1. januar 1995, og inden udloebet af denne periode boer spoergsmaalet paa ny undersoeges i lyset af den erhvervede erfaring;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

DEL I

ALMINDELIGE GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER

AFSNIT I

GENERELT

KAPITEL 1

Definitioner

Artikel 1

I denne forordning forstaas ved:

1) kodeksen:

Raadets forordning (EOEF) af 2913/92 af 12. oktober 1992 om indfoerelse af en EF-toldkodeks

2) ATA-carnet:

det internationale tolddokument for midlertidig indfoersel, der er indfoert som led i ATA-konventionen

3) udvalget:

det toldkodeksudvalg, der er nedsat ved kodeksens artikel 247

4) Toldsamarbejdsraadet:

den organisation, der er oprettet ved konventionen om oprettelse af et toldsamarbejdsraad, indgaaet i Bruxelles den 15. december 1950

5) de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af varerne:

dels de oplysninger, der benyttes til at identificere varerne til handelsbrug, og som goer det muligt for toldmyndighederne at fastslaa varernes tarifering, dels varernes maengde

6) varer uden erhvervsmaessig karakter:

baade varer, hvis henfoersel under den paagaeldende toldprocedure har lejlighedsvis karakter, og varer, der ved deres art og maengde forekommer at vaere bestemt til personlig, privat brug for modtagerne eller deres familie eller for de personer, der medbringer dem, eller som forekommer at vaere beregnet til gaver

7) handelspolitiske foranstaltninger:

ikke-toldmaessige foranstaltninger, der er fastsat inden for rammerne af den faelles handelspolitik ved faellesskabsbestemmelserne om indfoersel og udfoersel af varer, saasom tilsyns- og beskyttelsesforanstaltninger, kvantitative restriktioner eller lofter samt import- eller eksportforbud

8) toldnomenklatur:

en af de i kodeksens artikel 20, stk. 3, omhandlede nomenklaturer

9) Det Harmoniserede System (HS),

Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem

10) Traktaten:

Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab.

KAPITEL 2

Afgoerelser

Artikel 2

Naar en person, der indgiver en anmodning om afgoerelse, ikke er i stand til at fremlaegge alle de dokumenter og oplysninger, der er noedvendige, for at der kan traeffes afgoerelse, skal toldmyndighederne selv fremlaegge de dokumenter og oplysninger, som er til deres raadighed.

Artikel 3

En begunstigende afgoerelse om sikkerhedsstillelse til en person, som har forpligtet sig til at betale de kraevede beloeb, naar toldmyndighederne rejser skriftligt krav herom, tilbagekaldes, saafremt den paagaeldende forpligtelse ikke overholdes.

Artikel 4

Tilbagekaldelsen vedroerer ikke varer, der paa det tidspunkt, hvor tilbagekaldelsen faar virkning, allerede er blevet henfoert under den paagaeldende procedure i medfoer af den tilbagekaldte bevilling.

Toldmyndighederne kan dog kraeve, at saadanne varer inden for en af dem fastsat frist angives til en tilladt toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

AFSNIT II

BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNINGER

KAPITEL 1

Definitioner

Artikel 5

I dette afsnit forstaas ved:

1) bindende tariferingsoplysning:

en tariferingsoplysning, der er bindende for administrationerne i alle Faellesskabets medlemsstater, naar de betingelser, der er fastlagt i artikel 6 og 7 er opfyldt

2) oplysningssoegende:

enhver person, der har anmodet toldmyndighederne om bindende tariferingsoplysninger

3) modtager:

den person, i hvis navn den bindende tariferingsoplysning er meddelt.

KAPITEL 2

Procedure for indhentning af bindende tariferingsoplysninger - meddelelse til den oplysningssoegende og fremsendelse til Kommissionen

Artikel 6

1. Anmodning om bindende tariferingsoplysninger fremsaettes skriftligt til de kompetente toldmyndigheder i den eller de medlemsstater, hvor de paagaeldende oplysninger skal anvendes, eller til de kompetente toldmyndigheder i den medlemsstat, hvor den oplysningssoegende er etableret.

2. Anmodningen om bindende tariferingsoplysninger maa kun vedroere én vare.

3. Anmodningen skal bl.a. indeholde foelgende oplysninger:

a) modtagerens navn og adresse

b) den oplysningssoegendes navn og adresse, hvis denne ikke er modtageren

c) den toldnomenklatur, hvorefter tariferingen skal foretages. Hvis den oplysningssoegende oensker at opnaa tarifering af en vare i en af de nomenklaturer, der er omhandlet i kodeksens artikel 20, stk. 3, litra b), og stk. 6, litra b), skal den paagaeldende nomenklatur udtrykkeligt naevnes i anmodningen om bindende tariferingsoplysninger

d) en detaljeret beskrivelse af varen, der goer det muligt at identificere den og fastslaa dens tarifering i toldnomenklaturen

e) varens sammensaetning samt de undersoegelsesmetoder, der eventuelt er anvendt til at bestemme den, hvis tariferingen afhaenger deraf

f) eventuelle vareproever, fotografier, tekniske tegninger, kataloger eller anden dokumentation, som kan vaere toldmyndighederne til hjaelp ved bestemmelse af, hvorledes varen skal tariferes i toldnomenklaturen

g) den forventede tarifering

h) tilsagn om efter anmodning fra toldmyndighederne at fremlaegge en oversaettelse af den eventuelt vedlagte dokumentation til den paagaeldende medlemsstats officielle sprog eller et af dens officielle sprog

i) angivelse af, hvilke oplysninger, der boer betragtes som fortrolige

j) tilkendegivelse af, om den oplysningssoegende har kendskab til, at der allerede er anmodet om eller meddelt en bindende tariferingsoplysning for en identisk eller lignende vare i Faellesskabet

k) accept af, at de angivne oplysninger maa blive lagret paa en database hos Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber; bortset fra de i kodeksens artikel 15 naevnte tilfaelde anvendes de i medlemsstaterne gaeldende bestemmelser om beskyttelse af oplysninger.

4. Mener toldmyndighederne, at anmodningen ikke indeholder alle de oplysninger, der er noedvendige, for at de kan udtale sig med sikkerhed, anmoder de den oplysningssoegende om at meddele de manglende oplysninger.

5. En fortegnelse over de toldmyndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til at modtage anmodninger om eller meddele bindende tariferingsoplysninger, offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C.

Artikel 7

1. Bindende tariferingsoplysninger skal hurtigst muligt meddeles den oplysningssoegende skriftligt. Hvis det ikke er muligt at meddele bindende tariferingsoplysninger til den oplysningssoegende senest tre maaneder efter godtagelsen af anmodningen, skal toldmyndighederne underrette den oplysningssoegende om grunden til forsinkelsen samt tilkendegive, hvornaar de forventer at kunne meddele oplysningerne.

2. Bindende tariferingsoplysninger skal meddeles paa en formular som vist i bilag 1. Meddelelsen skal indeholde angivelse af, hvilke oplysninger der er meddelt som fortrolige. Der skal desuden henvises til den i kodeksens artikel 243 omhandlede klageadgang.

Artikel 8

1. Toldmyndighederne i den beroerte medlemsstat meddeler hurtigst muligt Kommissionen en kopi af den bindende tariferingsoplysning til den oplysningssoegende (eksemplar nr. 2 i bilag 1) og oplysningerne (eksemplar 4 i samme bilag). Saa vidt muligt sker fremsendelsen ad elektronisk vej.

2. Hvis en medlemsstat anmoder herom, sender Kommissionen den hurtigst muligt oplysningerne i kopien af formularen samt de oevrige oplysninger. Saa vidt muligt sker fremsendelsen ad elektronisk vej.

KAPITEL 3

Bestemmelser vedroerende afvigende bindende tariferingsoplysninger

Artikel 9

Konstaterer Kommissionen, at der foreligger afvigende bindende tariferingsoplysninger for én og samme vare, traeffer den om noedvendigt foranstaltninger, der kan sikre ensartet anvendelse af toldnomenklaturen.

KAPITEL 4

De bindende tariferingsoplysningers retlige betydning

Artikel 10

1. Bindende tariferingsoplysninger kan kun paaberaabes af modtageren, jf. dog kodeksens artikel 5 og 64.

2. Toldmyndighederne kan kraeve, at modtageren paa det tidspunkt, hvor han afvikler toldformaliteterne, over for toldmyndighederne skal oplyse, at han er i besiddelse af bindende tariferingsoplysninger for de varer, som toldbehandles.

3. Modtageren af en bindende tariferingsoplysning kan kun goere denne gaeldende for den paagaeldende vare, saafremt toldmyndighederne finder det godtgjort, at der i alle henseender er overensstemmelse mellem den angivne vare og den vare, der er beskrevet i den forelagte tariferingsoplysning.

4. Toldmyndighederne kan forlange en oversaettelse af den forelagte tariferingsoplysning til den paagaeldende medlemsstats officielle sprog eller et af dens officielle sprog.

Artikel 11

Bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt efter den 1. januar 1991 af en medlemsstats toldmyndigheder, er bindende for de kompetente myndigheder i samtlige medlemsstater paa samme betingelser.

Artikel 12

1. Straks efter vedtagelsen af de i kodeksens artikel 12, stk. 5, naevnte retsakter eller foranstaltninger traeffer toldmyndighederne alle noedvendige foranstaltninger til, at der kun meddeles bindende tariferingsoplysninger, der er i overensstemmelse med den paagaeldende retsakt eller foranstaltning.

2. Ved anvendelse af stk. 1 skal foelgende datoer tages i betragtning:

- for de i kodeksens artikel 12, stk. 5, litra a), naevnte forordninger om aendring af toldnomenklaturen, den dato, fra hvilken de finder anvendelse

- for de i samme artikel, samme stykke, litra a), naevnte forordninger, der fastlaegger eller paavirker tariferingen af en vare i toldnomenklaturen, datoen for deres offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie L

- for de i samme artikel, samme stykke, litra b), naevnte foranstaltninger om aendring af de forklarende bemaerkninger til den kombinerede nomenklatur, datoen for deres offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C

- for en dom afsagt af De Europaeiske Faellesskabers Domstol som naevnt i samme artikel, samme stykke, litra b), datoen for dommens afsigelse

- for de i samme artikel, samme stykke, litra b), naevnte foranstaltninger om tariferingsudtalelser eller aendringer af de forklarende bemaerkninger til Det Harmoniserede Systems nomenklatur, der vedtages af Toldsamarbejdsraadet, datoen for offentliggoerelse af Kommissionens meddelelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C.

3. Kommissionen meddeler hurtigst muligt toldmyndighederne datoen for vedtagelsen af de i denne artikel omhandlede foranstaltninger og retsakter.

KAPITEL 5

Bestemmelser om ophoer af de bindende tariferingsoplysningers gyldighed

Artikel 13

Naar en bindende tariferingsoplysning som foelge af anvendelse af kodeksens artikel 12, stk. 4, andet punktum, og stk. 5, annulleres eller ophoerer med at vaere gyldig, underrettes Kommissionen hurtigst muligt herom af de toldmyndigheder, der har meddelt oplysningen.

Artikel 14

1. Naar modtageren af en bindende tariferingsoplysning, der er ophoert med at vaere gyldig af aarsager omhandlet i kodeksens artikel 12, stk. 5, oensker at paaberaabe sig oplysningen i et bestemt tidsrum i overensstemmelse med stk. 6 i naevnte artikel, underretter han toldmyndighederne herom og medsender om noedvendigt dokumentation, som giver mulighed for at kontrollere, om de med henblik herpaa fastsatte betingelser er opfyldt.

2. I saerlige tilfaelde, hvor Kommissionen i henhold til kodeksens artikel 12, stk. 7, sidste afsnit, har vedtaget at goere undtagelse fra bestemmelserne i stk. 6 i samme artikel, samt i de tilfaelde, hvor de i stk. 1 omhandlede betingelser for fortsat at paaberaabe sig den bindende tariferingsoplysning ikke er opfyldt, meddeler toldmyndighederne modtageren dette skriftligt.

KAPITEL 6

Overgangsbestemmelse

Artikel 15

De bindende tariferingsoplysninger, som er meddelt paa nationalt plan inden den 1. januar 1991, forbliver gyldige.

Bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt paa nationalt plan, og som er gyldige efter den 1. januar 1997, ophoerer dog med at vaere gyldige fra naevnte dato.

AFSNIT III

TOLDLEMPELSER PAA GRUND

AF VARENS ART

KAPITEL 1

Varer undergivet denatureringsforpligtelse

Artikel 16

De varer, der er anfoert i kolonne 3 i nedenstaaende tabel, tariferes i de i kolonne 2 ud for varerne anfoerte underpositioner paa betingelse af, at varerne denatureres med et af de denatureringsmidler, der er anfoert i kolonne 4 i naevnte tabel ved anvendelse af de maengder, der er angivet ud for hvert isaer i kolonne 5 i tabellen, saaledes at de bliver uegnede som levnedsmidler.

>TABELPOSITION>

Artikel 17

Denatureringen skal foretages saaledes, at blandingen af det produkt, der skal denatureres, og denatureringsmidlet bliver homogen, og saaledes at det ikke er oekonomisk rentabelt at adskille bestanddelene.

Artikel 18

Uanset artikel 16 kan hver medlemsstat give midlertidig tilladelse til anvendelse af denatureringsmidler, der ikke er naevnt i kolonne 4 i tabellen i naevnte artikel. Medlemsstaten skal i saa fald inden 30 dage efter tilladelsen give Kommissionen noejagtige oplysninger om denatureringsmidlernes sammensaetning og maengde. Kommissionen underretter snarest muligt de andre medlemsstater herom.

Spoergsmaalet forelaegges udvalget.

Hvis udvalget ikke inden for en periode paa hoejst 18 maaneder regnet fra den dato, hvor Kommissionen modtager oplysninger om de anvendte denatureringsmidler, har besluttet at optage disse i kolonne 4 i den naevnte tabel, kan de paagaeldende denatureringsmidler efter udloebet af fristen ikke laengere anvendes af nogen medlemsstat.

Artikel 19

Dette kapitel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i Raadets direktiv 70/524/EOEF (2).

(2) EFT nr. L 270 af 14. 2. 1970, s. 1.

KAPITEL 2

Betingelser for, at visse varer kan tariferes som produkter til plantning eller udsaed

Artikel 20

Henfoersel under de i kolonne 2 i nedenstaaende tabel anfoerte underpositioner af de varer, der er anfoert ud for hver isaer af disse i kolonne 3 i tabellen, er undergivet de i artikel 21 til 24 fastsatte betingelser.

>TABELPOSITION>

Artikel 21

Laeggekartofler skal opfylde de betingelser, der er fastsat paa grundlag af artikel 15 i Raadets direktiv 66/403/EOEF (3).

(3) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2320/66.

Artikel 22

Sukkermajs, spelt, hybridmajs, ris og hybridsorghum til udsaed skal opfylde de betingelser, der er fastsat paa grundlag af artikel 16 i Raadets direktiv 66/402/EOEF (4).

(4) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2309/66.

Artikel 23

Olieholdige froe og frugter til udsaed skal opfylde de betingelser, der er fastsat paa grundlag af artikel 15 i Raadets direktiv 69/208/EOEF (5).

(5) EFT nr. L 169 af 10. 7. 1969, s. 3.

Artikel 24

Sukkermajs, spelt, hybridmajs, ris, hybridsorghum og olieholdige froe og frugter, der tilhoerer de arter, der ikke er omfattet af ovennaevnte raadsdirektiv 66/402/EOEF og 69/208/EOEF, kan kun henfoeres under de i artikel 20 naevnte underpositioner, saafremt den paagaeldende over for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne paa tilfredsstillende maade kan dokumentere, at disse varer faktisk er bestemt til udsaed.

KAPITEL 3

Betingelser for tarifering af sigteflor, ikke konfektioneret

Artikel 25

Henfoersel af sigteflor, ikke konfektioneret, under underposition 5911 20 00 i Den Kombinerede Nomenklatur er betinget af, at varen er maerket som anfoert i det foelgende.

En maerkning i form af et rektangel med tilhoerende to diagonaler skal paatrykkes med regelmaessige mellemrum langs hver af stoffets kanter - uden at overskride aegkanten - saaledes af afstanden mellem to paa hinanden folgende rektangler maalt mellem de ydre sider er hoejst en meter, og saaledes at rektanglerne langs den ene aegkant er forskudt en halv gang i forhold til rektanglerne langs den modsatte aegkant (et rektangels midtpunkt skaal befinde sig i samme afstand fra midtpunktet i hvert af de to naermeste rektangler ved den modsatte aegkant). Hvert rektangel skal anbringes saaledes, at langsiderne er parallelle med stoffets kaedegarner (se nedenstaaende tegning).

Rektanglets sider skal have 5 mm brede streger, medens diagonalerne skal have 7 mm brede streger. Rektanglet skal, maalt fra stregernes yderkant, vaere mindst 8 cm i laengden og 5 cm i bredden.

Rektanglerne paatrykkes i en farve, som skal vaere i kontrast til stoffets farve. Farven maa ikke kunne fjernes.

KAPITEL 4

Varer, for hvilke der skal fremlaegges et aegthedscertifikat, et kvalitetscertifikat eller tilsvarende

Artikel 26

1. De varer, der er anfoert i kolonne 3 i nedenstaaende tabel, og som indfoeres fra de lande, der er anfoert i kolonne 5 i tabellen, tariferes i de i tabellens kolonne 2 ud for varerne anfoerte underpositioner paa betingelse af, at der fremlaegges et certifikat, som opfylder de i artikel 27 til 34 definerede krav.

Disse certifikater, der er anfoert ud for de forskellige loebenumre i kolonne 4 i tabellen, er vist i bilag 2 til 8.

De kaldes aegthedscertifikater for druer, whisky, vodka og tobak, certifikater for oprindelsesbetegnelse for vine og kvalitetscertifikater for chilesalpeter.

2. Som undtagelse fra stk. 1 kan der i stedet for et certifikat for oprindelsesbetegnelse for portvin, madeira, sherry og Moscatel-de-Setubal, henhoerende under KN-kode 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 og 2204 29 51, forelaegges et godkendt handelsdokument, der er udfaerdiget og attesteret i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 986/89 (6).

(6) EFT nr. L 106 af 18. 4. 1989, s. 1.

3. Imidlertid tariferes tobak, som ved overgang til fri omsaetning er fritaget for told i medfoer af en faellesskabsbestemmelse, i underposition 2401 10 10 til 2401 10 49 og 2401 20 10 til 2401 20 49 uden fremlaeggelse af aegthedscertifikat. Naevnte certifikat kan hverken udstedes eller accepteres i tilfaelde, hvor flere af de omhandlede tobakssorter frembydes pakket i samme indvendige pakning.

4. For de varer, der er anfoert under loebenummer 6 i tabellen, forstaas i denne artikel ved:

a) »flue-cured« Virginia tobak: tobak, som er toerret kunstigt under en proces, hvor varme og ventilation reguleres, uden at roegen faar mulighed for at komme i beroering med tobaksbladene; den toerrede tobaks farve kan svinge mellem citrongul, moerk orange eller roed. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og toerringsteknik

b) »light-air-cured« Burley tobak (herunder Burley-hybrider): tobak, som er toerret naturligt og ikke lugter af roeg, saafremt kunstig varme er anvendt; bladenes farve kan svinge mellem gyldenbrun og roedlig. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og toerringsteknik

c) »light-air-cured« Maryland tobak: tobak, som er toerret naturligt og ikke lugter af roeg, saafremt kunstig varme er anvendt; bladenes farve kan svinge mellem lysegul og moerk kirsebaerroed. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og toerringsteknik

d) »fire-cured« tobak: tobak, som er toerret kunstigt under anvendelse af aaben ild, saaledes at tobakken har opsuget en del af brandroegen. »Fire cured«-tobaksblade er normalt kraftigere end de tilsvarende blade fra »Burley«, »flue cured« eller »Maryland«. Bladenes farve kan svinge mellem gulligbrun og meget moerkebrun. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og toerringsteknik.

>TABELPOSITION>

Artikel 27

1. Certifikaterne udfaerdiges efter modellen i bilagene som angivet i kolonne 4 i den i artikel 26 omhandlede tabel. De trykkes og udfyldes paa et af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskabs officielle sprog samt i givet fald paa det eller et af de officielle sprog i udfoerselslandet.

2. Certifikatets format skal vaere ca. 210 × 297 mm.

Det anvendte papir skal vaere:

- hvidt, traefrit, skrivefast papir og veje 55 g/m2 eller derover, men ikke over 65 g/m2, naar det skal benyttes for de varer, der er anfoert under loebenummer 3 i den i artikel 26 omhandlede tabel.

Forsiden skal have et lyseroedt guillocheret bundtryk, som goer enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler synlig

- hvidt med gul kant og veje mindst 40 g/m2, naar det skal benyttes for de varer, der er anfoert under loebenummer 4 og 5 i den i artikel 26 omhandlede tabel

- hvidt og veje mindst 40 g/m2, naar det skal benyttes for de oevrige varer, der er anfoert i tabellen.

3. Naar det skal benyttes til de i loebenummer 3 i den i artikel 26 omhandlede tabel, kan certifikaterne langs kanten vaere forsynet med et hoejst 13 mm bredt dekorativt moenster.

4. Naar det benyttes for de varer, der er anfoert under loebenummer 2 i den i artikel 26 omhandlede tabel, udfaerdiges certifikatet med en original og to kopier. Til originalen benyttes hvidt papir, til den foerste kopi rosa papir og til den anden kopi gult papir.

5. Hvert enkelt certifikat skal vaere forsynet med et loebenummer, tildelt af det udstedende organ, efterfulgt af organets nationalitetsmaerke, naar det benyttes for de varer, der er anfoert under loebenummer 2 i den i artikel 26 omhandlede tabel.

Kopierne forsynes med samme loebenummer og nationalitetsmaerke som originalen.

6. Toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varerne frembydes, kan kraeve en oversaettelse af certifikatet.

Artikel 28

Certifikatet udfyldes paa skrivemaskine eller i haanden. I sidstnaevnte tilfaelde skal det udfyldes med blaek og blokbogstaver.

Artikel 29

1. Certifikatet eller - i tilfaelde af opdeling af forsendelsen, naar det benyttes for de under loebenummer 1, 6 og 7 i den i artikel 26 omhandlede tabel naevnte varer - den i artikel 34 naevnte fotokopi af certifikatet forelaegges toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten inden udloebet af nedennaevnte frister sammen med de varer, det eller den vedroerer:

- to maaneder for de varer, der er anfoert under loebenummer 2 i den naevnte tabel

- tre maaneder for de varer, der er anfoert under loebenummer 1, 3 og 4 i den naevnte tabel

- seks maaneder for de varer, der er anfoert under 5 og 7 i den naevnte tabel

- 24 maaneder for de varer, der er anfoert under loebenummer 6 i den naevnte tabel.

2. For de varer, der er anfoert under loebenummer 2 i den i artikel 26 omhandlede tabel:

- fremlaegges den foerste kopi af certifikatet for de beroerte myndigheder sammen med originalen

- den anden kopi fremsendes direkte af det udstedende organ til toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten.

Artikel 30

1. Et certifikat er kun gyldigt, naar det er behoerigt attesteret af et udstedende organ, der er anfoert i kolonne 6 i den i artikel 26 omhandlede tabel.

2. Et certifikat er behoerigt attesteret, naar sted og dato for udstedelsen er angivet, og naar det baerer det udstedende organs stempel samt underskrift af den person eller de personer, der er bemyndiget til at underskrive det.

Artikel 31

1. Et udstedende organ kan kun opfoeres i den i artikel 26 omhandlede tabel, naar:

a) det er godkendt som saadant af udfoerselslandet

b) det forpligter sig til at kontrollere de i certifikaterne indeholdte oplysninger

c) det forpligter sig til efter anmodning at give Kommissionen og medlemsstaterne de fornoedne oplysninger til vurdering af rigtigheden af de i certifikaterne indeholdte oplysninger.

2. Den i artikel 26 omhandlede tabel revideres, naar den i stk. 1, litra a), naevnte betingelse ikke laengere er opfyldt, eller naar et udstedende organ ikke opfylder en af de forpligtelser, som er paalagt det.

Artikel 32

Paa de fakturaer, der fremlaegges til stoette for angivelsen eller angivelserne til overgang til fri omsaetning, angives nummeret eller -numrene paa det eller de tilsvarende certifikater.

Artikel 33

De i kolonne 5 i den i artikel 26 omhandlede tabel anfoerte lande indsender til Kommissionen proever paa aftryk af de stempler, der anvendes af deres udstedende organ eller organer, samt i givet fald af disses befoejede afdelinger. Kommissionen meddeler medlemsstaternes toldmyndigheder disse oplysninger.

Artikel 34

Ved opdeling af forsendelser, der indeholder de under loebenummer 1, 6 og 7 i den i artikel 26 omhandlede tabel naevnte varer, tages en fotokopi af originalcertifikatet for hvert parti. De paagaeldende fotokopier skal sammen med originalcertifikatet forelaegges det toldsted, hvor varerne befinder sig.

Paa hver fotokopi skal anfoeres navn og adresse paa partiets modtager samt paategning med roedt »Udskrift gyldig for . . . kilogram« (i tal og bogstaver) samt sted og dato for opdelingen. Disse paategninger skal bekraeftes ved toldstedets stempel og den ansvarlige ansattes underskrift. Originalcertifikatet skal forsynes med tilsvarende bemaerkninger vedroerende opdeling af forsendelsen og opbevares af det paagaeldende toldsted.

AFSNIT IV

VARERS OPRINDELSE

KAPITEL 1

Ikke-praeferenceoprindelse

Afdeling 1

Bearbejdninger eller forarbejdninger, der giver oprindelsesstatus

Artikel 35

For tekstilvarer henhoerende under afsnit XI i Den Kombinerede Nomenklatur og for en raekke andre varer end tekstilvarer fastsaettes det i dette kapitel, hvilke bearbejdninger eller forarbejdninger der anses for at opfylde kriterierne i kodeksens artikel 24, hvorved disse varer faar oprindelsesstatus i det land, hvor bearbejdningen eller forarbejdningen har fundet sted.

Ved »land« forstaas alt efter omstaendighederne enten et tredjeland eller Faellesskabet.

Underafdeling 1

Tekstilvarer henhoerende under afsnit XI i Den Kombinerede Nomenklatur

Artikel 36

For tekstilvarer henhoerende under afsnit XI i Den Kombinerede Nomenklatur anses en fuldstaendig forarbejdning som defineret i artikel 37 som en bearbejdning eller forarbejdning, der giver varen oprindelsesstatus efter kodeksens artikel 24.

Artikel 37

Som fuldstaendig forarbejdning anses en bearbejdning eller forarbejdning, der bevirker, at de fremstillede varer henfoeres under en anden position i Den Kombinerede Nomenklatur end den, der gaelder for hvert af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus.

For de i bilag 10 naevnte varer kan dog kun de saerlige forarbejdninger, som er anfoert i kolonne 3 i samme bilag ud for hver fremstillet vare, anses som fuldstaendige, uanset om de medfoerer et positionskifte.

De naermere bestemmelser for anvendelse af reglerne i bilag 10 findes i de indledende noter i bilag 9.

Artikel 38

Ved anvendelse af artikel 37 skal foelgende bearbejdninger eller forarbejdninger altid anses som utilstraekkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om der er sket et positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formaal at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport eller opbevaring (lufttilfoersel, straekning, toerring, fjernelse af beskadigede eller fordaervede dele o.lign.)

b) simple foranstaltninger som afstoevning, sigtning, sortering, opdeling, sammenstilling (herunder samling i saet), vask og tilskaering

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse eller samling af kolliii) anbringelse i saekke, i etuier, i aesker, paa underlag mv. samt enhver anden simpel indpakningd) anbringelse af maerkesedler, etiketter mv. paa selve varerne eller deres emballage

e) simpel sammenfoejning af varedele for at danne en komplet vare

f) kombination af to eller flere af de i litra a) til e) naenvnte behandlinger.

Underafdeling 2

Andre varer end tekstilvarer henhoerende under afsnit XI i Den

Kombinerede Nomenklatur

Artikel 39

For de fremstillede varer, som er naevnt i bilag 11, anses en bearbejdning eller forarbejdning, der er anfoert i kolonne 3 i samme bilag, som en bearbejdning eller forarbejdning, der giver varen oprindelsesstatus efter kodeksens artikel 24.

De naermere bestemmelser for anvendelsen af reglerne i naevnte bilag 13 findes i de indledende noter i bilag 9.

Underafdeling 3

Faelles bestemmelser for alle varer

Artikel 40

Angives det i listen i bilag 10 og 11, at oprindelsesstatus erhverves, naar vaerdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger en bestemt procentdel af de fremstillede varers pris ab fabrik, beregnes denne procentdel paa foelgende maade.

- ved »vaerdi« forstaas toldvaerdien ved indfoerslen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, hvis denne ikke kendes eller kan konstateres, den foerst konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i forarbejdningslandet

- ved »pris ab fabrik« forstaas den fremstillede vares pris ab fabrik med fradrag af alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales ved varens udfoersel

- »vaerdi fremkommet ved montering« findes ved sammenlaegning af vaerdien af de egentlige monteringsprocesser, herunder enhver form for faerdiggoerelsesproces og kontrol samt eventuelt indsaettelse af dele med oprindelse i det land, hvor disse processer udfoeres, tillige med en rimelig fortjenstmargen og de generalomkostninger, der paaloeber i dette land som foelge af de naevnte processer.

Afdeling 2

Gennemfoerelsesbestemmelser om reservedele

Artikel 41

Vaesentlige reservedele, som er bestemt til redskaber, maskiner, apparater eller koeretoejer, der er bragt i fri omsaetning eller udfoert tidligere, formodes at have samme oprindelse som de paagaeldende redskaber, maskiner, apparater eller koeretoejer, saafremt de opfylder de i denne afdeling fastsatte betingelser.

Artikel 42

Den i artikel 41 omhandlede formodning gaelder kun:

- naar dette er noedvendigt af hensyn til indfoerslen i bestemmelseslandet

- naar brugen af de naevnte vaesentlige reservedele ved fremstillingen af de paagaeldende redskaber, maskiner, apparater eller koeretoejer ikke ville vaere til hinder for, at de paagaeldende redskaber, maskiner, apparater eller koeretoejer ville faa oprindelsesstatus i Faellesskabet eller i fremstillingslandet.

Artikel 43

Ved anvendelsen af artikel 41, anses:

a) som redskaber, maskiner, apparater eller koeretoejer de varer, der er omfattet af afsnit XVI, XVII og XVIII i Den Kombinerede Nomenklatur

b) som vaesentlige reservedele saadanne, der:

- udgoer dele, uden hvilke de under litra a) omhandlede varer, som er bragt i fri omsaetning eller udfoert tidligere, ikke kan fungere tilfredsstillende

- er karakteristiske for disse varer, og

- er bestemt til normal vedligeholdelse af disse varer og til at erstatte defekte eller ikke laengere brugbare dele af samme beskaffenhed.

Artikel 44

Naar der til de kompetente myndigheder eller udstedelsesberettigede organer i medlemsstaterne indgives en ansoegning om oprindelsescertifikat for vaesentlige reservedele som omhandlet i artikel 41, skal dette certifikat samt ansoegningen herom i rubrik 6 (loebenr., maerker, numre, antal og art af kolli, varebeskrivelse) indeholde en erklaering fra ansoegeren, hvoraf det fremgaar, at de omhandlede varer er bestemt til normal vedligeholdelse af en/et tidligere udfoert redskab, maskine, apparat eller koeretoej, samt en noejagtig angivelse af paagaeldende redskab, maskine, apparat eller koeretoej.

Ansoegeren skal endvidere saa vidt muligt henvise til det oprindelsescertifikat (udstedende myndighed, certifikatets nummer og dato), i henhold til hvilket redskabet, maskinen, apparatet eller koeretoejet, til hvis vedligeholdelse delene er bestemt, er blevet udfoert.

Artikel 45

Skal oprindelsen af de i artikel 41 omhandlede vaesentlige reservedele med henblik paa overgang til fri omsaetning i Faellesskabet ved indfoerslen godtgoeres ved fremlaeggelse af et oprindelsescertifikat, skal dette indeholde de i artikel 44 omhandlede angivelser.

Artikel 46

For at sikre overholdelsen af reglerne i dette afsnit kan medlemsstaternes kompetente myndigheder kraeve yderligere dokumentation, isaer at der fremlaegges:

- faktura eller kopi af fakturaen for de redskaber, maskiner, apparater eller koeretoejer, der tidligere er bragt i fri omsaetning eller udfoert

- kontrakt eller kopi af kontrakten eller ethvert andet dokument, hvoraf det fremgaar, at leveringen sker i forbindelse med normal vedligeholdelse.

Afdeling 3

Gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende oprindelsescertifikaterne

Underafdeling 1

Bestemmelser vedroerende almindelige oprindelsescertifikater

Artikel 47

Saafremt varers oprindelse ved indfoerslen godtgoeres eller skal godtgoeres ved fremlaeggelse af et oprindelsescertifikat, skal dette certifikat opfylde foelgende betingelser:

a) det skal vaere udfaerdiget af en myndighed eller af et almindeligt anerkendt organ, der er behoerigt bemyndiget af udstedelseslandet

b) det skal indeholde alle de angivelser, der er noedvendige for at identificere de varer, det vedroerer, isaer:

- kollienes antal, art, maerker og numre

- varernes art

- varernes brutto- og nettovaegt; disse angivelser kan dog erstattes af andre, som f.eks. antal eller rumindhold, naar varerne under transporten undergaar en betydelig vaegtaendring, eller naar deres vaegt ikke kan konstateres, eller naar varernes identitet normalt kan fastslaas gennem disse andre angivelser

- afsenderens navn

c) det skal entydigt beskraefte, at de varer, det vedroerer, har deres oprindelse i et bestemt land.

Artikel 48

1. Oprindelsescertifikater, der udstedes af de kompetente myndigheder eller udstedelsesberettigede organer i medlemsstaterne, skal opfylde betingelserne i artikel 47, litra a) og b).

2. Certifikaterne og ansoegninger om saadanne certifikater udfaerdiges paa formularer svarende til modellerne i bilag 12.

3. Saadanne oprindelsescertifikater skal bekraefte, at varerne har deres oprindelse i Faellesskabet.

Hvis det af hensyn til eksporthandelen er noedvendigt, kan et certifikat dog bekraefte, at varerne har deres oprindelse i en bestemt medlemsstat.

Er betingelserne i EF-toldkodeksens artikel 24 kun opfyldt ved kombination af behandlinger udfoert i forskellige medlemsstater, maa det dog kun bekraeftes, at varerne har oprindelse i Faellesskabet.

Artikel 49

Oprindelsescertifikater udstedes efter skriftlig ansoegning fra den paagaeldende.

Naar omstaendighederne taler derfor, isaer naar ansoegeren har regelmaessige eksportforretninger, kan medlemsstaterne give afkald paa at kraeve ansoegning for hver enkelt eksportforretning, forudsat at oprindelsesbestemmelserne overholdes.

Hvis det af hensyn til handelen er noedvendigt, kan der yderligere udstedes en eller flere genparter af hvert oprindelsescertifikat.

Disse genparter udstedes paa formularer svarende til modellen i bilag 12.

Artikel 50

1. Certifikatets format er 210 × 297 mm, idet der tillades en maksimumstolerance paa minus 5 mm og plus 8 mm for laengden. Der anvendes hvidt, traefrit, skrivefast papir med en vaegt paa mindst 64 g/m2 eller mellem 25 og 30 g/m2, hvis der benyttes luftpostpapir. Forsiden af originalen skal vaere forsynet med et sepiafarvet gulliocheret bundtryk, som goer enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. Ansoegningsformularen trykkes paa udfoerelsesmedlemsstaterne officielle sprog eller et eller flere af dens officielle sprog; formularen til oprindelsescertifikatet trykkes paa et eller flere af Faellesskabets officielle sprog eller paa et andet sprog efter handelens saedvaner og krav.

3. Medlemsstaterne kan selv trykke formularerne til oprindelsescertifikaterne eller lade dem trykke af trykkerier, som de har godkendt hertil. I sidstnaevnte tilfaelde skal godkendelsen fremgaa af hver formular til oprindelsescertifikatet. Hvert oprindelsescertifikat skal vaere paatrykt trykkeriets navn og adresse eller et kendetegn, som goer det muligt at identificere dette. Det skal ydermere vaere paatrykt eller paastemplet et loebenummer i identifikationsoejemed.

Artikel 51

Ansoegningsformularen og oprindelsescertifikatet udfyldes paa skrivemaskine eller i haanden med blokbogstaver paa et af Faellesskabets officielle sprog eller paa et andet sprog efter handelens saedvaner og krav, idet overensstemmelse skal iagttages.

Artikel 52

Hvert af de i artikel 48 omhandlede oprindelsescertifikater forsynes i identifikationsoejemed med et loebenummer. Ansoegningen om certifikat og samtlige genparter af certifikatet skal have samme nummer.

De kompetente myndigheder eller de udstedelsesberettigede organer i medlemsstaterne kan desuden forsyne disse dokumenter med et udstedelsesnummer.

Artikel 53

Medlemsstaternes kompetente myndigheder fastsaetter, hvilke yderligere oplysninger der eventuelt skal gives i ansoegningen. Saadanne yderligere oplysninger skal begraenses til det mindst mulige.

Hver medlemsstat underretter Kommissionen om de bestemmelser, den traeffer i medfoer af ovenstaaende stykke. Kommissionen giver omgaaende de oevrige medlemsstater meddelelse herom.

Artikel 54

De kompetente myndigheder eller de udstedelsesberettigede organer i medlemsstaterne, der har udstedt oprindelsescertifikater, skal opbevare de dertil hoerende ansoegninger i mindst to aar.

Ansoegningerne kan dog opbevares i form af kopier, for saa vidt disse har den samme beviskraft efter den paagaeldende medlemsstats lovgivning.

Underafdeling 2

Saerlige bestemmelser vedroerende oprindelsescertifikater for visse landbrugsprodukter, der er omfattet af saerlige importordninger

Artikel 55

I artikel 56 til 65 fastsaettes betingelserne for anvendelse af oprindelsescertifikater for landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande, for hvilke der er indfoert saerlige ikke-praeferentielle importordninger, for saa vidt der i disse ordninger henvises til de foelgende bestemmelser.

a) Oprindelsescertifikater

Artikel 56

1. Oprindelsescertifikater for landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande, for hvilke der er indfoert saerlige ikke-praeferentielle importordninger, udfaerdiges paa formularer svarende til modellen i bilag 13.

2. Certifikaterne udstedes af de kompetente statslige myndigheder i de paagaeldende tredjelande, i det foelgende benaevnt »udstedende myndigheder«, hvis de varer, som de paagaeldende certifikater vedroerer, i henhold til gaeldende bestemmelser i Faellesskabet kan anses for at have oprindelse i disse lande.

3. Certifikaterne skal ligeledes bekraefte alle noedvendige oplysninger, som kraeves i henhold til faellesskabsbestemmelserne om de saerlige importordninger, der er omhandlet i artikel 55.

4. Certifikaternes gyldighedsperiode er ti maaneder, regnet fra den dato, hvor de udstedende myndigheder har udstedt dem, jf. dog bestemmelserne om de saerlige importordninger, der er omhandlet i artikel 55.

Artikel 57

1. Oprindelsescertifikater, der er udfaerdiget i henhold til denne underafdeling, kan kun forekomme i ét eksemplar, paa hvilket er anfoert »original« ved siden af dokumentets betegnelse.

Hvis der bliver behov for yderligere eksemplarer, skal der paa disse anfoeres »kopi« ved siden af dokumentets betegnelse.

2. De kompetente myndigheder i Faellesskabet anerkender kun originaleksemplaret af oprindelsescertifikatet.

Artikel 58

1. Oprindelsescertifikatets format skal vaere 210 × 297 mm, idet der tillades en maksimumstolerance paa minus 5 mm og plus 8 mm for laengden. Der anvendes hvidt, traefrit papir med en vaegt paa mindst 40 g/m2. Forsiden af originalen skal vaere forsynet med et gult guillocheret bundtryk, som goer enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. Certifikatformularen skal trykkes og udfyldes paa et af Faellesskabets officielle sprog.

Artikel 59

1. Certifikatet udfyldes paa skrivemaskine, ad mekanisk vej eller paa lignende maade.

2. Raderinger eller rettelser er ikke tilladt. AEndringer foretages ved overstregning af de urigtige oplysninger og, i paakommende tilfaelde, ved tilfoejelse af de oenskede oplysninger. Alle aendringer skal vaere bekraeftet af den, der foretager dem, og paategnes af de udstedende myndigheder.

Artikel 60

1. Oprindelsescertifikater, der er udstedt i henhold til artikel 56 til 59, skal i rubrik 5 indeholde alle i artikel 56, stk. 3, omhandlede yderligere oplysninger, der i givet fald er noedvendige for anvendelsen af de saerlige importordninger, som de vedroerer.

2. Den ikke benyttede plads i rubrik 5, 6 og 7 overstreges for at umuliggoere senere tilfoejelser.

Artikel 61

Hvert oprindelsescertifikat skal vaere forsynet med et nummer i identifikationsoejemed; dette kan vaere paatrykt og skal baere den udstedende myndigheds stempel samt den eller de underskriftsberettigede personers underskrift.

Oprindelsescertifikatet udstedes i forbindelse med udfoerslen af de varer, som det vedroerer, og den udstedende myndighed beholder en kopi af hvert certifikat, som den udsteder.

Artikel 62

I undtagelsestilfaelde kan det i ovenstaaende bestemmelser omhandlede oprindelsescertifikat udstedes efter udfoerslen af de varer, som det vedroerer, hvis det som foelge af en fejltagelse, uforsaetlig undladelse eller saerlige omstaendigheder ikke er sket i forbindelse med udfoerslen.

De udstedende myndigheder kan kun udstede det i artikel 56 til 61 omhandlede oprindelsescertifikat efterfoelgende, hvis de har undersoegt, om oplysningerne i eksportoerens anmodning svarer til oplysningerne i det tilsvarende eksportdokument.

Paa certifikater, der udstedes efterfoelgende, skal der i rubrikken »bemaerkninger« anfoeres en af foelgende paategninger:

- expedido a posteriori

- udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí

- Issued retrospectively

- Délivré a posteriori

- rilasciato a posteriori

- afgegeven a posteriori

- emitido a posteriori.

b) Administrativt samarbejde

Artikel 63

1. Naar de saerlige importordninger for visse landbrugsprodukter er baseret paa anvendelse af det i artikel 56 til 62 omhandlede oprindelsescertifikat, er ivaerksaettelsen af en procedure for administrativt samarbejde en betingelse for, at disse ordninger kan benyttes, medmindre andet er fastsat i den paagaeldende ordning.

I den forbindelse meddeler de paagaeldende tredjelande Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber:

- navn og adresse paa de myndigheder, der har befoejelse til at udstede oprindelsescertifikater, samt proever paa aftryk af de stempler, som de benytter

- navn og adresse paa de statslige myndigheder, der skal modtage anmodninger om efterfoelgende kontrol af oprindelsescertifikater, som fastsat i artikel 64.

Alle disse oplysninger videresendes af Kommissionen til medlemsstaternes kompetente myndigheder.

2. Hvis de paagaeldende tredjelande ikke meddeler Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber de i stk. 1 omhandlede oplysninger, afslaar de kompetente myndigheder i Faellesskabet at give tilladelse til, at de saerlige importordninger benyttes.

Artikel 64

1. Efterfoelgende kontrol af de i artikel 56 til 62 omhandlede oprindelsescertifikater foretages i form af stikproever samt hver gang, der er begrundet tvivl om et dokuments aegthed eller rigtigheden af oplysningerne deri.

For saa vidt angaar oprindelse foretages kontrollen paa toldmyndighedernes foranledning.

For saa vidt angaar anvendelse af bestemmelserne paa landbrugsomraadet kan kontrollen i givet fald foretages af andre kompetente myndigheder.

2. Ved anvendelse af stk. 1 tilbagesender de kompetente myndigheder i Faellesskabet oprindelsescertifikatet eller en kopi heraf til den af udfoerselslandet udpegede statslige kontrolmyndighed, i givet fald med anfoerelse af de reelle eller formelle aarsager, som berettiger til en undersoegelse. Sammen med dette certifikat sender de, saafremt denne er fremlagt, fakturaen eller en kopi heraf og anfoerer alle de oplysninger, der har kunnet indhentes, og som giver anledning til at tro, at oplysningerne i certifikatet er ukorrekte, eller at certifikatet ikke er aegte.

Hvis anvendelsen af de paagaeldende saerlige importordninger suspenderes, indtil resultaterne af kontrollen foreligger, frigiver toldmyndighederne i Faellesskabet varerne under forbehold af, at der traeffes de sikkerhedsforanstaltninger, som skoennes noedvendige.

Artikel 65

1. Resultaterne af den efterfoelgende kontrol meddeles snarest muligt til de kompetente myndigheder i Faellesskabet.

De skal goere det muligt at afgoere, om de oprindelsescertifikater, der er tilbagesendt i henhold til artikel 64, vedroerer de varer, der faktisk er udfoert, og om varerne i sidste ende ogsaa kan vaere omfattet af den paagaeldende saerlige importordning.

2. Opnaas der intet svar paa en anmodning om efterfoelgende kontrol inden for en frist paa seks maaneder, afslaar de kompetente myndigheder i Faellesskabet definitivt at indroemme adgang til den saerlige importordning.

KAPITEL 2

Praeferenceoprindelse

Afdeling 1

Den generelle praeferenceordning

Underafdeling 1

Definition af begrebet varer med oprindelsesstatus

Artikel 66

Ved anvendelse af bestemmelserne om de generelle toldpraeferencer, der indroemmes af Faellesskabet for visse varer med oprindelse i udviklingslande, anses nedenstaaende varer for at have oprindelse i et land, der er omfattet af disse praeferencer (i det foelgende benaevnt »praeferenceberettiget land«), forudsat at varerne er forsendt direkte til Faellesskabet som omhandlet i artikel 75:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i det paagaeldende land

b) varer, der er fremstillet i det paagaeldende land, og til hvis fremstilling der er medgaaet andre varer end dem, der er naevnt i litra a), paa betingelse af at disse varer har undergaaet en tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 68, stk. 1.

Artikel 67

1. Som varer, der i henhold til artikel 66, litra a), fuldt ud er fremstillet i et praeferenceberettiget land, betragtes:

a) mineralske produkter, som er udvundet af dets jord eller dets havbund

b) vegetabilske produkter, der er hoestet dér

c) levende dyr, som er foedt og opdraettet dér

d) produkter fra levende dyr, som opdraettes dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet optaget af dets fartoejer

g) produkter, som er fremstillet paa dets flydende fabrikker udelukkende paa grundlag af de i litra f) naevnte produkter

h) brugte varer, som indsamles dér og kun kan anvendes til genindvinding af raamaterialer

i) affald og skrot, der hidroerer fra fremstillingsvirksomhed, som udoeves dér

j) produkter, der er udvundet af havbunden eller -undergrunden uden for dets soeterritorium, forudsat at det har eneret paa udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende paa grundlag af de i litra a) til j) naevnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartoejer« i stk. 1, litra f), omfatter kun de fartoejer:

- som er registreret i eller anmeldt til det praeferenceberettigede lands skibsregister

- som foerer det praeferenceberettigede lands flag

- som for mindst 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i det praeferenceberettigede land eller af et selskab, hvis hovedsaede ligger i det praeferenceberettigede land, hvis administrerende direktoer eller direktoerer, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsraadet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i det praeferenceberettigede land, og hvis kapital desuden, naar det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begraenset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhoerer det praeferenceberettigede land eller offentlige institutioner eller statsborgere i det praeferenceberettigede land

- hvis officersbesaetning er sammensat udelukkende af statsborgere i det praeferenceberettigede land, og

- hvis oevrige besaetning er sammensat saaledes, at mindst 75 % er statsborgere i det praeferenceberettigede land.

3. Udtrykket »i et praeferenceberettiget land« daekker ligeledes dette lands soeterritorium.

4. Fartoejer, der befinder sig paa det aabne hav, herunder flydende fabrikker, om bord paa hvilke fangsten bearbejdes eller forarbejdes, anses for at udgoere en del af det praeferenceberettigede lands omraade, hvorunder de hoerer, forudsat at de opfylder de i stk. 2 fastsatte betingelser.

Artikel 68

1. Ved anvendelsen af artikel 66, litra b), anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergaaet tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning, naar den fremstillede vare henfoeres under en anden toldposition end den, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog stk. 2 og 3.

Bilag 14 indeholder noterne vedroerende varer, der fremstilles af materialer uden oprindelsesstatus.

I naervaerende bestemmelser forstaas ved »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der anvendes i nomenklaturen i Det Harmoniserede System.

Ved »tarifering« forstaas tarifering af en vare eller et materiale under en bestemt position.

2. For en vare, der er anfoert i kolonne 1 og 2 i listen i bilag 15, opfyldes de for varer i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1:

a) I listen i bilag 15 forstaas ved »vaerdi« toldvaerdien ved indfoerslen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, hvis denne ikke kendes eller kan konstateres, den foerst konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i det paagaeldende land. Er det noedvendigt at fastsaette vaerdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus, finder bestemmelserne i naervaerende litra anvendelse med de fornoedne aendringer.

b) I listen i bilag 15 forstaas ved »pris ab fabrik« den pris, der er betalt for den fremstillede vare til producenten i den virksomhed, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, heri medregnet vaerdien af alle anvendte materialer, men fratrukket alle interne afgifter, som tilbagebetales eller kan tilbagebetales, naar den fremstillede vare udfoeres.

3. Ved anvendelse af artikel 66, litra b), skal foelgende bearbejdninger eller forarbejdninger altid betragtes som utilstraekkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om det medfoerer positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formaal at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport eller opbevaring (lufttilfoersel, straekning, toerring, afkoeling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordaervede dele o.lign.)

b) simple foranstaltninger som afstoevning, sigtning, sortering, klassificering, sammensaetning (herunder samling i saet), vask, maling og udskaering

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) simpel aftapning, paafyldning af flakoner, anbringelse i saekke, i etuier, i aesker, paa underlag mv. samt enhver anden simpel indpakning

d) anbringelse af maerkesedler, etiketter mv. paa selve varerne eller deres emballage

e) simpel blanding af varer, ogsaa af forskellige arter, naar en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i dette afsnit for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus

f) simpel sammenfoejning af varedele for at danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) naevnte behandlinger

h) slagtning af dyr

Artikel 69

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i et praeferenceberettiget land, undersoeges det ikke, om elektrisk energi, braendsel, anlaeg og udstyr, maskiner og vaerktoej, der er anvendt ved fremstillingen af faerdigvaren, har oprindelse i et tredjeland.

Artikel 70

1. Som undtagelse fra artikel 66 skal det med henblik paa at bestemme, om en vare, som er fremstillet i et praeferenceberettiget land, der er medlem af en regional sammenslutning, har oprindelse dér, som defineret i naevnte artikel, gaelde, at varer, der har oprindelse i et land i den regionale sammenslutning, og som anvendes ved fremstillingen af foernaevnte vare i et andet land i sammenslutningen, behandles som om de havde oprindelse i denne vares fremstillingsland.

2. Faerdigvarens oprindelsesland bestemmes i henhold til artikel 71.

3. Regional kumulation finder anvendelse paa tre saerskilte regionale sammenslutninger af GSP-berettigede lande:

a) Sammenslutningen af Stater i Sydoestasien (ASEAN)

b) Det Mellemamerikanske Faellesmarked (CACM)

c) Andin-gruppen.

4. Ved »regional sammenslutning« forstaas, alt efter tilfaeldet, ASEAN, CACM eller Andin-gruppen.

Artikel 71

1. Varer, som har oprindelsesstatus i medfoer af artikel 70, anses for at have oprindelse i det land i den regionale sammenslutning, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, forudsat at:

- vaerditilvaeksten i dette land, som defineret i stk. 3 i naervaerende artikel, er hoejere end den hoejeste toldvaerdi af de anvendte varer med oprindelse i et af de oevrige lande i den regionale sammenslutning

- den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i dette land, er mere omfattende end den i artikel 68, stk. 3, fastsatte, og, for saa vidt angaar tekstilvarer, end de bearbejdninger, der er anfoert i bilag 16.

2. I alle andre tilfaelde anses varerne for at have oprindelse i det land i den regionale sammenslutning, som tegner sig for den hoejeste toldvaerdi af de anvendte varer med oprindelsesstatus, som hidroerer fra de oevrige lande i den regionale sammenslutning.

3. Ved »vaerditilvaekst« forstaas prisen ab fabrik minus toldvaerdien af hver af de anvendte varer, som har oprindelse i et andet land i den regionale sammenslutning.

Artikel 72

1. Artikel 70 og 71 finder kun anvendelse, saafremt:

a) reglerne for samhandel i forbindelse med regional kumulation mellem landene i den regionale sammenslutning er identiske med de regler, der er fastsat i denne afdeling

b) hvert land i den regionale sammenslutning har givet tilsagn om at overholde eller sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne afdeling og yde Faellesskabet og de oevrige lande i den regionale sammenslutning den administrative bistand, som er noedvendig for at sikre en korrekt udstedelse af oprindelsescertifikater formular A og kontrol af oprindelsescertifikater formular A og formularer APR.

Dette tilsagn meddeles Kommissionen gennem sekretariatet for den paagaeldende regionale sammenslutning. Sekretariaterne er henholdsvis:

- ASEAN's generalsekretariat

- det permanente sekretariat for Det Mellemamerikanske Faellesmarked

- Junta del Acuerdo de Cartagena.

2. Kommissionen underretter medlemsstaterne, naar de i stk. 1 naevnte betingelser er opfyldt for hver af de regionale sammenslutninger.

Artikel 73

Tilbehoer, reservedele og vaerktoej, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller koeretoejer til en pris, der er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres saerskilt, anses for at udgoere en del af dette materiel eller disse maskiner eller koeretoejer.

Artikel 74

Varer i saet som defineret i punkt 3 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedroerende Det Harmoniserede System betragtes som varer med oprindelsesstatus, naar alle dele har oprindelsesstatus. Varer i saet, som bestaar af dele med og uden oprindelsesstatus, anses dog som helhed for at have oprindelsesstatus, hvis at vaerdien af dele, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af saettets pris ab fabrik.

Artikel 75

1. Nedenstaaende varer anses for at vaere forsendt direkte fra det praeferenceberettigede udfoerselsland til Faellesskabet:

a) varer, hvis transport foregaar uden passage af noget andet lands territorium, eller hvis artikel 70 finder anvendelse, kun med passage gennem et andet land inden for samme regionale sammenslutning

b) varer, hvis transport foregaar gennem andre landes territorier end det praeferenceberettigede udfoerselslands territorium - eller, hvis artikel 70 finder anvendelse, gennem andre landes territorier end de oevrige lande inden for samme regionale sammenslutning - med eller uden omladning eller midlertidig oplagring i disse lande, forudsat at transporten gennem disse lande har vaeret noedvendig af geografiske grunde eller udelukkende af hensyn til transportvilkaarene, og forudsat at varerne:

- er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet, og

- ikke er bragt i handelen eller overgaaet til frit forbrug dér, eller

- i givet fald ikke har undergaaet andre behandlinger end losning og ladning eller enhver anden behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes

c) varer, hvis transport foregaar gennem OEstrigs, Finlands, Norges, Sveriges eller Schweiz' territorier, og hvoraf alle eller en del af dem derefter genudfoeres til Faellesskabet, forudsat at varerne:

- er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet, og

- i givet fald ikke er underkastet andre behandlinger end losning og ladning eller enhver anden behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes

d) varer, hvis transport foregaar i roerledninger gennem andre landes territorier end det praeferenceberettigede udfoerselslands territorium.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1, litra b) og c), er opfyldt, skal toldmyndighederne i Faellesskabet have forelagt:

a) enten et gennemgaaende transportdokument, der er udfaerdiget i det praeferenceberettigede udfoerselsland som grundlag for transporten igennem transitlandet

b) eller en erklaering fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

- en noejagtig beskrivelse af varerne

- datoen for varernes losning og ladning, eller eventuelt for deres indskibning og udskibning, med angivelse af de anvendte skibe

- dokumenterede oplysninger om de naermere omstaendigheder, hvorunder varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 76

Betingelserne i denne underafdeling vedroerende opnaaelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i det praeferenceberettigede land.

Hvis varer med oprindelsesstatus, der er udfoert fra det praeferenceberettigede land til et andet land, genindfoeres dertil, anses de som varer uden oprindelsesstatus, medmindre det over for de kompetente myndigheder kan godtgoeres:

- at de genindfoerte varer er de samme varer som dem, der blev udfoert, og

- at de ikke har undergaaet behandlinger, ud over hvad der var noedvendigt for, at deres tilstand ikke blev forringet, medens de befandt sig i det paagaeldende land.

Artikel 77

1. Der kan goeres undtagelser fra naervaerende bestemmelser til fordel for de mindst udviklede GSP-berettigede lande, naar videreudvikling af bestaaende industrier eller oprettelse af nye industrier begrunder dette. De mindst udviklede, praeferenceberettigede lande er opfoert i Raadets forordninger og EKSF's afgoerelser om anvendelse af generelle toldpraeferencer.

Med henblik herpaa indgiver det paagaeldende land til Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber en anmodning om undtagelse med angivelse af begrundelserne for anmodningen, jf. stk. 3.

2. Ved behandlingen af anmodningerne tages der isaer hensyn til:

a) tilfaelde, hvor anvendelse af oprindelsesreglerne i maerkbar grad vil kunne paavirke en i det paagaeldende land bestaaende industris mulighed for at fortsaette sin udfoersel til Faellesskabet, og navnlig tilfaelde, hvor denne anvendelse vil kunne medfoere ophoer af aktiviteter

b) saerlige tilfaelde, hvor det klart kan bevises, at oprindelsesreglerne vil vaere en hindring for betydelige investeringer inden for en bestemt industri, og hvor en undtagelse, der virker fremmende for realiseringen af investeringsprogrammet, vil goere det muligt at opfylde disse regler etapevis

c) de oekonomiske og sociale virkninger af den afgoerelse, der skal traeffes, isaer de beskaeftigelsesmaessige virkninger.

3. For at lette undersoegelsen af anmodningerne om undtagelse forelaegger det land, der indgiver anmodning, en saa fuldstaendig dokumentation som muligt, der navnlig omfatter foelgende oplysninger:

- faerdigvarernes betegnelse

- arten og maengden af de varer, som dér er blevet bearbejdet eller forarbejdet

- fremstillingsprocesserne

- vaerditilvaeksten

- antal beskaeftigede i den paagaeldende virksomhed

- maengden af den forventede udfoersel til Faellesskabet

- begrundelse for laengden af den periode, hvorom der anmodes

- andre bemaerkninger.

De samme regler gaelder for anmodninger om forlaengelse.

Underafdeling 2

Dokumentation for oprindelse

a) Oprindelsescertifikat formular A

Artikel 78

1. Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling kan indfoeres i Faellesskabet med de toldpraeferencer, der er omhandlet i artikel 66, saafremt der forelaegges et oprindelsescertifikat formular A, jf. model i bilag 17, der er udstedt enten af toldmyndighederne eller andre statslige myndigheder i det praeferenceberettigede udfoerselsland, forudsat at dette land:

- har givet Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber de i artikel 93 fastsatte oplysninger, og

- bistaar Faellesskabet ved at lade toldmyndighederne i medlemsstaterne verificere dokumentets aegthed eller noejagtigheden af oplysningerne om de paagaeldende varers virkelige oprindelse.

2. Et oprindelsescertifikat formular A maa kun udstedes som dokumentation for anvendelse af de toldpraeferencer, der er omhandlet i artikel 66.

3. Et oprindelsescertifikat formular A udstedes kun efter skriftlig ansoegning fra eksportoeren eller dennes bemyndigede repraesentant.

4. Eksportoeren eller dennes repraesentant fremlaegger sammen med ansoegningen enhver fornoeden dokumentation for, at de varer, der skal udfoeres, opfylder betingelserne for udstedelse af et oprindelsescertifikat formular A.

5. Certifikatet udstedes af den kompetente statslige myndighed i det praeferenceberettigede land, hvis de varer, der skal udfoeres, kan anses som varer med oprindelse i dette land i henhold til underafdeling 1.

6. Med henblik paa en undersoegelse af, om betingelserne i stk. 5 er opfyldt, har den kompetente statslige myndighed ret til at kraeve yderligere dokumentation forelagt eller til at foretage enhver kontrol, som den maatte finde passende.

7. Det paahviler den kompetente statslige myndighed i det praeferenceberettigede indfoerselsland at paase, at formularerne til certifikaterne og ansoegningerne bliver korrekt udfyldt.

8. Det et ikke obligatorisk at udfylde rubrik 2 i oprindelsescertifikat formular A. Foelgelig skal rubrik 12 i certifikatet udfyldes behoerigt med angivelsen »Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab« eller med angivelse af en af medlemsstaterne. I tilfaelde, hvor de i artikel 75, stk. 1, litra c), og artikel 80 naevnte forsendelsesregler finder anvendelse, skal dog et af de i sidstnaevnte artikel anfoerte lande angives som indfoerselsland i overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, sidste afsnit.

9. Datoen for udstedelsen af oprindelsescertifikatet formular A skal anfoeres i rubrik 11. Underskriften i denne rubrik, som er forbeholdt den attesterende myndighed, skal vaere haandskrevet.

10. Oprindelsescertifikatet formular A udstedes af de kompetente myndigheder i det praeferenceberettigede land, naar de varer, som det vedroerer, udfoeres. Certifikatet stilles til raadighed for eksportoeren, saa snart udfoerslen faktisk har fundet sted, eller der er sikkerhed for, at den vil finde sted.

Artikel 79

Da et oprindelsescertifikat formular A udgoer adkomstdokumentet for anvendelse af bestemmelserne om toldpraeferencer i artikel 66, paahviler det den kompetente statslige myndighed i det praeferenceberettigede udfoerselsland at tage de noedvendige skridt til at undersoege varernes oprindelsesstatus og til at kontrollere de oevrige oplysninger i certifikatet.

Artikel 80

Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling kan indfoeres i Faellesskabet med de toldpraeferencer, der er omhandlet i artikel 66, saafremt der forelaegges et oprindelsescertifikat formular A, der er udstedt af toldmyndighederne i OEstrig, Finland, Norge, Sverige og Schweiz paa grundlag af et oprindelsescertifikat formular A, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det praeferenceberettigede udfoerselsland, forudsat at betingelserne i artikel 75 er opfyldt, og forudsat at OEstrig, Finland, Norge, Sverige og Schweiz ved deres respektive toldmyndigheders mellemkomst bistaar Faellesskabet ved kontrollen med aegtheden og rigtigheden af de udstedte oprindelsescertifikater formular A. I denne forbindelse finder den i artikel 95 anfoerte kontrolprocedure tilsvarende anvendelse. Den i artikel 95, stk. 3, foerste afsnit, anfoerte frist forlaenges til otte maaneder.

Artikel 81

1. Undtagelsesvis kan et oprindelsescertifikat formular A udstedes efter udfoerslen af de varer, som det vedroerer, hvis det ikke er udstedt ved selve udfoerslen paa grund af uforsaetlige fejl eller udeladelser eller andre saerlige omstaendigheder, og forudsat at varerne ikke udfoeres, foer Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber har faaet de i artikel 93 fastsatte oplysninger.

2. Den kompetente statslige myndighed maa kun udstede et certifikat efterfoelgende, naar den har undersoegt, om oplysningerne i eksportoerens ansoegning er i overensstemmelse med oplysningerne i det tilsvarende eksportdokument, og at der ikke er udstedt et oprindelsescertifikat formular A ved udfoerslen af de paagaeldende varer.

3. Paa et oprindelsescertifikat formular A, der udstedes efterfoelgende, skal en af foelgende paategninger »Issued retrospectively« eller »Délivré a posteriori« anfoeres i rubrik 4.

Artikel 82

1. I tilfaelde af tyveri, bortkomst eller oedelaeggelse af et oprindelsescertifikat formular A kan eksportoeren henvende sig til den kompetente statslige myndighed, der udstedte dette, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar paa grundlag af de hos myndighederne beroende eksportdokumenter. Saadanne duplikateksemplarer skal i rubrik 4 vaere forsynet med paategningen »Duplicate« eller »Duplicata« samt datoen for udstedelsen af det originale certifikat og dets loebenummer.

2. Med henblik paa anvendelse af artikel 85 har duplikateksemplaret gyldighed fra udstedelsesdatoen for det originale certifikat.

Artikel 83

1. Det skal altid vaere muligt at erstatte et eller flere oprindelsescertifikater formular A med et andet eller flere andre oprindelsescertifikater formular A, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder i Faellesskabet, der er ansvarlige for kontrollen af varerne.

2. Det erstatningscertifikat, der udstedes i medfoer af denne artikel eller artikel 80, betragtes som det endelige oprindelsescertifikat for de omhandlede varer. Erstatningscertifikatet udstedes paa grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportoer, der genudfoerer varerne.

3. Erstatningscertifikater forsynes i rubrikken oeverst til hoejre med navnet paa det transitland, hvor de udstedes.

I rubrik 4 anfoeres en af foelgende paategninger: »Replacement certificate« eller »Certificat de remplacement«, endvidere anfoeres datoen for udstedelsen af det originale oprindelsescertifikat og dets loebenummer.

I rubrik 1 anfoeres navnet paa den eksportoer, der genudfoerer varerne.

I rubrik 2 kan anfoeres navnet paa den endelige varemodtager.

I rubrik 3 til 9 anfoeres alle de oplysninger fra det oprindelige certifikat, der vedroerer de genudfoerte varer.

I rubrik 10 henvises til fakturaen fra den eksportoer, der genudfoerer varerne.

Rubrik 11 paategnes af den myndighed, som udsteder erstatningscertifikatet. Denne myndighed er kun ansvarlig for udstedelsen af erstatningscertifikatet.

I rubrik 12 anfoeres det oprindelsesland og det bestemmelsesland, som er anfoert i det oprindelige certifikat. Denne rubrik underskrives af den eksportoer, der genudfoerer varerne. En eksportoer, der underskriver denne rubrik i god tro, er ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger og angivelser, der er anfoert i det oprindelige certifikat.

4. Det toldsted, som foretager ekspeditionen, anfoerer paa det oprindelige certifikat de genudfoerte kollis vaegt, nummer og art samt loebenummer for det eller de tilsvarende erstatningscertifikater. Det oprindelige certifikat opbevares i mindst to aar af det ansvarlige toldsted.

5. En fotokopi af det oprindelige certifikat kan vedfoejes erstatningscertifikatet.

Artikel 84

1. Med forbehold af stk. 4 paafoeres de i artikel 1, stk. 4, i Raadets forordning (EOEF) nr. 3833/90 (7) naevnte aegthedscertifikater i rubrik 7 i det i artikel 78 omhandlede oprindelsescertifikat formular A.

(7) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1990, s. 86.

2. De i stk. 1 naevnte certifikater bestaar i varebeskrivelsen, der affattes som anfoert i stk. 3, efterfulgt af den kompetente statslige myndigheds stempel samt den dertil befoejedes haandskrevne underskrift, der herved attesterer den i rubrik 7 anfoerte varebeskrivelses aegthed.

3. Den i rubrik 7 i oprindelsescertifikatet indeholdte varebeskrivelse skal efter omstaendighederne affattes saaledes:

- »unmanufactured flue cured tobacco Virginia type« eller »tabac brut ou non fabriqué du type Virginia `flue cured`«

- »agave brandy `tequila`, in containers holding two litres or less« eller »eau-de-vie d'agave `tequila` en récipients contenant deux litres ou moins«>

- »spirits produced from grapes, called `PISCO`, in containers holding two litres or less« eller »eau-de-vie à base de raisins, appelée `PISCO`, en récipients contenant deux litres ou moins«

- »spirits produced from grapes, called `SINGANI`, in containers holding two litres or less« eller »eau-de-vie à base de raisins, appelée `SINGANI`, en récipients contenant deux litres ou moins«.

4. Uanset stk. 1 og 2 og med forbehold af stk. 3 stempler den myndighed, der er befoejet til at attestere aegtheden af den i stk. 3 omhandlede varebeskrivelse, ikke rubrik 7 i oprindelsescertifikat formular A, hvis den myndighed, der har befoejelse til at udstede oprindelsescertifikatet, er den statslige myndighed, der er befoejet til at udstede aegthedscertifikatet.

Artikel 85

1. Et oprindelsescertifikat formular A skal inden ti maaneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt af de statslige myndigheder i det praeferenceberettigede udfoerselsland, forelaegges toldmyndighederne i den indfoerselsmedlemsstat, hvor varerne frembydes.

2. Oprindelsescertifikater formular A, som forelaegges toldmyndighederne efter udloebet af den i stk. 1 naevnte frist, kan godtages som grundlag for anvendelse af bestemmelserne i artikel 66 om toldpraeferencer, naar overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinaere omstaendigheder.

3. Derudover kan toldmyndighederne godtage certifikaterne, naar varerne er blevet frembudt for dem inden udloebet af den naevnte frist.

Artikel 86

1. Varer, der afsendes fra et praeferenceberettiget land til en udstilling i et andet land, og som saelges til indfoersel i Faellesskabet, er ved indfoerslen omfattet af de i artikel 66 omhandlede toldpraeferencer, forudsat at de opfylder de i denne afdeling fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelsesstatus i det praeferenceberettigede udfoerselsland, og at det over for toldmyndighederne paa tilfredsstillende maade godtgoeres:

a) at en eksportoer har afsendt disse varer direkte fra det praeferenceberettigede lands territorium til udstillingslandet

b) at eksportoeren har solgt varerne eller paa anden maade overdraget dem til en modtager i Faellesskabet

c) at varerne er afsendt til Faellesskabet i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen

d) at varerne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har vaeret benyttet til andre formaal end til forevisning paa udstillingen.

2. Et oprindelsescertifikat formular A skal forelaegges for toldmyndighederne paa saedvanlig maade. Udstillingens navn og adresse skal anfoeres derpaa. Om fornoedent kan der kraeves yderligere dokumentation for varernes art og for de omstaendigheder, under hvilke de har vaeret udstillet.

3. Stk. 1 finder anvendelse paa alle udstillinger, messer og tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmaessig eller haandvaerksmaessig karakter, bortset fra saadanne, som arrangeres i privat oejemed i butikker eller forretningslokaler med henblik paa salg af udenlandske varer, og det er en betingelse, at varerne konstant er under toldmyndighedernes tilsyn.

Artikel 87

Oprindelsescertifikat formular A forelaegges for toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten til stoette for toldangivelsen. De kan desuden kraeve, at angivelsen om varernes overgang til fri omsaetning skal vaere ledsaget af en erklaering fra importoeren om, at varerne opfylder betingelserne for anvendelse af de toldpraeferencer, der er fastsat i artikel 66.

Artikel 88

En vare, der henhoerer under kapitel 84 eller 85 i Det Harmoniserede System, betragtes som én vare, naar den paa klarererens anmodning i demonteret eller ikke monteret stand indfoeres i delsendinger paa de af toldmyndighederne fastsatte betingelser, og der kan forelaegges et oprindelsescertifikat formular A for den komplette vare ved indfoerslen af den foerste delsending, jf. dog artikel 68, stk. 3.

b) Formular APR

Artikel 89

1. Uanset artikel 78 dokumenteres det ved hjaelp af en formular APR, efter modellen i bilag 18, at varer, som indgaar i postforsendelser (herunder postpakker), har oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling, forudsat at disse forsendelser udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, at vaerdien ikke overstiger 3 000 ECU pr. forsendelse, og at der i forbindelse med den naevnte formular ydes den i artikel 78, stk. 1, naevnte bistand.

2. Formular APR udfyldes og underskrives af eksportoeren eller af dennes bemyndigede repraesentant paa foerstnaevntes ansvar. Underskriften i rubrik 6 i formularen skal vaere haandskrevet.

3. For hver postforsendelse skal der udfaerdiges en formular APR. Efter at have udfyldt og underskrevet formularen skal eksportoeren ved forsendelse som postpakke haefte den paa adressekortet. Ved forsendelse som brev skal eksportoeren laegge formularen ind i forsendelsen.

4. Hvis de varer, der er indeholdt i forsendelsen, allerede er blevet underkastet en kontrol i udfoerselslandet for saa vidt angaar begrebet varer med oprindelsesstatus, kan eksportoeren henvise til denne kontrol i rubrik 7 »Bemaerkninger« paa formular APR.

5. Disse bestemmelser fritager ikke eksportoeren for at opfylde andre formaliteter efter told- eller postforskrifterne.

6. Artikel 85 og 87 finder tilsvarende anvendelse for formularer APR.

c) Andre bestemmelser om dokumentation for oprindelse

Artikel 90

Varer i smaaforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, betragtes som varer med oprindelsesstatus og kan indfoeres med de i artikel 66 omhandlede toldpraeferencer, uden at det er noedvendigt at fremlaegge et oprindelsescertifikat formular A eller at udfylde en formular APR, forudsat at det drejer sig om indfoersel uden erhvervsmaessig karakter, at det erklaeres, at de opfylder betingelserne for anvendelse af denne artikel, og at der ikke foreligger nogen tvivl om erklaeringens rigtighed.

Endvidere maa den samlede vaerdi af disse varer ikke overstige 215 ECU, for saa vidt angaar smaaforsendelser, eller 600 ECU, for saa vidt angaar indholdet af de rejsendes personlige bagage.

Artikel 91

1. Naar artikel 70 finder anvendelse, skal der som dokumentation for oprindelsesstatus for varer, der udfoeres fra et land i en regional sammenslutning til et andet land i denne sammenslutning, og som skal anvendes ved yderligere bearbejdning eller forarbejdning, eller som skal genudfoeres uden yderligere bearbejdning eller forarbejdning, fremlaegges et oprindelsescertifikat formular A, der udstedes, eller formular APR, der udfaerdiges i det foerstnaevnte land.

2. Naar myndighederne i det praeferenceberettigede land anmodes om at udstede et oprindelsescertifikat formular A for varer, til hvis fremstilling der er anvendt materialer med oprindelse i et andet medlemsland i den samme regionale sammenslutning, benytter de som grundlag det oprindelsescertifikat formular A, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det andet land, eller den formular APR, som er udfaerdiget dér. Oprindelseslandet bestemt i overensstemmelse med artikel 71 anfoeres i rubrik 12 paa oprindelsescertifikat formular A eller i rubrik 8 paa formular APR.

3. Oprindelsescertifikater formular A, der udstedes paa denne maade, skal i rubrik 4 forsynes med en af foelgende paategninger: »régional cumulation« eller »cumul régional«.

Artikel 92

Hvis der konstateres mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i certifikatet og oplysningerne i de dokumenter, der fremlaegges for toldstedet i forbindelse med opfyldelsen af indfoerselsformaliteterne for varerne, medfoerer dette i sig selv ikke, at certifikatet er ugyldigt, naar det godtgoeres, at certifikatet svarer til de paagaeldende varer.

Underafdeling 3

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 93

1. De praeferenceberettigede lande tilsender Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber navne og adresser paa de statslige myndigheder, der kan udstede oprindelsescertifikater formular A, aftryk af de stempler, som anvendes af disse myndigheder, samt navne og adresser paa de statslige myndigheder, der har ansvaret for kontrollen af formularer A og formularer APR.

2. De praeferenceberettigede lande tilsender ogsaa Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber navne og adresser paa de statslige myndigheder, der kan udstede de aegthedscertifikater, der er naevnt i artikel 84, samt aftryk af de stempler, disse benytter.

3. Kommissionen videregiver disse oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder.

Artikel 94

Ved anvendelse af bestemmelserne om de i artikel 66 omhandlede toldpraeferencer skal de praeferenceberettigede lande overholde eller soerge for overholdelse af reglerne for udfaerdigelse og udstedelse af oprindelsescertifikat formular A, betingelserne for anvendelse af formular APR og reglerne for administrativt samarbejde.

Artikel 95

1. Efterfoelgende kontrol af oprindelsescertifikat formular A og formular APR foretages ved stikproever og i oevrigt, naar toldmyndighederne naerer begrundet tvivl om dokumentets aegthed eller rigtigheden af oplysningerne om de paagaeldende varers virkelige oprindelse.

2. Med henblik paa anvendelse af stk. 1 returnerer toldmyndighederne oprindelsescertifikat formular A eller formular APR til den kompetente statslige myndighed i det praeferenceberettigede udfoerselsland, om fornoedent med angivelse af de formelle eller materielle aarsager, der berettiger en undersoegelse. Hvis der er forelagt en faktura, skal denne eller en kopi heraf vedlaegges formular APR. Toldmyndighederne fremsender ligeledes enhver oplysning, der har kunnet fremskaffes, og som tyder paa, at angivelserne i certifikatet eller formularen er urigtige.

Hvis de paagaeldende myndigheder beslutter at udsaette anvendelsen af de i artikel 66 omhandlede toldpraeferencer, indtil resultaterne af kontrollen foreligger, frigiver de varerne under forbehold af, at der traeffes de sikkerhedsforanstaltninger, som skoennes noedvendige.

3. Naar der i medfoer af stk. 1 fremsaettes anmodning om efterfoelgende kontrol, skal denne kontrol foretages, og resultatet meddeles toldmyndighederne i Faellesskabet inden for en frist paa hoejst seks maaneder. Resultatet af undersoegelsen skal goere det muligt at afgoere, om det paagaeldende oprindelsescertifikat formular A eller den paagaeldende formular APR vedroerer de varer, der faktisk er udfoert, og om det er berettiget at lade varerne vaere omfattet af toldpraeferencer i medfoer af artikel 66.

4. For oprindelsescertifikat formular A, udstedt i overensstemmelse med artikel 91, skal svaret indeholde referencerne i de oprindelsescertifikater formular A eller formularer APR, der er benyttet som grundlag.

5. Hvis der i tilfaelde, hvor der foreligger begrundet tvivi, ikke fremkommer svar inden udloebet af den i stk. 3 anfoerte frist paa seks maaneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstraekkelige oplysninger til at fastslaa det paagaeldende dokuments aegthed eller varernes virkelige oprindelse, rettes der paa ny henvendelse til de paagaeldende myndigheder. Hvis resultaterne af undersoegelsen ikke sendes til de anmodende myndigheder inden for en frist paa fire maaneder efter en saadan ny henvendelse, eller hvis resultaterne ikke goer det muligt at fastslaa det paagaeldende dokuments aegthed eller varernes virkelige oprindelse, afslaar de paagaeldende myndigheder at indroemme praeferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinaere omstaendigheder.

6. Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgaa, at bestemmelserne i denne afdeling overtraedes, skal det praeferenceberettigede udfoerselsland paa eget initiativ eller paa Faellesskabets anmodning hurtigt foretage eller lade foretage passende undersoegelser for at afsloere og forhindre saadanne overtraedelser. Det praeferenceberettigede land kan med henblik herpaa opfordre Faellesskabet til at deltage i disse undersoegelser.

7. Med henblik paa efterfoelgende kontrol af oprindelsescertifikater formular A skal den kompetente offentlige myndighed i det praeferenceberettigede udfoerselsland i mindst to aar opbevare kopier af certifikaterne samt eventuelle eksportdokumenter, hvortil de henviser.

Artikel 96

Bestemmelserne i artikel 75, stk. 1, litra c), og artikel 80 finder kun anvendelse, for saa vidt OEstrig, Finland, Norge, Sverige og Schweiz anvender tilsvarende bestemmelser inden for rammerne af de toldpraeferencer, som af disse lande indroemmes visse varer med oprindelse i udviklingslande.

Underafdeling 4

Afsluttende bestemmelse

Artikel 97

Med forbehold af artikel 87 kan der i en periode paa seks maaneder fra den dato, hvor et land eller territorium optages eller genoptages som GSP-berettiget, fremlaegges oprindelsescertifikater formular A sammen med dokumentation for direkte forsendelse for varer, der er omfattet af Raadets forordninger og EKSF-afgoerelser for det paagaeldende aar, og som enten er under forsendelse eller befinder sig i Faelleskabet under midlertidig opbevaring, er henfoert under toldoplagsproceduren eller anbragt i frizone eller frilager.

Afdeling 2

De besatte omraader

Underafdeling 1

Definition af begrebet varer med oprindelsesstatus

Artikel 98

1. Ved anvendelse af bestemmelserne om de toldpraeferencer, der indroemmes af Faellesskabet for visse varer med oprindelse i de besatte omraader, anses nedenstaaende varer, forudsat at de forsendes direkte, som fastsat i artikel 103,

a) for at have oprindelse i de besatte omraader:

i) varer, som er fuldt ud fremstillet i disse omraader

ii) varer, der er fremstillet i disse omraader, og til hvis fremstilling der er medgaaet andre varer end dem, der er fuldt ud fremstillet i disse omraader, paa betingelse af at disse varer har undergaaet en tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 100. Denne betingelse kraeves dog ikke opfyldt for varer, som i henhold til denne underafdeling har oprindelse i Faellesskabet

b) for at have oprindelse i Faellesskabet:

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i Faellesskabet

ii) varer, der er fremstillet i Faellesskabet, og til hvis fremstilling, der er medgaaet andre varer end dem, der er fuldt ud fremstillet i Faellesskabet, paa betingelse af at disse varer har undergaaet en tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 100. Denne betingelse kraeves dog ikke opfyldt for varer, som i henhold til denne underafdeling har oprindelse i de besatte omraader.

2. Ved udtrykket »besatte omraader« forstaas omraaderne paa Jordans vestbred og Gaza-striben, som Israel holder besat.

Artikel 99

Som varer, der fuldt ud er fremstillet i de besatte omraader eller i Faellesskabet, betragtes:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er hoestet dér

c) levende dyr, som er foedt og opdraettet dér

d) produkter fra levende dyr, som opdraettes dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) brugte varer, som indsamles dér og kun kan anvendes til genindvinding af raamateriale

g) affald og skrot, der hidroerer fra fremstillingsvirksomhed, som udoeves dér

h) produkter, der er udvundet af havbunden eller -undergrunden uden for deres soeterritorium, forudsat at det paagaeldende omraade har eneret paa udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

i) varer, som er fremstillet dér udelukkende paa grundlag af de i litra a) til h) naevnte produkter.

Artikel 100

1. Med henblik paa anvendelse af artikel 98, stk. 1, litra a), nr. ii), og litra b), nr. ii), anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergaaet tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning, naar den fremstillede vare henfoeres under en anden toldposition end den, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog stk. 2 og 3.

Artikel 68, stk. 1, andet, tredje og fjerde afsnit, finder anvendelse.

2. For en vare, der er anfoert i kolonne 1 og 2 i listen i bilag 19, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

a) I listen i bilag 19 forstaas ved »vaerdi« toldvaerdien ved indfoerslen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, hvis denne ikke er kendt eller ikke kan konstateres, den foerst konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i det paagaeldende omraade.

Er det noedvendigt at fastsaette vaerdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus, finder foerste afsnit af naervaerende litra tilsvarende anvendelse.

b) I listen i bilag 19 forstaas ved »prisen ab fabrik« den pris, der er betalt for den fremstillede vare til producenten i den virksomhed, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, heri medregnet vaerdien af alle anvendte materialer, men fratrukket alle interne afgifter, som tilbagebetales eller kan tilbagebetales, naar den fremstillede vare udfoeres.

3. Ved anvendelse af artikel 98, stk. 1, litra a), nr. ii), og litra b), nr. ii), skal bearbejdninger eller forarbejdninger altid betragtes som utilstraekkelige til at give varerne oprindelsesstatus som omhandlet i artikel 68, stk. 3, litra a) til h).

Artikel 101

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Faellesskabet eller i de besatte omraader, undersoeges det ikke, om elektrisk energi, braendsel, anlaeg og udstyr, maskiner og vaerktoej, der er anvendt ved fremstillingen af faerdigvaren, eller om materialer eller varer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke er bestemt til at indgaa i den paagaeldende vares endelige sammensaetning, har oprindelse i et tredjeland.

Artikel 102

Artikel 73 og 74 finder anvendelse paa denne afdeling.

Artikel 103

1. Nedenstaaende varer anses for at vaere forsendt direkte fra de besatte omraader til Faellesskabet og fra Faellesskabet til de besatte omraader:

a) varer, hvis transport foregaar uden passage af noget andet territorium

b) varer, hvis transport foregaar gennem andre territorier end de besatte omraader eller Faellesskabet, med eller uden omladning eller midlertidig oplagring, forudsat at transporten gennem disse territorier har vaeret noedvendig af geografiske grunde eller udelukkende af hensyn til transportvilkaarene, og forudsat at varerne:

- ikke er overgaaet til frit forbrug dér, og

- ikke har undergaaet andre behandlinger end losning og ladning eller enhver anden behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes

c) varer, hvis transport foregaar i roerledninger gennem andre territorier end de besatte omraader.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1, litra b), er opfyldt, skal toldmyndighederne i Faellesskabet eller handelskamrene i de besatte omraader have forelagt:

a) enten et gennemgaaende transportdokument, der er udfaerdiget i de besatte omraader eller i Faellesskabet som grundlag for transporten gennem transitlandet

b) eller en erklaering fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

- en noejagtig beskrivelse af varerne

- datoen for varernes losning og ladning eller eventuelt for deres indskibning og udskibning med angivelse af de anvendte skibes navne, og

- dokumenterede oplysninger om de naermere omstaendigheder, hvorunder varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 104

Betingelserne i denne underafdeling vedroerende opnaaelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Faellesskabet eller de besatte omraader.

Hvis varer med oprindelsesstatus, der er udfoert fra Faellesskabet eller de besatte omraader til et andet land, genindfoeres dertil, anses de som varer uden oprindelsesstatus, medmindre det over for de kompetente myndigheder kan godtgoeres:

- at de genindfoerte varer er de samme varer som dem, der blev udfoert, og

- at de ikke har undergaaet nogen behandling, ud over hvad der var noedvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det paagaeldende land.

Underafdeling 2

Dokumentation for oprindelse

a) Varecertifikat EUR.1

Artikel 105

Varers oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling dokumenteres ved hjaelp af et varecertifikat EUR.1 efter modellen i bilag 21.

Artikel 106

1. Et varecertifikat EUR.1 udstedes efter skriftlig ansoegning fra eksportoeren eller dennes bemyndigede repraesentant paa foerstnaevntes ansvar. Ansoegningen skal fremsaettes paa den formular, der er vist i bilag 21, og som udfyldes i overensstemmelse med denne underafdeling.

Ansoegninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst to aar af handelskamrene i de besatte omraader.

2. Eksportoeren eller dennes repraesentant fremlaegger sammen med ansoegningen enhver fornoeden dokumentation for, at de varer, der skal udfoeres, opfylder betingelserne for udstedelse af et varecertifikat EUR.1.

Den paagaeldende forpligter sig til paa forlangende af de kompetente myndigheder at forelaegge al yderligere dokumentation, som disse finder noedvendig med henblik paa at fastslaa rigtigheden af oprindelsesstatus for de varer, der er omfattet af praeferencebehandlingen, samt til at acceptere enhver kontrol fra de paagaeldende myndigheders side af regnskaber og af de naermere omstaendigheder ved fremstillingen af de paagaeldende varer.

3. Et varecertifikat EUR.1 maa kun udstedes, hvis det kan laegges til grund som adkomstdokument ved anvendelsen af de i artikel 98 omhandlede toldpraeferencer.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af handelskamrene i de besatte omraader eller af toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten, hvis varerne kan anses som varer med oprindelsesstatus som fastsat i denne afdeling.

5. Da varecertifikatet EUR.1 udgoer adkomstdokumentet for anvendelse af den fastsatte toldpraeferenceordning, paahviler det de besatte omraaders handelskamre eller udfoerselsmedlemsstatens toldmyndigheder at tage de noedvendige skridt til at undersoege varernes oprindelsesstatus og kontrollere de oevrige oplysninger i certifikatet.

6. For at kontrollere, om betingelserne i stk. 4 er opfyldt, har handelskamrene i de besatte omraader eller toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten ret til at kraeve enhver form for dokumentation og til at foretage enhver kontrol, de maatte finde hensigtsmaessig.

7. Det paahviler handelskamrene i de besatte omraader eller toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten at paase, at den i stk. 1 naevnte formular udfyldes korrekt. Specielt skal de kontrollere, om rubrikken beregnet til varebeskrivelsen er udfyldt paa en saadan maade, at det ikke er muligt at foretage tilfoejelser i svigagtigt oejemed. Varebeskrivelsen skal derfor anfoeres uden mellemrum mellem linjerne. Saafremt rubrikken ikke udfyldes fuldstaendigt, skal der traekkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

8. Datoen for udstedelsen af varecertifikatet skal anfoeres i den rubrik i certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

9. Varecertifikat EUR.1 udstedes af de besatte omraaders handelskamre eller af udfoerselsmedlemsstatens toldmyndigheder ved udfoerslen af de varer, som det vedroerer. Certifikatet stilles til raadighed for eksportoeren, saa snart udfoerslen faktisk har fundet sted, eller der er sikkerhed for, at den vil finde sted.

Artikel 107

1. Undtagelsesvis kan et varecertifikat EUR.1 udstedes efter udfoerslen af de varer, som det vedroerer, hvis det ikke er udstedt ved selve udfoerslen paa grund af fejltagelser, uforsaetlige undladelser eller saerlige omstaendigheder. I saa fald skal certifikatet indeholde en saerlig angivelse af, under hvilke omstaendigheder det er udstedt.

2. Ved anvendelse af stk. 1 skal eksportoeren i ansoegningen:

- anfoere sted og dato for udfoerslen af de varer, som certifikatet vedroerer

- erklaere, at der paa udfoerselstidspunktet ikke er blevet udstedt et varecertifikat EUR.1 for de naevnte varer, og anfoere aarsagerne dertil.

3. De besatte omraaders handelskamre eller toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten maa kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfoelgende, naar de har undersoegt, om oplysningerne i eksportoerens ansoegning er i overensstemmelse med oplysningerne i det tilsvarende eksportdokument.

Paa certifikater, der udstedes efterfoelgende, anfoeres en af foelgende paategninger:

- expedido a posteriori

- udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí

- Issued retrospectively

- Délivré a posteriori

- rilasciato a posteriori

- afgegeven a posteriori

- emitido a posteriori.

4. De paategninger, der er naevnt i stk. 3, anfoeres i rubrikken »Bemaerkninger« paa varecertifikat EUR.1.

Artikel 108

1. I tilfaelde af tyveri, bortkomst eller oedelaeggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportoeren henvende sig til handelskamrene i de besatte omraader eller til udfoerselsmedlemsstatens toldmyndigheder, der udstedte dette, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar paa grundlag af de hos myndighederne beroende eksportdokumenter.

2. Paa duplikateksemplarer, der bliver udstedt paa denne maade, skal anfoeres en af foelgende paategninger:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA.

3. De paategninger, der er naevnt i stk. 2, skal anfoeres i rubrikken »Bemaerkninger« paa varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, paa hvilket der skal anfoeres udstedelsesdato for det originale varecertifikat EUR.1, har gyldighed fra denne dato.

Artikel 109

Det skal altid vaere muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller andre certifikater, forudsat at dette finder sted paa det toldsted i Faellesskabet, hvor varerne befinder sig.

Artikel 110

1. Et varecertifikat EUR.1 skal inden fem maaneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt af de besatte omraaders handelskamre, fremlaegges for toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varerne frembydes.

2. Et varecertificat EUR.1, som fremlaegges for medlemsstatens toldmyndigheder efter udloebet af den i stk. 1 naevnte frist, kan godtages som grundlag for praeferencebehandling, naar overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinaere omstaendigheder.

3. Bortset fra disse tilfaelde kan toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten godtage certifikaterne, naar varerne er blevet frembudt for dem inden udloebet af den naevnte frist.

Artikel 111

1. Varer, der afsendes fra de besatte omraader til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen saelges til indfoersel i Faellesskabet, er ved indfoerslen omfattet af de i artikel 98 omhandlede toldpraeferencer, forudsat at de opfylder de i denne underafdeling fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i de besatte omraader, og at det over for toldmyndighederne paa tilfredsstillende maade godtgoeres:

a) at en eksportoer har afsendt disse varer fra de besatte omraader til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at eksportoeren har solgt varerne eller paa anden maade overdraget dem til en modtager i Faellesskabet

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til Faellesskabet i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har vaeret benyttet til andre formaal end til forevisning paa udstillingen.

2. Et varecertifikat EUR.1 skal forelaegges for toldmyndighederne paa saedvanlig maade. Udstillingens navn og adresse skal anfoeres derpaa. Om fornoedent kan der kraeves yderligere dokumentation for varernes art og for de omstaendigheder, under hvilke de har vaeret udstillet.

3. Stk. 1 finder anvendelse paa alle udstillinger, messer og tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmaessig eller haandvaerksmaessig karakter bortset fra saadanne, som arrangeres i privat oejemed i butikker eller forretningslokaler med henblik paa salg af udenlandske varer, og det er en betingelse, at varerne konstant er under toldmyndighedernes tilsyn.

Artikel 112

Varecertifikater EUR.1 forelaegges for toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i denne afdeling. Myndighederne er berettiget til at forlange en oversaettelse af certifikatet.

De kan endvidere kraeve, at angivelsen til overgang til fri omsaetning skal vaere ledsaget af en erklaering fra importoeren om, at varerne opfylder betingelserne for anvendelse af de toldpraeferencer, der er fastsat i artikel 98.

Artikel 113

En vare, der henhoerer under kapitel 84 eller 85 i Det Harmoniserede System, betragtes som én vare, naar den paa klarererens anmodning i demonteret eller ikke monteret stand indfoeres i delsendinger paa de af toldmyndighederne fastsatte betingelser, og der kan forelaegges et varecertifikat EUR.1 for den komplette vare ved indfoerslen af den foerste delsending.

Artikel 114

Varecertifikater EUR.1 opbevares af indfoerselsmedlemsstatens toldmyndigheder efter de gaeldende regler.

b) Certifikat EUR.2

Artikel 115

1. Uanset artikel 105 dokumenteres oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis vaerdi ikke overstiger 2 820 ECU pr. forsendelse, ved hjaelp af et certifikat EUR.2, efter modellen i bilag 22.

2. Certifikat EUR.2 udfyldes og underskrives af eksportoeren eller dennes bemyndigede repraesentant paa foerstnaevntes ansvar.

3. Der udfaerdiges et certifikat EUR.2 for hver forsendelse.

4. Disse bestemmelser fritager ikke eksportoeren for at opfylde andre formaliteter efter told- og postforskrifterne.

5. Eksportoerer, der har udfaerdiget et certifikat EUR.2, skal paa anmodning af handelskamrene i de besatte omraader forelaegge alle stoettedokumenter vedroerende anvendelsen af dette certifikat.

Artikel 116

Hvis der konstateres mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 og de dokumenter, der indgives til toldstedet i forbindelse med opfyldelsen af indfoerselsformaliteterne for varerne, medfoerer dette i sig selv ikke, at dokumentet er ugyldigt, naar det godtgoeres, at paagaeldende varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 svarer til de frembudte varer.

Artikel 117

1. Nedenstaaende varer med oprindelsesstatus efter denne afdeling kan indfoeres i Faellesskabet, uden at der skal fremlaegges de i artikel 105 eller 115 omhandlede dokumenter:

a) varer i smaaforsendelser fra private afsendere til private modtagere, forudsat at varernes vaerdi ikke over stiger 200 ECU

b) varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, forudsat at varernes vaerdi ikke overstiger 565 ECU.

2. Disse bestemmelser finder kun anvendelse, saafremt det drejer sig om indfoersel uden erhvervsmaessig karakter, og saafremt det erklaeres, at de opfylder betingelserne for anvendelse af den fastsatte praeferencebehandling, samt naar der ikke foreligger nogen tvivl om denne erklaerings rigtighed.

Underafdeling 3

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 118

De besatte omraader tilsender Kommissionen aftryk af de stempler, der anvendes af handelskamrene samt adresserne paa de myndigheder, der har befoejelse til at udstede varecertifikator EUR.1 og foretage efterfoelgende kontrol af disse og af certifikater EUR.2.

Kommissionen videregiver disse oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder.

Artikel 119

1. Efterfoelgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og certifikater EUR.2 foretages ved stikproever, og i oevrigt naar indfoerselsmedlemsstatens toldmyndigheder eller handelskamrene i de besatte omraader naerer begrundet tvivl om dokumenternes aegthed eller rigtigheden af oplysningerne vedroerende de paagaeldende varers virkelige oprindelse.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af underafdeling 1 yder de besatte omraader Faellesskabet bistand ved at lade medlemsstaternes toldmyndigheder kontrollere aegtheden af varecertifikater EUR.1 og certifikater EUR.2 samt rigtigheden af oplysningerne vedroerende de paagaeldende varers virkelige oprindelse.

3. Med henblik paa anvendelse af stk. 1 skal indfoerselsmedlemsstatens eller -omraadets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 eller en fotokopi deraf til handelskamrene i de besatte omraader eller til toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten, eventuelt med angivelse af de formelle eller materielle aarsager, der berettiger en undersoegelse.

De relevante handelsdokumenter eller en kopi deraf vedlaegges varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2, og der fremsendes til stoette for anmodningen om efterfoelgende kontrol samtlige dokumenter og oplysninger, der har kunnet fremskaffes, og som tyder paa, at angivelserne i naevnte certifikater er urigtige.

Hvis indfoerselsmedlemsstatens toldmyndigheder beslutter at udsaette anvendelsen af praeferencebehandlingen, indtil resultatet af kontrollen foreligger, frigiver de varerne under forbehold af, at der traeffes de sikkerhedsforanstaltninger, som skoennes noedvendige.

4. Indfoerselsmedlemsstatens toldmyndigheder eller de besatte omraaders handelskamre underrettes om resultatet af den efterfoelgende kontrol inden for en frist paa seks maaneder. Dette resultat skal goere det muligt at afgoere, om de dokumenter, der er tilbagesendt i henhold til stk. 3, gaelder for de varer, der faktisk er udfoert, og om varerne virkelig er berettiget til anvendelse af praeferenceordningen.

Bestemmelserne i artikel 95, stk. 5, finder anvendelse paa dette stykke.

5. Med henblik paa efterfoelgende kontrol af certifikater EUR.1 skal handelskamrene i de besatte omraader eller toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten opbevare eksportdokumenter, eller kopier af certifikater, der gaelder som eksportdokumenter, i mindst to aar.

Afdeling 3

Republikkerne Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien og den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens territorium

Underafdeling 1

Definition af begrebet varer med oprindelsesstatus

Artikel 120

Ved anvendelse af bestemmelserne om de toldpraeferencer, som indroemmes af Faellesskabet for visse varer med oprindelse i republikkerne Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien og den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens territorium, i det foelgende benaevnt »praeferenceberettigede republikker«, anses nedenstaaende varer, forudsat at de forsendes direkte, som fastsat i artikel 125:

1) for at have oprindelse i en praeferenceberettiget republik:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i en praeferenceberettiget republik

b) varer, der er fremstillet i en praeferenceberettiget republik, og til hvis fremstilling der er medgaaet andre varer end dem, der fuldt ud er fremstillet i denne republik, paa betingelse af, at disse varer har undergaaet en tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 122. Denne betingelse kraeves dog ikke opfyldt for varer, som i henhold til denne underafdeling har oprindelse i Faellesskabet, forudsat at denne bearbejdning eller forarbejdning i en praeferenceberettiget republik er mere vidtgaaende end de utilstraekkelige bearbejdninger eller forarbejdninger, der er omhandlet i artikel 122, stk. 3

2) som varer med oprindelse i Faellesskabet:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Faellesskabet

b) varer, der er fremstillet i Faellesskabet, og til hvis fremstilling der er medgaaet andre varer end dem, der fuldt ud er fremstillet i Faellesskabet, paa betingelse af, at disse varer har undergaaet en tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 122. Denne betingelse kraeves dog ikke opfyldt for varer, som i henhold til denne underafdeling har oprindelse i en praeferenceberettiget republik, forudsat at denne bearbejdning eller forarbejdning i Faellesskabet er mere vidtgaaende end de utilstraekkelige bearbejdninger eller forarbejdninger, der er omhandlet i artikel 122, stk. 3.

Artikel 121

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i en praeferenceberettiget republik eller i Faellesskabet, betragtes de varer, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra a) til k).

2. Udtrykket »deres fartoejer« i artikel 67, stk. 1, litra f), omfatter kun de fartoejer:

- som er registreret i eller anmeldt til en medlemsstats eller i den paagaeldende praeferenceberettigede republiks skibsregister

- som foerer en medlemsstats eller den paagaeldende praeferenceberettigede republiks flag

- som for mindst 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i medlemsstaterne eller i en praeferenceberettiget republik eller af et selskab, hvis hovedsaede ligger i en medlemsstat eller i en praeferenceberettiget republik, hvis administrerende direktoer eller direktoerer, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsraadet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i medlemsstaterne eller en praeferenceberettiget republik, og hvis kapital desuden, naar det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begraenset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhoerer disse medlemsstater eller en praeferenceberettiget republik eller offentlige institutioner eller statsborgere i medlemsstaterne eller en praeferenceberettiget republik

- hvis officersbesaetning er sammensat udelukkende af statsborgere i medlemsstaterne eller den paagaeldende praeferenceberettigede republik

- og hvis oevrige besaetning er sammensat saaledes, at mindst 75 % er statsborgere i medlemsstaterne eller den paagaeldende praeferenceberettigede republik.

3. Udtrykkene »Faellesskabet« og »en praeferenceberettiget republik« daekker ligeledes deres soeterritorier. Fartoejer, der befinder sig paa det aabne hav, herunder flydende fabrikker, om bord paa hvilke fangsten bearbejdes eller forarbejdes, anses for at udgoere en del af den stats omraade, hvorunder de hoerer, forudsat at de opfylder de i stk. 2 fastsatte betingelser.

Artikel 122

1. Ved anvendelse af artikel 120 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergaaet tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning, naar den fremstillede vare henfoeres under en anden toldposition end den, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog stk. 2 og 3.

Artikel 68, stk. 1, andet, tredje og fjerde afsnit, finder anvendelse.

2. For en vare, der er anfoert i kolonne 1 og 2 i listen i bilag 20, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1:

a) Naar der i listen i bilag 20 anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i en praeferenceberettiget republik, skal vaerditilvaeksten som foelge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af vaerdien af de materialer fra tredjelande, der er indfoert i Faellesskabet eller i en praeferenceberettiget republik.

b) I listen i bilag 20 forstaas ved »vaerdi« toldvaerdien ved indfoerslen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, hvis denne ikke kendes eller kan konstateres, den foerst konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i det paagaeldende territorium.

Er det noedvendigt at fastsaette vaerdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus, finder foerste afsnit i naervaerende litra tilsvarende anvendelse.

c) I listen i bilag 20 forstaas ved »prisen ab fabrik« den pris, der er betalt for den fremstillede vare til producenten i den virksomhed, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, heri medregnet vaerdien af alle anvendte materialer, men fratrukket alle interne afgifter, som tilbagebetales eller kan tilbagebetales, naar den fremstillede vare udfoeres.

3. Ved anvendelse af stk. 1 og 2 anses bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstraekkelige til at give varerne oprindelsesstatus - uanset om der er sket positionsskifte - som omhandlet i artikel 68, stk. 3, litra a) til h).

Artikel 123

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i en praeferenceberettiget republik eller Faellesskabet, undersoeges det ikke, om elektrisk energi, braendsel, anlaeg og udstyr, maskiner og vaerktoej, der er anvendt ved fremstillingen af faerdigvaren, eller om materialer eller varer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke er bestemt til at indgaa i den paagaeldende vares endelige sammensaetning, har oprindelse i et tredjeland.

Artikel 124

Artikel 73 og 74 finder anvendelse paa denne afdeling.

Artikel 125

1. De toldpraeferencer, der er fastsat i artikel 120, gaelder kun for varer eller materialer med oprindelsesstatus, som mellem Faellesskabets og den paagaeldende praeferenceberettigede republiks omraade transporteres uden passage af andre territorier. Dog kan varer med oprindelse i den praeferenceberettigede republik eller Faellesskabet, der udgoer en enkelt forsendelse, transporteres gennem andre territorier end den paagaeldende praeferenceberettigede republiks eller Faellesskabets territorium eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, forudsat at varerne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet, og at de ikke har undergaaet andre behandlinger end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Transport i roerledninger af varer med oprindelse i den praeferenceberettigede republik eller Faellesskabet kan foregaa gennem andre territorier end Faellesskabets eller den praeferenceberettigede republiks territorium.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de kompetente toldmyndigheder fremlaegges:

a) enten et gennemgaaende transportdokument, der er udfaerdiget i udfoerselslandet eller -omraadet som grundlag for transporten gennem transitlandet

b) eller en erklaering fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

- en noejagtig beskrivelse af varerne

- datoen for varernes losning og ladning eller eventuelt for deres indskibning og udskibning med angivelse af de anvendte skibes navne

- dokumenterede oplysninger om de naermere omstaendigheder, hvorunder varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 126

Betingelserne i denne underafdeling vedroerende opnaaelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Faellesskabet eller den paagaeldende praeferenceberettigede republik.

Hvis varer med oprindelsesstatus, der er udfoert fra Faellesskabet eller en praeferenceberettiget republik til et andet land, genindfoeres dertil, anses de som varer uden oprindelsesstatus, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgoeres, at:

- at de genindfoerte varer er de samme varer som dem, der blev udfoert, og

- at de ikke har undergaaet nogen behandling, ud over hvad der er noedvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det paagaeldende land.

Underafdeling 2

Dokumentation for oprindelse

a) Varecertifikat EUR.1

Artikel 127

Varers oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling dokumenteres ved hjaelp af et varecertifikat EUR.1 efter modellen i bilag 21.

Artikel 128

1. Et varecertifikat EUR.1 udstedes efter skriftlig ansoegning fra eksportoeren eller dennes bemyndigede repraesentant paa foerstnaevntes ansvar. Ansoegningen skal fremsaettes paa den formular, der er vist i bilag 21, og som udfyldes i overensstemmelse med denne underafdeling.

Ansoegninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst to aar af toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik.

2. Artikel 106, stk. 2, finder anvendelse.

3. Varecertifikat EUR.1 maa kun udstedes, hvis det kan laegges til grund som adkomstdokument ved anvendelsen af de i artikel 120 omhandlede toldpraeferencer.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik, hvis varerne kan anses som varer med oprindelsesstatus som fastsat i denne afdeling.

5. Hvis varerne i medfoer af artikel 120, nr. 1, litra b), sidste punktum, eller nr. 2, litra b), sidste punktum, anses for at have oprindelsesstatus, udstedes der kun et certifikat EUR.1, saafremt det oprindelsesdokument, der er blevet udstedt eller udfaerdiget tidligere, fremlaegges. Disse oprindelsesdokumenter opbevares mindst to aar af toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik.

6. Da varecertifikatet EUR.1 udgoer adkomstdokumentet for anvendelse af de i artikel 120 fastsatte toldpraeferencer, paahviler det toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik at tage de noedvendige skridt til at undersoege varernes oprindelsesstatus og kontrollere de oevrige oplysninger i certifikatet.

7. For at kontrollere, om betingelserne i stk. 4 og 5, er opfyldt, har toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik ret til at kraeve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol, de maatte finde hensigtsmaessig.

8. Det paahviler toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik at paase, at den i artikel 127 naevnte formular udfyldes korrekt. Specielt skal de kontrollere, om rubrikken beregnet til varebeskrivelsen er udfyldt paa en saadan maade, at det ikke er muligt at foretage tilfoejelser i svigagtigt oejemed. Varebeskrivelsen skal derfor anfoeres uden mellemrum mellem linjerne. Saafremt rubrikken ikke udfyldes fuldstaendigt, skal der traekkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

9. Datoen for udstedelsen af varecertifikatet EUR.1 skal anfoeres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

10. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik ved udfoerslen af de varer, som det vedroerer. Certifikatet stilles til raadighed for eksportoeren, saa snart udfoerslen faktisk har fundet sted, eller der er sikkerhed for, at den vil finde sted.

11. For saa vidt angaar Republikken Bosnien-Hercegovina og den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens territorium, forstaas ved »toldmyndigheder« i denne og de foelgende artikler de oekonomiske kamre, saa laenge disse varetager de paagaeldende funktioner i disse republikker.

Artikel 129

Artikel 107, 108 og 109 finder anvendelse paa denne afdeling.

Artikel 130

1. Et varecertifikat EUR.1 skal inden fem maaneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt af toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik fremlaegges for toldmyndighederne i den indfoerselsmedlemsstat eller den indfoerende praeferenceberettigede republik, hvor varerne frembydes.

2. Et varecertifikat EUR.1, som fremlaegges for toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten eller den indfoerende praeferenceberettigede republik efter udloebet af den i stk. 1 naevnte frist, kan godtages som grundlag for praeferencebehandling, naar overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinaere omstaendigheder.

3. Bortset fra disse tilfaelde kan toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten eller den indfoerende praeferenceberettigede republik godtage certifikaterne, naar varerne er blevet frembudt for dem inden udloebet af den naevnte frist.

Artikel 131

1. Varer, der afsendes fra Faellesskabet eller en praeferenceberettiget republik til en udstilling i et andet land, og som efter udstillingen saelges til indfoersel i Faellesskabet, er ved indfoerslen omfattet af de i artikel 120 omhandlede toldpraeferencer, forudsat at de opfylder de i underafdeling 1 fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Faellesskabet eller i en praeferenceberettiget republik, og at det over for toldmyndighederne paa tilfredsstillende maade godtgoeres:

a) at en eksportoer har afsendt disse varer fra Faellesskabet eller en praeferenceberettiget republik til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at eksportoeren har solgt varerne eller paa anden maade overdraget dem til en modtager i Faellesskabet eller en praeferenceberettiget republik

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til Faellesskabet eller en praeferenceberettiget republik i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har vaeret benyttet til andre formaal end til forevisning paa udstillingen.

2. Bestemmelserne i artikel 111, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

Artikel 132

Varecertifikater EUR.1 forelaegges for toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten eller den indfoerende praeferenceberettigede republik i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af den paagaeldende medlemsstat eller praeferenceberettigede republik. Myndighederne er berettiget til at forlange en oversaettelse af certifikatet.

De kan endvidere kraeve, at indfoerselsangivelsen skal vaere ledsaget af en erklaering fra importoeren om, at varerne opfylder betingelserne for anvendelse af de toldpraeferencer, der er fastsat i artikel 120.

Artikel 133

En vare, der henhoerer under kapitel 84 eller 85 i Det Harmoniserede System, betragtes som én vare, naar den paa klarererens anmodning i demonteret eller ikke monteret stand indfoeres i delsendinger paa de af toldmyndighederne fastsatte betingelser, og der forelaegges et varecertifikat EUR.1 for den komplette vare ved indfoerslen af den foerste delsending, jf. dog artikel 122, stk. 3.

Artikel 134

Varecertifikater EUR.1 opbevares af toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten eller den indfoerende praeferenceberettigede republik efter de gaeldende regler i den paagaeldende medlemsstat eller republik.

b) Certifikat EUR.2

Artikel 135

1. Uanset artikel 127 dokumenteres oprindelsesstatus i henhold til denne underafdeling for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis vaerdi ikke overstiger 3 000 ECU pr. forsendelse, ved hjaelp af et certifikat EUR.2, efter modellen i bilag 22.

2. Certifikat EUR.2 udfyldes og underskrives af eksportoeren eller dennes bemyndigede repraesentant paa foerstnaevntes ansvar. Hvis de varer, der er indeholdt i forsendelsen, allerede er blevet underkastet kontrol i udfoerselsmedlemsstaten eller -territoriet, for saa vidt angaar begrebet varer med oprindelsesstatus, kan eksportoeren henvise til denne kontrol i rubrikken »Bemaerkninger« paa certifikat EUR.2.

3. Der udfaerdiges et certifikat EUR.2 for hver forsendelse.

4. Disse bestemmelser fritager ikke eksportoererne for at opfylde andre formaliteter efter told- og postforskrifterne.

5. Eksportoerer, der udfaerdiger et certifikat EUR.2, skal paa anmodning af toldmyndighederne i udfoerselsmedlemsstaten eller den udfoerende praeferenceberettigede republik forelaegge alle stoettedokumenter vedroerende anvendelsen af dette certifikat.

Artikel 136

Nedenstaaende varer med oprindelsesstatus efter denne underafdeling kan indfoeres i Faellesskabet eller en praeferenceberettiget republik med de i artikel 120 fastsatte toldpraeferencer, uden at der skal fremlaegges de i artikel 127 eller 135 omhandlede dokumenter:

a) varer i smaaforsendelser fra private afsendere til private modtagere, forudsat at varernes vaerdi ikke overstiger 215 ECU

b) varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, forudsat at varernes vaerdi ikke overstiger 600 ECU.

Artikel 117, stk. 2 og 3, finder anvendelse paa denne afdeling.

Underafdeling 3

Metoder for administrativt samarbejde

Artikel 137

De praeferenceberettigede republikker sender Kommissionen aftryk af de stempler, der anvendes, og adresserne paa de toldmyndigheder, der har befoejelse til at udstede varecertifikater EUR.1 og foretage efterfoelgende kontrol af disse certifikater og certifikater EUR.2 Kommissionen videregiver disse oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder.

Artikel 138

1. Efterfoelgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og certifikater EUR.2 foretages ved stikproever, og i oevrigt naar toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten eller den indfoerende praeferenceberettigede republik naerer begrundet tvivl om dokumenternes aegthed eller rigtigheden af oplysningerne vedroerende de paagaeldende varers virkelige oprindelse.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af naervaerende bestemmelser yder Faellesskabets medlemsstater og den praeferenceberettigede republik gennem deres respektive toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen af aegtheden af varecertifikater EUR.1 og certifikater EUR.2 samt rigtigheden af oplysningerne vedroerende de paagaeldende varers virkelige oprindelse.

3. Med henblik paa anvendelse af stk. 1 skal toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten eller den indfoerende praeferenceberettigede republik tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 eller en fotokopi deraf til toldmyndighederne i udfoerselsstaten, eventuelt med angivelse af de formelle eller materielle aarsager, der berettiger en undersoegelse.

Toldmyndighederne vedlaegger varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 fakturaen eller en kopi heraf og fremsender samtlige oplysninger, der har kunnet fremskaffes, og som tyder paa, at angivelserne i de naevnte certifikater er urigtige.

Hvis toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten beslutter at udsaette anvendelsen af de i artikel 120 fastsatte toldpraeferencer, indtil resultatet af kontrollen foreligger, frigiver de varerne under forbehold af, at der traeffes de sikkerhedsforanstaltninger, der skoennes noedvendige.

4. Toldmyndighederne i indfoerselsmedlemsstaten eller den praeferenceberettigede republik underrettes om resultatet af undersoegelsen inden for en frist paa hoejst seks maaneder. Dette resultat skal goere det muligt at afgoere, om det anfaegtede varecertifikat EUR.1 eller certifikat EUR.2 gaelder for de varer, der faktisk er udfoert, og om disse varer virkelig var berettiget til de i artikel 120 omhandlede toldpraeferencer.

Hvis der i tilfaelde, hvor der foreligger begrundet tvivl, ikke fremkommer svar senest seks maaneder efter datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstraekkelige oplysninger til at fastslaa aegtheden af det paagaeldende dokument eller varernes virkelige oprindelse, afslaar de anmodende myndigheder at indroemme praeferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinaere omstaendigheder.

5. Med henblik paa efterfoelgende kontrol af varecertifikater EUR.1, skal udfoerselslandets toldmyndigheder opbevare kopier af certifikaterne samt de dertil hoerende udfoerselsdokumenter i mindst to aar.

Underafdeling 4

Ceuta og Melilla

Artikel 139

1. Betegnelsen »Faellesskabet« som anvendt i denne afdeling omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Faellesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i Ceuta og Melilla.

2. Underafdeling 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse paa varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de saerlige betingelser i artikel 140.

Artikel 140

1. Foelgende bestemmelser anvendes i stedet for artikel 120, og henvisninger til den naevnte artikel finder tilsvarende anvendelse paa naervaerende artikel.

2. Forudsat at de er forsendt direkte i overensstemmelse med artikel 125, anses foelgende varer:

a) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

ii) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og til hvis fremstilling der er medgaaet andre end de under nr. i) angivne varer, paa betingelse af, at disse varer har undergaaet en tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 122. Denne betingelse gaelder dog ikke for varer, som i henhold til underafdeling 1 har oprindelse i Faellesskabet eller i en praeferenceberettiget republik, forudsat at de i Ceuta og Melilla undergaar en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgaaende end de utilstraekkelige bearbejdninger eller forarbejdninger, der er omhandlet i artikel 122, stk. 3

b) som varer med oprindelse i en praeferenceberettiget republik:

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i en praeferenceberettiget republik

ii) varer, der er fremstillet i en praeferenceberettiget republik, og til hvis fremstilling der er medgaaet andre end de i nr. i) angivne varer, paa betingelse af, at disse varer har undergaaet en tilstraekkelig bearbejdning eller forarbejdning i henhold til artikel 122. Denne betingelse gaelder dog ikke for varer, som i henhold til underafdeling 1 har oprindelse i Ceuta og Melilla eller Faellesskabet, forudsat at de undergaar en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgaaende end den utilstraekkelige bearbejdning eller forarbejdning, der er omhandlet i artikel 122, stk. 3.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt omraade.

4. Eksportoeren eller dennes bemyndigede repraesentant skal anfoere navnet paa den praeferenceberettigede republik og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1.

Hvad angaar varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1.

5. Det paahviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af disse bestemmelser i Ceuta og Melilla.

AFSNIT V

TOLDVAERDI

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 141

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 28 til 36 og bestemmelserne i dette afsnit skal medlemsstaterne overholde bestemmelserne i bilag 23.

De bestemmelser, der er anfoert i foerste kolonne i bilag 23, anvendes i overensstemmelse med den tilsvarende forklarende bemaerkning i anden kolonne.

2. Hvis det ved fastsaettelsen af toldvaerdien er noedvendigt at anvende almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, anvendes bestemmelserne i bilag 24.

Artikel 142

1. I dette afsnit forstaas ved:

a) aftalen: aftalen om anvendelse af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, indgaaet inden for rammerne af de multilaterale handelsforhandlinger 1973-1979 og omhandlet i kodeksens artikel 31, stk. 1, foerste led

b) fremstillede varer: varer, der er dyrkede, fabrikerede eller udvundne

c) identiske varer: varer, der er fremstillet i samme land, og som fremtraeder ens i alle henseender, herunder ens fysiske egenskaber, kvalitet og omdoemme. Mindre forskelle i udseende er ikke til hinder for, at varer, som i oevrigt er i overensstemmelse med definitionen, betragtes som identiske varer

d) lignende varer: varer, der er fremstillet i samme land, og som uden at vaere ens i alle henseender har lignende egenskaber og bestaar af lignende materialer, hvorved de kan tjene til samme formaal og kan ombyttes i handelen; varernes kavalitet, deres omdoemme og forekomsten af et fabriks- eller varemaerke er blandt de faktorer, der skal tages i betragtning ved afgoerelse af, om der er tale om lignende varer

e) varer af samme art eller af samme beskaffenhed: varer, som er omfattet af en varegruppe eller et varesortiment, der fremstilles af en saerlig erhvervsgren eller en saerlig sektor af en erhvervsgren; udstrykket omfatter ogsaa identiske eller lignende varer.

2. Udtrykkene »identiske varer« og »lignende varer« gaelder ikke for varer, som, alt efter tilfaeldet, indebaerer eller omfatter ingenioerarbejde eller udviklingsarbejde, kunst- og designarbejde samt tegninger og skitser, for hvilke der ikke er foretaget nogen justering i henhold til kodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), nr. iv), fordi disse arbejder er udfoert i Faellesskabet.

Artikel 143

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 29, stk. 1, litra c), og artikel 30, stk. 2, litra c), kan personer kun anses for at vaere indbyrdes afhaengige:

a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed og omvendt

b) hvis de juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner

c) hivs de er arbejdsgiver og arbejdstager

d) hvis en af personerne direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller raader over 5 % eller derover af den andens aktier eller anparter med stemmeret

e) hvis den ene af dem direkte eller indirekte kontrollerer den anden

f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand

g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand

h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at vaere medlemmer af samme familie, hvis de staar i et af foelgende forhold til hinanden:

- mand og hustru

- foraeldre og boern

- broedre og soestre (hel- eller halvsoeskende)

- bedsteforaeldre og boerneboern

- onkel eller tante og nevoe eller niece

- svigerforaeldre og svigersoen eller svigerdatter

- svoger og svigerinder.

2. Ved anvendelse af dette afsnit anses personer, som forretningsmaessigt er forbundet ved, at den ene er eneagent eller eneforhandler for den anden, uanset den benyttede betegnelse, kun for at vaere indbyrdes afhaengige, hvis de opfylder et af de i stk. 1 anfoerte kriterier.

Artikel 144

1. Ved ansaettelse af toldvaerdien i henhold til kodeksens artikel 29 for varer, som faktisk ikke er blevet betalt paa tidspunktet for toldvaerdiansaettelsen, skal som hovedregel den pris, der skulle have vaeret betalt paa dette tidspunkt, anvendes som grundlag for toldvaerdien.

2. Kommissionen og medlemsstaterne droefter i udvalget anvendelsen af stk. 1.

Artikel 145

Udgoer en vare, der angives til fri omsaetning, en del af et stoerre parti af samme varer, som er indkoebt ved en og samme handelstransaktion, er den pris, som faktisk er betalt eller skal betales i henhold til kodeksens artikel 29, stk. 1, lig med den del af den samlede pris, som svarer til den del, det saaledes angivne parti udgoer af det samlede parti.

Fordeling af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, finder ligeledes sted i tilfaelde, hvor en del af en sending er gaaet tabt, eller hvor den vare, der skal vaerdiansaettes, er blevet beskadiget inden overgangen til fri omsaetning.

Artikel 146

Naar der i den pris, som faktisk er betalt eller skal betales som omhandlet i kodeksens artikel 29, stk. 1, er medregnet afgiftsbeloeb, som i oprindelses- eller udfoerselslandet er paalagt de paagaeldende varer, medregnes dette beloeb ikke i toldvaerdien, saafremt det paa tilfredsstillende maade godtgoeres over for de paagaeldende toldmyndigheder, at varerne er blevet eller vil blive fritaget herfor til fordel for koeberen.

Artikel 147

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 29 anses den omstaendighed, at de varer, som har vaeret genstand for et salg, angives til fri omsaetning, som tilstraekkelig tilkendegivelse af, at de er blevet solgt med henblik paa udfoersel til Faellesskabets toldomraade. Den anses ogsaa som tilstraekkelig ved successive salg inden vaerdiansaettelsen; i saadanne tilfaelde kan den pris, der betales ved hvert af disse salg laegges til grund ved vaerdiansaettelsen, jf. dog artikel 178 til 181.

2. Imidlertid behoever toldvaerdien ikke at vaere transaktionsvaerdien, naar varerne har vaeret anvendt i et tredjeland mellem salgstidspunktet og tidspunktet for overgangen til fri omsaetning.

3. Koeberen skal ikke opfylde nogen anden betingelse end at vaere en kontraherende part i koebekontrakten.

Artikel 148

Naar det i medfoer af kodeksens artikel 29, stk. 1, litra b), godtgoeres, at salget af eller prisen paa de indfoerte varer er betinget af vilkaar eller ydelser, hvis vaerdi kan bestemmes med hensyn til de varer, som vaerdiansaettes, anses denne vaerdi som en indirekte betaling fra koeberen til saelgeren og som en del af den pris, der er betalt eller skal betales, saafremt vilkaaret eller ydelsen ikke vedroerer:

a) en aktivitet, der er omfattet af kodeksens artikel 29, stk. 3, litra b)

b) et element, for hvilket der foretages et tillaeg til den pris, der er betalt eller skal betales i henhold til kodeksens artikel 32.

Artikel 149

1. I kodeksens artikel 29, stk. 3, litra b), forstaas ved »aktiviteter, herunder markedsfoering« alle aktiviteter vedroerende annoncering af og salgsfremmende foranstaltninger for de paagaeldende varer samt enhver aktivitet vedroerende garantier for disse.

2. Saadanne aktiviteter fra koeberens side skal anses for at vaere foretaget for koeberens egen regning, selv om det udfoeres som en forpligtelse for koeberen i henhold til en aftale med saelgeren.

Artikel 150

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 30, stk. 2, litra a) (transaktionsvaerdien af identiske varer), fastsaettes toldvaerdien som transaktionsvaerdien af identiske varer, som saelges i samme handelsled og i omtrent samme maengder som de varer, der skal vaerdiansaettes. Forekommer saadanne salg ikke, anvendes transaktionsvaerdien af identiske varer, der er solgt i et andet handelsled og/eller i andre maengder, idet denne vaerdi justeres for at tage hensyn til de forskelle, der maatte skyldes handelsleddet og/eller varemaengden, forudsat at saadanne justeringer, hvad enten de foerer til en forhoejelse eller en nedsaettelse af vaerdien, kan stoettes paa forelagt dokumentation, som klart viser, at de er rimelige og noejagtige.

2. Naar de i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra e), omhandlede omkostninger er indbefattet i transaktionsvaerdien, justeres denne vaerdi for at tage hensyn til eventuelle vaesentlige forskelle i forbindelse med omkostninger mellem de indfoerte varer og de paagaeldende identiske varer som foelge af forskelle i afstande og transportmaader.

3. Saafremt der ved anvendelse af denne artikel konstateres mere end én transaktionsvaerdi af identiske varer, anvendes den laveste transaktionsvaerdi ved toldvaerdiansaettelsen af de infoerte varer.

4. I medfoer af denne artikel anvendes en transaktionsvaerdi af varer, der er fremstillet af en anden person, kun, hvis der ikke i henhold til stk. 1 kan fastsaettes en transaktionsvaerdi af identiske varer fremstillet af den person, der har fremstillet de varer, der skal vaerdiansaettes.

5. I denne artikel forstaas ved transaktionsvaerdien af identiske indfoerte varer en toldvaerdi, som paa forhaand er ansat i henhold til kodeksens artikel 29 og justeret i overensstemmelse med stk. 1, litra b), og stk. 2 i naervaerende artikel.

Artikel 151

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 30, stk. 2, litra b) (transaktionsvaerdien af lignende varer), fastsaettes toldvaerdien som transaktionsvaerdien af lignende varer, som saelges i samme handelsled og i omtrent samme maengder som de varer, der skal vaerdiansaettes. Forekommer saadanne salg ikke, anvendes transaktionsvaerdien af lignende varer, der er solgt i et andet handelsled og/eller i andre maengder, idet denne vaerdi justeres for at tage hensyn til de forskelle, der maatte skyldes handelsleddet og/eller varemaengden, forudsat at saadanne justeringer, hvad enten de foerer til en forhoejelse eller en nedsaettelse af vaerdien, kan stoettes paa forelagt bevismateriale, som klart viser, at de er rimelige og noejagtige.

2. Naar de i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra e), omhandlede omkostninger er indbefattet i transaktionsvaerdien, justeres denne vaerdi for at tage hensyn til eventuelle vaesentlige forskelle i forbindelse med omkostninger mellem de indfoerte varer og de paagaeldende lignende varer som foelge af forskelle i afstande og transportmaader.

3. Saafremt der ved anvendelse af denne artikel konstateres mere end én transaktionsvaerdi af lignende varer, anvendes den laveste transaktionsvaerdi ved toldvaerdiansaettelsen af de indfoerte varer.

4. I medfoer af denne artikel anvendes en transaktionsvaerdi af varer, der er fremstillet af en anden person, kun, hvis der ikke i henhold til stk. 1 kan fastsaettes en transaktionsvaerdi af lignende varer fremstillet af den person, der har fremstillet de varer, der skal vaerdiansaettes.

5. I denne artikel forstaas ved transaktionsvaerdien af lignende indfoerte varer en toldvaerdi, som paa forhaand er fastsat i henhold til kodeksens artikel 29 og justeret i overensstemmelse med stk. 1, litra b), og stk. 2 i naervaerende artikel.

Artikel 152

1. a) Hvis de indfoerte varer eller identiske eller lignende indfoerte varer saelges i Faellesskabet i uforandret stand, fastsaettes toldvaerdien af de indfoerte varer som omhandlet i kodeksens artikel 30, stk. 2, litra c), paa grundlag af enhedsprisen for de indfoerte varer eller de identiske eller lignende indfoerte varer ved salg af den stoerste samlede maengde paa samme eller naesten samme tidspunkt som indfoereslen af de varer, der skal vaerdiansaettes, til personer, der ikke er afhaengige af saelgerne, dog med fradrag for foelgende elementer:

i) enten provisioner, som i almindelighed betales eller aftales, eller de tillaeg, som i almindelighed beregnes for avancer og generalomkostninger i forbindelse med salg i Faellesskabet af indfoerte varer af samme art eller af samme beskaffenhed, inklusive direkte eller indirekte omkostninger ved markedsfoering af de omhandlede varer

ii) saedvanlige transport- og forsikringsomkostninger samt dermed forbundne omkostninger, der paafoeres i Faellesskabet, og

iii) importafgifter og andre afgifter, som skal betales i Faellesskabet ved indfoersel eller salg af varerne.

b) Hvis hverken de indfoerte varer eller identiske eller lignende indfoerte varer saelges paa samme eller naesten samme tidspunkt, hvor de varer, der skal vaerdiansaettes, indfoeres, beregnes toldvaerdien af de indfoerte varer, fastsat i henhold til denne artikel, med forbehold af stk. 1, litra a), paa grundlag af enhedsprisen for de indfoerte varer eller identiske eller lignende indfoerte varer ved salg i Faellesskabet i uforandret stand paa det naermeste tidspunkt efter indfoerslen af de varer, der skal vaerdiansaettes, dog senest 90 dage efter indfoerslen.

2. Hvis hverken de indfoerte varer eller identiske eller lignende indfoerte varer saelges i Faellesskabet i uforandret stand, fastsaettes toldvaerdien, naar importoeren anmoder herom, paa grundlag af enhedsprisen for de indfoerte varer ved salg efter yderligere bearbejdning eller forarbejdning af den stoerste samlede maengde til personer etableret i Faellesskabet, der ikke er afhaengige af saelgerne, idet der tages passende hensyn til vaerditilvaeksten ved den yderligere bearbejdning eller forarbejdning og til de fradrag, som er naevnt i stk. 1, litra a).

3. I denne artikel forstaas ved enhedspriser, til hvilken indfoerte varer er solgt i den stoerste samlede maengde, den pris, til hvilken det stoerste antal enheder er solgt ved salg til personer, som ikke er afhaengige af de personer, af hvem de koeber de paagaeldende varer i det foerste handelsled efter indfoerslen.

4. Et salg i Faellesskabet til en person, som direkte eller indirekte, uden beregning eller til nedsat pris leverer en af de i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), anfoerte elementer til anvendelse ved fremstilling og salg til udfoersel af de indfoerte varer, skal ikke tages i betragtning ved fastsaettelsen af enhedsprisen ved anvendelse af naervaerende artikel.

5. I stk. 1, litra b), forstaas ved »det naermeste tidspunkt« det tidspunkt, hvor de indfoerte varer eller tilsvarende eller lignende indfoerte varer saelges i tilstraekkelig maengde, til at enhedsprisen kan fastslaas.

Artikel 153

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 30, stk. 2, litra d) (beregnet vaerdi), kan toldmyndighederne ikke afkraeve eller forpligte en person, der ikke er etableret i Faellesskabet, til at forelaegge regnskaber eller andre dokumenter til gennemsyn eller til at give adgang til regnskaber eller andre dokumenter med henblik paa at fastsaette denne vaerdi. Dog kan de oplysninger, som varernes producent meddeler med henblik paa fastsaettelsen af toldvaerdien i henhold til denne artikel, kontrolleres i et tredjeland af en medlemsstats toldmyndigheder med producentens samtykke og paa betingelse af, at de giver myndighederen i det paagaeldende land tilstraekkeligt varsel, og at disse ikke modsaetter sig undersoegelsen.

2. Prisen for eller vaerdien af materialer og fremstilling som naevnt i kodeksens artikel 30, stk. 2, litra d), foerste led, omfatter prisen for de elementer, der er omhandlet i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra a), nr. ii) og iii).

Den omfatter ogsaa vaerdien af alle varer eller tjenesteydelser, som er omhandlet i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), indregnet i passende forhold, som direkte eller indirekte leveres af koeberen til brug for fremstilling af de indfoerte varer. Vaerdien af de i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), nr. iv), omhandlede arbejder, som er udfoert i Faellesskabet, medregnes kun i det omfang, de paahviler producenten.

3. Naar andre oplysninger end dem, der er meddelt af producenten eller paa hans vegne, benyttes til at fastsaette en beregnet vaerdi, skal toldmyndighederne paa klarererens anmodning give ham oplysning om kilden til disse oplysninger, de benyttede grundlag og de beregninger, som er foretaget ud fra disse grundlag, jf. dog kodeksens artikel 15.

4. De i kodeksens artikel 30, stk. 2, litra d), andet led, omhandlede »generalomkostninger« omfatter direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med fremstilling og markedsfoering af varer til udfoersel, som ikke er indbefattet i henhold til naevnte artikel 30, stk. 2, litra d), foerste led.

Artikel 154

Naar de i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra a), nr. ii), naevnte beholdere skal indfoeres flere gange, skal prisen for dem paa klarererens anmodning fordeles paa passende maade i overensstemmelse med almindelig anerkendte regnskabsprincipper.

Artikel 155

Ved anvendelse af kodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), nr. iv), skal omkostninger vedroerende forskning og designskitser ikke medregnes i toldvaerdien.

Artikel 156

Kodeksens artikel 33, litra c), finder tilsvarende anvendelse, naar toldvaerdien fastsaettes ved hjaelp af en anden metode end transaktionsvaerdien.

KAPITEL 2

Bestemmelser om royalties og licensafgifter

Artikel 157

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 32, stk. 1, litra c), forstaas ved royalties og licensafgifter isaer betaling for brugen af rettigheder vedroerende:

- fremstillingen af de indfoerte varer (navnlig patenter, tegninger, moenstre og »knowhow«), eller

- salget til udfoersel af de indfoerte varer (navnlig fabriks- og varemaerker, registrerede moenstre), eller

- anvendelsen eller videresalget af de indfoerte varer (navnlig ophavsret, fremstillingsmetoder, som er uadskilleligt knyttet til de indfoerte varer).

2. Uafhaengig af de i kodeksens artikel 32, stk. 5, omhandlede tilfaelde skal der, naar indfoerte varers toldvaerdi ansaettes i henhold til bestemmelserne i kodeksens artikel 29 kun laegges royalties og licensafgifter til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, saafremt denne betaling:

- vedroerer de varer, som skal vaerdiansaettes, og

- udgoer en betingelse for salget af disse varer.

Artikel 158

1. Naar de indfoerte varer udelukkende udgoer en bestanddel eller komponent, som indgaar i varer, der fremstilles inden for Faellesskabet, skal en justering af den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for de indfoerte varer, kun foretages, saafremt den paagaeldende royalty eller licensafgift direkte vedroerer disse varer.

2. For varer, der indfoeres i usamlet form, eller som kun skal gennemgaa en simpel behandling inden videresalg, som f.eks. fortynding eller emballering, er det ikke udelukket, at den paagaeldende royalty eller licensafgift skal anses for at vedroere de indfoerte varer.

3. Saafremt royalties eller licensafgifter til dels vedroerer de indfoerte varer, til dels andre bestanddele eller komponenter, som tilsaettes varerne efter indfoerslen, eller arbejds- eller tjenesteydelser praesteret efter indfoerslen, skal der kun foretages en passende fordeling paa grundlag af objektive og maalelige oplysninger i henhold til den forklarende bemaerkning i bilag 23 til kodeksens artikel 32, stk. 2.

Artikel 159

Royalties eller licensafgifter vedroerende retten til at bruge et farbiks- eller varemaerke skal kun laegges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for indfoerte varer, saafremt:

- den paagaeldende royalty eller licensafgift vedroerer varer, der videresaelges i uforandret stand, eller som gennemgaar en simpel behandling efter indfoerslen

- varerne markedsfoeres under et maerke, der er paafoert foer eller efter indfoerslen, og for hvilket der betales royalty eller licensafgift, og

- koeberen ikke frit kan erhverve saadanne varer fra andre leverandoerer, der ikke er afhaengige af saelger.

Artikel 160

Naar koeberen betaler royalty eller licensafgift til tredjemand, betragtes de i artikel 157, stk. 2, fastsatte betingelser ikke for at vaere opfyldt, medmindre saelgeren eller en af ham afhaengig person kraever, at koeberen erlaegger saadan betaling.

Artikel 161

Naar fremgangsmaaden ved beregning af royalty- eller licensafgiftsbeloebet refererer til prisen paa de indfoerte varer, formodes betalingen af denne royalty eller licensafgift at vedroere de varer, der skal vaerdiansaettes, medmindre det modsatte er bevist.

Naar royalty- eller licensafgiftsbeloebet beregnes uafhaengigt af prisen paa de indfoerte varer, kan betalingen af denne royalty eller licensafgift dog vedroere de varer, der skal vaerdiansaettes.

Artikel 162

Ved anvendelse af kodeksens artikel 32, stk. 1, litra c), tages der ikke hensyn til, i hvilket land modtageren af royalties og licensafgifter er etableret.

KAPITEL 3

Bestemmelser om indfoerselsstedet i Faellesskabet

Artikel 163

1. I kodeksens artikel 32, stk. 1, litra e), og artikel 33, litra a), forstaas ved indfoerselsstedet i Faellesskabets toldomraade:

a) for varer, der transporteres ad soevejen - lossehavnen eller omladningshavnen, saafremt omladningen er bekraeftet af omladningshavnens toldmyndigheder

b) for varer, der uden omladning overgaar fra soetransport til transport ad indre vandveje - den foerste havn ved den indre vandvejs munding eller laengere inde i landet, der kan komme i betragtning for losning, saafremt det godtgoeres over for toldmyndighederne, at fragten til lossehavnen er hoejere end fragten til den foerste havn

c) for varer, der transporteres med jernbane, ad indre vandveje eller ad landevej - det foerste toldsted

d) for varer, der transporteres paa anden maade - det sted, hvor landegraensen til Faellesskabets toldomraade overskrides.

2. For varer, der efter indfoersel i Faellesskabets toldomraade transporteres til bestemmelsesstedet i en anden del af dette omraade gennem OEstrigs, Schweiz', Ungarns, Tjekkiets, Slovakiets eller Jugoslaviens (dvs. Jugoslaviens territorium pr. 1. januar 1991) territorium, laegges det foerste indfoerselssted i Faellesskabets toldomraade til grund ved fastsaettelsen af toldvaerdien, forudsat at varerne transporteres direkte til bestemmelsesstedet gennem OEstrigs, Schweiz', Ungarns, Tjekkiets, Slovakiets eller Jugoslaviens (som defineret ovenfor) territorium ad en saedvanlig transportvej gennem disse.

3. For varer, der efter indfoersel i Faellesskabets toldomraade transporteres ad soevejen til bestemmelsesstedet i en anden del af dette omraade, laegges det foerste indfoerselssted i Faellesskabets toldomraade til grund ved fastsaettelsen af toldvaerdien, forudsat at varerne transporteres direkte til bestemmelsesstedet ad en saedvanlig transportvej.

4. Stk. 2 og 3 finder ogsaa anvendelse, saafremt losning eller omladning af varerne eller midlertidig afbrydelse af transporten finder sted i OEstrigs, Schweiz', Ungarns, Tjekkiets, Slovakiets eller Jugoslaviens (som defineret i stk. 2) territorium, saafremt dette sker af grunde, der staar i forbindelse med transporten.

5. For varer, der efter indfoersel i Faellesskabets toldomraade transporteres direkte fra et af de franske oversoeiske departementer til en anden del af Faellesskabets toldomraade eller omvendt, er indfoerselsstedet det i stk. 1 og 2 fastsatte sted, der er beliggende i den del af Faellesskabets toldomraade, hvorfra varerne sendes, naar de har vaeret genstand for en losning eller omladning, der er bekraeftet af toldmyndighederne.

6. Er betingelserne i stk. 2, 3 og 5 ikke opfyldt, anvendes som indfoerselssted det i stk. 1 fastsatte sted i den del af Faellesskabets toldomraade, som varerne er bestemt til.

KAPITEL 4

Bestemmelser om transportomkostninger

Artikel 164

Ved anvendelse af kodeksens artikel 32, stk. 1, litra e), og artikel 33, stk. 1, litra a), gaelder foelgende:

a) Naar der til transport af varerne benyttes samme transportmaade til et sted laengere inde i Faellesskabets toldomraade end indfoerselsstedet, fordeles transportomkostningerne forholdsmaessigt efter den tilbagelagte straekning uden for og inden for Faellesskabets toldomraade, medmindre det over for toldmyndighederne godtgoeres, hvilke omkostninger der i henhold til en almindeligt bindende fragttarif skulle betales for varernes transport til indfoerselsstedet i Faellesskabets toldomraade.

b) Naar varerne faktureres til en fast pris frit bestemmelsessted, som svarer til prisen paa indfoerselsstedet, skal de omkostninger, der vedroerer transporten inden for Faellesskabet, ikke fradrages denne pris. Et saadant fradrag kan dog foretages, naar det over for toldmyndighederne godtgoeres, at prisen frit graense ville vaere lavere end den faste pris frit bestemmelsessted.

c) Naar varerne transporteres vederlagsfrit eller med koeberens transportmiddel, medregnes i toldvaerdien transportomkostninger til indfoerselsstedet, beregnet efter den saedvanligt anvendte tarif for denne transportmaade.

Artikel 165

1. De for postforsendelse til bestemmelsesstedet gaeldende takster medregnes fuldt ud i de paagaeldende varers toldvaerdi, bortset fra ekstra posttakster, der maatte opkraeves i indfoerselslandet.

2. Den angivne vaerdi justeres dog ikke ved ansaettelsen af toldvaerdien for indfoerte varer, hvis indfoerslen er uden erhvervsmaessig karakter.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse paa varer, der transporteres af ekspresposttjenester, benaevnt EMS-Datapost (i Danmark EMS-Jetpost, i Tyskland EMS-Kurierpostsendungen, i Italien CAI-Post).

Artikel 166

Luftfragtomkostninger, der skal medregnes i varers toldvaerdi, fastsaettes ved anvendelse af de regler og procentsatser, der er anfoert i bilag 25.

KAPITEL 5

Toldvaerdiansaettelse af databaerere til brug i databehandlingsudstyr

Artikel 167

1. Uanset kodeksens artikel 29 til 33 tages kun prisen for eller vaerdien af selve databaereren i betragtning ved toldvaerdiansaettelsen af indfoerte databaerere til brug i databehandlingsudstyr og indeholdende data eller instruktioner. Toldvaerdien af indfoerte databaerere, som indeholder data eller instruktioner, omfatter derfor ikke prisen for eller vaerdien af dataene eller instruktionerne, forudsat at denne pris eller vaerdi er saerskilt angivet i forhold til prisen for eller vaerdien af de paagaeldende databaerere.

2. I denne artikel omfatter:

a) udtrykket »databaerere« ikke integrerede kredsloeb, halvledere og lignende anordninger eller artikler, der indeholder saadanne kredsloeb eller anordninger

b) udtrykket »data eller instruktioner« ikke lyd-, film- eller videooptagelser.

KAPITEL 6

Bestemmelser om valutakurser

Artikel 168

I artikel 169, 170 og 171 i dette kapitel forstaas ved

a) noteret kurs:

- den senest noterede salgskurs ved handelsforhold paa det eller de mest repraesentative markeder i den paagaeldende medlemsstat, eller

- enhver anden beskrivelse af en saaledes noteret valutakurs, som medlemsstaten har fastsat som »noteret kurs« paa betingelse af, at den saa fyldestgoerende som muligt afspejler den ved handelsforhold gaengse kurs for den paagaeldende valuta

b) offentliggjort: gjort kendt i bred almindelighed som fastsat af den paagaeldende medlemsstat

c) valuta: enhver moentenhed, som kan anvendes som betalingsmiddel valutamyndigheder imellem eller paa det internationale marked.

Artikel 169

1. Hvis der ved fastsaettelsen af toldvaerdien af en vare indgaar elementer, der er angivet i en anden valuta end valutaen for den medlemsstat, hvor vaerdiansaettelsen finder sted, skal valutakursen til fastsaettelsen af vaerdien i den paagaeldende medlemsstats valuta vaere den kurs, der noteres paa maanedens naestsidste onsdag og offentliggoeres samme eller foelgende dag.

2. Den kurs, der noteres paa maanedens naestsidste onsdag, finder anvendelse i hele den foelgende maaned, medmindre den erstattes af en ny kurs, som er fastsat i henhold til artikel 171.

3. Hvis en valutakurs ikke noteres paa den i stk. 1 omhandlede naestsidste onsdag, eller, selv om den er noteret, ikke offentliggoeres samme dag eller foelgende dag, skal den senest noterede kurs for den paagaeldende valuta, der er offentliggjort inden for de foregaaende 14 dage, anses for at vaere den paa den paagaeldende onsdag noterede kurs.

Artikel 170

Kan en valutakurs ikke fastsaettes i medfoer af artikel 169, skal den valutakurs, som skal anvendes i henhold til kodeksens artikel 35, fastsaettes af den paagaeldende medlemsstat, og den skal saa fyldestgoerende som muligt afspejle den ved handelsforhold gaengse kurs for den paagaeldende valuta udtrykt i den paagaeldende medlemsstats valuta.

Artikel 171

1. Hvis en kurs, der er noteret paa maanedens sidste onsdag og offentliggjort samme eller foelgende dag, afviger med 5 % eller derover fra en i medfoer af artikel 169 fastsat kurs med anvendelse fra den foelgende maaned, erstatter den sidstnaevnte kurs og anvendes fra den foerste onsdag i denne maaned som den kurs, der skal anvendes i henhold til kodeksens artikel 35.

2. Hvis en kurs, der er noteret paa en hvilken som helst onsdag i loebet af den ovennaevnte anvendelsesperiode og offentliggjort samme eller foelgende dag, afviger med 5 % eller derover fra den kurs, der anvendes i medfoer af dette kapitel, erstatter den fra den foelgende onsdag den paagaeldende kurs og anvendes som den kurs, der skal anvendes i henhold til kodeksens artikel 35. Sidstnaevnte kurs finder anvendelse til den igangvaerende maaneds udgang, forudsat at den ikke aendres i medfoer af dette stykkes foerste punktum.

3. Hvis der i en medlemsstat ikke noteres en kurs paa en onsdag, eller selv om den er noteret, ikke offentliggoeres samme eller foelgende dag, anses den kurs, der senest er noteret og offentliggjort foer denne onsdag, for den noterede kurs ved anvendelsen af stk. 1 og 2 i den paagaeldende medlemsstat.

Artikel 172

Hvis en medlemsstats toldmyndigheder tillader, at klarereren paa et senere tidspunkt afgiver visse oplysninger i angivelsen om overgang til fri omsaetning i form af en periodisk angivelse, kan denne tilladelse paa klarererens begaering indeholde en bestemmelse om, at der skal anvendes én kurs ved omregningen til den paagaeldende medlemsstats nationale valuta af de i en bestemt valuta udtrykte elementer, paa grundlag af hvilke toldvaerdien fastlaegges. I saa fald anvendes den af de i overensstemmelse med dette kapitel noterede kurser, der anvendes den foerste dag i den af angivelsen omfattede periode.

KAPITEL 7

Forenklede regler for visse letfordaervelige varer

Artikel 173

1. Til brug ved toldvaerdiansaettelsen af de i bilag 26 naevnte varer fastsaetter Kommissionen for hver vareposition en enhedsvaerdi pr. 100 kg netto udtrykt i medlemsstaternes valutaer.

Enhedsvaerdierene anvendes i perioder paa fjorten dage, hvor hver periode begynder paa en fredag.

2. Enhedsvaerdierne fastsaettes paa grundlag af foelgende oplysninger, som medlemsstaterne meddeler Kommissionen, for saa vidt angaar hver vareposition:

a) middelenhedsprisen frit graense, ufortoldet, angivet i den paagaeldende medlemsstats valuta pr. 100 kg netto og beregnet paa grundlag af priserne for ubeskadigede varer paa de i bilag 27 anfoerte handelscentre i loebet af den i artikel 174, stk. 1, anfoerte referenceperiode

b) de maengder, der er overgaaet til fri omsaetning i loebet af et kalenderaar med opkraevning af importafgifter.

3. Middelenhedsprisen frit graense, ufortoldet, beregnes paa grundlag af bruttoprovenuet i handler mellem importoerer og grossister. I handelscentrene London, Milano og Rungis boer nettoprovenuet dog bestemmes i det handelsled, hvor varerne hyppigst saelges i disse handelscentre.

De saaledes fremkomne beloeb reduceres med:

- en margen paa 15 % for handelscentrene i London, Milano og Rungis og paa 8 % for de oevrige handelscentre

- transport- og forsikringsomkostninger inden for toldomraadet

- et fast beloeb paa 5 ECU for de oevrige omkostninger, der ikke skal medregnes i toldvaerdien.

Dette beloeb omregnes til medlemsstaternes valutaer paa grundlag af de seneste kurser, der fastsaettes i overensstemmelse med kodeksens artikel 18

- importafgifter og andre afgifter, der ikke skal medregnes i toldvaerdien.

4. For de transport- og forsikringsomkostninger, der fradrages i henhold til stk. 3, kan medlemsstaterne fastsaette faste beloeb. Disse beloeb og beregningsmetoden herfor meddeles straks Kommissionen.

Artikel 174

1. Den ved beregningen af de i artikel 173, stk. 2, litra a), omhandlede middelenhedspriser anvendte referenceperiode er paa 14 dage, der slutter torsdagen forud for den uge, i hvilken de nye enhedsvaerdier fastsaettes.

2. Medlemsstaterne meddeler middelenhedspriserne senest mandag kl. 12.00 i den uge, i hvilken enhedsvaerdierne fastsaettes i henhold til artikel 173. Er denne dag ikke en arbejdsdag, meddeles priserne den umiddelbart foregaaende arbejdsdag.

3. Alle medlemsstaterne meddeler senest den 15. juni i det foelgende aar Kommissionen, hvilke maengder der i kalenderaaret for hver vareposition er overgaaet til fri omsaetning.

Artikel 175

1. De i artikel 173, stk. 1, omhandlede enhedsvaerdier fastsaettes af Kommissionen hver anden uge paa en tirsdag paa grundlag af det vejede gennemsnit af de i artikel 173, stk. 2, litra a), omhandlede middelenhedspriser, sammenholdt med de i artikel 173, stk. 2, litra b), anfoerte maengder.

2. Med henblik paa fastsaettelse af dette vejede gennemsnit omregnes hver middelenhedspris, der er omhandlet i artikel 173, stk. 2, litra a), til ecu paa grundlag af de seneste valutakurser, der er fastsat af Kommissionen og offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende forud for den uge, i hvilken enhedsvaerdierne fastsaettes. Samme valutakurser finder anvendelse ved omregning af de saaledes fremkomne enhedsvaerdier til de oevrige medlemsstaters valutaer.

3. De senest offentliggjorte enhedsvaerdier anvendes, indtil der offentliggoeres nye enhedsvaerdier. Ved staerke prissvingninger i en eller flere medlemsstater paa grund af f.eks. en afbrydelse af et bestemt produkts loebende indfoersel kan nye enhedsvaerdier dog fastsaettes paa grundlag af de faktisk opnaaede priser paa det tidspunkt, hvor saadanne vaerdier fastsaettes.

Artikel 176

1. Sendinger, der paa tidspunktet for toldvaerdiansaettelsen indeholder mindst 5 % varer, der er uegnet til konsum, eller hvis vaerdier er reduceret med mindst 20 % i forhold til den gennemsnitlige markedspris for sunde varer, anses som beskadigede.

2. Sendinger, der er beskadigede, kan vaerdiansaettes:

- ved efter sortering at anvende enhedsvaerdierne paa den sunde del af sendingen, medens den beskadigede tilintetgoeres under toldtilsyn

- ved at anvende de for sunde varer fastsatte enhedsvaerdier efter fradrag af en procentdel af vaegten af den indfoerte sending, svarende til procentdelen af den skade, der af en autoriseret sagkyndig er anslaaet beskadiget, og som anerkendes af toldmyndighederne

- ved at anvende de for sunde varer fastsatte enhedsvaerdier reduceret med en procentdel, svarende til den procentdel, som af en autoriseret sagkyndig er konstateret beskadiget, og som er anerkendt af toldmyndighederne.

Artikel 177

1. Ved at angive eller lade angive toldvaerdien af en eller flere varer, som han indfoerer ved anvendelse af enhedsvaerdier fastsat i henhold til naervaerende kapitel, tilslutter en klarerer sig ordningen med forenklede regler for det indevaerende kalenderaar, for saa vidt angaar den eller de paagaeldende varer.

2. Hvis klarereren efterfoelgende anvender en anden metode end de forenklede regler for toldvaerdiansaettelsen af en eller flere varer, som han indfoerer, kan den paagaeldende medlemsstats toldmyndigheder underrette ham om, at han ikke har adgang til at benytte de forenklede regler for den eller de omhandlede varer indtil udgangen af det indevaerende kalenderaar; denne foranstaltning kan udstraekkes til det foelgende kalenderaar. Saadanne foranstaltninger skal straks af medlemsstaten bringes til Kommissionens kendskab, som derefter underretter toldmyndighederne i de oevrige medlemsstater herom.

KAPITEL 8

Angivelse af oplysningselementer og forelaeggelse af dokumenter til stoette herfor

Artikel 178

1. Naar det er noedvendigt at fastsaette toldvaerdien med henblik paa anvendelse af kodeksens aritkel 28 til 36 vedlaegges toldangivelsen for de indfoerte varer en toldvaerdideklaration. Deklarationen udfaerdiges paa en D.V. 1-formular, der svarer til modellen i bilag 28, i givet fald suppleret med en eller flere eksemplarer af D.V. 1 BIS-fortsaettelsesblade svarende til modellen i bilag 29.

2. Det er en saerlig betingelse, at den i stk. 1 omhandlede toldvaerdideklaration foretages af en person, der har sit saedvanlige opholdssted eller sin virksomhed i Faellesskabets toldomraade, og som er i besiddelse af de fornoedne oplysninger.

3. Toldmyndighederne kan undlade at kraeve en toldvaerdideklaration udfaerdiget paa den i stk. 1 omhandlede formular, naar de paagaeldende varers toldvaerdi ikke kan fastsaettes efter bestemmelserne i kodeksens artikel 29. I saa fald skal den i stk. 2 omhandlede person til toldmyndighederne afgive eller foranledige afgivet alle andre oplysninger, som maatte blive kraevet med henblik paa at fastsaette toldvaerdien efter en anden artikel i kodeksen; disse oplysninger skal afgives i en form og paa en maade, som foreskrives af toldmyndighederne.

4. Indgivelse paa et toldsted af en toldvaerdideklaration som kraevet efter stk. 1 indebaerer, med forbehold af eventuel anvendelse af strafferetlige bestemmelser, at den i stk. 2 naevnte person paatager sig ansvaret for saa vidt angaar:

- rigtigheden og fuldstaendigheden af de elementer, der anfoeres i deklarationen

- aegtheden af de dokumenter, som fremlaegges til stoette herfor, og

- afgivelse af alle yderligere oplysninger og fremlaeggelse af alle yderligere dokumenter, som er noedvendige ved varernes toldvaerdiansaettelse.

5. Denne artikel finder ikke anvendelse for varer, hvis toldvaerdi fastsaettes efter de i artikel 173 til 177 fastsatte forenklede regler.

Artikel 179

1. Medmindre det er absolut noedvendigt, for at der kan foretages en korrekt opkraevning af importafgifterne, kan toldmyndighederne undlade at kraeve den i artikel 178, stk. 1, omhandlede deklaration eller dele heraf, naar:

a) toldvaerdien af de anfoerte varer i en varesending ikke overstiger 5 000 ECU, forudsat at der ikke er tale om en del af en sending eller loebende forsendelser fra samme afsender til samme modtager, eller

b) det drejer sig om indfoersel uden erhvervsmaessig karakter, eller

c) fremlaeggelse af de paagaeldende elementer ikke er noedvendig for anvendelsen af De Europaeiske Faellesskabers toldtarif, eller naar den told, der er fastsat i tariffen, ikke opkraeves som foelge af anvendelsen af saerlige toldforskrifter.

2. Det i stk. 1, litra a), naevnte beloeb i ecu omregnes til national valuta i overensstemmelse med kodeksens artikel 18. Toldmyndighederne kan afrunde det beloeb, der fremkommer ved omregningen, opad eller nedad.

Toldmyndighederne kan bibeholde modvaerdien i national valuta af det i ecu fastsatte beloeb uaendret, saafremt omregning af dette beloeb ved den aarlige tilpasning i henhold til kodeksens artikel 18 inden den i dette stykke omhandlede afrunding foerer til en aendring af modvaerdien udtrykt i national valuta paa under 5 % eller til en nedsaettelse af denne modvaerdi.

3. For varer, der til stadighed leveres fra samme saelger til samme koeber paa uaendrede handelsbetingelser, kan toldmyndighederne undlade at kraeve, at de i artikel 182, stk. 1, naevnte elementer angives sammen med hver toldangivelse, men de skal kraeve det, hver gang forholdene aendrer sig og mindst en gang hvert tredje aar.

4. En dispensation givet i medfoer af denne artikel kan tilbagekaldes og fremlaeggelse af en formular D.V. 1 kan kraeves, hvis det konstateres, at en betingelse for at opnaa denne dispensation ikke var eller ikke laengere er opfyldt.

Artikel 180

Naar der anvendes edb-systemer, eller hvis varerne er omfattet af en samlet, periodisk eller opsummerende angivelse, kan toldmyndighederne tillade, at de oplysningselementer, som kraeves ved toldvaerdiansaettelsen, fremlaegges paa anden maade.

Artikel 181

1. Den i artikel 178, stk. 2, omhandlede person skal forelaegge toldmyndighederne en kopi af den faktura, paa grundlag af hvilken de indfoerte varers toldvaerdi angives. Saafremt toldvaerdien angives skriftligt, skal toldmyndighederne opbevare denne kopi.

2. Hvis toldvaerdien angives skriftligt, og fakturaen over de indfoerte varer er udstedt til en person, der er etableret i anden medlemsstat end den, hvor toldvaerdien angives, skal klarereren afgive to kopier af fakturaen til toldmyndighederne. Den ene af disse to kopier opbevares af toldmyndighederne; den anden afleveres til klarereren forsynet med det paagaeldende toldsteds stempel og registreringsnummeret for angivelsen med henblik paa fremsendelse til den person, som fakturaen er udstedt til.

3. Toldmyndighederne kan lade bestemmelserne i stk. 2 omfatte tilfaelde, hvor den person, som fakturaen er udstedt til, er etableret i den medlemsstat, hvor toldvaerdien angives.

AFSNIT VI

INDFOERSEL AF VARER I TOLDOMRAADET

KAPITEL 1

Besigtigelse af varer og udtagning af stikproever

Artikel 182

1. Besigtigelse af varer i medfoer af kodeksens artikel 42 tillades efter mundtlig anmodning fra den person, som er berettiget til at angive varerne til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, medmindre toldmyndighederne paa grund af omstaendighederne anser det for noedvendigt, at der indgives en skriftlig ansoegning.

Udtagning af stikproever kan kun tillades efter skriftlig ansoegning.

2. De i stk. 1 omhandlede skriftlige ansoegninger indgives underskrevet af ansoegeren til de beroerte toldmyndigheder. De skal indeholde foelgende oplysninger:

- ansoegerens navn og adresse

- stedet, hvor varerne befinder sig

- nummeret paa den summariske angivelse, hvis en saadan allerede er blevet forelagt, undtagen naar toldmyndighederne paatager sig at paafoere denne oplysning, eller henvisning til den forudgaaende toldprocedure, eller eventuelt oplysninger til identifikation af det transportmiddel, varerne befinder sig paa

- alle andre noedvendige oplysninger til identifikation af varerne.

Toldmyndighederne giver deres tilladelse paa ansoegningen. Naar ansoegningen vedroerer udtagning af stikproever, anfoerer disse myndigheder, hvilken maengde der kan udtages af varerne.

3. Forudgaaende besigtigelse af varerne og udtagning af stikproever foretages under toldmyndighedernes kontrol, og disse fastlaegger i hvert tilfaelde de naermere retningslinjer herfor.

Udpakning, vejning, genindpakning og alle andre former for behandling af varerne sker for ansoegerens regning og risiko. Eventuelle analyseomkostninger afholdes ligeledes af denne.

4. De udtagne stikproever skal underkastes formaliteter med henblik paa angivelse til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse. Hvis de tilintetgoeres eller gaar uigenkaldeligt tabt ved undersoegelsen, opstaar der ikke toldskyld for de paagaeldende varemaengder. Artikel 182, stk. 5, i kodeksen finder anvendelse paa affald.

KAPITEL 2

Summarisk angivelse

Artikel 183

1. En summarisk angivelse skal vaere underskrevet af den person, som afgiver den.

2. Den summariske angivelse skal paategnes af toldmyndighederne, som beholder den med henblik paa at kontrollere, at de varer, den vedroerer, angives til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse inden for de i kodeksens artikel 49 fastsatte frister.

3. Naar varer, inden de frembydes for toldmyndighederne, har vaeret forsendt under en forsendelsesprocedure, udgoer det eksemplar af forsendelsesdokumentet, som er bestemt for bestemmelsestoldstedet, den summariske angivelse.

4. Toldmyndighederne kan tillade, at den summariske angivelse afgives ved hjaelp af edb. I saa fald tilpasses de i stk. 2 fastsatte bestemmelser i det fornoedne omfang.

Artikel 184

1. Indtil varer, der er omfattet af en summarisk angivelse, og som ikke er losset fra det transportmiddel, hvorpaa de befinder sig, er angivet til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, skal den i artikel 183, stk. 1, omhandlede person paa toldmyndighedernes forlangende frembyde dem i deres helhed.

2. Efter losningen overfoeres opfyldelsen af forpligtelsen til paa toldmyndighedernes forlangende at frembyde varerne i deres helhed uden videre til enhver person, som successivt har varerne i haende for at flytte eller oplagre dem.

KAPITEL 3

Midlertidig opbevaring

Artikel 185

1. Naar de i kodeksens artikel 51, stk. 1, omhandlede steder er blevet godkendt til fast at modtage varer under midlertidig opbevaring, benaevnes disse steder »midlertidige oplag«.

2. Med henblik paa at sikre anvendelsen af toldforskrifterne kan toldmyndighederne, saafremt de ikke selv forvalter det midlertidige oplag, kraeve:

a) at det midlertidige oplag lukkes med dobbeltlaas, og at den ene noegle beror hos de paagaeldende toldmyndigheder

b) at den person, der driver det midlertidige oplag, skal foere et lagerregnskab, der giver mulighed for at foelge varebevaegelserne.

Artikel 186

Anbringelse af varerne paa midlertidigt oplag sker paa grundlag af den summariske angivelse. Toldmyndighederne kan dog kraeve, at der indgives en saerlig angivelse udfaerdiget paa en formular, der er i overensstemmelse med den model, de fastlaegger.

Artikel 187

Med forbehold af kodeksens artikel 56 og bestemmelserne vedroerende salg af varer under toldkontrol er den person, der har foretaget summarisk angivelse, eller saafremt en saadan angivelse endnu ikke er indgivet, de i kodeksens artikel 44, stk. 2, omhandlede personer ansvarlige for opfyldelsen af de af toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 53, stk. 1, trufne foranstaltninger, og de skal afholde udgifterne hertil.

Artikel 188

Hvis toldmyndighederne saelger varerne i medfoer af kodeksens artikel 53, sker det efter de gaeldende bestemmelser i medlemsstaterne.

KAPITEL 4

Saerlige bestemmelser, der gaelder for varer, som befordres ad soevejen eller ad luftvejen

Afdeling 1

Almindelig bestemmelse

Artikel 189

Naar varer, der ankommer fra tredjelande, foeres ind i Faellesskabets toldomraade ad soevejen eller ad luftvejen og i henhold til et gennemgaaende transportdokument forsendes uden omladning ad samme transportvej til en anden havn eller lufthavn i Faellesskabet, frembydes de kun for toldmyndighederne som omhandlet i kodeksens artikel 40 i den havn eller lufthavn, hvor de losses eller omlades.

Afdeling 2

Saerlige bestemmelser, der gaelder for haandbagage og indskrevet bagage i rejsetrafikken

Artikel 190

I denne afdeling forstaas ved:

a) faellesskabslufthavn: enhver lufthavn beliggende inden for Faellesskabets toldomraade

b) international lufthavn i Faellesskabet: enhver faellesskabslufthavn, hvor der efter tilladelse fra de kompetente myndigheder kan afvikles flytrafik med tredjelande

c) flyvning inden for Faellesskabet: et luftfartoejs passage fra en lufthavn til en anden inden for Faellesskabet uden mellemlanding, og som hverken paabegyndes eller afsluttes i en lufthavn i et tredjeland

d) faellesskabshavn: enhver havn beliggende inden for Faellesskabets toldomraade

e) overfart ad soevejen inden for Faellesskabet: et skibs direkte passage fra en havn til en anden inden for Faellesskabet, hvorved der regelmaessigt sikres forbindelse mellem to eller flere bestemte faellesskabshavne

f) lystfartoejer: private fartoejer til rejser, hvor ruten fastsaettes ud fra brugernes oensker

g) privat- eller forretningsfly: private luftfartoejer til rejser, hvor ruten fastsaettes ud fra brugernes oensker

h) bagage: alle genstande, der transporteres af en person under dennes rejse, uanset paa hvilken maade.

Artikel 191

I denne afdeling anses bagage, for saa vidt angaar lufttransport, for at vaere

- »indskrevet«, naar den efter indlevering i afgangslufthavnen ikke er tilgaengelig for den paagaeldende person under flyvningen, eller i givet fald under en mellemlanding, som omhandlet i artikel 192, nr. 1 og 2, og i artikel 194, nr. 1 og 2, i dette kapitel

- »haandbagage«, naar personen bringer den med sig i luftfartoejets kabine.

Artikel 192

Kontrol af og formaliteter for:

1) haandbagage og indskrevet bagage tilhoerende personer, der rejser med et luftfartoej, som kommer fra en lufthavn i et tredjeland, og som efter mellemlanding i en faellesskabslufthavn skal fortsaette flyvningen til en anden faellesskabslufthavn, foretages i sidstnaevnte lufthavn, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet; i saa fald er bagagen underlagt de bestemmelser, der gaelder for bagage tilhoerende personer, som kommer fra et tredjeland, medmindre det over for de kompetente myndigheder tilfredsstillende godtgoeres, at de genstande, vedkommende transporterer, har status som faellesskabsvarer

2) haandbagage og indskrevet bagage tilhoerende personer, der rejser med et luftfartoej, som mellemlander i en faellesskabslufthavn, inden det fortsaetter flyvningen til en lufthavn i et tredjeland, foretages i afgangslufthavnen, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet; i saa fald kan bagagen kontrolleres i faellesskabslufthavnen, hvor flyet mellemlander for at sikre, at de genstande, der er indeholdt i bagagen, opfylder betingelserne for at vaere i fri omsaetning inden for Faellesskabet

3) bagage tilhoerende personer, der benytter en forbindelse ad soevejen, som indebaerer flere paa hinanden foelgende straekninger, og som varetages af et og samme skib, der paabegynder eller afslutter rejsen i en havn i et tredjeland eller anloeber en saadan havn undervejs, foretages i den havn, hvor denne bagage alt efter tilfaeldet bringes om bord eller fra borde.

Artikel 193

Kontrol af og formaliteter for bagage tilhoerende personer, der benytter:

1) lystfartoejer, foretages i enhver faellesskabshavn, uanset hvorfra disse fartoejer kommer, eller hvilket bestemmelsessted de har

2) privat- eller forretningsfly, foretages:

- i den foerste lufthavn, som luftfartoejet ankommer til, og som skal vaere en international lufthavn i Faellesskabet for flyvninger, der udgaar fra en lufthavn i et tredjeland, naar bestemmelsesstedet for flyvningen efter mellemladning er en anden faellesskabslufthavn

- i den sidste internationale lufthavn i Faellesskabet for flyvninger, der udgaar fra en faellesskabslufthavn, naar luftfartoejets bestemmelsessted efter mellemlanding er en lufthavn i et tredjeland.

Artikel 194

1. I forbindelse med bagage, som ankommer til en faellesskabslufthavn om bord paa et luftfartoej fra en lufthavn i et tredjeland, og som i faellesskabslufthavnen omlades i et andet luftfartoej, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet:

- foretages kontrol af og formaliteter for indskrevet bagage i ankomstlufthavnen for flyvningen inden for Faellesskabet, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet

- foretages kontrol af haandbagage i den foerste internationale lufthavn i Faellesskabet; der maa kun undtagelsesvis foretages yderligere kontrol af denne bagage i ankomstlufthavnen for flyvningen inden for Faellesskabet, hvis det efter kontrollen af den indskrevne bagage viser sig at vaere noedvendigt med en saadan yderligere kontrol

- maa der kun undtagelsesvis foretages kontrol af indskrevet bagage i den foerste faellesskabslufthavn, hvis det efter kontrollen af haandbagagen viser sig at vaere noedvendigt med en saadan yderligere kontrol.

2. I forbindelse med bagage, som i en faellesskabslufthavn bringes om bord i et luftfartoej, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, med henblik paa i en anden faellesskabslufthavn at blive omladet i et luftfartoej med en lufthavn i et tredjeland som bestemmelsessted:

- foretages kontrol af og formaliteter for indskrevet bagage i afgangslufthavnen for flyvningen inden for Faellesskabet, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet

- foretages kontrol af haandbagage i den sidste internationale lufthavn i Faellesskabet; der maa kun undtagelsesvis foretages forudgaaende kontrol i afgangslufthavnen for flyvningen inden for Faellesskabet, hvis det efter kontrollen af den indskrevne bagage viser sig noedvendigt med en saadan kontrol

- maa der kun undtagelsesvis foretages kontrol af indskrevet bagage i den sidste faellesskabslufthavn, hvis det efter kontrollen af haandbagagen viser sig noedvendigt med en saadan yderligere kontrol.

3. Kontrol af og formaliteter for bagage, som ankommer til en faellesskabslufthavn om bord i et rute- eller charterfly fra en lufthavn i et tredjeland, og som i faellesskabslufthavnen omlades i et privat- eller forretningsfly, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, foretages i rute- eller charterflyets ankomstlufthavn.

4. Kontrol af og formaliteter for bagage, som i en faellesskabslufthavn bringes om bord i et privat- eller forretningsfly, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, med henblik paa i en anden faellesskabslufthavn at blive omladet i et rute- eller charterfly med en lufthavn i et tredjeland som bestemmelsessted, foretages i rute- eller charterflyets afgangslufthavn.

5. I den internationale lufthavn i Faellesskabet, hvor omladningen af den indskrevne bagage finder sted, kan medlemsstaterne foretage kontrol af bagage:

- der kommer fra en lufthavn i et tredjeland, og som i en international lufthavn i Faellesskabet omlades i et luftfartoej, hvis bestemmelsessted er en international lufthavn, som er beliggende i det samme nationale omraade

- der bringes om bord i et luftfartoej i en international lufthavn med henblik paa i en anden international lufthavn beliggende i samme nationale omraade at blive omladet i et luftfartoej, hvis bestemmelsessted er en lufthavn i et tredjeland.

Artikel 195

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre:

- at der ved personers ankomst ikke forekommer overdragelse af genstande forud for kontrollen af den haandbagage, der ikke er omhandlet i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 3925/91 (8)

(8) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1991, s. 4.

- at der ved personers afrejse ikke forekommer overdragelse af genstande efter kontollen af den haandbagage, der ikke er omhandlet i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 3925/91

- at der ved personers ankomst findes passende foranstaltninger, der forhindrer overdragelse af genstande forud for kontrollen af den indskrevne bagage, der ikke er omhandlet i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 3925/91

- at der ved personers afrejse findes passende foranstaltninger, der forhindrer overdragelse af genstande efter kontrollen af den indskrevne bagage, der ikke er omhandlet i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 3925/91.

Artikel 196

Bagage, der indskrives i en faellesskabslufthavn, identificeres ved hjaelp af en etiket, som paasaettes i denne lufthavn. Modellen til denne etiket samt dens tekniske kendetegn er angivet i bilag 30.

Artikel 197

Medlemsstaterne fremsender en liste til Kommissionen over de lufthavne, der opfylder kriterierne for en international lufthavn i Faellesskabet som defineret i artikel 190, litra b). Kommissionen offentliggoer denne liste i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C.

AFSNIT VII

TOLDANGIVELSE - NORMAL FREMGANGSMAADE

KAPITEL 1

Skriftlig angivelse

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 198

1. Naar en toldangivelse omfatter flere vareposter, anses oplysningerne om hver enkelt varepost for at udgoere en saerskilt angivelse.

2. Dele, der indgaar i en industriel enhed, og som er omfattet af en enkelt KN-kode, betragtes som én vare.

Artikel 199

Med forbehold af eventuel anvendelse af strafferetlige bestemmelser indebaerer det, at der til et toldsted indgives en angivelse, som er underskrevet af klarereren eller hans repraesentant, en forpligtelse i henhold til gaeldende bestemmelser med hensyn til:

- rigtigheden af oplysningerne i angivelsen

- aegtheden af de vedlagte dokumenter, og

- overholdelse af samtlige forpligtelser, der gaelder i forbindelse med henfoersel af varerne under den paagaeldende procedure.

Artikel 200

De dokumenter, der fremlaegges som stoette for angivelsen, skal opbevares af toldmyndighederne, medmindre der er truffet andre bestemmelser herom, eller klarereren kan anvende dem i forbindelse med andre transaktioner. I det sidstnaevnte tilfaelde traeffer toldmyndighederne alle fornoedne foranstaltninger for at sikre, at de paagaeldende dokumenter senere kun kan anvendes for de maengder eller den vaerdi, som de stadig er gyldige for.

Artikel 201

1. Angivelsen indgives til det toldsted, hvor varerne er blevet frembudt. Den kan indgives, saa snart frembydelsen har fundet sted.

2. Toldmyndighederne kan tillade, at angivelsen indgives, inden klarereren kan frembyde varerne for dem. I saa fald kan toldmyndighederne fastsaette en frist for denne frembydelse, hvis laengde afhaenger af omstaendighederne. Efter fristens udloeb anses angivelsen for ikke at vaere indgivet.

3. Naar angivelsen er indgivet, inden de varer, den vedroerer, er ankommet til toldstedet eller til et andet af toldmyndighederne anvist sted, kan den foerst antages, efter at de paagaeldende varer er frembudt for toldmyndighederne.

Artikel 202

1. Indgivelse af angivelsen til det kompetente toldsted skal finde sted inden for dets aabningstider.

Dog kan toldmyndighederne paa klarererens anmodning og for hans regning give tilladelse til, at angivelsen indgives uden for disse aabningstider.

2. Med indgivelse af angivelsen til et toldsted sidestilles, at angivelsen overgives til en ansat ved det naevnte toldsted paa et andet sted, der er anvist til dette formaal efter aftale mellem toldmyndighederne og den paagaeldende.

Artikel 203

Datoen for antagelsen af angivelsen skal vaere paafoert denne.

Artikel 204

Toldmyndighederne kan tillade eller kraeve, at de i kodeksens artikel 65 omhandlede berigtigelser foretages, ved at der indgives en ny angivelse, som traeder i stedet for den oprindelige. I saa fald laegges datoen for antagelsen af den oprindelige angivelse til grund for fastsaettelsen af de afgifter, der eventuelt forfalder til betaling, og for anvendelsen af de oevrige bestemmelser, der gaelder for den paagaeldende toldprocedure.

Afdeling 2

Formularer til toldangivelse

Artikel 205

1. Den officielle model, der anvendes ved skriftlig toldangivelse efter den normale fremgangsmaade for henfoersel af varer under en toldprocedure eller til genudfoersel af varer i henhold til kodeksens artikel 182, stk. 3, er det administrative enhedsdokument.

2. Med henblik herpaa kan der i overensstemmelse med bestemmelserne for den paagaeldende toldprocedure ogsaa anvendes andre formularer.

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 er ikke til hinder for:

- at der fritages for skriftlig angivelse ved overgang til fri omsaetning, udfoersel eller midlertidig indfoersel, som fastsat i artikel 225 til 236

- at medlemsstaterne fritager for anvendelse af den i stk. 1 omhandlede formular, naar de saerlige bestemmelser, der er fastsat i artikel 237 og 238 for forsendelser som brevpost og postpakker, finder anvendelse

- at der anvendes saerlige formularer for at lette angivelse i saerlige tilfaelde, naar toldmyndighederne giver tilladelse hertil

- at medlemsstaterne fritager for anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede formular i forbindelse med aftaler eller ordninger, der er indgaaet eller vil blive indgaaet mellem to eller flere medlemsstaters administrationer med henblik paa yderligere forenkling af formaliteterne i hele samhandelen mellem de paagaeldende medlemsstater eller en del deraf

- at der ved forsendelser, som omfatter flere varearter, anvendes ladelister til opfyldelse af formaliteterne ved faellesskabsforsendelse

- at der, i givet fald paa papir uden paatryk, paa offentlige eller private edb-anlaeg og paa naermere betingelser, der fastsaettes af medlemsstaterne, udfaerdiges angivelser til indfoersel, forsendelse eller udfoersel samt dokumenter, som skal attestere, at varer, der ikke forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, har status som faellesskabsvarer

- at medlemsstater, som behandler angivelser paa edb, kan foreskrive, at den i stk. 1 omhandlede angivelse tager form af en edb-udskrift af enhedsdokumentet.

4. Hvis der ved opfyldelsen af formaliteterne benyttes offentlige eller private databehandlingsanlaeg med udskrift af angivelserne, kan toldmyndighederne bestemme:

- at den haandskrevne underskrift maa erstattes med en anden identifikationsteknik, der eventuelt kan baseres paa anvendelse af koder, og som har samme retlige foelger som en haandskreven underskrift. Denne lempelse indroemmes kun, saafremt de tekniske og administrative krav som de kompetente myndigheder stiller, er opfyldt

- at disse anlaeg direkte kan autentificere de saaledes udskrevne angivelser, idet denne autentifikation traeder i stedet for en manuel eller maskinel paastempling med toldstedets stempel og underskrift af den kompetente ansatte.

5. Naar der i faellesskabsforskrifterne henvises til en angivelse til udfoersel, genudfoersel, indfoersel eller henfoersel under enhver anden toldprocedure, maa medlemsstaterne ikke kraeve andre administrative dokumenter end dokumenter:

- som udtrykkeligt er indfoert ved faellesskabsretsakter eller i henhold til saadanne

- som kraeves i henhold til internationale konventioner, der er forenelige med Traktaten

- som kraeves af erhvervsdrivende, for at de efter ansoegning kan nyde godt af en fordel eller en saerlig lettelse

- som under overholdelse af Traktatens bestemmelser kraeves til ivaerksaettelse af specifikke forskrifter, som ikke kan gennemfoeres ved anvendelse af det i stk. 1 omhandlede dokument alene.

Artikel 206

Formularen til det administrative enhedsdokument anvendes om fornoedent ligeledes i den overgangsperiode, der er fastsat ved tiltraedelsesakten, i samhandelen mellem Faellesskabet i dets sammensaetning den 31. december 1985 og Spanien eller Portugal samt mellem de to sidstnaevnte medlemsstater indbyrdes med varer, for hvilke afskaffelsen af told og af afgifter med tilsvarende virkning endnu ikke er fuldt gennemfoert, eller som fortsat er undergivet andre foranstaltninger i henhold til tiltraedelsesakten.

Ved anvendelse af foerste afsnit tilintetgoeres eksemplar 2 eller i givet fald eksemplar 7 af de formularer, der benyttes i samhandelen med Spanien og Portugal eller mellem disse to medlemsstater.

Formularen anvendes ogsaa i samhandelen med faellesskabsvarer mellem de dele af Faellesskabets toldomraade, for hvilke bestemmelserne i Raadets direktiv 77/388/EOEF (9) finder anvendelse, og de dele af dette omraade, for hvilke de naevnte bestemmelser ikke finder anvendelse, eller i samhandelen mellem de dele af omraadet, som bestemmelserne ikke gaelder for.

(9) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1.

Artikel 207

Med forbehold af artikel 205, stk. 3, kan medlemsstaternes toldmyndigheder generelt afstaa fra at kraeve bestemte eksemplarer af enhedsdokumentet forelagt, naar disse eksemplarer er bestemt for en medlemsstats egne myndigheder med henblik paa opfyldelse af indfoersels- eller udfoerselsformaliteter, og forudsat at de paagaeldende oplysninger foreligger paa en anden maade.

Artikel 208

1. Det administrative enhedsdokument har form af et saet med det antal eksemplarer af angivelsen, der er noedvendigt til opfyldelse af formaliteterne til den toldprocedure, som den paagaeldende vare skal henfoeres under.

2. Hvis der forud for eller efter proceduren for faellesskabsforsendelse eller for faelles forsendelse benyttes en anden toldprocedure, kan der forelaegges et saet med det antal eksemplarer, der kraeves til opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med forsendelsesproceduren og den forudgaaende eller efterfoelgende toldprocedure.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede saet bestaar af:

- enten et saet af otte eksemplarer i overensstemmelse med modellen i bilag 31

- eller, hvis der benyttes edb-udskrift ved behandling af angivelserne, to saet af fire eksemplarer i raekkefoelge i overensstemmelse med modellen i bilag 32.

4. Angivelsesformularerne kan i givet fald suppleres med en eller flere supplementsformularer i saet, der hver isaer omfatter de eksemplarer af angivelsen, der er noedvendige til opfyldelse af formaliteterne vedroerende den toldprocedure, som varerne skal henfoeres under, hvortil der, i givet fald, kan foejes de noedvendige eksemplarer til opfyldelsen af formaliteterne for den forudgaaende eller efterfoelgende toldprocedure, jf. dog bestemmelserne i artikel 205, stk. 3, artikel 222, 223 og 224, samt artikel 254 til 289.

Disse saet bestaar af:

- enten et saet af otte eksemplarer i overensstemmelse med modellen i bilag 33

- eller to saet af fire eksemplarer i overensstemmelse med modellen i bilag 34.

Supplementsformularerne udgoer en integrerende del af det administrative enhedsdokument, de er vedlagt.

5. Uanset stk. 4 kan toldmyndighederne foreskrive, at der ikke maa anvendes supplementsformularer, hvis angivelserne udskrives paa edb.

Artikel 209

1. Naar artikel 208, stk. 2, finder anvendelse, haefter den enkelte bruger kun for de oplysninger, der vedroerer den procedure, han har anmodet om i sin egenskab af klarerer, hovedforpligtet eller repraesentant for en af disse.

2. Med henblik paa anvendelse af stk. 1 skal klarereren, naar han anvender et enhedsdokument, der er udstedt under en forudgaaende toldprocedure, foer angivelsen indgives, kontrollere i de paagaeldende rubrikker, om de foreliggende oplysninger er korrekte, og om de kan anvendes paa de paagaeldende varer og paa den procedure, der anmodes om, og han skal om fornoedent supplere dem.

I de i foerste afsnit omhandlede tilfaelde skal klarereren omgaaende meddele det toldsted, hvor angivelsen indgives, alle uoverensstemmelser mellem de paagaeldende varer og de foreliggende oplysninger. Klarereren skal i saa fald udfaerdige sin angivelse paa nye eksemplarer af formularen til enhedsdokumentet.

Artikel 210

Anvendes enhedsdokumentet for flere paa hinanden foelgende toldprocedurer, kontrollerer toldmyndighederne, at der er overensstemmelse mellem de paa hinanden foelgende oplysninger paa angivelserne vedroerende de forskellige procedurer.

Artikel 211

Angivelsen affattes paa et af Faellesskabets officielle sprog, hvis anvendelse er godkendt af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor formaliteterne opfyldes.

Hvis det er noedvendigt, kan toldmyndighederne i bestemmelsesmedlemsstaten anmode klarereren eller hans repraesentant om, at angivelsen oversaettes til det eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat. Oversaettelsen traeder i stedet for det tilsvarende indhold af den paagaeldende angivelse.

Uanset foregaaende stykke skal angivelsen affattes paa det eller et af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten i alle tilfaelde, hvor angivelsen i denne medlemsstat foretages paa andre eksemplarer af angivelsen end dem, der oprindeligt er forelagt for toldstedet i afgangsmedlemsstaten.

Artikel 212

1. Det administrative enhedsdokument udfyldes i overensstemmelse med anvisningerne i vejledningen i bilag 37, og, i givet fald under iagttagelse af de yderligere anvisninger, der er fastsat som led i andre faellesskabsforskrifter.

2. Toldmyndighederne drager omsorg for, at brugerne let kan faa adgang til den i stk. 1 naevnte vejledning.

3. Medlemsstaternes toldmyndigheder supplerer hver isaer vejledningen efter behov.

Artikel 213

De koder, der skal benyttes ved udfyldning af den i artikel 205, stk. 1, omhandlede formular, findes i bilag 38.

Artikel 214

Er det ifoelge forskrifterne noedvendigt at udfaerdige yderligere kopier af den i artikel 205, stk. 1, omhandlede formular, kan klarereren i fornoedent omfang anvende yderligere eksemplarer eller fotokopier af naevnte formular.

Disse yderligere eksemplarer eller fotokopier skal underskrives af klarereren, forelaegges for toldmyndighederne og paategnes af disse efter samme regler som selve enhedsdokumentet. De antages af toldmyndighederne paa lige fod med originaldokumenter, saafremt disse finder deres materielle fremtraeden tilfredsstillende.

Artikel 215

1. Den i artikel 205, stk. 1, naevnte formular trykkes paa skrivefast, selvkopierende papir af en vaegt paa mindst 40 g/m2. Det skal vaere tilstraekkeligt ugennemsigtigt til, at angivelser, der er anfoert paa en side, ikke paavirker laeseligheden af oplysningerne paa den anden side, og det skal vaere saa staerkt, at det ved normalt brug ikke gaar i stykker eller kroeller.

Der benyttes hvidt papir til samtlige eksemplarer. For saa vidt angaar eksemplarerne vedroerende faellesskabsforsendelse (1, 4, 5 og 7) trykkes dog rubrik 1 (for saa vidt angaar foerste og tredje underrubrik), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (for saa vidt angaar foerste underrubrik til venstre), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 og 56 paa groen bund.

Formularerne trykkes med groent.

2. Rubrikkernes basisenhed skal vaere en tiendedel tomme i bredden og en sjettedel tomme i hoejden. Underrubrikkernes basisenhed skal vaere en tiendedel tomme i bredden.

3. En farvemarkering af de forskellige eksemplarer af formularerne foretages paa foelgende maade:

a) paa formularer, som svarer til modellerne i bilag 31 og 33:

- forsynes eksemplar 1, 2, 3 og 5 paa hoejre kant med en ubrudt margen, som er henholdsvis roed, groen, gul og blaa

- forsynes eksemplar 4, 6, 7 og 8 paa hoejre kant med en brudt margen, der er henholdsvis blaa, roed, groen og gul

b) paa de formularer, der svarer til modellerne i bilag 32 og 34, forsynes eksemplar 1/6, 2/7, 3/8 og 4/5 paa hoejre kant med en ubrudt margen og til hoejre for denne en brudt margen, der begge er henholdsvis roede, groenne, gule og blaa.

Disse margener er ca. 3 mm brede. Den brudte margen bestaar af en raekke kvadrater, hvis side er 3 mm og som er anbragt med 3 mm mellemrum.

4. En liste over de eksemplarer, paa hvilke oplysningerne i de i bilag 31 og 33 anfoerte formularer skal angives ved gennemskrivning, findes i bilag 35.

En liste over de eksemplarer, paa hvilke oplysningerne i de i bilag 32 og 34 anfoerte formularer skal angives ved gennemskrivning, findes i bilag 36.

5. Formularernes format skal vaere 210 × 297 mm, idet der for papirets laengde tillades en maksimal afvigelse paa minus 5 mm og plus 8 mm.

6. Medlemsstaternes toldmyndigheder kan kraeve, at formularerne skal vaere forsynet med angivelse af navn og adresse paa trykkeriet eller med et kendetegn, der giver mulighed for at identificere dette. De kan desuden stille krav om forudgaaende teknisk godkendelse af trykningen af formularerne.

Afdeling 3

Oplysninger, der kan kraeves, afhaengigt af hvilken toldprocedure der oenskes benyttet

Artikel 216

1. Bilag 37 indeholder en liste over det stoerste antal rubrikker, der kan kraeves udfyldt i en angivelse om henfoersel under en bestemt toldprocedure, naar det administrative enhedsdokument anvendes (maksimumliste).

2. Bilag 37 indeholder ogsaa en liste over det mindste antal rubrikker, der skal udfyldes ved angivelse til henfoersel under en bestemt toldprocedure (minimumliste).

Artikel 217

Hvis en af de i artikel 205, stk. 2, omhandlede formularer anvendes, fremgaar de noedvendige oplysninger af selve formularen, i givet fald suppleres de efter bestemmelserne om den paagaeldende toldprocedure.

Afdeling 4

Dokumenter, der skal vedlaegges toldangivelsen

Artikel 218

1. De dokumenter, der skal vedlaegges en toldangivelse til overgang til fri omsaetning er foelgende:

a) den faktura, der har dannet grundlag for angivelsen af varernes toldvaerdi, saaledes som den skal fremlaegges i henhold til artikel 181

b) naar angivelse af elementer til fastsaettelsen af de angivne varers toldvaerdi kraeves i henhold til artikel 178, en saadan angivelse udfaerdiget som foreskrevet i den naevnte artikel

c) de dokumenter, der kraeves for anvendelse af en praeferencetoldordning eller enhver anden foranstaltning, hvorved der afviges fra de almindelige regler, der finder anvendelse paa de angivne varer

d) ethvert andet dokument, der maatte vaere noedvendigt for anvendelse af de bestemmelser, der gaelder for de angivne varers overgang til fri omsaetning.

2. Toldmyndighederne kan kraeve, at der ved indgivelsen af angivelsen fremlaegges transportdokumenter eller de relevante dokumenter vedroerende den forudgaaende toldprocedure.

Naar én vare frembydes i flere kolli, kan toldmyndighederne ogsaa kraeve, at der fremlaegges en liste over indholdet af hvert kolli eller et tilsvarende dokument.

3. Hvis det drejer sig om en vare, der kan fortoldes efter en enhedstoldsats som omhandlet i kodeksens artikel 81, kan det undlades at kraeve de i stk. 1, litra b) og c), omhandlede dokumenter fremlagt.

Drejer det sig om varer, der kan indfoeres med fritagelse for importafgifter, kan det endvidere undlades at kraeve de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede dokumenter fremlagt, medmindre toldmyndighederne finder dem noedvendige af hensyn til anvendelsen af de bestemmelser, der gaelder for de paagaeldende varers overgang til fri omsaetning.

Artikel 219

1. En forsendelsesangivelse skal vaere ledsaget af transportdokumentet. Toldmyndighederne paa afgangsstedet kan give afkald paa fremlaeggelse af dette dokument ved opfyldelsen af formaliteterne. Transportdokumentet skal dog forevises under transporten, hvis toldmyndighederne eller enhver anden hertil befoejet myndighed forlanger det.

2. Uden at det beroerer eventuelt gaeldende bestemmelser om forenkling, skal tolddokumentet til udfoersel/afsendelse eller genudfoersel af varer fra Faellesskabets toldomraade eller ethvert andet dokument med tilsvarende virkning fremlaegges for afgangsstedet sammen med den forsendelsesangivelse, som det vedroerer.

3. Toldmyndighederne kan i givet fald kraeve, at der fremlaegges dokumenter vedroerende den forudgaaende toldprocedure.

Artikel 220

1. De dokumenter, der skal vedlaegges angivelsen til henfoersel under en toldprocedure af oekonomisk betydning, med undtagelse af proceduren for passiv foraedling, er foelgende:

a) de i artikel 218 omhandlede dokumenter, undtagen naar varerne skal henfoeres under proceduren for toldoplag i et andet oplag end et oplag af type D

b) bevillingen til den paagaeldende toldprocedure eller en kopi af ansoegningen, naar artikel 556, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse, undtagen naar der er tale om henfoersel under toldoplagsproceduren eller anvendelse af artikel 568, stk. 3, artikel 656, stk. 3, eller artikel 695, stk. 3.

2. De dokumenter, der skal vedlaegges angivelsen til henfoersel under proceduren for passiv foraedling, er foelgende:

a) de i artikel 221 omhandlede dokumenter

b) bevillingen til proceduren eller en kopi af ansoegningen, naar artikel 751, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse, undtagen hvis artikel 760, stk. 2, finder anvendelse.

3. Artikel 218, stk. 2, finder anvendelse paa angivelser til henfoersel under alle toldprocedurer af oekonomisk betydning.

4. Toldmyndighederne kan tillade, at de i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), omhandlede dokumenter, i stedet for at blive vedlagt, stilles til deres disposition.

Artikel 221

1. En angivelse til udfoersel eller genudfoersel skal vedlaegges ethvert dokument, der er noedvendigt for den korrekte anvendelse af de eksportafgifter eller bestemmelser, der finder anvendelse ved udfoersel eller genudfoersel af de paagaeldende varer.

2. Artikel 218, stk. 2, finder anvendelse paa angivelser til udfoersel eller genudfoersel.

KAPITEL 2

Toldangivelse paa edb

Artikel 222

1. Toldmyndighederne kan give klarereren tilladelse til helt eller delvis at erstatte de i bilag 37 naevnte oplysninger i den skriftlige angivelse med tilsvarende data i kodeform eller i enhver anden af disse myndigheder anvist form, saafremt disse data overfoeres til et anvist toldsted med henblik paa edb-behandling.

2. Toldmyndighederne fastsaetter betingelserne for overfoersel af de i stk. 1 omhandlede data.

Artikel 223

Toldmyndighederne kan bl.a. tillade, at foelgende databehandlingsmetoder anvendes:

- de data, der er noedvendige for opfyldelsen af de paagaeldende formaliteter, kan kraeves overfoert direkte til deres edb-anlaeg for behandling af angivelser, uden at toldmyndighederne kraever skriftlig angivelse

- de kan foreskrive, at den i artikel 205, stk. 1, omhandlede angivelse bestaar i, at dataene indlaeses i databehandlingsanlaegget, hvis et saadant dokument ikke udskrives.

Artikel 224

1. Hvis der ved opfyldelsen af formaliteterne benyttes offentlige eller private databehandlingsanlaeg, tillader toldmyndighederne efter anmodning fra den paagaeldende, at denne erstatter den haandskrevne underskrift med en anden identifikationsteknik, der eventuelt kan baseres paa anvendelse af en kode, og som har samme retlige foelger som en haandskreven underskrift.

2. Toldmyndighederne kan tillade, at de i artikel 218 til 221 omhandlede dokumenter i deres helhed eller delvis udfaerdiges og oversendes via edb.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede lempelser indroemmes kun, saafremt de tekniske og administrative krav, som toldmyndighederne stiller, er opfyldt.

KAPITEL 3

Toldangivelse, der foretages mundtligt eller ved enhver anden handling

Afdeling 1

Mundtlig toldangivelse

Artikel 225

Ved overgang til fri omsaetning kan foelgende varer angives mundtligt:

a) varer uden erhvervsmaessig karakter, der

- er indeholdt i rejsendes personlige bagage eller

- sendes til privatpersoner eller

- i andre tilfaelde er uden naevnevaerdig oekonomisk betydning, saafremt toldmyndighederne giver tilladelse til det

b) varer af erhvervsmaessig karakter, saafremt

- deres samlede vaerdi pr. forsendelse og klarerer ikke overstiger den statistiske taerskel, der er fastsat i de gaeldende faellesskabsbestemmelser

- forsendelsen ikke indgaar i en regulaer serie af ensartede forsendelser, og

- varerne ikke befordres af selvstaendige transportvirksomheder som led i en stoerre godstransport

c) de i artikel 229 omhandlede varer, naar det drejer sig om varer, der er omfattet af den fritagelse, der gaelder for returvarer

d) de i artikel 230, litra b) og c), omhandlede varer.

Artikel 226

Ved udfoersel kan foelgende varer angives mundtligt:

a) varer uden erhvervsmaessig karakter, der

- er indeholdt i rejsendes personlige bagage eller

- afsendes af privatpersoner

b) de i artikel 225, litra b), omhandlede varer

c) de i artikel 231, litra b) og c), omhandlede varer

d) andre varer, der er uden naevnevaerdig oekonomisk betydning, saafremt toldmyndighederne giver tilladelse til det.

Artikel 227

1. Toldmyndighederne kan fastsaette, at artikel 225 og 226 ikke anvendes, naar den person, der foretager fortoldningen, handler for en anden persons regning under udoevelse af sit erhverv som klarerer.

2. Hvis toldmyndighederne naerer tvivl med hensyn til noejagtigheden eller fuldstaendigheden af det angivne, kan de kraeve skriftlig angivelse.

Artikel 228

Er de i overensstemmelse med artikel 225 og 226 mundtligt angivne varer underlagt importafgifter eller eksportafgifter, udsteder toldmyndighederne mod betaling af de skyldige afgifter en kvittering til den paagaeldende.

Artikel 229

1. I overensstemmelse med betingelserne i artikel 696 kan foelgende varer med henblik paa midlertidig indfoersel angives mundtligt for toldmyndighederne:

a) - dyr og materiel, som er omhandlet i artikel 685

- emballage, der er omhandlet i artikel 679

- radio- og fjernsynsproduktions- og reportageudstyr og koeretoejer, der specielt er indrettet til at anvendes ved radio- og fjernsynsreportager, sammen med udstyr hertil, som indfoeres af offentlige eller private institutioner, der er etableret uden for Faellesskabets toldomraade, og som af de toldmyndigheder, der meddeler bevilling til proceduren, er godkendt til at indfoere paagaeldende udstyr og koeretoejer

- instrumenter og apparater, der i henhold til artikel 671, stk. 2, litra c), er noedvendige, for at laeger kan yde assistance til syge, der afventer organtransplantation

b) de i artikel 232 omhandlede varer

c) andre varer, hvis toldmyndighederne giver tilladelse til det.

2. De i stk. 1 omhandlede varer kan ogsaa angives mundtligt til genudfoersel som afslutning af proceduren for midlertidig indfoersel.

Afdeling 2

Toldangivelse, der foretages ved enhver anden handling

Artikel 230

Selv om der ikke foretages egentlig toldangivelse, anses foelgende varer for at vaere angivet til overgang til fri omsaetning ved den i artikel 233 omhandlede handling:

a) varer uden erhvervsmaessig karakter, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage og omfattet af afgiftsfritagelse enten i medfoer af kapitel I, afsnit XI, i Raadets forordning 918/83 (10), eller som returvarer

(10) EFT nr. L 105 af 23. 4. 1983, s. 1.

b) varer, der er omfattet af de i kapitel I, afsnit IX og X, i Raadets forordning 918/83 omhandlede fritagelser

c) transportmidler, der er omfattet af fritagelse som returvarer

d) varer, der indfoeres i forbindelse med trafik uden naevnevaerdig oekonomisk betydning, og som er fritaget for at blive frembudt paa et toldsted i overensstemmelse med kodeksens artikel 38, stk. 4, forudsat at de ikke er importafgiftspligtige.

Artikel 231

Selv om der ikke foretages egentlig toldangivelse, anses foelgende varer for at vaere angivet til udfoersel ved den i artikel 233, litra b), omhandlede handling:

a) ikke-eksportafgiftspligtige varer uden erhvervsmaessig karakter, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage

b) transportmidler, der er registreret i Faellesskabets toldomraade og bestemt til genindfoersel

c) varer omhandlet i kapitel II i Raadets forordning (EOEF) nr. 918/83

d) andre varer, der er uden naevnevaerdig oekonomisk betydning, hvis toldmyndighederne giver tilladelse til det.

Artikel 232

1. Selv om der ikke foretages egentlig toldangivelse, anses foelgende varer for at vaere angivet til midlertidig indfoersel ved den i artikel 233 omhandlede handling i overensstemmelse med artikel 698 og 735:

a) rejsendes personlige effekter og varer, der indfoeres i sportsoejemed, som omhandlet i artikel 684

b) transportmidler, som omhandlet i artikel 718 til 725.

2. Selv om der ikke foretages egentlig toldangivelse, anses de i stk. 1 omhandlede varer for at vaere angivet til genudfoersel som afslutning af proceduren for midlertidig indfoersel ved den i artikel 233 omhandlede handling.

Artikel 233

For saa vidt angaar anvendelsen af artikel 230, 231 og 232, kan den handling, der betragtes som toldangivelse, bestaa i foelgende:

a) ved befordring af varerne til et toldsted eller andet anvist eller godkendt sted i overensstemmelse med kodeksens artikel 38, stk. 1, litra a):

- passage igennem en groen kanal eller en kanal maerket »ingen varer at angive« paa de toldsteder, hvor der er to kanaler

- passage via et kontor, hvor der ikke er to kanaler, uden uopfordret at foretage toldangivelse

- anbringelse af en toldangivelsesskive eller et klaebemaerke »ingen varer at angive« paa forruden i personbiler, naar de nationale bestemmelser tillader dette

b) ved fritagelse for forpligtelsen til toldbehandling i overensstemmelse med bestemmelser truffet i medfoer af kodeksens artikel 38, stk. 4, ved udfoersel i overensstemmelse med artikel 231 og ved genudfoersel i overensstemmelse med artikel 232, stk. 2:

- overskridelse af graensen til Faellesskabets toldomraade.

Artikel 234

1. Naar betingelserne i artikel 230, 231 og 232 er opfyldt, anses det, at de paagaeldende varer er frembudt for toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 63, at toldangivelsen er antaget, og at frigivelsen er sket paa det tidspunkt, hvor den i artikel 233 omhandlede handling foretages.

2. Viser en kontrol, at den i artikel 233 omhandlede handling foretages, uden at de varer, der er foert ind eller ud, opfylder betingelserne i artikel 230, 231 og 232, anses varerne for at vaere foert ind eller ud paa ikkeforskriftsmaessig vis.

Afdeling 3

Faelles bestemmelser for afdeling 1 og 2

Artikel 235

Artikel 225 til 232 finder ikke anvendelse paa varer, for hvilke der ydes eller anmodes om restitutioner eller andre beloeb eller godtgoerelse af afgifter, eller som er undergivet forbud, restriktioner eller andre saerlige formaliteter.

Artikel 236

I afdeling 1 og 2 forstaas ved rejsende:

A) ved indpassage:

1) enhver person, der midlertidigt kommer ind i Faellesskabets toldomraade, hvor vedkommende ikke har sit saedvanlige opholdssted, og

2) enhver person, der efter midlertidigt ophold i et tredjelands omraade vender tilbage til Faellesskabets toldomraade, hvor vedkommende har sit saedvanlige opholdssted

B) ved udpassage:

1) enhver person, der midlertidigt forlader Faellesskabets toldomraade, hvor vedkommende har sit saedvanlige opholdssted, og

2) enhver person, der efter et midlertidigt ophold forlader Faellesskabets toldomraade, hvor vedkommende ikke har sit saedvanlige opholdssted.

Afdeling 4

Posttrafik

Artikel 237

1. Inden for rammerne af posttrafikken anses toldangivelse:

A) til overgang til fri omsaetning:

a) for at ske ved indpassagen i Faellesskabets toldomraade, naar det drejer sig om foelgende varer:

- postkort og breve, der udelukkende indeholder personlige meddelelser

- blindeforsendelser

- ikke-importafgiftspligtige tryksager og

- enhver anden brevpostforsendelse og postpakker, der er fritaget for forpligtelsen til toldbehandling i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i medfoer af kodeksens artikel 38, stk. 4

b) for at ske ved frembydelsen for toldmyndighederne, naar det drejer sig om:

- andre brevpostforsendelser og postpakker end de under litra a) omhandlede, saafremt de er ledsaget af en C1- og/eller C2/CP3-angivelse

B) til udfoersel:

a) for at ske ved postvaesenets overtagelse af ikke-eksportafgiftspligtige brevpostforsendelser og postpakker

b) for at ske ved frembydelsen for toldmyndighederne af eksportafgiftspligtige brevpostforsendelser og postpakker, saafremt de er ledsaget af en C1- og/eller C2/CP3-angivelse.

2. Som klarerer og i givet fald som debitorer anses i de i stk. 1, litra A), omhandlede tilfaelde modtageren og i de i stk. 1, litra B), omhandlede tilfaelde afsenderen. Toldmyndighederne kan foreskrive, at postvaesenet anses som klarerer og i givet fald som debitor.

3. Med henblik paa anvendelse af stk. 1 anses det, at ikke-importafgiftspligtige varer er frembudt for toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 63, at toldangivelsen er antaget, og at frigivelsen er sket:

a) for saa vidt angaar indfoersel, ved varens udlevering til modtageren

b) for saa vidt angaar udfoersel, ved postvaesenets overtagelse af varen.

4. Naar en brevpostforsendelse eller postpakke, der ikke er fritaget for forpligtelsen til toldbehandling i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i medfoer af kodeksens artikel 38, stk. 4, frembydes uden en C1- og/eller C2/CP3-angivelse, eller denne angivelse er ufuldstaendig, bestemmer toldmyndighederne, hvordan toldangivelsen skal foretages eller suppleres.

Artikel 238

Artikel 237 finder ikke anvendelse:

- paa forsendelser eller pakker, der indeholder varer, som er bestemt til erhvervsmaessige formaal, og hvis samlede vaerdi overstiger den statistiske taerskel, der er fastsat i de gaeldende faellesskabsbestemmelser; toldmyndighederne kan fastsaette hoejere vaerditaerskler

- paa forsendelser eller pakker, der indeholder varer, som er bestemt til erhvervsmaessige formaal, og som indgaar i en regulaer serie af ensartede transaktioner

- naar toldangivelsen foretages skriftligt, mundtligt eller ved brug af edb

- paa forsendelser eller pakker, der indeholder varer omhandlet i artikel 235.

AFSNIT VIII

UNDERSOEGELSE AF VARERNE, TOLDSTEDETS PAATEGNING OG ANDRE FORANSTALTNINGER TRUFFET AF TOLDSTEDET

Artikel 239

1. Undersoegelse af varerne foretages paa de dertil anviste steder og inden for de fastsatte tidspunkter.

2. Toldmyndighederne kan imidlertid tillade, at undersoegelse af varerne paa klarererens anmodning foretages paa et andet sted eller tidspunkt end de i stk. 1 omhandlede.

Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af klarereren.

Artikel 240

1. Beslutter toldmyndighederne at undersoege varerne, giver det klarereren eller dennes repraesentant meddelelse herom.

2. Beslutter de kun at undersoege en del af de angivne varer, meddeler de klarereren eller dennes repraesentant, hvilke varer de vil undersoege, uden at den paagaeldende kan modsaette sig deres valg.

Artikel 241

1. Klarereren eller den person, som han har udpeget til at bistaa ved undersoegelsen af varerne, yder toldmyndighederne den fornoedne bistand, saaledes at deres arbejde lettes. Finder de ikke den ydede bistand tilfredsstillende, kan de kraeve, at klarereren udpeger en person, som kan yde dem den kraevede bistand.

2. Naegter klarereren at bistaa ved undersoegelsen af varerne eller at udpege en person, som kan yde toldmyndighederne den bistand, de finder fornoeden, fastsaetter de en frist, inden for hvilken klarereren skal opfylde sin pligt til at medvirke, medmindre de finder, at de kan give afkald paa undersoegelsen.

Har klarereren ikke efterkommet toldmyndighedernes paabud inden udloebet af den fastsatte frist, foretager sidstnaevnte af egen drift med henblik paa anvendelse af EF-toldkodeksens artikel 75, litra a), undersoegelsen af varerne for klarererens regning og risiko, om noedvendigt bistaaet af en sagkyndig eller enhver anden person udpeget efter gaeldende bestemmelser.

3. Resultaterne af den undersoegelse, som toldmyndighederne har gennemfoert under de i foregaaende stykke omhandlede vilkaar, har samme retsvirkning, som hvis undersoegelsen var blevet gennemfoert i klarererens naervaerelse.

4. I stedet for de i stk. 2 og 3 omhandlede foranstaltninger kan toldmyndighederne anse angivelsen for at vaere uden virkning, saafremt der er vished for, at klarererens naegtelse af at bistaa ved undersoegelsen af varerne eller at udpege en person, som kan yde den fornoedne bistand, ikke har til formaal eller til foelge at hindre, at der konstateres en overtraedelse af bestemmelserne om henfoersel af varer under den paagaeldende toldprocedure, eller at undgaa, at kodeksens artikel 66, stk. 1, eller artikel 80, stk. 2 finder anvendelse.

Artikel 242

1. Beslutter toldmyndighederne at udtage proever, giver de klarereren eller dennes repraesentant meddelelse herom.

2. Toldmyndighederne udtager selv proeverne. De kan dog anmode om, at klarereren eller en af denne udpeget person udtager proeverne under deres kontrol.

Proeverne udtages efter de metoder, der er foreskrevet herfor i gaeldende bestemmelser.

3. Der maa ikke udtages stoerre maengder end noedvendigt af hensyn til analysen eller den indgaaende undersoegelse, herunder eventuel kontrolanalyse.

Artikel 243

1. Klarereren eller den person, han udpeger til at bistaa ved proeveudtagelsen, skal yde toldmyndighederne enhver bistand, der er noedvendig for at lette udtagelsen.

2. Naegter klarereren at bistaa ved proeveudtagelsen eller at udpege en person hertil, eller yder han ikke toldmyndighederne den fornoedne bistand med henblik paa at lette proeveudtagelsen, finder artikel 241, stk. 1, 2 og 3 anvendelse.

Artikel 244

Naar toldmyndighederne har udtaget proever med henblik paa analyse eller indgaaende undersoegelse, frigiver de de paagaeldende varer uden at afvente resultaterne af analysen eller den indgaaende undersoegelse, saafremt der ikke er andre omstaendigheder til hinder for frigivelsen, og hvis der er opstaaet eller kan opstaa toldskyld, forudsat at det tilsvarende afgiftsbeloeb paa forhaand er blevet bogfoert og betalt, eller der er stillet sikkerhed herfor.

Artikel 245

1. De maengder, som toldmyndighederne har udtaget som proever, kan ikke fradrages i den angivne maengde.

2. Klarereren er berettiget til, naar omstaendighederne taler herfor, at erstatte de maengder, der er udtaget som proever i forbindelse med udfoersel eller passiv foraedling, med identiske varer for at fuldstaendiggoere sendingen.

Artikel 246

1. Medmindre de udtagne proever tilintetgoeres ved analysen eller den indgaaende undersoegelse, tilbageleveres de til klarereren efter hans anmodning og for hans regning, saa snart der ikke laengere er nogen grund til, at toldmyndighederne opbevarer dem, navnlig saa snart klarereren ikke mere har nogen mulighed for at anfaegte den afgoerelse, toldmyndighederne har truffet paa grundlag af resultaterne af denne analyse eller indgaaende undersoegelse.

2. Proever, som klarereren ikke har anmodet om at faa tilbageleveret, kan enten tilintetgoeres eller opbevares af toldmyndighederne. I saerlige tilfaelde kan toldmyndighederne dog kraeve, at den paagaeldende tager de tiloversblevne proever tilbage.

Artikel 247

1. Naar toldmyndighederne foretager kontrol af angivelsen og de vedlagte dokumenter eller undersoeger varerne, anfoerer de i det mindste paa det eksemplar af angivelsen, der er bestemt til toldmyndighederne, eller i et bilag til dette, hvad der er kontrolleret eller undersoegt, samt de opnaaede resultater. Hvis kun en del af varerne er undersoegt, anfoeres ligeledes henvisning til det undersoegte vareparti.

I givet fald anfoerer toldmyndighederne ogsaa i angivelsen, at klarereren eller dennes repraesentant ikke var til stede.

2. Er resultatet af kontrollen af angivelsen og de vedlagte dokumenter eller undersoegelsen af varerne ikke i overensstemmelse med angivelsen, praeciserer toldmyndighederne i det mindste paa det eksemplar af angivelsen, der er bestemt til toldmyndighederne, eller i et bilag til angivelsen, hvilke beskatningselementer der skal anvendes paa de paagaeldende varer, og, i givet fald, med henblik paa beregning af restitutioner og andre beloeb ved udfoersel samt paa anvendelse af de oevrige bestemmelser, der gaelder for den toldprocedure, varerne henfoeres under.

3. Toldmyndighedernes bemaerkninger skal vise, hvilke identifikationsmidler der i givet fald er anvendt. De skal desuden dateres og indeholde de oplysninger, der er noedvendige for at identificere den ansatte, der har anfoert bemaerkningerne.

4. Toldmyndighederne kan undlade at paategne angivelsen eller det bilag, der er vedlagt angivelsen som omhandlet i stk. 1, naar de ikke har foretaget kontrol af angivelsen eller undersoegelse af varerne.

Artikel 248

1. Frigivelsen af varerne medfoerer, at de importafgifter, der er fastlagt paa grundlag af oplysningerne i angivelsen, straks bogfoeres. Naar toldmyndighederne skoenner, at den kontrol, de har ivaerksat, vil kunne foere til fastsaettelse af et hoejere importafgiftsbeloeb end det, der foelger af oplysningerne i angivelsen, kraever de desuden, at der stilles en sikkerhed, som er tilstraekkelig til at daekke forskellen mellem det beloeb, der foelger af oplysningerne i angivelsen, og det beloeb, der endeligt vil kunne paalaegges varerne. Klarereren kan dog i stedet for at stille sikkerhed anmode om straks at faa bogfoert det beloeb, der endeligt vil kunne paalaegges varerne.

2. Naar toldmyndighederne paa grund af den kontrol, de har ivaerksat, fastsaetter et importafgiftsbeloeb, der afviger fra det, som ville foelge af oplysningerne i angivelsen, medfoerer frigivelsen af varerne, at det saaledes fastsatte beloeb straks bogfoeres.

3. Hvis toldmyndighederne naerer tvivl, om der eventuelt gaelder forbud eller restriktioner, og hvis dette ikke kan afklares, inden der foreligger resultater af den kontrol, toldmyndighederne har ivaerksat, kan de paagaeldende varer ikke frigives.

Artikel 249

1. Under hensyntagen til, hvor varerne befinder sig, og til de saerlige regler, hvorefter toldmyndighederne foerer tilsyn med varerne, bestemmer de selv, hvorledes frigivelsen meddeles.

2. Ved skriftlig angivelse noteres frigivelsen og datoen herfor i angivelsen, eller i givet fald et bilag hertil, og klarereren modtager en kopi heraf.

Artikel 250

1. Saafremt varerne ikke kan frigives af en af de i kodeksens artikel 75, litra a), andet eller tredje led, anfoerte grunde, giver toldmyndighederne klarereren en frist til at faa afklaret situationen vedroerende varerne.

2. Har klarereren i de i kodeksens artikel 75, litra a), andet led, omhandlede tilfaelde ikke inden udloebet af den i stk. 1 fastsatte frist fremlagt de kraevede dokumenter, anses den paagaeldende angivelse for at vaere uden virkning og erklaeres ugyldig af toldmyndighederne. Bestemmelserne i kodeksens artikel 66, stk. 3, finder anvendelse.

3. Har klarereren i de i kodeksens artikel 75, litra a), tredje led, omhandlede tilfaelde hverken betalt eller stillet sikkerhed for det skyldige afgiftsbeloeb inden udloebet af den i stk. 1 omhandlede frist, kan toldmyndighederne traeffe indledende foranstaltninger med henblik paa at saelge varerne, jf. dog artikel 66, stk. 1, foerste afsnit, eller artikel 182 i kodeksen. I saa fald saelges varerne, medmindre situationen i mellemtiden er blevet afklaret, eventuelt efter betalingsopfordring ved staevningsmand, hvis lovgivningen i den medlemsstat, som de paagaeldende toldmyndigheder henhoerer under, hjemler dette. Toldmyndighederne underretter klarereren herom.

Toldmyndighederne kan for klarererens regning og risiko overfoere de paagaeldende varer til et saerligt sted, som er under deres tilsyn.

Artikel 251

Som undtagelse fra kodeksens artikel 66, stk. 2, kan en toldangivelse erklaeres ugyldig efter varernes frigivelse under foelgende omstaendigheder:

1) Fastslaas det, at varerne i stedet for at blive henfoert under en anden toldprocedure ved en fejltagelse er blevet angivet til en toldprocedure, der indebaerer forpligtelse til at betale importafgifter, erklaerer toldmyndighederne angivelsen for ugyldig, hvis der inden for tre maaneder fra datoen for antagelsen af angivelsen indgives anmodning herom, og saafremt:

- varerne ikke har vaeret anvendt paa andre betingelser end fastsat i den toldprocedure, de skulle have vaeret henfoert under

- varerne paa det tidspunkt, hvor de blev angivet, var bestemt til at skulle henfoeres under en anden toldprocedure, for hvilken de opfyldte alle betingelserne, og

- varerne omgaaende angives til den toldprocedure, de faktisk var bestemt til.

Angivelsen om varernes henfoersel under sidstnaevnte toldprocedure faar virkning fra datoen for antagelsen af den angivelse, der er erklaeret ugyldig.

Toldmyndighederne kan undtagelsesvis tillade, at fristen paa tre maaneder overskrides i tilfaelde, hvor der foreligger rimelig begrundelse herfor.

2) Er varerne blevet angivet til udfoersel eller til proceduren for passiv foraedling, erklaeres angivelsen ugyldig under foelgende omstaendigheder:

a) naar det drejer sig om varer, der enten er undergivet eksportafgifter eller omfattet af en anmodning om godtgoerelse af importafgifter, om restitutioner eller andre beloeb ved udfoersel, eller undergivet en anden saerlig foranstaltning ved udfoersel - saafremt klarereren

- over for udfoerselstoldstedet godtgoer, at varerne ikke har forladt Faellesskabets toldomraade

- paa ny for det naevnte toldsted forelaegger alle eksemplarer af toldangivelsen samt alle andre dokumenter, han har faaet udleveret efter antagelsen af angivelsen

- i givet fald over for udfoerselstoldstedet godtgoer, at de restitutioner og andre beloeb, der er ydet paa grundlag af udfoerselsangivelsen for de paagaeldende varer, er blevet tilbagebetalt, eller at vedkommende myndigheder har truffet de noedvendige foranstaltninger, saaledes at de ikke udbetales, og

- i givet fald efter de gaeldende bestemmelser opfylder andre krav, som kan stilles af udfoerselstoldstedet med henblik paa at faa afklaret situationen vedroerende varerne.

Hvis en angivelse erklaeres ugyldig, medfoerer det i givet fald annullering af de afskrivninger, der er foretaget paa den eller de eksportlicenser eller forudfastsaettelsesattester, der er fremlagt til stoette for angivelsen.

Hvis varer, der er angivet til udfoersel, skal forlade Faellesskabets toldomraade inden for en bestemt frist, medfoerer det, at angivelsen erklaeres ugyldig, hvis fristen ikke overholdes

b) naar det drejer sig om andre varer - hvis udfoerselstoldstedet i overensstemmelse med artikel 796 underrettes om, at de angivne varer ikke har forladt Faellesskabets toldomraade.

3) Saafremt der ved genudfoersel af varer skal indgives en angivelse, finder nr. 2 tilsvarende anvendelse.

4) Er faellesskabsvarer blevet henfoert under proceduren for toldoplag i henhold til kodeksens artikel 98, stk. 1, litra b), kan der anmodes om og opnaas, at angivelsen til henfoersel til denne procedure erklaeres ugyldig, naar de foranstaltninger, der er fastsat i de saerlige forskrifter om manglende overholdelse af varernes bestemmelse eller anvendelse, er truffet.

Hvis der for de naevnte varer ved udloebet af den frist, der er fastsat for deres henfoersel under toldoplagsproceduren, ikke er indgivet anmodning om angivelse til en af de bestemmelser eller anvendelser, der er fastsat i de paagaeldende saerlige forskrifter, traeffer toldmyndighederne de i forskrifterne fastsatte foranstaltninger.

Artikel 252

Naar toldmyndighederne saelger varerne i medfoer af kodeksens artikel 75, finder artikel 188 anvendelse.

AFSNIT IX

FORENKLEDE FREMGANGSMAADER

KAPITEL 1

Definitioner

Artikel 253

1. Efter fremgangsmaaden for ufuldstaendig angivelse kan toldmyndighederne i behoerigt begrundede tilfaelde antage angivelser, der ikke indeholder alle de noedvendige oplysninger, eller som ikke er ledsaget af alle de dokumenter, der kraeves ved henfoersel under den paagaeldende toldprocedure.

2. Efter fremgangsmaaden for forenklet angivelse kan varer henfoeres under den paagaeldende toldprocedure, forudsat at der senere indgives en supplerende angivelse, som, i givet fald, kan vaere af samlet, periodisk eller opsummerende karakter.

3. Efter hjemstedsordningen kan varer henfoeres under den paagaeldende toldprocedure paa vedkommendes forretningssted eller paa andre af de kompetente myndigheder anviste eller godkendte steder.

KAPITEL 2

Angivelse til overgang til fri omsaetning

Afdeling 1

Ufuldstaendig angivelse

Artikel 254

De angivelser til overgang til fri omsaetning, som toldmyndighederne paa klarererens anmodning kan antage, uden at de indeholder visse af de i bilag 37 omhandlede oplysninger, skal mindst indeholde de oplysninger, der skal anfoeres i rubrik 1 (foerste og anden underrubrik), 14, 21, 31, 37, 40 og 54 i det administrative enhedsdokument samt foelgende:

- en beskrivelse af varerne, der er tilstraekkelig noejagtig, til at toldmyndighederne straks og utvetydigt kan fastslaa, hvilken position eller underposition i Den Kombinerede Nomenklatur varerne henhoerer under

- for vaerditoldpligtige varers vedkommende toldvaerdien, eller naar det viser sig, at klarereren ikke er i stand til at angive denne vaerdi, en foreloebig vaerdiangivelse, som toldmyndighederne finder, at de kan godtage, saerlig under hensyn til de oplysninger, klarereren raader over

- alle andre oplysninger, som anses for at vaere noedvendige til identifikation af varerne og anvendelse af bestemmelserne vedroerende deres overgang til fri omsaetning samt for fastlaeggelsen af den sikkerhedsstillelse, der kan vaere en forudsaetning for varernes frigivelse.

Artikel 255

1. De angivelser til overgang til fri omsaetning, som toldmyndighederne paa klarererens anmodning kan antage, uden at de er vedlagt visse af de dokumenter, der skal fremlaegges til stoette for angivelsen, skal i det mindste vaere ledsaget af de dokumenter, hvis forelaeggelse kraeves ved overgang til fri omsaetning.

2. Som undtagelse fra stk. 1 kan en angivelse, der ikke er ledsaget af et af de dokumenter, hvis forelaeggelse kraeves for overgang til fri omsaetning, antages, naar det til toldmyndighedernes tilfredshed er godtgjort:

a) at det paagaeldende dokument eksisterer og er gyldigt

b) at dette dokument ikke har kunnet vedlaegges angivelsen som foelge af omstaendigheder, klarereren ikke er herre over

c) at enhver forsinkelse i antagelsen af angivelsen vil forhindre varernes overgang til fri omsaetning eller medfoere anvendelse af en hoejere afgiftssats.

Oplysninger vedroerende manglende dokumenter skal under alle omstaendigheder anfoeres paa angivelsen.

Artikel 256

1. Den frist, toldmyndighederne indroemmer klarereren til at meddele oplysninger eller fremlaegge dokumenter, som mangler ved antagelsen af angivelsen, kan ikke overskride en maaned regnet fra datoen for antagelsen af angivelsen.

Drejer det sig om et dokument, som kraeves forelagt, for at der kan anvendes nedsat importafgift eller nulimportafgift, og har toldmyndighederne begrundet formodning om, at de varer, der omfattes af den ufuldstaendige angivelse, rent faktisk kan indfoeres til nedsat afgift eller nulafgift, kan der efter klarererens anmodning indroemmes en yderligere frist til fremlaeggelse af dette dokument. Denne yderligere frist kan ikke overstige tre maaneder.

Drejer det sig om meddelelse af oplysninger eller manglende dokumenter vedroerende toldvaerdi, kan toldmyndighederne i den udstraekning, det viser sig absolut noedvendigt, forlaenge den tidligere fastsatte frist. Der skal ved fastsaettelsen af den samlede frist tages hensyn til gaeldende bestemmelser om foraeldelse.

2. Saafremt en nedsat importafgift eller nulimportafgift kun gaelder for varer, der er bragt i fri omsaetning inden for visse toldkontingenter eller toldlofter, kan afskrivningen af de godkendte maengder foerst ske, naar det dokument, som anvendelsen af denne nedsatte afgift eller nulafgift er betinget af, er blevet fremlagt; dokumentet skal under alle omstaendigheder fremlaegges:

- inden den dato, hvor en faellesskabsforanstaltning om genindfoerelse af normale importafgifter traeder i kraft, saafremt det drejer sig om et toldloft

- inden de fastsatte graenser er naaet, saafremt det drejer sig om et toldkontingent.

3. Med forbehold af stk. 1 og 2 kan det dokument, hvis fremlaeggelse er en betingelse for anvendelsen af nedsat importafgift eller nulimportafgift, fremlaegges efter udloebet af den periode, som den nedsatte importafgift eller nulafgiften var fastsat for, saafremt angivelsen vedroerende de paagaeldende varer er blevet antaget inden denne dato.

Artikel 257

1. Toldmyndighedernes antagelse af en ufuldstaendig angivelse kan ikke medfoere, at frigivelsen af de varer, som angivelsen vedroerer, forhindres eller forsinkes, saafremt der ikke er andre forhold til hinder for frigivelsen. Med forbehold af artikel 248 sker frigivelsen paa de i stk. 2 til 5 anfoerte betingelser.

2. Hvis en senere meddelelse af en oplysning i angivelsen eller senere fremlaeggelse af et dokument, der manglede ved antagelsen af angivelsen, ikke kan faa nogen indflydelse paa det afgiftsbeloeb, der skal paalaegges de varer, angivelsen vedroerer, bogfoerer toldmyndighederne straks dette afgiftsbeloeb fastsat paa saedvanlig maade.

3. Saafremt angivelsen i medfoer af artikel 254 indeholder en foreloebig vaerdiangivelse:

- bogfoerer toldmyndighederne straks afgiftsbeloebet beregnet paa grundlag af denne vaerdiangivelse

- kraever de i givet fald, at der stilles en sikkerhed, som er tilstraekkelig stor til at daekke forskellen mellem dette beloeb og det beloeb, der endeligt vil kunne paalaegges varerne.

4. Saafremt senere meddelelse af en oplysning i angivelsen eller senere fremlaeggelse af et dokument, der manglede ved antagelsen af angivelsen, i andre end de i stk. 3 omhandlede tilfaelde kan faa indflydelse paa det afgiftsbeloeb, der skal anvendes paa de varer, som angivelsen vedroerer, og

a) hvis den senere meddelelse af oplysningen eller fremlaeggelse af det manglende dokument kan medfoere anvendelse af en afgift med nedsat sats:

- bogfoerer toldmyndighederne straks afgiftsbeloebet beregnet efter denne nedsatte sats

- kraever de, at der stilles sikkerhed for forskellen mellem dette beloeb og det beloeb, der fremkommer ved beregning efter den normale sats af afgifterne paa de paagaeldende varer

b) hvis den senere meddelelse af oplysningen eller fremlaeggelse af det manglende dokument kan medfoere indroemmelse af fuldstaendig fritagelse for afgifter, kraever toldmyndighederne, at der stilles sikkerhed med henblik paa eventuel opkraevning af afgiftsbeloebet beregnet efter den normale sats.

5. Uden at det foregriber de aendringer, der senere vil kunne forekomme, saerlig i forbindelse med den endelige fastsaettelse af toldvaerdien, kan klarereren i stedet for at stille sikkerhed anmode om oejeblikkelig bogfoering:

- naar stk. 3, andet led, eller stk. 4, litra a), andet led, finder anvendelse - af det afgiftsbeloeb, der endeligt vil kunne paalaegges varerne

- naar stk. 4, litra b), finder anvendelse - af det afgiftsbeloeb, der fremkommer ved beregning efter den normale sats.

Artikel 258

Har klarereren ved udloebet af den i artikel 256 naevnte frist ikke tilvejebragt de noedvendige oplysninger til den endelige bestemmelse af varernes toldvaerdi, eller har han ikke meddelt den manglende oplysning eller fremlagt det manglende dokument, bogfoerer toldmyndighederne straks som afgifter paa de paagaeldende varer det beloeb, der er stillet som sikkerhed i henhold til artikel 257, stk. 3, andet led, eller stk. 4, litra a), andet led, og litra b).

Artikel 259

En ufuldstaendig angivelse, der antages under de i artikel 254 til 257 anfoerte vilkaar, kan enten suppleres af klarereren eller med toldmyndighedernes samtykke erstattes med en ny angivelse, som opfylder betingelserne i kodeksens artikel 62.

I begge tilfaelde laegges datoen for antagelsen af den ufuldstaendige angivelse til grund for saavel fastsaettelsen af de afgifter, der eventuelt forfalder til betaling, som for anvendelsen af de oevrige bestemmelser vedroerende varernes overgang til fri omsaetning.

Afdeling 2

Forenklet angivelse

Artikel 260

1. Efter skriftlig anmodning, der indeholder alle de fornoedne oplysninger, kan klarereren paa de betingelser og i henhold til de naermere bestemmelser, der er omhandlet i artikel 261 og 262, bemyndiges til at foretage angivelse til fri omsaetning i en forenklet form, naar varerne frembydes for toldmyndighederne.

2. Den forenklede angivelse kan have form af:

- en ufuldstaendig angivelse, der udfaerdiges paa en formular til det administrative enhedsdokument, eller

- et andet administrativt dokument eller handelsdokument, der er ledsaget af en anmodning om overgang til fri omsaetning.

Den skal mindst indeholde de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af varerne.

3. Naar omstaendighederne berettiger dertil, kan toldmyndighederne acceptere, at den i stk. 2, andet led, naevnte anmodning om overgang til fri omsaetning erstattes af en samlet anmodning, der omfatter alle de forretninger vedroerende overgang til fri omsaetning, der skal gennemfoeres over en bestemt periode. Det handelsdokument eller administrative dokument, der skal fremlaegges i overensstemmelse med stk. 1, skal vaere forsynet med en henvisning til den tilladelse, der er givet som foelge af den samlede anmodning.

4. Den forenklede angivelse skal vaere ledsaget af alle de dokumenter, som i givet fald kraeves fremlagt ved overgang til fri omsaetning. Artikel 255, stk. 2, finder anvendelse.

5. Denne artikel anvendes med forbehold af artikel 278.

Artikel 261

1. Den i artikel 73 omhandlede tilladelse gives til klarereren, for saa vidt som en effektiv kontrol med overholdelsen af importforbud eller -restriktioner eller af andre bestemmelser vedroerende varers overgang til fri omsaetning kan sikres.

2. Tilladelse naegtes principielt, naar ansoegeren:

- har begaaet en grov overtraedelse eller gentagne overtraedelser af toldforskrifterne

- kun lejlighedsvis angiver varer til overgang til fri omsaetning.

Den kan naegtes, naar ansoegeren handler for regning af en anden person, som kun lejlighedsvis angiver varer til overgang til fri omsaetning.

3. Uden at det beroerer kodeksens artikel 9, kan tilladelsen tilbagekaldes, saafremt de i stk. 2 omhandlede forhold opstaar.

Artikel 262

1. I tilladelsen som omhandlet i artikel 260:

- anvises det eller de toldsteder, der er kompetente til at antage de forenklede angivelser

- fastsaettes formen og indholdet af de forenklede angivelser

- fastsaettes, for hvilke varer den gaelder, og hvilke oplysninger der skal anfoeres i den forenklede angivelse med henblik paa identifikation af varerne

- henvises til den sikkerhed, som den paagaeldende skal stille for at sikre betaling af en eventuel toldskyld.

Endvidere praeciseres formen og indholdet af de supplerende angivelser, der i givet fald kan vaere af samlet, periodisk eller opsummerende karakter, samt fristerne for indgivelsen heraf til den udpegede toldmyndighed.

2. Toldmyndighederne kan indroemme fritagelse for indgivelse af supplerende angivelser, hvis den forenklede angivelse vedroerer en vare, hvis vaerdi ikke overstiger den statistiske taerskel, der er fastsat i de gaeldende faellesskabsbestemmelser, og hvis den forenklede angivelse i forvejen indeholder alle de oplysninger, der kraeves for overgang til fri omsaetning.

Afdeling 3

Hjemstedsordningen

Artikel 263

Tilladelse til at benytte hjemstedsordningen gives paa de betingelser og efter de naermere bestemmelser, der er fastsat i artikel 264, 265 og 266, til enhver person, som oensker at lade varer overgaa til fri omsaetning paa den paagaeldendes eget forretningssted eller paa andre af de i artikel 253 naevnte steder, og som med henblik herpaa til toldmyndighederne indgiver en skriftlig anmodning, der indeholder alle de oplysninger, der er noedvendige for meddelelse af tilladelsen:

- for varer, der er omfattet af proceduren for faellesskabsforsendelse eller for faelles forsendelse, og for hvilke den ovennaevnte person opnaar lempelser af formaliteterne ved bestemmelsesstedet i overensstemmelse med artikel 406 til 409

- for varer, som tidligere er henfoert under en toldprocedure af oekonomisk betydning, jf. dog artikel 278

- for varer, som efter deres frembydelse for toldmyndighederne i overensstemmelse med kodeksens artikel 40 befordres til det naevnte forretningssted eller andet sted efter andre forsendelsesregler end dem, der er omhandlet i foerste led

- for varer, der foeres ind i Faellesskabets toldomraade, uden at de skal frembydes paa et toldsted i overensstemmelse med kodeksens artikel 41, litra b).

Artikel 264

1. Tilladelsen som omhandlet i artikel 263 gives:

- for saa vidt som ansoegerens regnskaber goer det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol og navnlig en efterfoelgende kontrol

- for saa vidt der kan garanteres en effektiv kontrol med overholdelsen af importforbud eller -restriktioner eller af andre bestemmelser vedroerende overgang til fri omsaetning.

2. Tilladelsen naegtes principielt, naar ansoegeren:

- har begaaet en grov overtraedelse eller gentagne overtraedelser af toldforskrifterne

- kun lejlighedsvis angiver varer til overgang til fri omsaetning.

Artikel 265

1. Med forbehold af kodeksens artikel 9, kan toldmyndighederne undlade at tilbagekalde tilladelsen, saafremt:

- indehaveren af tilladelsen opfylder de forpligtelser, der paahviler ham, inden for en eventuelt af toldmyndighederne fastsat frist, eller

- misligholdelsen ikke har haft reelle foelger for det korrekte forloeb af proceduren.

2. Tilladelsen tilbagekaldes principielt, saafremt det i artikel 264, stk. 2, foerste led, omhandlede forhold opstaar.

3. Tilladelsen kan tilbagekaldes, saafremt det i artikel 264, stk. 2, andet led, omhandlede forhold opstaar.

Artikel 266

1. For at toldmyndighederne kan sikre sig, at forretningerne gennemfoeres forskriftsmaessigt, skal indehaveren af den i artikel 263 omhandlede tilladelse umiddelbart efter varernes ankomst til det dertil anviste sted:

a) med henblik paa at opnaa de paagaeldende varers frigivelse give toldmyndighederne meddelelse om ankomsten paa den maade og efter de naermere regler, som disse har fastsat

b) notere varerne i sine regnskaber. Denne notering i regnskaberne kan erstattes af enhver anden formalitet, som toldmyndighederne har fastsat, og som giver tilsvarende garantier. Datoen for bogfoeringen saavel som de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af varerne, skal anfoeres

c) stille alle de dokumenter til toldmyndighedernes raadighed, som i givet fald kraeves fremlagt, for at bestemmelserne vedroerende overgang til fri omsaetning kan finde anvendelse.

2. For saa vidt som kontrollen med forretningernes forskriftsmaessige gennemfoerelse ikke beroeres deraf, kan toldmyndighederne:

a) tillade, at den i stk. 1, litra a), omhandlede meddelelse allerede sker, naar varernes ankomst er umiddelbart forestaaende

b) naar visse saerlige omstaendigheder taler derfor, saasom de paagaeldende varers art og forretningernes oegede hyppighed, fritage indehaveren af tilladelsen for forpligtelsen til at underrette de kompetente toldmyndigheder om hver enkelt vareankomst, forudsat at den paagaeldende giver toldmyndighederne alle oplysninger, som disse finder noedvendige for i givet fald at kunne udoeve deres ret til at undersoege varerne.

I saa fald gaelder noteringen i den paagaeldendes regnskaber som frigivelse af varerne.

Artikel 267

I tilladelsen som omhandlet i artikel 263 fastlaegges de praktiske regler for ordningen og i saerdeleshed fastsaettes foelgende:

- for hvilke varer den finder anvendelse

- hvorledes de forpligtelser, som er omhandlet i artikel 266, skal opfyldes samt en henvisning til den sikkerhed, som den paagaeldende skal stille

- hvornaar varernes frigivelse indtraeder

- inden for hvilken frist den supplerende angivelse skal indgives til det kompetente toldsted, der er anvist med henblik herpaa

- betingelserne for, hvornaar varerne i givet fald skal vaere genstand for samlede, periodiske eller opsummerende angivelser.

KAPITEL 3

Angivelse til en toldprocedure af oekonomisk betydning

Afdeling 1

Henfoersel under en toldprocedure af oekonomisk betydning

Underafdeling 1

Henfoersel under toldoplagsproceduren

A. Ufuldstaendig angivelse

Artikel 268

1. De angivelser til henfoersel under proceduren for toldoplag, som henfoerselstoldstedet kan antage efter anmodning fra klarereren, uden at de indeholder visse af de i bilag 37 omhandlede oplysninger, skal mindst indeholde de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af de varer, angivelsen vedroerer, herunder en maengdeangivelse.

2. Artikel 255, 256 og 259 finder tilsvarende anvendelse.

3. Denne artikel finder ikke anvendelse paa angivelser om henfoersel under proceduren for EF-landbrugsprodukter, der er omhandlet i artikel 529 til 534.

B. Forenklet angivelse

Artikel 269

1. Efter anmodning kan den paagaeldende paa de betingelser og i henhold til de naermere bestemmelser, der er omhandlet i artikel 270, bemyndiges til at foretage angivelse til henfoersel under proceduren i forenklet form, naar varerne frembydes for toldmyndighederne.

Den forenklede angivelse kan have form af:

- en ufuldstaendig angivelse som omhandlet i artikel 268 eller

- et administrativt dokument eller et handelsdokument ledsaget af en anmodning om henfoersel under proceduren.

Den skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 268, stk. 1.

2. Anvendes denne fremgangsmaade paa et oplag af type D, skal endvidere varernes art angives tilstraekkelig praecist til, at der omgaaende og med sikkerhed kan foretages en tarifering, og deres toldvaerdi skal fremgaa af den forenklede angivelse.

3. Den i stk. 1 omhandlede fremgangsmaade finder ikke anvendelse for toldoplag af type B og F og for henfoersel af de i artikel 529 til 534 omhandlede EF-landbrugsprodukter under proceduren i en hvilken som helst type oplag.

Artikel 270

1. Den i artikel 269, stk. 1, omhandlede anmodning skal fremsaettes skriftligt og indeholde alle de oplysninger, der er noedvendige for meddelelse af tilladelsen.

Naar omstaendighederne berettiger dertil, kan den i artikel 269, stk. 1, omhandlede anmodning erstattes af en samlet anmodning, der omfatter de transaktioner, der skal gennemfoeres over en bestemt periode.

I saa fald skal anmodningen udfaerdiges i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i artikel 497 til 502 og sammen med ansoegningen om bevilling til at drive et toldoplag eller med henblik paa aendring af den oprindelige bevilling indgives til den toldmyndighed, der har meddelt bevilling til proceduren.

2. Den i artikel 269, stk. 1, omhandlede tilladelse indroemmes, saafremt det ikke er til hinder for, at transaktionerne afvikles korrekt.

3. Tilladelsen naegtes principielt, naar:

- alle de noedvendige garantier for en korrekt afvikling af transaktionerne ikke frembydes

- den paagaeldende ikke hyppigt henfoerer varer under proceduren

- den paagaeldende har begaaet en grov overtraedelse eller gentagne overtraedelser af toldforskrifterne.

4. Med forbehold af kodeksens artikel 9, kan tilladelsen tilbagekaldes, saafremt de i stk. 3 omhandlede forhold opstaar.

Artikel 271

I den i artikel 269, stk. 1, omhandlede tilladelse fastlaegges de naermere praktiske regler for ordningen, og i saerdeleshed fastsaettes foelgende:

- hvilket eller hvilke henfoerselstoldsteder der skal benyttes

- hvilken form og hvilket indhold de forenklede angivelser skal have.

Der skal ikke indgives nogen supplerende angivelse.

C. Hjemstedsordningen

Artikel 272

1. Tilladelse til at benytte hjemstedsordningen gives paa de betingelser og efter de regler, der er fastsat i stk. 2 og i artikel 273 og 274.

2. Artikel 269, stk. 2, og artikel 270 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 273

1. For at toldmyndighederne kan sikre sig, at transaktionerne afvikles korrekt, skal indehaveren af tilladelsen ved varernes ankomst til det dertil anviste sted:

a) give kontroltoldstedet meddelelse om ankomsten paa den maade og efter de naermere regler, som dette har fastsat

b) i overensstemmelse med artikel 520 notere varerne i lagerregnskabet

c) holde alle dokumenter om varernes henfoersel under proceduren til raadighed for kontroltoldstedet.

Noteringen i lagerregnskabet som omhandlet under litra b) skal mindst omfatte visse af de oplysninger, der benyttes til at identificere varerne til handelsbrug, herunder deres maengde.

2. Artikel 266, stk. 2, finder anvendelse.

Artikel 274

I tilladelsen som omhandlet i artikel 272, stk. 1, fastlaegges de naermere regler for ordningen, og i saerdeleshed fastsaettes foelgende:

- for hvilke varer den finder anvendelse

- hvorledes de i artikel 273 omhandlede forpligtelser skal opfyldes

- hvornaar varernes frigivelse indtraeder.

Der skal ikke indgives nogen supplerende angivelse.

Underafdeling 2

Henfoersel under proceduren for aktiv foraedling, forarbejdning under toldkontrol eller midlertidig indfoersel

A. Ufuldstaendig angivelse

Artikel 275

1. De angivelser til henfoersel under en anden toldprocedure af oekonomisk betydning end passiv foraedling og toldoplag, som henfoerselstoldstedet kan antage efter anmodning fra klarereren, uden at de indeholder visse af de i bilag 37 omhandlede oplysninger, eller uden at visse dokumenter, der er omhandlet i artikel 220, skal vedlaegges, skal mindst indeholde de oplysninger, der skal anfoeres i rubrik 14, 21, 31, 37, 40 og 54 i det administrative enhedsdokument, og i rubrik 44 en henvisning til bevillingen, eller:

- en henvisning til ansoegningen, naar artikel 556, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse, eller

- de i artikel 568, stk. 3, artikel 656, stk. 3, eller artikel 695, stk. 3, omhandlede oplysninger, saafremt de kan indsaettes i denne rubrik, og der anvendes forenklede fremgangsmaader for meddelelse af bevilling.

2. Artikel 255, 256 og 259 finder tilsvarende anvendelse.

3. Artikel 257 og 258 finder ligeledes tilsvarende anvendelse, naar der er tale om henfoersel under proceduren for aktiv foraedling, tilbagebetalingsordningen.

B. Forenklet angivelse og hjemstedsordningen

Artikel 276

Artikel 260 til 267 og 270 finder tilsvarende anvendelse paa varer, der angives til de toldprocedurer af oekonomisk betydning, der er omhandlet i denne underafdeling.

Underafdeling 3

Henfoersel under proceduren for passiv foraedling

Artikel 277

Bestemmelserne i artikel 279 til 289, der gaelder for varer, der angives til udfoersel, finder tilsvarende anvendelse paa varer, der angives til udfoersel under proceduren for passiv foraedling.

Afdeling 2

Afslutning af en toldprocedure af oekonomisk betydning

Artikel 278

1. Ved afslutning af en toldprocedure af oekonomisk betydning, med undtagelse af proceduren for passiv foraedling og for toldoplag, kan der benyttes de forenklede fremgangsmaader, der gaelder for overgang til fri omsaetning, udfoersel og genudfoersel. Ved genudfoersel finder artikel 279 til 289 tilsvarende anvendelse.

2. Ved varers overgang til fri omsaetning under proceduren for passiv foraedling kan der benyttes de forenklede fremgangsmaader, der er fastsat i artikel 254 til 267.

3. Ved afslutning af toldoplagsproceduren kan der benyttes de forenklede fremgangsmaader, der gaelder ved overgang til fri omsaetning, udfoersel og genudfoersel.

Dog gaelder foelgende:

a) for varer, der er henfoert under proceduren i et oplag af type F, kan der ikke gives tilladelse til at anvende nogen forenklet fremgangsmaade

b) for varer, der er henfoert under proceduren i et oplag af type B, maa der kun anvendes ufuldstaendige angivelser eller forenklet angivelse

c) meddelelse af bevilling til et oplag af type D indebaerer automatisk anvendelse af hjemstedsordningen ved overgang til fri omsaetning.

I tilfaelde, hvor den paagaeldende oensker at opnaa anvendelse af beskatningselementer, som ikke kan kontrolleres uden fysisk undersoegelse af varerne, finder denne ordning dog ikke anvendelse. I saa fald kan de andre fremgangsmaader, som indebaerer frembydelse af varerne for toldmyndighederne, benyttes

d) for EF-landbrugsprodukter, der er henfoert under toldoplagsproceduren i medfoer af artikel 529 til 534, maa der ikke anvendes nogen forenklet fremgangsmaade.

KAPITEL 4

Angivelse til udfoersel

Artikel 279

De formaliteter, der i henhold til artikel 792 skal opfyldes ved udfoerselstoldstedet, kan forenkles i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 793 og 796 finder anvendelse paa dette kapitel.

Afdeling 1

Ufuldstaendig angivelse

Artikel 280

1. De angivelser til udfoersel, som toldmyndighederne efter anmodning fra klarereren kan antage, uden at de indeholder visse af de i bilag 37 omhandlede oplysninger, skal mindst indeholde de oplysninger, der skal anfoeres i rubrik 1 (foerste underrubrik), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 og 54 i det administrative enhedsdokument samt foelgende:

- for eksportafgiftspligtige varer og varer, som er undergivet en hvilken som helst anden foranstaltning, der er fastsat som led i den faelles landbrugspolitik, alle de oplysninger, der goer det muligt at anvende disse afgifter og foranstaltninger korrekt

- alle andre oplysninger, som anses for at vaere noedvendige til identifikation af varerne og anvendelse af bestemmelserne vedroerende udfoersel samt for fastlaeggelsen af den sikkerhedsstillelse, der kan vaere en forudsaetning for varernes udfoersel.

2. Toldmyndighederne kan fritage klarereren for at udfylde rubrik 17 og 33, saafremt sidstnaevnte afgiver erklaering om, at udfoersel af de paagaeldende varer ikke er undergivet nogen restriktioner eller forbud, og at varebeskrivelsen goer det muligt umiddelbart og entydigt at fastslaa tariferingen.

3. Eksemplar nr. 3 skal i rubrik 44 baere en af foelgende paategninger:

- Exportación simplificada

- Forenklet udfoersel

- Vereinfachte Ausfuhr

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aaîáãùãÞ

- Simplified exportation

- Exportation simplifiée

- Esportazione semplificata

- Vereenvoudigde uitvoer

- Exportação simplificada.

4. Artikel 255 til 259 finder tilsvarende anvendelse paa udfoerselsangivelser.

Artikel 281

Naar artikel 789 finder anvendelse, kan en supplerende eller en angivelse til erstatning heraf indgives til det toldsted, der er kompetent paa det sted, hvor eksportoeren er etableret. Hvis en underleverandoer er etableret i en anden medlemsstat end eksportoeren, kan denne mulighed kun anvendes paa betingelse af, at der foreligger aftale herom mellem de beroerte medlemsstaters myndigheder.

Det anfoeres i den ufuldstaendige angivelse, hvilket toldsted den supplerende angivelse eller erstatningsangivelsen skal indgives til. Det toldsted, som den ufuldstaendige angivelse indgives til, sender eksemplar 1 og 2 til det toldsted, som den supplerende angivelse eller erstatningsangivelse indgives til.

Afdeling 2

Forenklet angivelse

Artikel 282

1. Efter skriftlig anmodning, som indeholder alle de oplysninger, der er noedvendige for at opnaa tilladelse, kan klarereren paa de betingelser og i henhold til de naermere bestemmelser, der er omhandlet i artikel 261 og 262, som finder tilsvarende anvendelse, bemyndiges til at udfaerdige angivelse til udfoersel i en forenklet form, naar varerne frembydes for toldmyndighederne.

2. Med forbehold af artikel 288 kan den forenklede angivelse have form af et ufuldstaendigt administrativt enhedsdokument, der mindst indeholder de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af varerne. Artikel 280, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Afdeling 3

Hjemstedsordningen

Artikel 283

Tilladelse til at benytte hjemstedsordningen gives efter skriftlig anmodning paa de betingelser og efter de naermere bestemmelser, der er fastsat i artikel 284, til enhver person, i det foelgende benaevnt »godkendt eksportoer«, som oensker at opfylde udfoerselsformaliteterne paa den paagaeldendes eget forretningssted eller paa andre af toldmyndighederne anviste eller godkendte steder.

Artikel 284

Artikel 264 og 265 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 285

1. For at toldmyndighederne kan sikre sig, at forretningerne gennemfoeres forskriftsmaessigt, skal den godkendte eksportoer inden varernes afgang fra de i artikel 283 omhandlede steder:

a) med henblik paa at opnaa de paagaeldende varers frigivelse give toldmyndighederne meddelelse om afgangen paa den maade og efter de naermere regler, som disse har fastsat

b) notere varerne i sine regnskaber. Denne notering i regnskaberne kan erstattes af enhver anden formalitet, som toldmyndighederne har fastsat, og som giver tilsvarende garantier. Datoen for noteringen saavel som de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af varerne, skal anfoeres

c) stille alle de dokumenter til toldmyndighedernes raadighed, som i givet fald kraeves fremlagt, for at bestemmelserne om udfoersel kan finde anvendelse.

2. Naar visse saerlige omstaendigheder taler derfor, saasom de paagaeldende varers art og udfoerselsforretningernes oegede hyppighed, kan toldmyndighederne fritage den godkendte eksportoer for forpligtelsen til at underrette det kompetente toldsted om hver enkelt vareafgang, forudsat at den paagaeldende giver toldstedet alle oplysninger, som dette finder noedvendige for i givet fald, at kunne udoeve sin ret til at undersoege varerne.

I saa fald gaelder indskrivning i den godkendte eksportoers boeger som frigivelse af varerne.

Artikel 286

1. For at det kan kontrolleres, om varerne faktisk forlader Faellesskabets toldomraade, skal eksemplar 3 i enhedsdokumentet anvendes som dokumentation for udpassagen.

Det fastsaettes i tilladelsen, at eksemplar 3 af enhedsdokumentet forhaandsattesteres.

2. Forhaandsattesteringen kan foretages enten:

a) ved at rubrik A paa forhaand forsynes med et aftryk af det kompetente toldsteds stempel og underskrift af en ansat ved dette toldsted, eller

b) ved at den godkendte eksportoer forsyner dokumentet med et aftryk af et saerligt stempel, som er i overensstemmelse med modellen i bilag 62.

Stempelaftrykket kan vaere fortrykt paa formularerne, naar trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri.

3. Inden varernes afgang skal den godkendte eksportoer:

- opfylde de i artikel 285 omhandlede formaliteter

- anfoere en henvisning til noteringen i regnskaberne og datoen herfor paa eksemplar 3 af enhedsdokumentet.

4. Naar eksemplar 3 udfaerdiges efter stk. 2, skal der i rubrik 44 anfoeres:

- tilladelsens nr. og navnet paa det toldsted, der har givet tilladelsen

- en af de i artikel 280, stk. 3, omhandlede paategninger.

Artikel 287

1. I tilladelsen som omhandlet i artikel 283 fastlaegges de naermere regler for ordningen, og i saerdeleshed fastsaettes det:

- for hvilke varer den finder anvendelse

- hvorledes de i artikel 285 omhandlede forpligtelser opfyldes

- hvornaar varernes frigivelse indtraeder

- hvilke oplysninger eksemplar 3 skal indeholde, og hvorledes den paategnes for at vaere gyldig

- hvorledes den supplerende angivelse skal udfaerdiges, og inden for hvilken frist den skal indgives.

2. Tilladelsen er betinget af, at den godkendte eksportoer forpligter sig til at soerge for sikker opbevaring af det saerlige stempel eller de formularer, der er forsynet med aftrykket af udfoerselstoldstedets stempel eller af det saerlige stempel.

Afdeling 4

Faelles bestemmelser for afdeling 2 og 3

Artikel 288

1. Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at der i stedet for enhedsdokumentet anvendes et handelsdokument eller et administrativt dokument eller enhver anden angivelsesmetode, naar udfoerslen i sin helhed gennemfoeres inden for én og samme medlemsstats omraade, eller hvis en saadan mulighed er fastsat efter aftale mellem de beroerte medlemsstaters myndigheder.

2. De i stk. 1 naevnte dokumenter og angivelsesmetoder skal mindst indeholde de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af varerne, de skal baere en af de i artikel 280, stk. 3, naevnte paategninger og vaere ledsaget af en udfoerselsanmodning.

Naar omstaendighederne berettiger dertil, kan toldmyndighederne acceptere, at udfoerselsanmodningen erstattes af en samlet anmodning, der omfatter alle udfoersler, der skal gennemfoeres over en bestemt periode. I de omhandlede dokumenter og angivelsesmetoder skal der henvises til den tilladelse, der er givet som foelge af den samlede anmodning.

3. Handelsdokumentet eller det administrative dokument gaelder som dokumentation for udpassage fra Faellesskabets toldomraade paa samme maade som eksemplar 3 af enhedsdokumentet. Hvis der anvendes en anden angivelsesmetode, fastlaegges det i givet fald i aftalen mellem de beroerte medlemsstaters myndigheder, hvorledes varernes udpassage skal attesteres.

Artikel 289

Naar en udfoersel i sin helhed gennemfoeres inden for én og samme medlemsstats omraade, kan denne fastsaette andre forenklinger ud over de fremgangsmaader, der er omhandlet i afdeling 2 og 3, dog saaledes at forskrifterne i henhold til faellesskabspolitikkerne overholdes.

DEL II

TOLDMAESSIG BESTEMMELSE ELLER ANVENDELSE

AFSNIT I

OVERGANG TIL FRI OMSAETNING

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 290

1. Naar faellesskabsvarer udfoeres i henhold til et ATA-carnet i overensstemmelse med artikel 797, kan varerne overgaa til fri omsaetning ved anvendelse af ATA-carnetet.

2. I saa fald skal det toldsted, hvor varerne overgaar til fri omsaetning, udfoere foelgende formaliteter:

a) det skal kontrollere oplysningerne i rubrik A til G i genindfoerselsbladet

b) det skal udfylde talonen og rubrik H i genindfoerselsbladet

c) det skal beholde genindfoerselsbladet.

3. Naar formaliteterne i forbindelse med afslutning af en midlertidig udfoersel af faellesskabsvarer opfyldes ved et andet toldsted end det toldsted, via hvilket varerne kommer ind i Faellesskabets toldomraade, kan varerne forsendes uden formaliteter mellem naevnte toldsted og det toldsted, hvor formaliteterne opfyldes.

KAPITEL 2

Adgang til toldlempelse ved indfoersel af visse varer, for hvilke der er foreskrevet et saerligt anvendelsesformaal

Afdeling 1

Andre varer end heste bestemt til slagtning

Artikel 291

1. Adgang til toldlempelse ved overgang til fri omsaetning af varer, for hvilke der er foreskrevet et saerligt anvendelsesformaal, er betinget af, at der forelaegger en skriftlig bevilling, som meddeles den person, der indfoerer varerne eller lader dem indfoere til overgang til fri omsaetning.

2. Toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varerne angives til fri omsaetning, meddeler bevilling efter skriftlig ansoegning.

3. For de i bilag 39 omhandlede varer skal ansoegningen isaer indeholde foelgende oplysninger:

a) en kortfattet beskrivelse af de produktionsanlaeg, der skal anvendes ved den paataenkte behandling

b) arten af den paataenkte behandling

c) de anvendte varers art og maengde

d) ved anvendelse af supplerende bestemmelse 4, litra n), og supplerende bestemmelse 5 til kapitel 27 i Den Kombinerede Nomenklatur, de fremstillede varers art og maengde samt deres tarifmaessige betegnelse.

4. Ansoegeren skal soerge for, at toldmyndighederne paa en for dem tilfredsstillende maade kan foelge varerne i virksomhedens anlaeg under den tekniske bearbejdning.

Artikel 292

1. Toldmyndighederne kan begraense gyldighedsperioden for den i artikel 291 omhandlede bevilling.

2. Tilbagekaldes bevillingen, skal bevillingshaveren straks betale det importafgiftsbeloeb, der er fastlagt i overensstemmelse med kodeksens artikel 208 for de varer, som endnu ikke er anvendt til det foreskrevne saerlige formaal.

Artikel 293

Bevillingshaveren skal:

a) anvende varerne til det foreskrevne saerlige formaal

b) foere et regnskab, som giver toldmyndighederne mulighed for at foretage den kontrol, som de maatte skoenne noedvendig vedroerende den faktiske anvendelse af de paagaeldende varer til det foreskrevne saerlige formaal samt opbevare dette regnskab.

Artikel 294

1. Varerne skal fuldt ud vaere anvendt til det foreskrevne saerlige formaal inden et aar regnet fra den dato, hvor angivelsen om overgang til fri omsaetning blev antaget af toldmyndighederne.

2. For de i bilag 40, del II, omhandlede varer fastsaettes den i stk. 1 omhandlede frist til fem aar.

3. Toldmyndighederne kan imidlertid forlaenge de i stk. 1 og 2 omhandlede frister, hvis varerne ikke er anvendt til det foreskrevne saerlige formaal paa grund af en haendelig begivenhed eller force majeure eller paa grund af tvingende omstaendigheder, der har direkte forbindelse med den tekniske be- eller forarbejdning af varerne.

4. For de i bilag 39 omhandlede varer gaelder bestemmelserne i stk. 1 og 3, medmindre andet er fastsat i supplerende bestemmelse 4, litra n), og supplerende bestemmelse 5 til kapitel 27 i Den Kombinerede Nomenklatur.

Artikel 295

1. Varerne anses for at vaere anvendt til det saerlige formaal:

1) naar det drejer sig om varer, der kun kan anvendes en gang - paa det tidspunkt, hvor de fuldt ud er anvendt til det foreskrevne saerlige formaal inden for de forskriftsmaessige frister

2) naar det drejer sig om varer, der kan anvendes flere gange - to aar efter den dato, hvor de foerste gang blev anvendt til det foreskrevne formaal; datoen for denne foerste anvendelse anfoeres i det i artikel 293, litra b), omhandlede regnskab; dog gaelder foelgende frister:

a) for materialer, der er omhandlet i bilag 40, del I, og som med henblik paa vedligeholdelse og reparation af luftfartoejer anvendes af luftfartsselskaber som led i samhandelsaftaler eller til luftfartsselskabets eget brug - datoen for deres foerste anvendelse til det foreskrevne formaal

b) for dele til automobiler bestemt til monteringsindustrien - det tidspunkt, hvor disse koeretoejer overdrages til andre personer

c) for varer, der er omhandlet i bilag 40, del I, og som er blevet anvendt til visse kategorier af luftfartoejer til nybygning, vedligeholdelse, ombygning eller udrustning - det tidspunkt, hvor luftfartoejerne overdrages til en anden person end bevillingshaveren, eller det tidspunkt, hvor de stilles til raadighed for ejeren, isaer efter vedligeholdelse, reparation eller ombygning

d) for varer, der er omhandlet i bilag 40, del II, og som er blevet anvendt til visse skibskategorier, henholdsvis til bore- eller produktionsplatforme til nybygning, reparation, vedligeholdelse, ombygning, udstyr eller udrustning - det tidspunkt, hvor skibet eller bore- eller produktionsplatformen overdrages eller stilles til raadighed for ejeren, isaer efter vedligeholdelse, reparation eller ombygning

e) for varer, der er omhandlet i bilag 40, del II, og som leveres direkte om bord til udrustning - tidspunktet for leveringen

f) for civile luftfartoejer - det tidspunkt, hvor disse luftfartoejer registreres i de til dette formaal bestemte offentlige registre.

2. Affald og skrot, der fremkommer ved be- eller forarbejdning af varerne, samt svind, der kan tilskrives naturlige aarsager, anses som varer, der er blevet anvendt til det saerlige formaal.

Artikel 296

1. I de tilfaelde, hvor bevillingshaveren paa tilfredsstillende maade godtgoer noedvendigheden heraf, kan toldmyndighederne give tilladelse til, at de i denne afdeling omhandlede varer opbevares sammen med varer, der er af samme art og kvalitet samt har de samme tekniske og fysiske egenskaber som disse.

I saa fald finder denne afdeling anvendelse paa en varemaengde, der er aekvivalent med maengden af de varer, der er overgaaet til fri omsaetning i overensstemmelse med denne afdeling.

2. Som undtagelse fra stk. 1 kan toldmyndighederne give tilladelse til, at de i bilag 39 omhandlede varer, der er overgaaet til fri omsaetning i overensstemmelse med denne afdeling, opbevares sammenblandet med andre varer henhoerende under samme bilag eller med raa olie henhoerende under KN-kode 2709 00 00.

3. Tilladelse til sammenblandet opbevaring som omhandlet i stk. 2 af varer, der ikke er af samme art og kvalitet, og som ikke har de samme tekniske og fysiske egenskaber, gives kun, hvis hele blandingen skal undergaa en af de behandlinger, der er naevnt i supplerende bestemmelse 4 og 5 til kapitel 27 i Den Kombinerede Nomenklatur.

Artikel 297

1. Ved overdragelse af varer inden for Faellesskabet skal erhververen vaere i besiddelse af en bevilling meddelt i overensstemmelse med artikel 291.

2. Som undtagelse fra artikel 294 skal varerne fuldt ud vaere anvendt til det foreskrevne saerlige formaal inden et aar regnet fra den dato, hvor overdragelsen finder sted; denne frist kan dog forlaenges under de i artikel 294, stk. 3, naevnte betingelser.

Artikel 298

1. Afsendelse af de i artikel 297 omhandlede varer fra en medlemsstat til en anden sker paa grundlag af det kontroleksemplar T5, der er omhandlet i artikel 471 til 495, jf. dog den i stk. 2 til 8 omhandlede naermere fremgangsmaade.

2. Overdrageren/afsenderen udfaerdiger kontroleksemplar T5 i en original og fem kopier. Kopierne skal nummereres paa passende maade.

Paa kontroleksemplar T5 anfoeres:

- i rubrik A »Afgangssted« det kompetente toldsted i afgangsmedlemsstaten

- i rubrik 2 overdragerens/afsenderens fulde navn eller firmanavn og adresse

- i rubrik 8 erhververens/modtagerens fulde navn eller firmanavn og adresse

- i rubrikken »Vigtigt« (under rubrik 14 »Klarerer/repraesentant«) indsaettes mellem de to led et led med foelgende ordlyd: »- for varer, der forsendes under proceduren for saerlige anvendelsesformaal til ovenfor naevnte erhverver/modtager«

- i rubrik 31 og 33 beskrivelsen af varerne i den stand, de har paa tidspunktet for forsendelsen, herunder antal stykker, samt den KN-kode, de henhoerer under

- i rubrik 38 varernes nettomasse

- i rubrik 103 varernes nettomaengde med bogstaver

- i rubrik 104, efter afkrydsning af rubrikken »Anden (angives naermere)« en af foelgende paategninger med store bogstaver:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTÍCULO 298]

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: SKAL STILLES TIL RAADIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298)

- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)

- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑAAÐAAÉ ÍÁ ÔAAÈÏÕÍ ÓÔÇ AEÉÁÈAAÓÇ ÔÏÕ AAÊAEÏ×AAÁ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 298]

- END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 298)

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 298]

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 298]

- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298)

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTIGO 298°];

- i rubrik 106:

a) beskrivelsen af varerne i den stand, de havde paa tidspunktet for deres overgang til fri omsaetning, samt den KN-kode, de henhoerer under, saafremt de efter overgang til fri omsaetning har vaeret underkastet be- eller forarbejdning

b) registreringsnummer og dato paa angivelsen om varernes overgang til fri omsaetning, samt det paagaeldende toldsteds navn og adresse

- i rubrik E paa bagsiden (»Forbeholdt afgangsmedlemsstaten«):

- det kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten

- datoen for afsendelsen af varen.

3. Overdrageren/afsenderen vedlaegger det i artikel 293, litra b), naevnte regnskab den foerste kopi, og fremsender, inden afsendelsen af varen finder sted, den anden og tredje kopi til det kompetente toldsted i afgangsmedlemsstaten paa de betingelser, som dette har fastlagt. Endvidere sender han den fjerde og femte kopi samt originalen med varen til erhververen/modtageren. Ovennaevnte toldsted beholder den anden kopi og sender den tredje til det kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten.

4. Saa snart erhververen/modtageren modtager varen, noterer han den i det i artikel 293, litra b), naevnte regnskab, som vedlaegges originalen, og fremsender omgaaende den fjerde kopi til det kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten paa de betingelser, som dette har fastlagt, og meddeler ankomstdatoen. I tilfaelde af overskud, manko, substitution eller andre uregelmaessigheder underretter han omgaaende det naevnte toldsted. Han sender desuden den femte kopi til overdrageren/afsenderen.

5. Fra den i stk. 4 naevnte dato overgaar forpligtelserne i henhold til dette kapitel fra overdrageren/afsenderen til erhververen/modtageren. Indtil dette tidspunkt paahviler disse forpligtelser overdrageren/afsenderen.

6. Varer, der er afsendt efter den i denne artikel fastlagte fremgangsmaade, frembydes hverken for afgangsstedet eller bestemmelsesstedet.

7. Bestemmelserne i denne artikel anvendes ogsaa paa de varer, der forsendes mellem to steder i Faellesskabet via EFTA-landenes territorium, og som videreforsendes fra et af disse lande.

8. Toldmyndighederne i afgangs- og bestemmelsesmedlemsstaterne foretager regelmaessig kontrol hos henholdsvis overdrageren/afsenderen og erhververen/modtageren. Disse skal bistaa hermed og tilvejebringe oenskede oplysninger.

Artikel 299

1. Som undtagelse fra artikel 298 kraeves der ikke udfaerdigelse af et kontroleksemplar T5 ved transport af varer, der - med henblik paa vedligeholdelse og reparation af fly - af luftfartsselskaber i international trafik forsendes som led i samhandelsaftaler eller til luftfartsselskabernes eget brug.

I saa fald sker transporten paa grundlag af luftfragtbrevet eller et tilsvarende dokument som omhandlet i artikel 298, stk. 6.

2. Luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument skal mindst indeholde foelgende angivelser:

a) navn paa afsenderluftfartsselskabet

b) navn paa afgangslufthavnen

c) navn paa modtagerluftfartsselskabet

d) navn paa bestemmelseslufthavnen

e) varebeskrivelse

f) antal kolli.

De i ovenstaaende afsnit naevnte angivelser kan anfoeres paa luftfragtbrevet i kode eller med henvisning til et vedlagt dokument.

3. Luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument skal desuden paa forsiden indeholde en af foelgende paategninger skrevet med blokbogstaver:

- DESTINO ESPECIAL

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL

- BESONDERE VERWENDUNG

- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ

- END-USE

- DESTINATION PARTICULIÈRE

- DESTINAZIONE PARTICOLARE

- BIJZONDERE BESTEMMING

- DESTINO ESPECIAL.

4. De af medlemsstaternes luftfartsselskaber, som afsender eller modtager de i stk. 1 omhandlede varer, stiller med henblik paa kontrol det regnskab, der er omhandlet i artikel 293, litra b), til raadighed for de kompetente toldmyndigheder.

5. Afsenderluftfartsselskabet skal opbevare en kopi af luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument som en del af sit regnskab, og skal paa betingelser, som fastsaettes af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor afsenderluftfartsselskabet er hjemmehoerende, stille et andet eksemplar til raadighed for det kompetente toldsted.

Modtagerluftfartsselskabet skal opbevare en kopi af luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument som en del af sit regnskab, og skal paa betingelser, som fastsaettes af toldmyndighederne i bestemmelsesmedlemsstaten, stille et andet eksemplar til raadighed for det kompetente toldsted.

6. Varerne skal sammen med eksemplarerne af luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument overgives i uforandret stand til modtagerluftfartsselskabet paa steder, der er godkendt af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor dette selskab er hjemmehoerende. Desuden skal varerne noteres i det i artikel 293, litra b), omhandlede regnskab.

Overlevering af varerne og eksemplarerne af luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument samt den i foerste afsnit omhandlede notering i regnskabet skal vaere foretaget senest fem dage efter afgangsdatoen for det fly, der transporterer de paagaeldende varer.

7. Forpligtelserne i henhold til denne artikel overgaar fra afsenderluftfartsselskabet til modtagerluftfartsselskabet paa det tidspunkt, hvor varerne sammen med eksemplarerne af luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument afleveres i uforandret stand til modtagerselskabet.

Artikel 300

Overdragelser inden for en og samme medlemsstat skal meddeles toldmyndighederne. Reglerne herfor, dvs. form, frist og de oevrige vilkaar, fastsaettes af toldmyndighederne. Datoen for overdragelsen af varerne skal klart fremgaa af meddelelsen.

Fra naevnte dato overtager erhververen de forpligtelser, der foelger af den afdeling, for saa vidt angaar de overdragne varer.

Artikel 301

1. Efter anmodning fra indehaveren af en bevilling, der er meddelt i medfoer af artikel 291, fastsaetter toldmyndighederne de betingelser, der skal gaelde paa de steder - herefter benaevnt »operationsbaser« - hvor varer, der er anfoert i bilag 40, del II, afsnit B, opbevares eller underkastes enhver form for behandling.

2. Med forbehold af artikel 298 skal der for bevaegelser af de i stk. 1 omhandlede varer:

a) fra en operationsbase til platforme, hvad enten sidstnaevnte ligger inden for eller uden for soeterritoriet, og omvendt

b) i givet fald fra operationsbasen til det sted, hvor varerne indskibes til platformene, samt fra det sted, hvor varerne losses paa vejen fra platformene til operationsbasen

c) fra det sted, hvor varerne indskibes, til platformene, hvad enten sidstnaevnte ligger inden for eller uden for soeterritoriet, naar varerne indskibes til platformene uden at passere gennem operationsbaserne og omvendt

d) mellem platforme, hvad enten de ligger inden for eller uden for soeterritoriet

som eneste formalitet goeres en relevant anmaerkning herom i det regnskab, der er omhandlet i artikel 293, litra b).

Artikel 302

1. Anvendelse af varerne til et andet formaal end det, der er foreskrevet i den i artikel 291 omhandlede toldlempelse, tillades kun af toldmyndighederne, saafremt det af bevillingshaveren paa en for disse myndigheder tilfredsstillende maade godtgoeres, at varerne ikke har kunnet anvendes til det foreskrevne saerlige formaal af aarsager, der ligger uden for bevillingshaverens kontrol, eller som har forbindelse med selve varerne.

2. Som undtagelse fra stk. 1 giver toldmyndighederne, naar de finder det oekonomisk berettiget, tilladelse til, at de varer, der er omhandlet i bilag 40, del I, og 40, del II, anvendes til et andet formaal end det, der er foreskrevet ved toldlempelsen.

3. Den i stk. 1 og 2 omhandlede tilladelse er betinget af, at bevillingshaveren betaler det importafgiftsbeloeb, der er fastsat i overensstemmelse med kodeksens artikel 208.

Artikel 303

1. Udfoersel af varerne fra Faellesskabets toldomraade eller tilintetgoerelse under toldkontrol tillades kun af toldmyndighederne, saafremt det af bevillingshaveren paa en for toldmyndighederne tilfredsstillende maade godtgoeres, at varerne ikke har kunnet anvendes til det foreskrevne saerlige formaal af aarsager, der ligger uden for bevillingshaverens kontrol, eller som har forbindelse med selve varerne.

Gives der tilladelse til udfoersel af varerne fra Faellesskabets toldomraade, anses varerne for at have status som ikke-faellesskabsvarer efter antagelsen af udfoerselsangivelsen.

Naar det drejer sig om landbrugsprodukter, skal rubrik 44 i enhedsdokumentet forsynes med en af foelgende paategninger med store bogstaver:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACÍON [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTÍCULO 303]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA.

- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: VARER BESTEMT TIL UDFOERSEL I (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET.

- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAEGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN.

- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑÏÏÑÉAEÏÍÔÁÉ ÃÉÁ AAÎÁÃÙÃÇ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 303]: ÁÐÏÊËAAÉAAÔÁÉ Ç AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÙÍ ÍÏÌÉÓÌÁÔÉÊÙÍ AAÎÉÓÙÔÉÊÙÍ ÐÏÓÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÃAAÙÑÃÉÊÙÍ AAÐÉÓÔÑÏOEÙÍ.

- END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE.

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE.

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA.

- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN.

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTIGO 303°]: APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.

2. Som undtagelse fra stk. 1 kan toldmyndighederne, naar de finder det oekonomisk berettiget, give tilladelse til, at de i bilag 40, del I, og 40, del II, omhandlede varer udfoeres fra Faellesskabets toldomraade.

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse paa varer, der opbevares sammenblandet, som omhandlet i artikel 296, stk. 3, medmindre hele blandingen udfoeres eller tilintetgoeres.

Artikel 304

1. Enhver vare bestemt til et saerligt anvendelsesformaal, for hvilken den importafgift, som gaelder under toldlempelsesordningen for varer til saerligt anvendelsesformaal, ikke er mindre end den, som gaelder, naar der ikke tages hensyn til det saerlige anvendelsesformaal, skal henfoeres under underpositionen for saerligt anvendelsesformaal i Den Kombinerede Nomenklatur, uden anvendelse af bestemmelserne i denne afdeling.

2. Denne afdeling finder ikke anvendelse paa de varer, der er anfoert i bilag 41.

Afdeling 2

Heste til slagtning

Artikel 305

1. Overgang til fri omsaetning af heste bestemt til slagtning, henhoerende under KN-kode 0101 19 10 er betinget af:

a) at der stilles sikkerhed for den toldskyld, der kan opstaa i overensstemmelse med kodeksens artikel 208, og

b) at hver hest paa tidspunktet for overgang til fri omsaetning kan identificeres paa en for toldstedet tilfredsstillende maade ved et letlaeseligt maerke, der er fremkommet ved fjernelse af haar fra den venstre skulder foretaget med saks eller paa anden maade, og som omfatter maerket »X«, der viser, at hesten er bestemt til slagtning, samt et nummer, som muliggoer identifikation af hesten fra tidspunktet for overgangen til fri omsaetning og til slagtetidspunktet.

2. Oplysninger om maerkning af hestene skal anfoeres paa angivelsen vedroerende de paagaeldende hestes overgang til fri omsaetning. En kopi af denne angivelse skal ledsage hestene og afleveres til den myndighed, der er naevnt i artikel 308, stk. 1.

3. Klarererens forpligtelser er de samme som omhandlet i artikel 293.

Artikel 306

1. Efter frigivelse til overgang til fri omsaetning befordres hestene i transportmidler, der er behoerigt forseglede af den kompetente myndighed, direkte til et af toldmyndighederne godkendt slagteri, hvor de slagtes; dog kan det i noedsituationer tillades, at forseglingen brydes efter de nationale bestemmelser, og at der efterfoelgende anbringes en ny forsegling.

2. Ved ankomst til slagteriet maa forseglingen kun fjernes, og hestene udlosses i overvaerelse af den kompetente myndighed.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, saafremt de toldmyndigheder, der har frigivet hestene, befinder sig i slagteriet, og saafremt hestene straks kommer under opsyn af den i artikel 308, stk. 1, naevnte myndighed.

Saafremt de toldmyndigheder, der har frigivet hestene, er installeret i umiddelbar naerhed af slagteriet, kan de erstatte forseglingen med tilsynsforanstaltninger, som sikrer, at hestene overfoeres direkte til slagteriet og kommer under opsyn af den i artikel 308, stk. 1, naevnte myndighed.

Artikel 307

Hvis hestene ikke kan identificeres ved ankomsten til slagteriet, eller hvis bestemmelserne i artikel 306 ikke er blevet overholdt, underretter den kompetente myndighed straks de kompetente toldmyndigheder, som traeffer de fornoedne foranstaltninger.

Artikel 308

1. Bevis for hestenes slagtning skal fremlaegges i form af enten et certifikat, som udstedes af den myndighed, der har befoejelse hertil eller i form af en attestering fra den naevnte myndighed paa den i artikel 305, stk. 2, omhandlede kopi af angivelsen, hvorved det godtgoeres, at de slagtede heste er de heste, der er omfattet af angivelsen om overgang til fri omsaetning.

2. Inden for en frist paa 30 dage fra den dato, hvor angivelsen vedroerende hestenes overgang til fri omsaetning antages, skal bevis for, at slagtningen har fundet sted, fremsendes til det toldsted, som angivelsen er indgivet til, enten direkte gennem den i stk. 1 naevnte myndighed eller af klarereren selv, alt efter hvad hver medlemsstat beslutter.

AFSNIT II

FORSENDELSE

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 309

I dette afsnit forstaas ved:

a) transportmidler, isaer:

- vejkoeretoejer, paahaengsvogne, saettevogne

- jernbanevogne

- skibe

- luftfartoejer

- containere, som defineret i artikel 670, litra g)

b) afgangssted:

det toldsted, hvor en faellesskabsforsendelse paabegyndes

c) graenseovergangssted:

- udpassagetoldstedet i Faellesskabets toldomraade, naar en sending under en faellesskabsforsendelse forlader dette omraade via en graense mellem en medlemsstat og et tredjeland

- indpassagetoldstedet i Faellesskabets toldomraade, naar varer under en faellesskabsforsendelse har transiteret gennem et tredjelands territorium

d) bestemmelsessted:

det toldsted, hvor varer henfoert under proceduren for faellesskabsforsendelse skal frembydes med henblik paa afslutning af faellesskabsforsendelsen

e) garantisted:

det toldsted, hvor der stilles samlet eller fast kaution.

KAPITEL 2

Anvendelsesomraade

Artikel 310

1. I overensstemmelse med kodeksens artikel 91, stk. 1, litra b), benyttes proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, for faellesskabsvarer:

- som har vaeret underkastet toldformaliteter ved udfoersel med henblik paa ydelse af restitutioner ved udfoersel til tredjelande som led i den faelles landbrugspolitik

eller

- for hvilke godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter er betinget af, at de genudfoeres fra Faellesskabets toldomraade, anbringes paa toldoplag, henfoeres under enhver anden toldprocedure end proceduren for overgang til fri omsaetning eller anbringes i frizone eller frilager

eller

- som er overgaaet til fri omsaetning inden for rammerne af proceduren for aktiv foraedling, tilbagebetalingsordningen, med henblik paa efterfoelgende udfoersel i form af foraedlingsprodukter, og for hvilke der i henhold til kodeksens artikel 128 kan indgives en anmodning om godtgoerelse, som den paagaeldende agter at indgive

eller

- som er omfattet af ordningen med landbrugseksportafgifter og andre afgifter ved udfoersel, og som har vaeret underkastet toldformaliteter med henblik paa udfoersel til tredjelande som led i den faelles landbrugspolitik

eller

- som hidroerer fra interventionslagre og er underkastet foranstaltninger for kontrol med deres anvendelse og/eller bestemmelse, og som har vaeret underkastet toldformaliteter med henblik paa udfoersel til tredjelande som led i den faelles landbrugspolitik.

2. Varer omhandlet i stk. 1, der ikke har forladt Faellesskabets toldomraade, behandles som faellesskabsvarer, forudsat at det attesteres, at udfoerselsangivelsen og toldformaliteterne vedroerende de faellesskabsforanstaltninger, der indebar, at de paagaeldende varer skulle forlade det naevnte toldomraade - samt i givet fald virkningerne af disse formaliteter - er blevet annulleret.

Artikel 311

Med forbehold af artikel 310, stk. 1, benyttes proceduren for intern faellesskabsforsendelse for faellesskabsvarer:

a) der forsendes fra et sted til et andet i Faellesskabets toldomraade gennem et eller flere EFTA-landes territorium

b) der forsendes i henhold til metoder for administrativt samarbejde, der i overgangsperioden skal sikre fri bevaegelighed for varer, for hvilke tolden eller andre foranstaltninger i henhold til tiltraedelsesakten endnu ikke er fuldstaendig afskaffet inden for samhandelen mellem Faellesskabet i dets sammensaetning pr. 31. december 1985 paa den ene side og Spanien og Portugal paa den anden side, samt inden for samhandelen mellem disse to medlemsstater

c) der forsendes:

- fra en del af Faellesskabets toldomraade, for hvilken bestemmelserne i Raadets direktiv 77/388/EOEF finder anvendelse, til en anden del af Faellesskabets toldomraade, for hvilken naevnte bestemmelser ikke finder anvendelse

- fra en del af Faellesskabets toldomraade, for hvilken bestemmelserne i Raadets direktiv 77/388/EOEF ikke finder anvendelse, til en anden del af Faellesskabets toldomraade, for hvilken naevnte bestemmelser finder anvendelse

- fra en del af Faellesskabets toldomraade, for hvilken bestemmelserne i Raadets direktiv 77/388/EOEF ikke finder anvendelse, til en anden del af Faellesskabets toldomraade, for hvilken naevnte bestemmelser heller ikke finder anvendelse.

Artikel 312

Naar varer, der er omfattet af bestemmelserne om faellesskabsforsendelse, forsendes fra et sted til et andet i Faellesskabets toldomraade gennem et tredjelands territorium, bortset fra et EFTA-land, kan forsendelsen foregaa efter proceduren for faellesskabsforsendelse, saafremt transporten gennem tredjelandet sker paa grundlag af et gennemgaaende transportdokument, der er udstedt i en medlemsstat; i saa fald suspenderes proceduren i det paagaeldende tredjelands territorium.

KAPITEL 3

Varens status som faellesskabsvarer

Artikel 313

1. Med forbehold af de i stk. 2 anfoerte undtagelser anses alle varer, der forsendes fra et sted til et andet inden for Faellesskabets toldomraade, for at vaere faellesskabsvarer, medmindre det er fastslaaet, at de ikke har status som saadanne.

2. Foelgende varer anses ikke for at vaere faellesskabsvarer, medmindre det er fastslaaet i overensstemmelse med artikel 314 til 323, at de har status som saadanne:

a) varer, der forsendes i henhold til et af de i kodeksens artikel 163, stk. 2, litra b) til e), omhandlede dokumenter

b) varer, der forsendes fra et sted til et andet i Faellesskabets toldomraade gennem et tredjelands territorium

c) varer, der forsendes:

- enten ad luftvejen fra en lufthavn i et tredjeland til en lufthavn i Faellesskabets toldomraade

- eller ad soevejen fra en havn i et tredjeland til en havn i Faellesskabets toldomraade

- eller ad soevejen fra en frizone beliggende i en havn inden for Faellesskabets toldomraade, hvor de er blevet lastet eller omladet til en anden havn i det naevnte toldomraade, medmindre det klart fremgaar af toldmyndighedernes paategning af skibets dokumenter, at det paagaeldende skib kommer fra den del af havnen, der ligger uden for frizonen

d) varer i forsendelser, der afsendes fra et postkontor inden for Faellesskabets toldomraade, naar emballager eller ledsagedokumenter er forsynet med en etiket, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 42. Toldmyndighederne i afsendelsesmedlemsstaten skal anbringe eller lade anbringe en saadan etiket paa emballager og ledsagedokumenter, naar de varer, der skal afsendes, er ikke-faellesskabsvarer

e) varer, der forsendes ad soevejen fra en havn inden for Faellesskabets toldomraade til en anden havn inden for dette omraade, hvis de transporteres:

- om bord paa et skib, der kommer fra og transporterer varer lastet i et tredjeland, og som har anloebet en eller flere faellesskabshavne, eller

- om bord paa et skib, der sejler til et tredjeland og transporterer varer lastet i en faellesskabshavn med bestemmelsessted i et tredjeland, og som har anloebet en eller flere faellesskabshavne, eller

- om bord paa et skib, der mellem faellesskabsafgangshavnen og faellesskabsbestemmelseshavnen har anloebet en eller flere havne i tredjelande, eller

- om bord paa et skib, der ankommer direkte til en frizone, eller

- om bord paa et skib, som har anloebet en havn, hvor der er en frizone, medmindre det fremgaar klart af toldmyndighedernes paategning af skibets dokumenter, at det paagaeldende skib er kommet fra den del af havnen, der ligger uden for frizonen.

3. a) Med forbehold af kodeksens artikel 170 har skibets foerer eller hans repraesentant pligt til at underrette toldmyndighederne i den havn, hvor varerne losses, om skibets ankomst, fra hvilken havn skibet afsejlede med dets oprindelige last, samt meddele, hvilke havne skibet har anloebet eller skulle anloebe, inden det naaede til faellesskabsbestemmelseshavnen. Efter anmodning fremlaegger skibets foerer dokumentation for oplysningerne, f.eks. skibets logbog.

Hvis de noedvendige oplysninger ikke fremlaegges paa en for toldmyndighederne tilfredsstillende maade i bestemmelseshavnen, anses alle varer om bord paa skibet som ikke-faellesskabsvarer, medmindre deres status som faellesskabsvarer dokumenteres i overensstemmelse med artikel 314 til 323.

b) For at opfylde forpligtelserne i litra a) kan skibets foerer eller hans repraesentant forelaegge toldmyndighederne i de faellesskabshavne, hvor varer losses, en genpart af et oplysningsblad, der er attesteret af toldmyndighederne i den i Faellesskabets toldomraade beliggende afgangshavn, og hvorpaa er angivet den planlagte endelige bestemmelseshavn samt alle de havne, skibet formodes at anloebe.

Forelaeggelse af oplysningsbladet er dog obligatorisk, hvis skibet transporterer de i kodeksens artikel 91, stk. 1, omhandlede varer.

c) Toldmyndighederne i bestemmelseshavnen kan undlade at anvende bestemmelserne i litra a) og b) for skibe:

- for hvilke der isaer paa grund af arten af og det geografiske omraade for de forbindelser, de besejler, ikke hersker nogen tvivl om, at de kun sejler mellem havne i Faellesskabet uden at anloebe havne i tredjelande, eller

- som benyttes af rederier, der har faaet tilladelse til at benytte den forenklede fremgangsmaade, der er omhandlet i artikel 448, stk. 11.

Artikel 314

1. I de i artikel 313, stk. 2, litra a) til d), naevnte tilfaelde fastslaas varers status som faellesskabsvarer ved hjaelp af et af de i artikel 315 til 318 omhandlede dokumenter eller efter de i artikel 319 til 323 fastsatte bestemmelser.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter eller bestemmelser maa ikke benyttes for varer:

a) der er bestemt til udfoersel

b) der er omhandlet i artikel 310, stk. 1, foerste led

c) hvis emballage ikke har status som faellesskabsvarer

d) der ikke forsendes direkte fra én medlemsstat til en anden.

Som varer, der forsendes direkte fra én medlemsstat til en anden, anses varer, hvis forsendelse:

- ikke beroerer et tredjelands territorium

- foregaar gennem et eller flere tredjelandes territorium, men hvis transit gennem disse territorier sker paa grundlag af et gennemgaaende transportdokument, der er udstedt i en medlemsstat.

Artikel 315

1. Paa de nedenfor anfoerte betingelser dokumenteres det, at en vare har status som faellesskabsvare, ved hjaelp af et T2L-dokument.

2. Et T2L-dokument udfaerdiges paa en formular, der svarer til eksemplar 4 eller til eksemplar 4/5 af formularmodellen i bilag 31 og 32.

Formularen suppleres i givet fald med en eller flere formularer, der svarer til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5 af formularmodellen i bilag 33 og 34.

Naar medlemsstaterne ikke tillader anvendelse af supplementsformularer, hvis angivelserne udskrives paa edb, suppleres naevnte formular med en eller flere formularer, der svarer til eksemplar 4 eller eksemplar 4/5 af formularmodellen i bilag 31 og 32.

3. Brugeren paafoerer »T2L« i hoejre underrubrik i rubrik 1 paa formularen og »T2L bis« i hoejre underrubrik i rubrik 1 paa den eller de benyttede supplementsformularer.

4. Skal der udfaerdiges et T2L-dokument for en forsendelse, der omfatter mere end én slags varer, kan oplysningerne om disse varer anfoeres paa en eller flere ladelister, som omhandlet i artikel 341, stk. 2, artikel 342, 343 og 344, stk. 2, i stedet for at blive anfoert i rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse«, 32 »Varepost nr.«, 35 »Bruttomasse (kg)«, og i givet fald, 33 »Varekode«, 38 »Nettomasse (kg)«, 44 »Supplerende oplysninger, vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger« paa den formular, der anvendes til udfaerdigelse af T2L-dokumentet.

Ved anvendelse af ladelister overstreges de paagaeldende rubrikker paa den formular, der benyttes til udfaerdigelse af T2L-dokumentet.

5. I den oeverste del af den i artikel 362, litra b), omhandlede rubrik anfoeres »T2L«; i den nederste del anfoeres toldmyndighedernes paategning som fastsat i artikel 316, stk. 2, litra b).

Kolonnen »Afsendelses-/udfoerselsland« paa ladelisten udfyldes ikke.

6. Ladelisten udfaerdiges i samme antal eksemplarer som det T2L-dokument, den hoerer til.

7. Naar flere ladelister vedlaegges et og samme T2L-dokument, skal brugeren paafoere listernes loebenumre; antallet af lister, der vedlaegges, anfoeres i rubrik 4 »Ladelister« i den formular, der anvendes til udfaerdigelse af T2L-dokumentet.

Artikel 316

1. T2L-dokumentet udfaerdiges i et enkelt eksemplar, jf. dog bestemmelserne i artikel 394.

2. T2L-dokumentet og, i givet fald, T2L bis-dokumenterne paategnes efter brugernes anmodning af toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten. Paategningen skal indeholde foelgende oplysninger, der i videst muligt omfang skal staa i rubrik C (afgangstoldsted) i disse dokumenter:

a) for saa vidt angaar T2L-dokumentet, afgangsstedets navn og stempel, den kompetente ansattes underskrift, dato for paategningen og enten et registreringsnummer eller nummeret paa afsendelsesangivelsen, hvis en saadan angivelse er noedvendig

b) for saa vidt angaar T2L bis-dokumentet, nummeret paa T2L-dokumentet. Dette nummer skal paafoeres enten ved hjaelp af et stempel med navnet paa afgangsstedet eller manuelt. I sidstnaevnte tilfaelde skal det vaere forsynet med afgangsstedets officielle stempel.

Dokumenterne afleveres til vedkommende, saa snart formaliteterne vedroerende afsendelsen af varerne til bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt.

Artikel 317

1. Det kan ved hjaelp af en faktura eller et transportdokument paa foelgende betingelser dokumenteres, at en vare har status som faellesskabsvare, jf. dog artikel 315 og 316.

2. Den faktura eller det transportdokument, som er omhandlet i stk. 1, skal mindst indeholde afsenderens eller klarererens (hvis denne ikke er afsender) fulde navn og adresse, kollienes antal, art, maerker og numre, varebeskrivelse, bruttomasse (kg) og, i givet fald, containernummer/numre.

Klarereren skal paa tydelig maade anfoere »T2L« paa fakturaen eller transportdokumentet samt sin underskrift.

3. Fakturaen eller transportdokumentet, som er behoerigt udfyldt og underskrevet af klarereren, paategnes paa sidstnaevntes anmodning af toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten. Paategningen skal indeholde afgangsstedets navn og stempel, den kompetente ansattes underskrift, dato for paategningen og enten et registreringsnummer eller nummeret paa afsendelses- eller udfoerselsangivelsen, hvis en saadan angivelse er noedvendig.

4. Hvis den samlede vaerdi af de faellesskabsvarer, der er omfattet af fakturaen eller transportdokumentet, som er udfyldt og underskrevet i overensstemmelse med stk. 2 eller med artikel 224, stk. 1, ikke overstiger 10 000 ECU, fritages klarereren for at fremlaegge dokumentet til paategning hos toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten.

I saa fald skal der paa fakturaen eller transportdokumentet ud over de i stk. 2 naevnte oplysninger vaere anfoert navnet paa afgangsstedet.

5. Bestemmelserne i denne artikel finder kun anvendelse, hvis fakturaen eller transportdokumentet udelukkende vedroerer faellesskabsvarer.

Artikel 318

Udstedes det dokument, der benyttes til dokumentation for varernes status som faellesskabsvarer, efterfoelgende, forsynes det med en af foelgende paategninger i roed skrift:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori.

Artikel 319

1. Forsendes varer paa grundlag af et TIR-carnet eller et ATA-carnet, kan klarereren som dokumentation for varernes status som faellesskabsvarer paa tydelig maade i den rubrik, som skal indeholde varebeskrivelsen, anfoere »T2L« og sin underskrift paa alle de relevante blade i det benyttede carnet inden fremlaeggelsen heraf til paategning ved afgangsstedet jf. dog artikel 314, stk. 2. Paa alle de blade, hvor »T2L« er anfoert, skal det bekraeftes ved afgangsstedets stempel og den kompetente ansattes underskrift.

2. Omfatter TIR-carnetet og ATA-carnetet baade faellesskabsvarer og ikke-faellesskabsvarer, skal de to varekategorier angives saerskilt, og »T2L« skal anfoeres saaledes, at det klart kun vedroerer faellesskabsvarerne.

Artikel 320

Naar det skal fastslaas, at et vejmotorkoeretoej, som er indregistreret i en af Faellesskabets medlemsstater, har faellesskabsstatus, anses koeretoejet for at have denne status:

a) naar det er forsynet med nummerplade og ledsaget af en registreringsattest, og det paa grundlag af registreringsattesten og eventuelt nummerpladen med sikkerhed kan fastslaas, at det paagaeldende koeretoej har faellesskabsstatus

b) i andre tilfaelde efter artikel 315 til 323.

Artikel 321

Naar det skal fastslaas, at en jernbanevogn tilhoerende et jernbaneselskab i en af Faellesskabets medlemsstater har faellesskabsstatus, anses denne vogn for at have denne status:

a) naar det paa grundlag af det kodenummer og det kendingsmaerke for jernbanevirksomheden, som vognen er forsynet med, med sikkerhed kan fastslaas, at den paagaeldende vogn har faellesskabsstatus

b) i andre tilfaelde ved fremlaeggelse af et af de i artikel 315 til 318 omhandlede dokumenter.

Artikel 322

1. Naar der skal fastslaas, at emballage, der benyttes til transport af varer som led i samhandelen inden for Faellesskabet, og som paaviseligt tilhoerer en i en medlemsstat etableret person, og som efter brug returneres tom fra en anden medlemsstat, har faellesskabsstatus, anses denne emballage for at have denne status:

a) naar den angives som faellesskabsvare, og der ikke hersker nogen tvivl om rigtigheden af denne angivelse

b) i andre tilfaelde efter artikel 315 til 323.

2. Den i stk. 1 omhandlede forenkling indroemmes for beholdere, emballage, paller og lignende varer, med undtagelse af containere som omhandlet i artikel 670.

Artikel 323

Naar det skal fastslaas, at varer, der medfoeres af rejsende eller indeholdes i deres bagage, har status som faellesskabsvarer, anses disse varer, naar de ikke er bestemt til erhvervsmaessig brug, for at have denne status:

a) naar de angives som faellesskabsvarer, og der ikke hersker nogen tvivl om rigtigheden af denne angivelse

b) i andre tilfaelde efter artikel 315 til 322.

Artikel 324

Medlemsstaternes toldmyndigheder yder hinanden gensidig bistand ved kontrol af dokumenters aegthed og noejagtighed samt af den korrekte anvendelse af reglerne i overensstemmelse med dette kapitel, naar det skal dokumenteres, at varer har status som faellesskabsvarer.

Artikel 325

Som led i det administrative samarbejde, der er omhandlet i Traktatens artikel 10, stk. 2, foerste afsnit, indfoeres der et T2M-dokument. Formaalet med dokumentet er at godtgoere, at de fangster, som fiskes af medlemsstaternes fartoejer og foeres ind i Faellesskabets toldomraade, enten i uforandret stand eller efter om bord paa medlemsstaternes fartoejer at have undergaaet en behandling, som ikke indebaerer, at de fremstillede varer udelukkes fra kapitel 3 eller KN-kode 1504 eller 2301, opfylder betingelserne i Traktatens artikel 9, stk. 2.

Artikel 326

De fangster og de varer fremstillet om bord, der er omhandlet i artikel 325, skal vaere ledsaget af et T2M-dokument, som udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 329 til 333, naar:

a) det fartoej, som har foretaget fangsten, og i givet fald en behandling af den om bord, transporterer den direkte til en anden medlemsstat end den, hvor fartoejet er hjemmehoerende

b) en medlemsstats fartoej, til hvilket fangsten er blevet omladet fra det i litra a) omhandlede fartoej, behandler fangsten om bord og transporterer de fremstillede varer direkte til Faellesskabets toldomraade

c) et andet fartoej end de under litra a) og b) omhandlede, som er hjemmehoerende i en medlemsstat, og til hvilket fangsterne eller de fremstillede varer er blevet omladet, transporterer dem direkte til Faellesskabets toldomraade

d) et af de under litra a), b) eller c) omhandlede fartoejer transporterer fangsten eller de fremstillede varer direkte til et land eller territorium uden for Faellesskabet, hvorfra fangsten eller varerne forsendes til Faellesskabets toldomraade.

Artikel 327

1. T2M-dokumentet udfaerdiges paa en formular, der svarer til modellen i bilag 43.

2. Til originaleksemplaret anvendes traefrit, skrivefast papir af en vaegt paa mindst 55 g/m2. Det skal paa for- og bagside vaere forsynet med et groent guillocheret bundtryk, som goer enhver forfalskning ved mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. T2M-formularens format skal vaere 210 × 297 mm, idet der for papirets laengde tillades en maksimal afvigelse paa minus 5 mm og plus 8 mm.

4. Formularen trykkes paa et af Faellesskabets officielle sprog, som vaelges af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor fiskerfartoejet er hjemmehoerende.

5. T2M-formularerne samles i et haefte med ti formularer, hvor hver formular bestaar af et originaleksemplar, der kan rives ud af haeftet, og en kopi, der ikke kan udtages, og som fremkommer ved gennemskrivning. Haefterne forsynes paa omslagets side 2 med de i bilag 44 anfoerte bemaerkninger.

6. Hver T2M-formular forsynes med henblik paa identifikation med et serienummer. Originaleksemplaret og kopien forsynes med samme nummer.

7. Medlemsstaterne kan selv trykke T2M-formularerne og samle dem i haefter eller de kan overlade det til trykkerier, de har godkendt hertil. I saa fald skal omslagets side 1 og hvert originaleksemplar baere en henvisning til denne godkendelse. Side 1 og hvert originaleksemplar skal desuden vaere forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et maerke, der giver mulighed for at identificere dette.

8. T2M-formularen udfyldes paa et af Faellesskabets officielle sprog, enten paa skrivemaskine, eller laeseligt i haanden; i sidstnaevnte tilfaelde med blaek og blokbogstaver. Der maa hverken forekomme raderinger eller rettelser. Skal der foretages aendringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anfoeres i givet fald. Alle saadanne aendringer skal vaere bekraeftet af den, der har underskrevet angivelsen med aendringen.

Artikel 328

Et haefte med T2M-formularer skal paa anmodning af fartoejets reder eller dennes repraesentant udstedes af toldmyndighederne i den havn, hvor fartoejet er hjemmehoerende eller registreret. Udstedelsen maa foerst ske, naar fartoejets reder eller dennes repraesentant paa det sprog, der er benyttet i formularen, har udfyldt rubrik 1 og 2 paa alle originaleksemplarerne og kopierne af de formularer, haeftet indeholder. Ved udstedelsen af haeftet udfylder de naevnte myndigheder rubrik 3 paa saavel originaleksemplar som kopi af alle formularerne i haeftet.

Artikel 329

Foereren af fangstfartoejet udfylder rubrik 4, 5 og 8 paa originaleksemplar og kopi af en af formularerne i haeftet:

a) ved hver landing af fangster i en anden medlemsstat end den, hvor fartoejet er hjemmehoerende

b) ved hver omladning af fangster til et andet fartoej hjemmehoerende i en medlemsstat

c) ved hver landing af fangster i et land eller territorium uden for Faellesskabets toldomraade.

Artikel 330

Naar fangsten paa selve fangstfartoejet har undergaaet en behandling, som indebaerer, at de fremstillede varer skal tariferes under KN-kode 1504 eller 2301, udfylder skibsfoereren rubrik 4 til 8 paa originaleksemplaret og kopien af det paagaeldende T2M-dokument og noterer behandlingen i sin skibsjournal.

Artikel 331

Ved omladning af de i artikel 329, litra b), omhandlede fangster, eller af de i artikel 330 omhandlede fremstillede varer udfyldes ogsaa rubrik 9 paa T2M-dokumentets originaleksemplar og kopi, og omladningserklaeringen underskrives af de to beroerte foerere. T2M-dokumentets originaleksemplar udleveres til foereren af det fartoej, hvortil fangsten eller de om bord fremstillede varer er omladet, idet omladningen noteres i begge fartoejers skibsjournaler.

Artikel 332

Naar den i artikel 330 omhandlede behandling foretages om bord paa et andet fartoej, der er hjemmehoerende i en medlemsstat, og til hvilket fangsten er blevet omladet, udfylder foereren af dette fartoej rubrik 6, 7 og 10 paa originaleksemplaret af det T2M-dokument, han fik udleveret ved omladningen, og han noterer behandlingen i sin skibsjournal.

Artikel 333

I tilfaelde af endnu en omladning af de i artikel 329, litra b), omhandlede fangster eller af de i artikel 330 omhandlede fremstillede varer, eller i tilfaelde af omladning af de i artikel 332 omhandlede fremstillede varer, udfyldes ogsaa rubrik 11 paa T2M-dokumentets originaleksemplar, og omladningserklaeringen underskrives af de to beroerte skibsfoerere.

T2M-dokumentets originaleksemplar udleveres til foereren af det fartoej, hvortil fangsten eller de om bord fremstillede varer er omladet, og omladningen noteres i begge fartoejers skibsjournaler.

Artikel 334

1. T2M-dokumentets originaleksemplar, der er udfyldt i overensstemmelse med artikel 329 og, i givet fald, artikel 330 til 333, forelaegges det toldsted, hvor de i artikel 325 omhandlede fremstillede varer, som dokumentet vedroerer, angives til en toldprocedure. De naevnte myndigheder kan forlange en oversaettelse. De kan endvidere med henblik paa kontrol af oplysningerne paa T2M-dokumentet kraeve forelagt alle de fornoedne papirer, bl.a. skibspapirerne for de i artikel 326, litra a), b) og c), naevnte fartoejer.

2. Naar de i artikel 325 omhandlede fangster eller fremstillede varer, som T2M-dokumentet vedroerer, har vaeret oplagt i et land eller territorium uden for Faellesskabet, er det naevnte dokument kun gyldigt i den udstraekning, det er ledsaget af en attest udstedt af det paagaeldende lands eller territoriums toldmyndigheder.

Det skal fremgaa af denne attest:

a) at de fangster eller fremstillede varer, som det naevnte dokument vedroerer, har vaeret under toldtilsyn i hele det tidsrum, de har vaeret oplagt i det paagaeldende land eller territorium, samt at de ikke har vaeret genstand for nogen behandling ud over, hvad deres holdbarhed maatte kraeve

b) hvilken dato fangsterne eller de fremstillede varer er indgaaet og afsendt, og en noejagtig betegnelse af det transportmiddel, der er benyttet ved videreforsendelsen til Faellesskabet.

Saafremt denne attest ikke foreligger, kan toldmyndighederne i den medlemsstat, som fangsten eller de fremstillede varer foeres ind i, tillade, at der anvendes et andet dokument, der anerkendes som svarende hertil.

Artikel 335

1. Naar de i artikel 325 omhandlede fangster eller varer, der er fremstillet heraf, er blevet forsendt til et land eller territorium uden for Faellesskabets toldomraade og er bestemt til videreforsendelse til Faellesskabets toldomraade i opdelte forsendelser, skal originaleksemplaret af T2M-dokumentet, udfyldt i overensstemmelse med artikel 329 eller, i givet fald, artikel 330 til 333, opbevares i det paagaeldende land eller territorium af fartoejets foerer eller dennes repraesentant. En kopi af dokumentet sendes straks til toldstedet i fartoejets hjemstedshavn eller registreringshavn.

2. Skibsfoereren eller dennes repraesentant udfaerdiger en udskrift af T2M-dokumentet for hver enkelt delsending og anvender til dette formaal en formular fra et haefte med T2M-formularer, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 328.

Hver udskrift skal indeholde en henvisning til det oprindelige dokument samt angivelse i rubrik 4 af arten og maengden af de varer, som delsendingen omfatter.

Paa hver udskrift skal en af foelgende paategninger vaere tydeligt anfoert:

- Extracto

- Udskrift

- Auszug

- Áðueóðáóìá

- Extract

- Extrait

- Estratto

- Uittreksel

- Extracto.

3. Originaleksemplaret af udskriften af T2M-dokumentet, ledsaget af den i artikel 334, stk. 2, omhandlede attest, forelaegges for hver delsending paa toldstedet i medlemsstaten, hvor de varer, delsendingen omfatter, angives til en toldprocedure.

4. Det i stk. 3 omhandlede toldsted sender straks en behoerigt paategnet kopi af udskriften af T2M-dokumentet til toldstedet i fartoejets hjemstedshavn eller registreringshavn. Kopien skal indeholde en reference til angivelsen vedroerende den paagaeldende toldprocedure.

5. Det oprindelige T2M-dokument opbevares, indtil samtlige de varer, det vedroerer, er angivet til en bestemmelse eller anvendelse.

Skibsfoereren eller dennes repraesentant skal i rubrikken »Bemaerkninger« paa det oprindelige T2M-dokument, for hver enkelt bestemmelse eller anvendelse, anfoere kollienes antal og art, bruttovaegt (kg) samt den bestemmelse eller anvendelse, varen er angivet til. Saafremt denne bestemmelse eller anvendelse bestaar i, at varerne opdeles i delsendinger, der transporteres til Faellesskabet i overensstemmelse med stk. 2, skal ligeledes nummer og dato paa den tilsvarende udskrift angives. Naar samtlige varer, der er omfattet af det oprindelige T2M-dokument, har faaet en bestemmelse eller anvendelse, sendes originalen af dette dokument straks tilbage til toldstedet i fartoejets hjemstedshavn eller registreringshavn.

6. For at sikre opkraevning af told og andre afgifter, der eventuelt forfalder til betaling, tillader toldmyndighederne paa det i stk. 3 omhandlede toldsted kun, at de paagaeldende varer toldbehandles som faellesskabsvarer, saafremt der stilles en sikkerhed. Denne sikkerhed frigives efter tilladelse fra toldstedet i fartoejets hjemstedshavn eller registreringshavn. Tilladelsen skal gives senest en maaned efter, at det i stk. 5 omhandlede originaleksemplar af T2M-dokumentet er modtaget.

Artikel 336

Adgang til faellesskabsbehandling indroemmes kun for emballage, der eventuelt frembydes sammen med de i artikel 325 omhandlede fangster eller fremstillede varer, som T2M-dokumentet vedroerer, saafremt der forelaegges toldmyndighederne et dokument, som godtgoer, at emballagen har status som faellesskabsvare.

Artikel 337

Hver gang fiskerfartoejet vender tilbage til den havn, hvor det er hjemmehoerende eller registreret, er fartoejets reder eller dennes repraesentant forpligtet til at forelaegge haeftet med T2M-formularerne for det udstedende toldsted med henblik paa kontrol af kopierne, forudsat at haeftet er blevet benyttet, siden fartoejet sejlede ud.

Haeftet skal ligeledes forelaegges paa toldmyndighedernes forlangende.

Haeftet tilbageleveres til indehaveren efter hver kontrol, indtil alle formularerne i haeftet er opbrugt.

Artikel 338

Hvis det fartoej, som det i artikel 327 omhandlede haefte vedroerer, ikke laengere opfylder alle de forudsaetninger, der kraeves, for at dets fangst kan opnaa faellesskabsbehandling i de andre medlemsstater, og alle T2M-formularer endnu ikke er opbrugt, skal haeftet straks leveres tilbage til det udstedende toldsted.

Artikel 339

For at sikre en korrekt anvendelse af artikel 325 til 340, yder medlemsstaternes administrationer hinanden gensidig bistand med kontrollen af T2M-dokumenternes aegthed og af de deri indeholdte oplysningers rigtighed.

Artikel 340

1. Ved anvendelse af artikel 325 og 326 anses fartoejer, der er permanent registreret hos de kompetente myndigheder paa lokalt plan (»registros de base«) i Ceuta eller Melilla, ikke som medlemsstaternes fartoejer.

2. Toldmyndighederne i den havn, hvor et fartoej, som er permanent registreret hos de kompetente myndigheder paa lokalt plan (»registros de base«) i Ceuta eller Melilla, er hjemmehoerende eller registreret, maa ikke udstede haefter med T2M-formularer til dette fartoej.

3. Artikel 334, stk. 2, finder anvendelse, naar de i artikel 326 omhandlede fangster eller fremstillede varer, som T2M-dokumentet vedroerer, landes i en havn i Ceuta og Melilla og omlades med henblik paa forsendelse til Faellesskabets toldomraade. Landing, opbevaring og omladning af de naevnte varer skal finde sted i saerlige omraader, som skal vaere klart adskilt fra de omraader, der er forbeholdt varer med anden bestemmelse.

KAPITEL 4

Ekstern faellesskabsforsendelse

Afdeling 1

Fremgangsmaade

Artikel 341

1. Alle varer, der skal forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, skal paa de i denne afdeling fastsatte betingelser vaere omfattet af en T1-angivelse. Ved en T1-angivelse forstaas en angivelse udfaerdiget paa en formular, der svarer til modellerne i bilag 31 til 34 og anvendes i overensstemmelse med vejledningerne i bilag 37 og 38.

2. Ladelister, der er udformet paa grundlag af modellen i bilag 45, kan anvendes som beskrivende del af angivelser til faellesskabsforsendelse paa de betingelser, der er fastsat i artikel 343, 344, 345 og 383. Anvendelsen af disse beroerer hverken forpligtelser i forbindelse med formaliteterne ved varernes afsendelse/udfoersel eller henfoersel under en hvilken som helst procedure i bestemmelsesmedlemsstaten eller forpligtelser vedroerende de dertil hoerende formularer.

Ved ladeliste forstaas alle handelsdokumenter, der opfylder betingelserne i artikel 342 til 345, artikel 383 samt artikel 386, 387 og 388.

Artikel 342

Ladelisterne skal indeholde:

a) overskriften »ladeliste«

b) en rubrik paa 70 × 55 mm, der er delt i en oevre del (70 × 15 mm) til anfoerelse af »T« efterfulgt af en af de i artikel 346, stk. 1, omhandlede angivelser, og en nedre del (70 × 40 mm), beregnet til de i artikel 345, stk. 3, naevnte oplysninger

c) derefter - i foelgende raekkefoelge - kolonner, hvis overskrift affattes saaledes:

- loebenummer

- kollienes maerker, numre, antal og art; varebeskrivelse

- afsendelses-/udfoerselsland

- bruttomasse (kg)

- forbeholdt administrationen.

Brugerne kan efter behov tilpasse bredden af disse kolonner. Kolonnen »Forbeholdt administrationen« skal dog have en bredde paa mindst 30 mm. Brugerne kan disponere frit over pladsen, bortset fra kolonnerne under litra a), b) og c).

Artikel 343

1. Kun forsiden af formularen maa anvendes som ladeliste.

2. Hver varepost, der anfoeres i ladelisten, nummereres fortloebende.

3. Hver varepost skal i givet fald efterfoelges af de saerlige oplysninger, der er fastsat i faellesskabsbestemmelserne, isaer inden for rammerne af den faelles landbrugspolitik, om vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger mv.

4. Umiddelbart under den sidste angivelse traekkes en vandret streg, og den uudnyttede kolonneplads overstreges, for saaledes at umuliggoere senere tilfoejelser.

Artikel 344

1. Medlemsstaternes toldmyndigheder kan tillade, at der som ladelister i henhold til artikel 341, stk. 2, benyttes lister, der ikke opfylder alle betingelserne i artikel 341, stk. 2, andet afsnit, og artikel 342.

Disse lister maa kun anvendes, hvis de:

a) udfaerdiges af virksomheder, hvis bogfoering er baseret paa et elektronisk eller automatisk databehandlingssystem

b) udformes og udfyldes paa en saadan maade, at de uden vanskeligheder kan anvendes af toldmyndighederne, og

c) for hver varepost angiver antal kolli, art, maerke og numre, varebeskrivelse, afsendelses-/udfoerselsland samt bruttomasse i kg.

2. Som ladelister i henhold til stk. 1 maa ogsaa anvendes varebeskrivelseslister, der udfaerdiges med henblik paa opfyldelse af afsendelses-/udfoerselsformaliteter, ogsaa selv om listerne udfaerdiges af virksomheder, hvis bogfoering ikke er baseret paa elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer.

3. Medlemsstaternes toldmyndigheder kan tillade, at virksomheder, hvis bogfoering er baseret paa elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer, og som i henhold til stk. 1 og 2 allerede er berettiget til at anvende specielle ladelister, ligeledes benytter disse lister i forbindelse med faellesskabsforsendelser, som kun omfatter en slags varer, hvis denne mulighed er paakraevet som foelge af de paagaeldende virksomheders databehandlingsprogrammer.

Artikel 345

1. Naar den hovedforpligtede anvender ladelister til en forsendelse, der omfatter flere slags af varer, overstreges foelgende rubrikker: 15 »Afsendelses-/udfoerselsland«, 33 »Varekode«, 35 »Bruttomasse (kg)«, 38 »Nettomasse (kg)« og, i givet fald, 44 »Supplerende oplysninger, vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger« paa den formular, der anvendes til faellesskabsforsendelse, og rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse« paa naevnte formular maa ikke benyttes til angivelse af kollienes maerker, numre, antal og art samt beskrivelse af varerne. Denne formular kan ikke suppleres med supplementsformularer.

2. Ladelisten indgives i samme antal eksemplarer som den dertil svarende formular til faellesskabsforsendelse.

3. Naar angivelsen registreres, forsynes ladelisten med samme registreringsnummer som den dertil svarende formular til faellesskabsforsendelse. Dette nummer paafoeres enten ved hjaelp af et stempel, der indeholder afgangsstedets navn, eller med haandskrift. I sidstnaevnte tilfaelde skal nummeret vaere ledsaget af afgangsstedets officielle stempel.

Underskrift af en ansat ved afgangsstedet er fakultativ.

4. Vedlaegges der flere ladelister til én formular til faellesskabsforsendelse, skal de af den hovedforpligtede forsynes med loebenumre; antallet af vedlagte ladelister anfoeres i rubrik 4 »Ladelister« paa formularen.

5. En angivelse, der udfaerdiges paa en formular til det administrative enhedsdokument, og som i hoejre underrubrik i rubrik 1 har »T1« eller »T2« og er suppleret med en eller flere ladelister, har samme virkning som henholdsvis en angivelse til ekstern faellesskabsforsendelse eller en angivelse til intern faellesskabsforsendelse som omhandlet henholdsvis i artikel 341, stk. 1, og artikel 381.

Artikel 346

1. Skal varerne forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, anfoerer den hovedforpligtede »T1« i den hoejre underrubrik i rubrik 1 paa den benyttede formular. Anvendes der supplementsformularer, anfoerer den hovedforpligtede »T1 bis« i den hoejre underrubrik i rubrik 1 paa den eller de benyttede supplementsformularer.

Hvis medlemsstaterne ikke tillader brugen af supplementsformularer, naar der anvendes edb til behandling af angivelser, skal formularen til angivelse til faellesskabsforsendelse suppleres med en eller flere formularer, der svarer til modellerne i bilag 31 og 32. I saa fald skal der anfoeres »T1 bis« i den hoejre underrubrik i rubrik 1 paa angivelsen.

2. T1-angivelsen underskrives af den hovedforpligtede og indgives til afgangsstedet i mindst tre eksemplarer.

3. Naar proceduren for faellesskabsforsendelse anvendes efter en anden toldprocedure i afgangsmedlemsstaten, henvises der i T1-angivelsen til denne procedure eller til de tilsvarende tolddokumenter.

Artikel 347

1. Et og samme transportmiddel kan benyttes til indladning af varer ved flere afgangssteder og til losning ved flere bestemmelsessteder.

2. En T1-angivelse maa kun omfatte varer, der er indladet eller skal indlades i et og samme transportmiddel, og som skal transporteres fra samme afgangssted til samme bestemmelsessted.

Ved anvendelse af foerste afsnit anses foelgende for at udgoere et og samme transportmiddel, naar de medfoerer varer, der skal transporteres samlet:

a) et vejkoeretoej med en eller flere paahaengsvogne eller saettevogne

b) en togstamme

c) skibe, der udgoer en enhed

d) containere, der er indladet paa et transportmiddel som omhandlet i denne artikel.

Artikel 348

1. Afgangsstedet antager og registrerer T1-angivelsen, fastsaetter en frist for varernes frembydelse ved bestemmelsesstedet og traeffer de identifikationsforanstaltninger, det finder noedvendige.

2. Afgangsstedet forsyner T1-dokumentet med paategning herom, beholder det til afgangsstedet bestemte eksemplar og udleverer de oevrige eksemplarer til den hovedforpligtede eller dennes repraesentant.

Artikel 349

1. Varernes identifikation sikres i almindelighed ved forsegling.

2. Forsegling foretages:

a) som forsegling af rum, naar det paagaeldende transportmiddel allerede er godkendt i henhold til andre bestemmelser, eller af afgangsstedet anerkendes som forseglingssikkert

b) som kolliforsegling i andre tilfaelde.

3. Som forseglingssikre kan anerkendes transportmidler:

a) paa hvilke forseglingen kan anbringes nemt og effektivt

b) der er fremstillet saaledes, at der ikke kan udtages eller indlaegges varer, uden at der efterlades synlige spor af indbrud, eller forseglingen brydes

c) der ikke indeholder skjulte rum, hvor der kan gemmes varer, og

d) hvis lastrum er let tilgaengelige for toldmyndighedernes eftersyn.

4. Afgangsstedet kan fritage for forsegling, naar varernes identifikation under hensyn til eventuelle andre identifikationsforanstaltninger kan sikres ved hjaelp af varebeskrivelsen i T1-angivelsen eller i de supplerende dokumenter.

Artikel 350

1. De eksemplarer af T1-dokumentet, som afgangsstedet har udleveret til den hovedforpligtede eller dennes repraesentant, skal ledsage varerne under transporten.

2. Eksemplarerne af T1-dokumentet skal paa forlangende forevises for toldmyndighederne.

Artikel 351

Hver medlemsstat tilsender Kommissionen en fortegnelse over de toldsteder, der er kompetente til at foretage ekspeditioner vedroerende faellesskabsforsendelser, med angivelse af deres ekspeditionstider.

Kommissionen fremsender disse oplysninger til de oevrige medlemsstater.

Artikel 352

1. Forsendelsen og eksemplarerne af T1-dokumentet frembydes ved hvert graenseovergangssted.

2. Ved hvert graenseovergangssted afgiver transportoeren en graenseovergangsattest, udfaerdiget paa en formular, der svarer til modellen i bilag 46.

3. Graenseovergangsstederne undersoeger ikke varerne, medmindre der foreligger mistanke om uregelmaessigheder, der kan foere til misbrug.

4. Sker transporten over et andet graenseovergangssted end det i T1-dokumentet anfoerte, fremsender det benyttede graenseovergangssted straks graenseovergangsattesten til det i T1-dokumentet anfoerte graenseovergangssted.

Artikel 353

Naar der indlades eller losses varer undervejs, skal de af afgangsstedet eller -stederne udleverede eksemplarer af T1-dokumentet fremlaegges for de stedlige toldmyndigheder.

Artikel 354

1. De i et T1-dokument anfoerte varer kan uden ny angivelse omlades til et andet transportmiddel under toldmyndighedernes tilsyn i den medlemsstat, paa hvis omraade omladningen finder sted. Toldmyndighederne forsyner i saa fald T1-dokumentet med en paategning herom.

2. Toldmyndighederne kan paa de af dem fastsatte betingelser tillade omladning uden tilsyn. Ved en saadan omladning skal transportoeren forsyne T1-dokumentet med en paategning herom og, med henblik paa attestering, underrette toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor omladningen har fundet sted.

Artikel 355

1. Brydes forseglingen under transporten, uden at dette kan tilskrives transportoeren, skal denne hurtigst muligt begaere rapport optaget af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor transportmidlet befinder sig. Den paagaeldende toldmyndighed foretager saa vidt muligt ny forsegling.

2. I tilfaelde af uheld, der kraever omladning til et andet transportmiddel, finder artikel 354 anvendelse.

3. Goer en overhaengende fare det noedvendigt, at varerne straks losses helt eller delvis, kan transportoeren handle paa egen haand. Han skal forsyne T1-dokumentet med paategning herom. Stk. 1 finder i saa fald anvendelse.

4. Kan transportoeren paa grund af uheld eller andre haendelser under transporten ikke overholde den i artikel 348 naevnte frist, skal han hurtigst muligt underrette den i stk. 1 naevnte toldmyndighed om dette. Denne myndighed forsyner T1-dokumentet med en paategning herom.

Artikel 356

1. Varerne og T1-dokumentet skal frembydes ved bestemmelsesstedet.

2. Bestemmelsesstedet forsyner eksemplarerne af T1-dokumentet med paategning om eventuel foretaget kontrol, returnerer straks et eksemplar til afgangsstedet og beholder det andet eksemplar.

3. Faellesskabsforsendelsen kan afsluttes ved et andet toldsted end det i T1-dokumentet anfoerte. Dette bliver dermed bestemmelsessted.

4. Den frist, der er fastsat af afgangsstedet, og inden for hvilken varerne skal frembydes for bestemmelsesstedet, er bindende for toldmyndighederne i de lande, gennem hvis territorium faellesskabsforsendelsen er foregaaet, og kan ikke aendres af disse myndigheder.

5. Frembydes varerne for bestemmelsesstedet efter udloebet af den frist, der er fastsat af afgangsstedet, og skyldes den manglende overholdelse af fristen omstaendigheder, som bestemmelsesstedet finder behoerigt godtgjort, og som transportoeren eller den hovedforpligtede ikke er ansvarlige for, anses sidstnaevnte for at have overholdt den fastsatte frist.

Artikel 357

1. En person, som fremlaegger et faellesskabsforsendelsesdokument og frembyder den dertil hoerende forsendelse for bestemmelsesstedet, kan efter anmodning faa udstedt et ankomstbevis.

2. Formularen til ankomstbeviset, der bekraefter, at et faellesskabsforsendelsesdokument samt den tilsvarende forsendelse er frembudt for bestemmelsesstedet, skal svare til modellen i bilag 47. For saa vidt angaar faellesskabsforsendelsesdokumentet, kan ankomstbeviset dog udfaerdiges forneden paa bagsiden af retureksemplaret af det paagaeldende dokument.

3. Ankomstbeviset skal i forvejen vaere udfyldt af brugeren. Det kan ud over den rubrik, der er forbeholdt bestemmelsesstedet, indeholde andre oplysninger om forsendelsen, men bestemmelsesstedets paategning er kun bindende med hensyn til de oplysninger, der er indeholdt i naevnte rubrik.

Artikel 358

Hver medlemsstat kan udpege en eller flere myndigheder, hvortil dokumenter returneres af de kompetente kontorer i bestemmelsesmedlemsstaten. De medlemsstater, der har udpeget saadanne myndigheder, meddeler Kommissionen dette med angivelse af, hvilke dokumenter der skal returneres. Kommissionen underretter de andre medlemsstater herom.

Afdeling 2

Sikkerhedsstillelse

Underafdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 359

1. Den i kodeksens artikel 94, stk. 1, omhandlede sikkerhed gaelder for hele Faellesskabet.

2. Sikkerhed kan stilles samlet for flere faellesskabsforsendelser eller for en enkelt faellesskabsforsendelse.

3. Med forbehold af artikel 373, stk. 2, bestaar sikkerhedsstillelsen i en selvskyldnerkaution fra enhver fysisk eller juridisk person, der opfylder betingelserne i kodeksens artikel 195.

4. Det i stk. 3 omhandlede kautionsdokument skal vaere i overensstemmelse med modellen i:

- bilag 48, naar der er tale om samlet kaution

- bilag 49, naar der er tale om kaution for en enkelt forsendelse (enkeltkaution)

- bilag 50, naar der er tale om fast kaution.

5. Naar den enkelte medlemsstats love eller administrative bestemmelser eller saedvaner kraever det, kan den paagaeldende medlemsstat tillade, at sikkerheden stilles paa anden maade, saafremt der herved opnaas samme retsvirkning som ved anvendelse af et dokument, der er udformet i overensstemmelse med modellen.

Underafdeling 2

Samlet kaution

Artikel 360

Naar eksterne faellesskabsforsendelser af varer, der er indfoert i Faellesskabets toldomraade fra tredjelande, og som har vaeret eller skal goeres til genstand for saerlige oplysninger, isaer i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 1468/81 (11), frembyder saerlig stor risiko for svig, skal medlemsstaternes toldmyndigheder efter aftale med Kommissionen traeffe specifikke foranstaltninger med henblik paa midlertidigt at forbyde anvendelse af samlet kaution.

Naar en medlemsstats toldmyndigheder beslutter at forbyde anvendelsen af samlet kaution, gaelder beslutningen over for de oevrige medlemsstaters toldmyndigheder.

Medlemsstaternes toldmyndigheder underretter hinanden og Kommissionen om, hvilke beslutninger de traeffer i henhold til denne artikel.

Efter seks maaneder beslutter Kommissionen, om de trufne foranstaltninger skal viderefoeres eller ej.

Artikel 361

Med forbehold af artikel 360 fastsaettes beloebet for den samlede kaution efter foelgende fremgangsmaade:

1) Beloebet for den samlede kaution fastsaettes efter den i nr. 4 fastsatte fremgangsmaade til mindst 30 % af importafgifter og andre afgifter, der er forfaldet til betaling.

2) Den samlede kaution fastsaettes efter den i nr. 4 fastsatte fremgangsmaade til et beloeb, der svarer til det samlede beloeb for importafgifter og andre afgifter, der er forfaldet til betaling, naar den skal daekke eksterne faellesskabsforsendelser af varer:

- der er indfoert i Faellesskabets toldomraade

- som er omfattet af listen i bilag 53, og

- om hvilke Kommissionen har meddelt, at der er givet specifikke oplysninger i forbindelse med forsendelser, der frembyder oeget risiko for svig, isaer i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 1468/81.

Medlemsstaternes toldmyndigheder kan dog fastsaette den samlede kaution til et beloeb, der svarer til 50 % af de importafgifter og andre afgifter, der er forfaldet til betaling for personer:

- der er etableret i den medlemsstat, hvor sikkerheden stilles

- som ikke kun lejlighedsvis benytter proceduren for faellesskabsforsendelse

- som er saaledes oekonomisk stillet, at de er i stand til at opfylde deres forpligtelser, og

- som ikke har gjort sig skyldige i en alvorlig overtraedelse af told- og skattelovgivningen.

Saafremt dette afsnit anvendes, forsyner garantistedet rubrik 7 i den i artikel 362, stk. 3, omhandlede kautionsattest med en af foelgende paategninger:

- aplicación del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) n° 2454/93

- anvendelse af artikel 361, nr. 2, i forordning (EOEF) nr. 2454/93

- Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

- AAoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 361 óçìaassï 2 aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 2454/93

- application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93

- application de l'article 361 point 2 du règlement (CEE) n° 2454/93

- applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93

- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93

- aplicação do ponto 2 do artigo 361° do Regulamento (CEE) n° 2454/93.

3) Naar angivelsen til faellesskabsforsendelse omfatter andre varer ud over de varer, der falder ind under anvendelsesomraadet for nr. 2, anvendes bestemmelserne om beloebet for den samlede kaution, som om de to kategorier af varer var omfattet af saerskilte angivelser.

Der tages imidlertid ikke hensyn til forekomst af varer af en af de to kategorier, hvis maengde eller vaerdi er forholdsvis begraenset.

4) Ved anvendelse af denne artikel foretager garantistedet for en periode paa en uge en vaerdiansaettelse

- af de forsendelser, der er foretaget

- af de importafgifter og andre afgifter, der er forfaldet til betaling, under hensyntagen til det hoejeste afgiftsniveau, der gaelder i et af de paagaeldende lande.

Denne vaerdiansaettelse foretages paa grundlag af den paagaeldendes handels- og regnskabsdokumenter vedroerende de varer, der er transporteret i loebet af det forgangne aar, og det fremkomne beloeb divideres med 52.

Naar det drejer sig om nye erhvervsdrivende, foretager garantistedet i samarbejde med den paagaeldende et skoen over maengder, vaerdi og afgifter for de varer, der skal transporteres inden for en given periode paa grundlag af allerede foreliggende oplysninger. Herefter ekstrapolerer garantistedet vaerdi af og afgifter for de varer, der transporteres i loebet af en periode paa en uge.

Garantistedet foretager en aarlig undersoegelse af beloebet for den samlede kaution, saerlig paa basis af oplysninger fra afgangsstederne, og i paakommende tilfaelde justeres beloebet.

Artikel 362

1. Der stilles samlet kaution ved et garantisted.

2. Garantistedet fastsaetter kautionsbeloebet, modtager kautionserklaeringen og meddeler forhaandstilladelse til, at den hovedforpligtede inden for kautionsbeloebets rammer kan foretage enhver faellesskabsforsendelse fra et hvilket som helst afgangssted.

3. Enhver person, der har opnaaet en forhaandstilladelse, modtager paa de betingelser, der er fastsat i artikel 363 til 366, en kautionsattest i et eller flere eksemplarer, der udstedes paa en formular, der svarer til modellen i bilag 51.

4. I hvert T1-dokument skal der henvises til kautionsattesten.

5. Garantistedet kan tilbagekalde forhaandstilladelsen, naar de forudsaetninger, hvorunder den var givet, ikke laengere er til stede.

Artikel 363

1. Paa bagsiden af kautionsattesten skal den hovedforpligtede paa sit ansvar anfoere de personer, som han har bemyndiget til paa sine vegne at underskrive angivelserne til faellesskabsforsendelse, paa tidspunktet for attestens udstedelse eller paa ethvert andet tidspunkt i attestens gyldighedsperiode. Enhver anfoersel skal omfatte navn og fornavn paa den bemyndigede person fulgt af en proeve paa denne persons underskrift. Enhver anfoersel af en bemyndiget person skal bekraeftes ved den hovedforpligtedes underskrift. Den hovedforpligtede kan overstrege de rubrikker, som han ikke oensker at anvende.

2. Den hovedforpligtede kan til enhver tid annullere en anfoersel paa attestens bagside af navnet paa en bemyndiget person.

Artikel 364

Enhver person, som er anfoert paa bagsiden af en kautionsattest, der fremlaegges for et afgangssted, anses for at vaere den hovedforpligtedes bemyndigede repraesentant.

Artikel 365

Kautionsattestens gyldighedsperiode kan ikke overstige to aar. Denne periode kan dog forlaenges én gang af garantistedet for en ny periode paa ikke over to aar.

Artikel 366

Hvis kautionsforholdet ophaeves, skal den hovedforpligtede straks til garantistedet tilbagelevere alle de gyldige kautionsattester, som han har faaet udstedt.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvilke gyldige attester der ikke er tilbageleveret. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Underafdeling 3

Fast kaution

Artikel 367

1. Hver medlemsstat kan tillade, at kautionisten i et enkelt dokument lydende paa et fast beloeb paa 7 000 ECU erklaerer at indestaa for betalingen af importafgifter og andre afgifter, som i givet fald maatte kunne kraeves i forbindelse med de faellesskabsforsendelser, der gennemfoeres inden for rammerne af hans forpligtelse, uanset hvem den hovedforpligtede er. Denne bestemmelse beroerer ikke anvendelsen af artikel 368.

2. Den faste sikkerhed stilles ved et garantisted.

Artikel 368

1. Bortset fra de i stk. 2 og 3 naevnte tilfaelde maa afgangsstedet ikke kraeve stoerre sikkerhed end det faste beloeb paa 7 000 ECU for hver angivelse til faellesskabsforsendelse, uanset stoerrelsen af importafgifterne og de andre afgifter for de varer, der er omfattet af en given angivelse.

2. Naar en forsendelse af saerlige grunde, der staar i forbindelse med transporten af varerne, indebaerer oeget risiko, og en sikkerhed paa 7 000 ECU derfor er utilstraekkelig, kraever afgangsstedet en stoerre sikkerhed i form af et multiplum af 7 000 ECU, som er noedvendigt til at daekke afgifterne paa samtlige varer, der skal afsendes.

3. Ved forsendelse af varer, der er omfattet af bilag 52, forhoejes den faste kaution, naar den maengde, der skal forsendes, overstiger, hvad der modsvarer det faste beloeb paa 7 000 ECU.

I saa fald forhoejes det faste beloeb i overensstemmelse med den varemaengde, der skal transporteres, til et multiplum af 7 000 ECU.

4. I de i stk. 2 og 3 naevnte tilfaelde skal den hovedforpligtede til afgangsstedet aflevere det noedvendige antal sikkerhedsdokumenter svarende til det kraevede multiplum af 7 000 ECU.

Artikel 369

1. Omfatter faellesskabsforsendelsesangivelsen foruden varer, der er opfoert paa listen i bilag 52, ogsaa andre varer, skal bestemmelserne om fast kaution anvendes, som om de to varekategorier var opfoert i hver sin angivelse.

2. Uanset stk. 1 tages der ikke hensyn til varer i den ene af kategorierne, hvis deres maengde og vaerdi er forholdsvis ubetydelig.

Artikel 370

1. Garantistedets accept af kautionserklaeringen indebaerer, at kautionisten i overensstemmelse med de i kautionserklaeringen fastsatte betingelser kan overgive det eller de noedvendige sikkerhedsdokumenter til personer, der som hovedforpligtede agter at gennemfoere en faellesskabsforsendelse fra et hvilket som helst afgangssted.

2. Formularen til sikkerhedsdokumentet for fast kaution skal svare til modellen i bilag 54. Paategningerne paa bagsiden af modellen kan dog anbringes paa forsidens oeverste del oven over udstederens navn, idet de foelgende paategninger forbliver uaendrede.

3. Kautionisten haefter for et beloeb paa indtil 7 000 ECU pr. sikkerhedsdokument for fast kaution.

4. Uanset artikel 368 og 371 kan den hovedforpligtede gennemfoere en faellesskabsforsendelse under hvert sikkerhedsdokument. Sikkerhedsdokumentet afgives til afgangsstedet og opbevares af dette.

Artikel 371

Kautionisten kan udstede sikkerhedsdokumenter for fast kaution:

- som ikke er gyldige for faellesskabsforsendelse af varer, der er omfattet af listen i bilag 52, og

- saaledes at der hoejst kan anvendes syv sikkerhedsdokumenter pr. transportmiddel som omhandlet i artikel 347, stk. 2, for andre varer end de i foerste led naevnte.

Med henblik herpaa anfoerer kautionisten ved udstedelsen diagonalt med store bogstaver en af foelgende angivelser paa den eller de sikkerhedsdokumenter for fast kaution, han udsteder:

- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93

- BEGRAENSET GYLDIGHED - ARTIKEL 371, I FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93

- BESCHRAENKTE GELTUNG - ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93

- ÐAAÑÉÏÑÉÓÌAAÍÇ ÉÓ×ÕÓ: AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 371 ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93

- LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93

- VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93

- VALIDITÀ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93

- BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93

- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371° DO REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93.

Artikel 372

Ved ophaevelse af et kautionsforhold underretter den medlemsstat, hvorunder garantistedet henhoerer, omgaaende de oevrige medlemsstater herom.

Underafdeling 4

Enkeltkaution

Artikel 373

1. Der stilles sikkerhed for en enkelt faellesskabsforsendelse (enkeltkaution) ved afgangsstedet. Dette fastsaetter sikkerhedens stoerrelse.

2. Den i stk. 1 omhandlede enkeltkaution kan stilles i form af et kontant depositum ved afgangsstedet. I saa fald tilbagebetales den, naar T1-dokumentet er faerdigbehandlet ved afgangsstedet.

Underafdeling 5

Faelles bestemmelser for underafdeling 1 til 4

Artikel 374

Ud over i det i kodeksens artikel 199, stk. 1, omhandlede tilfaelde frigoeres kautionisten ogsaa for sine forpligtelser efter udloebet af en frist paa tolv maaneder fra den dato, hvor T1-angivelsen registreres, naar afgangsmedlemsstatens toldmyndigheder ikke har underrettet ham om, at T1-angivelsen ikke er blevet faerdigbehandlet.

Er kautionisten inden udloebet af den i stk. 1 fastsatte frist af toldmyndighederne blevet underrettet om, at T1-dokumentet ikke er blevet faerdigbehandlet, skal han ogsaa underrettes om, at han er eller vil kunne blive forpligtet til at betale de beloeb, som han haefter for i forbindelse med den paagaeldende faellesskabsforsendelse. Kautionisten skal modtage denne meddelelse inden tre aar fra datoen for T1-angivelsens registrering. Modtager han ikke denne meddelelse inden udloebet af naevnte frist, frigoeres han ogsaa for sine forpligtelser.

Underafdeling 6

Fritagelse for sikkerhedsstillelse

Artikel 375

1. For at opnaa fritagelse for sikkerhedsstillelse for faellesskabsforsendelser skal den paagaeldende underskrive en erklaering, der i overensstemmelse med kodeksens artikel 95, stk. 2, litra e), udfaerdiges efter modellen i bilag 55.

2. Naar den enkelte medlemsstats love eller administrative bestemmelser eller saedvaner kraever det, kan den paagaeldende medlemsstat tillade, at der afgives erklaering paa anden maade, saafremt der derved opnaas samme retsvirkning som ved en erklaering i overensstemmelse med modellen.

Artikel 376

1. I overensstemmelse med kodeksens artikel 95, stk. 3, gaelder fritagelsen for sikkerhedsstillelse ikke for varer:

a) hvis samlede vaerdi overstiger 100 000 ECU pr. forsendelse eller

b) som er opfoert paa listen i bilag 56 som varer, der frembyder en oeget risiko.

2. Fritagelsen for sikkerhedsstillelse gaelder ikke, saafremt det i henhold til artikel 360 er forbudt at anvende samlet kaution.

Artikel 377

1. Ved anvendelse af fritagelse for sikkerhedsstillelse skal der henvises til den i kodeksens artikel 95, stk. 4, omhandlede attest i den tilsvarende T1-forsendelsesangivelse.

2. Formularen til attesten for fritagelse for sikkerhedsstillelse skal svare til modellen i bilag 57.

3. Paa bagsiden af attesten for fritagelse for sikkerhedsstillelse skal den hovedforpligtede paa sit ansvar anfoere de personer, som han har bemyndiget til paa sine vegne at underskrive angivelser til faellesskabsforsendelse; denne anfoersel kan finde sted enten paa det tidspunkt, hvor attesten udstedes, eller paa ethvert andet tidspunkt i attestens gyldighedsperiode. Enhver anfoersel skal omfatte efternavn og fornavn paa den bemyndigede person efterfulgt af en underskriftsproeve. Enhver anfoersel af en bemyndiget person skal bekraeftes ved den hovedforpligtedes underskrift. Den hovedforpligtede kan overstrege de rubrikker, som han ikke oensker at anvende.

Den hovedforpligtede kan til enhver tid annullere en anfoersel paa attestens bagside af navnet paa en bemyndiget person.

4. Enhver person, som er anfoert paa bagsiden af en attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse, der fremlaegges for et afgangssted, anses for at vaere den hovedforpligtedes bemyndigede repraesentant.

5. Gyldighedsperioden for attesten for fritagelse for sikkerhedsstillelse kan ikke overstige to aar. Den kan dog forlaenges én gang af de myndigheder, der indroemmer fritagelsen, for en ny periode paa ikke over to aar.

6. I tilfaelde af tilbagekaldelse af fritagelsen for sikkerhedsstillelse skal den hovedforpligtede straks til de myndigheder, der har indroemmet fritagelsen, tilbagelevere alle de gyldige attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse, som han har faaet udstedt.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvilke gyldige attester der ikke er tilbageleveret.

Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Afdeling 3

Uregelmaessigheder og bevis for, at en forsendelse er gennemfoert forskriftsmaessigt

Artikel 378

1. Med forbehold af kodeksens artikel 215 gaelder det, at er en forsendelse ikke blevet frembudt for bestemmelsesstedet, og kan det ikke fastslaas, hvor en overtraedelse eller en uregelmaessighed er begaaet, anses overtraedelsen eller uregelmaessigheden for at vaere begaaet:

- i den medlemsstat, som afgangsstedet henhoerer under, eller

- i den medlemsstat, som graenseovergangsstedet ved indpassagen til Faellesskabet henhoerer under, og hvortil der er indgivet en graenseovergangsattest

medmindre der inden for den i artikel 379, stk. 2, fastsatte frist paa en for de kompetente myndigheder tilfredsstillende maade enten foeres bevis for, at forsendelsen er gennemfoert forskriftsmaessigt, eller det paavises, hvor overtraedelsen eller uregelmaessigheden faktisk er begaaet.

2. Naar den paagaeldende overtraedelse eller uregelmaessighed i mangel af et saadant bevis fortsat anses for at vaere begaaet i afgangsmedlemsstaten eller i indgangsmedlemsstaten som omhandlet i stk. 1, andet led, opkraeves importafgifter og andre afgifter for de paagaeldende varer af denne medlemsstat i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne eller de nationale bestemmelser.

3. Saafremt det inden udloebet af en frist paa tre aar fra datoen for registreringen af T1-angivelsen fastslaas, i hvilken medlemsstat den paagaeldende overtraedelse eller uregelmaessighed rent faktisk er begaaet, inddriver denne medlemsstat i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne eller de nationale bestemmelser de importafgifter og andre afgifter, der paahviler varerne (med undtagelse af beloeb, som er opkraevet i henhold til stk. 2 som Faellesskabets egne indtaegter). I saa fald godtgoeres de importafgifter og andre afgifter, der oprindeligt var opkraevet (med undtagelse af beloeb, der er opkraevet som Faellesskabets egne indtaegter), saa snart der er fremlagt bevis for den paagaeldende inddrivelse.

4. Den sikkerhed, der er stillet for forsendelsen, frigoeres foerst ved udloebet af ovennaevnte frist paa tre aar eller eventuelt efter betaling af importafgifter og andre afgifter i den medlemsstat, hvor ovennaevnte overtraedelse eller uregelmaessighed faktisk er begaaet.

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til bekaempelse af overtraedelser eller uregelmaessigheder og til, at der traeffes effektive sanktioner mod disse.

Artikel 379

1. Naar en forsendelse ikke er blevet frembudt ved bestemmelsesstedet, og stedet for overtraedelsen eller uregelmaessigheden ikke kan fastslaas, underretter afgangsstedet den hovedforpligtede herom saa hurtigt som muligt og inden udloebet af den ellevte maaned efter datoen for registreringen af angivelsen til faellesskabsforsendelse.

2. I den i stk. 1 omhandlede underretning anfoeres isaer den frist, inden for hvilken der paa en for toldmyndighederne tilfredsstillende maade skal foeres bevis for, at forsendelsen er gennemfoert forskriftsmaessigt, eller inden for hvilken det kan paavises, hvor overtraedelsen eller uregelmaessigheden faktisk er begaaet. Naevnte frist fastsaettes til tre maaneder fra datoen for den i stk. 1 omhandlede underretning. Hvis det naevnte bevis ikke er foert inden udloebet af denne frist, inddriver den kompetente medlemsstat importafgifter og andre afgifter for de paagaeldende varer. I tilfaelde, hvor denne medlemsstat ikke er den medlemsstat, hvor afgangsstedet er beliggende, skal sidstnaevnte straks informere den foerstnaevnte medlemsstat.

Artikel 380

Der kan paa en for toldmyndighederne tilfredsstillende maade bl.a. foeres bevis for, at forsendelsen er gennemfoert forskriftsmaessigt i henhold til artikel 378, stk. 1:

a) ved at der fremlaegges et dokument attesteret af toldmyndighederne, hvoraf det fremgaar, at de paagaeldende varer er blevet frembudt for bestemmelsesstedet eller i tilfaelde, hvor artikel 406 anvendes, er afleveret til den godkendte modtager. Dokumentet skal indeholde tilstraekkelige oplysninger til at muliggoere identifikation af varerne, eller

b) ved at der fremlaegges et tolddokument vedroerende overgang til frit forbrug, som er udstedt i et tredjeland, eller en genpart eller en fotokopi heraf; genparten eller fotokopien skal vaere bekraeftet enten af det organ, der har paategnet originalen, eller af det beroerte tredjelands myndigheder eller en af medlemsstaternes myndigheder. Dokumentet skal indeholde tilstraekkelige oplysninger til at muliggoere identifikation af de paagaeldende varer.

KAPITEL 5

Intern faellesskabsforsendelse

Artikel 381

1. Varer, der skal forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, skal anfoeres paa en T2-angivelse. Ved en T2-angivelse forstaas en angivelse udfaerdiget paa en formular, der svarer til en af modellerne i bilag 31 til 34 og som anvendes i overensstemmelse med den i bilag 37 omhandlede vejledning.

2. Bestemmelserne i kapitel 4 finder tilsvarende anvendelse paa proceduren for intern faellesskabsforsendelse.

KAPITEL 6

Faelles bestemmelser for kapitel 4 og 5

Artikel 382

1. For forsendelser, der baade omfatter varer, som skal forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, og varer, som skal forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, kan de supplementsdokumenter, der paafoeres henholdsvis »T1 bis« og »T2 bis«, vedlaegges en og samme formular for angivelse til faellesskabsforsendelse.

I saa fald anfoeres »T« i hoejre underrubrik i rubrik 1 paa sidstnaevnte formular; det tomme felt efter »T« udstreges; desuden overstreges foelgende rubrikker: 32 »Varepost nr.«, 33 »Varekode«, 35 »Bruttomasse (kg)«, 38 »Nettomasse (kg)« og 44 »Supplerende oplysninger, vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger«. En henvisning til loebenumrene paa de supplementsdokumenter, der baerer »T1 bis«, og paa de supplementsdokumenter, der baerer »T2 bis«, anfoeres i rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse« paa den formular, der benyttes til angivelse til faellesskabsforsendelse.

2. Er der ikke blevet anfoert »T1«, »T1 bis« eller »T2«, »T2 bis« i hoejre underrubrik i rubrik 1 paa den benyttede formular, eller er der tale om forsendelser, der vedroerer baade varer, der forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, og varer, der forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, og er de i stk. 1 og i artikel 383 fastsatte bestemmelser ikke blevet overholdt, anses de varer, der transporteres i henhold til saadanne dokumenter, for at vaere omfattet af proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse.

For saa vidt angaar anvendelsen af eksportafgifter eller af foranstaltninger ved udfoersel fastsat som led i den faelles handelspolitik, anses disse varer dog for at vaere omfattet af proceduren for intern faellesskabsforsendelse.

Artikel 383

For forsendelser, der baade omfatter varer, som forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, og varer, der forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, skal der udfaerdiges saerskilte ladelister, som kan vedlaegges en og samme formular for angivelse til faellesskabsforsendelse.

I saa fald anfoeres »T« i hoejre underrubrik i rubrik 1 paa naevnte formular, det tomme felt efter »T« udstreges, desuden overstreges foelgende rubrikker: 15 »afsendelses-/udfoerselsland«, 32 »Varepost nr.«, 33 »Varekode«, 35 »Bruttomasse (kg)«, 38 »Nettomasse (kg)« og i givet fald 44 »Supplerende oplysninger, vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger«. I rubrik 31 »Kolli og varebeskrivelse« paa den anvendte formular anfoeres loebenumrene for de ladelister, der vedroerer hver af de to kategorier af varer.

Artikel 384

Efter behov meddeler toldmyndighederne i medlemsstaterne hinanden undersoegelsesresultater og fremsender dokumenter, indberetninger, rapporter og oplysninger vedroerende transporter under procedurer for faellesskabsforsendelse samt vedroerende uregelmaessigheder og overtraedelser, der er begaaet i forbindelse med proceduren.

Artikel 385

Forsendelsesangivelser og dokumenter affattes paa et af Faellesskabets officielle sprog, som godtages af toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse for sikkerhedsdokumenter for fast kaution.

Toldmyndighederne i en anden medlemsstat, hvor angivelserne og dokumenterne skal fremlaegges, kan om noedvendigt anmode om oversaettelse til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat.

Toldmyndighederne i den medlemsstat, som garantistedet henhoerer under, bestemmer, paa hvilket sprog kautionsattesten skal udfaerdiges.

Toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor fritagelsen for sikkerhedsstillelse indroemmes, bestemmer, paa hvilket sprog attesten for fritagelse for sikkerhedsstillelse skal udfaerdiges.

Artikel 386

1. Det papir, der anvendes til formularer til ladelister, graenseovergangsattester og ankomstbeviser, skal vaere skrivefast papir og veje mindst 40 g/m2, og det skal vaere saa staerkt, at det ved normal brug ikke gaar i stykker eller kroeller.

2. Det papir, der anvendes til sikkerhedsdokumenter for fast kaution, skal vaere traefrit, skrivefast papir og veje mindst 55 g/m2. Det skal vaere forsynet med et guillocheret roedt bundtryk, som goer enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. Det papir, der anvendes til kautionsattester og attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse, skal vaere traefrit papir og veje mindst 100 g/m2. Baade forside og bagside skal vaere forsynet med et guillocheret bundtryk, der goer enhver forfalskning med mekaniske eller kemiske midler synlig. Det guillocherede bundtryk skal vaere:

- groent for kautionsattester

- lyseblaat for attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse.

4. Det i stk. 1, 2 og 3 omhandlede papir skal vaere hvidt, bortset fra de i artikel 341, stk. 2, naevnte ladelister, hvis farve kan bestemmes af brugerne.

Artikel 387

Formularernes format skal vaere:

a) 210 × 297 mm for ladelister, idet dog en maksimumsafvigelse i laengden paa minus 5 mm og plus 8 mm er tilladt

b) 210 × 148 mm for graenseovergangsattester, kautionsattester og attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse

c) 148 × 105 mm for ankomstbeviser og sikkerhedsdokumenter for fast kaution.

Artikel 388

1. Sikkerhedsdokumenter for fast kaution skal vaere forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et symbol, der giver mulighed for at identificere dette. Sikkerhedsdokumentet for fast kaution forsynes tillige med et serienummer med henblik paa identifikation.

2. Trykning af kautionsattester og attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse foretages eller forestaas af medlemsstaterne. Hver attest skal forsynes med et loebenummer med henblik paa identifikation.

3. Kautionsattester, attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse og sikkerhedsdokumenter til fast kaution udfyldes paa skrivemaskine, ad mekanisk vej eller paa lignende maade.

4. Ladelister, graenseovergangsattester og ankomstbeviser udfyldes enten paa skrivemaskine, ad mekanisk vej eller paa lignende maade eller med laeselig haandskrift; i sidstnaevnte tilfaelde udfyldes de med blaek og blokbogstaver.

5. Raderinger eller rettelser er ikke tilladt. AEndringer foretages ved overstregning af de urigtige oplysninger og i paakommende tilfaelde ved tilfoejelse af de oenskede oplysninger. Alle aendringer skal vaere bekraeftet af den, der foretager dem, og paategnes af toldmyndighederne.

KAPITEL 7

Forenklinger

Afdeling 1

Forenklet fremgangsmaade for udstedelse af det dokument, der benyttes som dokumentation for, at varer har status som faellesskabsvarer

Artikel 389

Toldmyndighederne i den enkelte medlemsstat kan, uden at dette beroerer anvendelsen af artikel 317, stk. 4, give enhver person, i det foelgende benaevnt »godkendt afsender«, der opfylder betingelserne i artikel 390, og som oensker at dokumentere varers status som faellesskabsvarer ved hjaelp af et T2L-dokument i overensstemmelse med artikel 315, stk. 1, eller ved hjaelp af et af de i artikel 317 omhandlede dokumenter, i det foelgende benaevnt »handelsdokumenter«, tilladelse til at benytte disse dokumenter uden at skulle fremlaegge dem til paategning hos toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten.

Artikel 390

1. Den i artikel 389 omhandlede tilladelse gives kun til personer:

a) der jaevnligt forsender varer

b) hvis bogfoering goer det muligt for toldmyndighederne at kontrollere varebevaegelserne

c) som ikke har begaaet alvorlige eller gentagne overtraedelser af told- eller skattelovgivningen.

2. Toldmyndighederne kan tilbagekalde tilladelsen, naar den godkendte afsender ikke laengere opfylder betingelserne i stk. 1 eller ikke overholder de betingelser, der er fastsat i denne afdeling eller i tilladelsen.

Artikel 391

1. I toldmyndighedernes tilladelse fastlaegges bl.a.:

a) hvilket toldsted der efter artikel 392, stk. 1, litra a), skal forhaandsattestere de formularer, som benyttes til udfaerdigelse af de paagaeldende dokumenter

b) paa hvilke betingelser den godkendte afsender skal godtgoere anvendelsen af formularerne.

2. Toldmyndighederne fastsaetter fristen for samt de oevrige enkeltheder vedroerende den godkendte afsenders meddelelse til det kompetente toldsted, saaledes at dette eventuelt kan foretage kontrol foer varernes afgang.

Artikel 392

1. Det fastsaettes i tilladelsen, at rubrik C »Afgangstoldsted« paa forsiden af de formularer, der benyttes til udfaerdigelse af T2L-dokumentet og i givet fald T2L bis-dokumentet eller -dokumenterne eller forsiden paa de paagaeldende handelsdokumenter:

a) paa forhaand skal vaere forsynet med et aftryk af det i artikel 391, stk. 1, litra a), naevnte toldsteds stempel samt underskrift af en ansat ved dette toldsted

eller

b) af den godkendte afsender skal forsynes med et aftryk af et af toldmyndighederne godkendt saerligt stempel af metal, som er i overensstemmelse med modellen i bilag 62; dette stempelaftryk kan forudpaatrykkes formularerne, naar trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri.

2. Den godkendte afsender skal senest paa det tidspunkt, hvor varerne afsendes, udfylde og underskrive formularen. Han skal desuden i den rubrik i T2L-dokumentet, der er forbeholdt afgangsstedets kontrol, eller paa et tydeligt sted i det benyttede handelsdokument angive det kompetente toldsteds navn, dokumentets udstedelsesdato, og en af foelgende paategninger:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet fremgangsmaade

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

3. En formular, som er udfyldt, forsynet med de i stk. 2 fastsatte angivelser og underskrevet af den godkendte afsender, gaelder som dokumentation for varernes status som faellesskabsvarer.

Artikel 393

1. Toldmyndighederne kan give den godkendte afsender tilladelse til at undlade at underskrive de benyttede handelsdokumenter eller T2L-dokumenter, naar de er forsynet med et aftryk af det saerlige stempel, der er omhandlet i bilag 62, og som er udfaerdiget ved hjaelp af elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer. Denne tilladelse er betinget af, at den godkendte afsender paa forhaand har afgivet en skriftlig erklaering til myndighederne om, at han paatager sig ansvaret for de retlige konsekvenser, som er forbundet med udstedelse af alle handelsdokumenter eller T2L-dokumenter, forsynet med aftrykket af det saerlige stempel.

2. T2L-dokumenter eller handelsdokumenter, som udfaerdiges i overensstemmelse med stk. 1, skal i stedet for den godkendte afsenders underskrift vaere forsynet med en af foelgende paategninger:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Artikel 394

Den godkendte afsender skal udfaerdige en kopi af hvert T2L-dokument eller handelsdokument, som udstedes i henhold til dette kapitel. Toldmyndighederne fastsaetter betingelserne for, hvorledes kopien skal forelaegges i kontroloejemed og opbevares.

Artikel 395

1. Den godkendte afsender skal:

a) overholde betingelserne i denne afdeling og i tilladelsen

b) traeffe alle noedvendige foranstaltninger til at sikre opbevaringen af det saerlige stempel eller de formularer, der er forsynet med et aftryk af det i artikel 391, stk. 1, litra a), naevnte kompetente toldsteds stempel eller aftrykket af det saerlige stempel.

2. Ved misbrug af formularer til udfaerdigelse af T2L-dokumenter eller handelsdokumenter, som paa forhaand er forsynet med et aftryk af det i artikel 391, stk. 1, litra a), naevnte toldsteds stempel eller det saerlige stempel, haefter den godkendte afsender - uafhaengigt af, hvem der har begaaet misbruget, og uanset strafferetlige foranstaltninger - for betalingen af importafgifter og andre afgifter, der ikke er blevet betalt i en medlemsstat som foelge af et saadant misbrug, medmindre han over for de toldmyndigheder, der har godkendt ham, godtgoer, at han har truffet de i stk. 1, litra b), omhandlede foranstaltninger.

Artikel 396

Toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten kan udelukke bestemte varekategorier og bestemte varebevaegelser fra de i denne afdeling omhandlede forenklinger.

Afdeling 2

Forenkling af forsendelsesformaliteterne ved afgangs- og bestemmelsesstederne

Artikel 397

Naar proceduren for faellesskabsforsendelse skal anvendes, forenkles formaliteterne i forbindelse med proceduren efter bestemmelserne i denne afdeling.

Bestemmelserne i denne afdeling gaelder dog ikke for varer, for hvilke bestemmelserne i artikel 463 til 470 finder anvendelse.

Underafdeling 1

Formaliteter ved afgangsstedet

Artikel 398

Toldmyndighederne i den enkelte medlemsstat kan give enhver person, i det foelgende benaevnt »godkendt afsender«, der opfylder betingelserne i artikel 399, og som oensker at forsende varer som faellesskabsforsendelse, tilladelse til ikke at frembyde de paagaeldende varer og til ikke at fremlaegge den dertil hoerende angivelse til faellesskabsforsendelse for afgangsstedet.

Artikel 399

1. Den i artikel 398 omhandlede tilladelse gives kun til personer:

a) der jaevnligt forsender varer

b) hvis bogfoering goer det muligt for toldmyndighederne at kontrollere varebevaegelserne

c) som, naar der efter bestemmelserne om faellesskabsforsendelse kraeves sikkerhedsstillelse, har stillet en samlet sikkerhed, og

d) som ikke har begaaet alvorlige eller gentagne overtraedelser af told- eller skattelovgivningen.

2. Toldmyndighederne kan tilbagekalde tilladelsen, naar den godkendte afsender ikke laengere opfylder betingelserne i stk. 1 eller ikke overholder de i denne underafdeling eller i tilladelsen fastsatte betingelser.

Artikel 400

I toldmyndighedernes tilladelse fastlaegges bl.a:

a) hvilket eller hvilke toldsteder der er kompetente som afgangssteder for forsendelserne

b) hvilken frist, og hvilke oevrige enkeltheder der gaelder for meddelelse til afgangsstedet om forsendelser, der vil blive afsendt af den godkendte afsender, saaledes at afgangsstedet eventuelt kan foretage kontrol foer varernes afsendelse

c) inden for hvilken frist varerne skal frembydes for bestemmelsesstedet

d) hvilke identifikationsforanstaltninger der skal traeffes. Toldmyndighederne kan med henblik herpaa bestemme, at transportmidlerne eller de enkelte kolli af den godkendte afsender skal forsynes med en saerlig forsegling, der er godkendt af toldmyndighederne.

Artikel 401

1. Det fastsaettes i tilladelsen, at rubrikken forbeholdt afgangsstedet paa forsiden af formularen til angivelserne til faellesskabsforsendelse:

a) paa forhaand skal vaere forsynet med et aftryk af afgangsstedets stempel og underskrift af en ansat ved dette toldsted, eller

b) af den godkendte afsender skal forsynes med et aftryk af et af toldmyndighederne godkendt saerligt stempel af metal som vist i bilag 62; dette stempelaftryk kan forudpaatrykkes angivelserne, naar trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri.

Den godkendte afsender skal udfylde denne rubrik og heri angive varernes afsendelsesdato og give angivelsen et nummer i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i tilladelsen.

2. Toldmyndighederne kan foreskrive anvendelse af formularer, der med henblik paa identifikation er forsynet med et saerligt kendetegn.

Artikel 402

1. Senest paa det tidspunkt, hvor varerne afsendes, anfoerer den godkendte afsender paa forsiden af eksemplar 1 og 4 af den behoerigt udfyldte angivelse til faellesskabsforsendelse i rubrikken »Kontrolleret af afgangstoldstedet« den frist, inden for hvilken varerne skal frembydes ved bestemmelsesstedet, og en bemaerkning om de trufne identifikationsforanstaltninger samt en af foelgende paategninger:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet fremgangsmaade

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

2. Efter afsendelsen sendes eksemplar 1 straks til afgangsstedet. Toldmyndighederne kan i tilladelsen bestemme, at eksemplar 1 skal sendes til afgangsstedet, saa snart angivelsen til faellesskabsforsendelse er udfaerdiget. De andre eksemplarer ledsager varerne i overensstemmelse med artikel 341 til 380.

3. Foretager toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten kontrol ved en forsendelses afgang, anfoerer de paategning herom i rubrikken »Kontrolleret af afgangstoldstedet« paa forsiden af eksemplar 1 og 4 af angivelsen til faellesskabsforsendelse.

Artikel 403

Den i henhold til artikel 402, stk. 1, behoerigt udfyldte angivelse til faellesskabsforsendelse gaelder som dokument til ekstern faellesskabsforsendelse, henholdsvis dokument til intern faellesskabsforsendelse, og den godkendte afsender, der har underskrevet angivelsen, bliver hovedforpligtet.

Artikel 404

1. Toldmyndighederne kan give den godkendte afsender tilladelse til at undlade at underskrive angivelser til faellesskabsforsendelse, naar de er forsynet med aftryk af det i bilag 62 omhandlede saerlige stempel og er udfaerdiget ved hjaelp af elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer. Denne tilladelse gives paa betingelse af, at den godkendte afsender forud har afgivet en skriftlig erklaering til de naevnte myndigheder om, at han haefter som hovedforpligtet for enhver faellesskabsforsendelse, der foretages paa grundlag af et faellesskabsforsendelsesdokument, der er forsynet med et aftryk af det saerlige stempel.

2. De faellesskabsforsendelsesdokumenter, som udfaerdiges i henhold til stk. 1, skal i den rubrik, der er afsat til den hovedforpligtedes underskrift, indeholde en af foelgende paategninger:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Artikel 405

1. Den godkendte afsender skal:

a) overholde bestemmelserne i denne underafdeling og i tilladelsen

b) soerge for sikker opbevaring af det saerlige stempel eller de angivelser, der er forsynet med et aftryk af afgangsstedet stempel eller af det saerlige stempel.

2. Ved misbrug af formularer, der paa forhaand er forsynet med et aftryk af afgangsstedets stempel eller af det saerlige stempel, haefter den godkendte afsender - uafhaengigt af, hvem der har begaaet misbruget, og uanset strafferetlige foranstaltninger - for betalingen af importafgifter og andre afgifter for de af de naevnte formularer omfattede varer, som er forfaldne, men ikke betalt i en bestemt medlemsstat som foelge af et saadant misbrug, medmindre han over for de toldmyndigheder, der har godkendt ham, dokumenterer, at han har truffet de i stk. 1, litra b), omhandlede foranstaltninger.

Underafdeling 2

Formaliteter ved bestemmelsesstedet

Artikel 406

1. Toldmyndighederne i den enkelte medlemsstat kan tillade, at varer, der forsendes som faellesskabsforsendelse, ikke frembydes ved bestemmelsesstedet, naar de er bestemt for en person, der opfylder betingelserne i artikel 407, i det foelgende benaevnt »godkendt modtager«, og som er godkendt af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvorunder bestemmelsesstedet henhoerer.

2. I det i stk. 1 omhandlede tilfaelde har den hovedforpligtede opfyldt de forpligtelser, der paahviler denne i henhold til kodeksens artikel 96, stk. 1, litra a), saa snart de eksemplarer af faellesskabsforsendelsesdokumentet, der har ledsaget forsendelsen, og varerne i uaendret stand inden for den foreskrevne frist er overgivet den godkendte modtager i dennes virksomhed eller paa det i tilladelsen naermere anfoerte sted, og naar foranstaltningerne til varernes identifikation er iagttaget.

3. For hver forsendelse, der paa de i stk. 2 naevnte betingelser er overgivet til den godkendte modtager, udsteder denne paa transportoerens anmodning et ankomstbevis med erklaering om, at dokumenterne og varerne er overgivet.

Artikel 407

1. Den i artikel 406 omhandlede tilladelse gives kun til personer:

a) der jaevnligt modtager forsendelser under proceduren for faellesskabsforsendelse

b) hvis bogfoering goer det muligt for toldmyndighederne at kontrollere varebevaegelserne, og

c) som ikke har begaaet alvorlige eller gentagne overtraedelser af told- og skattelovgivningen.

2. Toldmyndighederne kan tilbagekalde tilladelsen, naar den godkendte modtager ikke laengere opfylder betingelserne i stk. 1 eller ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i denne underafdeling eller i tilladelsen.

Artikel 408

1. I toldmyndighedernes tilladelse fastlaegges bl.a.:

a) hvilket eller hvilke toldsteder der er kompetente som bestemmelsessted for de forsendelser, der ankommer til den godkendte modtager

b) hvilken frist og hvilke oevrige enkeltheder der gaelder for meddelelse til bestemmelsesstedet om ankomst af forsendelser til den godkendte modtager, saaledes at bestemmelsesstedet eventuelt kan foretage kontrol ved varernes ankomst.

2. Med forbehold af artikel 410 bestemmer toldmyndighederne i tilladelsen, om den godkendte modtager kan disponere over de ankomne varer uden bestemmelsesstedets medvirken.

Artikel 409

1. For de forsendelser, der er ankommet til virksomheden eller de steder, der er naermere anfoert i tilladelsen, skal den godkendte modtager:

a) i henhold til de i tilladelsen indeholdte bestemmelser straks underrette bestemmelsesstedet om eventuelle overskydende maengder, mankoer, ombytninger eller andre uregelmaessigheder, f.eks. beskadiget forsegling

b) straks sende bestemmelsesstedet de eksemplarer af faellesskabsforsendelsesdokumentet, der har ledsaget forsendelsen, og samtidig give meddelelse om ankomstdato og om eventuelle forseglingers stand.

2. Bestemmelsesstedet forsyner disse eksemplarer af faellesskabsforsendelsesdokumentet med de foreskrevne paategninger.

Underafdeling 3

Andre bestemmelser

Artikel 410

Toldmyndighederne i afgangs- eller bestemmelsesmedlemsstaten kan udelukke bestemte varekategorier fra de i artikel 398 og 406 omhandlede forenklinger.

Artikel 411

1. Naar fritagelsen for at forelaegge afgangsstedet angivelsen til faellesskabsforsendelse gaelder for varer, som skal forsendes paa grundlag af et CIM-fragtbrev eller et TR-overleveringsbevis efter bestemmelserne i artikel 413 til 442, traeffer toldmyndighederne de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet eller eksemplar 2, 3A og 3B af TR-overleveringsbeviset paafoeres »T1« eller »T2«.

2. Er varer, der forsendes efter bestemmelserne i artikel 413 til 442, bestemt til en godkendt modtager, kan toldmyndighederne uanset artikel 406, stk. 2, og artikel 409, stk. 1, litra b), bestemme, at eksemplar 2 og 3 af CIM-fragtbrevet eller eksemplar 1, 2 og 3A af TR-overleveringsbeviset afleveres direkte til bestemmelsesstedet af jernbaneselskabet eller transportvirksomheden.

Afdeling 3

Forenkling af formaliteterne for varer, der forsendes med jernbane

Underafdeling 1

Almindelige bestemmelser om forsendelse med jernbane

Artikel 412

Artikel 352 finder ikke anvendelse paa godstransport med jernbane.

Jernbaneselskabernes noteringer traeder i stedet for graenseovergangsattester, naar en saadan attest fortsat skal afgives i henhold til artikel 352, stk. 2.

Artikel 413

Naar proceduren for faellesskabsforsendelse skal anvendes, forenkles formaliteterne for denne procedure i overensstemmelse med artikel 414 til 425 samt artikel 441 og 442 for vareforsendelser, der gennemfoeres af jernbaneselskaberne i henhold til et CIM-fragtbrev eller -ekspresgodsseddel, i det foelgende benaevnt »CIM-fragtbrev«.

Artikel 414

CIM-fragtbrevet gaelder:

a) for varer, der forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, som henholdsvis T1-angivelse eller T1-dokument

b) for varer, der forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, som henholdsvis T2-angivelse eller T2-dokument.

Artikel 415

Medlemsstaternes jernbaneselskaber stiller i deres regnskabsafdelinger noteringer og bilag til raadighed for deres lands toldmyndigheder med henblik paa kontrol.

Artikel 416

1. Et jernbaneselskab, der til forsendelse modtager varer, som er ledsaget af et CIM-fragtbrev gaeldende som T1- eller T2-angivelse eller -dokument, bliver hovedforpligtet for denne forsendelse.

2. Jernbaneselskabet i den medlemsstat, gennem hvis omraade en varetransport kommer ind i Faellesskabet, bliver hovedforpligtet for forsendelsen af varer, der er modtaget til transport af et tredjelands jernbaner.

Artikel 417

Jernbaneselskaberne drager omsorg for, at transporter, der gennemfoeres under proceduren for faellesskabsforsendelse, maerkes med klaebesedler med et piktogram, hvortil modellen er anfoert i bilag 58.

Klaebesedlerne anbringes paa CIM-fragtbrevet, samt, naar der er tale om hele vognladninger, paa jernbanevognen, og i andre tilfaelde paa det eller de paagaeldende kolli.

Artikel 418

Ved en aendring af fragtkontrakten, der medfoerer:

- at en forsendelse, der skulle afsluttes uden for Faellesskabets toldomraade, afsluttes inden for dette omraade

- at en forsendelse, der skulle afsluttes inden for Faellesskabets toldomraade, afsluttes uden for dette omraade

kan jernbaneselskaberne kun opfylde den aendrede fragtkontrakt, naar der forinden foreligger godkendelse fra afgangsstedet.

I alle andre tilfaelde kan jernbaneselskaberne opfylde den aendrede fragtkontrakt; de underretter straks afgangsstedet om den foretagne aendring.

Artikel 419

1. Paabegyndes en transport, paa hvilken proceduren for faellesskabsforsendelse finder anvendelse, inden for Faellesskabets toldomraade, og skal den ogsaa afsluttes her, forelaegges CIM-fragtbrevet for afgangsstedet.

2. Afgangsstedet anfoerer i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne, paa eksemplar 1, 2 og 3 af CIM-fragtbrevet paa tydelig maade:

- »T1«, hvis varerne forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse

- »T2«, »T2 ES« eller »T2 PT«, hvis varerne forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse i overensstemmelse med artikel 311, litra b), eller kodeksens artikel 165.

Maerket »T2«, »T2 ES« eller »T2 PT« bekraeftes med afgangsstedets stempel.

3. Samtlige blade af CIM-fragtbrevet afleveres til brugeren.

4. De i artikel 311, litra a), omhandlede varer henfoeres paa de betingelser, som hver medlemsstat fastlaegger, for hele straekningen fra afgangsstationen til bestemmelsesstationen i Faellesskabets toldomraade, under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, uden at CIM-fragtbrevet for disse varer skal fremlaegges for afgangsstedet og uden paaklaebning af de i artikel 417 omhandlede klaebesedler. Denne fritagelse gaelder dog ikke for CIM-fragtbreve for varer, hvorpaa bestemmelserne i artikel 463 til 470 finder anvendelse.

5. For de i stk. 2 omhandlede varer bliver det toldsted, i hvis distrikt bestemmelsesstationen er beliggende, bestemmelsesstedet. Overgaar varerne imidlertid ved en mellemstation til fri omsaetning eller til en anden toldprocedure, bliver det toldsted, i hvis distrikt denne station er beliggende, bestemmelsesstedet.

Ved bestemmelsesstedet er der ingen formaliteter at iagttage for de i artikel 311, litra a), omhandlede varer.

6. Med henblik paa den i artikel 415 omhandlede kontrol skal jernbaneselskaberne i bestemmelseslandet i forbindelse med de i stk. 4 omhandlede forsendelser stille alle CIM-fragtbreve til raadighed for toldmyndighederne paa naermere betingelser, som fastlaegges efter aftale med disse myndigheder.

7. Naar faellesskabsvarer forsendes med jernbane fra et sted i en medlemsstat til et sted i en anden medlemsstat gennem et andet tredjeland end et EFTA-land, anvendes proceduren for intern faellesskabsforsendelse. I saa fald finder stk. 4, 5, andet afsnit, og stk. 6 tilsvarende anvendelse.

Artikel 420

Generelt undlader afgangsstedet at foretage forsegling af transportmidlerne eller kolliene, dog saaledes, at der tages hensyn til de af jernbaneselskaberne trufne identifikationsforanstaltninger.

Artikel 421

1. I de i artikel 419, stk. 5, foerste afsnit, omhandlede tilfaelde overgiver jernbaneselskabet i den medlemsstat, som bestemmelsesstedet henhoerer under, blad 2 og 3 af CIM-fragtbrevet til bestemmelsesstedet.

2. Bestemmelsesstedet tilbageleverer omgaaende blad 2 til jernbaneselskabet efter at have forsynet det med paategning og beholder blad 3.

Artikel 422

1. Paabegyndes en forsendelse inden for Faellesskabets toldomraade, og skal den afsluttes uden for dette omraade, anvendes bestemmelserne i artikel 419 og 420.

2. Det toldsted, i hvis distrikt den graensestation er beliggende, via hvilken en forsendelse forlader Faellesskabets toldomraade, bliver bestemmelsessted.

3. Ved bestemmelsesstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

Artikel 423

1. Paabegyndes en forsendelse uden for Faellesskabets toldomraade, og skal den afsluttes inden for dette omraade, bliver det toldsted, i hvis distrikt den graensestation er beliggende, via hvilken forsendelsen kommer ind i Faellesskabets toldomraade, afgangssted.

Ved afgangsstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

2. Det toldsted, i hvis distrikt bestemmelsesstationen er beliggende, bliver bestemmelsessted. Overgaar varerne imidlertid ved en mellemstation til fri omsaetning eller anden toldprocedure, bliver det toldsted, i hvis distrikt denne station er beliggende, bestemmelsesstedet.

De i artikel 421 omhandlede formaliteter skal opfyldes ved bestemmelsesstedet.

Artikel 424

1. Paabegyndes og afsluttes en transport uden for Faellesskabets toldomraade, bliver de i artikel 423, stk. 1, og i artikel 422, stk. 2, omhandlede toldsteder afgangs- eller bestemmelsessted.

2. Ved afgangs- og bestemmelsesstederne er der ingen formaliteter at iagttage.

Artikel 425

Varer, der forsendes som omhandlet i artikel 423, stk. 1, eller i artikel 424, stk. 1, anses for at vaere forsendt under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, medmindre varernes status som faellesskabsvarer fastslaas i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 313 til 340.

Underafdeling 2

Bestemmelser om forsendelser i store containere

Artikel 426

Naar proceduren for faellesskabsforsendelse skal anvendes, forenkles formaliteterne for denne procedure i henhold til artikel 427 til 442 for vareforsendelser i store containere, som jernbaneselskaberne lader udfoere af transportvirksomheder, ledsaget af overleveringsbeviser, som i dette afsnit benaevnes »TR-overleveringsbevis«. Naevnte forsendelser omfatter i givet fald forsendelse ved transportvirksomhederne paa anden maade end med jernbane i afsendelseslandet til afgangsstationen, der er beliggende i dette land, og i bestemmelseslandet fra bestemmelsesstationen, der er beliggende i dette land, samt eventuel soetransport mellem de to stationer.

Artikel 427

I artikel 426 til 442 forstaas ved:

1) transportvirksomhed: et selskab, som jernbaneselskaberne i faellesskab har oprettet, og som de er parthavere i, med det formaal at gennemfoere vareforsendelser i store containere ledsaget af TR-overleveringsbeviser

2) stor container: en container som defineret i artikel 670, litra g), og som er

- saaledes indrettet, at den kan forsegles effektivt, naar forsegling efter artikel 435 er noedvendig, og

- af saadanne dimensioner, at arealet inden for de fire nederste udvendige hjoerner er mindst 7 m2

3) TR-overleveringsbevis: det dokument, hvori er udtrykt den fragtkontrakt, hvorefter transportvirksomheden fra en afsender til en modtager befordrer en eller flere store containere som international forsendelse. TR-overleveringsbeviset er i oeverste hoejre hjoerne forsynet med et serienummer til identifikation. Nummeret bestaar af otte cifre efter bogstaverne TR.

TR-overleveringsbeviset bestaar af foelgende eksemplarer, som foelger i nummerorden:

- 1: eksemplar til transportvirksomhedens hovedkontor

- 2: eksemplar til den nationale repraesentant for transportvirksomheden paa bestemmelsesstationen

- 3A: toldmyndighedernes eksemplar

- 3B: modtagerens eksemplar

- 4: eksemplar til transportvirksomhedens hovedkontor

- 5: eksemplar til den nationale repraesentant for transportvirksomheden paa afgangsstationen

- 6: afsenderens eksemplar.

Hvert eksemplar af TR-overleveringsbeviset er med undtagelse af eksemplar 3A langs hoejre kant forsynet med en groen stribe af ca. 4 cm bredde

4) specifikation over store containere, i det foelgende benaevnt »specifikation«: et dokument vedlagt et TR-overleveringsbevis, hvoraf det udgoer en integrerende del, og som er bestemt til at daekke forsendelsen af flere store containere fra samme afgangsstation til samme bestemmelsesstation; toldformaliteterne skal opfyldes ved begge stationer.

Specifikationen udfaerdiges i samme antal eksemplarer som det TR-overleveringsbevis, den vedroerer.

Antallet af specifikationer anfoeres i rubrikken bestemt til angivelse af antallet af specifikationer i oeverste hoejre hjoerne paa TR-overleveringsbeviset.

Endvidere anfoeres serienummeret paa TR-overleveringsbeviset i oeverste hjoerne paa hver specifikation.

Artikel 428

Det TR-overleveringsbevis, der anvendes af transportvirksomheden, gaelder som:

a) T1-angivelse eller T1-dokument for varer, der forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse

b) T2-angivelse eller T2-dokument for varer, der forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse.

Artikel 429

1. I hver medlemsstat stiller transportvirksomheden gennem sin(e) nationale repraesentant(er) dennes(disses) noteringer og bilag til raadighed for toldmyndighederne med henblik paa kontrol, enten i egen (egne) regnskabsafdeling(er) eller hos den(de) nationale repraesentanter.

2. Paa toldmyndighedernes begaering fremsender transportvirksomheden eller dens nationale repraesentant(er) hurtigst muligt samtlige dokumenter, regnskaber og oplysninger vedroerende foretagne eller endnu ikke afsluttede forsendelser, som disse myndigheder maatte oenske at undersoege.

3. I de tilfaelde, hvor TR-overleveringsbeviset i overensstemmelse med artikel 428 gaelder som T1- eller T2-angivelser eller -dokumenter, underretter transportvirksomheden eller dens nationale repraesentant(er):

a) bestemmelsesstederne om TR-overleveringsbeviser, hvoraf eksemplar 1 er fremkommet til virksomheden uden at vaere forsynet med toldmyndighedernes paategning

b) afgangsstederne om TR-overleveringsbeviser, hvoraf eksemplar 1 ikke er blevet tilbagesendt til virksomheden, og for hvilke det ikke har vaeret muligt at fastslaa, om forsendelsen er blevet forskriftsmaessigt frembudt ved bestemmelsesstedet, eller om forsendelsen, hvis artikel 437 finder anvendelse, har forladt Faellesskabets toldomraade med et tredjeland som bestemmelsesland.

Artikel 430

1. Jernbaneselskabet i en medlemsstat bliver hovedforpligtet for de i artikel 426 omhandlede vareforsendelser, der modtages af transportvirksomheden i denne medlemsstat.

2. Jernbaneselskabet i den medlemsstat, gennem hvis omraade en vareforsendelse kommer ind i Faellesskabets toldomraade, bliver hovedforpligtet for de i artikel 426, omhandlede vareforsendelser, der modtages af transportvirksomheden i et tredjeland.

Artikel 431

Skal der gennemfoeres toldformaliteter under en forsendelse, der foregaar paa anden maade end med jernbane til afgangsstationen eller fra bestemmelsesstationen, kan TR-overleveringsbeviset kun vedroere én stor container.

Artikel 432

Transportvirksomheden drager omsorg for, at forsendelser, der gennemfoeres som faellesskabsforsendelse, maerkes med klaebesedler med et piktogram, hvortil modellen er anfoert i bilag 58. Sedlerne anbringes paa TR-overleveringsbeviset, samt paa den eller de paagaeldende store containere.

Artikel 433

Ved aendring af fragtkontrakten, der medfoerer, at en forsendelse, der skulle afsluttes:

- uden for Faellesskabets toldomraade, afsluttes inden for dette omraade

- inden for Faellesskabets toldomraade, afsluttes uden for Faellesskabet

kan transportvirksomheden kun opfylde den aendrede fragtkontrakt mod forudgaaende godkendelse fra afgangsstedet.

I alle andre tilfaelde kan transportvirksomheden opfylde den aendrede fragtkontrakt; den underretter omgaaende afgangsstedet om aendringen.

Artikel 434

1. Naar en forsendelse, for hvilken proceduren for faellesskabsforsendelse skal anvendes, paabegyndes og ogsaa skal afsluttes inden for Faellesskabets toldomraade, fremlaegges TR-overleveringsbeviset for afgangsstedet.

2. Afgangsstedet anfoerer i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne, paa eksemplar 2, 3A og 3B i TR-overleveringsbeviset paa tydelig maade:

- »T1«, hvis varerne forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse

- »T2«, »T2 ES« eller »T2 PT«, hvis varerne forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse i overensstemmelse med artikel 311, litra b), og kodeksens artikel 165.

Maerket »T2«, »T2 ES« eller »T2 PT« bekraeftes med afgangsstedets stempel.

3. Naar et TR-overleveringsbevis vedroerer saavel containere, hvori er anbragt varer, som forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, som containere, hvori er anbragt varer, der i overensstemmelse med artikel 311, litra b), og kodeksens artikel 165 forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, anfoerer afgangsstedet i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne, paa eksemplar 2, 3A og 3B af TR-overleveringsbeviset saerskilte henvisninger til containeren (containerne) alt efter, hvilken status de varer, der er anbragt deri, har, og anfoerer henholdsvis »T1« og »T2«, »T2 ES« eller »T2 PT« ud for henvisningen til den/(de) tilsvarende container(e).

4. Naar der i det i stk. 3 omhandlede tilfaelde benyttes specifikationer for store containere, udfaerdiges der saerskilte specifikationer for hver kategori af containere, og henvisningen hertil anfoeres i den rubrik, der er forbeholdt toldmyndighederne, paa eksemplar 2, 3A og 3B af TR-overleveringsbeviset med loebenummeret (loebenumrene) paa specifikationen (specifikationerne) for de store containere. Der anfoeres »T1« eller »T2«, »T2 ES« eller »T2 PT« ud for loebenummeret (loebenumrene) paa specifikationen (specifikationerne) alt efter den kategori af containere, de vedroerer.

5. Samtlige eksemplarer af TR-overleveringsbeviset tilbageleveres til den paagaeldende.

6. De i artikel 311, litra a), omhandlede varer henfoeres alt efter bestemmelser, som fastsaettes af hver medlemsstat, for hele straekningen under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, uden at TR-overleveringsbeviset vedroerende de paagaeldende varer fremlaegges for afgangsstedet og uden paaklaebning af de i artikel 432 omhandlede klaebesedler. Denne fritagelse kan dog ikke anvendes for TR-overleveringsbeviser, der er udfaerdiget for varer, hvorpaa bestemmelserne i artikel 463 til 470 finder anvendelse.

7. Hvad angaar de i stk. 2 omhandlede varer, skal TR-overleveringsbeviset fremlaegges for det bestemmelsessted, hvor varerne angives til overgang til fri omsaetning eller til henfoersel under en anden toldprocedure.

Ved bestemmelsesstedet er der ingen formaliteter at iagttage for de i artikel 311, litra a), omhandlede varer.

8. Med henblik paa den i artikel 429 omhandlede kontrol skal transportvirksomheden i bestemmelseslandet i forbindelse med de i stk. 6 omhandlede forsendelser stille alle TR-overleveringsbeviser til raadighed for toldmyndighederne, eventuelt paa naermere betingelser, som fastlaegges efter aftale med disse myndigheder.

9. Naar faellesskabsvarer forsendes med jernbane fra et sted i en medlemsstat til et sted i en anden medlemsstat gennem et andet tredjeland end et EFTA-land, anvendes proceduren for intern faellesskabsforsendelse. I saa fald finder stk. 6, 7, andet afsnit, og stk. 8 tilsvarende anvendelse.

Artikel 435

Identifikation af varerne sker efter artikel 349. Dog undlader afgangsstedet generelt at forsegle store containere, naar jernbaneselskaberne har truffet foranstaltninger til identifikation af varerne. Ved forsegling noteres dette i rubrikken forbeholdt toldmyndighederne paa eksemplar 3A og 3B af TR-overleveringsbeviset.

Artikel 436

1. I de i artikel 434, stk. 7, foerste afsnit, omhandlede tilfaelde afleverer transportvirksomheden eksemplar 1, 2 og 3A af TR-overleveringsbeviset til bestemmelsesstedet.

2. Bestemmelsesstedet tilbageleverer omgaaende eksemplar 1 og 2 til transportvirksomheden efter at have forsynet dem med sin paategning og beholder eksemplar 3A.

Artikel 437

1. Paabegyndes en forsendelse inden for Faellesskabets toldomraade, og skal den afsluttes uden for dette omraade, finder artikel 434, stk. 1 til 5, og artikel 435 anvendelse.

2. Det toldsted, i hvis distrikt den graensestation er beliggende, via hvilken en forsendelse forlader Faellesskabets toldomraade, bliver bestemmelsessted.

3. Ved bestemmelsesstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

Artikel 438

1. Paabegyndes en forsendelse uden for Faellesskabets toldomraade, og skal den afsluttes inden for dette omraade, bliver det toldsted, i hvis distrikt den graensestation er beliggende, via hvilken forsendelsen kommer ind i Faellesskabet, afgangssted. Ved dette er der ingen formaliteter at iagttage.

2. Det toldsted, hvor varerne frembydes, bliver bestemmelsessted.

De i artikel 436 fastsatte formaliteter skal opfyldes ved bestemmelsesstedet.

Artikel 439

1. Paabegyndes og afsluttes en forsendelse uden for Faellesskabets toldomraade, bliver de i artikel 438, stk. 1, og i artikel 437, stk. 2, omhandlede toldsteder henholdsvis afgangs- og bestemmelsessted.

2. Ved afgangs- og bestemmelsesstederne er der ingen formaliteter at iagttage.

Artikel 440

Varer, der forsendes som omhandlet i artikel 438, stk. 1, eller i artikel 439, stk. 1, anses for at vaere forsendt under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, medmindre disse varers status som faellesskabsvarer fastslaas i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 313 til 340.

Underafdeling 3

Andre bestemmelser

Artikel 441

1. Bestemmelserne i artikel 341, stk. 2, andet afsnit, artikel 342, 343 og 344 finder anvendelse paa ladelister, som maatte vaere vedlagt et CIM-fragtbrev eller et TR-overleveringsbevis. Antallet af lister anfoeres i rubrikken til angivelse af bilag til enten CIM-fragtbrevet eller TR-overleveringsbeviset.

Endvidere skal nummeret paa den jernbanevogn, som CIM-fragtbrevet vedroerer, eller i givet fald nummeret paa den container, som varerne er anbragt i, anfoeres paa ladelisten.

2. For forsendelser, der paabegyndes i Faellesskabets toldomraade og omfatter saavel varer, der forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, som varer, der forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, udfaerdiges der saerskilte ladelister; for forsendelser i store containere, der er omfattet af TR-overleveringsbeviser, udfaerdiges der saerskilte ladelister for hver af de store containere, hvori er anbragt varer af begge kategorier.

Der henvises til loebenumrene paa ladelisterne for hver af de to kategorier af varer i rubrikken til varebeskrivelsen, i CIM-fragtbrevet eller i TR-overleveringsbeviset.

3. I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfaelde udgoer de ladelister, der er vedlagt CIM-fragtbrevet eller TR-overleveringsbeviset, med henblik paa anvendelse af de i artikel 413 til 442 omhandlede forenklinger, en integrerende del heraf og har samme retsvirkning.

Originalen af disse ladelister skal vaere forsynet med afsendelsesstationens paategning.

Underafdeling 4

Den normale fremgangsmaades og de forenklede fremgangsmaaders anvendelsesomraade

Artikel 442

1. Saafremt proceduren for faellesskabsforsendelse skal anvendes, udelukker bestemmelserne i artikel 412 til 441 ikke muligheden for at benytte de i artikel 341 til 380 fastlagte fremgangsmaader. Bestemmelserne i artikel 415 og 417 eller 429 og 432 finder dog fortsat anvendelse.

2. I forbindelse med udfyldningen af CIM-fragtbrevet eller TR-overleveringsbeviset skal der i det i stk. 1 omhandlede tilfaelde paa synlig maade anfoeres en henvisning til de(t) anvendte dokument(er) for faellesskabsforsendelse i rubrikken til angivelse af bilag til disse dokumenter. Denne henvisning skal for hvert anvendt dokument omfatte en angivelse af dets type samt udsteder, dato og registreringsnummer.

Eksemplar 2 af CIM-fragtbrevet eller eksemplar 1 og 2 af TR-overleveringsbeviset skal desuden vaere forsynet med paategning fra det jernbaneselskab, som den sidste station, der er beroert af gennemfoerelsen af faellesskabsforsendelsen, henhoerer under. Dette selskab forsyner dokumentet med sin paategning efter at have sikret sig, at forsendelsen er ledsaget af det eller de dokumenter for faellesskabsforsendelse, hvortil der er henvist.

3. Gennemfoeres en faellesskabsforsendelse ledsaget af et TR-overleveringsbevis efter bestemmelserne i artikel 426 til 440, er det CIM-fragtbrev, som anvendes i forbindelse med denne forsendelse, hverken omfattet af anvendelsesomraadet for stk. 1 og 2 eller for artikel 413 til 425. CIM-fragtbrevet skal i rubrikken til angivelse af bilag paa synlig maade vaere forsynet med en henvisning til TR-overleveringsbeviset. Henvisningen skal indeholde angivelsen »TR-overleveringsbevis« efterfulgt af serienummeret.

KAPITEL 8

Saerbestemmelser om visse transportformer

Afdeling 1

Transport ad luftvejen

Artikel 443

Anvendelse af proceduren for faellesskabsforsendelse er kun obligatorisk for varer, der transporteres ad luftvejen, naar de indlades eller omlades i en faellesskabslufthavn.

Artikel 444

1. Naar anvendelse af proceduren for faellesskabsforsendelse i henhold til artikel 443 er obligatorisk for varer, der transporteres ad luftvejen fra en faellesskabslufthavn, gaelder manifestet vedroerende disse varer som angivelse til faellesskabsforsendelse, naar dette manifest er i overensstemmelse med modellen i bilag 3 til tillaeg 9 til konventionen angaaende international civil luftfart.

2. Hvis den paagaeldende forsendelse indeholder baade varer, der skal forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, og varer, som skal forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, opfoeres disse varer paa hvert sit manifest.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede manifester skal vaere forsynet med en af luftfartselskabet dateret og underskreven paategning, som viser, at de gaelder som angivelser til faellesskabsforsendelse, og hvilken toldmaessig status de varer har, de vedroerer. Saaledes udfyldt og underskrevet gaelder manifesterne som T1- eller T2-angivelser.

De i stk. 1 og 2 omhandlede manifester skal baere foelgende paategninger:

- navnet paa det luftfartselskab, der transporterer varerne

- rutenummeret

- datoen for flyvning

- navnet paa lufthavnen, hvor varerne indlades (afgangslufthavnen) og losses (bestemmelseslufthavnen)

og for hver enkelt forsendelse i manifestet:

- luftfragtbrevets nummer

- antal kolli

- kort varebeskrivelse eller paategningen »Consolidated«, eventuelt i forkortet form (svarende til samlesending)

- bruttomasse.

4. Det luftfartsselskab, der transporterer varer ledsaget af de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede manifester, anses som den hovedforpligtede for den paagaeldende forsendelse.

5. Undtagen i tilfaelde, hvor luftfartselskabet har status som godkendt afsender i den i artikel 398 fastlagte betydning, skal de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede manifester forelaegges i mindst to eksemplarer til paategning af toldmyndighederne i afgangslufthavnen, som beholder et eksemplar heraf.

Disse myndigheder kan til kontrolformaal forlange at faa udleveret samtlige luftfragtbreve vedroerende de forsendelser, der er angivet i manifesterne.

6. Det luftfartselskab, der transporterer varerne, meddeler toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen navnet paa afgangslufthavnen eller -havnene.

Toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen kan undlade at kraeve denne oplysning fra luftfartselskaber, naar der ikke hersker nogen tvivl om afgangslufthavnen eller -lufthavnene, isaer paa grund af arten af de ruter og det geografiske omraade, de beflyver.

7. Et eksemplar af de i stk. 1 til 5 omhandlede manifester forelaegges for toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen. Disse myndigheder beholder et eksemplar heraf.

8. Uden at det beroerer stk. 7, kan toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen til kontrolformaal forlange at faa udleveret manifesterne vedroerende alle varer, som losses i lufthavnen.

Disse myndigheder kan til kontrolformaal ogsaa forlange at faa udleveret samtlige luftfragtbreve vedroerende de forsendelser, der er angivet i manifesterne.

9. Toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen sender hver maaned toldmyndighederne i hver afgangslufthavn en af luftfartselskaberne udarbejdet liste over de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede manifester, som er blevet forelagt dem i loebet af den foregaaende maaned. Listen skal vaere bekraeftet af bestemmelseslufthavnens toldmyndigheder.

For hvert manifest paa denne liste anfoeres foelgende oplysninger:

- manifestets referencenummer

- navnet (evt. forkortelse) paa det luftfartselskab, der har transporteret varerne

- rutenummeret

- datoen for flyvningen.

Toldmyndighederne kan paa betingelser, som de selv fastlaegger ved bilaterale og multilaterale aftaler, tillade, at luftfartselskaberne selv i henhold til bestemmelserne i foerste afsnit overfoerer oplysninger til toldmyndighederne i hver afgangslufthavn. De underretter de andre medlemsstaters toldmyndigheder om en saadan tilladelse.

Hvis der konstateres uregelmaessigheder i forhold til angivelserne i manifesterne paa denne liste, underretter bestemmelsesstedet afgangsstedet herom og henviser isaer til luftfragtbrevene vedroerende de varer, for hvilke der er konstateret uregelmaessigheder.

10. I stedet for at anvende det i stk. 1 omhandlede manifest kan toldmyndighederne i medlemsstaterne efter anmodning fra de beroerte luftfartsselskaber ved bilaterale eller multilaterale aftaler give tilladelse til anvendelse af forenklede fremgangsmaader for faellesskabsforsendelse med brug af den dataoverfoerselsteknik, som de paagaeldende luftfartselskaber benytter indbyrdes.

11. a) Internationale luftfartselskaber, som enten er etableret, eller har et regionalt kontor, i Faellesskabets toldomraade, og

- som anvender dataoverfoerselsteknik med henblik paa overfoersel af oplysninger mellem afgangs- og bestemmelseslufthavne i Faellesskabets toldomraade, og

- som opfylder betingelserne i litra b)

kan efter anmodning faa tilladelse til at forenkle den i stk. 1 til 9 beskrevne procedure for faellesskabsforsendelse.

Naar toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor luftfartselskabet er etableret, modtager en saadan anmodning, giver de de andre medlemsstaters toldmyndigheder meddelelse om de afgangs- og bestemmelseslufthavne paa deres omraader, som er forbundet via dataoverfoerselssystemer.

Har toldmyndighederne ikke inden for 60 dage efter datoen for meddelelsen modtaget nogen indsigelse, giver de med forbehold af kodeksens artikel 97, stk. 2, litra a), tilladelse til, at den i litra c) beskrevne forenkling anvendes.

Denne tilladelse gaelder i alle de beroerte medlemsstater og finder kun anvendelse paa forsendelser mellem de i tilladelsen naevnte lufthavne.

b) Der gives kun tilladelse til anvendelse af den i litra c) omhandlede forenklede fremgangsmaade til luftfartselskaber:

- som udfoerer et betydeligt antal flyvninger inden for Faellesskabet

- som hyppigt afsender og modtager varer

- hvis manuelle eller elektroniske regnskaber goer det muligt for toldmyndighederne at kontrollere deres transporter ved afgang og ankomst

- som ikke har begaaet alvorlige eller gentagne overtraedelser af told- og skattelovgivningen

- som stiller alle regnskaber til raadighed for toldmyndighederne

- som i forholdet til toldmyndighederne accepterer det fulde ansvar for opfyldelsen af deres forpligtelser og paatager sig at samarbejde med henblik paa efterforskning af alle overtraedelser og uregelmaessigheder.

c) Forenklingen anvendes saaledes:

- luftfartselskabet opbevarer dokumentation for samtlige forsendelsers status i deres regnskaber

- det manifest fra afgangslufthavnen, der er fremsendt ved hjaelp af dataoverfoerselssystemer, bliver manifest for bestemmelseslufthavnen

- luftfartselskabet anfoerer den relevante status T1, T2, TE (svarende til T2 ES), TP (svarende til T2 PT) og C (svarende til T2L) ud for hver varepost i manifestet

- proceduren for faellesskabsforsendelse betragtes som afsluttet, naar det edb-overfoerte manifest er stillet til raadighed for toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen, og naar varerne er blevet frembudt for dem

- en udskrift af det edb-overfoerte manifest forelaegges toldmyndighederne i afgangs- og bestemmelseslufthavnen

- toldmyndighederne i afgangslufthavnen foretager efterfoelgende kontrol ved systemrevision baseret paa analyse af den anslaaede risiko

- toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen foretager kontrol ved systemrevision baseret paa analyse af den anslaaede risiko og sender om noedvendigt de naermere oplysninger fra det edb-overfoerte manifest, der er modtaget, til toldmyndighederne i afgangslufthavnen til verifikation

- luftfartselskabet er ansvarligt for konstatering af og meddelelse til toldmyndighederne om alle overtraedelser og uregelmaessigheder, der opdages i bestemmelseslufthavnen

- toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen meddeler inden for en rimelig frist alle overtraedelser og uregelmaessigheder til toldmyndighederne i afgangslufthavnen

- saadanne uregelmaessigheder og overtraedelser kan behandles efter fremgangsmaader, der aftales mellem luftfartselskaberne og toldmyndighederne i afgangs- og bestemmelseslufthavnen.

Artikel 445

Naar proceduren for faellesskabsforsendelse i henhold til artikel 443 er obligatorisk for varer, der transporteres ad luftvejen fra en faellesskabslufthavn, er bestemmelserne i artikel 444 ikke til hinder for, at enhver beroert person kan anvende proceduren for faellesskabsforsendelse, som den er fastlagt i artikel 341 til 380. I saa fald finder de i artikel 444 omhandlede fremgangsmaader ikke anvendelse.

Afdeling 2

Transport ad soevejen

Artikel 446

Anvendelse af proceduren for faellesskabsforsendelse er kun obligatorisk for varer, der transporteres ad soevejen, naar de indlades eller omlades i en faellesskabshavn.

Artikel 447

Proceduren for faellesskabsforsendelse finder ikke anvendelse, hvis de i kodeksens artikel 91, stk. 1, omhandlede varer, indlades i en havn i Faellesskabets toldomraade:

- med henblik paa udfoersel til et tredjeland uden udlosning eller omladning i en anden havn i Faellesskabets toldomraade, eller

- med henblik paa transport til en i en havn beliggende frizone; i saa fald er anvendelsen af det i artikel 313, stk. 3, litra b), omhandlede oplysningsblad obligatorisk.

Artikel 448

1. Naar anvendelse af proceduren for faellesskabsforsendelse i henhold til artikel 446 er obligatorisk for varer, der transporteres ad soevejen fra en faellesskabshavn, kan medlemsstaternes toldmyndigheder efter anmodning fra de beroerte rederier og paa de betingelser, der er fastsat i stk. 2 til 9, forenkle fremgangsmaaderne for faellesskabsforsendelse ved at give tilladelse til, at manifestet vedroerende de paagaeldende varer anvendes som angivelse til eller dokument for faellesskabsforsendelse.

2. Naar toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor rederiet er etableret, modtager en saadan anmodning, giver de straks de andre medlemsstaters toldmyndigheder meddelelse om de forventede afgangs- og bestemmelseshavne, der er beliggende i deres omraader.

Har ovennaevnte toldmyndigheder ikke inden for 60 dage efter datoen for meddelelsen modtaget nogen indsigelse, giver de tilladelsen til det paagaeldende rederi. Tilladelsen gaelder i alle de beroerte medlemsstater som bilateral eller multilateral aftale i medfoer af kodeksens artikel 97, stk. 2, litra a).

Hvis en saadan tilladelse ikke gives, anvendes fremgangsmaaden for faellesskabsforsendelse som defineret i artikel 341 til 380.

Bestemmelserne i denne artikel er dog ikke til hinder for, at enhver beroert person, herunder rederier, der har faaet saadan tilladelse, i givet fald, kan anvende proceduren for faellesskabsforsendelse, som den er fastlagt i artikel 341 til 380.

3. Den i stk. 1 omhandlede tilladelse gives kun til rederier:

- hvis regnskaber goer det muligt for toldmyndighederne at kontrollere deres transporter

- som ikke har begaaet alvorlige eller gentagne overtraedelser af told- og skattelovgivningen, og

- som anvender manifester

- der er udformet efter en model, der i det mindste indeholder oplysninger om det beroerte rederis navn og fuldstaendige adresse, skibets identitet, lastested, lossested, henvisning til konnossementet, og for hver forsendelse: kollienes antal, art, maerker og numre, varebeskrivelse, bruttomasse i kg og, i givet fald, containernes numre

- som let kan kontrolleres og behandles af toldmyndighederne

- som, behoerigt udfyldt og underskrevet, kan fremlaegges for toldmyndighederne inden det paagaeldende skibs afgang.

4. I den i stk. 1 omhandlede tilladelse skal det fastsaettes, at saafremt forsendelsen indeholder baade varer, der skal forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, og varer, der skal forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, opfoeres disse varer paa hvert sit manifest.

5. De i stk. 1 og 3 omhandlede manifester skal vaere forsynet med en af rederiet dateret og underskrevet paategning, som viser, at de gaelder som angivelse til faellesskabsforsendelse, og hvilken toldmaessig status de varer har, de vedroerer. Saaledes udfyldt og underskrevet gaelder manifesterne som T1- eller T2-angivelser.

6. Det rederi, der transporterer varer ledsaget af de i stk. 1 til 4 omhandlede manifester, anses som den hovedforpligtede for den paagaeldende forsendelse.

7. Undtagen i tilfaelde, hvor rederiet har status som godkendt afsender i den i artikel 398 fastlagte betydning, skal de i stk. 1 til 4 omhandlede manifester forelaegges i mindst to eksemplarer til paategning for toldmyndighederne i afgangshavnen, som beholder et eksemplar heraf.

8. De i stk. 1 til 4 omhandlede manifester forelaegges for toldmyndighederne i bestemmelseshavnen til paategning. Disse myndigheder beholder et eksemplar af manifesterne, saaledes at varerne om noedvendigt kan blive underlagt toldtilsyn.

9. Uden at det beroerer stk. 8, kan toldmyndighederne i bestemmelseshavnen til kontrolformaal forlange at faa udleveret manifester og konnossementer vedroerende alle varer, som losses i havnen.

10. Toldmyndighederne i bestemmelseshavnen sender hver maaned toldmyndighederne i hver afgangshavn en liste, der er udfaerdiget af rederierne eller deres repraesentanter, over de i stk. 1 til 4 omhandlede manifester, som de har faaet forelagt i loebet af den foregaaende maaned. Listen skal vaere bekraeftet af toldmyndighederne i bestemmelseshavnen.

For hvert manifest paa denne liste anfoeres foelgende oplysninger:

- manifestets referencenummer

- navnet (evt. forkortelse) paa det rederi, der har transporteret varerne

- datoen for soetransporten.

Hvis der konstateres uregelmaessigheder i forhold til angivelserne i manifesterne paa denne liste, underretter bestemmelsesstedet afgangsstedet herom og henviser isaer til konnossementerne vedroerende de varer, for hvilke der er konstateret uregelmaessigheder.

11. a) For internationale rederier, der enten er etableret eller har et regionalt kontor i Faellesskabets toldomraade, og som opfylder betingelserne i litra b), kan den i stk. 1 til 10 beskrevne procedure for faellesskabsforsendelse efter anmodning yderligere forenkles.

Naar toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor rederiet er etableret, modtager en saadan anmodning, giver de de andre medlemsstaters toldmyndigheder meddelelse om de forventede afgangs- og bestemmelseshavne i deres respektive omraader.

Har toldmyndighederne ikke inden for to maaneder efter datoen for meddelelsen modtaget nogen indsigelse, giver de med forbehold af kodeksens artikel 97, stk. 2, litra a), tilladelse til, at den i litra c) beskrevne forenklede fremgangsmaade anvendes.

Denne tilladelse gaelder i alle de beroerte medlemsstater og finder kun anvendelse paa forsendelser mellem de i tilladelsen naevnte havne.

b) Der gives kun tilladelse til anvendelse af den i litra c) omhandlede forenklede fremgangsmaade til rederier:

- som har tilladelse til at anvende manifester i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel

- som har et betydeligt antal regelmaessige sejladser ad godkendte ruter inden for Faellesskabet

- som hyppigt afsender og modtager varer, og

- som i forholdet til toldmyndighederne accepterer det fulde ansvar for opfyldelsen af deres forpligtelser og paatager sig at samarbejde med henblik paa efterforskning af alle overtraedelser og uregelmaessigheder.

c) Forenklingen anvendes saaledes:

- rederiet opbevarer dokumentation for samtlige forsendelsers status i deres regnskaber og genparterne af manifesterne

- rederiet kan anvende ét enkelt manifest for alle de transporterede varer; i saa fald anfoerer det den relevante status T1, T2, TE (svarende til T2ES), TP (svarende til T2PT) og C (svarende til T2L) ud for hver varepost i manifestet

- proceduren for faellesskabsforsendelse betragtes som afsluttet, naar manifesterne er forelagt, og varerne frembudt for toldmyndighederne i bestemmelseshavnen

- toldmyndighederne i afgangshavnen foretager efterfoelgende kontrol ved systemrevision baseret paa analyse af den anslaaede risiko

- toldmyndighederne i bestemmelseshavnen foretager kontrol ved systemrevision baseret paa analyse af den anslaaede risiko, og sender om noedvendigt de naermere oplysninger fra manifesterne til toldmyndighederne i afgangshavnen til verifikation

- rederiet er ansvarligt for konstatering af og meddelelse til toldmyndighederne om overtraedelser og uregelmaessigheder, der opdages i bestemmelseshavnen

- toldmyndighederne i bestemmelseshavnen meddeler inden for en rimelig frist alle overtraedelser og uregelmaessigheder til toldmyndighederne i afgangshavnen.

Artikel 449

Som undtagelse fra artikel 446 anses varer, der indlades eller omlades i en frizone i en havn i Faellesskabets toldomraade for at vaere indladet eller omladet i en havn i et tredjeland, medmindre det ved toldmyndighedernes paategning af skibets dokumenter kan godtgoeres, at det paagaeldende skib kommer fra en del af havnen, der ligger uden for frizonen.

Afdeling 3

Transport gennem roerledninger

Artikel 450

1. Naar proceduren for faellesskabsforsendelse finder anvendelse, tilpasses formaliteterne vedroerende denne procedure efter bestemmelserne i stk. 2 til 6 for transport af varer gennem roerledninger.

2. Varer, der transporteres gennem roerledninger, betragtes som henfoert under proceduren for faellesskabsforsendelse:

- paa tidspunktet for deres ankomst i Faellesskabets toldomraade, hvis der er tale om varer, som kommer ind i det naevnte omraade gennem roerledninger

- paa tidspunktet for deres indfoerelse i roerledningerne, hvis der er tale om varer, der allerede befinder sig i Faellesskabets toldomraade.

I givet fald fastslaas de paagaeldende varers status som faellesskabsvarer efter bestemmelserne i artikel 313 til 340.

3. Den bruger af roerledninger, der er etableret i den medlemsstat, over hvis omraade varerne kommer ind i Faellesskabets toldomraade, eller den bruger, der er etableret i den medlemsstat, hvor transporten paabegyndes, anses som den hovedforpligtede for de i stk. 2 omhandlede varer.

4. Den bruger af roerledninger, der er etableret i den medlemsstat, over hvis omraade varerne forsendes gennem roerledninger, betragtes med henblik paa anvendelsen af kodeksens artikel 96, stk. 2, som transportoeren.

5. Faellesskabsforsendelsen betragtes som afsluttet paa det tidspunkt, hvor de varer, der transporteres gennem roerledninger, kommer ind i modtagerens installationer eller i modtagerens distributionsnet og noteres i dennes regnskaber.

6. De virksomheder, der er beroert af varernes forsendelse, skal foere regnskaber og stille disse til raadighed for toldmyndighederne i medlemsstaterne med henblik paa enhver form for kontrol, som det skoennes noedvendigt at foretage inden for rammerne af de i stk. 2, 3 og 4 omhandlede faellesskabsforsendelser.

KAPITEL 9

Transport paa grundlag af TIR-carneter og ATA-carneter

Afdeling 1

Faelles bestemmelser

Artikel 451

1. Naar en vare i overensstemmelse med kodeksens artikel 91, stk. 2, litra b) og c), og artikel 163, stk. 2, litra b), forsendes fra et sted til et andet i Faellesskabets toldomraade:

- under ordningen for international godstransport paa grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen)

- paa grundlag af ATA-carnet (ATA-konventionen)

anses Faellesskabet, naar der benyttes et TIR-carnet eller et ATA-carnet til en saadan forsendelse, for at udgoere et enkelt omraade.

2. Ved anvendelse af ATA-carneter som forsendelsesdokumenter forstaas ved »transit« forsendelse af varer fra et toldsted i Faellesskabets toldomraade til et andet toldsted i dette omraade.

Artikel 452

Naar forsendelse af en vare fra et sted i Faellesskabets toldomraade til et andet delvis sker gennem et tredjelands territorium, finder kontrollen og formaliteterne i forbindelse med TIR-ordningen eller ATA-proceduren anvendelse paa de steder, hvor forsendelsen midlertidigt forlader Faellesskabets toldomraade og paa ny kommer ind i dette omraade.

Artikel 453

1. Naar varer forsendes inden for Faellesskabets toldomraade paa grundlag af TIR- eller ATA-carneter, anses de for at vaere ikke-faellesskabsvarer, medmindre deres status som faellesskabsvarer er behoerigt fastslaaet.

2. De i stk. 1 omhandlede varers status som faellesskabsvarer fastslaas efter bestemmelserne i artikel 314 til 324.

Artikel 454

1. Denne artikel gaelder uanset TIR-konventionens og ATA-konventionens saerlige bestemmelser vedroerende de garanterede sammenslutningers ansvar i forbindelse med benyttelse af et TIR-carnet eller et ATA-carnet.

2. Konstateres det, at der under eller i forbindelse med en forsendelse paa grundlag af et TIR-carnet eller en transitforsendelse paa grundlag af et ATA-carnet er begaaet en overtraedelse eller uregelmaessighed i en bestemt medlemsstat, inddriver denne medlemsstat importafgifter og andre afgifter, der eventuelt er forfaldet til betaling, i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne eller de nationale bestemmelser, uden at det beroerer spoergsmaalet om strafforfoelgning.

3. Er det ikke muligt at fastslaa, hvor overtraedelsen eller uregelmaessigheden er begaaet, anses denne for at vaere begaaet i den medlemsstat, hvor den er konstateret, medmindre der inden for den i artikel 455, stk. 1, fastsatte frist paa en for toldmyndighederne tilfredsstillende maade enten foeres bevis for, at forsendelsen er gennemfoert forskriftsmaessigt, eller det paavises, hvor overtraedelsen eller uregelmaessigheden faktisk er begaaet.

Naar den paagaeldende overtraedelse eller uregelmaessighed i mangel af et saadant bevis fortsat anses som begaaet i den medlemsstat, hvor den er konstateret, opkraeves importafgifter og andre afgifter for de paagaeldende varer af denne medlemsstat i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne eller de nationale bestemmelser.

Hvis det sidenhen fastslaas, i hvilken medlemsstat den paagaeldende overtraedelse eller uregelmaessighed rent faktisk er begaaet, tilbagebetales den de afgiftsbeloeb, der paahviler varerne i den paagaeldende medlemsstat (med undtagelse af de beloeb, som er opkraevet i henhold til andet afsnit som Faellesskabets egne indtaegter) af den medlemsstat, der oprindelig havde inddrevet disse. I saa fald godtgoeres et eventuelt overskud til den person, som oprindelig havde betalt afgiftsbeloebene.

Hvis de afgiftsbeloeb, der oprindeligt blev opkraevet og tilbagebetalt af den medlemsstat, der havde inddrevet dem, er mindre end de beloeb, der er forfaldet til betaling i den medlemsstat, hvor overtraedelsen eller uregelmaessigheden rent faktisk er begaaet, opkraever denne medlemsstat forskellen i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne eller de nationale bestemmelser.

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til bekaempelse af overtraedelser og uregelmaessigheder og til, at der traeffes effektive sanktioner mod disse.

Artikel 455

1. Konstateres det, at der under eller i forbindelse med en forsendelse paa grundlag af et TIR-carnet eller en transitforsendelse paa grundlag af et ATA-carnet er begaaet en overtraedelse eller en uregelmaessighed, meddeler toldmyndighederne indehaveren af TIR- eller ATA-carnetet og de garanterende organisationer dette inden for den frist, der er angivet i artikel 11, stk. 1, i TIR-konventionen, eller i artikel 6, stk. 4, i ATA-konventionen.

2. Der foeres bevis for, at den forsendelse, der er foretaget paa grundlag af et TIR- eller et ATA-carnet som omhandlet i artikel 454, stk. 3, foerste afsnit, er gennemfoert forskriftsmaessigt inden for den frist, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i TIR-konventionen eller i artikel 7, stk. 1 og 2, i ATA-konventionen.

3. Beviset kan navnlig foeres paa en for toldmyndighederne tilfredsstillende maade:

a) ved at der fremlaegges et dokument attesteret af toldmyndighederne, hvoraf det fremgaar, at de paagaeldende varer er blevet frembudt for bestemmelsesstedet. Dokumentet skal indeholde tilstraekkelige oplysninger til at muliggoere en identifikation af de paagaeldende varer

eller

b) ved at der fremlaegges et tolddokument vedroerende overgang til frit forbrug, som er udstedt i et tredjeland, eller en genpart eller en fotokopi heraf; genparten eller fotokopien skal vaere bekraeftet af det organ, der har paategnet originalen, eller af det paagaeldende tredjelands myndigheder eller af en af medlemsstaternes myndigheder. Dokumentet skal indeholde tilstraekkelige oplysninger til at muliggoere en identifikation af de paagaeldende varer

eller

c) hvad angaar ATA-konventionen, ved hjaelp af de bevisdokumenter, der er omhandlet i artikel 8 i naevnte konvention.

Afdeling 2

Bestemmelser vedroerende TIR-carneter

Artikel 456

I henhold til artikel 1, litra h), i TIR-konventionen forstaas ved »gennemkoerselstoldsted« ethvert toldsted, via hvilket et vejkoeretoej, en kombination af vejkoeretoejer eller en container som defineret i TIR-konventionen indfoeres i eller udfoeres fra Faellesskabets toldomraade under en TIR-transport.

Artikel 457

Naar en forsendelse kommer ind i Faellesskabets toldomraade eller paabegyndes ved et afgangstoldsted beliggende i Faellesskabets toldomraade, jf. artikel 8, stk. 4, i TIR-konventionen, bliver eller er den garanterende sammenslutning ansvarlig over for myndighederne i hver enkelt af de medlemsstater, hvis territorier TIR-transporten passerer indtil udpassagestedet i Faellesskabets toldomraade eller bestemmelsestoldstedet i dette omraade.

Afdeling 3

Bestemmelser vedroerende ATA-carneter

Artikel 458

1. Toldmyndighederne udpeger i hver medlemsstat et koordineringssted for foranstaltninger i forbindelse med overtraedelser eller uregelmaessigheder vedroerende ATA-carneter.

De naevnte myndigheder meddeler Kommissionen, hvilke koordineringssteder de har udpeget og disses fuldstaendige adresse. En liste over koordineringsstederne offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C.

2. Med henblik paa fastlaeggelse af, hvilken medlemsstat der skal opkraeve de skyldige importafgifter og andre afgifter, er den medlemsstat, hvor en overtraedelse eller en uregelmaessighed under en forsendelse paa grundlag af et ATA-carnet konstateres som omhandlet i artikel 454, stk. 3, andet afsnit, den medlemsstat, hvor varerne er blevet paavist, eller, hvis varerne ikke er blevet paavist, den medlemsstat, hvis koordineringssted er i besiddelse af det seneste blad.

Artikel 459

1. Hvis en medlemsstats toldmyndigheder konstaterer, at der er opstaaet toldskyld, rettes der hurtigst muligt krav til den garanterende sammenslutning, hvormed denne medlemsstat er forbundet. Hvis toldskylden er opstaaet som foelge af, at de varer, der er omfattet af carnetet, ikke er genudfoert, eller at der ikke er foretaget forskriftsmaessig frigivelse af carnetet inden for de efter ATA-konventionen gaeldende frister, rettes kravet tidligst tre maaneder efter, at carnetet er foraeldet.

2. Det koordineringssted, der rejser kravet, sender saa vidt muligt samtidig det koordineringssted, i hvis omraade toldstedet for den midlertidige indfoersel er beliggende, et oplysningsblad efter modellen i bilag 59.

Dette oplysningsblad ledsages af en kopi af det blad, der ikke er faerdigbehandlet, medmindre koordineringsstedet ikke er i besiddelse af et saadant blad. Oplysningsbladet kan ligeledes anvendes, hver gang saadanne oplysninger anses for noedvendige.

Artikel 460

1. Ved beregning af det afgiftsbeloeb, for hvilket der rejses krav i henhold til artikel 459, benyttes modellen til afgiftsformularen i bilag 60 i overensstemmelse med den dertil knyttede vejledning.

Afgiftsformularen kan fremsendes, efter at kravet er rejst, men inden for en frist paa hoejst tre maaneder regnet fra den dato, paa hvilken kravet rejses, og under alle omstaendigheder inden for en frist paa hoejst seks maaneder regnet fra den dato, paa hvilken toldmyndighederne indleder indrivelsen.

2. I overensstemmelse med og paa de betingelser, der er fastlagt i artikel 461, fritager det forhold, at toldmyndighederne fremsender denne formular til en garanterende sammenslutning, hvormed de er forbundet, ikke de oevrige garanterende sammenslutninger i Faellesskabet for eventuelt at betale importafgifter og andre afgifter, hvis det konstateres, at der er begaaet en overtraedelse eller uregelmaessighed i en anden medlemsstat end den, i hvilken proceduren oprindelig er indledt.

3. Afgiftsformularen udfyldes efter omstaendighederne i to eller tre eksemplarer. Det foerste eksemplar er bestemt for den garanterende sammenslutning, der er forbundet med toldmyndigheden i den medlemsstat, i hvilken kravet rejses. Det andet eksemplar opbevares af det udstedende koordineringssted. I givet fald sender dette det tredje eksemplar til koordineringsstedet i det omraade, hvor toldstedet for den midlertidige indfoersel er beliggende.

Artikel 461

1. Naar det er godtgjort, at der er begaaet en overtraedelse eller uregelmaessighed i en anden medlemsstat end den, i hvilken proceduren oprindelig er indledt, afslutter koordineringsstedet i den foerste medlemsstat sagen for sit eget vedkommende.

2. Med henblik paa afslutningen sender det den anden medlemsstats koordineringssted de sagselementer, som den ligger inde med, og tilbagebetaler eventuelt den garanterende sammenslutning, hvormed den er forbundet, de beloeb, som allerede maatte vaere deponeret eller foreloebigt betalt af denne.

Denne afslutning kan dog kun finde sted, hvis koordineringsstedet i den foerste medlemsstat fra koordineringsstedet i den anden medlemsstat faar frigivelse af carnetet, bl.a. med angivelse af, at der er rejst krav i den anden medlemsstat i overensstemmelse med principperne i ATA-konventionen. Denne frigivelse udfaerdiges efter modellen i bilag 61.

3. Koordineringsstedet i den medlemsstat, hvor overtraedelsen eller uregelmaessigheden er begaaet, overtager inddrivelsesproceduren og opkraever i givet fald hos den garanterende sammenslutning, hvormed det er forbundet, de skyldige importafgifter og andre afgifter til de gaeldende satser i den medlemsstat, hvor dette koordineringssted er beliggende.

4. Proceduren skal overfoeres inden for en periode paa et aar regnet fra den dato, hvor carnetet udloeber, paa betingelse af, at det erlagte beloeb ikke anses for at vaere endeligt forfaldet til betaling i henhold til ATA-konventionens artikel 7, stk. 2 eller 3. Hvis denne frist overskrides, finder bestemmelserne i artikel 454, stk. 3, tredje og fjerde afsnit, i forordning (EOEF) nr. 719/91 og i artikel 13, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

KAPITEL 10

Transport paa grundlag af en NATO-deklaration

formular 302

Artikel 462

1. Naar en vare i overensstemmelse med kodeksens artikel 91, stk. 2, litra e), og artikel 163, stk. 2, litra e), forsendes fra et sted til et andet i Faellesskabets toldomraade paa grundlag af den formular 302, der er fastsat i henhold til overenskomsten mellem deltagerne i den nordatlantiske traktat vedroerende status for deres styrker, undertegnet den 19. juni 1951 i London, anses Faellesskabets toldomraade, for saa vidt angaar de naermere bestemmelser for benyttelse af naevnte formular med henblik paa saadan forsendelse, for at udgoere et enkelt omraade.

2. Naar en forsendelse som omhandlet i stk. 1 delvis finder sted gennem et tredjelands territorium, finder kontrollen og formaliteterne i forbindelse med formular 302 anvendelse paa de steder, hvor forsendelsen midlertidigt forlader Faellesskabets toldomraade og paa ny kommer ind i dette omraade.

3. Konstateres det, at der under eller i forbindelse med en forsendelse paa grundlag af en formular 302 er begaaet en overtraedelse eller uregelmaessighed i en bestemt medlemsstat, inddriver denne medlemsstat importafgifter og andre afgifter, der eventuelt er forfaldne til betaling, i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne eller de nationale bestemmelser, uden at dette beroerer spoergsmaalet om strafforfoelgning.

4. Artikel 454, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

KAPITEL 11

Brug af faellesskabsforsendelsesdokumenter ved anvendelse af bestemmelser om udfoersel af visse varer

Artikel 463

1. I dette kapitel fastlaegges betingelserne vedroerende varer, som forsendes inden for Faellesskabets toldomraade i henhold til en procedure for faellesskabsforsendelse eller en anden procedure for forsendelse under toldkontrol, og hvis udfoersel fra Faellesskabet er forbudt eller er undergivet restriktioner eller afgifter af enhver art.

2. Disse betingelser gaelder dog kun, for saa vidt det udtrykkeligt fastsaettes i den foranstaltning, som indfoerer forbuddet, restriktionerne eller afgiften, idet de saerregler, som foranstaltningen kan indeholde, ikke beroeres heraf.

Artikel 464

Forsendes de i artikel 463, stk. 1, naevnte varer under en procedure for faellesskabsforsendelse, forsyner den hovedforpligtede angivelsen til faellesskabsforsendelse med en af nedenstaaende paategninger i rubrikken »Varebeskrivelse«:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones

- Udpassage fra Faellesskabet undergivet restriktioner

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschraenkungen unterworfen

- ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa ðaañéïñéóìïýò

- Export from the Community subject to restrictions

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a restrições

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

- Udpassage fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen

- ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa aaðéâUEñõíóç

- Export from the Community subject to duty

- Sortie de la Communauté soumise à imposition

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.

Artikel 465

1. Forsendes de i artikel 463, stk. 1, naevnte varer under en anden forsendelsesprocedure end faellesskabsforsendelse, skal det toldsted, ved hvilket de noedvendige afsendelsesformaliteter opfyldes, kraeve det i artikel 472 omhandlede kontroleksemplar T5 udfaerdiget. Brugeren anfoerer i rubrik 104 paa dette eksemplar en af de i artikel 464 naevnte paategninger.

2. Det i stk. 1 naevnte toldsted forsyner det tolddokument, paa grundlag af hvilket varerne transporteres, med en af de i artikel 464 naevnte paategninger.

Artikel 466

Artikel 464 og 465 finder ikke anvendelse, naar det ved angivelsen af varerne til udfoersel fra Faellesskabets toldomraade over for det toldsted, hvor udfoerselsformaliteterne skal opfyldes, godtgoeres, at der er givet dispensation for de gaeldende restriktioner, at skyldige eksportafgifter eller andre afgifter er betalt, eller at varerne omstaendighederne taget i betragtning kan forlade Faellesskabets omraade uden yderligere formaliteter.

Artikel 467

1. Saafremt det i den i artikel 463, stk. 2, naevnte foranstaltning fastsaettes, at der skal stilles sikkerhed, skal dette ske, hvis de i artikel 463, stk. 1, naevnte varer, der ifoelge oplysningerne i tolddokumentet er under forsendelse mellem to steder i Faellesskabets toldomraade, midlertidigt forlader dette omraade paa anden maade end ad luftvejen.

2. Sikkerheden skal stilles enten ved det toldsted, hvor afsendelsesformaliteterne for varerne opfyldes, eller ved en anden myndighed, som er udpeget hertil af den medlemsstat, hvorunder det naevnte toldsted hoerer; de naermere bestemmelser fastsaettes af vedkommende medlemsstats toldmyndigheder. Drejer det sig om en foranstaltning, der foreskriver en afgift eller anden beskatning, kraeves sikkerhedsstillelse ikke, naar transporten gennemfoeres under proceduren for faellesskabsforsendelse, og der allerede er stillet anden sikkerhed end kontant depositum, eller naar der for den hovedforpligtede er fastsat fritagelse for at stille sikkerhed.

Artikel 468

1. Bestemmelserne i artikel 465 finder ligeledes anvendelse paa de i artikel 463, stk. 1, naevnte varer, der forsendes mellem to steder i Faellesskabets toldomraade gennem EFTA-landenes territorium, og som videreforsendes i et af disse lande.

Som undtagelse fra artikel 482 ledsager originalen af kontroleksemplar T5 forsendelsen til det kompetente toldsted i bestemmelsesmedlemsstaten.

Afgangsstedet fastsaetter fristen for, hvornaar varerne paa ny skal vaere foert ind i Faellesskabets toldomraade.

2. Hvis der efter den i artikel 463, stk. 2, omhandlede foranstaltning skal stilles sikkerhed, skal denne, uanset bestemmelserne i artikel 467, stilles i alle de i stk. 1 naevnte tilfaelde.

Artikel 469

Overgaar varerne ikke til frit forbrug umiddelbart efter ankomsten til bestemmelsesstedet, skal dette traeffe de noedvendige foranstaltninger for at sikre overholdelsen af de i artikel 463, stk. 2, fastsatte bestemmelser.

Artikel 470

Hvis de i artikel 463, stk. 1, omhandlede varer, der forsendes efter de i artikel 467 fastsatte betingelser, ogsaa ad luftvejen, ikke paa ny foeres ind i Faellesskabets toldomraade inden for den fastsatte frist, anses varerne for at vaere uforskriftsmaessigt udfoert til et tredjeland fra den medlemsstat, hvorfra de er afsendt, medmindre det godtgoeres, at de er gaaet til grunde som foelge af force majeure eller haendeligt uheld.

KAPITEL 12

Bestemmelser om de dokumenter (kontroleksemplar T5), der skal benyttes med henblik paa anvendelse af faellesskabsforanstaltninger, som medfoerer kontrol med varers anvendelse og/eller bestemmelse

Artikel 471

I dette kapitel forstaas ved:

a) kompetente myndigheder:

toldmyndighederne eller alle andre myndigheder, der skal anvende bestemmelserne i dette kapitel

b) sted:

det toldsted eller organ paa lokalt niveau, der skal anvende bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 472

1. Hvis anvendelsen af en faellesskabsforanstaltning, der er vedtaget med hensyn til indfoersel eller udfoersel af varer eller med hensyn til varebevaegelser inden for Faellesskabets toldomraade, er betinget af, at der fremlaegges dokumentation for, at de paagaeldende varer har faaet den forudsete eller foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse, benyttes kontroleksemplar T5. Dette kontroleksemplar T5 udfaerdiges paa en T5-formular, eventuelt suppleret med en eller flere T5 bis-formularer i overensstemmelse med artikel 478 eller med en eller flere T5-ladelister i overensstemmelse med artikel 479 og 480.

Der er mulighed for at anvende flere T5-kontroleksemplarer paa samme tid, men til forskellige formaal, forudsat at hvert af dem er fastsat ved en faellesskabsforanstaltning.

2. Enhver person, der underskriver et kontroleksemplar T5 som defineret i stk. 1, skal drage omsorg for, at de i dokumentet omhandlede varer faar den angivne anvendelse og/eller bestemmelse.

Artikel 473

De formularer, der anvendes ved udfaerdigelse af kontroleksemplar T5, skal svare til modellerne i bilag 63, 64 og 65. Disse formularer udfyldes i overensstemmelse med vejledningen i bilag 66 og eventuelle supplerende retningslinjer, der er fastsat i andre faellesskabsforskrifter. Hver medlemsstat supplerer denne vejledning efter eget behov.

Kontroleksemplar T5 udstedes og anvendes efter bestemmelserne i artikel 476 til 485.

Artikel 474

1. Til formularerne anvendes lyseblaat skrivefast papir, der vejer mindst 40 g/m2. Det skal vaere tilstraekkeligt uigennemsigtigt til, at oplysninger, der er anfoert paa en af siderne, ikke paavirker laeseligheden af oplysningerne paa den anden side, og det skal vaere saa staerkt, at det ved normalt brug ikke gaar i stykker eller kroeller.

2. Formularernes format skal vaere:

a) 210 mm × 297 mm til T5-formularen (bilag 63) og T5 bis-formularen (bilag 64), idet der for papirets laengde tillades en maksimal afvigelse paa minus 5 mm og plus 8 mm

b) 297 mm × 420 mm for T5-ladelisterne (bilag 65), idet der for papirets laengde dog tillades en maksimal afvigelse i laengden paa minus 5 mm og plus 8 mm.

3. En farvemarkering af de forskellige eksemplarer af formularerne foretages paa foelgende maade:

- originaleksemplaret skal paa hoejre kant have en sort ubrudt margen

- denne margen skal vaere ca. 3 mm bred.

4. Returadresse og noten »VIGTIGT« paa formularens forside kan trykkes med roedt.

Artikel 475

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kraeve, at formularerne til kontroleksemplar T5 er forsynet med navn og adresse paa trykkeriet eller et symbol, der goer det muligt at identificere trykkeriet.

Artikel 476

Kontroleksemplar T5 udfaerdiges paa et af Faellesskabets officielle sprog, hvis anvendelse godtages af de kompetente myndigheder i afgangsmedlemsstaten.

De kompetente toldmyndigheder i en anden medlemsstat, hvor dette dokument skal forelaegges, kan om noedvendigt anmode om, at det oversaettes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat.

Artikel 477

1. Kontroleksemplar T5 udfyldes paa skrivemaskine eller ad mekanisk eller lignende vej. Det kan ogsaa udfyldes i haanden, laeseligt, med blaek og blokbogstaver.

Raderinger eller rettelser er ikke tilladt. AEndringer foretages ved overstregning af urigtige oplysninger og i paakommende tilfaelde ved tilfoejelse af de oenskede oplysninger. Alle aendringer skal vaere bekraeftet af den, der foretager dem, og udtrykkelig attesteret af de kompetente myndigheder.

2. Kontroleksemplaret T5 kan ogsaa fremstilles og udfyldes ved en reproduktionsmetode, forudsat at bestemmelserne vedroerende modeller, papir til og format af formularerne, anvendt sprog, laeselighed, forbud mod raderinger eller rettelser samt aendringer noeje overholdes.

Artikel 478

1. De enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder kan give tilladelse til, at virksomheder, som er etableret inden for deres omraade, supplerer kontroleksemplar T5 med en eller flere T5 bis-formularer, forudsat at samtlige formularer kun vedroerer én og samme vareforsendelse, som er indladet i ét og samme transportmiddel til én og samme varemodtager og angivet til én og samme anvendelse og/eller bestemmelse.

2. Antallet af anvendte T5 bis-formularer anfoeres i rubrik 3 paa det kontroleksemplar T5, som de ledsager. Registreringsnummeret paa kontroleksemplar T5 anfoeres i den rubrik, der er forbeholdt registrering paa hver T5 bis-formular. Det samlede antal kolli, der er daekket af kontroleksemplar T5 og T5 bis-formularerne, skal anfoeres i rubrik 6 paa kontroleksemplar T5.

Artikel 479

1. De enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder kan give tilladelse til, at virksomheder, der er etableret inden for deres omraade, til kontroleksemplar T5 vedfoejer en eller flere T5-ladelister, som indeholder de oplysninger, der saedvanligvis anfoeres i T5-formularens rubrik 31, 33, 35, 38, 100, 103 og 105, forudsat at samtlige formularer vedroerer én og samme vareforsendelse, som er indladet i ét og samme transportmiddel til én og samme varemodtager og angivet til én og samme anvendelse og/eller bestemmelse.

2. Kun forsiden paa formularen til T5-ladelisten maa udfyldes. Ud for hver varepost paa T5-ladelisten skal anfoeres et loebenummer; alle oplysninger skal anfoeres i overensstemmelse med listens kolonnehoveder.

Umiddelbart under den sidste angivelse traekkes en vandret streg, og den uudnyttede plads overstreges for at umuliggoere senere tilfoejelser. Det samlede antal kolli indeholdende de varer, der er anfoert i listen, og deres samlede bruttomasse og nettomasse skal anfoeres i de tilsvarende kolonner nederst.

3. Naar der anvendes T5-ladelister, overstreges rubrik 31, 33, 35, 38, 100, 103 og 105 i det kontroleksemplar T5, som de vedroerer, og dette dokument kan ikke suppleres med T5 bis-formularer.

4. Antallet af anvendte T5-ladelister anfoeres i rubrik 4 paa kontroleksemplar T5. Registreringsnummeret paa kontroleksemplar T5 anfoeres i den rubrik, der er forbeholdt registrering paa hver T5-ladeliste. Det samlede antal kolli, der er daekket af de forskellige ladelister, skal anfoeres i rubrik 6 i kontroleksemplar T5.

Artikel 480

1. I den i artikel 479, stk. 1, omhandlede tilladelse kan det fastsaettes, at virksomheder, hvis regnskaber er baseret paa integrerede elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer, anvender de af saadanne systemer udfaerdigede T5-ladelister, der, selv om de indeholder alle oplysninger i den liste, hvoraf en model er vist i bilag 65, ikke opfylder alle betingelserne i artikel 473, 474, 475 og 477 samt bestemmelsen i artikel 479, stk. 2, om, at der for hver varepost paa listen skal vaere anfoert et loebenummer.

Disse lister skal dog fremstilles og udfyldes, saaledes at de uden vanskeligheder kan benyttes af de kompetente myndigheder.

2. Tilladelsen gives kun til virksomheder, der opfylder alle krav, som de kompetente myndigheder finder det noedvendigt at fremsaette.

3. Som ladelister i henhold til artikel 479, stk. 1, maa ogsaa anvendes varebeskrivelseslister, der udfaerdiges med henblik paa opfyldelse af afsendelses-/udfoerselsformaliteter, ogsaa selv om listerne indgives af virksomheder, hvis regnskaber ikke er baseret paa elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer.

4. Indehaveren af tilladelsen er ansvarlig for ethvert misbrug af de ladelister, han udfaerdiger, uanset hvem der misbruger dem.

Artikel 481

1. Kontroleksemplar T5 og i givet fald T5 bis-formularerne eller T5-ladelister udfaerdiges af brugeren i en original og mindst én kopi. Brugeren skal underskrive hvert enkelt dokument.

2. Kontroleksemplar T5 og i givet fald T5 bis-formularerne eller T5-ladelister skal, for saa vidt angaar varebeskrivelsen og de saerlige oplysninger, indeholde alle de oplysninger, der er noedvendige i henhold til bestemmelserne vedroerende den faellesskabsforanstaltning, der medfoerer kontrollen.

3. Er varerne ikke henfoert under en procedure for faellesskabsforsendelse, skal kontroleksemplar T5 enten indeholde en henvisning til dokumentet vedroerende den eventuelt anvendte forsendelsesprocedure eller, hvis der ikke anvendes en forsendelsesprocedure, skal kontroleksemplar T5 indeholde en af foelgende angivelser:

- mercancías fuera del procedimiento de tránsito

- ingen forsendelsesprocedure

- nicht im Versandverfahren befindliche Waren

- aassôaa óaa ìíaassá «AAìðïñaaýìáôá aaêôueò aeéáaeéêáóssáò aeéáìaaôáêueìéóçò»

- goods not covered by a transit procedure

- marchandises hors procédure de transit

- merci non vincolate ad una procedura di transito

- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer

- mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito.

4. Faellesskabsforsendelsesdokumentet eller dokumentet vedroerende den anvendte forsendelsesprocedure skal indeholde en henvisning til det (eller de) udstedte kontroleksemplar(er) T5.

Artikel 482

1. Forsendes varer under en procedure for faellesskabsforsendelse eller under enhver anden procedure for forsendelse under toldkontrol, udsteder afgangsstedet et kontroleksemplar T5.

Afgangsstedet beholder en kopi af kontroleksemplaret T5.

Originalen af kontroleksemplar T5 ledsager varerne mindst til det sted, hvor kontrollen af anvendelsen og/eller bestemmelsen for varerne attesteres paa samme vilkaar, som det dokument, der vedroerer den anvendte forsendelsesprocedure.

2. Naar varer, der er undergivet kontrol med anvendelsen og/eller bestemmelser, ikke er henfoert under en forsendelsesprocedure, udstedes kontroleksemplar T5 af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten. Disse myndigheder beholder en kopi af kontroleksemplar T5. Kontroleksemplar T5 skal vaere forsynet med en af de i artikel 481, stk. 3, naevnte angivelser.

3. Kontroleksemplar T5 og i givet fald T5 bis-kontroleksemplaret/-formularerne eller T5-ladelisterne paategnes af de kompetente myndigheder i afgangsmedlemsstaten. Paategningen skal indeholde foelgende oplysninger, der skal staa i rubrik A (afgangssted) i disse dokumenter:

a) for saa vidt angaar kontroleksemplar T5, afgangsstedets navn og stempel, den kompetente persons underskrift, dato for paategningen og et registreringsnummer, der kan vaere fortrykt

b) for saa vidt angaar formular T5 bis eller T5-ladeliste, nummeret paa det tilsvarende kontroleksemplar T5. Dette nummer skal paafoeres enten ved hjaelp af et stempel med navnet paa afgangsstedet eller manuelt. I sidstnaevnte tilfaelde skal det vaere forsynet med det paagaeldende steds officielle stempel.

Originalerne af dokumenterne afleveres til brugeren, saa snart alle administrative formaliteter er opfyldt.

4. Varerne og originalerne af kontroleksemplarerne T5 forelaegges for bestemmelsesstedet.

Artikel 483

1. Bestemmelsesstedet kontrollerer den forudsete eller foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse eller lader denne kontrol foretage paa sit ansvar.

2. Bestemmelsesstedet foretager, i givet fald ved at beholde en kopi, registrering af oplysningerne i kontroleksemplar T5 og resultaterne af den foretagne kontrol.

3. Originalen af kontroleksemplar T5 sendes omgaaende tilbage til den adresse, som er anfoert under overskriften »Tilbagesendes til«, efter at alle kraevede formaliteter er opfyldt, og bestemmelsesstedet har forsynet det med den noedvendige paategning, jf. dog artikel 485.

Artikel 484

Den person, som for bestemmelsesstedet fremlaegger et kontroleksemplar T5 og frembyder den dertil hoerende forsendelse, kan efter anmodning faa udstedt et ankomstbevis paa en formular efter den i bilag 47 fastsatte model.

Dette ankomstbevis kan ikke erstatte et kontroleksemplar T5.

Artikel 485

1. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne tillader, at en forsendelse ledsaget af kontroleksemplar T5 samt naevnte kontroleksemplar T5 opdeles, inden den procedure, for hvilken dokumentet er udstedt, er afsluttet. Forsendelser, der er blevet opdelt, kan opdeles yderligere.

2. Bestemmelserne i stk. 1 finder anvendelse, uden at dette beroerer anvendelsen af faellesskabsforanstaltninger vedroerende varer fra intervention, der skal underkastes kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse, og som skal forarbejdes i en anden medlemsstat, foer de faar deres endelige anvendelse og/eller bestemmelse.

3. Den i stk. 1 omhandlede opdeling foretages paa de i stk. 4 til 7 fastsatte betingelser. Medlemsstaterne kan fravige naevnte betingelser, saafremt samtlige de forsendelser, der opstaar ved opdelingen, er bestemt til den angivne anvendelse og/eller bestemmelse i den medlemsstat, hvor opdelingen finder sted.

4. Det sted, hvor opdelingen finder sted, udsteder i overensstemmelse med artikel 481 en udskrift af kontroleksemplar T5 for hvert parti af den opdelte forsendelse paa en formular til kontroleksemplar T5.

Hver udskrift skal bl.a. indeholde de saerlige oplysninger fra rubrik 100, 104, 105, 106 og 107 i det oprindelige kontroleksemplar T5, og desuden angive nettomasse og nettomaengde for de af udskriften omfattede varer. Hver udskrift skal i rubrik 106 indeholde registreringsnummeret og datoen for det oprindelige kontroleksemplar T5 samt angivelse af udstedelsesstedet og -landet ved hjaelp af en af foelgende paategninger:

- Extracto del ejemplar de control: (número, fecha, oficina y país de expedición)

- Udskrift af kontroleksemplar: (nummer, dato, udstedelsessted og land)

- Auszug aus dem Kontrollexemplar: (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)

- Áðueóðáóìá ôïõ áíôéôýðïõ aaëÝã÷ïõ: (áñéèìueò, çìaañïìçíssá, ãñáoeaassï êáé ÷þñá aaêaeueóaaùò)

- Extract of control copy: (Number, date, office and country of issue)

- Extrait de l'exemplaire de contrôle: (numéro, date, bureau et pays de délivrance)

- Estratto dell'esemplare di controllo: (numero, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit controle-exemplaar: (nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do exemplar de controlo: (número, data, estância, país de emissão).

5. Det sted, hvor opdelingen finder sted, forsyner det oprindelige kontroleksemplar T5 med paategning om opdeling. Med henblik herpaa anfoerer det i rubrikken »Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse« en af foelgende paategninger:

- . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas

- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet

- . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei

- . . . (áñéèìueò) aaêaeïèÝíôá áðïóðUEóìáôá - óõíçììÝíá áíôssãñáoeá

- . . . (number) extracts issued - copies attached

- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes

- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate

- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd

- . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.

Det oprindelige kontroleksemplar T5 returneres omgaaende til adressen anfoert under overskriften »Tilbagesendes til« sammen med kopier af de udstedte udskrifter.

Det sted, hvor opdelingen finder sted, beholder en kopi af det oprindelige kontroleksemplar T5 og af de udstedte udskrifter.

6. De originale udskrifter af kontroleksemplar T5 skal ledsage delsendingerne sammen med dokumenterne for den anvendte procedure.

7. Bestemmelsesmedlemsstaternes kompetente steder for de enkelte partier af den opdelte sending kontrollerer den forudsete eller foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse eller lader paa deres ansvar foretage en kontrol heraf. Efter at have paategnet dem i overensstemmelse med artikel 483, stk. 3, returnerer de udskrifterne til adressen anfoert under overskriften »Tilbagesendes til«.

8. I tilfaelde af en ny opdeling som fastsat i stk. 1 finder bestemmelserne i stk. 2 til 7 tilsvarende anvendelse.

Artikel 486

1. Et kontroleksemplar T5 kan udstedes efterfoelgende, forudsat at:

- der ved varernes afsendelse ikke er anmodet om eller ikke er udstedt et saadant dokument, og dette ikke kan tilskrives brugeren, eller forudsat at brugeren over for de kompetente myndigheder paa tilfredsstillende maade kan godtgoere, at dette ikke er sket paa grund af uagtsomhed eller almindelig forsoemmelighed fra hans side

- brugeren godtgoer, at det paagaeldende kontroleksemplar T5 virkelig vedroerer de varer, for hvilke alle administrative formaliteter er blevet opfyldt

- brugeren fremlaegger de fornoedne dokumenter, for at der kan udstedes kontroleksemplar T5

- det over for de kompetente myndigheder paa tilfredsstillende maade godtgoeres, at efterfoelgende udstedelse af kontroleksemplar T5 ikke kan medfoere, at der opnaas finansielle fordele, der maatte vaere uberettigede efter den eventuelt benyttede forsendelsesprocedure, varernes toldmaessige status og deres anvendelse og/eller bestemmelse.

2. Udstedes kontroleksemplar T5 efterfoelgende, forsynes det med en af foelgende paategninger i roed skrift:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori.

Paa dette kontroleksemplar T5 skal brugeren desuden angive identiteten for det transportmiddel, som varerne er blevet afsendt med, samt afgangsdato og i givet fald datoen for varernes frembydelse paa bestemmelsesstedet.

3. Et kontroleksemplar T5, der udstedes efterfoelgende, kan foerst paategnes af bestemmelsesstedet, naar dette konstaterer, at de i ovennaevnte dokument omhandlede varer har faaet den anvendelse og/eller bestemmelse, som er forudset eller foreskrevet ved den faellesskabsforanstaltning, der er vedtaget med hensyn til indfoersel eller udfoersel af disse varer eller til deres bevaegelse inden for Faellesskabet.

4. Duplikater af kontroleksemplar T5, udskrifter af kontroleksemplar T5, T5 bis-formularer og T5-ladelister kan udstedes, hvis originaler gaar tabt. Duplikatet skal vaere forsynet med ordet »DUPLIKAT« angivet med store, roede bogstaver samt stemplet for duplikatets udstedelsessted og den kompetente persons underskrift.

Artikel 487

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne vedroerende faellesskabsforanstaltningen, kan den enkelte medlemsstat som undtagelse fra artikel 472 bestemme, at dokumentation for, at varerne har faaet den forudsete eller foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse, fremlaegges efter dens egne regler, naar varerne ikke forlader dens territorium, inden de faar den forudsete eller foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse.

Artikel 488

De kompetente myndigheder i den enkelte medlemsstat kan, inden for rammerne af deres befoejelser, give enhver person, der opfylder betingelserne i henhold til artikel 489, herefter benaevnt »godkendt afsender«, og som oensker at forsende varer, for hvilke der skal udstedes et kontroleksemplar T5, tilladelse til hverken at frembyde de paagaeldende varer eller forelaegge det tilsvarende kontroleksemplar T5 for afgangsstedet.

Artikel 489

1. Den i artikel 488 omhandlede tilladelse gives kun til personer:

a) der jaevnligt forsender varer

b) hvis regnskaber goer det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere varebevaegelserne

c) som stiller sikkerhed, naar udstedelse af kontroleksemplar T5 er betinget af, at der stilles sikkerhed, og

d) som ikke har begaaet alvorlige eller gentagne overtraedelser af den eller de relevante lovgivninger.

2. De kompetente myndigheder traeffer passende foranstaltninger med henblik paa den i stk. 1, litra c), omhandlede sikkerhedsstillelse.

Artikel 490

I den tilladelse, der udstedes af de kompetente myndigheder, fastsaettes bl.a.:

a) hvilket eller hvilke afgangssteder der er kompetente med hensyn til afsendelse af varerne

b) hvilken frist og hvilke bestemmelser der gaelder for den godkendte afsenders meddelelse til afgangsstedet om forsendelser, der vil blive afsendt, saaledes at afgangsstedet eventuelt kan foretage kontrol foer varernes afsendelse

c) inden for hvilken frist varerne skal frembydes for bestemmelsesstedet; denne frist fastsaettes alt afhaengigt af transportvilkaarene

d) hvilke identifikationsforanstaltninger der skal traeffes. De kompetente myndigheder kan med henblik herpaa bestemme, at transportmidlerne eller de enkelte kolli af den godkendte afsender skal forsynes med en saerlig forsegling, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

Artikel 491

1. Det fastsaettes i tilladelsen, at rubrikken »Afgangssted« paa forsiden af kontroleksemplar T5:

a) paa forhaand skal vaere forsynet med et aftryk af afgangsstedets stempel og underskrift af en ansat ved dette

eller

b) af den godkendte afsender skal forsynes med et aftryk af et af de kompetente myndigheder godkendt saerligt stempel af metal, som vist i bilag 62; dette stempelaftryk kan forud paatrykkes formularerne, naar trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri.

Den godkendte afsender skal udfylde denne rubrik og desuden angive varernes afsendelsesdato og give angivelsen et nummer i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i tilladelsen.

2. De kompetente myndigheder kan foreskrive anvendelse af formularer, der med henblik paa identifikation er forsynet med et saerligt kendetegn.

Artikel 492

1. Senest paa det tidspunkt, hvor varerne afsendes, anfoerer den godkendte afsender paa forsiden af det behoerigt udfyldte kontroleksemplar T5 i rubrikken »Afgangsstedets kontrol« i givet fald den frist, inden for hvilken varerne skal vaere frembudt paa bestemmelsesstedet, og henvisningerne til det udfoerselsdokument, der kraeves af afsendelsesmedlemsstaten, de identifikationsforanstaltninger, der er truffet, samt en af foelgende paategninger:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet fremgangsmaade

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

2. Efter afsendelsen tilsender den godkendte afsender omgaaende afgangsstedet en kopi af kontroleksemplar T5 sammen med ethvert dokument, paa grundlag af hvilket kontroleksemplar T5 er udstedt.

3. Naar afgangsstedet foretager kontrol ved en forsendelses afgang, attesterer de dette i rubrikken »Afgangsstedets kontrol« paa forsiden af kontroleksemplar T5.

4. Det behoerigt udfyldte kontroleksemplar T5 med de i stk. 1 omhandlede oplysninger og underskrevet af den godkendte afsender anses for at vaere udstedt af det afgangssted, der foretager forhaandsattestering af formularen i henhold til artikel 491, stk. 1, litra a), eller hvis navn er anfoert i aftrykket af det saerlige stempel, der er omhandlet i artikel 491, stk. 1, litra b), med henblik paa at tjene som dokumentation for, at varerne har faaet den foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse.

Artikel 493

1. Den godkendte afsender skal:

a) overholde bestemmelserne i dette kapitel og i tilladelsen, og

b) traeffe alle noedvendige foranstaltninger til at sikre opbevaringen af det saerlige stempel eller de formularer, der er forsynet med afgangsstedets stempel eller aftrykket af det saerlige stempel.

2. Den godkendte afsender haefter for alle konsekvenser, herunder finansielle konsekvenser, af eventuelle fejl, udeladelser eller andre mangler i forbindelse med det af ham udfaerdigede kontroleksemplar T5 og i forbindelse med afviklingen af de procedurer, det paahviler ham at ivaerksaette i henhold til den i artikel 488 omhandlede tilladelse.

3. Ved misbrug af et kontroleksemplar T5, der paa forhaand er forsynet med afgangsstedets stempel eller aftryk af det saerlige stempel, haefter den godkendte afsender, uafhaengigt af, hvem der har begaaet misbruget, og uden at det beroerer adgangen til at traeffe strafferetlige foranstaltninger, for betalingen af alle afgifter, der ikke er blevet betalt, og for tilbagebetaling, hvis der uretmaessigt er opnaaet finansielle fordele, som foelge af et saadant misbrug, medmindre han over for de myndigheder, der har godkendt ham, godtgoer, at han har truffet de i stk. 1, litra b), omhandlede foranstaltninger.

Artikel 494

1. De kompetente myndigheder kan give den godkendte afsender tilladelse til at undlade at underskrive kontroleksemplar T5, naar det er forsynet med aftryk af det i bilag 62 omhandlede saerlige stempel og udfaerdiget ved hjaelp af integrerede elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer. Denne tilladelse gives paa betingelse af, at den godkendte afsender forud har afgivet en skriftlig erklaering til disse myndigheder om, at han, uden at dette beroerer adgangen til at traeffe strafferetlige foranstaltninger, haefter for betaling af alle afgifter, som ikke er blevet betalt, samt for tilbagebetaling, hvis der uretmaessigt er opnaaet finansielle fordele som foelge af enhver anvendelse af et kontroleksemplar T5, som er forsynet med et aftryk af det saerlige stempel.

2. De kontroleksemplarer T5, der er udfaerdiget i henhold til stk. 1, skal i den rubrik, der er beregnet til klarererens underskrift, indeholde en af foelgende paategninger:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Artikel 495

De formularer, der er omhandlet i bilag I, II og III til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2823/87 (12), kan benyttes, indtil restoplaget er opbrugt, dog senest indtil 31. december 1995.

(12) EFT nr. L 270 af 23. 9. 1987, s. 1.

AFSNIT III

TOLDPROCEDURER AF OEKONOMISK BETYDNING

KAPITEL 1

Faelles bestemmelser

Afdeling 1

Definitioner

Artikel 496

I dette afsnit forstaas ved:

a) kontroltoldsted: det toldsted, som af de toldmyndigheder i medlemsstaten, der har meddelt en bevilling, er bemyndiget til at kontrollere den procedure, der er omfattet af bevillingen

b) henfoerselstoldsted: det(de) toldsted(er), som af de toldmyndigheder i medlemsstaten, der har meddelt en bevilling, er bemyndiget til at antage angivelserne til henfoersel under den procedure, der er omfattet af bevillingen

c) afslutningstoldsted: de(t) toldsted(er), som af de toldmyndigheder i medlemsstaten, der har meddelt en bevilling, er bemyndiget til at antage de angivelser, hvorved varerne efter henfoersel under en toldprocedure af oekonomisk betydning angives til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse som angivet i bevillingen

Afdeling 2

Bevilling til proceduren - normal fremgangsmaade

Artikel 497

1. Ansoegning om bevilling til at benytte en toldprocedure af oekonomisk betydning, herunder ogsaa ansoegning om bevilling til at forvalte et toldoplag eller benytte proceduren for toldoplag, i det foelgende benaevnt »ansoegning«, udfaerdiges skriftligt, jf. dog stk. 3, og artikel 568, 656, 695 og 760.

Den udformes efter den relevante model i bilag 67. Ansoegeren giver i sin ansoegning alle noedvendige oplysninger, der svarer til de forskellige punkter i den relevante model i bilag 67/A til 67/E med henvisning til punkterne i overensstemmelse med vejledningen til den paagaeldende model. Det er ikke noedvendigt at gengive ordlyden af vejledningen til ansoegningen. Ansoegningen dateres og underskrives.

Naar de udpegede toldmyndigheder finder, at oplysningerne i ansoegningen er utilstraekkelige, er dette stykke ikke til hinder for, at de kan forlange yderligere oplysninger af ansoegeren og udbede sig oplysninger om andre noedvendige elementer til anvendelse af bestemmelser for andre omraader end dem, der er omfattet af naervaerende afsnit.

2. Alle dokumenter eller beviser, som vedroerer de oplysninger, der skal gives i ansoegningen, og som det er noedvendigt at fremlaegge for, at ansoegningen kan blive behandlet, vedlaegges ansoegningen i original eller kopi med henvisning til de paagaeldende dokumenter. Ansoegningen kan ogsaa vedlaegges andre bilag, hvis det er noedvendigt at uddybe nogle af de oplysninger, der skal gives. Alle vedlagte dokumenter, beviser og andre bilag udgoer en integrerende del af ansoegningen. Antallet af bilag anfoeres i ansoegningen.

3. Naar der er tale om en ansoegning om fornyelse eller aendring af en bevilling, kan toldmyndighederne i hvert enkelt tilfaelde tillade, at bevillingshaveren indgiver en skriftlig ansoegning, som bl.a. indeholder henvisninger til den tidligere bevilling og i givet fald de elementer, der kan danne grundlag for aendringen.

4. Ansoegninger, der ikke opfylder betingelserne i denne artikel, eller som ikke er indgivet i overensstemmelse med betingelserne i artikel 509, 555, 651 691 og 750, afvises, jf. dog de forenklede fremgangsmaader i artikel 568, 656, 695 og 760.

Artikel 498

Indgiver ansoegeren en af ham underskrevet ansoegning, tilkendegiver han hermed oenske om at benytte den udbedte toldprocedure af oekonomisk betydning, samtidig med at ansoegningen - dog uden at det beroerer anvendelse af de i medlemsstaterne gaeldende straffebestemmelser - er udtryk for en forpligtelse, hvad angaar:

- noejagtigheden af oplysningerne i ansoegningen

- aegtheden af de vedlagte dokumenter

- overholdelse af samtlige forpligtelser, som foelger af den toldprocedure af oekonomisk betydning, der ansoeges om.

Artikel 499

1. Inden bevillingen meddeles, skal de toldmyndigheder, der er udpeget til at meddele bevillingen, sikre sig, at alle noedvendige betingelser er opfyldt.

2. Der kan ikke meddeles bevilling, naar ansoegningen afvises i henhold til artikel 497, stk. 4.

Artikel 500

1. Bevillinger til toldprocedurer af oekonomisk betydning, som fastsat i artikel 85 i toldkodeksen, herunder ogsaa til at forvalte et toldoplag eller benytte proceduren for toldoplag, udfaerdiges efter en model, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 68/A til 68/E, jf. dog artikel 568, 656, 695 og 760. Bevillingen dateres og underskrives.

2. Bevillingen meddeles ansoegeren.

3. Bevillingen faar virkning fra den dato, hvor den er meddelt, jf. dog undtagelsesmulighederne i artikel 556, stk. 1, og artikel 751, stk. 1.

4. Bevillingen kan gaelde for en eller flere henfoersler under proceduren.

5. Er der tale om fornyelse eller aendring af en allerede meddelt bevilling, og er ansoegningen herom indgivet i henhold til artikel 497, stk. 3, kan toldmyndighederne som undtagelse fra stk. 1 i hvert enkelt tilfaelde enten i en afgoerelse angive de rubrikker, der skal aendres, og henvise til den bevilling, der aendres, eller den kan meddele en ny bevilling.

Artikel 501

1. Naar en af betingelserne for meddelelse af bevilling ikke er opfyldt, afslaar toldmyndighederne ansoegningen.

2. Afgoerelsen om afslag paa ansoegningen udfaerdiges skriftligt og meddeles til ansoegeren i henhold til i kodeksens artikel 6, stk. 3.

Artikel 502

1. Toldmyndighederne opbevarer ansoegninger og tilhoerende bilag med kopi af den bevilling, der eventuelt er meddelt.

2. Hvis der meddeles bevilling, er fristen for opbevaring af ansoegninger og tilhoerende bilag og bevillinger mindst tre aar regnet fra udgangen af det kalenderaar, hvor bevillingens gyldighedsperiode udloeber; ved meddelelse af bevilling til at forvalte et toldoplag eller benytte proceduren for toldoplag regnes fristen fra udgangen af det kalenderaar, hvor bevillingen annulleres eller tilbagekaldes.

3. Hvis der gives afslag paa ansoegningen, eller bevillingen annulleres eller tilbagekaldes, opbevares ansoegningen, den eventuelle bevilling eller afgoerelsen om afslag paa ansoegningen og tilhoerende bilag mindst tre aar regnet af udgangen af det kalenderaar, hvor ansoegningen afvises, eller bevillingen annulleres eller tilbagekaldes.

KAPITEL 2

Toldoplagsproceduren

Afdeling I

Almindelige bestemmelser

Underafdeling 1

Definitioner og oplagstyper

Artikel 503

I dette kapitel forstaas ved:

a) landbrugsprodukter: varer henhoerende under de forordninger, der er omhandlet i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80 (13). Varer henhoerende under Raadets forordning (EOEF) nr. 3033/80 (14) (varer fremstillet af landbrugsprodukter) og (EOEF) nr. 3035/80 (15) (landbrugsprodukter, der udfoeres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II) sidestilles med landbrugsprodukter

(13) EFT nr. L 62 af 7. 3. 1980, s. 5.

(14) EFT nr. L 323 af 29. 11. 1980, s. 1.

(15) EFT nr. L 323 af 29. 11. 1980, s. 27.

b) forudbetaling: betaling af et beloeb svarende til eksportrestitutionen forud for varernes udfoersel, naar en saadan betaling er fastsat i Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80

c) varer med praefinansiering: alle varer, der skal udfoeres i uforandret stand, og som er genstand for forudbetaling, uanset varens betegnelse i henhold til de gaeldende faellesskabsforskrifter for forudbetaling

d) basisprodukt med praefinansiering: alle produkter, som skal udfoeres efter en forarbejdning, der gaar ud over en i artikel 532 naevnt behandling, i form af forarbejdede varer, og som er genstand for forudbetaling

e) forarbejdede varer: alle produkter eller varer, der er opnaaet paa grundlag af et basisprodukt med praefinansiering, uanset deres betegnelse i henhold til de gaeldende faellesskabsforskrifter for forudbetaling.

Artikel 504

1. De toldoplag, hvor varer oplaegges under toldoplagsproceduren, benaevnes saaledes, jf. dog stk. 2 og 3:

- Oplag af type A: offentligt oplag som defineret i kodeksens artikel 99, stk. 2, foerste led, under oplagshaverens ansvar.

- Oplag af type B: offentligt oplag som defineret i kodeksens artikel 99, stk. 2, foerste led, under den enkelte oplaeggers ansvar efter kodeksens artikel 102, stk. 1, og med anvendelse af kodeksens artikel 105, stk. 2.

- Oplag af type C: privat oplag som defineret i kodeksens artikel 99, stk. 2, andet led, hvor oplagshaveren er den samme som oplaeggeren uden noedvendigvis at vaere ejer af varerne.

- Oplag af type D: privat oplag som defineret i kodeksens artikel 99, stk. 2, andet led, hvor oplagshaveren er den samme som oplaeggeren uden noedvendigvis at vaere ejer af varerne, og med anvendelse af fremgangsmaaden i kodeksens artikel 112, stk. 3.

2. Proceduren for toldoplag i form af privat oplag som defineret i kodeksens artikel 99, stk. 2, andet led, hvor oplagshaveren er den samme som oplaeggeren uden noedvendigvis at vaere ejer af varerne, gaelder ogsaa for en ordning med oplaeggelse af varer paa bevillingshaverens lagerfaciliteter i henhold til kodeksens artikel 98, stk. 3. Denne ordning benaevnes oplag af type E.

3. Naar et toldoplag i form af offentligt oplag som defineret i kodeksens artikel 99, stk. 2, foerste led, forvaltes af toldmyndighederne, benaevnes det oplag af type F.

4. Det er udelukket at kombinere de i stk. 1, 2 og 3 naevnte toldoplag for samme lokale eller omraade.

Underafdeling 2

Oplagets placering

Artikel 505

1. Toldoplaget er et lokale eller ethvert andet afgraenset omraade, som er godkendt af toldmyndighederne, jf. dog oplagene af type E og F.

2. Naar toldmyndighederne beslutter at drive et oplag af type F, udpeger den det lokale eller det afgraensede omraade, som udgoer oplaget. Denne beslutning offentliggoeres i den form, som medlemsstaten benytter til offentliggoerelse af sine love og administrative forskrifter.

3. Et sted, der er godkendt af toldmyndighederne som »midlertidigt oplag« i henhold til artikel 185, eller som drives af toldmyndighederne, kan ogsaa godkendes som toldoplag af type A, B, C eller D, eller drives som toldoplag af type F.

Artikel 506

Toldoplag af type A, C, D og E kan ligeledes godkendes som provianteringsoplag i henhold til artikel 38 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87 (16).

(16) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

Underafdeling 3

Handelspolitiske foranstaltninger

Artikel 507

Naar Faellesskabets retsakter foreskriver anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger:

a) ved varers overgang til fri omsaetning, finder de hverken anvendelse ved varernes henfoersel under toldoplagsproceduren eller paa noget tidspunkt under deres oplaeggelse

b) ved varers indpassage i Faellesskabets toldomraade, finder de anvendelse ved ikke-faellesskabsvarers henfoersel under toldoplagsproceduren

c) ved varers udfoersel, finder de anvendelse ved faellesskabsvarers udfoersel fra Faellesskabets toldomraade efter henfoersel under toldoplagsproceduren.

Afdeling 2

Bestemmelser om meddelelse af bevilling

Artikel 508

Denne afdeling finder anvendelse paa alle typer oplag, med undtagelse af oplag af type F.

Artikel 509

Bevillingsansoegning indgives i overensstemmelse med artikel 497 og bilag 67/A til de toldmyndigheder, som er udpeget af den medlemsstat, hvor de steder, der skal godkendes som toldoplag, er beliggende, eller hvis der er tale om et oplag af type E, til de toldmyndigheder, som er udpeget af den medlemsstat, hvor oplagshaverens hovedbogholderi foeres.

Artikel 510

1. Bevilling meddeles kun, hvis ansoegeren kan godtgoere, at der bestaar et oekonomisk behov for oplaeggelse, og hvis toldoplaget hovedsagelig er bestemt til oplagring af varer, uden at muligheden for at foretage saedvanlige behandlinger, aktiv foraedling eller forarbejdning under toldkontrol paa de i kodeksens artikel 106 og 109 fastsatte betingelser, udelukkes, for saa vidt disse transaktioner ikke er mere fremtraedende end selve varernes oplagring.

2. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 86 tages der ved vurderingen af forholdet mellem de administrative udgifter, som foranstaltningerne til tilsyn og kontrol med toldoplaget medfoerer, og det oekonomiske behov for oplaeggelse hensyn til oplagets type og de fremgangsmaader, som kan benyttes.

Artikel 511

1. Bevilling meddeles af de toldmyndigheder, som er udpeget af den medlemsstat, hvor ansoegningen er indgivet i overensstemmelse med artikel 509.

Bevillingen faar virkning fra tidspunktet for meddelelsen eller paa et i bevillingen fastsat senere tidspunkt. Hvis toldmyndighederne i ekstraordinaere tilfaelde skriftligt paa anden maade end under anvendelse af den i bilag 68/A naevnte formular har underrettet ansoegeren om en bevilling til at drive privat oplag om, at de er indforstaaet med at meddele bevilling, faar bevillingen virkning fra tidspunktet for denne underretning. Bevillingen vedlaegges kopi af denne underretning, som udgoer en integrerende del heraf.

2. Bevillingen har en ubegraenset gyldighedsperiode, jf. dog reglerne vedroerende annullering, tilbagekaldelse og aendringer.

3. I bevillingen anfoeres navnlig, hvilket toldsted der har befoejelse til at foere kontrol med toldoplaget. Det kan i givet fald angives, at varer, som frembyder fare, eller som vil kunne fremkalde en aendring af andre varers tilstand, eller som af andre aarsager kraever saerlige indretninger, skal tilfoeres lokaler, der er specielt udstyret hertil.

Hvis det drejer sig om et privat oplag, kan bevillingen ogsaa indeholde oplysning om hvilke kategorier af varer, der maa anbringes paa oplaget.

4. Naar der anmodes om at kunne frembyde og angive varer til proceduren ved andre toldsteder end kontroltoldstedet, og transaktionens forskriftsmaessige afvikling ikke beroeres heraf, kan toldmyndighederne bemyndige et eller flere toldsteder til at optraede som henfoerselstoldsteder.

Er flere medlemsstater beroert af denne fremgangsmaade, sender de toldmyndigheder, der har meddelt bevillingen, en kopi heraf til de andre beroerte toldmyndigheder.

Artikel 512

1. Den i artikel 510, stk. 1, omhandlede betingelse om, at der skal vaere oekonomisk behov for oplaeggelse, anses ikke laengere for at vaere opfyldt, naar bevillingshaveren skriftligt anmoder om tilbagekaldelse af bevillingen.

2. Bevillingen kan ogsaa tilbagekaldes, hvis toldmyndighederne skoenner, at toldoplaget ikke eller ikke laengere benyttes i tilstraekkelig hoej grad til at retfaerdiggoere dets opretholdelse.

Afdeling 3

Henfoersel af varer under proceduren

Artikel 513

1. Varer, der skal henfoeres under toldoplagsproceduren, frembydes for kontroltoldstedet sammen med den dertil hoerende angivelse om henfoersel under proceduren, eller naar artikel 511, stk. 4, finder anvendelse, for et af de henfoerselstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Naar artikel 511, stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse, sender henfoerselstoldstedet ved frigivelsen en kopi eller et yderligere eksemplar af den i stk. 1 omhandlede angivelse eller en kopi af det administrative dokument eller handelsdokument, der er blevet anvendt til henfoersel under proceduren til kontroltoldstedet. Dette toldsteds navn og adresse anfoeres i rubrik 44 paa angivelsen eller paa det administrative dokument eller handelsdokumentet.

Hvis henfoerselstoldstedet skoenner, at det er noedvendigt, kan det anmode kontroltoldstedet om at faa meddelelse om varernes ankomst.

Bestemmelserne om toldoplagsproceduren skal finde anvendelse fra datoen for henfoerselstoldstedets antagelse af angivelsen til henfoersel under proceduren, og angivelsen benyttes ogsaa ved varernes forsendelse, som skal ske hurtigst muligt, og deres anbringelse paa oplaget, uden at de frembydes for kontroltoldstedet.

Denne fremgangsmaade anvendes ikke i et oplag af type B.

3. Den i stk. 2 omhandlede fremgangsmaade kan tillige af aarsager vedroerende toldstedets administrative organisation ivaerksaettes uden anmodning fra de paagaeldende, bl.a. som foelge af brug af edb.

Underafdeling 1

Normal fremgangsmaade

Artikel 514

Den i artikel 513 naevnte angivelse skal foretages i henhold til artikel 198 til 252.

Underafdeling 2

Forenklede fremgangsmaader

Artikel 515

De i kodeksens artikel 76 omhandlede forenklede fremgangsmaader finder anvendelse som fastsat i artikel 268 til 274.

Artikel 516

De i artikel 514 og 515 fastsatte fremgangsmaader finder ligeledes anvendelse ved varers overgang fra midlertidig opbevaring som omhandlet i artikel 505, stk. 3, til toldoplagsproceduren.

Afdeling 4

Toldoplagets og toldoplagsprocedurens virkemaade

Underafdeling 1

Lagerregnskab

Artikel 517

1. I oplag af type A, C, D og E udpeger toldmyndighederne oplagshaveren som den person, der har pligt til at foere det i kodeksens artikel 105 omhandlede lagerregnskab.

Lagerregnskabet skal holdes til raadighed for kontroltoldstedet, saaledes at dette kan foretage enhver form for kontrol.

2. I et oplag af type B opbevarer kontroltoldstedet de angivelser eller administrative dokumenter, der benyttes til henfoersel under proceduren med henblik paa at foere tilsyn med afslutningen heraf. Der foeres ikke noget lagerregnskab.

Uden at dette beroerer andre faellesskabsbestemmelser vedroerende opbevaring af tolddokumenter, kan kontroltoldstedet som led i sin administrative organisation fastsaette frister for opbevaring af disse angivelser paa stedet. Disse frister kan forlaenges.

I tilfaelde, hvor de varer, som angivelsen eller dokumentet vedroerer, ikke inden udloebet af disse frister er blevet givet en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, anmoder kontroltoldstedet om, at varerne gives en af disse bestemmelser eller anvendelser, eller at den oprindelige angivelse eller det oprindelige dokument om henfoersel under proceduren erstattes med en ny angivelse, der indeholder alle oplysninger fra den tidligere angivelse eller det tidligere dokument.

3. I et oplag af type F skal alle de i artikel 520 opregnede oplysninger fremgaa af toldmyndighedens boeger. Disse traeder i stedet for det i kodeksens artikel 105 omhandlede lagerregnskab.

Artikel 518

Med undtagelse af det i artikel 517, stk. 3, naevnte tilfaelde foerer kontroltoldstedet ikke lagerregnskab.

Det kan til sit eget administrative behov foere et register over alle antagne angivelser.

Artikel 519

Naar det regnskab, som den paagaeldende foerer til handelsmaessige eller fiskale formaal, indeholder de oplysninger, der under hensyntagen til oplagets type og de gaeldende fremgangsmaader for henfoersel og afslutning er noedvendige for kontrollen, og de kan anvendes til kontrolformaal, godkender toldmyndighederne det paagaeldende regnskab som det i kodeksens artikel 105 omhandlede lagerregnskab.

Artikel 520

1. Af det i kodeksens artikel 105 omhandlede lagerregnskab skal fremgaa alle de noedvendige oplysninger til korrekt anvendelse af proceduren og til kontrol hermed.

Lagerregnskabet skal navnlig indeholde:

a) alle de oplysninger, som staar i rubrik 1, 31, 37 og 38 i angivelsen om henfoersel under proceduren

b) henvisning til de angivelser, ved hvilke varerne gives en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, hvorved toldoplagsproceduren afsluttes

c) dato og henvisning til andre tolddokumenter og alle andre dokumenter, der vedroerer henfoerslen under og afslutningen af proceduren

d) de noedvendige oplysninger til at kunne foelge varerne, saerlig med hensyn til hvor de opbevares, herunder oplysninger om eventuel overfoersel af varerne fra et toldoplag til et andet uden afslutning af proceduren

e) oplysninger vedroerende den i artikel 524 omhandlede faelles oplagring af varerne

f) alle andre eventuelt noedvendige enkeltheder til identifikation af varerne

g) oplysninger om de saedvanlige behandlinger, som varerne underkastes

h) oplysninger om midlertidig fjernelse af varerne fra toldoplaget.

2. Lagerregnskabet for et oplag af type D skal ud over de i stk. 1 omhandlede oplysninger indeholde de i oplysninger, der kraeves ifoelge minimumslisten i bilag 37.

3. Lagerregnskabet skal til enhver tid vise den aktuelle beholdning af varer, som endnu er henfoert under toldoplagsproceduren. Oplagshaveren indgiver inden for frister, som toldmyndighederne fastsaetter, en lageropgoerelse til kontroltoldstedet.

4. Naar kodeksens artikel 112, stk. 2, finder anvendelse, skal varernes toldvaerdi inden deres behandling anfoeres i lagerregnskabet.

5. Naar forenklede fremgangsmaader (for henfoersel eller afslutning) finder anvendelse, finder denne artikels bestemmelser tilsvarende anvendelse.

Artikel 521

1. Den i kodeksens artikel 107 anfoerte bogfoering i lagerregnskabet af varer, som er henfoert under toldoplagsproceduren i et oplag af type A, C eller D, skal ske paa tidspunktet for varernes fysiske oplaegning paa toldoplaget paa grundlag af de elementer, som er blevet konstateret eller godkendt af kontroltoldstedet eller af henfoerselstoldstedet i overensstemmelse med artikel 513, stk. 2.

2. Hvor der er tale om henfoersel under proceduren i et oplag af type E, sker den i stk. 1 omhandlede bogfoering paa tidspunktet for varernes ankomst til bevillingshaverens lagerfaciliteter.

3. Hvis toldoplaget samtidig tjener som midlertidigt oplag i henhold til artikel 505, stk. 3, sker den i stk. 1 omhandlede bogfoering:

- inden udloebet af den i henhold til kodeksens artikel 49 fastsatte frist, hvis den i artikel 272 omhandlede hjemstedsordning finder anvendelse ved overgangen fra midlertidig opbevaring til toldoplagsproceduren

- paa tidspunktet for frigivelsen efter indgivelsen af angivelsen om henfoersel af varerne under toldoplagsproceduren i de oevrige tilfaelde.

4. Bogfoeringen i lagerregnskabet af oplysninger vedroerende procedurens afslutning sker:

- senest paa tidspunktet for varernes frafoersel fra toldoplaget, naar en af de forenklede fremgangsmaader finder anvendelse

- paa tidspunktet for frigivelsen efter indgivelsen af en angivelse af varerne til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse i de oevrige tilfaelde.

Underafdeling 2

Saedvanlige behandlinger

Artikel 522

1. De saedvanlige behandlinger, som ikke-faellesskabsvarer kan underkastes, er anfoert i bilag 69, jf. dog stk. 2 og 3.

2. Kan en behandling af varer bevirke en importafgiftsmaessig fordel for de behandlede varer i forhold til de importafgifter, der gaelder for varerne inden behandlingen, tillades behandlingen kun paa betingelse af, at den i kodeksens artikel 112, stk. 2, naevnte anmodning indgives paa tidspunktet for indgivelsen af ansoegningen om tilladelse til at foretage de saedvanlige behandlinger.

I saa fald kan en anmodning som omhandlet i kodeksens artikel 112, stk. 3, om anvendelse af gunstigere beskatningselementer i et oplag af type D, ikke antages.

3. Hvis behandlingen bevirker et importafgiftsbeloeb, som er hoejere end importafgiften for varerne inden behandlingen, afstaar den paagaeldende fra at indgive den i kodeksens artikel 112, stk. 2, omhandlede anmodning.

I saa fald skal oplagshaveren af et oplag af type D afstaa fra enhver fordel, som anvendelsen af de konstaterede eller godkendte beskatningselementer for de behandlede varer ved henfoerslen heraf under proceduren maatte medfoere.

4. Hvis varer, som er henfoert under toldoplagsproceduren, angives til en anden toldprocedure end overgang til fri omsaetning, og hvis stk. 2 finder anvendelse, skal angivelsen vedroerende denne bestemmelse i rubrik 31 indeholde en af foelgende paategninger:

- Mercancías MU

- SB varer

- UB-Waren

- AAìðïñaaýìáôá ÓAA

- UFH goods

- Marchandises MU

- Merci MU

- GB-goederen

- Mercadorias MU.

Denne paategning skal overfoeres til ethvert dokument vedroerende den procedure eller midlertidige opbevaring, som varerne derefter angives til.

5. Hvis varer, paa hvilke stk. 2 finder anvendelse, overgaar til fri omsaetning eller henfoeres under en anden toldprocedure, hvorved der kan opstaa toldskyld, efter at de paagaeldende varer har vaeret henfoert under en anden toldprocedure, anvendes det oplysningsskema, der er benaevnt INF 8. Der udfyldes et originaleksemplar og en kopi, der er i overensstemmelse med modellen og med bestemmelserne i bilag 70.

De toldmyndigheder, til hvilke den angivelse om overgang til fri omsaetning eller henfoersel under en anden toldprocedure, som kan foere til, at der opstaar en toldskyld, indgives, anmoder ved hjaelp af et INF 8, som den har paategnet, kontroltoldstedet for det toldoplag, hvor de saedvanlige behandlinger er foretaget, om at oplyse art, toldvaerdi og maengde af de angivne varer, som skulle have vaeret taget i betragtning, hvis de ikke havde vaeret genstand for de naevnte behandlinger.

Originaleksemplaret af INF 8 fremsendes til kontroltoldstedet for toldoplaget, og kopien opbevares af de toldmyndigheder, som har paategnet rubrik 14 i INF 8.

Kontroltoldstedet for toldoplaget afgiver oplysningerne i rubrik 11, 12 og 13, paategner rubrik 15 og tilbagesender originaleksemplaret af INF 8 til det toldsted, som er anfoert i rubrik 4.

6. Klarereren kan anmode om, at der udstedes et INF 8 paa det tidspunkt, hvor den i stk. 4 naevnte angivelse indgives.

I saa fald afgiver kontroltoldstedet oplysningerne i rubrik 11, 12 og 13, paategner rubrik 15 og afleverer originaleksemplaret af INF 8 til klarereren.

Artikel 523

1. Den paagaeldende skal i hvert enkelt tilfaelde skriftligt anmode kontroltoldstedet om tilladelse til at foretage en saedvanlig behandling, inden han foretager denne behandling.

2. Anmodningen om tilladelse til at foretage en saedvanlig behandling skal indeholde alle de noedvendige oplysninger for anvendelsen af bestemmelserne vedroerende toldoplagsproceduren, saerlig bestemmelserne i artikel 522, stk. 2 og 3.

Hvis anmodningen godtages, giver kontroltoldstedet sin tilladelse ved at anbringe en passende paategning herom og sit stempel paa anmodningen. I saa fald finder artikel 502 tilsvarende anvendelse.

3. Uden at dette beroerer artikel 522, kan det i bevillingen til at drive et toldoplag eller, for saa vidt angaar et oplag af type E, bevillingen til at benytte proceduren, anfoeres, hvilke saedvanlige behandlinger der paataenkes foretaget under proceduren. I dette tilfaelde traeder underretning af kontroltoldstedet i den af dette fastsatte form om, at der vil blive foretaget en behandling, i stedet for den i stk. 1 naevnte anmodning.

Underafdeling 3

Faelles oplagring af varer med forskellig toldmaessig status

Artikel 524

1. For saa vidt transaktionernes korrekte gennemfoerelse ikke paavirkes, kan kontroltoldstedet tillade, at andre end de i kodeksens artikel 98, stk. 1, litra b), naevnte faellesskabsvarer og ikke-faellesskabsvarer oplagres sammen i samme lageranlaeg.

2. Bevirker den i stk. 1 naevnte faelles oplagring, at det ikke laengere er muligt til enhver tid at identificere de enkelte varers toldmaessige status, tillades saadan oplagring kun, hvis varerne er aekvivalente.

Som aekvivalente varer anses varer, der henhoerer under samme underposition i Den Kombinerede Nomenklatur, er af samme handelskvalitet og har samme tekniske egenskaber.

Underafdeling 4

Midlertidig fjernelse

Artikel 525

1. Den paagaeldende skal i hvert enkelt tilfaelde skriftligt anmode kontroltoldstedet om tilladelse til midlertidigt at fjerne varerne fra toldoplaget, inden dette sker.

2. Anmodningen om tilladelse til midlertidig fjernelse af varerne skal indeholde alle de noedvendige oplysninger til anvendelsen af bestemmelserne for toldoplagsproceduren. Hvis anmodningen godtages, giver kontroltoldstedet sin tilladelse ved at anbringe en passende paategning herom og sit stempel paa denne anmodning.

I dette tilfaelde finder artikel 502 tilsvarende anvendelse.

3. Bevillingen til at drive et toldoplag kan indeholde oplysning om, at midlertidig fjernelse af varer er mulig. I saa fald traeder underretning af kontroltoldstedet i den af dette fastsatte form om, at varerne vil blive midlertidig fjernet, i stedet for den i stk. 1 naevnte anmodning.

4. Hvis varerne underkastes saedvanlige behandlinger under den midlertidige fjernelse, finder artikel 522 og 523 anvendelse.

Underafdeling 5

Overfoersel af varer fra et toldoplag til et andet, uden at proceduren bringes til ophoer

Artikel 526

1. Ved overfoersel af varer fra et toldoplag til et andet, uden at proceduren bringes til ophoer, anvendes en formular svarende til den formularmodel, der indfoeres ved artikel 205, efter fremgangsmaaden i bilag 71.

2. Den i bilag 72 omhandlede forenklede fremgangsmaade anvendes, naar:

- det toldoplag, hvorfra varerne afsendes, kan benytte hjemstedsordningen ved overgang til fri omsaetning eller ved genudfoersel, som omhandlet i artikel 253, stk. 3, og det toldoplag, paa hvilket varerne oplaegges, kan benytte hjemstedsordningen for henfoersel under proceduren, som omhandlet i artikel 272

eller

- en og samme person har ansvaret for begge toldoplag

eller

- lagerregnskaberne er sammenkoblet ved edb.

3. Ansvaret for de overfoerte varer overdrages til oplagshaveren af det toldoplag, hvor varerne oplaegges, paa det tidspunkt, hvor oplagshaveren modtager varerne og bogfoerer dem i sit lagerregnskab.

4. Hvis de varer, som skal overfoeres, har vaeret genstand for saedvanlige behandlinger, og artikel 522, stk. 2, finder anvendelse, skal det i stk. 1 omhandlede dokument indeholde oplysninger om art, toldvaerdi og maengde af de overfoerte varer, som skulle have vaeret taget i betragtning, saafremt der var opstaaet toldskyld, hvis de ikke havde vaeret genstand for de naevnte behandlinger.

Artikel 522, stk. 4, 5 og 6, finder i givet fald anvendelse paa disse varer.

5. Varer henfoert under toldoplagsproceduren kan ikke overfoeres til et andet toldoplag, uden at proceduren bringes til ophoer, naar det toldoplag, hvorfra eller hvortil varerne overfoeres, er et oplag af type B.

Underafdeling 6

Lageropgoerelse

Artikel 527

Efter kodeksens artikel 13 og 59, stk. 2, kan kontroltoldstedet, hvis det finder det noedvendigt for at sikre korrekt drift af toldoplaget, kraeve, at der - eventuelt med regelmaessige mellemrum - foretages en lageropgoerelse over alle de varer eller en del heraf, som er henfoert under toldoplagsproceduren.

Afdeling 5

Procedurens afslutning

Artikel 528

1. I tilfaelde af faelles oplagring af aekvivalente varer som omhandlet i artikel 524, stk. 2, anses de varer, som angives til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, for at have status som faellesskabsvarer eller ikke-faellesskabsvarer efter den paagaeldendes eget valg.

Anvendelsen af foerste afsnit maa under ingen omstaendigheder bevirke, at der frafoeres oplaget varer angivet til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse med en given toldmaessig status i stoerre maengder end maengden af de varer med denne toldmaessige status, som faktisk befinder sig paa oplaget.

2. I tilfaelde, hvor varer tilintetgoeres fuldstaendigt eller gaar definitivt tabt, beregnes maengden af saadanne varer, der er tilintetgjort eller gaaet tabt, i forhold til den maengde varer af samme art, som er henfoert under proceduren, og som befandt sig i toldoplagets lokaler paa tidspunktet for tilintetgoerelsen eller tabet, medmindre oplagshaveren foerer bevis for den faktiske maengde af de under proceduren henfoerte varer, som er blevet tilintetgjort eller gaaet tabt.

Afdeling 6

Saerlige bestemmelser vedroerende EF-landbrugsprodukter

Artikel 529

Med undtagelse af artikel 522 og 524 finder afdeling 1 til 5 anvendelse paa varer med praefinansiering, som henfoeres under toldoplagsproceduren i overensstemmelse med kodeksens artikel 98, stk. 1, litra b).

Artikel 530

1. Den i artikel 513, stk. 1, omhandlede angivelse, der vedroerer varer med praefinansiering, afgives paa den formular, som er omhandlet i artikel 205.

2. Den betalingsangivelse, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87, udgoeres af et eksemplar af det i stk. 1 naevnte dokument.

3. Angivelsen skal vaere ledsaget af alle de dokumenter, der er noedvendige for henfoersel under proceduren af varer med praefinansiering, og navnlig den eksportlicens eller forudfastsaettelsesattest, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3719/88 (17).

(17) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

Artikel 531

1. Den angivelse om henfoersel under toldoplagsproceduren af de varer med praefinansiering, som er omhandlet i artikel 530, antages foerst, naar der i henhold til artikel 6 i Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80 og artikel 31, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87 er stillet sikkerhed, jf. dog stk. 2. Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2220/85 (18) finder anvendelse.

(18) EFT nr. L 205 af 3. 8. 1985, s. 5.

2. Toldmyndighederne kan tillade, at den i stk. 1 naevnte sikkerhed stilles efter antagelsen af angivelsen om henfoersel under proceduren paa de i artikel 31, stk. 3, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87 omhandlede vilkaar.

Artikel 532

Uden at dette beroerer bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 815/89 (19) vedroerende farvet rug, kan varer med praefinansiering, der er henfoert under toldoplagsproceduren, underkastes de behandlinger, der er omhandlet i artikel 28, stk. 4, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87, og som er anfoert i bilag 73.

(19) EFT nr. L 86 af 31. 3. 1989, s. 34.

Artikel 533

1. Toldoplagsproceduren afsluttes ved antagelse af en udfoerselsangivelse.

2. Efter antagelsen af udfoerselsangivelsen forbliver varerne under toldkontrol, indtil de forlader Faellesskabets toldomraade.

I denne periode kan varerne oplagres i toldoplagets lokaler uden at vaere henfoert under toldoplagsproceduren.

3. Kontroltoldstedets anvendelse af denne artikel er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder foretager kontrol som led i anvendelsen af den faelles landbrugspolitik.

Artikel 534

1. Udfoerselsangivelsen for varer med praefinansiering, som er henfoert under toldoplagsproceduren, afgives paa den formular, som er omhandlet i artikel 205.

2. Angivelsen skal vaere ledsaget af alle de i artikel 221 naevnte dokumenter, og isaer den i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3719/88 omhandlede eksportlicens eller forudfastsaettelsesattest.

3. Den dato, hvor varerne forlader Faellesskabets toldomraade, anfoeres paa bagsiden af det i stk. 1 naevnte dokument.

Hvis varer, for hvilke der er antaget en udfoerselsangivelse, inden de forlader Faellesskabets toldomraade, transporteres gennem en del af dette omraade, finder de i artikel 6, 6a og 7 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87 fastsatte fremgangsmaader anvendelse.

4. Varer, som er givet en bestemmelse eller anvendelse, der kan sidestilles med udfoersel i henhold til artikel 34 og 42 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87, anses for at have forladt Faellesskabets toldomraade.

Afdeling 7

Benyttelse af toldoplaget uden henfoersel af varerne under proceduren

Underafdeling 1

Faellesskabsvarer

Artikel 535

Forarbejdning af basisprodukter med praefinansiering i et toldoplags lokaler sker i overensstemmelse med artikel 4 i Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80.

Artikel 536

1. Kraever toldmyndighederne, at andre faellesskabsvarer end de i kodeksens artikel 98, stk. 2, litra b), og stk. 3, omhandlede, som oplagres i toldoplaget, bogfoeres i det i kodeksens artikel 105 omhandlede lagerregnskab i henhold til kodeksens artikel 106, stk. 3, skal deres toldmaessige status tydeligt fremgaa af den relevante paategning.

2. Kontroltoldstedet kan fastsaette saerlige retningslinjer for identifikation af disse varer, isaer med henblik paa at skelne dem fra varer henfoert under toldoplagsproceduren, som opbevares i samme lokale, jf. dog artikel 524.

3. De i stk. 1 omhandlede varer kan benyttes i forbindelse med saedvanlige behandlinger, aktiv foraedling eller forarbejdning under toldkontrol.

Artikel 537

Foelgende varer kan opbevares i toldoplagets lokaler uden henfoersel under toldoplagsproceduren:

- varer, som skal forblive under toldkontrol i henhold til artikel 3, stk. 6, i forordning (EOEF) nr. 3665/87

- varer, som befinder sig i Faellesskabets toldomraade med henblik paa omladning i medfoer af naevnte forordnings artikel 6a.

Artikel 536, stk. 1 og 2, finder anvendelse paa disse varer.

Underafdeling 2

Ikke-faellesskabsvarer

Artikel 538

1. Denne underafdeling gaelder for aktiv foraedling (suspensionsordningen) og forarbejdning under toldkontrol, der foretages i lokaler bestemt til toldoplag af type A, C og D, hvor der tillades anvendelse af hjemstedsordningen ved henfoersel under proceduren, genudfoersel eller overgang til fri omsaetning.

2. For saa vidt som der ikke er fastsat saerlige bestemmelser i denne underafdeling, finder bestemmelserne vedroerende aktiv foraedling og forarbejdning under toldkontrol anvendelse paa:

- aktiv foraedling (tilbagebetalingsordningen)

- aktiv foraedling (suspensionsordningen eller tilbagebetalingsordningen) og forarbejdning under toldkontrol, der foretages i lokaler bestemt til oplag af type B og F og i lokaler, der anvendes til oplagring af varer henfoert under toldoplagsproceduren i et oplag af type E

- processer, der skal gennemfoeres i lokaler bestemt til oplag af type A, C og D, som ikke opfylder de i stk. 1 omhandlede betingelser.

Artikel 539

Toldmyndighederne afslaar at give tilladelse til, at de i denne underafdeling omhandlede forenklede fremgangsmaader benyttes, hvis ikke alle noedvendige garantier for en korrekt afvikling af transaktionerne frembydes.

Toldmyndighederne kan afslaa at give tilladelse til personer, som ikke jaevnligt foretager aktiv foraedling eller forarbejdning under toldkontrol, jf. dog artikel 510.

Artikel 540

Aktiv foraedling eller forarbejdning under toldkontrol, der foretages under proceduren for aktiv foraedling henholdsvis proceduren for forarbejdning under toldkontrol i et af de i artikel 538, stk. 1, naevnte toldoplag, maa kun finde sted, hvis der er meddelt bevilling i henhold til artikel 556, henholdsvis artikel 651.

I bevillingen praeciseres det, i hvilket toldoplag (med angivelse af typen af toldoplag) disse processer vil finde sted.

Artikel 541

1. For at kunne benytte procedurerne efter reglerne i denne underafdeling, skal bevillingshaveren foere de »regnskaber for aktiv foraedling« eller de »regnskaber for forarbejdning under toldkontrol«, der er omhandlet i artikel 595, stk. 3, eller i artikel 651, stk. 3, og regnskaberne skal indeholde en henvisning til bevillingen.

2. Med henblik paa udfaerdigelsen af den afslutningsopgoerelse, der er naevnt i artikel 595 eller artikel 664, erstatter bogfoeringen i de i stk. 1 naevnte regnskaber henvisningen til de angivelser og dokumenter, som er omhandlet i artikel 595, stk. 3, eller artikel 664, stk. 3.

3. Toldmyndighederne skal ud fra regnskaberne for aktiv foraedling eller regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol til enhver tid kunne kontrollere den noejagtige situation for alle varer eller produkter, der er henfoert under en af de paagaeldende procedurer.

Artikel 542

1. Henfoersel af varer under proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol paa det tidspunkt, hvor varerne tilfoeres toldoplaget, foretages efter den hjemstedsordning, som er omhandlet i artikel 276.

2. Ved bogfoeringen i regnskaberne for aktiv foraedling eller regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol skal der henvises til det dokument, paa grundlag af hvilket varerne er forsendt.

Artikel 543

1. Henfoersel under proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol af varer, der er oplagt paa toldoplag, foretages efter den hjemstedsordning, der er omhandlet i artikel 276.

2. Toldoplagsproceduren afsluttes ved bogfoering i regnskaberne for aktiv foraedling henholdsvis regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol. Henvisningerne til denne bogfoering noteres i toldoplagets lagerregnskab.

Artikel 544

1. Henfoersel under toldoplagsproceduren af foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand, der er henfoert under proceduren for aktiv foraedling i et toldoplag, eller af forarbejdningsprodukter eller varer i uforandret stand, der er henfoert under proceduren for forarbejdning under toldkontrol i et toldoplag, foretages efter den hjemstedsordning, der er omhandlet i artikel 272.

2. Proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol afsluttes ved bogfoeringen i toldoplagets lagerregnskab. Henvisninger hertil noteres i regnskaberne for aktiv foraedling henholdsvis regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol.

3. De paategninger, der er omhandlet i artikel 610 anfoeres i toldoplagets lagerregnskab.

Artikel 545

1. Naar afslutningen af proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol finder sted paa det tidspunkt, hvor foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand, henholdsvis forarbejdningsprodukter, eller varer i uforandret stand frafoeres toldoplaget til genudfoersel, anvendes den i artikel 283 omhandlede hjemstedsordning.

2. Naar afslutningen af proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol finder sted paa det tidspunkt, hvor foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand henholdsvis forarbejdningsprodukter, eller varer i uforandret stand frafoeres toldoplaget, til produkternes eller varernes overgang til fri omsaetning, anvendes den i artikel 263 til 267 omhandlede hjemstedsordning.

3. Naar afslutningen af proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol finder sted paa det tidspunkt, hvor foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand henholdsvis forarbejdningsprodukter, eller varer i uforandret stand frafoeres toldoplaget til henfoersel under en anden toldprocedure end overgang til fri omsaetning eller genudfoersel, anvendes de normale eller forenklede fremgangsmaader, der er fastsat med henblik herpaa.

4. Det er ikke noedvendigt at anfoere en anmaerkning om frafoersel fra toldoplaget af foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand eller forarbejdningsprodukter eller varer i uforarbejdet stand i lagerregnskabet for toldoplaget.

Artikel 546

Artikel 544, stk. 2, og artikel 545, stk. 2 og 4, er ikke til hinder for anvendelse af kodeksens artikel 122, 135 og 136 om beskatning af varer eller produkter, der er henfoert under proceduren for aktiv foraedling eller for forarbejdning under toldkontrol.

Artikel 547

1. For saa vidt transaktionernes korrekte gennemfoerelse ikke paavirkes, tillader toldmyndighederne, at ikke-faellesskabsvarer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, oplagres i samme lageranlaeg sammen med indfoerselsvarer eller foraedlingsprodukter, der er henfoert under proceduren for aktiv foraedling.

2. Naar en vare faar status som vare henfoert under toldoplagsproceduren eller foraedlingsprodukt eller vare i uforandret stand henfoert under proceduren for aktiv foraedling, bliver varen omfattet af samtlige bestemmelser, der gaelder for den paagaeldende procedure, herunder reglerne vedroerende beskatning og opkraevning af udligningsrenter.

3. Artikel 524, stk. 2, og artikel 528, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

Afdeling 8

Informationsudveksling

Artikel 548

Med henblik paa anvendelse af dette kapitel underretter medlemsstaterne Kommissionen om, hvilke generelle foranstaltninger de traeffer med hensyn til:

- udpegelsen af toldmyndigheder i medfoer af artikel 509

- kodeksens artikel 104

- kodeksens artikel 106, stk. 3

- artikel 513, stk. 3.

Kommissionen offentliggoer disse oplysninger i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C.

KAPITEL 3

Proceduren for aktiv foraedling

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 549

I dette kapitel forstaas ved:

a) hovedforaedlingsprodukter: foraedlingsprodukter til hvis fremstilling der er meddelt bevilling til proceduren for aktiv foraedling

b) biforaedlingsprodukter: andre foraedlingsprodukter end hovedforaedlingsprodukter, som noedvendigvis er et resultat af foraedlingsprocessen

c) svind: den del af indfoerselsvarerne, som tilintetgoeres eller forsvinder under foraedlingsprocessen, isaer ved processer som fordampning, toerring, udslip i form af gas eller udloeb i skyllevand

d) maengdenoeglemetoden: fordeling af indfoerselsvarerne paa de forskellige foraedlingsprodukter i forhold til maengden af naevnte varer

e) vaerdinoeglemetoden: fordeling af indfoerselsvarerne paa de forskellige foraedlingsprodukter i forhold til foraedlingsprodukternes vaerdi

f) forarbejdere: de personer, som udfoerer alle foraedlingsprocesserne eller en del af dem

g) aekvivalensordningen: den ordning, hvorved det i medfoer af kodeksens artikel 115, stk. 1, litra a), tillades, at foraedlingsprodukter fremstilles af aekvivalente varer, som skal opfylde de i artikel 569, stk. 1, fastsatte betingelser

h) forudgaaende udfoersel: den ordning, hvorved det i medfoer af kodeksens artikel 115, stk. 1, litra b), tillades, at foraedlingsprodukter, der er fremstillet af aekvivalente varer, udfoeres fra Faellesskabets toldomraade forud for indfoerselsvarernes henfoersel under proceduren efter suspensionsordningen

i) tresidet procedure: den ordning, hvorved henfoersel af indfoerselsvarer henfoeres under proceduren i Faellesskabet ved et andet toldsted end det, hvor den forudgaaende udfoersel af foraedlingsprodukterne har fundet sted

j) genudfoerselsfrist: den frist, inden for hvilken foraedlingsprodukterne skal vaere angivet til en af de bestemmelser eller anvendelser, der er tilladt efter kodeksens artikel 89

k) maanedlig opgoerelse: anvendelse af kodeksens artikel 118, stk. 2, andet afsnit, paa de genudfoerselsfrister, som begynder i loebet af en given kalendermaaned

l) kvartalsvis opgoerelse: anvendelse af kodeksens artikel 118, stk. 2, andet afsnit, paa de genudfoerselsfrister, som begynder i loebet af et givet kvartal.

Artikel 550

De varer, som kodeksens artikel 114, stk. 2, litra d), finder anvendelse paa, er anfoert i bilag 74.

Afdeling 2

Bevilling til proceduren - normal fremgangsmaade

Artikel 551

1. Der meddeles kun bevilling til suspensionsordningen, naar der foreligger en konkret hensigt om genudfoersel af hovedforaedlingsprodukter fra Faellesskabets toldomraade. I saa fald kan ordningen bevilliges for alle varer til foraedling.

2. Der meddeles kun bevilling til tilbagebetalingsordningen i de i kodeksens artikel 124 omhandlede tilfaelde, saafremt der er mulighed for at udfoere hovedforaedlingsprodukterne fra Faellesskabets toldomraade.

3. Er betingelserne for meddelelse af bevilling til den ene eller den anden ordning opfyldt, kan ansoegeren anmode om bevilling enten til suspensionsordningen eller til tilbagebetalingsordningen.

Artikel 552

1. De i kodeksens artikel 117, litra c), omhandlede oekonomiske forudsaetninger anses isaer for at vaere opfyldt i foelgende tilfaelde:

a) naar det drejer sig om en af foelgende foraedlingsprocesser med dertil hoerende koder:

i) processer, der udfoeres som led i en loenforarbejdningskontrakt, der er indgaaet med en person etableret i et tredjeland. Ved loenforarbejdning forstaas enhver foraedling, der udfoeres efter forskrifter fra en uden for Faellesskabets toldomraade etableret ordregiver og for dennes regning og i almindelighed alene mod betaling af udgifterne ved forarbejdning af indfoerselsvarer, der direkte eller indirekte stilles til bevillingshaverens raadighed (kode 6201);

ii) processer, hvortil der benyttes varer uden erhvervsmaessig karakter (kode 6202)

iii) reparationer, herunder istandsaettelse og justering (kode 6301)

iv) saedvanlige behandlinger, der tjener til at sikre varernes bevarelse, forbedre deres udseende eller handelskvalitet eller at forberede deres distribution eller videresalg (kode 6302)

v) processer, der vedroerer varer, hvis vaerdi for hver vareart henhoerende under en ottecifret KN-kode, der skal indfoeres i henhold til en bevilling, for hver ansoeger pr. kalenderaar ikke overstiger 200 000 ECU, uanset hvor mange forarbejdere, der er involveret i foraedlingsprocessen.

For varer eller produkter, der er anfoert paa listen i bilag 75, fastsaettes denne vaerdi dog til 100 000 ECU. Vaerdien er varernes toldvaerdi anslaaet paa grundlag af de elementer, der kendes, og de dokumenter, der forelaegges ved indgivelsen af ansoegningen.

Anvendelsen af dette nummer kan suspenderes for en bestemt indfoerselsvare efter udvalgsproceduren (kode 6400)

b) naar varer, der svarer til de varer, der skal gennemgaa foraedlingsprocesserne, ikke fremstilles i Faellesskabet (kode 6101).

Ved »tilsvarende varer« forstaas varer, der henhoerer under samme ottecifrede kode i Den Kombinerede Nomenklatur, og som har samme handelskvalitet og tekniske egenskaber, vurderet paa baggrund af de foraedlingsprodukter, der skal fremstilles

c) naar tilsvarende varer, som defineret under litra b), ikke fremstilles i Faellesskabet i tilstraekkelig maengde (kode 6102)

d) naar tilsvarende varer, som defineret under litra b), ikke kan stilles til raadighed for ansoegeren inden for rimelige frister af producenter etableret i Faellesskabet. Fristerne anses ikke for rimelige, hvis producenter etableret i Faellesskabet ikke er i stand til at stille tilsvarende varer til raadighed for forarbejderen inden for den frist, der er noedvendig, for at denne kan gennemfoere den paataenkte transaktion, skoent de rettidig er blevet anmodet herom (kode 6103)

e) naar tilsvarende varer, som defineret under litra b), er til raadighed i Faellesskabet, men ikke kan anvendes af en af foelgende grunde:

i) fordi prisen goer det oekonomisk umuligt at gennemfoere den paataenkte transaktion (kode 6104).

For at vurdere, hvorvidt prisen paa de tilsvarende varer, der fremstilles i Faellesskabet, goer det oekonomisk umuligt at gennemfoere den paataenkte transaktion, tages der bl.a. hensyn til de i Faellesskabet fremstillede varers indvirkning paa foraedlingsproduktets kostpris, og dermed paa afsaetningen af produktet paa tredjelandsmarkedet, paa grundlag af:

- dels prisen paa den ufortoldede vare, der skal gennemgaa foraedlingsprocesserne, og prisen paa tilsvarende varer, som fremstilles inden for Faellesskabet, med fradrag af de interne afgifter, som er tilbagebetalt, eller som skal tilbagebetales ved udfoersel, og under hensyntagen til de restitutioner og andre beloeb, som er fastsat inden for rammerne af den faelles landbrugspolitik.

Ved ovennaevnte prissammenligning tages der ligeledes hensyn til salgsbetingelserne, herunder betalingsbetingelserne og de paataenkte leveringsbetingelser for faellesskabsvarerne

- dels den pris, som kan opnaas for foraedlingsproduktet paa tredjelandsmarkedet, ud fra handelskorrespondancen eller andre oplysninger

ii) fordi de hverken har den kvalitet eller de egenskaber, der er noedvendige for, at forarbejderen kan fremstille de oenskede foraedlingsprodukter (kode 6105)

iii) fordi de ikke er i overensstemmelse med de krav, som koeberen af foraedlingsprodukterne i tredjelandet har stillet (kode 6106)

iv) fordi foraedlingsprodukterne skal fremstilles paa grundlag af indfoerselsvarer for at sikre overholdelsen af bestemmelserne om beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret (kode 6107)

f) naar bevillingsansoegeren, for saa vidt angaar en slags varer, der skal henfoeres under proceduren inden for et naermere bestemt tidsrum:

i) i loebet af det samme tidsrum og for saa vidt angaar de varer, som indgaar i foraedlingsprodukterne, daekker 80% af sit samlede behov med tilsvarende varer som defineret i litra b), der er fremstillet i Faellesskabet; anvendelse af denne bestemmelse er betinget af, at bevillingsansoegeren forelaegger dokumentation, som over for toldmyndigheden godtgoer, at de planlagte indkoeb af varer fremstillet i Faellesskabet med rimelighed kan forventes at finde sted. Denne dokumentation, som vedlaegges bevillingsansoegningen, kan f.eks. vaere kopier af handelsdokumenter eller administrative dokumenter vedroerende indkoeb i en tidligere vejledende periode eller vedroerende ordrer eller overslag over indkoeb for det paagaeldende tidsrum.

Toldmyndighederne efterproever i givet fald rigtigheden af denne procentdel ved udloebet af dette tidsrum, jf. dog kodeksens artikel 87, stk. 2, (kode 7001)

ii) for samme slags varer soeger at sikre sig mod reelle forsyningsvanskeligheder, som der over for toldmyndighederne er foert tilstraekkeligt bevis for, hvis den andel af forsyningerne, der er varer fremstillet i Faellesskabet, er lavere end den under nr. i) angivne procentandel (kode 7002)

iii) over for toldmyndighederne foerer bevis for, at han har gjort, hvad der var muligt for at tilvejebringe de varer, der skal foraedles, i form af varer fremstillet i Faellesskabet, uden at nogen producent i Faellesskabet har afgivet bud (kode 7003)

iv) producerer civile luftfartoejer, som skal leveres til luftfartselskaber (kode 7004)

v) foretager reparationer, aendringer eller ombygninger af civile luftfartoejer (kode 7005).

2. Stk. 1, litra f), nr. i), finder ikke anvendelse paa varer, der henhoerer under Traktatens bilag II.

3. Ansoegeren angiver i sin ansoegning grundene til, at de oekonomiske forudsaetninger kan anses for at vaere opfyldt i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 553

1. Mener ansoegeren i ekstraordinaere tilfaelde, at de oekonomiske forudsaetninger er opfyldt af andre grunde end omhandlet i artikel 552, anfoerer han disse grunde i sin ansoegning (kode 8000).

2. Finder toldmyndighederne, at de oekonomiske forudsaetninger er opfyldt i andre tilfaelde end dem, der er naevnt i artikel 552, kan der meddeles bevilling for en begraenset periode, som ikke kan overstige ni maaneder.

De oplysninger i bevillingsansoegningen, der vedroerer de oekonomiske forudsaetninger, meddeles Kommissionen i loebet af den maaned, der foelger efter meddelelsen af bevillingen, og Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Toldmyndighederne kan paa bevillingshaverens begaering forlaenge bevillingens gyldighedsperiode, saafremt der ikke i tide er vedtaget bestemmelser herom efter udvalgsproceduren.

3. Skoenner toldmyndighederne, at det er hensigtsmaessigt at indlede en konsultation paa faellesskabsplan for at sikre sig, at de oekonomiske forudsaetninger for meddelelse af bevilling er opfyldt, forelaegger den medlemsstat, hvorunder den paagaeldende toldmyndighed henhoerer, sagen for Kommissionen, som underretter de oevrige medlemsstater herom.

Finder toldmyndighederne, at der ikke boer meddeles bevilling, foer der har vaeret afholdt konsultation paa faellesskabsplan, meddeler den straks oplysningerne i ansoegningen.

Skoenner den derimod, at der kan meddeles bevilling, foer der har vaeret afholdt konsultation, kan stk. 2 anvendes med de fornoedne aendringer.

Artikel 554

I forbindelse med undersoegelsen af de oekonomiske forudsaetninger betragtes det ikke som grundlag i sig selv for meddelelse af bevilling, at:

a) faellesskabsproducenten af tilsvarende varer, som kan anvendes i foraedlingsprocessen, er en konkurrerende virksomhed til den person, som ansoeger om bevilling til aktiv foraedling,

b) disse varer kun fremstilles af en enkelt virksomhed i Faellesskabet.

Artikel 555

1. Ansoegningen udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 497 efter modellen i bilag 67/B og indgives af den person, til hvilken der i medfoer af kodeksens artikel 86, 116 og 117 kan meddeles bevilling.

2. a) Den indgives til de toldmyndigheder, der er udpeget hertil af den medlemsstat, hvor foraedlingen skal udfoeres.

b) Naar det er bestemt, at nogle af foraedlingsprocesserne skal udfoeres af ansoegeren eller for hans regning i forskellige medlemsstater, kan der ansoeges om samlet bevilling.

I saa fald skal ansoegningen, som skal indeholde alle oplysninger om processernes forloeb og om de noejagtige steder, hvor disse processer forventes gennemfoert, indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor den foerste foraedlingsproces skal udfoeres.

3. Naar foraedlingsprocesserne gennemfoeres som led i en loenforarbejdningskontrakt mellem to personer etableret i Faellesskabet, indgives ansoegningen af ordregiveren eller i dennes navn.

4. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 117, litra a), andet punktum, forstaas ved indfoersel uden erhvervsmaessig karakter indfoersel af varer som omhandlet i artikel 1, nr. 6.

Artikel 556

1. Bevilling meddeles af de myndigheder, som ansoegningen i overensstemmelse med artikel 555, stk. 2, er indgivet til, og den udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 500 efter modellen i bilag 68/B, jf. dog artikel 568.

Uanset artikel 500, stk. 3, kan toldmyndighederne i behoerigt begrundede ekstraordinaere tilfaelde meddele bevilling med tilbagevirkende gyldighed. Gyldighedstidspunktet maa dog ikke ligge forud for det tidspunkt, hvor ansoegningen blev indgivet.

2. Naar artikel 555, stk. 2, litra b), finder anvendelse, maa bevillingen kun udfaerdiges efter aftale med de toldmyndigheder, der er udpeget af de medlemsstater, hvor de i ansoegningen angivne steder er beliggende. Der benyttes foelgende fremgangsmaade:

a) Efter at have sikret sig, at de oekonomiske forudsaetninger kan anses for at vaere opfyldt for den paagaeldende proces, fremsender de toldmyndigheder, som ansoegningen er indgivet til, ansoegningen og et bevillingsforslag til toldmyndighederne i de andre beroerte medlemsstater; bevillingsforslaget skal mindst angive, hvilken udbyttesats der skal anvendes, hvilke identifikationsmidler, der er valgt, hvilke toldsteder der skal anvendes i henhold til bevillingsmodellens punkt 12 (jf. bilag 68/B), i givet fald, hvilke forenklede fremgangsmaader der skal anvendes for varernes henfoersel og overfoersel samt for afslutning af proceduren, samt hvilke regler, der skal overholdes, navnlig for at sikre underretning af kontroltoldstedet.

b) Eventuelle indsigelser fra toldmyndigheder, som har modtaget meddelelsen, skal fremsaettes hurtigst muligt, og senest to maaneder efter at ansoegningen og bevillingsforslaget er fremsendt.

c) Efter at have truffet alle foranstaltninger til at sikre betalingen af den toldskyld, der kan opstaa for indfoerselsvarerne, kan de i litra a) naevnte toldmyndigheder meddele bevillingen, saafremt de ikke inden for den i litra b) naevnte frist har modtaget nogen indsigelse mod bevillingsforslaget.

d) Den medlemsstat, der meddeler bevillingen, fremsender en kopi heraf til alle ovenfor naevnte medlemsstater.

De saaledes meddelte bevillinger gaelder kun i de ovenfor naevnte medlemsstater.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse paa de toldmyndigheder, der er udpeget til at modtage de i litra a) naevnte ansoegninger og bevillingsforslag, og Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

3. For at sikre en korrekt anvendelse af bestemmelserne om proceduren kan toldmyndighederne fastsaette, at bevillingshaveren for at lette kontrollen skal foere et produktionsregnskab, i det foelgende benaevnt »regnskab for aktiv foraedling«, der viser maengderne af de indfoerselsvarer, der er henfoert under proceduren, og af de fremkomne foraedlingsprodukter samt alle oplysninger, der er noedvendige for at foelge foraedlingsprocesserne og foretage en korrekt fastsaettelse af de importafgifter, der eventuelt skal betales.

Regnskab for aktiv foraedling skal stilles til raadighed for kontroltoldstedet, for at dette kan foretage enhver kontrol, der er noedvendig for at sikre, at proceduren afvikles korrekt. Hvis foraedlingsprocesserne finder sted i flere virksomheder, skal regnskaberne til enhver tid vise oplysninger om anvendelsen af proceduren for hver enkelt virksomhed.

Saafremt ansoegerens forretningsregnskaber tillader kontrol af proceduren, anerkender toldmyndighederne disse som ligestillet med de i foerste afsnit omhandlede regnskaber for aktiv foraedling.

Artikel 557

Saafremt artikel 556, stk. 2, ikke finder anvendelse, og hvis foraedlingsprodukterne skal fremstilles af andre foraedlingsprodukter, der er fremstillet i henhold til en allerede meddelt bevilling, fremsaetter den person, som gennemfoerer eller lader de paa hinanden foelgende foraedlingsprocesser gennemfoere, en ny ansoegning i overensstemmelse med bilag 67/B og anfoerer heri en henvisning til den allerede meddelte bevilling. I saa fald anses de oekonomiske forudsaetninger for at vaere opfyldt, og der foretages ingen ny undersoegelse (kode 6303).

Artikel 558

1. Toldmyndighederne fastsaetter bevillingens gyldighedsperiode under hensyn til de oekonomiske forudsaetninger og ansoegerens saerlige behov.

Overstiger gyldighedsperioden to aar, goeres de forudsaetninger, hvorunder bevillingen er meddelt, periodisk til genstand for fornyet undersoegelse i overensstemmelse med de i bevillingen fastsatte frister.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan gyldighedsperioden for bevilling til anvendelse af proceduren for de i artikel 560, stk. 2, omhandlede produkter ikke overstige tre maaneder.

Artikel 559

1. Ved meddelelsen af bevillingen fastsaetter toldmyndighederne i overensstemmelse med kodeksens artikel 118 en frist for, hvornaar foraedlingsprodukterne skal vaere genudfoert, idet den tager hensyn til dels den frist, der er noedvendig til gennemfoerelse af foraedlingsprocesserne, som den fremgaar af bevillingen for en bestemt maengde og de maengder indfoerselsvarer, der er bevilliget til proceduren, dels den frist, der er noedvendig til at foraedlingsprodukterne kan angives til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

2. Naar omstaendighederne berettiger dertil, kan genudfoerselsfristen forlaenges, selv efter udloebet af den oprindeligt fastsatte frist.

Artikel 560

1. Genudfoerselsfristen kan ikke overstige seks maaneder for landbrugsprodukter af samme art som dem, der er omhandlet i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80, saafremt disse produkter skal genudfoeres i form af forarbejdede produkter eller i form af de i artikel 2, litra b) eller c), i naevnte forordning omhandlede varer, jf. dog stk. 2.

2. For de produkter, der er omhandlet i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 (20), og som er bestemt til fremstilling af produkter, der er omhandlet i den naevnte artikel, eller af varer, der er opfoert i bilaget til naevnte forordning, kan genudfoerselsfristen dog ikke overstige fire maaneder.

(20) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

Artikel 561

1. Ved forudgaaende udfoersel fastsaetter toldmyndighederne den i kodeksens artikel 118, stk. 3, omhandlede frist under hensyntagen til den tid, der er noedvendig for forsyningen med indfoerselsvarerne og disses transport til Faellesskabet.

2. Den i stk. 1 omhandlede frist kan ikke overstige

- tre maaneder for varer, der er omfattet af en prisreguleringsordning

- gyldighedsperioden for den importlicens, der er udstedt i henhold til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2630/81 (21) for raasukker henhoerende under KN-kode 1701 11 eller 1701 12

(21) EFT nr. L 258 af 11. 9. 1981, s. 16.

- seks maaneder for alle andre varer. Saafremt bevillingshaveren fremsaetter behoerigt begrundet anmodning herom, kan fristen dog forlaenges, men den samlede frist kan ikke overstige tolv maaneder. Naar omstaendighederne taler derfor, kan forlaengelse ske selv efter udloebet af den oprindeligt fastsatte frist.

Artikel 562

1. De i artikel 559 og 560 omhandlede frister loeber fra datoen for antagelsen af angivelsen til varernes henfoersel under proceduren eller af angivelsen om overgang til fri omsaetning inden for rammerne af tilbagebetalingsordningen.

2. De efter artikel 561 fastsatte frister loeber fra datoen for antagelsen af udfoerselsangivelsen.

Artikel 563

1. Tilladelse til maanedlig eller kvartalsvis opgoerelse gives af de toldmyndigheder, der er bemyndiget hertil af den medlemsstat, hvor der ansoeges om bevilling, naar det kan forventes, at indfoerselsvarerne henfoeres under proceduren med henblik paa at undergaa foraedlingsprocesser og blive genudfoert i form af foraedlingsprodukter med en saadan regelmaessighed, at der kan paaregnes rimeligt konstante genudfoerselsfrister.

2. I tilfaelde af maanedlig opgoerelse udloeber alle genudfoerselsfrister, som begynder i en given maaned, ved udgangen af den kalendermaaned, i hvilken genudfoerselsfristen for den sidste henfoersel under proceduren i den paagaeldende maaned udloeber.

3. I tilfaelde af kvartalsvis opgoerelse udloeber alle genudfoerselsfrister, som begynder i et givet kvartal, ved udgangen af det kvartal, i hvilket genudfoerselsfristen for den sidste henfoersel under proceduren i det paagaeldende kvartal udloeber.

4. Maanedlig eller kvartalsvis opgoerelse foretages som vist i de i bilag 76 anfoerte eksempler.

Artikel 564

1. Naar der gives tilladelse til maanedlig opgoerelse for de i artikel 560, stk. 1, omhandlede landbrugsprodukter, udloeber de i artikel 563, stk. 2, omhandlede genudfoerselsfrister senest ved udgangen af den femte kalendermaaned efter den maaned, opgoerelsen vedroerer.

2. Naar der gives tilladelse til maanedlig opgoerelse for de i artikel 560, stk. 2, omhandlede landbrugsprodukter, udloeber de naevnte frister senest ved udgangen af den fjerde maaned efter den maaned, opgoerelsen vedroerer.

3. Naar der gives tilladelse til kvartalsvis opgoerelse for de i artikel 560, stk. 1, omhandlede landbrugsprodukter, udloeber de i artikel 563, stk. 3, omhandlede genudfoerselsfrister senest ved udgangen af det kvartal, som foelger efter det kvartal, opgoerelsen vedroerer.

4. Der kan ikke gives tilladelse til kvartalsvis opgoerelse for de i artikel 560, stk. 2, omhandlede produkter.

Artikel 565

De i artikel 563 og 564 omhandlede frister loeber fra datoen for antagelsen af angivelsen om varernes henfoersel under proceduren.

Artikel 566

1. Udbyttesatsen som defineret i kodeksens artikel 114, stk. 2, litra e), eller den i kodeksens artikel 119 omhandlede maade for fastsaettelse heraf, fastlaegges saa vidt muligt paa grundlag af produktionsoplysninger, og den skal fremgaa af forarbejderens virksomhedsregnskaber, jf. dog artikel 567.

2. Udbyttesatsen eller fastsaettelsesmaaden fastlaegges efter stk. 1, dog kan toldmyndighederne eventuelt verificere den efterfoelgende.

Artikel 567

1. For at de i stk. 2 omhandlede udbyttesatser kan anvendes, skal indfoerselsvarerne vaere af sund, saedvanlig handelskvalitet og svare til den standardkvalitet, der eventuelt er fastsat i faellesskabsforskrifterne.

2. Naar processerne under aktiv foraedling vedroerer de indfoerselsvarer, der er anfoert i kolonne 1 i bilag 77 og resulterer i opnaaelse af de i kolonne 3 og 4 omhandlede foraedlingsprodukter, anvendes de faste udbyttesatser, der er anfoert i kolonne 5.

Afdeling 3

Bevilling til proceduren - forenklet fremgangsmaade

Artikel 568

1. Denne artikel finder anvendelse, saafremt foraedlingsprocesserne gennemfoeres i én og samme medlemsstat, undtagen i de tilfaelde, hvor aekvivalensordningen benyttes.

2. Naar de i kodeksens artikel 76 omhandlede forenklede fremgangsmaader for henfoersel under proceduren ikke finder anvendelse, og det drejer sig om de i artikel 552, stk. 1, litra a), omhandlede tilfaelde, tillader det toldsted, der er bemyndiget af toldmyndighederne til at meddele bevilling efter forenklet fremgangsmaade, at indgivelse af angivelsen om henfoersel under proceduren som led i suspensionsordningen eller angivelsen til overgang til fri omsaetning som led i tilbagebetalingsordningen samtidig goer det ud for ansoegning om bevilling.

I saa fald gaelder antagelsen af denne angivelse som bevilling, men antagelsen heraf er under alle omstaendigheder undergivet de samme betingelser som meddelelse af bevilling.

3. En angivelse, der forelaegges paa de i stk. 2 naevnte vilkaar, skal vaere ledsaget af et dokument, der er udfaerdiget af klarereren, og som indeholder foelgende oplysninger, for saa vidt som disse er noedvendige og ikke kan anfoeres i rubrik 44 i den formular, der benyttes til de i stk. 2 omhandlede angivelser:

a) navn eller firmanavn samt adressen paa bevillingsansoegeren, hvis der er tale om en anden person end klarereren

b) forarbejderens navn eller firmanavn samt adresse, naar det drejer sig om en anden person end ansoegeren eller klarereren

c) foraedlingsprocessens art

d) foraedlingsprodukternes handelsbetegnelse og/eller tekniske betegnelse

e) udbyttesatsen eller, i givet fald, fastsaettelsesmaaden for denne sats

f) den paaregnede genudfoerselsfrist

g) det sted, hvor foraedlingsprocessen paataenkes gennemfoert.

Bestemmelserne i artikel 498 finder tilsvarende anvendelse.

4. Bestemmelserne i artikel 502 finder tilsvarende anvendelse.

Afdeling 4

AEkvivalensordningen og forudgaaende udfoersel

Underafdeling 1

AEkvivalensordningen i forbindelse med suspensionsordningen og tilbagebetalingsordningen

Artikel 569

1. For at aekvivalensordningen kan anvendes, skal de aekvivalente varer henhoere under samme ottecifrede kode i Den Kombinerede Nomenklatur, vaere af samme handelsmaessige kvalitet og have de samme tekniske egenskaber som indfoerselsvarerne, jf. dog stk. 2 og artikel 570, stk. 2.

2. For de i bilag 78 omhandlede varer finder de saerlige bestemmelser i naevnte bilag anvendelse.

3. AEkvivalensordningen kan kun anvendes, naar der er anmodet herom i ansoegningen, og naar det specificeres naermere i bevillingen, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger er faelles for de aekvivalente varer og indfoerselsvarerne, samt hvilke midler der anvendes til at kontrollere dem.

4. Naar bevillingen tillader anvendelse af aekvivalensordningen, anfoeres det heri, hvilke specifikke kontrolforanstaltninger der er truffet for at sikre, at bestemmelserne vedroerende ordningen overholdes.

5. Naar det ikke er angivet i bevillingen, at aekvivalensordningen kan anvendes, og bevillingshaveren oensker at anvende ordningen, indgiver han en ansoegning om aendring af den bevilling, der oprindeligt er meddelt. Ansoegningen udfaerdiges paa samme betingelser som omhandlet i artikel 497.

Artikel 570

1. Naar omstaendighederne berettiger dertil, tillader toldmyndighederne, at de aekvivalente varer kan vaere paa et mere fremskredet produktionstrin end indfoerselsvarerne, forudsat at den overvejende del af den foraedlingsproces, som de aekvivalente varer gennemgaar, sker i bevillingshaverens virksomhed, eller i en virksomhed, hvor naevnte forarbejdning foretages for dennes regning.

2. Den paagaeldende skal altid goere det muligt for toldmyndighederne at identificere de i artikel 569, stk. 1, naevnte oplysninger, inden han kan benytte aekvivalensordningen.

Artikel 571

1. Den aendring af den toldmaessige stilling, der er omhandlet i EF-toldkodeksens artikel 115, stk. 3, indtraeder ved anvendelse af aekvivalensordningen uden forudgaaende udfoersel for indfoerselsvarerne og de aekvivalente varer paa det tidspunkt, hvor afslutningsangivelsen antages. Afsaetter bevillingshaveren indfoerselsvarerne paa Faellesskabets marked, enten i form af varer i uforandret stand eller i form af foraedlingsprodukter, inden proceduren er afsluttet, indtraeder aendringen af den toldmaessige stilling for indfoerselsvarerne og de aekvivalente varer dog paa afsaetningstidspunktet.

2. Den i stk. 1 omhandlede aendring af den toldmaessige stilling aendrer ikke de udfoerte varers oprindelse.

3. Saafremt varer i uforandret stand eller foraedlingsprodukter er blevet fuldstaendig tilintetgjort eller er gaaet uigenkaldeligt tabt, fastsaettes den del af indfoerselsvarerne, der er tilintetgjort eller gaaet tabt, i forhold til indfoerselsvarernes andel af beholdningerne af varer af samme art i bevillingshaverens virksomhed paa det tidspunkt, hvor tilintetgoerelsen eller tabet fandt sted, medmindre bevillingshaveren foerer bevis for den faktiske maengde af de tilintetgjorte eller tabte indfoerselsvarer.

Underafdeling 2

Forudgaaende udfoersel i forbindelse med suspensionsordningen

Artikel 572

1. Naar ordningen med forudgaaende udfoersel anvendes i forbindelse med suspensionsordningen, finder artikel 569, 570 og 571, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

2. Den aendring af den toldmaessige stilling, der er omhandlet i EF-toldkodeksens artikel 115, stk. 3, indtraeder ved anvendelse af forudgaaende udfoersel:

- for de udfoerte foraedlingsprodukter paa det tidspunkt, hvor udfoerselsangivelsen antages, og paa betingelse af at indfoerselsvarerne henfoeres under proceduren

- for indfoerselsvarerne og de aekvivalente varer paa tidspunktet for frigivelsen af de indfoerselsvarer, der er omfattet af en angivelse til henfoersel under proceduren.

Afdeling 5

Bestemmelser, der finder anvendelse i forbindelse med suspensionsordningen

Underafdeling 1

Henfoersel af varer under proceduren

Artikel 573

1. De fastsatte fremgangsmaader for henfoersel af varer under proceduren for aktiv foraedling, suspensionsordningen, finder anvendelse paa indfoerselsvarerne, herunder som led i aekvivalensordningen med eller uden forudgaaende udfoersel.

2. De aekvivalente varer, der anvendes som led i aekvivalensordningen med eller uden forudgaaende udfoersel er ikke undergivet de fremgangsmaader, der gaelder for henfoersel under proceduren, jf. dog artikel 570, stk. 2.

a) Normal fremgangsmaade

Artikel 574

1. Undtagen naar artikel 568 finder anvendelse, skal angivelsen om indfoerselsvarernes henfoersel under proceduren for aktiv foraedling, suspensionsordningen, indgives til et af de henfoerselstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Finder artikel 568 anvendelse, indgives den i stk. 1 omhandlede angivelse til et af de bemyndigede toldsteder.

Artikel 575

1. Den i artikel 574 omhandlede angivelse skal afgives efter bestemmelserne i artikel 198 til 252.

2. Varebeskrivelsen i den i stk. 1 omhandlede angivelse skal svare til specifikationerne i bevillingen, jf. dog artikel 568.

Benyttes aekvivalensordningen, skal oplysningerne i angivelsen vaere tilstraekkelig praecise til, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 569, stk. 1, kan identificeres.

3. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 62, stk. 2, skal angivelsen om henfoersel under proceduren vaere vedlagt de dokumenter, der er fastsat i artikel 220, og naar der goeres brug af den tresidede procedure, vedlaegges et INF 5 paa de i artikel 604 fastsatte betingelser, undtagen naar artikel 605 finder anvendelse.

b) Forenklede fremgangsmaader

Artikel 576

1. De forenklede fremgangsmaader, der er omhandlet i kodeksens artikel 76 finder anvendelse som fastsat i artikel 275 og 276.

2. Toldmyndighederne naegter tilladelse til at anvende den hjemstedsordning, der er fastsat i artikel 276 til personer, hvis regnskaber for aktiv foraedling som omhandlet i artikel 536, stk. 3, ikke kan kontrolleres.

3. Den i kodeksens artikel 76, stk. 2, omhandlede supplerende angivelse skal indgives inden for de fastsatte frister og senest paa tidspunktet for indgivelsen af afslutningsopgoerelsen.

Underafdeling 2

Afslutning af proceduren

Artikel 577

1. I medfoer af kodeksens artikel 89 afsluttes proceduren for aktiv foraedling, suspensionsordningen, for indfoerselsvarerne, naar foraedlingsprodukterne eller varerne i uforandret stand er angivet til en ny toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, og alle betingelserne for anvendelse af proceduren i oevrigt er overholdt.

Naar kodeksens artikel 115, stk. 1, litra b), finder anvendelse, afsluttes proceduren, naar den angivelse, der vedroerer ikke-faellesskabsvarerne, er blevet antaget af toldmyndighederne.

2. Med henblik paa afslutning af proceduren for aktiv foraedling sidestilles foelgende med udfoersel af foraedlingsprodukter fra Faellesskabets toldomraade:

a) levering af foraedlingsprodukter til personer, der kan nyde godt af fritagelser i medfoer af Wien-konventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser, Wien-konventionen af 24. april 1963 om konsulaere forbindelser, eller andre konsulaere konventioner eller New York-konventionen af 16. december 1969 om saerlige missioner

b) levering af foraedlingsprodukter til vaebnede styrker, der er stationeret i en medlemsstats omraade, som omhandlet i artikel 136 i Raadets forordning (EOEF) nr. 918/83

c) levering af civile luftfartoejer til luftfartsselskaber etableret i Faellesskabets toldomraade

d) reparation, aendring eller ombygning af civile luftfartoejer, der foretages som led i aktiv foraedling.

3. Proceduren afsluttes i forhold til de maengder enten af indfoerselsvarer, der svarer til de foraedlingsprodukter, som angives til en af de i stk. 1 eller 2 omhandlede anvendelser eller bestemmelser, eller af uforaedlede varer, som angives til en af disse anvendelser eller bestemmelser.

Artikel 578

Den angivelse, hvorved foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand angives til en af de toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, skal indeholde alle de noedvendige oplysninger til afslutning af proceduren.

Artikel 579

1. Hvis indfoerselsvarernes art og/eller fysiske egenskaber som foelge af haendelige begivenheder eller force majeure aendres saaledes, at det ikke er muligt at fremstille de foraedlingsprodukter, hvortil der er meddelt bevilling til aktiv foraedling, suspensionsordningen, skal bevillingshaveren underrette kontroltoldstedet om den situation, der er opstaaet.

2. Artikel 571, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for anvendelsen af artikel 9 og artikel 87, stk. 2, i kodeksen, saafremt de paagaeldende aendringer kan faa indvirkning paa opretholdelse af bevillingen eller paa dens indhold.

4. Bestemmelserne i naervaerende artikel finder tilsvarende anvendelse paa foraedlingsprodukter.

Artikel 580

1. De omstaendigheder, der berettiger til at lade varer i uforandret stand eller hovedforaedlingsprodukter overgaa til fri omsaetning, anses for at vaere til stede, hvis den paagaeldende erklaerer, at han ikke kan give disse varer eller produkter en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, der giver mulighed for ikke at undergive dem importafgifter.

2. Toldmyndighederne kan give en samlet tilladelse til overgang til fri omsaetning. Tilladelsen gives kun, saafremt andre faellesskabsbestemmelser vedroerende overgang til fri omsaetning ikke er til hinder herfor.

3. Indfoerselsvarerne kan sendes paa faellesskabsmarkedet, enten i form af foraedlingsprodukter eller i form af varer i uforandret stand, uden at formaliteterne i forbindelse med overgang til fri omsaetning er blevet opfyldt paa det tidspunkt, hvor varerne sendes paa markedet.

De varer, der saaledes sendes paa markedet, anses ikke, for saa vidt angaar anvendelsen af stk. 4, for at have faaet en af de i kodeksens artikel 89 omhandlede bestemmelser eller anvendelser.

4. Indfoerselsvarer - hvad enten der er tale om foraedlingsprodukter eller om varer i uforandret stand - som er omfattet af en samlet tilladelse til overgang til fri omsaetning, og som ikke ved udloebet af den - i givet fald efter artikel 561 - fastsatte genudfoerselsfrist har faaet en af de i kodeksens artikel 89 omhandlede toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, betragtes som overgaaet til fri omsaetning, og angivelsen om overgang til fri omsaetning betragtes som indgivet og antaget, og varerne som frigivet ved fristens udloeb.

5. De varer, der er sendt paa faellesskabsmarkedet efter stk. 3, anses som faellesskabsvarer straks herefter.

Artikel 581

Uden at dette udelukker anvendelsen af forenklede fremgangsmaader, skal alle foraedlingsprodukter eller alle varer i uforandret stand, der skal angives til en tilladt toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, frembydes paa afslutningstoldstedet og undergives de toldformaliteter, der er fastsat for den paagaeldende bestemmelse eller anvendelse i henhold til de almindelige bestemmelser herom.

Kontroltoldstedet kan dog tillade, at de paagaeldende produkter eller de paagaeldende varer frembydes paa et andet toldsted end det i foerste afsnit omhandlede.

a) Normal fremgangsmaade

Artikel 582

1. Undtagen hvis artikel 568 finder anvendelse, skal angivelsen om afslutning af proceduren for aktiv foraedling, suspensionsordningen, indgives til et af de afslutningstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Naar artikel 568 finder anvendelse, indgives den i stk. 1 omhandlede angivelse til det toldsted, der har meddelt bevillingen.

3. Kontroltoldstedet kan dog tillade, at den i stk. 1 omhandlede angivelse forelaegges for et andet toldsted end dem, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

Artikel 583

1. Den i artikel 582 omhandlede angivelse foretages efter de bestemmelser, der er fastsat for den paagaeldende toldmaessige bestemmelse eller anvendelse.

2. Varebeskrivelsen for foraedlingsprodukterne eller de uforaedlede varer i den stk. 1 omhandlede angivelse skal svare til de specifikationer, der er anfoert i bevillingen.

3. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 62, stk. 2, vedlaegges afslutningsangivelsen de dokumenter, hvis fremlaeggelse er noedvendig for henfoersel af varerne under den oenskede procedure, og som er fastsat i artikel 218 til 221.

b) Forenklede fremgangsmaader

Artikel 584

De i kodeksens artikel 76 fastsatte forenklede fremgangsmaader finder anvendelse som fastsat i artikel 278.

c) Beskatningsbestemmelser

Artikel 585

1. Saafremt indfoerselsvarerne er olivenolie henhoerende under KN-kode 1509 eller 1510, og det er tilladt at lade disse varer overgaa til fri omsaetning enten i uforandret stand eller i form af foraedlingsprodukter henhoerende under KN-kode 1509 90 00 eller 1510 00 90, opkraeves:

- den landbrugsafgift, der er anfoert i den importlicens, som er udstedt i henhold til licitationsproceduren, jf. dog artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3136/78 (22)

(22) EFT nr. L 370 af 30. 12. 1978, s. 72.

eller

- den sidste minimumslandbrugsafgift, der er fastsat af Kommissionen inden datoen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsaetning, naar den i artikel 6 i naevnte forordning omhandlede licens forelaegges, eller naar den maengde, der overgaar til fri omsaetning, er paa 100 kg eller derunder.

2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse, naar indfoerselsvarerne er oliven henhoerende under KN-kode 0709 90 39 eller 0711 20 90, og overgang til fri omsaetning er tilladt for foraedlingsprodukter henhoerende under KN-kode 1509 90 00 eller 1510 00 90.

Artikel 586

Saafremt varer i uforandret stand eller foraedlingsprodukter overgaar til fri omsaetning i en anden medlemsstat end den, hvor varerne er blevet henfoert under proceduren, skal den medlemsstat, hvor overgangen til fri omsaetning sker, opkraeve de importafgifter, der er angivet i det i artikel 611 naevnte INF 1, saaledes som det er foreskrevet.

Artikel 587

1. Naar foraedlingsprodukterne overgaar til fri omsaetning, og toldskyldens stoerrelse fastsaettes paa grundlag af de beskatningselementer, der i overensstemmelse med kodeksens artikel 121 gaelder for indfoerselsvarerne, skal rubrik 15, 16, 34, 41 og 42 i angivelsen vedroere varerne i uforandret stand.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal dog ikke gives, naar det i artikel 611 omhandlede INF 1 eller et dokument, der indeholder samme oplysninger som INF 1, er vedlagt angivelsen om overgang til fri omsaetning.

Artikel 588

1. Listen over de foraedlingsprodukter, som kodeksens artikel 122, litra a), foerste led, finder anvendelse paa, og de foraedlingsprocesser, hvorved de fremkommer, er anfoert i bilag 79.

Ved anvendelsen af denne artikel sidestilles tilintetgoerelse af andre foraedlingsprodukter end dem, hvorpaa kodeksens artikel 122, litra a), foerste led, finder anvendelse, med udfoersel fra Faellesskabets toldomraade.

2. Som grundlag for fastsaettelsen af importafgifterne for de i stk. 1 omhandlede foraedlingsprodukter anvendes den dato, hvor angivelsen om overgang til fri omsaetning blev antaget.

3. Kontroltoldstedet kan tillade, at kodeksens artikel 122, litra a), foerste led, anvendes ved beskatning af affald, skrot, rester og spild, der ikke er medtaget i den i stk. 1 omhandlede liste.

Medlemsstaterne giver halvaarligt Kommissionen meddelelse om de tilfaelde, hvor dette stykke er bragt i anvendelse.

Artikel 589

1. Opstaar der toldskyld for foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand, betales der udligningsrenter af det skyldige importafgiftsbeloeb.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse:

- naar der opstaar toldskyld efter kodeksens artikel 216

- naar affald og skrot, der er fremkommet ved den i kodeksens artikel 182 omhandlede tilintetgoerelse, overgaar til fri omsaetning

- naar de i bilag 79 anfoerte biforaedlingsprodukter overgaar til fri omsaetning, for saa vidt de forholdsmaessigt svarer til den del af hovedforaedlingsprodukterne, der er blevet udfoert

- naar stoerrelsen af udligningsrenterne beregnet i henhold til stk. 4 ikke overstiger 20 ECU pr. angivelse om overgang til fri omsaetning

- i de tilfaelde, hvor bevillingshaveren anmoder om overgang til fri omsaetning og godtgoer, at det paa grund af saerlige forhold, hvor han ikke har gjort sig skyldig i forsoemmelighed eller urigtigheder, er umuligt, eller oekonomisk umuligt, at gennemfoere den tilsigtede udfoersel paa de vilkaar, han havde angivet og behoerigt dokumenteret ved indgivelsen af ansoegning om bevilling.

3. Anmodning om anvendelse af stk. 2, femte led, indgives til de toldmyndigheder, som er angivet af den medlemsstat, der har meddelt bevilling. Anmodningen kan kun modtages til behandling, hvis den er ledsaget af al den dokumentation, der kraeves for en fyldestgoerende undersoegelse af den forelagte sag.

Hvis de toldmyndigheder, der har faaet forelagt en anmodning vedroerende et beloeb, der skal laegges til grund ved beregning af udligningsrenter, og som er lig med eller under 3 000 ECU pr. afslutningsopgoerelse, konstaterer, at begrundelserne for anmodningen svarer til den i stk. 2, femte led, omhandlede situation, tillader den, at stk. 1 ikke finder anvendelse. I saa fald opbevares den paagaeldende dokumentation af toldmyndighederne i tre aar.

I alle andre tilfaelde, og for saa vidt som den agter at imoedekomme den forelagte anmodning, sender toldmyndighederne anmodningen til Kommissionen ledsaget af alle for en fyldestgoerende undersoegelse noedvendige oplysninger. Naar toldmyndighederne frigiver de paagaeldende foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand til overgang til fri omsaetning, kan denne frigivelse goeres betinget af, at der stilles sikkerhed, hvis stoerrelse fastsaettes efter stk. 4.

Kommissionen bekraefter straks modtagelsen af sagen over for den paagaeldende medlemsstat. Den medlemsstat, der har sendt anmodningen, tillader, at stk. 1 ikke finder anvendelse, hvis Kommissionen inden for en frist paa to maaneder regnet fra datoen for bekraeftelsen af modtagelsen ikke har gjort indsigelse mod fritagelsen for betalingen af renterne.

Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater om de anmodninger, den har modtaget, samt om behandlingen heraf.

4. a) De aarlige rentesatser, der skal tages i betragtning, fastsaettes af Kommissionen under hensyntagen til det aritmetiske gennemsnit af den korte rente, der er repraesentativ for hver medlemsstat i samme kalenderhalvaar aaret forud for anvendelsesperioden.

Renterne finder anvendelse paa enhver toldskyld, der er opstaaet i loebet af et kalenderhalvaar.

Den sats, der skal anvendes, er den, der gaelder for den medlemsstat, hvori foraedlingsprocesserne eller den foerste af disse processer har eller skulle have fundet sted.

Satserne offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie L, senest en maaned foer deres ikrafttraeden.

b) Renterne beregnes pr. kalendermaaned for den periode, der loeber fra den foerste dag i maaneden efter den foerste henfoersel under proceduren af de indfoerselsvarer, i forhold til hvilke afslutning af proceduren har fundet sted, og til den sidste dag i den maaned, i hvilken toldskylden opstaar.

For at forenkle fastsaettelsen af den periode, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af udligningsrenter, og, navnlig hvor det drejer sig om processer, hvor antallet af indfoerselsvarer og/eller foraedlingsprodukter bevirker, at anvendelsen af de almindelige bestemmelser er oekonomisk umulig, kan toldmyndighederne efter anmodning fra den paagaeldende tillade, at den periode, i hvilken renterne skal anvendes, baseres paa perioden for lageromsaetningshastigheden af varer, der bruges til fremstilling af foraedlingsprodukter.

Ved periode for lageromsaetningshastighed forstaas den gennemsnitlige opgoerelsesperiode fra det tidspunkt, hvor de varer, der anvendes til fremstilling af foraedlingsprodukterne, tilfoeres fabrikken til det tidspunkt, hvor de frafoeres fabrikken. Denne periode fastsaettes ved sammenligning mellem koebsprisen for det gennemsnitlige varelager, der er noedvendigt til fremstillingen af foraedlingsprodukter, og koebsprisen for den aarlige omsaetning.

Beloebet, som ganges med tolv og derefter afrundes til naermeste hele tal, svarer til det antal maaneder, for hvilke udligningsrenterne anvendes.

Toldmyndighederne tillader kun den paagaeldende forenkling, hvis det er muligt at kontrollere perioden for lageromsaetningshastigheden.

Den periode, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af udligningsrenterne, maa ikke vaere kortere end en maaned.

c) Rentebeloebet beregnes paa grundlag af importafgifterne, rentesatsen som omhandlet i litra a) og perioden efter litra b).

Artikel 590

1. I konkrete tilfaelde, og navnlig naar det drejer sig om forarbejdningsprocesser, som beroerer flere medlemsstater, kan der efter anmodning fra de paagaeldende personer anvendes forenklede metoder for beregning og bogfoering af udligningsrenterne.

2. Naar de beroerte medlemsstater har sikret sig, at de foreslaaede fremgangsmaader kan anvendes, underretter de Kommissionen herom, og denne underretter de oevrige medlemsstater. De fremgangsmaader, der er meddelt Kommissionen, kan bringes i anvendelse, medmindre denne senest to maaneder efter datoen for modtagelsen af forslaget har meddelt de beroerte medlemsstater sin indsigelse mod, at fremgangsmaaderne benyttes.

Artikel 591

1. Fordeling af indfoerselsvarerne paa foraedlingsprodukterne finder sted, naar fastsaettelsen af de importafgifter, der skal opkraeves, goer det noedvendigt. Fordeling finder ikke sted, bl.a. naar fastsaettelsen af toldskylden udelukkende sker paa grundlag af kodeksens artikel 122.

2. Beregningerne foretages efter de fordelingsmetoder, der er omhandlet i artikel 592, 593 og 594, eller efter enhver anden beregningsmetode, der giver de samme resultater.

Artikel 592

Maengdenoeglemetoden (foraedlingsprodukter) anvendes, naar der kun fremstilles en art af foraedlingsprodukter ved de paagaeldende foraedlingsprocesser. I saa fald beregnes maengden af de indfoerselsvarer, som svarer til den maengde foraedlingsprodukter, for hvilken der opstaar toldskyld, ved, at der paa de samlede maengder af disse varer anvendes en koefficient, der svarer til forholdet mellem maengden af de foraedlingsprodukter, for hvilke der opstaar toldskyld, og den samlede maengde foraedlingsprodukter.

Artikel 593

1. Maengdenoeglemetoden (indfoerselsvarer) anvendes i overensstemmelse med denne artikel, naar indfoerselsvarerne kan genfindes med alle deres bestanddele i hvert af foraedlingsprodukterne.

Ved afgoerelse af, om denne metode kan finde anvendelse, tages der ikke hensyn til svind.

Den maengde indfoerselsvarer, som er medgaaet til fremstilling af hvert enkelt foraedlingsprodukt, bestemmes ved, at der successivt paa de samlede maengder indfoerselsvarer anvendes en koefficient, som svarer til forholdet mellem maengderne af disse varer, som genfindes i hver art af foraedlingsprodukter, og de samlede maengder af disse varer, som genfindes i samtlige naevnte foraedlingsprodukter.

Maengden af indfoerselsvarer, som svarer til den maengde foraedlingsprodukter, for hvilken der opstaar en toldskyld, bestemmes ved, at der paa den maengde indfoerselsvarer, der er medgaaet til fremstilling af det naevnte produkt, beregnet i overensstemmelse med tredje afsnit, anvendes den efter artikel 592 fastsatte koefficient.

2. Uanset stk. 1 anvendes maengdenoeglemetoden (indfoerselsvarer) ogsaa ved aktiv foraedling af haard hvede til fine gryn til couscous, grove gryn og andre fine gryn.

Artikel 594

1. Vaerdinoeglemetoden anvendes i alle tilfaelde, hvor artikel 592 og 593 ikke kan finde anvendelse. Efter aftale med bevillingshaveren kan toldmyndighederne dog i forenklingsoejemed anvende maengdenoeglemetoden (indfoerselsvarer) i stedet for vaerdinoeglemetoden, naar begge metoder giver samme resultat.

2. Med henblik paa at bestemme de maengder indfoerselsvarer, som er medgaaet til fremstilling af hver art af foraedlingsprodukter, anvendes der successivt paa de samlede maengder indfoerselsvarer en koefficient, der svarer til forholdet mellem vaerdien af hvert enkelt foraedlingsprodukt og den samlede vaerdi af disse produkter, fastsat i overensstemmelse med stk. 3.

3. I henhold til kodeksens artikel 36, stk. 1, er den vaerdi af hvert af de forskellige foraedlingsprodukter, der benyttes ved anvendelsen af vaerdinoeglemetoden:

- den seneste salgspris i Faellesskabet for identiske eller lignende produkter, forudsat at prisen ikke er paavirket af en indbyrdes afhaengighed mellem koeber og saelger, eller saafremt en saadan pris ikke kendes

- den seneste pris »ab fabrik«, forudsat at prisen ikke er paavirket af en indbyrdes afhaengighed mellem koeber og saelger.

Kan vaerdien ikke fastsaettes efter bestemmelserne i foerste led, fastsaettes den af kontroltoldstedet paa et rimeligt grundlag.

4. Maengden af indfoerselsvarer, som svarer til den maengde foraedlingsprodukter, for hvilken der opstaar en toldskyld, bestemmes ved, at der paa maengden af indfoerselsvarer, der er medgaaet til fremstilling af dette produkt, beregnet i overensstemmelse med stk. 2, anvendes den i henhold til artikel 592 fastsatte koefficient.

d) Afslutningsopgoerelse

Artikel 595

1. Bevillingshaveren skal forelaegge kontroltoldstedet en afslutningsopgoerelse, jf. dog artikel 596, stk. 3.

2. Afslutningsopgoerelsen skal indeholde foelgende oplysninger:

a) henvisning til bevillingen

b) maengden for hver art indfoerselsvare, med henvisning til angivelserne om henfoersel under proceduren

c) den KN-kode, hvorunder indfoerselsvarerne henhoerer

d) indfoerselsvarernes toldvaerdi samt den importafgiftssats, der gaelder for disse varer

e) den fastsatte udbyttesats

f) foraedlingsprodukternes art, maengde og toldmaessige bestemmelse eller anvendelse med henvisning til de angivelser, i henhold til hvilke foraedlingsprodukterne er blevet angivet til en af de i kodeksens artikel 89 fastsatte toldmaessige bestemmelser eller anvendelser

g) foraedlingsprodukternes vaerdi, saafremt afslutningen finder sted paa grundlag af vaerdinoeglen

h) det importafgiftsbeloeb, der skal betales for den maengde indfoerselsvarer, der anses for at vaere overgaaet til fri omsaetning efter artikel 580, stk. 3

i) de indfoerselsvarer, der er henfoert under proceduren som led i den tresidede procedure.

3. Naar de forenklede fremgangsmaader vedroerende formaliteterne for henfoersel under og afslutning af proceduren har fundet anvendelse, benyttes som angivelser efter stk. 2 de angivelser, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, stk. 3. Det skal endvidere fremgaa af opgoerelsen, hvilken maengde vare, der anses som overgaaet til fri omsaetning i henhold til artikel 580.

Artikel 596

1. Afslutningsopgoerelsen forelaegges senest 30 dage efter udloebet af genudfoerselsfristen, i givet fald som fastsat i artikel 565. Naar der anvendes maanedlig eller kvartalsvis opgoerelse, forelaegges der en afslutningsopgoerelse for hver maaned eller hvert kvartal, som opgoerelsen vedroerer.

2. Naar der anvendes forudgaaende udfoersel, skal afslutningsopgoerelsen forelaegges senest 30 dage efter udloebet af den frist, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 561, jf. dog stk. 3 og artikel 597, stk. 4.

3. Kontroltoldstedet kan selv udarbejde afslutningsopgoerelsen inden for de i stk. 1 og 2 fastsatte frister. I saa fald foretages der en paategning af bevillingen herom.

Artikel 597

1. Importafgiftsbeloebet for de indfoerselsvarer, hvad enten der er tale om foraedlingsprodukter eller om varer i uforandret stand, der anses for at vaere overgaaet til fri omsaetning i henhold til artikel 580, stk. 3, betales senest ved forelaeggelsen af afslutningsopgoerelsen, eventuelt paa grundlag af en opsummerende angivelse.

2. Naar fastsaettelsen af importafgiftsbeloebet indebaerer en naermere bestemmelse af andre beskatningselementer for indfoerselsvarerne, skal disse elementer ogsaa fremgaa af opgoerelsen, og det samme gaelder i givet fald indfoerselsvarernes fordeling paa foraedlingsprodukterne bestemt i overensstemmelse med artikel 592, 593 og 594.

3. Bevillingshaveren stiller samtlige dokumenter, der vedroerer de varer, der anses for at vaere overgaaet til fri omsaetning i henhold til artikel 580, stk. 3, og hvis forelaeggelse er noedvendig for en korrekt anvendelse af bestemmelserne for varernes overgang til fri omsaetning, til raadighed for kontroltoldstedet.

4. Kontroltoldstedet kan tillade:

a) at den i artikel 595, stk. 1, omhandlede afslutningsopgoerelse udfaerdiges paa edb eller paa enhver anden af dette toldsted fastlagt maade

b) at afslutningsopgoerelsen udfaerdiges paa angivelsen om henfoersel under proceduren.

Artikel 598

Kontroltoldstedet paategner afslutningsopgoerelsen paa grundlag af den foretagne verifikation, meddeler om noedvendigt bevillingshaveren resultatet heraf og opbevarer opgoerelsen tillige med de dertil hoerende dokumenter i mindst tre kalenderaar fra udgangen af det aar, hvor opgoerelsen er foretaget. Det naevnte toldsted kan dog bestemme, at dokumenterne vedroerende opgoerelsen skal opbevares af bevillingshaveren. I saa fald opbevares disse dokumenter i samme tidsrum.

Artikel 599

1. Saafremt indfoerselsvarerne er blevet henfoert under proceduren i henhold til samme bevilling, men paa grundlag af flere angivelser, anses de foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand, der angives til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse for at vaere blevet fremstillet af de indfoerselsvarer, som blev henfoert under proceduren paa grundlag af de tidligste angivelser.

2. Godtgoer bevillingshaveren, at de i stk. 1 naevnte foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand er fremstillet af bestemte indfoerselsvarer, finder stk. 1 ikke anvendelse.

Underafdeling 3

Den tresidede procedure

Artikel 600

De i artikel 556 omhandlede toldmyndigheder kan kun give tilladelse til en tresidet procedure inden for rammerne af ordningen med forudgaaende udfoersel.

Artikel 601

1. Naar den tresidede procedure anvendes, benyttes det oplysningsskema, der benaevnes »INF 5«.

2. INF 5, hvortil formularen skal vaere i overensstemmelse med modellen og bestemmelserne i bilag 81, bestaar af en original og tre kopier, der forelaegges samlet for det toldsted, hvor udfoerselsformaliteterne opfyldes.

INF 5 udfaerdiges for de maengder indfoerselsvarer, som svarer til maengden af de foraedlingsprodukter, der udfoeres. Ved indfoersel i flere sendinger kan der udfaerdiges flere INF 5.

3. I tilfaelde af tyveri, bortkomst eller oedelaeggelse af INF 5 kan importoeren anmode om at faa udstedt et duplikateksemplar paa det toldsted, der har paategnet det. Dette imoedekommer anmodningen, saafremt det konstateres, at de indfoerselsvarer, for hvilke der anmodes om duplikateksemplar, er henfoert under proceduren.

Originalen og samtlige kopier af det INF 5, der udstedes, skal vaere forsynet med en af foelgende paategninger:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA.

Artikel 602

1. Naar angivelsen om udfoersel af foraedlingsprodukterne fremlaegges for det toldsted, hvor udfoerselsformaliteterne opfyldes, fremlaegges ogsaa et INF 5, der udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 601, stk. 2.

2. Saafremt udpassagen fra Faellesskabets toldomraade sker ved det toldsted, hvor udfoerselsangivelsen antages, paategner toldstedet rubrik 9 og 10 i INF 5, beholder kopi nr. 1 og afleverer originalen sammen med de andre kopier til klarereren.

Saafremt det paagaeldende toldsted ikke er kontroltoldstedet, sendes kopi nr. 1 efter paategning til sidstnaevnte toldsted.

3. Finder udpassagen fra Faellesskabets toldomraade sted ved et andet toldsted end det toldsted, hvor udfoerselsangivelsen antages, forsendes foraedlingsprodukterne ud af toldomraadet i henhold til proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse.

Rubrikken til varebeskrivelse i forsendelsesdokumentet skal indeholde en af de i artikel 610, stk. 1, omhandlede paategninger med tilfoejelse af »EX-IM«.

Saafremt naervaerende stykke finder anvendelse, udfylder det toldsted, hvor udfoerselsangivelsen antages, rubrik 9 ved at anfoere oplysningerne vedroerende T1-dokumentet samt »T1«. Udgangstoldstedet udfylder rubrik 10, sender kopi nr. 1 til kontroltoldstedet og afleverer originalen sammen med de andre kopier til klarereren.

4. De i stk. 3 omhandlede foraedlingsprodukter kan ikke faa anden bestemmelse eller anvendelse end direkte udfoersel til tredjelande.

Artikel 603

Angivelsen af det henfoerselstoldsted, hvor formaliteterne vedroerende indfoerselsvarernes henfoersel under proceduren skal opfyldes, kan aendres af kontroltoldstedet eller af det toldsted, hvor formaliteterne om indfoerselsvarernes henfoersel under proceduren faktisk opfyldes, og det paagaeldende toldsted meddeler aendringen til kontroltoldstedet.

Artikel 604

1. Angivelsen om henfoersel af indfoerselsvarerne under proceduren skal vaere ledsaget af originalen og kopi nr. 2 og 3 af INF 5.

2. Det toldsted, hvor angivelsen om henfoersel under proceduren forelaegges, angiver paa originalen og paa kopi nr. 2 og 3 af INF 5 de maengder af indfoerselsvarer, der er henfoert under proceduren, samt datoen for antagelsen af angivelsen om henfoersel under proceduren. Det sender omgaaende kopi nr. 3 til kontroltoldstedet, afleverer originalen til klarereren og beholder kopi nr. 2.

3. Naar kontroltoldstedet har modtaget kopi nr. 3, underretter det omgaaende bevillingshaveren, om hvilken maengde indfoerselsvarer der er henfoert under proceduren, samt om datoen for henfoerslen.

Artikel 605

Hvis det toldsted, hvor indfoerselsvarerne er blevet henfoert under proceduren, og det toldsted, hvor udfoerselsformaliteterne opfyldes, er beliggende i samme medlemsstat, kan toldmyndighederne fastsaette andre fremgangsmaader.

Underafdeling 4

Specifikke handelspolitiske foranstaltninger

Artikel 606

Vedroerer bevillingsansoegningen varer, der er undergivet de i artikel 607, stk. 1, litra a), omhandlede handelspolitiske foranstaltninger, skal der ikke forelaegges nogen licens, bevilling, tilladelse eller et lignende dokument i forbindelse med indgivelsen af ansoegningen.

Artikel 607

1. Saafremt der i faellesskabsretsakter er fastsat anvendelse af specifikke handelspolitiske foranstaltninger i forbindelse med:

a) varers overgang til fri omsaetning, finder disse ikke anvendelse hverken ved henfoersel af varerne under proceduren for aktiv foraedling eller under hele perioden for deres henfoersel herunder

b) varers indfoersel i Faellesskabets toldomraade, finder disse anvendelse ved indfoerselsvarernes henfoersel under proceduren for aktiv foraedling.

2. Ikke-faellesskabsvarer kan ogsaa henfoeres under proceduren med anvendelse af suspensionsordningen, selv om der ikke skal betales importafgifter for disse varer:

a) med det formaal, at de handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder for disse varer, ved overgang til fri omsaetning, ikke bringes i anvendelse

b) med det formaal, at de handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder ved udfoersel for de paagaeldende varer i uforandret stand eller for foraedlingsprodukterne, ikke bringes i anvendelse, uden at dette dog beroerer de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder ved udfoersel af varer med oprindelse i Faellesskabet.

3. Ved anvendelse af stk. 1, litra a), eller stk. 2 skal der ikke forelaegges nogen licens, bevilling, tilladelse eller andet dokument i forbindelse med henfoerslen under proceduren.

Artikel 608

Med forbehold af de gaeldende bestemmelser paa omraadet sker genudfoersel af ikke-faellesskabsvarer, der er henfoert under proceduren, uden anvendelse af de handelspolitiske foranstaltninger ved udfoersel, der er fastsat for varerne i uforandret stand eller foraedlingsprodukterne, uden at dette dog beroerer de handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder ved udfoersel af varer med oprindelse i Faellesskabet.

Artikel 609

1. Indfoerselsvarers overgang til fri omsaetning, enten i form af varer i uforandret stand eller i form af andre foraedlingsprodukter end de biforaedlingsprodukter, der er anfoert i bilag 79, er betinget af, at toldmyndighederne anvender de handelspolitiske foranstaltninger, der er gaeldende for indfoerselsvarerne paa det tidspunkt, hvor angivelsen til overgang til fri omsaetning antages.

2. Saafremt der anmodes om overgang til fri omsaetning i en anden medlemsstat end den, hvor indfoerselsvarerne er blevet henfoert under proceduren, er denne overgang til fri omsaetning betinget af, at de handelspolitiske foranstaltninger, der er gaeldende i den medlemsstat, hvor varerne er henfoert under proceduren, anvendes paa det tidspunkt, hvor angivelsen om overgang til fri omsaetning antages.

Underafdeling 5

Administrativt samarbejde

Artikel 610

1. Naar foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand anbringes i frizone eller frilager eller henfoeres under en suspensionsprocedure, hvorved foraedlingsproceduren afsluttes, skal den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen i dokumentet vedroerende den paagaeldende toldmaessige bestemmelse eller anvendelse, eller det handelsdokument eller de regnskaber, der benyttes med henblik herpaa, forsynes med en af foelgende paategninger:

- Mercancías PA/S

- A.F./S varer

- A.V./S-Waren

- AAìðïñaaýìáôá AAÔ/Á

- I.P./S. goods

- Marchandises PA/S

- Merci PA/S

- AV/S-goederen

- Mercadorias AA/S.

2. Naar indfoerselsvarer, der er henfoert under proceduren som led i suspensionsordningen, er omfattet af specifikke handelspolitiske foranstaltninger, og saadanne foranstaltninger fortsat er gaeldende paa det tidspunkt, hvor disse varer, enten i uforandret stand eller i form af foraedlingsprodukter, henfoeres under en af de omhandlede toldprocedurer eller anbringes i frizone eller frilager, suppleres den i stk. 1 omhandlede paategning med en af foelgende paategninger:

- Política comercial

- Handelspolitik

- Handelspolitik

- AAìðïñéêÞ ðïëéôéêÞ

- Commercial policy

- Politique commerciale

- Politica commerciale

- Handelspolitiek

- Política comercial.

3. Afslutningstoldstedet sikrer sig, at de i stk. 1 og, i givet fald, stk. 2 omhandlede paategninger overfoeres til de dokumenter, der udstedes til erstatning for eller med henblik paa faerdigbehandling af de i naevnte stykker omhandlede dokumenter.

Artikel 611

1. Et oplysningsskema, benaevnt »INF 1«, udfaerdiges i én original og to kopier paa en formular, der er i overensstemmelse med modellen og bestemmelserne i bilag 82.

2. Det i stk. 1 omhandlede INF 1 anvendes til:

a) fastsaettelse af beloebet af den sikkerhedsstillelse, der er omhandlet i kodeksens artikel 88

b) overgang til fri omsaetning af foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand ved et andet toldsted end et af afslutningstoldstederne.

Artikel 612

Naar INF 1 anvendes i henhold til artikel 611, stk. 2, litra a), forsynes rubrik 2 i INF 1 med en passende paategning herom.

Artikel 613

1. Naar der i henhold til artikel 611, stk. 2, litra b), anmodes om overgang til fri omsaetning af alle eller en del af foraedlingsprodukterne eller varerne i uforandret stand, anmoder de toldmyndigheder, der skal antage angivelsen, ved hjaelp af et INF 1, som det har paategnet, kontroltoldstedet om:

- i rubrik 9, under litra a), at oplyse, hvilket importafgiftsbeloeb der skal opkraeves i henhold til artikel 121 eller artikel 128, stk. 4, i kodeksen

- i rubrik 9, under litra b), at oplyse, hvilket udligningsrentebeloeb der skal opkraeves i henhold til artikel 589

- at oplyse maengden af, KN-koden for og oprindelsen af de indfoerselsvarer, der er medgaaet til fremstillingen af de foraedlingsprodukter, der er bragt i fri omsaetning.

Importafgiftsbeloebet skal omfatte den eventuelle forskel mellem:

- importafgiftsbeloebet, fastsat i henhold til kodeksens artikel 121 eller det importafgiftsbeloeb, for hvilket der er indroemmet godtgoerelse eller fritagelse

- det afgiftsbeloeb, som allerede er konstateret, eller for hvilket der skal indroemmes godtgoerelse eller fritagelse.

2. Naar angivelsen om overgang til fri omsaetning vedroerer de i artikel 610, stk. 2, omhandlede produkter eller varer, og der skal anvendes handelspolitiske foranstaltninger i den medlemsstat, hvor proceduren er bevilget, anmoder de toldmyndigheder, som skal antage angivelsen om overgang til fri omsaetning, ved hjaelp af et INF 1, som de paategner, kontroltoldstedet om at oplyse, om de handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder for de varer, som er henfoert under proceduren for aktiv foraedling, har fundet anvendelse.

3. Originalen og en kopi af INF 1 fremsendes til kontroltoldstedet, og den myndighed, der har paategnet INF 1, beholder en kopi heraf.

4. Saafremt der benyttes et INF 1 med henblik paa anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger, underretter det kontroltoldsted, der modtager INF 1, bevillingshaveren om anmodningen.

5. Det kontroltoldsted, som faar tilsendt et INF 1, anfoerer herpaa de i rubrik 8, 9 og 10 omhandlede oplysninger, paategner det, beholder kopien og returnerer originalen. Det har dog ikke pligt til at give disse oplysninger efter udloebet af den periode, der er fastsat for opbevaring af dens arkivmateriale.

6. Kun til beregningen af det i stk. 1 omhandlede beloeb anses de produkter, som INF 1'et vedroerer, for at vaere overgaaet til fri omsaetning paa den dato, hvor rubrik 2 er paategnet.

Artikel 614

Saafremt der anmodes om overgang til fri omsaetning, efter at der er udstedt et INF 1 i overensstemmelse med artikel 612, kan det samme INF 1 anvendes, naar der:

- i rubrik 9 under litra a) i skemaet anfoeres det importafgiftsbeloeb, der paahviler indfoerselsvarerne i henhold til kodeksens artikel 121, stk. 1, eller artikel 128, stk. 4, og

- i rubrik 11 i skemaet anfoeres datoen for de paagaeldende indfoerselsvarers foerste henfoersel under proceduren.

Er disse oplysninger ikke angivet, paategnes et nyt INF 1 i overensstemmelse med artikel 613.

Artikel 615

1. Bevillingshaveren kan anmode om paategning af et INF 1 ved overfoersel af foraedlingsprodukterne eller varerne til en anden bevillingshaver eller en anden godkendt forarbejders fabrik.

2. I saa fald anfoerer kontroltoldstedet de samme oplysninger som omhandlet i artikel 614.

Underafdeling 6

Overfoersel af varer

Artikel 616

1. Saafremt produkter eller varer skal forsendes inden for Faellesskabets toldomraade, enten som led i overdragelse af bevillingen eller i henhold til en og samme bevilling, forsendes paagaeldende produkter eller varer i overensstemmelse med bestemmelserne om ekstern forsendelse, jf. dog artikel 617 og 623.

2. Dokumentet for ekstern forsendelse eller det udstedte dokument, der gaelder som dokument for ekstern forsendelse, skal indeholde de i artikel 610 omhandlede paategninger.

3. Hvis der gives tilladelse til at anvende disse regler for overfoersel, boer det fastsaettes i bevillingen. De erstatter forsendelsesreglerne efter proceduren for ekstern forsendelse. Hvis produkter eller varer overfoeres fra én bevillingshaver til en anden bevillingshaver, skal begge bevillingerne indeholde disse overfoerselsregler.

Der kan kun gives tilladelse hertil, saafremt bevillingshaveren foerer eller lader foere de i artikel 556, stk. 3, omhandlede regnskaber for aktiv foraedling.

a) Bestemmelser om overfoersel af varer eller produkter inden for rammerne af en samlet bevilling

Artikel 617

Toldmyndighederne tillader, at foraedlingsprodukter eller uforaedlede varer uden toldformaliteter, og uden at proceduren for aktiv foraedling bringes til ophoer, overfoeres fra en forarbejders fabrik til en anden forarbejders fabrik med henblik paa senere forarbejdning, naar dette indfoeres i regnskaberne for aktiv foraedling.

Artikel 618

Ansvaret for de overfoerte varer eller produkter forbliver hos bevillingshaveren.

b) Bestemmelser om overfoersel af varer eller produkter fra én bevillingshaver til en anden bevillingshaver

Artikel 619

Toldmyndighederne tillader, at foraedlingsprodukter eller uforaedlede varer overfoeres fra én bevillingshaver til en anden bevillingshaver, naar dette bogfoeres i den foerste bevillingshavers regnskaber for aktiv foraedling, og det sker i overensstemmelse med de i bilag 83 beskrevne regler.

Artikel 620

1. Ansvaret for de overfoerte varer eller produkter overgaar til den anden bevillingshaver, naar denne modtager dem, og de er bogfoert i dennes regnskaber for aktiv foraedling.

2. Denne bogfoering har samme retsvirkning for den anden bevillingshaver som en ny henfoersel under proceduren.

c) Almindelige bestemmelser

Artikel 621

1. For saa vidt det ikke faar indflydelse paa den korrekte afvikling af transaktionerne, kan toldmyndighederne paa andre betingelser, som de fastsaetter, tillade:

a) dels at indfoerselsvarer overfoeres fra henfoerselstoldstedet til forarbejderens fabrik, dels at foraedlingsprodukter eller uforaedlede varer overfoeres fra forarbejderens fabrik til afslutningstoldstedet, uden at der skal iagttages toldformaliteter

b) at de i bilag 83 naevnte formularer forhaandsbekraeftes, eller at de naevnte formularer udfyldes af forarbejderen og forsynes med aftrykket af et saerligt metalstempel, som er godkendt af toldmyndighederne

c) at formaliteterne opfyldes ved anvendelse af edb, naar det paagaeldende system giver sikkerhed for, at bestemmelserne i dette kapitel anvendes korrekt.

2. Hvis bestemmelserne i stk. 1, litra a), anvendes, underretter henfoerselstoldstedet kontroltoldstedet om indfoerselsvarernes henfoersel under proceduren, og afslutningstoldstedet underretter kontroltoldstedet om foraedlingsprodukternes eller de uforaedlede varers udfoersel, hvilket sker ved hjaelp af et yderligere eksemplar af den angivelse, der udfaerdiges med henblik herpaa, samt de vedlagte bilag.

Artikel 622

Bevillingshaveren skal paa forhaand paa den maade og efter de regler, som fastsaettes af toldmyndighederne, underrette disse om de overfoersler, der skal foretages.

Artikel 623

1. Naar de regler for overfoersel, der er omhandlet i denne underafdeling anvendes, kan bestemmelserne i artikel 580 vedroerende varer, der anses for at vaere overgaaet til fri omsaetning, finde anvendelse ved forelaeggelsen af afslutningsopgoerelsen, for saa vidt som de andre faellesskabsbestemmelser om overgang til fri omsaetning ikke er til hinder herfor.

2. Kontroltoldstedet underretter henfoerselstoldstedet(-toldstederne) om de procedurer, der er blevet afsluttet, og henviser til de angivelser om henfoersel under proceduren, det har antaget.

Afdeling 6

Bestemmelser, der gaelder i forbindelse med tilbagebetalingsordningen

Underafdeling 1

Overgang til fri omsaetning i forbindelse med tilbagebetalingsordningen

Artikel 624

De fremgangsmaader, der er fastsat for overgang til fri omsaetning i forbindelse med tilbagebetalingsordningen, finder anvendelse paa indfoerselsvarer, herunder indfoerselsvarer i forbindelse med aekvivalensordningen uden forudgaaende udfoersel (overgang til fri omsaetning »sui generis« uden anvendelse af importafgifter).

a) Normal fremgangsmaade

Artikel 625

1. Undtagen naar artikel 568 finder anvendelse, skal angivelsen til overgang til fri omsaetning i forbindelse med tilbagebetalingsordningen indgives til et af de henfoerselstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Naar artikel 568 finder anvendelse, skal den i stk. 1 naevnte angivelse indgives til et af de kompetente toldsteder.

Artikel 626

1. Den i artikel 625 omhandlede angivelse afgives i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 198 til 252.

2. Artikel 575, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

b) Forenklede fremgangsmaader

Artikel 627

1. De i kodeksens artikel 76 fastsatte forenklede fremgangsmaader finder anvendelse ved overgang til fri omsaetning i forbindelse med tilbagebetalingsordningen paa de i artikel 275 og 276, fastsatte betingelser.

2. Artikel 576, stk. 2, finder anvendelse.

3. Den supplerende angivelse, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, stk. 2, skal indgives inden for de fastsatte frister og senest paa tidspunktet for indgivelsen af anmodningen om godtgoerelse.

Underafdeling 2

Godtgoerelse af eller fritagelse for afgifter

Artikel 628

De i artikel 577, stk. 2, omhandlede tilfaelde sidestilles med udfoersel af foraedlingsprodukter fra Faellesskabet.

Artikel 629

Den angivelse, hvorved der anmodes om, at foraedlingsprodukterne angives til en af de i kodeksens artikel 128 omhandlede toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, skal indeholde alle de fornoedne oplysninger til at begrunde en godtgoerelsesanmodning.

Artikel 630

Uden at det udelukker anvendelsen af forenklede fremgangsmaader, skal alle foraedlingsprodukter, der skal angives til en tilladt toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, frembydes paa afslutningstoldstedet og underkastes de toldformaliteter, der er fastsat med henblik paa den paagaeldende bestemmelse eller anvendelse i henhold til de almindelige bestemmelser herom.

Artikel 631

1. Undtagen naar artikel 568 finder anvendelse, skal den angivelse, hvorved foraedlingsprodukterne faar en af de i kodeksens artikel 128 omhandlede toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, indgives til et af de afslutningstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Finder artikel 568 anvendelse, skal den i stk. 1 omhandlede angivelse indgives til det toldsted, der har meddelt bevillingen.

3. Kontroltoldstedet kan dog tillade, at den i stk. 1 omhandlede angivelse forelaegges paa et andet toldsted end dem, der er naevnt i stk. 1 og 2.

Artikel 632

1. Den i artikel 631 naevnte angivelse foretages efter de bestemmelser, der er fastsat for den paagaeldende toldmaessige bestemmelse eller anvendelse.

2. Artikel 583, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

Artikel 633

De i kodeksens artikel 76 fastsatte forenklede fremgangsmaader, der gaelder for afslutning af proceduren, finder anvendelse som fastsat i artikel 278.

Artikel 634

1. Fordeling af indfoerselsvarerne paa foraedlingsprodukterne finder sted, naar fastsaettelsen af de importafgifter, der skal ske godtgoerelse af eller fritagelse for, goer det noedvendigt. Fordeling finder ikke sted, naar alle foraedlingsprodukterne angives til en af de i kodeksens artikel 128 omhandlede bestemmelser eller anvendelser.

2. Beregningerne foretages efter de i artikel 635, 636 og 637 omhandlede fordelingsmetoder, eller efter enhver anden beregningsmetode, der giver de samme resultater.

Artikel 635

Maengdenoeglemetoden (foraedlingsprodukter) anvendes, naar der kun fremstilles en art af foraedlingsprodukter ved de paagaeldende foraedlingsprocesser. I saa fald beregnes maengden af de indfoerselsvarer, som svarer til den maengde foraedlingsprodukter, for hvilken der kan anmodes om godtgoerelse eller fritagelse, ved, at der paa de samlede maengder af disse varer anvendes en koefficient, der svarer til forholdet mellem maengden af de foraedlingsprodukter, for hvilke der kan anmodes om godtgoerelse eller fritagelse, og den samlede maengde foraedlingsprodukter.

Artikel 636

Maengdenoeglemetoden (indfoerselsvarer) anvendes i overensstemmelse med denne artikel, naar de varer, der er overgaaet til fri omsaetning, kan genfindes med alle deres bestanddele i hvert af foraedlingsprodukterne.

Ved afgoerelse af, om denne metode kan finde anvendelse, tages der ikke hensyn til svind.

Den maengde indfoerselsvarer, der i forbindelse med tilbagebetalingsordningen er medgaaet til fremstilling af hvert enkelt foraedlingsprodukt, bestemmes ved, at der successivt paa de samlede maengder indfoerselsvarer anvendes en koefficient, som svarer til forholdet mellem maengderne af disse varer, som genfindes i hver art af foraedlingsprodukter, og de samlede maengder af disse varer, som genfindes i samtlige naevnte foraedlingsprodukter.

Maengden af indfoerselsvarer, der i forbindelse med tilbagebetalingsordningen svarer til den maengde foraedlingsprodukter, for hvilken der kan anmodes om godtgoerelse eller fritagelse, bestemmes ved, at der paa den maengde indfoerselsvarer, der er medgaaet til fri fremstilling af det naevnte produkt, beregnet i overensstemmelse med tredje afsnit, anvendes den i henhold til artikel 635 fastsatte koefficient.

Artikel 637

1. Vaerdinoeglemetoden anvendes i alle de tilfaelde, hvor artikel 635 og 636 ikke kan finde anvendelse. Efter aftale med bevillingshaveren kan toldmyndighederne dog af forenklingshensyn i stedet for vaerdinoeglemetoden anvende maengdenoeglemetoden (indfoerselsvarer), naar begge metoder giver samme resultat.

2. Med henblik paa at bestemme de maengder indfoerselsvarer, der er medgaaet til fremstilling af hver art af foraedlingsprodukter, anvendes der successivt paa de samlede maengder indfoerselsvarer en koefficient, som svarer til forholdet mellem vaerdien af disse produkter fastsat i overensstemmelse med stk. 3.

3. Artikel 594, stk. 3, finder anvendelse.

4. Maengden af indfoerselsvarer, som svarer til den maengde foraedlingsprodukter, for hvilken der kan anmodes om godtgoerelse eller fritagelse, bestemmes ved, at der paa den maengde af indfoerselsvarer, der er medgaaet til fremstilling af dette produkt beregnet i overensstemmelse med stk. 2, anvendes den i henhold til artikel 635 fastsatte koefficient.

Artikel 639

1. Fristen for indgivelse af en AF-godtgoerelsesanmodning, som omhandlet i kodeksens artikel 128, stk. 3, fastsaettes til hoejst seks maaneder fra den dato, hvor foraedlingsprodukterne blev angivet til en af de toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, der er omhandlet i kodeksens artikel 128, stk. 1.

2. Naar saerlige omstaendigheder berettiger dertil, kan toldmyndighederne forlaenge den i stk. 1 naevnte frist, endog efter fristens udloeb.

Artikel 640

1. En AF-godtgoerelsesanmodning skal bl.a. indeholde foelgende oplysninger:

a) henvisning til bevillingen

b) maengden for hver art af indfoerselsvarer, for hvilke der anmodes om godtgoerelse eller fritagelse

c) den KN-kode, hvorunder indfoerselsvarerne henhoerer

d) indfoerselsvarernes toldvaerdi samt de importafgiftssatser for disse varer, som toldmyndighederne har godkendt paa datoen for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsaetning i forbindelse med tilbagebetalingsordningen

e) datoen for indfoerselsvarernes overgang til fri omsaetning under tilbagebetalingsordningen

f) henvisning til de angivelser, i medfoer af hvilke indfoerselsvarerne er overgaaet til fri omsaetning under tilbagebetalingsordningen

g) foraedlingsprodukternes art, maengde og toldmaessige bestemmelse eller anvendelse

h) foraedlingsprodukternes vaerdi, hvis afslutningen sker paa grundlag af vaerdinoeglen

i) den fastsatte udbyttesats

j) henvisninger til de angivelser, i medfoer af hvilke foraedlingsprodukterne er blevet angivet til en af de toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, der er omhandlet i kodeksens artikel 128

k) beloebet for de importafgifter, der skal ydes godtgoerelse af eller fritagelse for samt de eventuelle udligningsrenter, der er opkraevet, isaer under hensyntagen til de importafgifter, der gaelder for de andre foraedlingsprodukter.

2. Naar der er benyttet forenklede fremgangsmaader for formaliteterne ved overgang til fri omsaetning i forbindelse med tilbagebetalingsordningen og ved udfoerslen, anvendes de angivelser og dokumenter, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, stk. 3.

Artikel 641

1. Bevillingshaveren stiller de i artikel 640, stk. 1, litra f) og j), omhandlede angivelser samt ethvert yderligere dokument, som kontroltoldstedet forlanger, til dettes raadighed, naar det beslutter, at disse angivelser og dokumenter skal opbevares af bevillingshaveren.

2. Naar artikel 646 finder anvendelse, ledsages godtgoerelsesanmodningen af de behoerigt paategnede originaler af INF 7.

Artikel 642

1. Kontroltoldstedet kan tillade, at anmodningen ikke indeholder visse af de i artikel 640, stk. 1, omhandlede oplysninger, saafremt disse oplysninger ikke vedroerer beregningen af de beloeb, der skal ydes godtgoerelse af eller fritagelse for.

2. Kontroltoldstedet kan tillade, at den i artikel 640, stk. 1, omhandlede AF-godtgoerelsesanmodning udfaerdiges paa edb eller i en anden form, som det fastlaegger.

Artikel 643

Kontroltoldstedet goer et notat i AF-godtgoerelsesanmodningen paa grundlag af den foretagne verifikation, meddeler bevillingshaveren resultatet heraf og opbevarer anmodningen og de dertil hoerende dokumenter i mindst tre kalenderaar regnet fra udgangen af det aar, hvor der er truffet afgoerelse om anmodningen.

Kontroltoldstedet kan dog bestemme, at dokumenterne vedroerende anmodningen skal opbevares af bevillingshaveren. I saa fald opbevares disse dokumenter i samme tidsrum.

Underafdeling 3

Administrativt samarbejde

Artikel 644

1. Naar foraedlingsprodukter under tilbagebetalingsordningen angives til en af de i kodeksens artikel 128, stk. 1, andet led, omhandlede toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, som aabner mulighed for godtgoerelse, skal rubrikken til varebeskrivelsen i dokumentet vedroerende den paagaeldende procedure eller i det dokument, der anvendes til anbringelse i frizone eller frilager, indeholde en af foelgende paategninger:

- Mercancías PA/R

- A.F./R-varer

- A.V./R.-Waren

- AAìðïñaaýìáôá AAÔ/AA

- I.P./D. goods

- Marchandises PA/R

- Merci PA/R

- AV/T-goederen

- Mercadorias AA/D.

2. Afslutningstoldstedet sikrer sig, at de i stk. 1 omhandlede paategninger overfoeres til alle de dokumenter, der udstedes som erstatning for eller til faerdigbehandling af de i samme stykke naevnte dokumenter.

Artikel 645

Naar foraedlingsprodukter, der er fremkommet ved foraedlingsprocesser under tilbagebetalingsordningen, afsendes til et andet kontroltoldsted i den samme eller i en anden medlemsstat i henhold til proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse (hvilket kan benyttes som begrundelse for en anmodning om godtgoerelse), og disse produkter er genstand for ansoegning om en ny bevilling til aktiv foraedling, skal de toldmyndigheder, der er bemyndiget til at meddele denne nye bevilling, enten under suspensionsordningen eller under tilbagebetalingsordningen, benytte det i artikel 611 omhandlede INF 1 med henblik paa at bestemme stoerrelsen af de importafgifter, der eventuelt skal opkraeves, eller stoerrelsen af den toldskyld, der kan forventes at opstaa.

Artikel 646

1. Et oplysningsskema, benaevnt »INF 7«, udfaerdiges i én original og to kopier paa en formular, der er i overensstemmelse med modellen og bestemmelserne i bilag 84.

2. Det i stk. 1 naevnte INF 7 anvendes, naar foraedlingsprodukter, der er fremkommet ved foraedlingsprocesser under tilbagebetalingsordningen - uden at der er indgivet en godtgoerelsesanmodning - afsendes til et andet kontroltoldsted end det, hvor produkterne er overgaaet til fri omsaetning og her, enten i uforandret stand eller efter flere retmaessigt bevilgede foraedlingsprocesser angives til en af de toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, som giver mulighed for godtgoerelse eller fritagelse efter kodeksens artikel 128, stk. 1. Det toldsted, hvor produkterne faar disse bestemmelser eller anvendelser, udsteder paa anmodning fra den paagaeldende et INF 7.

Artikel 647

1. Skemaet fremlaegges samtidig med den toldangivelse, som benyttes til at angive varerne til den bestemmelse eller anvendelse, der anmodes om.

2. Det toldsted, hvor den i stk. 1 naevnte angivelse forelaegges, paategner INF 7, afleverer originalen og en kopi til bevillingshaveren og opbevarer den anden kopi.

Afdeling 7

Udveksling af oplysninger med Kommissionen

Artikel 648

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen foelgende:

a) de i bilag 85 naevnte oplysninger for hver enkelt bevilling, naar vaerdien af indfoerselsvarerne pr. forarbejder og kalenderaar overstiger de i artikel 552, stk. 1, litra a), nr. v), fastsatte graenser; er bevillingen til aktiv foraedling meddelt paa grundlag af en eller flere af de oekonomiske forudsaetninger, der er bestemt ved foelgende koder: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004 og 7005, er meddelelse ikke noedvendig.

For de artikel 560, stk. 2, omhandlede produkter skal oplysningerne dog meddeles for hver meddelt bevilling, uanset produkternes vaerdi og den kode, der er anvendt til at identificere de oekonomiske forudsaetninger

b) de i bilag 86 naevnte oplysninger for hver enkelt ansoegning om bevilling, der er blevet afslaaet, fordi de oekonomiske forudsaetninger ikke er blevet anset for at vaere opfyldt

c) oplysninger vedroerende de tilfaelde, hvor de i artikel 567 omhandlede faste udbyttesatser ikke har kunnet anvendes, selv om de paagaeldende foraedlingsprocesser omfatter indfoerselsvarer, der er anfoert i kolonne 1 i bilag 77, men foerer til fremstilling af andre foraedlingsprodukter end dem, der er omhandlet i kolonne 3 og 4 paa samme produktionstrin.

2. De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede meddelelser gives i loebet af den maaned, der foelger efter den maaned, hvor bevillingen blev meddelt eller ansoegningen om bevilling afslaaet. Kommissionen sender meddelelserne til de oevrige medlemsstater, og de behandles i udvalget i de tilfaelde, hvor det skoennes noedvendigt.

Artikel 649

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

a) en liste over de toldmyndigheder, til hvilke bevillingsansoegninger skal indgives, undtagen naar artikel 568 finder anvendelse

b) en liste over de toldsteder, der er bemyndiget til at antage angivelser om henfoersel under proceduren inden for rammerne af suspensionsordningen eller angivelser om overgang til fri omsaetning inden for rammerne af tilbagebetalingsordningen i overensstemmelse med artikel 568.

2. De i stk. 1 naevnte meddelelser gives to maaneder inden denne forordning bringes i anvendelse og derefter i loebet af den maaned, der foelger efter den, hvor den paagaeldende medlemsstat aendrer toldstedernes befoejelser.

3. Til orientering for forarbejderne offentliggoer Kommissionen disse oplysninger i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C.

KAPITEL 4

Proceduren for forarbejdning under toldkontrol

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 650

I medfoer af kodeksens artikel 131 kan proceduren for forarbejdning under toldkontrol benyttes for de varer, der er anfoert i kolonne I paa listen i bilag 87, og som skal underkastes den i listens kolonne II anfoerte forarbejdning.

Underafdeling 1

Bevilling til proceduren - Normal fremgangsmaade

Artikel 651

1. Ansoegningen udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 497 og modellen i bilag 67/C og indgives af den person, til hvilken der i medfoer af kodeksens artikel 86, 132 og 133 kan meddeles bevilling.

2. a) Den indgives til de toldmyndigheder, der er udpeget hertil af den medlemsstat, hvor forarbejdningen skal udfoeres.

b) Naar det er bestemt, at nogle af forarbejdningsprocesserne skal udfoeres af ansoegeren eller for hans regning i forskellige medlemsstater, kan der ansoeges om samlet bevilling.

I saa fald skal ansoegningen, som skal indeholde alle oplysninger om processernes forloeb og om de noejagtige steder, hvor disse processer forventes gennemfoert, indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor den foerste forarbejdningsproces skal udfoeres.

Artikel 652

1. Bevillingen meddeles af de myndigheder, som ansoegningen i overensstemmelse med artikel 651, stk. 2, er indgivet til, og den udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 500 efter modellen i bilag 68/C, jf. dog artikel 656.

2. Naar artikel 651, stk. 2, litra b), finder anvendelse, maa bevillingen kun udfaerdiges efter aftale med de toldmyndigheder, der er udpeget af de medlemsstater, hvor de i ansoegningen angivne steder er beliggende. Der benyttes foelgende fremgangsmaade:

a) Efter at have sikret sig, at de oekonomiske forudsaetninger kan anses for at vaere opfyldt for den paagaeldende proces, fremsender de toldmyndigheder, som ansoegningen er indgivet til, ansoegningen og et bevillingsforslag til toldmyndighederne i de andre beroerte medlemsstater; bevillingsforslaget skal mindst angive, hvilken udbyttesats der skal anvendes, hvilke identifikationsmidler, der er valgt, hvilke toldsteder der skal anvendes i henhold til bevillingsmodellens punkt 12 (jf. bilag 68/C), i givet fald hvilke forenklede fremgangsmaader der skal anvendes for varernes henfoersel og overfoersel samt for afslutning af proceduren, samt hvilke regler der skal overholdes, navnlig for at sikre underretning af kontroltoldstedet.

b) Eventuelle indsigelser fra toldmyndigheder, som har modtaget meddelelsen, skal fremsaettes hurtigst muligt, og senest to maaneder efter at ansoegningen og bevillingsforslaget er fremsendt.

c) Efter at have truffet alle foranstaltninger til at sikre betalingen af den toldskyld, der kan opstaa for indfoerselsvarerne, kan de i litra a) naevnte toldmyndigheder meddele bevillingen, saafremt den ikke inden for den i litra b) naevnte frist har modtaget nogen indsigelse mod bevillingsforslaget.

d) Den medlemsstat, der meddeler bevillingen, fremsender en kopi heraf til alle ovenfor naevnte medlemsstater.

De saaledes meddelte bevillinger gaelder kun i de ovenfor naevnte medlemsstater.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse paa de toldmyndigheder, der er udpeget til at modtage de i litra a) naevnte ansoegninger og bevillingsforslag; og Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

3. For at sikre en korrekt anvendelse af bestemmelserne om proceduren kan toldmyndighederne fastsaette, at bevillingshaveren for at lette kontrollen skal foere eller lade foere et produktionsregnskab, i det foelgende benaevnt »regnskaber for forarbejdning under toldkontrol«, der viser maengderne af de indfoerselsvarer, der er henfoert under proceduren og af de fremkomne forarbejdningsprodukter samt alle oplysninger, der er noedvendige for at foelge forarbejdningen og foretage en korrekt fastsaettelse af de importafgifter, der eventuelt skal betales.

Regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol skal stilles til raadighed for kontroltoldstedet, for at dette kan foretage enhver kontrol, der er noedvendig for at sikre, at proceduren afvikles korrekt.

Saafremt ansoegerens forretningsregnskaber tillader kontrol af proceduren, anerkender toldmyndighederne disse som ligestillet med de i foerste afsnit omhandlede regnskaber for forarbejdning under toldkontrol.

Artikel 653

Toldmyndighederne fastsaetter bevillingens gyldighedsperiode i hvert enkelt tilfaelde under hensyntagen til bevillingsansoegerens saerlige behov.

Overstiger gyldighedsperioden to aar, tages de forudsaetninger, hvorunder bevillingen er meddelt, op til fornyet undersoegelse i overensstemmelse med de i bevillingen fastsatte frister.

Artikel 654

1. Ved meddelelsen af bevillingen fastsaetter toldmyndighederne i overensstemmelse med kodeksens artikel 134 en frist for, hvornaar forarbejdningsprodukterne skal vaere angivet til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, idet den tager hensyn dels til den frist, der er noedvendig til udfoerelsen af forarbejdningen, dels til den frist, der er noedvendig til, at forarbejdningsprodukterne kan angives til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

2. Naar omstaendighederne berettiger dertil, kan der gives tilladelse til forlaengelse af den i bevillingen fastsatte frist, selv efter udloebet af den oprindeligt fastsatte frist.

Artikel 655

1. Den udbyttesats, eller maaden for fastsaettelsen heraf, der er omhandlet i kodeksens artikel 134, fastlaegges saa vidt muligt paa grundlag af produktionsoplysninger, og den skal fremgaa af bevillingshaverens regnskaber.

2. Udbyttesatsen eller fastsaettelsesmaaden fastlaegges efter stk. 1, dog kan toldmyndighederne eventuelt verificere den efterfoelgende.

Underafdeling 2

Bevilling til proceduren - forenklet fremgangsmaade

Artikel 656

1. Denne artikel finder anvendelse, saafremt forarbejdningen udfoeres i én og samme medlemsstat.

2. Naar de i kodeksens artikel 76 omhandlede forenklede fremgangsmaader for henfoersel under proceduren ikke anvendes, tillader ethvert toldsted, der af toldmyndighederne er bemyndiget til at meddele bevillinger efter en forenklet fremgangsmaade, at indgivelse af angivelsen til henfoersel under proceduren samtidig goer det ud for bevillingsansoegning. I saa fald bestaar bevillingen i antagelsen af denne angivelse, og antagelsen heraf er under alle omstaendigheder undergivet de samme betingelser som meddelelse af bevilling.

3. En angivelse, der forelaegges paa de i stk. 2 naevnte betingelser, skal vaere vedlagt et dokument, der er udfaerdiget af klarereren, og som indeholder foelgende oplysninger, for saa vidt som disse er noedvendige og ikke kan anfoeres i rubrik 44 i formularen til de i stk. 2 omhandlede angivelser:

a) navn eller firmanavn samt adresse paa bevillingsansoegeren, naar der er tale om en anden person end klarereren

b) navn eller firmanavn og adresse paa den person, der foretager forarbejdningen, naar der er tale om en anden person end ansoegeren eller klarereren

c) forarbejdningens art

d) forarbejdningsprodukternes handelsbetegnelse og/eller tekniske betegnelse

e) udbyttesatsen eller, i givet fald, fastsaettelsesmaaden for denne sats

f) den paaregnede tidsfrist for angivelse af indfoerselsvarerne til en af de tilladte toldmaessige bestemmelser eller anvendelser

g) det sted, hvor forarbejdningen paataenkes gennemfoert.

Artikel 498 finder tilsvarende anvendelse.

4. Artikel 502 finder tilsvarende anvendelse.

Afdeling 2

Varers henfoersel under proceduren

Artikel 657

1. Undtagen naar artikel 656 finder anvendelse, skal angivelsen om varernes henfoersel under proceduren for forarbejdning under toldkontrol indgives til et af de henfoerselstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Finder artikel 656 anvendelse, indgives den i stk. 1 omhandlede angivelse til et af de bemyndigede toldsteder.

Artikel 658

1. Den i artikel 657 omhandlede angivelse skal afgives efter bestemmelserne i artikel 198 til 252.

2. Varebeskrivelsen i den i stk. 1 omhandlede angivelse skal svare til specifikationerne i bevillingen, jf. dog artikel 656.

3. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 62, stk. 2, skal angivelsen vaere vedlagt de dokumenter, der er fastsat i artikel 220.

Artikel 659

1. De forenklede fremgangsmaader, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, finder anvendelse som fastsat i artikel 275 og 276.

2. Toldmyndighederne naegter tilladelse til at anvende den hjemstedsordning, der er fastsat i artikel 276 til personer, hvis regnskaber for forarbejdning under toldkontrol som omhandlet i artikel 652, stk. 3, ikke kan kontrolleres.

3. Den i kodeksens artikel 76, stk. 2, omhandlede supplerende angivelse skal indgives inden for de fastsatte frister og senest ved indgivelsen af afslutningsopgoerelsen.

Afdeling 3

Afslutning af proceduren

Artikel 660

1. Afslutningen af proceduren sker paa grundlag af de maengder enten af indfoerselsvarer, der - ved anvendelse af udbyttesatsen - svarer til forarbejdningsprodukterne, eller af varer i uforandret stand, der er angivet til en toldmaessig bestemmelse.

2. For saa vidt som det viser sig noedvendigt, finder i medfoer af kodeksens artikel 135 de i artikel 591 til 594 fastsatte regler om indfoerselsvarernes fordeling tilsvarende anvendelse.

Artikel 661

1. Medmindre artikel 656 finder anvendelse, skal angivelsen til afslutning af proceduren for forarbejdning under toldkontrol indgives til et af de afslutningstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Finder artikel 656 anvendelse, ingives den i stk. 1 omhandlede angivelse til det toldsted, der har meddelt bevillingen.

3. Kontroltoldstedet kan dog tillade, at den i stk. 1 omhandlede angivelse indgives til et andet toldsted end det, der er fastsat i stk. 1 og 2.

Artikel 662

1. Den i artikel 661 omhandlede angivelse foretages efter de bestemmelser, der er fastsat for den paagaeldende toldmaessige bestemmelse eller anvendelse.

2. Varebeskrivelsen for forarbejdningsprodukterne eller indfoerselsvarerne i den i stk. 1 omhandlede angivelse skal svare til specifikationerne i bevillingen.

3. Artikel 583, stk. 3, finder anvendelse.

Artikel 663

De i kodeksens artikel 76 fastsatte forenklede fremgangsmaader for afslutning af proceduren finder anvendelse som fastsat i artikel 278, stk. 1.

Artikel 664

1. Bevillingshaveren skal senest 30 dage efter afslutningsfristens udloeb forelaegge kontroltoldstedet en afslutningsopgoerelse.

2. Afslutningsopgoerelsen skal bl.a. indeholde foelgende oplysninger:

a) henvisning til bevillingen

b) maengden for hver art af indfoerselsvarer, med henvisning til angivelserne om henfoersel under proceduren

c) den KN-kode, hvorunder indfoerselsvarerne henhoerer

d) indfoerselsvarernes toldvaerdi

e) den fastsatte udbyttesats

f) forarbejdningsprodukternes art, maengde og toldmaessige bestemmelse eller anvendelse, med henvisning til de angivelser, i henhold til hvilke forarbejdningsprodukterne er blevet angivet til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse

g) forarbejdningsomkostningerne, hvis det paataenkes at anvende artikel 666, fjerde led

h) den KN-kode, hvorunder forarbejdningsprodukterne henhoerer.

3. Naar de forenklede fremgangsmaader vedroerende formaliteterne for henfoersel under proceduren og afslutning af proceduren har fundet anvendelse, benyttes som angivelser efter stk. 2 de angivelser, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, stk. 3.

Artikel 665

1. Kontroltoldstedet kan tillade:

a) at den i artikel 664, stk. 2, omhandlede afslutningsopgoerelse udfaerdiges paa edb eller paa enhver anden af dette toldsted fastlagt maade

b) at afslutningsopgoerelsen udfaerdiges paa angivelsen til henfoersel under proceduren.

2. Artikel 598 finder anvendelse.

3. Kontroltoldstedet kan selv udarbejde afslutningsopgoerelsen inden for den i artikel 664, stk. 1, fastsatte frist. I saa fald foretages der en paategning af bevillingen herom.

Artikel 666

Naar forarbejdningsprodukterne overgaar til fri omsaetning, er deres toldvaerdi i medfoer af kodeksens artikel 36, stk. 1, efter den paagaeldendes eget valg paa datoen for antagelsen af angivelsen til fri omsaetning:

- den toldvaerdi, der paa samme tidspunkt eller omtrent samme tidspunkt fastsaettes for identiske eller lignende varer, som er fremstillet i et hvilket som helst tredjeland

- salgsprisen, forudsat at den ikke er paavirket af en indbyrdes afhaengighed mellem koeber og saelger

- salgsprisen i Faellesskabet for identiske eller lignende varer, forudsat at den ikke er paavirket af en indbyrdes afhaengighed mellem koeber og saelger

- toldvaerdien af indfoerselsvarerne med tillaeg af forarbejdningsomkostningerne.

Artikel 667

Gaelder der paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsaetning handelspolitiske foranstaltninger for indfoerselsvarerne, finder disse foranstaltninger kun anvendelse paa forarbejdningsprodukterne, saafremt de ligeledes gaelder for produkter, der er identiske med forarbejdningsprodukterne.

I saa fald skal de paagaeldende foranstaltninger finde anvendelse paa den maengde indfoerselsvarer, der faktisk er medgaaet ved fremstillingen af de forarbejdningsprodukter, der overgaar til fri omsaetning.

Afdeling 4

Udveksling af oplysninger med Kommissionen

Artikel 668

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen foelgende:

a) de i bilag 88 naevnte oplysninger for hver enkelt bevilling, naar vaerdien af de under proceduren henfoerte varer pr. forarbejder og pr. kalenderaar overstiger 100 000 ECU

b) de i bilag 89 naevnte oplysninger for hver bevillingsansoegning, der er blevet afslaaet, fordi de i kodeksens artikel 133, litra c), omhandlede oekonomiske forudsaetninger ikke er blevet anset for at vaere opfyldt.

2. De i stk. 1 omhandlede meddelelser gives i loebet af den maaned, der foelger efter den maaned, hvor bevillingen blev meddelt, eller ansoegningen om bevilling afslaaet. Kommissionen sender meddelelserne til de oevrige medlemsstater, og de behandles i udvalget i de tilfaelde, hvor det skoennes noedvendigt.

Artikel 669

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

a) en liste over de toldmyndigheder, til hvilke bevillingsansoegninger skal indgives, undtagen naar artikel 656 finder anvendelse

b) en liste over de toldsteder, der er bemyndiget til at antage angivelser til henfoersel under proceduren i medfoer af artikel 656.

2. Artikel 649, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

KAPITEL 5

Proceduren for midlertidig indfoersel

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 670

I dette kapitel forstaas ved:

a) indpassagested: det toldsted, hvor varerne ledsaget af et ATA-carnet kommer ind i Faellesskabets toldomraade

b) udpassagested: det toldsted, hvor varerne ledsaget af et ATA-carnet forlader Faellesskabets toldomraade

c) transportmiddel: ethvert transportmiddel beregnet til transport af personer eller gods. Betegnelsen transportmiddel omfatter reservedele, tilbehoer og standardudstyr, herunder ogsaa anordninger til fastgoerelse, fastspaending eller beskyttelse af godset, naar disse effekter indfoeres sammen med transportmidlet

d) person etableret uden for Faellesskabets toldomraade: saavel en fysisk person, der har sit saedvanlige opholdssted uden for Faellesskabets toldomraade, som en juridisk person, der har sit hjemsted uden for naevnte omraade

e) erhvervsmaessig brug: anvendelse af et transportmiddel til befordring af personer mod betaling eller industriel og kommerciel transport af varer, hvad enten dette sker mod betaling eller ej

f) privat brug: en persons anvendelse af et transportmiddel udelukkende til personlige formaal, som ikke omfatter nogen form for erhvervsmaessig brug

g) container: en transportenhed (liftvan, loes tank, veksellad eller lignende):

- som udgoer et helt eller delvis lukket rum, der er bestemt til at indeholde gods

- som er af varig beskaffenhed og saaledes staerk nok til at kunne benyttes gentagne gange

- som er saerligt indrettet til uden omladning at lette godstransport inden for en eller flere transportformer

- som er saaledes indrettet, at den er let at haandtere, isaer ved overfoersel fra en transportform til en anden

- som er saaledes indrettet, at den er let af fylde og toemme, og som har et indre rumfang paa en kubikmeter eller derover.

Ladeplatforme (flats) sidestilles med containere.

Betegnelsen container omfatter det for den paagaeldende containertype normale tilbehoer og udstyr, hvis det transporteres sammen med containeren. Betegnelsen container omfatter ikke koeretoejer, tilbehoer eller reservedele til koeretoejer, emballager eller paller.

Som undtagelse fra femte led omfatter betegnelsen container dog ogsaa de containere, der benyttes i lufttrafik, og som har et indre rumfang paa under en kubikmeter

h) transport under toldsegl: anvendelse af en container til transport af varer, der er identificeret ved hjaelp af containerens toldsegl

i) veksellad: et lastrum, der ikke er udstyret med nogen form for fremdriftsmiddel, og som specielt er fremstillet til transport paa et landevejskoeretoej, hvis chassis og karosseriunderstel er specielt konstrueret med henblik herpaa. Denne definition omfatter ogsaa aftagelige kasser, der udgoer lastrum, som er specielt fremstillet til kombineret transport

j) containere, der bestaar af delvis lukkede rum: transportenheder, som saedvanligvis bestaar af et gulv og en overbygning, der udgoer et lastrum svarende til en lukket container. Overbygningen bestaar saedvanligvis af metalelementer, som danner en containerramme. Containere af denne type kan ogsaa vaere forsynet med en eller flere side- eller endevaegge. Nogle af disse containere bestaar blot af et tag fastgjort til gulvet ved hjaelp af lodrette stoetter. Denne type containere anvendes bl.a. til transport af voluminoest gods (f.eks. automobiler)

k) ladeplatforme (»flats«): ladeplatforme uden eller med ufuldstaendig overbygning, der har samme basisbredde og -laengde som containere og er udstyret med oevre og nedre hjoernebeslag langs platformsiden, saa der kan anvendes de samme fastgoerelses- og loefteanordninger som for containere;

l) tilbehoer og udstyr til containeren: isaer foelgende anordninger, ogsaa selv om de er aftagelige:

i) udstyr til kontrol, aendring eller bevarelse af temperaturen inde i containeren

ii) smaa apparater (temperatur- eller stoedskrivere osv.), beregnet til at angive eller registrere aendringer i temperaturforhold samt stoed

iii) indre skillevaegge, paller, hylder, stoetter, kroge og lignende til fastgoerelse af godset

m) palle: en plade, paa hvilken en vis godsmaengde kan anbringes, saaledes at den udgoer en ladningsenhed med henblik paa transport, haandtering eller stabling ved anvendelse af mekaniske hjaelpemidler. Pladen bestaar af to flader med afstivere imellem eller af en flade paa foedder og inden for lufttransport af en specialflade; dens totale hoejde er den mindst mulige, idet den dog kan haandteres paa ruller eller ved hjaelp af gaffeltrucks eller palletrucks; den kan vaere med eller uden overbygning

n) operatoer af en container eller en palle: den person, der, uanset om han er ejer af containeren eller pallen eller ej, har den faktiske kontrol med dens bevaegelser

o) brugeren af proceduren, naar det drejer sig om en container eller en palle: containerens eller pallens operatoer eller hans repraesentant

p) intern trafik: transport af personer eller varer, der optages, henholdsvis lastes inden for Faellesskabets toldomraade for at blive sat af, henholdsvis losset inden for samme omraade.

Afdeling 2

Midlertidig indfoersel af andre varer end transportmidler

Underafdeling 1

Tilfaelde, hvor der kan bevilges midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse og betingelserne herfor

a) Fagligt udstyr

Artikel 671

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for fagligt udstyr.

2. Ved fagligt udstyr forstaas:

a) udstyr til brug for presse, radio og fjernsyn, som er noedvendigt for repraesentanter for presse, radio og fjernsyn etableret uden for Faellesskabets toldomraade, der rejser ind i det naevnte omraade for at producere reportager, optagelser eller udsendelser som led i bestemte programmer

b) kinematografisk udstyr, som er noedvendigt for en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade, der rejser ind i naevnte omraade for at producere en eller flere bestemte film

c) alt andet udstyr, som er noedvendigt, for at en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade kan udoeve sit erhverv eller fag, naar vedkommende rejser ind i naevnte omraade for at loese en bestemt opgave. Udelukket herfra er udstyr, der skal anvendes til industriel fremstilling eller pakning af varer, samt - medmindre der er tale om haandvaerktoej - udstyr til udvinding af naturressourcer, til opfoerelse, reparation eller vedligeholdelse af bygninger, til udfoerelse af jordarbejder eller lignende

d) apparater og andet tilbehoer til det under litra a), b) og c) i dette stykke omhandlede udstyr.

Bilag 90 indeholder en eksempelliste over varer, der anses som fagligt udstyr.

3. Den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel bevilges paa betingelse af, at saadant udstyr:

a) tilhoerer en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade

b) indfoeres af en person etableret uden for naevnte omraade

c) udelukkende anvendes af den person, der rejser ind i dette omraade, eller under vedkommendes ledelse.

Den under litra c) naevnte betingelse gaelder dog ikke for kinematografisk udstyr, der indfoeres med henblik paa optagelse af film, fjernsynsprogrammer eller audiovisuelle vaerker i henhold til en aftale om koproduktion, der er indgaaet med en person etableret i Faellesskabets toldomraade.

Ved produktion af faelles radio- eller fjernsynsprogrammer kan fagligt udstyr vaere omfattet af en lejekontrakt eller lignende kontrakt, i hvilken en person etableret i Faellesskabets toldomraade er part.

Artikel 672

Reservedele, der senere indfoeres med henblik paa reparation af fagligt udstyr, som er indfoert midlertidigt, er omfattet af naevnte procedure paa samme betingelser som selve udstyret.

b) Varer til forevisning eller anvendelse paa udstillinger, messer, kongresser eller lignende arrangementer

Artikel 673

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for:

a) varer, der skal udstilles eller demonstreres ved et arrangement

b) varer, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udstilling af produkter, der er indfoert til et arrangement, saasom:

- varer, der er noedvendige for demonstration af de indfoerte udstillede maskiner eller apparater

- bygge- og dekorationsmaterialer, herunder elektriske artikler, til brug for midlertidige stande tilhoerende personer etableret uden for Faellesskabet

- reklame-, demonstrations- og udstyrsmateriale, der er bestemt til anvendelse som reklame for de indfoerte udstillede varer, saasom lyd- og videooptagelser, film og lysbilleder samt de apparater, der er noedvendige for anvendelsen heraf

c) udstyr - herunder tolkeanlaeg, lyd- og videooptagere og film af undervisningsmaessig, videnskabelig eller kulturel karakter - bestemt til anvendelse ved internationale moeder, konferencer og kongresser

d) levende dyr, der skal udstilles eller deltage i arrangementer

e) produkter, der under et arrangement fremstilles af midlertidigt indfoerte varer, maskiner, apparater eller dyr.

2. Ved »arrangement« forstaas:

a) udstillinger, messer, skuer og lignende arrangementer inden for handel, industri, landbrug og haandvaerk

b) udstillinger eller arrangementer, der hovedsagelig er foranstaltet i filantropisk oejemed

c) udstillinger eller arrangementer, der hovedsagelig er foranstaltet i videnskabeligt, teknisk, haandvaerksmaessigt, kunstnerisk, uddannelsesmaessigt, kulturelt, sportsligt, religioest, kultisk, fagforeningsmaessigt eller turistmaessigt oejemed, eller med henblik paa at fremme den mellemfolkelige forstaaelse

d) moeder med deltagelse af repraesentanter for internationale organisationer og grupper

e) officielle ceremonier og arrangementer samt mindehoejtideligheder

med undtagelse af udstillinger, der er tilrettelagt paa privat grundlag i varehuse og forretningslokaler med henblik paa salg af de indfoerte varer.

c) Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

Artikel 674

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for:

a) undervisningmateriale

b) reservedele og tilbehoer til saadant materiale

c) vaerktoej, der er specielt fremstillet til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af saadant materiale.

2. Ved »undervisningsmateriale« forstaas alt materiale, der udelukkende er bestemt til brug ved undervisning eller faglig uddannelse, navnlig modeller, instrumenter, apparater og maskiner.

Bilag 91 indeholder en liste over varer, der anses som undervisningsmateriale.

3. Den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel bevilges paa betingelse af, at undervisningsmaterialet, reservedelene, tilbehoeret og vaerktoejet:

a) indfoeres af godkendte foretagender og anvendes under disses kontrol og ansvar

b) anvendes til ikke-erhvervsmaessige formaal

c) indfoeres i rimelig maengde i betragtning af formaalet

d) under deres forbliven i Faellesskabets toldomraade fortsat tilhoerer en person etableret uden for naevnte omraade.

4. Perioden for undervisningsmaterialets forbliven under proceduren for midlertidig indfoersel er tolv maaneder.

Artikel 675

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for:

a) videnskabeligt udstyr

b) reservedele og tilbehoer til saadant udstyr

c) vaerktoej, der er specielt fremstillet til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af videnskabeligt udstyr, som paa Faellesskabets toldomraade udelukkende anvendes til videnskabelig forskning eller til undervisning.

2. Ved »videnskabeligt udstyr« forstaas instrumenter, apparater og maskiner, der anvendes til videnskabelig forskning eller til undervisning.

3. Den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel bevilges paa betingelse af, at det videnskabelige udstyr, reservedelene, tilbehoeret og vaerktoejet:

a) indfoeres af godkendte foretagender og anvendes under disses kontrol og ansvar

b) anvendes til ikke-erhvervsmaessige formaal

c) indfoeres i rimelig maengde i betragtning af formaalet

d) under deres forbliven i Faellesskabets toldomraade fortsat tilhoerer en person etableret uden for naevnte omraade.

4. Perioden for det videnskabelige udstyrs forbliven under proceduren for midlertidig indfoersel er tolv maaneder.

Artikel 676

1. Ved anvendelse af artikel 674, stk. 3, litra a), forstaas ved »godkendte foretagender« offentlige eller private institutioner for undervisning eller faglig uddannelse, hvis formaal principielt ikke er af erhvervsmaessig art, og som af de udpegede myndigheder i den medlemsstat, der meddeler bevillingen, er godkendt til at modtage undervisningsmateriale under midlertidig indfoersel.

2. Ved anvendelse af artikel 675, stk. 3, litra a), forstaas ved »godkendte foretagender«, offentlige eller private institutioner for videnskabelig forskning eller undervisning, hvis formaal principielt ikke er af erhvervsmaessig art, og som af de udpegede myndigheder i den medlemsstat, der meddeler bevillingen, er godkendt til at modtage videnskabeligt materiale under midlertidig indfoersel.

d) Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

Artikel 677

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr til hospitaler, klinikker og lignende.

2. Den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel bevilges paa betingelse af, at saadant udstyr:

a) forsendes lejlighedsvis til gratis udlaan

b) er bestemt til anvendelse i diagnostisk eller terapeutisk oejemed.

3. Ved »lejlighedsvis« forstaas, at medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr efter anmodning sendes til hospitaler og klinikker, som paa grund af ekstraordinaere omstaendigheder har akut behov for saadant udstyr til at afhjaelpe deres midlertidige mangel herpaa.

e) Udstyr til bekaempelse af foelgerne af katastrofer

Artikel 678

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for udstyr, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med foranstaltninger til bekaempelse af foelgerne af katastrofer, der beroerer Faellesskabets toldomraade.

2. Den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel bevilges paa betingelse af, at saadant udstyr:

- indfoeres til gratis udlaan

- er bestemt til statslige organer eller organer godkendt af de kompetente myndigheder.

f) Emballage

Artikel 679

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for emballage.

2. Ved »emballage« forstaas:

a) beholdere, der i uforandret stand anvendes eller er bestemt til anvendelse som ydre og indre emballage for varer

b) holdere, der anvendes eller er bestemt til oprulning, foldning eller fastgoering af varer

med undtagelse af emballagemateriale som halm, papir, glasfiber og spaaner, der indfoeres in bulk.

3. Den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel bevilges paa betingelse af, at emballagen:

a) hvis den indfoeres fyldt, angives til genudfoersel tom eller fyldt

b) hvis den indfoeres tom, angives til genudfoersel fyldt.

4. Emballage, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, kan ikke, selv lejlighedsvis, anvendes i intern trafik undtagen med henblik paa udfoersel af varer fra Faellesskabets toldomraade. For emballage, der indfoeres fyldt, gaelder dette forbud foerst fra det tidspunkt, den er toemt.

5. Perioden for emballagens forbliven under proceduren for midlertidig indfoersel er seks maaneder.

g) Midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse i andre tilfaelde

Artikel 680

Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for:

a) forme og modeller, matricer, klicheer, tegninger, projekter og andre lignende genstande, som er bestemt til en person etableret i Faellesskabets toldomraade, naar mindst 75 % af den produktion, der er resultatet af anvendelsen heraf, udfoeres fra dette omraade

b) maale-, kontrol- og afproevningsinstrumenter samt lignende genstande, der er bestemt til en person etableret i Faellesskabets toldomraade, og som skal anvendes i en fremstillingsproces, naar mindst 75 % af den produktion, der er resultatet af anvendelsen heraf, udfoeres fra dette omraade

c) specialvaerktoej og -instrumenter, som gratis stilles til raadighed for en person etableret i Faellesskabets toldomraade, og som skal anvendes ved fremstillingen af varer, der alle skal udfoeres, naar ejendomsretten til de paagaeldende specialvaerktoejer og -instrumenter forbliver hos en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade

d) varer af enhver art, som skal undergives forsoeg, eksperimenter eller demonstrationer, herunder forsoeg og eksperimenter, der er noedvendige for en godkendelse, bortset fra forsoeg, eksperimenter og demonstrationer, der gennemfoeres i erhvervsmaessigt oejemed

e) varer af enhver art, som skal anvendes ved gennemfoerelsen af forsoeg, eksperimenter og demonstrationer, bortset fra forsoeg, eksperimenter og demonstrationer, der gennemfoeres i erhvervsmaessigt oejemed

f) proever, som repraesenterer en bestemt kategori af varer, og som er bestemt til fremvisning eller demonstration med henblik paa at opnaa ordrer paa lignende varer.

Artikel 681

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for erstatningsproduktionsmidler.

2. Perioden for erstatningsproduktionsmidlers forbliven under proceduren for midlertidig indfoersel er seks maaneder.

3. Ved »erstatningsproduktionsmidler« forstaas instrumenter, apparater og maskiner, der foreloebigt og gratis stilles til en kundes raadighed af leverandoeren eller reparatoeren af lignende varer, indtil selve varerne leveres eller er blevet repareret.

Artikel 682

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for:

a) brugte varer, der indfoeres med henblik paa afsaetning ved auktion

b) varer, der indfoeres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afproevning

c) kunstvaerker, der indfoeres for at blive udstillet med henblik paa salg

d) udvalgssendinger, bestaaende af tilvirket pelsvaerk, smykker, taepper og juvelarbejder paa betingelse af, at saerlige kendetegn udelukker indfoersel som vareproever.

2. Perioden for de i stk. 1 omhandlede varers forbliven under proceduren for midlertidig indfoersel er seks maaneder for litra a), b) og c) og fire uger for varer henhoerende under litra d).

3. Der forstaas ved:

- brugte varer: varer, der ikke er nyfremstillede

- udvalgssendinger: forsendelser af varer, som afsenderen oensker at saelge, og som modtageren eventuelt koeber efter besigtigelse.

Artikel 683

Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for:

a) kinematografiske positivfilm, eksponerede og fremkaldte samt andre indspillede billedmedier, der skal besigtiges inden deres erhvervsmaessige anvendelse

b) film, magnetbaand og film, paafoert magnetspor samt andre lyd- og billedmedier, der er beregnet til lydindspilning, eftersynkronisering eller reproduktion

c) film, der viser produkters art, eller hvorledes udenlandske produkter eller materiel fungerer, paa betingelse af, at de ikke er bestemt til offentlig forevisning med gevinst for oeje

d) informationsbaerende medier med optagelser, der sendes vederlagsfrit med henblik paa automatisk databehandling.

Artikel 684

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for rejsendes personlige effekter og varer, der indfoeres i sportsoejemed.

2. Der forstaas ved:

a) personlige effekter: alle nye eller brugte genstande, som en rejsende med rimelighed kan have behov for til personlig brug under rejsen under hensyntagen til samtlige foreliggende omstaendigheder ved denne, men ikke indbefattet varer af nogen art, der indfoeres i erhvervsmaessigt oejemed

b) varer, der indfoeres i sportsoejemed: sportsudstyr og andre genstande til den rejsendes brug ved sportskonkurrencer, sportsopvisninger eller traening, der finder sted i Faellesskabets toldomraade.

3. Bilag 92 indeholder en eksempelliste over saadanne varer.

Artikel 685

Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for:

a) levende dyr af enhver art, der indfoeres til dressur, optraening, avlsbrug eller for at undergives veterinaer behandling

b) levende dyr af enhver art, der indfoeres i forbindelse med flytning til hoejereliggende omraader eller med henblik paa graesning

c) traekdyr og materiel, som tilhoerer personer etableret uden for, men i naerheden af Faellesskabets toldomraade, og som indfoeres af disse personer med henblik paa udnyttelse af ejendom beliggende i Faellesskabets toldomraade, der indebaerer udfoerelse af landbrugs- eller skovbrugsarbejde, saa som losning og transport af toemmer, eller i forbindelse med dambrug

d) turistpropagandamateriale. Bilag 93 indeholder en liste over varer, der anses som turistpropagandamateriale.

Artikel 686

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for velfaerdsmateriel for soefolk.

2. Der forstaas ved:

- velfaerdsmateriel: materiel bestemt til soefolks kulturelle, undervisningsmaessige, kreative, religioese og sportslige aktiviteter

- soefolk: alle personer om bord paa et skib, der har opgaver i forbindelse med dettes funktion eller drift paa havet.

3. Bilag 94 indeholder en liste over varer, der anses som velfaerdsmateriel.

4. Den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel bevilges paa betingelse af, at saadant materiel:

a) bringes i land fra et skib i international soetrafik for at blive anvendt midlertidigt paa landjorden af mandskabet i et tidsrum, der ikke overstiger opholdet i havnen

b) indfoeres for at blive anvendt midlertidigt i kulturelle eller sociale institutioner i et tidsrum paa tolv maaneder. Ved kulturelle eller sociale institutioner forstaas hjem, klubber og fritidslokaler for soefolk, der forvaltes enten af officielle organer, eller af religioese organisationer eller andre organisationer, der ikke arbejder med gevinst for oeje, samt steder, hvor der regelmaessigt afholdes gudstjenester for soefolk.

Artikel 687

Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for materiel af forskellig art, der anvendes under en offentlig myndigheds tilsyn og ansvar til opbygning, reparation og vedligeholdelse af infrastrukturer af almen betydning i graenseomraader.

Artikel 688

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter bevilges for varer, der indfoeres midlertidigt i Faellesskabets toldomraade i en saerlig situation, der er uden oekonomisk betydning.

2. Midlertidig indfoersel af varer, der foretages lejlighedsvis med henblik paa deres forbliven i Faellesskabets toldomraade i hoejst tre maaneder, og forudsat at varernes vaerdi er under 4 000 ECU, anses som en saerlig situation, der er uden oekonomisk betydning.

Artikel 689

1. Medlemsstaterne kan bestemme, at der i stedet for den i kodeksens artikel 142 omhandlede delvise fritagelse for importafgifter indroemmes fuldstaendig fritagelse for varer, der indfoeres lejlighedsvis med henblik paa deres forbliven inden for deres omraade i hoejst tre maaneder.

2. Efter behandling i udvalget af de i artikel 746, stk. 1, litra c), omhandlede meddelelser vedtages der bestemmelser med henblik paa at udelukke visse transaktioner fra anvendelsen af stk. 1, naar det er godtgjort, at disse paavirker konkurrencevilkaarene i Faellesskabet eller er til skade for interesser hos erhvervsdrivende, der er etableret i Faellesskabet.

Underafdeling 2

Saerlige bestemmelser for varer, der kan henfoeres under proceduren med delvis fritagelse

Artikel 690

Bilag 95 indeholder en liste over de varer, der skal vaere udelukket fra proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter i henhold til kodeksens artikel 142, stk. 2.

Underafdeling 3

Bevilling til proceduren

a) Normal fremgangsmaade

Artikel 691

1. Ansoegningen udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 497 efter modellen i bilag 67/D og indgives af den person, til hvilken der i medfoer af kodeksens artikel 86 og 138 kan meddeles bevilling.

2. a) Den indgives til de toldmyndigheder, der er udpeget hertil af den medlemsstat, hvor varerne skal anvendes.

b) Naar det er bestemt, at nogle af varerne skal anvendes i flere medlemsstater, kan der ansoeges om samlet bevilling. Denne ansoegning indgives til de toldmyndigheder, der er udpeget af den medlemsstat, hvor disse varer skal anvendes foerste gang.

I saa fald skal ansoegningen indeholde alle oplysninger om anvendelserne og om de noejagtige steder, hvor de varer, der er bestemt til midlertidig indfoersel, skal anvendes.

Artikel 692

1. Bevilling meddeles af de myndigheder, som ansoegningen i overensstemmelse med artikel 691, stk. 2, er indgivet til og den udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 500 efter modellen i bilag 68/D, jf. dog artikel 695.

2. Naar artikel 691, stk. 2, litra b), finder anvendelse, maa bevillingen kun udfaerdiges efter aftale med de toldmyndigheder, der er udpeget af de medlemsstater, hvor de i ansoegningen angivne steder er beliggende. Der benyttes foelgende fremgangsmaade:

a) De toldmyndigheder, til hvilken ansoegningen er indgivet, fremsender ansoegningen og et bevillingsforslag til de andre beroerte toldmyndigheder; bevillingsforslaget skal mindst angive, paa hvilke steder varerne skal anvendes, hvilken handelsbetegnelse og/eller teknisk betegnelse der benyttes, hvilken anslaaet maengde og vaerdi det drejer sig om, i medfoer af hvilken artikel der anmodes om at benytte proceduren, hvilke identifikationsmidler der skal anvendes, hvilke toldsteder der skal anvendes i henhold til punkt 8 i bevillingsmodellen (jf. bilag 68/D), og i givet fald, hvilke regler der skal overholdes, navnlig for at sikre underretning af kontroltoldstedet.

b) Eventuelle indsigelser fra de andre beroerte toldmyndigheder skal fremsaettes hurtigst muligt, og senest to maaneder efter at ansoegningen og bevillingsforslaget er fremsendt.

c) Den i litra a) naevnte toldmyndigheder kan meddele bevillingen, saafremt de ikke inden for den i litra b) naevnte frist har modtaget nogen indsigelser mod bevillingsforslaget.

d) Den medlemsstat, der meddeler bevilling, fremsender en kopi heraf til alle ovenfor naevnte medlemsstater.

De saaledes meddelte bevillinger gaelder kun i de ovenfor naevnte medlemsstater.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse paa de toldmyndigheder, der er udpeget til at modtage de i litra a) naevnte ansoegninger og bevillingsforslag, og Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 693

Toldmyndighederne fastsaetter i hvert tilfaelde bevillingens gyldighedsperiode under hensyntagen til bevillingsansoegerens saerlige behov.

Artikel 694

1. Ved meddelelse af bevillingen fastsaetter de udpegede toldmyndigheder fristen for, hvornaar indfoerselsvarerne skal vaere angivet til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, idet den tager hensyn til dels de i kodeksens artikel 140, stk. 2, omhandlede frister og de frister, der er naevnt i artikel 674, 675, 677, 679, 681, 682 og 688, dels det tidsrum, der er noedvendigt for at opfylde formaalet med den midlertidige indfoersel.

2. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 140, stk. 3, forstaas ved saerlige omstaendigheder enhver haendelse, der noedvendiggoer anvendelse af varen for en yderligere periode, for at formaalet med den paagaeldende midlertidige indfoersel kan opfyldes.

3. Enhver forlaengelse af fristen, der indroemmes, og som gaar ud over den fastsatte periode, skal beregnes saaledes, at der tages hensyn til de omstaendigheder, der har forhindret bevillingshaveren i at overholde forpligtelsen til at genudfoere varerne inden for den naevnte frist.

b) Forenklede fremgangsmaader

Artikel 695

1. Denne artikel kan finde anvendelse, naar varerne kun skal anvendes i en og samme medlemsstat, og naar de skal anvendes i flere medlemsstater, finder den anvendelse i de tilfaelde, hvor kodeksens artikel 142, stk 1, eller artikel 688 og 689 ikke oenskes anvendt.

2. Naar de i kodeksens artikel 76 omhandlede forenklede fremgangsmaader for henfoersel under en procedure ikke finder anvendelse, giver ethvert toldsted, der er bemyndiget af toldmyndighederne til at meddele bevilling efter forenklet fremgangsmaade, tilladelse til, at indgivelsen af angivelsen til henfoersel under proceduren samtidig goer det ud for ansoegning om bevilling.

I saa fald bestaar bevillingen i, at angivelsen antages, og naevnte antagelse er underkastet betingelserne for meddelelse af bevilling til proceduren, herunder fastlaeggelse af kontroltoldstedet, der anfoeres i rubrik 44 paa formularen.

3. Den angivelse, der er forelagt i overensstemmelse med stk. 2, skal vaere vedlagt et dokument, der udfaerdiges af klarereren og indeholder foelgende oplysninger, i den udstraekning hvor disse oplysninger er noedvendige og ikke kan indsaettes i rubrik 44 paa formularen til den i stk. 2 naevnte angivelse:

a) navn eller firmanavn og adresse paa den person, der ansoeger om at benytte proceduren, saafremt der er tale om en anden person end klarereren, og i givet fald, ejeren af varerne

b) navn eller firmanavn og adresse paa brugeren af varerne, saafremt der er tale om en anden person end ansoegeren eller klarereren

c) den artikel, i medfoer af hvilken der ansoeges om anvendelse af proceduren

d) den forventede varighed af varernes forbliven under proceduren

e) det sted, hvor varerne skal anvendes

f) anvendelse af de i artikel 713 og 714 fastsatte procedurer.

Artikel 498 finder tilsvarende anvendelse.

4. Artikel 502 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 696

1. I de i artikel 229, stk. 1, litra a) og c), omhandlede tilfaelde maa der benyttes forenklede fremgangsmaader ved meddelelse af bevilling, forudsat at klarereren til stoette for sin mundtlige angivelse forelaegger en varefortegnelse, der indeholder foelgende oplysninger:

a) navn og adresse

b) varernes handelsbetegnelse

c) varernes vaerdi

d) den forventede periode for varernes forbliven i den paagaeldende medlemsstat

e) noejagtige oplysninger om antallet for hver vareart

f) anvendelsesstedet i de i artikel 229, stk. 1, litra a), fjerde led, omhandlede tilfaelde.

2. Varefortegnelsen, som skal vaere dateret og underskrevet af ansoegeren, indgives i to eksemplarer til toldstedet; det ene af eksemplarerne paategnes af toldstedet og afleveres til den paagaeldende, medens det andet opbevares af det naevnte toldsted.

Toldstedets paategning af varefortegnelsen har gyldighed som bevilling.

3. Foretegnelsen over dyr og materiel, der er omhandlet i artikel 229, stk. 1, foerste led, kan inden for samme aar anvendes ved hver indpassage i Faellesskabets toldomraade.

Der skal hvert aar indgives en saadan fortegnelse til det kompetente toldsted, inden den foerste midlertidige indfoersel finder sted.

Artikel 697

1. Forelaeggelse af et ATA-carnet for et af toldmyndighederne bemyndiget toldsted med henblik paa at faa adgang til proceduren for midlertidig indfoersel gaelder som indgivelse af bevillingsansoegning, og antagelsen af carnetet (bladet for midlertidig indfoersel) gaelder som bevilling til proceduren.

2. De varer, der maa indfoeres midlertidigt efter fremgangsmaaden i stk. 1, er anfoert i bilag 96.

3. Toldstederne maa kun antage ATA-carneter:

a) som er udstedt i et land, der er kontraherende part i ATA-konventionen, og som er paategnet og garanteret af en sammenslutning, der indgaar i en international garantikaede.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne listen over disse lande og sammenslutninger

b) som baerer toldmyndighedernes paategning i den rubrik paa carnetets omslag, der er beregnet hertil, og

c) som gaelder i Faellesskabets toldomraade.

Artikel 698

Medmindre toldmyndighederne udtrykkeligt anmoder derom, bevilges proceduren for rejsendes personlige effekter og varer, der indfoeres i sportsoejemed, som omhandlet i artikel 684, uden ansoegning eller skriftlig bevilling.

I saa fald goer den i artikel 233 naevnte handling det ud for ansoegning om midlertidig indfoersel, og toldmyndighedernes undladelse af videre indgriben anses som bevilling.

Underafdeling 4

Henfoersel af varer under proceduren

Artikel 699

1. Undtagen naar artikel 695, 696 og 697 finder anvendelse, skal angivelsen om varernes henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel indgives til et af de henfoerselstoldsteder, der er fastsat i bevillingen.

2. Ved anvendelse af artikel 695 og 696 indgives den i artikel 701 omhandlede angivelse eller varefortegnelse til et af de bemyndigede toldsteder.

3. Ved anvendelse af artikel 697 forelaegges ATA-carnetet med henblik paa varernes henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel ved et af foelgende toldsteder:

a) for de i nr. 2 til 9, 11 og 20 i bilag 95 omhandlede varer til det henfoerselstoldsted, der har stedlig kompetence paa det sted, hvor varerne skal anvendes

b) i andre tilfaelde ved ethvert indpassagested, der er bemyndiget som henfoerselstoldsted. I disse tilfaelde optraeder indpassagested som henfoerselstoldsted.

Er det indpassagested, der er bemyndiget som henfoerselstoldsted, i ekstraordinaere tilfaelde ikke i stand til at verificere, om alle de betingelser, der gaelder for anvendelse af proceduren for midlertidig indfoersel, er opfyldt, tillader dette toldsted, at forsendelsen af varerne mellem det bemyndigede indpassagested og det bestemmelsessted, som er i stand til at verificere, at de naevnte betingelser er opfyldt, sker paa grundlag af ATA-carnetet som forsendelsedokument.

4. Medlemsstaternes toldmyndigheder giver deres toldsteder bemyndigelse som henfoerselstoldsted eller indpassagested, der optraeder som henfoerselstoldsted.

Artikel 700

Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 88 er de tilfaelde, hvor der ikke kan kraeves sikkerhedsstillelse for henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel, anfoert i bilag 97.

a) Normal fremgangsmaade

Artikel 701

1. Den i artikel 699, stk. 1 og 2, omhandlede angivelse skal afgives efter bestemmelserne i artikel 198 til 252.

2. Varebeskrivelsen i den i stk. 1 omhandlede angivelse skal svare til specifikationerne i bevillingen, jf. dog artikel 695.

3. Ved anvendelse af artikel 699, stk. 3, skal henfoerselstoldstedet:

a) verificere de oplysninger, der er anfoert i rubrik A til G paa indfoerselsbladet

b) udfylde talonen og rubrik H paa indfoerselsbladet og bl.a. under punkt b) i denne rubrik anfoere fristen for varernes genudfoersel, der ikke maa overstige carnetets gyldighedsfrist, dog med forbehold af de saerlige frister, der er omhandlet i kodeksens artikel 140, stk. 2

c) anfoere navn og adresse paa henfoerselstoldstedet i rubrik H, punkt e), paa genudfoerselsbladet, og

d) beholde indfoerselsbladet.

b) Forenklede fremgangsmaader

Artikel 702

De forenklede fremgangsmaader, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, finder anvendelse som fastsat i artikel 275 og 276.

Underafdeling 5

Afslutning af proceduren

a) Almindelige bestemmelser for de toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, der er fastsat i kodeksens artikel 89

Artikel 703

Henfoersel under en anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse af varer, der allerede er undergivet proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse, er betinget af betaling af det beloeb, der eventuelt skyldes i henhold til kodeksens artikel 143.

Artikel 704

1. Proceduren for midlertidig indfoersel anses som afsluttet for varer, der er indfoert i medfoer af artikel 673, og som er forbrugt eller tilintetgjort paa det sted, hvor arrangementet blev afholdt, eller som dér er blevet uddelt gratis til publikum.

Arten af disse varer og af de i artikel 673, stk. 1, litra e), omhandlede produkter skal dog have forbindelse med arrangementets karakter og staa i rimeligt forhold til antallet af besoegende og omfanget af udstillerens deltagelse i det paagaeldende arrangement.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse paa alkoholholdige drikkevarer, tobak og braendstoffer.

b) Normal fremgangsmaade

Artikel 705

1. Undtagen naar artikel 695, 696 og 697 finder anvendelse, skal angivelsen til afslutning af proceduren for midlertidig indfoersel indgives til et af de i bevillingen fastsatte afslutningstoldsteder.

2. Ved anvendelse af artikel 695 indgives den i stk. 1 omhandlede angivelse eller varefortegnelsen til det toldsted, der har meddelt bevillingen.

3. Ved anvendelse af artikel 697 skal ATA-carnetet forelaegges for et bemyndiget afslutningstoldsted.

4. Kontroltoldstedet kan dog tillade, at den i stk. 1 og 2 omhandlede angivelse forelaegges andre toldsteder end dem, der er fastsat i de naevnte stykker.

Artikel 706

1. Den i artikel 705, stk. 1 og 2, omhandlede angivelse foretages efter de bestemmelser, der er fastsat for den paagaeldende toldmaessige bestemmelse eller anvendelse.

2. Den beskrivelse af indfoerselsvarerne, der er anfoert i den i stk. 1 omhandlede angivelse, skal svare til specifikationerne i bevillingen.

3. Ved anvendelse af artikel 705, stk. 3, skal afslutningstoldstedet:

a) udfylde talonen og rubrik H i genudfoerselsbladet

b) beholde genudfoerselsbladet, som straks skal sendes til det i rubrik H, punkt e), paa dette blad anfoerte toldsted.

c) Forenklede fremgangsmaader

Artikel 707

De i kodeksens artikel 76 omhandlede forenklede fremgangsmaader finder anvendelse paa de i artikel 278 fastsatte betingelser.

Underafdeling 6

Beskatningsbestemmelser

Artikel 708

Det tidspunkt, der efter kodeksens artikel 144, stk. 1, skal laegges til grund ved fastlaeggelsen af toldskylden for de i artikel 673 og artikel 682, stk. 1, litra a), c) og d), omhandlede varer, er tidspunktet for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsaetning.

Artikel 709

1. Ved overgang til fri omsaetning af indfoerselsvarer, der har vaeret henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, skal der betales udligningsrenter for det samlede beloeb af skyldige importafgifter.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, naar varer, der har vaeret henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel i medfoer af artikel 673, 678, 682, 684 og 685, litra d), overgaar til fri omsaetning.

3. a) De aarlige rentesatser, der skal benyttes, er dem, der er fastsat i henhold til artikel 589, stk. 4, litra a).

b) Renterne beregnes pr. kalendermaaned for den periode, der loeber fra foerste dag i maaneden efter den foerste henfoersel under proceduren af de indfoerselsvarer, for hvilke proceduren afsluttes, og til den sidste dag i den maaned, i hvilken varerne bringes i fri omsaetning. Den periode, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af udligningsrenterne, maa ikke vaere kortere end én maaned.

c) Rentebeloebet beregnes paa grundlag af de skyldige importafgifter, rentesatsen som omhandlet i litra a) og perioden efter litra b).

Artikel 710

Hvis der konstateres en overtraedelse eller uregelmaessigheder under eller i forbindelse med en midlertidig indfoersel paa grundlag af et ATA-carnet, finder bestemmelserne i artikel 454 og 455 samt i artikel 458 til 461, for saa vidt angaar de tilfaelde, hvor et ATA-carnet anvendes som forsendelsesdokument, tilsvarende anvendelse ved inddrivelse af skyldige importafgifter.

Underafdeling 7

Administrativt samarbejde

Artikel 711

Hvis indfoerselsvarerne anbringes i frizone eller frilager eller henfoeres under en suspensionsprocedure, hvorved proceduren for midlertidig udfoersel afsluttes, skal den rubrik, der er forbeholdt varebeskrivelsen i dokumentet om den paagaeldende toldmaessige bestemmelse eller anvendelse, eller, hvis der anvendes forenklede fremgangsmaader, i det handelsdokument eller de regnskaber, der anvendes, ud over de for proceduren fastsatte oplysninger, indeholde en af foelgende paategninger:

- Mercancías IT

- MI-varer

- V.V.-Waren

- AAìðïñaaýìáôá ÐAA

- T.A. goods

- Marchandises AT

- Merci A.T.

- TI-goederen

- Mercadorias I.T.

Underafdeling 8

Overfoersel af varer

Artikel 712

1. Saafremt en vare skal forsendes inden for Faellesskabets toldomraade, enten som led i overdragelse af bevillingen, eller i henhold til én og samme bevilling, forsendes den paagaeldende vare i overensstemmelse med bestemmelserne om ekstern forsendelse, jf. dog artikel 713 og 714.

2. Dokumentet for ekstern forsendelse eller det udstedte dokument, der gaelder som dokument for ekstern forsendelse, skal indeholde den sidste frist for genudfoersel og en af de i artikel 711 omhandlede paategninger.

Artikel 713

1. Efter anmodning fra den paagaeldende kan de i artikel 712, stk. 1, omhandlede varer, der er omfattet af én og samme bevilling, ogsaa forsendes efter de overfoerselsregler, der er fastsat i stk. 3 og 4, i denne artikel.

2. Hvis der gives tilladelse til at anvende saadanne overfoerselsregler, boer det fastsaettes i bevillingen. De erstatter forsendelsesreglerne efter proceduren for ekstern forsendelse.

3. Toldmyndighederne tillader, at varer uden andre toldformaliteter end dem, der er fastsat i artikel 715, stk. 3, og uden at proceduren for midlertidig indfoersel bringes til ophoer, overfoeres fra henfoerselstoldstedet til afslutningstoldstedet.

4. Ansvaret for de overfoerte varer forbliver hos bevillingshaveren.

5. Bevillingshaveren skal paa forhaand paa den maade og efter de regler, som fastsaettes af toldmyndighederne, underrette disse om de overfoersler, der skal foretages.

Artikel 714

1. For saa vidt det ikke faar indflydelse paa den korrekte afvikling af transaktionerne, kan toldmyndighederne paa andre betingelser, som de fastsaetter, tillade, at overfoersel fra henfoerselstoldstedet til anvendelsesstedet og fra et anvendelsessted til afslutningstoldstedet, sker uden toldformaliteter.

2. Den paagaeldende skal underrette kontroltoldstedet om genudfoerslen af de varer, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel ved at sende det det eksemplar af udfoerselsangivelsen, som han har faaet udleveret.

Artikel 715

1. Saafremt artikel 712 anvendes ved varens henfoersel under proceduren for ekstern forsendelse, paategner toldmyndighederne efter anmodning fra bevillingshaveren det i stk. 3 omhandlede oplysningsskema.

2. Saafremt artikel 713 anvendes, paategnes det i stk. 3 omhandlede oplysningsskema enten paa tidspunktet for varernes henfoersel under proceduren eller paa tidspunktet for overfoerslens start.

3. Oplysningsskemaet, herefter benaevnt »INF 6«, omfatter en original og to kopier. Det udfaerdiges paa en formular, svarende til modellen i bilag 98.

Artikel 716

1. INF 6 skal indeholde alle de oplysninger, der er noedvendige, for at toldmyndighederne faar kendskab til bl.a.:

- datoen for indfoerselsvarernes henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel

- de beskatningselementer, der blev fastsat paa denne dato

- og i givet fald, det importafgiftsbeloeb, der allerede er opkraevet i medfoer af delvis fritagelse, og den periode, der har vaeret lagt til grund ved opkraevningen, samt udligningsrentebeloebet.

2. Originalen og en kopi af INF 6 udleveres til den paagaeldende; den ene kopi opbevares af det toldsted, der har paategnet skemaet; den anden kopi forsynet med det naevnte toldsteds paategning returneres af den paagaeldende til det toldsted, der oprindeligt har paategnet det.

Afdeling 3

Midlertidig indfoersel af transportmidler

Underafdeling 1

Tilfaelde, hvor der kan bevilges midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse, og betingelserne herfor

Artikel 717

De transportmidler, der er omhandlet i litra a) til d), maa ikke udlaanes, udlejes, pantsaettes, saelges eller overdrages til en person etableret i Faellesskabet, jf. dog artikel 718, stk. 7, artikel 719, stk. 10, litra b), og stk. 11, artikel 721, stk. 5, artikel 722, stk. 3 og artikel 723, stk. 3 og 7.

a) Vejtransportmidler

Artikel 718

1. Proceduren for midlertidig indfoersel finder anvendelse paa koeretoejer til erhvervsmaessig brug.

2. I denne artikel forstaas ved »koeretoejer«: alle vejkoeretoejer, herunder paahaengsvogne, som kan tilkobles saadanne koeretoejer.

3. Med forbehold af stk. 4 gives der adgang til den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel paa betingelse af, at koeretoejerne:

a) indfoeres af en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade eller for dennes regning

b) anvendes til erhvervsmaessig brug af denne person eller for hans regning

c) er registreret uden for Faellesskabets toldomraade i en uden for dette omraade etableret persons navn. Er koeretoejerne ikke registreret, anses denne betingelse dog for at vaere opfyldt, naar koeretoejerne tilhoerer en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade

d) udelukkende anvendes til transport, der begynder eller slutter uden for Faellesskabets toldomraade.

4. Er en paahaengsvogn tilkoblet et motorkoeretoej, der er registreret inden for Faellesskabets toldomraade, kan proceduren bevilges, ogsaa selv om betingelserne i stk. 3, litra a) og b), ikke er opfyldt.

5. De i stk. 1 omhandlede koeretoejer kan paa de i stk. 3 fastsatte betingelser forblive i Faellesskabets toldomraade i det tidsrum, der er noedvendigt til gennemfoerelse af de opgaver, for hvilke der er ansoegt om midlertidig indfoersel, saasom befordring, afsaetning og optagning af passagerer, transport, losning og lastning af gods samt vedligeholdelse.

6. Ved anvendelse af stk. 3, litra a) og b), skal personer, der handler for regning af en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade, vaere behoerigt bemyndiget af denne.

7. Som undtagelse fra stk. 3:

a) kan koeretoejer til erhvervsmaessig brug paa de i stk. 6 naevnte betingelser foeres af fysiske personer etableret i Faellesskabets toldomraade

b) kan toldmyndighederne give tilladelse til:

- at en person etableret i Faellesskabets toldomraade, i undtagelsestilfaelde indfoerer og anvender koeretoejer til erhvervsmaessig brug, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, i en tidsbegraenset periode, der fastsaettes af de paagaeldende toldmyndigheder i hvert enkelt tilfaelde

- at en fysisk person, der er etableret i Faellesskabets toldomraade og ansat af en person etableret uden for dette omraade, indfoerer et koeretoej, der tilhoerer sidstnaevnte, og i dette omraade anvender koeretoejet til erhvervsmaessig brug. Det koeretoej, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, maa ogsaa anvendes til privat brug, naar det har underordnet og lejlighedsvis karakter i forhold til den erhvervsmaessige brug, og det er fastsat i arbejdskontrakten

c) kan koeretoejer til erhvervsmaessig brug anvendes i intern trafik, naar gaeldende bestemmelser paa transportomraadet, bl.a. vilkaarene for adgang til og udoevelse af transporterhvervet indeholder mulighed herfor.

Artikel 719

1. Proceduren for midlertidig indfoersel finder anvendelse paa koeretoejer til privat brug.

2. I denne artikel forstaas ved koeretoejer: alle vejkoeretoejer, herunder campingvogne og paahaengsvogne, som kan tilkobles et motorkoeretoej.

3. Der gives adgang til den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel paa betingelse af, at koeretoejerne

a) indfoeres af personer etableret uden for Faellesskabets toldomraade

b) anvendes af dem til privat brug, og

c) er registreret uden for Faellesskabets toldomraade i en uden for dette omraade etableret persons navn. Er koeretoejerne ikke registreret, anses denne betingelse dog for at vaere opfyldt, naar koeretoejerne tilhoerer en person etableret uden for Faellesskabets toldomraade.

4. Som undtagelse fra stk. 3:

a) gives der ligeledes adgang til proceduren, naar koeretoejer, der har status som ikke-faellesskabsvarer, registreres paa Faellesskabets toldomraade i en suspensiv nummerserie med henblik paa genudfoersel og forsynes med en nummerplade, der udleveres til en person etableret uden for dette omraade

b) kan toldmyndighederne give tilladelse til, at en fysisk person, der er etableret i Faellesskabets toldomraade og ansat af en person etableret uden for dette omraade, indfoerer et koeretoej, der tilhoerer sidstnaevnte, og i dette omraade anvender koeretoejet til enten privat brug eller til udfoerelse mod vederlag af en anden aktivitet end som fastsat for erhvervsmaessig brug, saafremt det er fastsat i arbejdskontrakten.

5. Proceduren for midlertidig indfoersel finder ligeledes anvendelse i foelgende tilfaelde:

a) naar et koeretoej til privat brug, der er registreret i det land, hvor brugeren har sit saedvanlige opholdssted, benyttes til regelmaessigt at tilbagelaegge en straekning i Faellesskabets toldomraade for at komme frem og tilbage mellem opholdsstedet og arbejdsstedet. Bevilling til anvendelse af proceduren er ikke undergivet nogen anden tidsbegraensning

b) naar en studerende, der udelukkende opholder sig i Faellesskabets toldomraade i studieoejemed, benytter et koeretoej til privat brug, som er registreret i det land, hvor han har sit saedvanlige opholdssted.

6. Med forbehold af stk. 5, litra a), maa de i stk. 1 omhandlede koeretoejer forblive paa Faellesskabets toldomraade:

a) i et sammenhaengende eller ikke-sammenhaengende tidsrum paa seks maaneder pr. periode paa tolv maaneder

b) i det tidsrum, den studerende opholder sig i Faellesskabets toldomraade i de i stk. 5, litra b), omhandlede tilfaelde.

7. Stk. 5, litra b), og stk. 6, litra b), finder tilsvarende anvendelse for personer, der udsendes med et saerligt hverv af en bestemt varighed.

8. Ved anvendelse af stk. 3, litra a) og b), maa koeretoejer til privat brug ikke udlejes, udlaanes eller stilles til raadighed for en anden efter indfoersel, eller, hvis de paa indfoerselstidspunktet var udlejet, udlaant eller stillet til raadighed for en anden, maa de ikke videreudlejes eller fremlejes eller vaere genstand for videreudlaan eller tilraadighedsstillelse i Faellesskabets toldomraade, medmindre formaalet hermed er oejeblikkelig genudfoersel.

9. I henhold til stk. 8 maa koeretoejer til privat brug, der tilhoerer en udlejningsvirksomhed med hjemsted uden for Faellesskabets toldomraade, videreudlejes til en fysisk person etableret uden for Faellesskabets toldomraade med henblik paa genudfoersel inden for en af toldvaesenet fastsat tidsfrist, hvis koeretoejerne befinder sig i Faellesskabets toldomraade efter effektuering en udlejningskontrakt.

10. Uanset stk. 8:

a) maa aegtefaellen samt slaegtninge i lige opstigende og nedstigende linje til en fysisk person etableret uden for Faellesskabets toldomraade, naar disse har deres saedvanlige opholdssted uden for Faellesskabets toldomraade, benytte et koertoej til privat brug, der allerede er indfoert under proceduren for midlertidig indfoersel

b) maa et koeretoej til privat brug lejlighedsvis anvendes af en fysisk person, der er etableret i Faellesskabets toldomraade, naar denne handler for regning af og efter anvisninger fra brugeren af proceduren, der befinder sig i det naevnte omraade.

11. Som undtagelse fra artikel 717 gaelder dog foelgende:

a) den anvendelse af proceduren for midlertidig indfoersel, der er fastsat i stk. 9, udvides til ogsaa at omfatte fysiske personer etableret i Faellesskabets toldomraade; koeretoejer maa ogsaa foeres ud fra Faellesskabets toldomraade af udlejningsvirksomhedens ansatte med opholdssted i dette omraade

b) en fysisk person etableret i Faellesskabets toldomraade kan leje eller laane et koeretoej til privat brug, der opfylder de i stk. 3, litra c), fastsatte vilkaar, uden for dette toldomraade, for at begive sig til den medlemsstat, hvor han har sit opholdssted. Fristen for genudfoersel af koeretoejet fastsaettes af toldmyndighederne paa grundlag af de saerlige omstaendigheder i hvert enkelt tilfaelde

c) toldmyndighederne kan tillade, at proceduren for midlertidig indfoersel som omhandlet i stk. 4 udvides til ogsaa at omfatte fysiske personer etableret i Faellesskabets toldomraade, og som staar over for at overfoere deres saedvanlige opholdssted til et sted uden for dette omraade, saafremt:

- den paagaeldende ved enhver form for dokumentation, der accepteres af toldmyndighederne, godtgoer, at der virkelig er tale om aendring af opholdsstedet

- koeretoejet udfoeres senest tre maaneder efter registreringsdatoen.

12. Ved anvendelse af stk. 6, litra a), skal brugeren af proceduren for midlertidig indfoersel, for at maatte udskyde fristen for opholdet i Faellesskabets toldomraade af et koeretoej, der er indfoert under proceduren, underrette toldmyndighederne herom og overholde de foranstaltninger, som disse finder noedvendige for at forhindre midlertidig anvendelse af koeretoejet.

Artikel 720

1. Med undtagelse af stk. 12 finder artikel 719 tilsvarende anvendelse paa ride- og traekdyr og udstyr hertil, som bringes ind i Faellesskabets toldomraade.

2. Dyr og udstyr hertil, der er omhandlet i stk. 1, maa forblive i Faellesskabets toldomraade i tre maaneder.

b) Rullende materiel til jernbanetransport

Artikel 721

1. Proceduren for midlertidig indfoersel finder anvendelse paa rullende materiel til jernbanetransport.

2. I denne artikel forstaas ved »rullende materiel til jernbanetransport« lokomotiver, motorvogne og skinnebusser samt vogne af enhver art, som er bestemt til transport af personer og varer.

3. Der gives adgang til den i stk. 1 omhandlede procedure for midlertidig indfoersel paa betingelse af, at det rullende materiel til jernbanetransport:

a) tilhoerer personer etableret uden for Faellesskabets toldomraade

b) er registreret paa et jernbanenet beliggende uden for Faellesskabets toldomraade.

4. Rullende materiel til jernbanetransport kan forblive i Faellesskabets toldomraade i et tidsrum paa tolv maaneder.

5. Som undtagelse fra artikel 717 gaelder dog foelgende:

a) rullende materiel til jernbanetransport maa stilles til raadighed for en person etableret i Faellesskabets toldomraade, naar saadant materiel anvendes i faellesskab i medfoer af en aftale, hvorefter hvert jernbanenet kan benytte de andre jernbanenets materiel paa samme maade som sit eget materiel

b) toldmyndighederne kan give tilladelse til, at en person etableret i Faellesskabets toldomraade i undtagelsestilfaelde indfoerer og anvender godstransportvogne, som er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, i en begraenset tidsperiode, der fastsaettes af de paagaeldende toldmyndigheder i hvert enkelt tilfaelde.

c) Luftfartoejer

Artikel 722

1. Proceduren for midlertidig indfoersel finder anvendelse paa luftfartoejer.

2. De i stk. 1 omhandlede luftfartoejer maa forblive paa Faellesskabets toldomraade i det tidsrum, der er noedvendigt til gennemfoerelse af de opgaver, for hvilke der er ansoegt om midlertidig indfoersel, saasom befordring, afsaetning og optagning af passagerer og transport, losning og lastning af gods samt vedligeholdelse.

3. Artikel 718, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse paa luftfartoejer til erhvervsmaessig brug. Toldmyndighederne kan bl.a. give tilladelse til, at en person etableret i Faellesskabets toldomraade i undtagelsestilfaelde indfoerer og anvender luftfartoejer, som er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, i en begraenset tidsperiode, som de paagaeldende toldmyndigheder fastsaetter i hvert enkelt tilfaelde.

4. Naar de i stk. 1 omhandlede luftfartoejer anvendes til privat brug, finder betingelserne i artikel 719, stk. 3, anvendelse.

5. De i stk. 4 omhandlede luftfartoejer kan forblive i Faellesskabets toldomraade i et sammenhaengende eller ikke-sammenhaengende tidsrum paa seks maaneder pr. periode paa tolv maaneder.

6. Artikel 719, stk. 8 til 12, i denne forordning finder tilsvarende anvendelse paa luftfartoejer til privat brug.

d) Fartoejer til soetransport eller til transport ad indre vandveje

Artikel 723

1. Proceduren for midlertidig indfoersel finder anvendelse paa fartoejer til soetransport eller til transport ad indre vandveje.

2. De i stk. 1 omhandlede fartoejer maa forblive i Faellesskabets toldomraade i det tidsrum, der er noedvendigt til gennemfoerelse af de opgaver, for hvilke der er ansoegt om midlertidig indfoersel, saasom befordring, afsaetning og optagning af passagerer og transport, losning og lastning af gods samt vedligeholdelse.

3. Artikel 718, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse paa fartoejer til erhvervsmaessig brug, der anvendes til soetransport eller til transport ad indre vandveje. Toldmyndighederne kan bl.a. give tilladelse til, at en person etableret i Faellesskabets toldomraade i undtagelsestilfaelde indfoerer og anvender skibe, som er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, i en begraenset tidsperiode, som de paagaeldende toldmyndigheder fastsaetter i hvert enkelt tilfaelde.

4. Naar de i stk. 1 omhandlede fartoejer til soetransport eller til transport ad indre vandveje anvendes til privat brug, finder betingelserne i artikel 719, stk. 3, anvendelse.

5. De i stk. 4 omhandlede fartoejer kan forblive i Faellesskabets toldomraade i et sammenhaengende eller ikke-sammenhaengende tidsrum paa seks maaneder pr. periode paa tolv maaneder.

6. Artikel 719, stk. 8 til 12, i denne forordning finder tilsvarende anvendelse paa fartoejer til privat brug, der anvendes til soetransport eller til transport ad indre vandveje.

7. Som undtagelse fra artikel 717 kan toldmyndighederne give tilladelse til, at en fysisk person etableret i Faellesskabet toldomraade, i undtagelsestilfaelde hvor havneinfrastrukturerne ved soeer o.lign. beliggende uden for Faellesskabets toldomraade ikke muliggoer fortoejning af fartoejer til privat sejlads ad indre vandveje, indfoerer et fartoej, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, og anvender det baade paa den del af en soe, der henhoerer under Faellesskabets toldomraade, og den del, der henhoerer under fartoejets registreringsland. Den paagaeldende skal ved hjaelp af enhver form for dokumentation, der accepteres af toldmyndighederne, godtgoere de naevnte havneinfrastrukturers utilstraekkelighed.

e) Paller

Artikel 724

1. Proceduren for midlertidig indfoersel finder anvendelse paa paller.

2. Paller, der kan identificeres, maa forblive i Faellesskabets toldomraade i en periode paa tolv maaneder, der paa den paagaeldendes anmodning kan afkortes.

3. Andre paller end dem, der er naevnt i stk. 2, maa forblive i Faellesskabets toldomraade i en periode paa seks maaneder, der paa den paagaeldendes anmodning kan afkortes.

f) Containere

Artikel 725

1. Proceduren for midlertidig indfoersel finder anvendelse paa containere, som er godkendt til transport under toldsegl, eller som blot er forsynet med maerker, naar de foeres ind i Faellesskabets toldomraade for ejernes, operatoerernes eller disses repraesentanters regning.

2. Andre containere end dem, der er naevnt i stk. 1, henfoeres under proceduren for midlertidig indfoersel efter tilladelse fra toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor der ansoeges herom.

3. Containere, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, maa forblive i Faellesskabets toldomraade i et tidsrum paa tolv maaneder.

4. Containere, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, maa anvendes i intern trafik, inden de genudfoeres fra Faellesskabets toldomraade. Containere maa under hvert ophold i en medlemsstat imidlertid kun anvendes en enkelt gang til transport af gods, der er lastet paa denne medlemsstats omraade for at blive losset paa samme medlemsstats omraade, hvis containerne ellers skulle transporteres tomme inden for denne medlemsstat.

5. Med forbehold af artikel 729, stk. 1, kan tilbehoer og normalt udstyr til containerne indfoeres, enten sammen med en container for at blive genudfoert saerskilt, eller sammen med en anden container, eller saerskilt med henblik paa genudfoersel sammen med en container.

Artikel 726

1. Artikel 725, stk. 1, finder anvendelse paa containere, uanset om de er godkendt til transport under toldsegl eller ej, naar de paa et passende og let synligt sted er forsynet med foelgende oplysninger i varig form:

a) angivelse af ejeren eller operatoeren

b) de identifikationsmaerker og -numre, som ejeren eller operatoeren har givet containeren

c) containerens tara, herunder alt fast udstyr

d) det land, hvor containeren har hjemsted.

De i litra c) omhandlede angivelser er dog ikke paakraevede ved maerkning af aftagelige kasser, der anvendes ved kombineret transport jernbane/landevej, og de i litra d) omhandlede angivelser er ikke paakraevede ved maerkning af containere, der anvendes ved lufttransport.

2. Det land, hvor containeren har hjemsted, kan anfoeres enten skrevet helt ud eller ved hjaelp af ISO alfa-2-landekoden i den internationale standard ISO 3166, ved hjaelp af de kendingsbogstaver, der anvendes til at angive motorkoeretoejers registreringsland i den internationale landevejstrafik, eller, i tilfaelde af aftagelige kasser, der anvendes ved kombineret transport jernbane/landevej, ved hjaelp af et tal. Ejeren eller operatoeren skal kunne identificeres ved hjaelp af navnet eller haevdvundne initialer eller tal, men ikke ved symboler i form af figurer eller flag.

3. Naar en container, der er maerket efter stk. 1 og 2, er forsynet med angivelsen af en medlemsstat som det land, hvor den har hjemsted, anses containeren for at opfylde betingelserne i Traktatens artikel 9 og 10.

Brugeren af proceduren skal efter anmodning fra toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor containeren befinder sig, oplyse den paagaeldende containers toldmaessige status.

Artikel 727

1. Som godkendt til transport under toldsegl anses containere, der:

a) ud over de i artikel 726, stk. 1, omhandlede angivelser baerer foelgende angivelser, som ligeledes er anfoert paa godkendelsespladen i overensstemmelse med de i stk. 2 omhandlede forskrifter:

- fabrikantens serienummer (fabrikationsnummer)

- hvis containeren er typegodkendt, typens identifikationsnummer eller -bogstaver

b) opfylder de i stk. 2 omhandlede tekniske forskrifter, og

c) er blevet godkendt af en medlemsstat eller af et af de i bilag 99 anfoerte lande i overensstemmelse med fremgangsmaaden i stk. 2.

2. De tekniske forskrifter, der gaelder for containere, som er godkendt til transport under toldsegl, og fremgangsmaaderne vedroerende godkendelse af disse skal vaere i overensstemmelse med dem, som er anfoert i henholdsvis afsnit I og II i bilag 7 til TIR-konventionen, der er knyttet som bilag til Raadets forordning (EOEF) nr. 2112/78 (23). Alle ikrafttraadte aendringer til bilag 7 til TIR-konventionen gaelder ligeledes ved anvendelsen af denne forordning.

(23) EFT nr. L 252 af 28. 9. 1978, s. 1.

Disse forskrifter anvendes i overensstemmelse med de forklarende noter i afsnit III i naevnte bilag 7.

3. Hvis det konstateres, at godkendte containere ikke opfylder de i stk. 2 naevnte tekniske forskrifter, eller hvis en container er behaeftet med en alvorlig mangel og derfor ikke opfylder de normer, i henhold til hvilke den er godkendt til transport under toldsegl, griber toldstedet ind som omhandlet i bestemmelserne i bilag 100.

Artikel 728

Bestemmelserne i artikel 725, stk. 4, anvendes i overensstemmelse med den forklarende note i bilag 101.

g) Reservedele, tilbehoer og normalt udstyr

Artikel 729

1. Proceduren for midlertidig indfoersel bevilges for reservedele, tilbehoer, normalt udstyr, herunder udstyr til stuvning, pakning eller beskyttelse af gods, der indfoeres sammen med/eller saerskilt fra de transportmidler, som de er bestemt til.

2. Reservedele, der indfoeres sammen med eller saerskilt fra de transportmidler, de er bestemt til, maa udelukkende anvendes til smaareparationer eller normal vedligeholdelse af transportmidlerne.

3. Regelmaessig vedligeholdelse og reparation af transportmidler, der er blevet noedvendige undervejs til eller inden for Faellesskabets toldomraade, udgoer ikke en forandring efter kodeksens artikel 137 og kan foretages, medens varerne er under midlertidig indfoersel.

Underafdeling 2

Bevilling til proceduren

a) Generelt

Artikel 730

Undtagen naar artikel 724 og artikel 725 finder anvendelse, er transportmidler omfattet af proceduren, uden at der skal foreligge skriftlig ansoegning eller bevilling, jf. dog artikel 728.

I saa fald goer den i artikel 233 naevnte handling det ud for ansoegning om midlertidig indfoersel, og toldmyndighedernes undladelse af videre indgriben anses som bevilling.

Artikel 731

De i artikel 724, stk. 2, omhandlede paller, og de i artikel 725, stk. 1, omhandlede containere tillades henfoert under proceduren efter den i artikel 730 naevnte fremgangsmaade, forudsat at brugeren af proceduren:

a) er repraesenteret i Faellesskabets toldomraade og giver de udpegede toldmyndigheder i hver medlemsstat, hvor pallerne eller containerne befinder sig, oplysninger om denne repraesentations identifikation og omfang

b) efter anmodning fra de udpegede toldmyndigheder i den medlemsstat, hvor pallerne eller containerne befinder sig, giver meddelelse om, hvor og hvornaar pallerne eller containerne foeres ind i og ud fra Faellesskabets toldomraade samt om deres bevaegelser inden for dette omraade.

b) Saerlige tilfaelde

Artikel 732

1. For at kunne benytte proceduren for midlertidig indfoersel efter artikel 724, stk. 3, og artikel 725, stk. 2, skal operatoeren eller hans repraesentant indgive ansoegning herom til det kompetente toldsted i den medlemsstat, hvor de containere eller paller, der skal henfoeres under proceduren, foeres ind i Faellesskabets toldomraade.

2. Ansoegningen skal fremsaettes skriftligt og i en form, der accepteres af toldmyndighederne. Den skal indeholde foelgende:

a) operatoerens eller hans repraesentants navn, firmanavn og adresse

b) tilsagn om at overholde bestemmelserne i artikel 731, litra b)

c) ved anvendelse af artikel 724, stk. 3, ogsaa antal og beskrivelse af pallerne.

3. Der kan indgives en samlet ansoegning for flere tilfaelde af midlertidig indfoersel.

4. Er der kun tale om et enkelt tilfaelde af midlertidig indfoersel, goer forelaeggelsen af den i artikel 736, stk. 1, litra b), omhandlede liste det ud for ansoegning.

Artikel 733

1. Det toldsted, hvor ansoegningen er blevet fremsat, traeffer afgoerelse om denne og meddeler i givet fald bevilling til midlertidig indfoersel, i det foelgende benaevnt »bevilling«.

2. Der meddeles kun bevilling for containere, som kan identificeres ved genudfoerslen.

3. Bevillingen undertegnes af det kompetente toldsted, som beholder en kopi. Den skal bl.a. indeholde naermere regler for, hvorledes operatoeren skal meddele de i artikel 731, litra b), omhandlede oplysninger.

4. Bevillingen kan meddeles i form af en samlet bevilling for flere tilfaelde af midlertidig indfoersel.

5. Drejer det sig kun om ét tilfaelde af midlertidig indfoersel, goer toldmyndighedernes antagelse af den i artikel 736, stk. 1, litra b), omhandlede liste det ud for bevilling.

c) De i kodeksens artikel 140 omhandlede frister

Artikel 734

Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 140, stk. 3, finder artikel 694, stk. 2, anvendelse paa transportmidler. Hvis brugeren af proceduren godtgoer, at de i artikel 724, stk. 3 og 4, omhandlede paller eller de i artikel 725, stk. 1 og 2, omhandlede containere ikke er blevet anvendt i en bestemt periode, skal dette som en undtagelse fra stk. 2 anses for at udgoere saerlige omstaendigheder, der berettiger til forlaengelse af fristen.

Underafdeling 3

Henfoersel af varer under proceduren

Artikel 735

1. Henfoersel af transportmidler under proceduren for midlertidig indfoersel sker paa de i artikel 232, stk. 1, fastsatte vilkaar.

2. I henhold til kodeksens artikel 88 er henfoersel af transportmidler under proceduren for midlertidig indfoersel uden angivelse ikke betinget af, at der stilles sikkerhed.

Artikel 736

1. Hvis kontroltoldstedet som undtagelse fra artikel 735, stk. 1, skoenner, at der paa tidspunktet for henfoerslen under proceduren eller i forbindelse med en kontrol foreligger alvorlig risiko for, at forpligtelsen til at genudfoere et transportmiddel ikke vil blive overholdt, anvendes proceduren for midlertidig indfoersel, forudsat at:

a) der forelaegges enten en angivelse udfaerdiget i overensstemmelse med artikel 205, stk. 1, eller et dokument som fastsat i en international konvention i overensstemmelse med artikel 205, stk. 3

b) der for saa vidt angaar containere, foretages mundtlig angivelse som omhandlet i artikel 229, stk. 1, ledsaget af en liste.

Listen skal indeholde foelgende oplysninger:

i) operatoerens eller hans repraesentants navn, firmanavn og adresse

ii) containernes identifikationsmaerkninger

iii) antallet af containere samt maengden og arten af reservedele, tilbehoer og normalt udstyr.

2. Som undtagelse fra artikel 735, stk. 1, er det materiel, der er omhandlet i artikel 729, stk. 1, og som indfoeres saerskilt fra de transportmidler, som det er bestemt til, undergivet de i stk. 1, litra a), fastsatte formaliteter, dog saaledes at der i medfoer af gaeldende aftaler kan anvendes mere omfattende lempelser.

3. Hvis kontroltoldstedet som undtagelse fra artikel 735, stk. 2, skoenner, at betaling af den toldskyld, der kan opstaa, ikke er fyldestgoerende sikret, kraeves der sikkerhedsstillelse.

Artikel 737

1. Ved henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel som afslutning paa proceduren for aktiv foraedling i Faellesskabet sidestilles transportmidler fra denne procedure med transportmidler, der foeres ind i Faellesskabets toldomraade.

2. Datoen for henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel af de i stk. 1 naevnte transportmidler er datoen for deres foerste anvendelse under proceduren.

3. Til brug ved udfaerdigelsen af den i forbindelse med aktiv foraedling foreskrevne afslutningsopgoerelse udsteder brugeren af proceduren for midlertidig indfoersel en attest til bevillingshaveren til aktiv foraedling; denne attest goer det ud for de dokumenter, der er omhandlet i artikel 595, stk. 3.

Underafdeling 4

Afslutning af proceduren

Artikel 738

Dele, der er fjernet efter reparation eller vedligeholdelse, og nye, men defekte eller oedelagte reservedele, skal angives til en af de bestemmelser eller anvendelser, der er tilladt for indfoerselsvarerne.

Artikel 739

For det i artikel 721 omhandlede rullende materiel til jernbanetransport, de i artikel 724 omhandlede paller, der anvendes i faellesskab i henhold til en aftale, afsluttes proceduren ogsaa, naar rullende materiel til jernbanetransport af samme type eller paller af samme type eller tilsvarende vaerdi som det materiel eller de paller, der er stillet til raadighed for en person etableret i Faellesskabets toldomraade, angives til en af de tilladte toldmaessige bestemmelser eller anvendelser.

Artikel 740

1. For transportmidler, der er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel paa de i artikel 735 omhandlede vilkaar, afsluttes proceduren:

a) ved genudfoersel som omhandlet i artikel 232, stk. 2

b) ved angivelse til enhver anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse paa de betingelser, der er fastsat for angivelse til den paagaeldende bestemmelse eller anvendelse.

2. For transportmidler, hvorpaa artikel 736 er blevet anvendt, afsluttes proceduren for midlertidig indfoersel, ved at angivelsen eller det i artikel 736 omhandlede dokument fremlaegges, og transportmidlerne frembydes inden for de fastsatte frister sammen med angivelsen med henblik paa angivelse til en tilladt toldmaessig bestemmelse eller anvendelse for det toldsted, hvor dokumentet eller angivelsen er indgivet.

Underafdeling 5

Afsluttende bestemmelser

Artikel 741

Bestemmelserne i denne afdeling indskraenker ikke anvendelsen af bestemmelserne paa transportomraadet, herunder bestemmelserne om vilkaarene for adgang til og udoevelsen af transporterhvervet.

Artikel 742

Toldmyndighederne kan tilbagekalde en bevilling til midlertidig indfoersel for transportmidler, hvis den, uden at dette beroerer nogen af de i dette kapitel fastsatte undtagelser og mere omfattende lempelser i gaeldende aftaler, bl.a. konstaterer:

- at vejtransportmidler til erhvervsmaessig brug anvendes i intern trafik

- at transportmidler til privat brug anvendes til erhvervsmaessig brug i intern trafik

- at transportmidler er blevet udlejet, udlaant eller stillet til en andens raadighed efter deres indfoersel eller, hvis de allerede var udlejet eller udlaant eller stillet til en andens raadighed paa indfoerselstidspunktet, er blevet videreudlejet eller fremlejet eller har vaeret genstand for videre udlaan eller tilraadighedsstillelse i Faellesskabets toldomraade, med et andet formaal end oejeblikkelig genudfoersel.

Afdeling 4

Saerlige bestemmelser for afslutning af proceduren

Artikel 743

Ved anvendelse af dette kapitel er afstaaelse til statskassen i behoerigt begrundede undtagelsestilfaelde altid tilladt efter aftale med toldmyndighederne.

Afdeling 5

Handelspolitiske foranstaltninger

Artikel 744

Saafremt der i Faellesskabets retsakter er fastsat anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger i forbindelse med:

a) varers overgang til fri omsaetning, finder disse ikke anvendelse hverken ved henfoersel af varerne under proceduren eller i perioden for deres forbliven under proceduren

b) varers indfoersel i Faellesskabets toldomraade, finder disse anvendelse ved varernes henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel

c) varers udfoersel, finder disse ikke anvendelse ved genudfoersel fra Faellesskabets toldomraade af ikke-faellesskabsvarer, der har vaeret henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel.

Artikel 745

Indfoerselsvarernes overgang til fri omsaetning er betinget af, at toldmyndighederne anvender de handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder for disse varer paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen om deres overgang til fri omsaetning.

Afdeling 6

Udveksling af oplysninger

Artikel 746

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

a) de tilfaelde, hvor artikel 696 har fundet anvendelse i henhold til artikel 229, stk. 1, litra c)

b) de oplysninger, som er omhandlet i bilag 102, for hver bevilling til midlertidig indfoersel, der er meddelt i medfoer af artikel 688 for indfoerselsvarer, hvis vaerdi overstiger 4 000 ECU

c) de oplysninger, som er omhandlet i bilag 103, for hver bevilling til midlertidig indfoersel, der er meddelt i medfoer af artikel 689.

2. De i stk. 1, litra b) og c), omhandlede meddelelser indsendes senest den 15. marts og den 15. september hvert aar for de bevillinger, der er meddelt i loebet af det forudgaaende halvaar. Kommissionen videregiver dem til de oevrige medlemsstater, og de gennemgaas af udvalget i det omfang, det skoennes noedvendigt.

Artikel 747

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

a) en liste over de toldmyndigheder, som ansoegning om bevilling skal indgives til, bortset fra de tilfaelde, hvor artikel 695, 696 og 697 finder anvendelse

b) en liste over de toldsteder, der er bemyndiget til at antage angivelser til henfoersel under proceduren i henhold til artikel 695, 696 og 697.

2. Artikel 649, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

KAPITEL 6

Proceduren for passiv foraedling

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 748

I dette kapitel forstaas ved:

a) hovedforaedlingsprodukter: de foraedlingsprodukter, til hvis fremstilling der er meddelt bevilling til proceduren for passiv foraedling

b) biforaedlingsprodukter: andre foraedlingsprodukter end dem, til hvis fremstilling der er meddelt bevilling, og som noedvendigvis er et resultat af foraedlingsprocessen

c) svind: den del af de midlertidigt udfoerte varer, som tilintetgoeres og forsvinder under foraedlingsprocessen, isaer ved fordampning, toerring, udslip i form af gas eller udloeb i skyllevand

d) maengdenoeglemetoden: fordelingen af de midlertidigt udfoerte varer paa de forskellige foraedlingsprodukter i forhold til maengden af naevnte varer

e) vaerdinoeglemetoden: fordelingen af de midlertidigt udfoerte varer paa de forskellige foraedlingsprodukter i forhold til foraedlingsprodukternes vaerdi

f) forudgaaende indfoersel: den i kodeksens artikel 154, stk. 4, omhandlede ordning

g) tresidet procedure: den ordning, der bestaar i, at foraedlingsprodukter overgaar til fri omsaetning med hel eller delvis fritagelse for importafgifter ved et toldsted i en anden medlemsstat end den, hvori det toldsted er beliggende, som behandlede varerne til midlertidig udfoersel

h) fradragsbeloeb: de importafgifter, der ville gaelde for de midlertidigt udfoerte varer, hvis disse varer var blevet indfoert i Faellesskabets toldomraade fra det eller de lande, hvor de har vaeret genstand for foraedlingsprocessen eller den sidste foraedlingsproces

i) omkostninger til lastning, transport og forsikring: alle omkostninger i forbindelse med varernes lastning, transport og forsikring, herunder:

- provisioner og maeglerhonorarer, bortset fra indkoebsprovisioner

- udgifter til beholdere, der ikke udgoer en del af de midlertidigt udfoerte varer

- emballeringsudgifter, baade til arbejdsloen og materialer

- haandteringsudgifter i forbindelse med varernes transport.

Underafdeling 1

Bevilling til proceduren - normal fremgangsmaade

Artikel 749

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 148, litra b), sikrer toldmyndigheden sig, at det kan fastslaas, at foraedlingsprodukterne er blevet fremstillet af de midlertidigt udfoerte varer, bl.a. ved at anvende foelgende:

a) anfoersel eller beskrivelse af saerlige kendetegn eller fabrikationsnumre

b) plomber, segl, kontrolmaerker og andre saerlige maerker

c) proeveudtagning, illustrationer eller tekniske beskrivelser

d) analyser

e) undersoegelse af dokumentation om den paataenkte foraedlingsproces (f.eks. kontrakter, korrespondance, fakturaer mv.), som utvetydigt viser, at foraedlingsprodukterne skal fremstilles af de midlertidigt udfoerte varer.

Toldmyndighederne kan endvidere goere brug af det oplysningsblad til lettelse af midlertidig udfoersel af varer, som sendes fra et land til et andet land med henblik paa forarbejdning, bearbejdning eller reparation, der er omhandlet i Toldsamarbejdsraadets rekommandation af 3. december 1963 og anfoert i bilag 104.

2. Naar der ansoeges om proceduren med henblik paa reparation af varer, med eller uden anvendelse af fremgangsmaaden med standardombytning, sikrer toldmyndighederne sig, at de midlertidigt udfoerte varer kan repareres. Hvis de ikke anser denne betingelse for opfyldt, naegter de at meddele bevilling.

3. Naar der ansoeges om fremgangsmaaden med standardombytning, anvender toldmyndighederne isaer de kontrolmidler, der er omhandlet i stk. 1, litra a), c), d) eller e). I sidstnaevnte tilfaelde skal dokumentationen utvetydigt vise, at den paataenkte reparation vil blive foretaget ved levering af en ombytningsvare, der opfylder betingelserne i kodeksens artikel 155, stk. 1.

4. Ved anvendelse af stk. 3 sikrer toldmyndighederne sig navnlig, at ansoegningen om anvendelse af fremgangsmaaden med standardombytning i henhold til kodeksens artikel 154, stk. 1, ikke finder sted for at forbedre varernes tekniske ydeevne.

Med henblik herpaa foretager den en verifikation

- af kontrakter og anden dokumentation vedroerende den reparation, der skal foretages, og

- af salgs- eller leasingskontrakter og/eller fakturaer vedroerende den midlertidigt udfoerte vare eller den vare, som den midlertidigt udfoerte vare indarbejdes i, og isaer de heri fastsatte vilkaar.

5. Er det ikke muligt at fastslaa, at foraedlingsprodukterne vil blive fremstillet af de midlertidigt udfoerte varer, og anmodes toldmyndighederne om at indroemme en undtagelse fra kodeksens artikel 148, litra b), forelaegger de ansoegningen for Kommissionen.

Artikel 750

1. Ansoegningen udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 497 efter modellen i bilag 67/E og indgives af den person, til hvilken der i medfoer af kodeksens artikel 86, 147 og 148 kan meddeles bevilling.

2. a) Den indgives til de toldmyndigheder, der er udpeget hertil af den medlemsstat, hvor de varer, som skal udfoeres midlertidigt, befinder sig.

b) Naar det er bestemt, at nogle af varerne skal udfoeres af ansoegeren fra en eller flere andre medlemsstater, kan der ansoeges om samlet bevilling. Denne ansoegning indgives til de toldmyndigheder, der er udpeget af den medlemsstat, hvor en del af varerne befinder sig.

I saa fald skal ansoegningen indeholde alle oplysninger om transaktionernes forloeb og om de noejagtige steder, hvorfra de varer, der er bestemt til midlertidig udfoersel, udfoeres.

Artikel 751

1. Bevilling meddeles af de myndigheder, som ansoegningen i overensstemmelse med artikel 750, stk. 2, er indgivet til, og den udfaerdiges i overensstemmelse med artikel 500 efter modellen i bilag 68/E, jf. dog artikel 760 og 761.

Uanset artikel 500, stk. 3, kan toldmyndighederne i behoerigt begrundede ekstraordinaere tilfaelde meddele bevilling med tilbagevirkende gyldighed. Gyldighedstidspunktet maa dog ikke ligge forud for det tidspunkt, hvor ansoegningen blev indgivet. Denne undtagelse gaelder ikke i tilfaelde af standardombytning med forudgaaende indfoersel.

2. Naar artikel 750, stk. 2, litra b), finder anvendelse, maa bevillingen kun udfaerdiges efter aftale med de toldmyndigheder, der er udpeget af de medlemsstater, hvor de i ansoegningen angivne steder er beliggende. Foelgende fremgangsmaade benyttes:

a) Efter at have sikret sig, at de oekonomiske forudsaetninger kan anses for at vaere opfyldt for den paagaeldende transaktion, fremsender de toldmyndigheder, som ansoegningen er indgivet til, ansoegningen og et bevillingsforslag til de andre beroerte toldmyndigheder; bevillingsforslaget skal mindst angive, hvilken udbyttesats der skal anvendes, hvilke identifikationsmidler, der er valgt, hvilke toldsteder, der skal anvendes i henhold til punkt 11 i bevillingsmodellen (jf. bilag 68/E), i givet fald, hvilket toldsted der skal foere kontrol med proceduren (kontroltoldstedet), og hvilke forenklede procedurer for henfoersel under proceduren og for overgang til fri omsaetning under proceduren der skal anvendes, samt hvilke regler der skal overholdes, navnlig for at sikre underretning af kontroltoldstedet.

b) Eventuelle indsigelser fra de andre beroerte toldmyndigheder skal fremsaettes hurtigst muligt, og senest to maaneder efter at ansoegningen og bevillingsforslaget er fremsendt.

c) De i litra a) naevnte toldmyndigheder kan meddele bevillingen, saafremt den ikke inden for den i litra b) naevnte frist har modtaget nogen indsigelser mod bevillingsforslaget.

d) Den medlemsstat, der meddeler bevilling, fremsender en kopi heraf til alle ovenfornaevnte medlemsstater.

De saaledes meddelte bevillinger gaelder kun i de ovenfor naevnte medlemsstater.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse paa de toldmyndigheder, der er udpeget til at modtage de i litra a) naevnte ansoegninger og bevillingsforslag, og Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 752

1. En bevilling med tilladelse til at anvende fremgangsmaaden med standardombytning uden forudgaaende indfoersel kan ogsaa anvendes til genindfoersel af foraedlingsprodukter i stedet for ombytningsvarer, naar alle betingelserne i oevrigt er opfyldt.

2. Naar omstaendighederne taler derfor, og alle betingelser for bevilling til fremgangsmaaden med standardombytning uden forudgaaende indfoersel er opfyldt, kan toldmyndighederne give indehaveren af en bevilling til passiv foraedling, som ikke omfatter naevnte fremgangsmaade, tilladelse til at indfoere ombytningsvarer.

De paagaeldende indgiver ansoegning herom senest ved indfoerslen af disse varer.

Artikel 753

Toldmyndighederne fastsaetter bevillingens gyldighedsperiode under hensyn til de oekonomiske forudsaetninger og ansoegerens saerlige behov.

Overstiger gyldighedsperioden to aar, goeres de oekonomiske forudsaetninger, hvorunder bevillingen er meddelt, periodisk til genstand for fornyet undersoegelse i overensstemmelse med de i bevillingen fastsatte frister.

Artikel 754

1. Den frist, inden for hvilken foraedlingsprodukterne skal vaere genindfoert i Faellesskabets toldomraade, fastsaettes under hensyntagen til det noedvendige tidsrum for gennemfoerelsen af foraedlingsprocesserne og for transporten af de midlertidigt udfoerte varer og foraedlingsprodukterne. Fristen beregnes fra datoen for antagelsen af angivelsen til henfoersel under proceduren.

2. I forbindelse med fremgangsmaaden med standardombytning uden forudgaaende indfoersel fastsaettes den frist, inden for hvilken ombytningsvarerne skal vaere indfoert i Faellesskabets toldomraade, under hensyntagen til det noedvendige tidsrum for ombytningen af de midlertidigt udfoerte varer og for transporten af de midlertidigt udfoerte varer og ombytningsvarerne. Fristen beregnes fra datoen for antagelsen af angivelsen til henfoersel under proceduren.

3. Genindfoerslen af de i stk. 1 omhandlede foraedlingsprodukter og indfoerslen af de i stk. 2 omhandlede ombytningsvarer anses som afsluttet, naar de er:

- overgaaet til fri omsaetning

- anbragt i frizone eller frilager eller henfoert under proceduren for toldoplag eller aktiv foraedling, eller

- henfoert under proceduren for ekstern forsendelse.

4. Den dato, der skal laegges til grund, naar denne artikel finder anvendelse, er datoen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsaetning, eller af angivelsen til en af de i stk. 3 omhandlede toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, eller datoen for varernes anbringelse i frizone eller frilager.

Artikel 755

Naar omstaendighederne taler derfor, kan den i artikel 754 omhandlede frist forlaenges, selv efter udloebet af den oprindeligt fastsatte frist.

Artikel 756

1. Naar omstaendighederne taler derfor, kan der gives tilladelse til forlaengelse af den i kodeksens artikel 157 omhandlede frist, ogsaa efter udloebet af den oprindeligt fastsatte frist.

2. Ved anvendelse af kodeksens artikel 157, stk. 1, sidestilles varernes anbringelse i frizone eller frilager eller henfoersel under proceduren for toldoplag med henblik paa senere udfoersel med udfoersel.

Artikel 757

Den i kodeksens artikel 149, stk. 2, omhandlede udbyttesats fastsaettes senest paa tidspunktet for varernes henfoersel under proceduren under hensyntagen til de tekniske oplysninger om den eller de foraedlingsprocesser, der skal foretages, saafremt disse er fastlagt, eller i mangel heraf under hensyntagen til de oplysninger, der er til raadighed i Faellesskabet om processer af samme art, jf. dog artikel 758.

Artikel 758

Naar omstaendighederne taler derfor, kan toldmyndighederne fastsaette udbyttesatsen, efter at varerne er blevet henfoert under proceduren, dog senest paa datoen for antagelsen af angivelsen om foraedlingsprodukternes overgang til fri omsaetning.

Artikel 759

1. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 147, stk. 2, meddeles den i artikel 751 omhandlede bevilling efter ansoegning fra den person, der udfoerer varerne midlertidigt, uden at denne person lader foraedlingsprocesserne foretage. Der anmodes om dispensation i den ansoegning, der indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansoegeren er etableret. Dispensation kraeves ogsaa i forbindelse med en tresidet procedure.

Bevillingen meddeles ansoegeren.

Dispensationen giver mulighed for, at en anden person end bevillingshaveren angiver foraedlingsprodukterne til fri omsaetning, og at denne person faar adgang til fordelen ved proceduren.

2. Alle dokumenter og andre beviser, der er noedvendige for at behandle ansoegningen, vedlaegges denne. Af disse dokumenter og beviser skal det isaer fremgaa:

- hvilke fordele, anvendelsen af kodeksens artikel 147, stk. 2, indebaerer for en foroegelse af salg til eksport af saadanne varer i forhold til salg paa normale vilkaar

- hvorledes det kan konstateres, at den dispensation, der ansoeges om, ikke vil skade vaesentlige interesser for de faellesskabsproducenter, der fremstiller identiske eller lignende varer som de foraedlingsprodukter, der skal genindfoeres.

3. Naar toldmyndighederne er i besiddelse af alle de noedvendige oplysninger, fremsender de ansoegningen til Kommissionen sammen med deres udtalelse.

Straks efter modtagelsen af ansoegningen meddeler Kommissionen oplysningerne i denne til medlemsstaterne.

Kommissionen beslutter efter udvalgsproceduren, om og paa hvilke betingelser der kan meddeles bevilling, og praeciserer, hvilke kontrolforanstaltninger der skal anvendes for at sikre, at den i kodeksens artikel 151 omhandlede fritagelse kun indroemmes for de foraedlingsprodukter, til hvis fremstilling de midlertidigt udfoerte varer er medgaaet.

Underafdeling 2

Bevilling til proceduren - forenklede fremgangsmaader

Artikel 760

1. Naar de i kodeksens artikel 76 omhandlede forenklede fremgangsmaader for henfoersel under proceduren ikke finder anvendelse, og foraedlingsprocesserne bestaar i reparation af varer, tillader ethvert toldsted, der af toldmyndighederne er bemyndiget til at meddele bevillinger efter en forenklet fremgangsmaade, at indgivelse af angivelsen til henfoersel under proceduren samtidig goer det ud for ansoegning om bevilling.

I saa fald gaelder antagelsen af angivelsen som meddelelse af bevilling, men antagelsen heraf er undergivet de samme betingelser som meddelelse af bevilling.

2. En angivelse, der forelaegges paa de i stk. 1 naevnte vilkaar, skal vaere ledsaget af et dokument, der er udfaerdiget af klarereren, og som indeholder foelgende oplysninger, for saa vidt som disse oplysninger er noedvendige og ikke kan anfoeres i rubrik 44 i den formular, der benyttes til den i stk. 1 omhandlede angivelser:

a) navn eller firmanavn samt adresse paa den person, der ansoeger om proceduren, hvis der er tale om en anden person end klarereren

b) handelsbetegnelse og/eller teknisk betegnelse for foraedlingsprodukterne

c) foraedlingsprocessernes art

d) den fornoedne frist til genindfoersel af foraedlingsprodukterne

e) udbyttesatsen eller i givet fald, fastsaettelsesmaaden for denne sats

f) identifikationsmidlerne.

Artikel 498 finder tilsvarende anvendelse.

3. Artikel 502 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 761

1. Vedroerer foraedlingsprocesserne reparationer uden erhvervsmaessig karakter, der udfoeres enten mod vederlag eller gratis, giver det af toldmyndighederne udpegede toldsted efter anmodning fra klarereren tilladelse til, at angivelsen om overgang til fri omsaetning samtidig goer det ud for ansoegning om bevilling. I saa fald gaelder antagelsen af angivelsen som meddelelse af bevilling, men antagelsen heraf er underlagt de samme betingelser som meddelelse af bevilling.

2. I stk. 1 forstaas ved reparationer uden erhvervsmaessig karakter reparationer af varer, herunder istandsaettelse og justering af disse:

- som udfoeres lejlighedsvis, og

- som udelukkende vedroerer varer, der er bestemt til importoerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis art eller maengde ikke giver anledning til tvivl om, at indfoerslen sker i ikke-erhvervsmaessigt oejemed.

3. Det paahviler ansoegeren at foere bevis for, at forsendelsen ikke har erhvervsmaessig karakter. Toldstedet indroemmer kun de i stk. 1 fastsatte lempelser, hvis alle betingelserne er opfyldt.

Afdeling 2

Henfoersel af varer under proceduren

Artikel 762

De fremgangsmaader, der er fastsat for henfoersel af varer under proceduren for passiv foraedling, finder anvendelse paa midlertidigt udfoerte varer, herunder saadanne varer til standardombytning med eller uden forudgaaende indfoersel.

Underafdeling 1

Normal fremgangsmaade

Artikel 763

1. Medmindre artikel 760 og 761 finder anvendelse, skal angivelsen om de midlertidigt udfoerte varers henfoersel under proceduren for passiv foraedling (udfoerselsangivelsen) indgives til et af de i bevillingen omhandlede henfoerselstoldsteder.

2. Finder artikel 760 anvendelse, skal den i stk. 1 omhandlede angivelse forelaegges for et af de bemyndigede toldsteder.

Artikel 764

1. Den i artikel 763 omhandlede angivelse skal foretages i henhold til de bestemmelser, der er fastsat for udfoersel.

2. Varebeskrivelsen i den i stk. 1 omhandlede angivelse skal svare til specifikationerne i bevillingen, jf. dog artikel 761.

3. Artikel 658, stk. 3, finder anvendelse.

Underafdeling 2

Forenklede fremgangsmaader

Artikel 765

De forenklede fremgangsmaader, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, finder anvendelse som fastsat i artikel 277.

Afdeling 3

Adkomst til fordelen ved proceduren

Artikel 766

Med forbehold af artikel 754 vedroerende den frist, der er omhandlet i kodeksens artikel 149, stk. 1, er adkomst til fordelen ved proceduren for passiv foraedling betinget af, at der indgives en angivelse om overgang til fri omsaetning.

Artikel 767

1. Medmindre artikel 760 og 761 finder anvendelse, skal angivelsen om overgang til fri omsaetning indgives til et af de i bevillingen naevnte afslutningstoldsteder.

2. Finder artikel 760 anvendelse, skal den i stk. 1 omhandlede angivelse indgives til det toldsted, der har meddelt bevillingen.

3. Finder artikel 761 anvendelse, skal angivelsen om overgang til fri omsaetning indgives til et af de af toldmyndighederne bemyndigede toldsteder.

4. Kontroltoldstedet kan dog tillade, at den i stk. 1 omhandlede angivelse forelaegges for et andet toldsted end dem, der er fastsat i stk. 1 og stk. 2.

Artikel 768

1. Den i artikel 767 omhandlede angivelse foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 198 til 252.

2. Varebeskrivelsen for foraedlingsprodukterne eller ombytningsvarerne i den i stk. 1 omhandlede angivelse skal svare til specifikationerne i bevillingen, jf. dog artikel 761.

3. Med henblik paa anvendelse af kodeksens artikel 62, stk. 2, skal angivelsen vedlaegges de dokumenter, der forlanges til varernes overgang til fri omsaetning, og som er fastsat i artikel 218 til 221, samt foelgende:

- eksemplaret af angivelsen om henfoersel under proceduren eller ved anvendelse af den tresidede procedure, et INF 2 paa de i artikel 781 fastsatte betingelser, og

- naar angivelsen om overgang til fri omsaetning indgives efter udloebet af de frister, der er fastsat i henhold til kodeksens artikel 149, stk. 1, og naar artikel 754, stk. 3, finder anvendelse, ethvert dokument, som goer det muligt at verificere, at foraedlingsprodukterne eller ombytningsvarerne er blevet angivet til de paagaeldende toldmaessige bestemmelser eller anvendelser inden for de naevnte frister.

Artikel 769

De forenklede fremgangsmaader, der er omhandlet i kodeksens artikel 76, finder anvendelse som fastsat i artikel 254 til 267 og 278, naar varerne bringes i fri omsaetning med den fordel, proceduren indebaerer.

Afdeling 4

Beskatningsbestemmelser

Artikel 770

Ved beregningen af det i kodeksens artikel 151, stk. 2, foerste afsnit, omhandlede fradragsbeloeb tages der ikke hensyn til:

a) belastninger, der er fastsat i:

- artikel 14, stk. 2, i Raadets forordning (EOEF) nr. 2727/75 (24) for korn

(24) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 1.

- artikel 13, stk. 1, i Raadets forordning (EOEF) nr. 2759/75 (25) for svinekoed

(25) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

- artikel 8, stk. 1, i Raadets forordning (EOEF) nr. 2771/75 (26) for aeg

(26) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 49.

- artikel 8, stk. 1, i Raadets forordning (EOEF) nr. 2777/75 (27) for fjerkraekoed

(27) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 77.

- artikel 25 og 25a Raadets forordning (EOEF) nr. 1035/72 (28) for frugt og groensager

(28) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1.

- artikel 53, stk. 3, i Raadets forordning (EOEF) nr. 822/87 (29) for vin

(29) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1.

b) antidumpingtold og udligningstold

der ville finde anvendelse paa de midlertidigt udfoerte varer, saafremt disse indfoertes i den paagaeldende medlemsstat fra det land, hvor foraedlingsprocessen eller den sidste foraedlingsproces har fundet sted.

Artikel 771

1. Naar kodeksens artikel 151, stk. 2, andet afsnit, finder anvendelse, skal omkostningerne ved lastning, transport og forsikring af de midlertidigt udfoerte varer til det sted, hvor foraedlingsprocessen eller den sidste foraedlingsproces har fundet sted, ikke medregnes i:

- den vaerdi af de midlertidigt udfoerte varer, som er lagt til grund ved fastsaettelsen af foraedlingsprodukternes toldvaerdi i overensstemmelse med kodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i)

- foraedlingsomkostningerne, saafremt vaerdien af de midlertidigt udfoerte varer ikke kan fastlaegges under anvendelse af den i foerste led omhandlede artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i).

2. I de i stk. 1 omhandlede foraedlingsomkostninger medregnes omkostninger til lastning, transport og forsikring af foraedlingsprodukterne fra det sted, hvor foraedlingsprocessen eller en sidste foraedlingsproces har fundet sted, til indfoerselsstedet i Faellesskabets toldomraade.

3. De i kodeksens artikel 153 omhandlede reparationsomkostninger udgoer bevillingshaverens samlede betaling, som er erlagt eller skal erlaegges til eller til fordel for den person, der udfoerer reparationen, for den udfoerte reparation, og omfatter alle de betalinger, som er erlagt eller skal erlaegges for reparationen af de midlertidigt udfoerte varer, af bevillingshaveren til den, der udfoerer reparationen, eller til tredjemand for at opfylde en forpligtelse, der paahviler den, der udfoerer reparationen.

Betaling skal ikke noedvendigvis ske i kontanter. Den kan finde sted ved kreditbeviser eller omsaetningspapirer og kan foretages direkte eller indirekte.

Artikel 143 finder anvendelse ved vurderingen af, om der bestaar indbyrdes afhaengighedsforhold mellem bevillingshaveren og foraedleren.

Artikel 772

1. Fordeling af de midlertidigt udfoerte varer paa foraedlingsprodukterne efter en af de metoder, der er omhandlet i artikel 773, 774 og 775, foretages, naar samtlige foraedlingsprodukter, bortset fra de i artikel 774, stk. 3, omhandlede biforaedlingsprodukter, der er fremstillet ved en bestemt foraedlingsproces, ikke bringes i fri omsaetning samtidig.

2. De i artikel 773, 774 og 775 omhandlede beregninger foretages efter beregningseksemplerne i bilag 105 eller efter enhver anden beregningsmetode, der giver samme resultat.

Artikel 773

1. Naar en art af foraedlingsprodukter fremstilles ved passiv foraedling af en eller flere arter af midlertidigt udfoerte varer, anvendes maengdenoeglemetoden (foraedlingsprodukter) med henblik paa fastlaeggelse af det beloeb, der skal fradrages ved foraedlingsprodukternes overgang til fri omsaetning.

2. Ved anvendelse af stk. 1 beregnes maengden af hver art af midlertidigt udfoerte varer, der svarer til den maengde foraedlingsprodukter, som bringes i fri omsaetning, og som skal laegges til grund ved fastlaeggelsen af fradragsbeloebet, ved at der paa de samlede maengder af hver art af disse varer anvendes en koefficient, der svarer til forholdet mellem maengden af de foraedlingsprodukter, der overgaar til fri omsaetning, og den samlede maengde foraedlingsprodukter.

Artikel 774

1. Naar flere arter af foraedlingsprodukter fremstilles ved passiv foraedling af en eller flere arter af midlertidigt udfoerte varer, og de naevnte varer tillige med alle deres bestanddele kan genfindes i hver af de forskellige arter foraedlingsprodukter, anvendes maengdenoeglemetoden (midlertidigt udfoerte varer) med henblik paa at fastlaegge det beloeb, der skal fradrages ved foraedlingsprodukternes overgang til fri omsaetning.

2. For at afgoere, om den i stk. 1 omhandlede metode kan finde anvendelse, tages der ikke hensyn til svind.

3. Ved fordelingen af de midlertidigt udfoerte varer sidestilles biforaedlingsprodukter i form af affald, skrot, rester og spild med svind.

4. Ved anvendelse af stk. 1 bestemmes maengden af hver art af midlertidigt udfoerte varer, der er medgaaet ved fremstillingen af hver art af foraedlingsprodukter, ved at der successivt paa de samlede maengder af hver art midlertidigt udfoerte varer anvendes en koefficient, som svarer til forholdet mellem maengderne af disse varer, som genfindes i hver art foraedlingsprodukter, og de samlede maengder af disse varer, som genfindes i samtlige naevnte foraedlingsprodukter.

5. Den maengde af hver art midlertidigt udfoerte varer, der svarer til den maengde af hver art af foraedlingsprodukter, der er overgaaet til fri omsaetning, og som skal laegges til grund ved fastlaeggelsen af fradragsbeloebet, bestemmes ved, at der paa maengden af hver art af de midlertidigt udfoerte varer, der er medgaaet til fremstilling af hver art af de naevnte produkter, beregnet i overensstemmelse med stk. 4, anvendes den i artikel 773, stk. 2, omhandlede koefficient.

Artikel 775

1. Vaerdinoeglemetoden anvendes i alle tilfaelde, hvor artikel 773 og 774 ikke kan anvendes.

Toldmyndighederne kan dog efter aftale med bevillingshaveren og i forenklingsoejemed anvende maengdenoeglemetoden (midlertidigt udfoerte varer) i stedet for vaerdinoeglemetoden, naar anvendelsen af de to metoder giver samme resultat.

2. Med henblik paa at bestemme de maengder af hver art af midlertidigt udfoerte varer, som er medgaaet til fremstilling af hver art af foraedlingsprodukter, anvendes der successivt paa de samlede maengder midlertidigt udfoerte varer en koefficient, der svarer til forholdet mellem toldvaerdien af hvert enkelt foraedlingsprodukt og den samlede toldvaerdi af disse produkter.

3. Genindfoeres en art foraedlingsprodukter ikke, er den vaerdi af disse produkter, der benyttes ved anvendelsen af vaerdinoeglemetoden, den seneste salgspris i Faellesskabet for identiske eller lignende produkter, forudsat at prisen ikke er paavirket af en indbyrdes afhaengighed mellem koeber og saelger.

Ved vurderingen af, om der er indbyrdes afhaengighed mellem koeber og saelger, anvendes artikel 143.

Kan vaerdien ikke fastsaettes efter bestemmelserne i ovenstaaende afsnit, fastsaettes den af toldmyndighederne paa et rimeligt grundlag.

4. Maengden af hver art af midlertidigt udfoerte varer, som svarer til den maengde af hver art af foraedlingsprodukter, der er overgaaet til fri omsaetning, og som skal tages i betragtning ved fastlaeggelsen af fradragsbeloebet, bestemmes ved, at der paa maengden af hver art af de midlertidigt udfoerte varer, der er medgaaet til fremstilling af disse produkter, beregnet i overensstemmelse med stk. 2, anvendes den i artikel 773, stk. 2, omhandlede koefficient.

Artikel 776

1. Naar toldmyndighederne som led i en bevilling til passiv foraedling, hvor der ikke er ansoegt om anvendelse af fremgangsmaaden med reparation, i forstaaelse med bevillingshaveren er i stand til tilnaermelsesvis at fastlaegge det afgiftsbeloeb, der skal betales efter bestemmelserne om delvis fritagelse for importafgifter, kan den fastsaette en gennemsnitsafgiftssats, der gaelder for alle de foraedlingsprocesser, der skal foretages i henhold til bevillingen (samlet afslutning), naar det drejer sig om virksomheder, der ofte gennemfoerer passiv foraedling.

2. Den i stk. 1 omhandlede sats fastlaegges hver gang hoejst for en seks-maaneders periode paa grundlag af:

- en foreloebig ansaettelse af det beloeb, der skal betales i samme periode, eller

- erfaringer med opkraevning af de beloeb, der er betalt i en tilsvarende tidligere periode.

Satsen forhoejes efter rimelige kriterier for at undgaa, at det beloeb, der bogfoeres, er mindre end det efter forskrifterne skyldige beloeb.

3. Den i stk. 1 omhandlede sats anvendes midlertidigt paa foraedlingsomkostninger for foraedlingsprodukter, der er bragt i fri omsaetning i en referenceperiode af samme varighed som den, der er lagt til grund ved den i stk. 2 naevnte ansaettelse, uden at der ved hver overgang til fri omsaetning, skal foretages beregninger for at fastsaette det noejagtige importafgiftsbeloeb, der skal betales.

4. Det importafgiftsbeloeb, der fremkommer ved anvendelse af denne artikel, fastlaegges og bogfoeres paa de betingelser og inden for de frister, der er fastsat i kodeksens artikel 217 til 232.

5. Ved udgangen af hver referenceperiode foretager toldmyndighederne en samlet afslutning af proceduren og den endelige beregning efter bestemmelserne om delvis fritagelse for importafgifter.

6. Fremgaar det af den endelige beregning, at der er bogfoert et for hoejt importafgiftsbeloeb, eller at det bogfoerte importafgiftsbeloeb trods den forhoejelse, der er foretaget i henhold til stk. 2, er lavere end det efter forskrifterne skyldige beloeb, foretages der en regulering.

Afdeling 5

Den tresidede procedure

Artikel 777

1. De i artikel 751 naevnte toldmyndigheder giver tilladelse til anvendelse af den tresidede procedure:

a) enten i forbindelse med den i kodeksens artikel 147 eller 152 omhandlede bevilling til proceduren

b) eller paa saerlig anmodning fra bevillingshaveren fremsat efter meddelelse af bevillingen, men forud for foraedlingsprodukternes eller ombytningsvarernes overgang til fri omsaetning.

2. Det er ikke tilladt at benytte den tresidede procedure i de tilfaelde, hvor fremgangsmaaden med standardombytning med forudgaaende indfoersel benyttes.

Artikel 778

1. Benyttes den tresidede procedure, anvendes det oplysningsskema, der er benaevnt »INF 2«, jf. dog artikel 783.

2. INF 2, hvortil formularen er i overensstemmelse med modellen og bestemmelserne i bilag 106, bestaar af en original og en kopi, som skal fremlaegges samlet for henfoerselstoldstedet.

Der udstedes et INF 2 for de varemaengder, der henfoeres under proceduren. Forventes det, at genindfoerslen af foraedlingsprodukterne eller ombytningsvarerne finder sted i flere sendinger ved forskellige toldsteder, udsteder henfoerselstoldstedet, efter anmodning fra bevillingshaveren flere INF 2, der tilsammen daekker de varemaengder, der henfoeres under proceduren.

3. Ved tyveri, bortkomst eller oedelaeggelse af et INF 2 kan bevillingshaveren til proceduren for passiv foraedling anmode om at faa udstedt et duplikateksemplar hos det toldsted, der har paategnet det. Toldstedet imoedekommer anmodningen, saafremt det godtgoeres, at de midlertidigt udfoerte varer, for hvilke der anmodes om et duplikateksemplar, endnu ikke er blevet genindfoert.

Det saaledes udstedte duplikateksemplar skal vaere forsynet med en af foelgende paategninger:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA.

4. Anmodningen om udstedelse af et INF 2 udgoer bevillingshaverens samtykke som omhandlet i kodeksens artikel 150, litra b).

Artikel 779

1. Henfoerselstoldstedet paategner originalen og kopien af INF 2. Det opbevarer kopien og afleverer originalen til klarereren.

2. Finder henfoerselstoldstedet, at visse oplysninger i bevillingen, som ikke er anfoert paa oplysningsskemaet, er noedvendige for det toldsted, hvor angivelsen om overgang til fri omsaetning skal forelaegges, paafoerer det oplysningsskemaet disse oplysninger.

3. Originalen af INF 2 forelaegges udgangstoldstedet fra Faellesskabets toldomraade. Dette toldsted bekraefter udfoerslen fra omraadet paa originalen og tilbageleverer den derefter til den person, der har forelagt den.

Artikel 780

1. Det henfoerselstoldsted, som skal paategne INF 2, anfoerer i rubrik 16, hvilke midler der er anvendt til identifikation af de midlertidigt udfoerte varer.

2. Saafremt der anvendes proeveudtagning, illustrationer eller tekniske beskrivelser, bekraefter det i stk. 1 omhandlede toldsted disse proever, illustrationer eller tekniske beskrivelser ved anbringelse af toldstedets segl enten paa disse genstande, hvis deres art tillader det, eller paa emballagen, saaledes at det ikke kan brydes.

En etiket forsynet med toldstedets stempel og referencerne for udfoerselsangivelsen vedlaegges proeverne, illustrationerne eller de tekniske beskrivelser, saaledes at de ikke kan ombyttes.

3. Proeverne, illustrationerne eller de tekniske beskrivelser, bekraeftet og forseglet som anfoert i stk. 2, udleveres til eksportoeren, der ved genindfoerslen af foraedlingsprodukterne eller ombytningsvarerne skal fremvise dem med intakt forsegling.

4. Saafremt der anvendes analyser, hvis resultater foerst kendes, efter at toldstedet har paategnet INF 2, udleveres dokumentet med resultatet af analyserne til eksportoeren i en kuvert, der frembyder de fornoedne garantier.

Artikel 781

1. Importoeren af foraedlingsprodukterne eller ombytningsvarerne forelaegger originalen af INF 2 samt i givet fald de identifikationsmidler, som er omhandlet i artikel 780, stk. 3 og 4, for afslutningstoldstedet, naar angivelsen til overgang til fri omsaetning indgives.

2. Naar foraedlingsprodukterne eller ombytningsvarerne overgaar til fri omsaetning i en enkelt sending, eller det er bestemt, at dette vil finde sted i flere sendinger ved samme toldsted, afskriver dette toldsted paa originalen af INF 2 de maengder midlertidigt udfoerte varer, som svarer til maengderne af foraedlingsprodukter eller ombytningsvarer, der er overgaaet til fri omsaetning. Det faerdigbehandlede INF 2 vedlaegges den tilsvarende angivelse. I mangel heraf afleveres skemaet til klarereren, og rubrik 44 i den formular, der er naevnt i artikel 205, paategnes i overensstemmelse hermed.

3. Naar foraedlingsprodukterne eller ombytningsvarerne overgaar til fri omsaetning i flere sendinger ved flere toldsteder, uden at artikel 779, stk. 2, anvendes, udsteder det toldsted, hvor den foerste angivelse om overgang til fri omsaetning indgives, paa anmodning af klarereren, som erstatning for det oprindelige INF 2 nye INF 2'er for de maengder midlertidigt udfoerte varer, der endnu ikke er overgaaet til fri omsaetning. Paa dette eller disse erstatningsskemaer anfoerer det nummeret og udstedelsestoldstedet for det oprindelige INF 2. De maengder, der er anfoert paa dette eller disse erstatningsskemaer, afskrives paa de maengder, som er anfoert paa det oprindelige INF 2, der, naar det er faerdigbehandlet med disse oplysninger, vedlaegges den foerste angivelse om overgang til fri omsaetning. Naar hvert erstatningsskema er faerdigbehandlet, vedlaegges det den angivelse til overgang til fri omsaetning, det henviser til.

Artikel 782

Afslutningstoldstedet kan anmode det toldsted, som har paategnet INF 2, om en efterfoelgende kontrol af skemaets aegthed og rigtigheden af de oplysninger, som det indeholder, samt af de yderligere oplysninger, der eventuelt er anfoert deri.

Sidstnaevnte toldsted imoedekommer denne anmodning snarest muligt.

Artikel 783

I forbindelse med bestemte former for tresidet procedure kan der anvendes forenklede fremgangsmaader for oplysninger og kontrol.

De beroerte medlemsstater meddeler i forvejen Kommissionen et forslag til de paataenkte fremgangsmaader for den paagaeldende procedure. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

De forenklede fremgangsmaader, som er blevet meddelt Kommissionen, kan bringes i anvendelse, medmindre denne inden for en frist paa to maaneder regnet fra datoen for modtagelsen af forslaget har underrettet de paagaeldende medlemsstater om, at der foreligger indsigelse mod anvendelsen.

Afdeling 6

Handelspolitiske foranstaltninger

Artikel 784

1. De handelspolitiske foranstaltninger ved udfoersel finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor angivelsen om henfoersel under proceduren antages.

2. Stk. 1 beroerer ikke afgoerelser, der giver mulighed for ikke at foretage afskrivning paa eksportkontingenterne for aske og restprodukter af kobber og kobberlegeringer henhoerende under KN-kode 2620, samt skrot af kobber og kobberlegeringer henhoerende under KN-kode 7404 00.

Artikel 785

1. Naar de i kodeksens artikel 145, stk. 1, omhandlede foraedlingsprodukter overgaar til fri omsaetning, finder de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder for disse varer paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsaetning, kun anvendelse, saafremt disse produkter ikke har oprindelse i Faellesskabet i henhold til kodeksens artikel 23 og 24.

2. De handelspolitiske foranstaltninger, der gaelder ved indfoersel, finder hverken anvendelse i forbindelse med reparationer, naar fremgangsmaaden med standardombytning benyttes, eller ved gennemfoerelse af supplerende foraedlingsprocesser i medfoer af kodeksens artikel 123.

Afdeling 7

Administrativt samarbejde

Artikel 786

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de i bilag 107 omhandlede oplysninger for hver ansoegning om bevilling, der er blevet afslaaet, fordi de oekonomiske forudsaetninger ikke ansaas for at vaere opfyldt.

2. De i stk. 1 omhandlede meddelelser gives i loebet af den maaned, der foelger efter den, hvor ansoegningen om bevilling blev afslaaet. Kommissionen videregiver dem til de oevrige medlemsstater, og de behandles i udvalget, saafremt det skoennes noedvendigt.

Artikel 787

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen:

a) en liste over de toldmyndigheder, til hvilke bevillingsansoegninger skal indgives, undtagen naar artikel 760 og 761 finder anvendelse

b) en liste over de toldsteder, der er bemyndiget til at meddele bevilling i overensstemmelse med artikel 760 og 761.

2. Artikel 649, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

AFSNIT IV

GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER VEDROERENDE

UDFOERSEL

KAPITEL 1

Endelig udfoersel

Artikel 788

1. I kodeksens artikel 161, stk. 5, forstaas ved eksportoer den person, for hvis regning der foretages angivelse, og som ejer eller har en lignende dispositionsret over de paagaeldende varer paa det tidspunkt, hvor angivelsen antages.

2. Naar den person, der ifoelge den kontrakt, som er grundlag for en udfoersel, har ejendomsretten eller en lignende dispositionsret over varerne, er etableret uden for Faellesskabet, anses den kontrahent, som er etableret i Faellesskabet, for at vaere eksportoeren.

Artikel 789

I underleveranceforhold kan udfoerselsangivelsen ogsaa indgives til det toldsted, der er kompetent paa det sted, hvor underleverandoeren er etableret.

Artikel 790

Hvis kodeksens artikel 161, stk. 5, foerste punktum, ikke kan anvendes af administrativt organisatoriske grunde, kan angivelsen indgives til ethvert andet toldsted, der er kompetent til at foretage ekspeditionen i den beroerte medlemsstat.

Artikel 791

1. Naar det er behoerigt begrundet, kan en udfoerselsangivelse antages:

- ved et andet toldsted end det, der er naevnt i kodeksens artikel 161, stk. 5, foerste punktum, eller

- ved et andet toldsted end det, der er naevnt i artikel 790.

I saa fald tages der ved kontrol af anvendelsen af forbud og restriktioner hensyn til situationens saerlige karakter.

2. Opfyldes udfoerselsformaliteterne i de i stk. 1 naevnte tilfaelde ikke i den medlemsstat, hvor eksportoeren er etableret, sender det toldsted, hvortil udfoerselsangivelsen er indgivet, en kopi af enhedsdokumentet til den udpegede myndighed i den medlemsstat, hvor eksportoeren er etableret.

Artikel 792

Naar udfoerselsangivelsen foretages ved hjaelp af et administrativt enhedsdokument, benyttes eksemplar 1, 2 og 3, jf. dog artikel 207. Det toldsted, som udfoerselsangivelsen er indgivet til (udfoerselstoldstedet), saetter sit stempel i rubrik A og udfylder eventuelt rubrik D. Naar det frigiver varerne, beholder det eksemplar 1, sender eksemplar 2 til statistikkontoret i den medlemsstat, som udfoerselstoldstedet henhoerer under, og afleverer eksemplar 3 til den paagaeldende.

Artikel 793

1. Eksemplar 3 af det administrative enhedsdokument og de varer, der er frigivet til udfoersel, skal frembydes for udgangstoldstedet.

2. Ved udgangstoldsted forstaas:

a) for saa vidt angaar varer, der udfoeres med jernbane, som postforsendelse, ad luftvejen eller ad soevejen: det toldsted, der er kompetent paa det sted, hvor varerne som led i én og samme fragtkontrakt overtages af jernbaneselskaberne, postvaesenet, luftfartsselskaberne eller rederierne til forsendelse til et tredjeland

b) for saa vidt angaar varer, der udfoeres i roerledninger, og for elektricitet: det toldsted, som er udpeget hertil af den medlemsstat, hvor eksportoeren er etableret

c) for saa vidt angaar varer, der udfoeres paa anden maade eller under omstaendigheder, der ikke er omhandlet i litra a) eller b): det sidste toldsted, inden varerne forlader Faellesskabets toldomraade.

3. Udgangstoldstedet forvisser sig om, at de frembudte varer er de angivne varer, det foerer tilsyn med, og attesterer varernes faktiske udpassage ved en paategning paa bagsiden af eksemplar 3. Paategningen bestaar i et stempel med dato og toldstedets navn. Det afleverer eksemplar 3 til den person, der har forelagt det, med henblik paa videregivelse til klarereren.

Naar udpassagen finder sted i flere sendinger, foretages der kun paategning for den del af varerne, der rent faktisk udfoeres. Sker udpassagen i flere sendinger fra forskellige toldsteder, attesterer det udgangstoldsted, hvor originalen af eksemplar 3 er forelagt, efter behoerigt begrundet anmodning en kopi af eksemplar 3 for hver varemaengde med henblik paa dennes forelaeggelse for et andet udgangstoldsted. Originalen af eksemplar 3 paategnes i overensstemmelse hermed.

Naar udpassagen i sin helhed finder sted fra én og samme medlemsstats omraade, kan denne bestemme, at eksemplar 3 ikke skal attesteres. I saa fald tilbageleveres dette eksemplar ikke.

4. Hvis udgangstoldstedet konstaterer, at der mangler varer, noterer det dette paa det forelagte eksemplar af angivelsen og underretter udfoerselstoldstedet herom.

Hvis det konstaterer, at der er for mange varer, forbyder det, at varerne udfoeres, indtil udfoerselsformaliteterne er blevet opfyldt.

Hvis det konstateres, at varernes art afviger fra angivelsen, forbyder det, at varerne forlader Faellesskabet, indtil udfoerselsformaliteterne er blevet opfyldt, og det underretter udfoerselstoldstedet herom.

5. I de i stk. 2, litra a), omhandlede tilfaelde paategner udgangstoldstedet eksemplar 3 af udfoerselsangivelsen i overensstemmelse med stk. 3, naar det har anfoert »Export« med roedt paa transportdokumentet og forsynet det med sit stempel. Naar der benyttes rutefart, eller det ved direkte forsendelse med et tredjeland som bestemmelsessted kan sikres, at formaliteterne overholdes paa anden maade, forlanges paategningen »Export« ikke.

6. Naar det drejer sig om varer, der transporteres under en forsendelsesprocedure til et tredjeland eller et udgangstoldsted, paategner afgangsstedet eksemplar 3 i udfoerselsangivelsen og afleverer det til klarereren efter at have anfoert »Export« med roedt paa forsendelsesdokumentet eller ethvert andet dokument, der benyttes som forsendelsesdokument. Udgangstoldstedet foerer tilsyn med varernes udpassage.

Foerste afsnit finder ikke anvendelse i de tilfaelde, hvor der er indroemmet fritagelse for fremlaeggelse af dokumenter for afgangsstedet i medfoer af artikel 419, stk. 4 og 7, og artikel 434, stk. 6 og 9.

7. Udfoerselstoldstedet kan afkraeve eksportoeren dokumentation for, at varerne har forladt Faellesskabets toldomraade.

Artikel 794

1. Varer, der ikke er undergivet forbud eller restriktioner, og hvis vaerdi pr. forsendelse og pr. klarerer ikke overstiger 3 000 ECU, kan angives ved udgangstoldstedet.

Medlemsstaterne kan bestemme, at denne bestemmelse ikke gaelder, naar den person, der udfaerdiger udfoerselsangivelsen, handler for en anden persons regning under udoevelse af sit erhverv som klarerer.

2. Mundtlig angivelse kan udelukkende foretages til udgangstoldstedet.

Artikel 795

Hvis en vare har forladt Faellesskabets toldomraade, uden at der er afgivet en udfoerselsangivelse, skal eksportoeren indgive angivelse efterfoelgende til det kompetente toldsted paa det sted, hvor han er etableret. Artikel 790 finder anvendelse paa denne situation.

En saadan angivelse maa kun antages, saafremt eksportoeren paa en for det beroerte toldsted tilfredsstillende maade fremlaegger dokumentation for, at de paagaeldende varer har forladt Faellesskabets toldomraade samt for deres art og antal. Naevnte toldsted paategner ogsaa eksemplar 3 af enhedsdokumentet.

Efterfoelgende antagelse af angivelsen udelukker hverken, at gaeldende sanktioner anvendes, eller at det faar foelger i henhold til den faelles landbrugspolitik.

Artikel 796

1. Hvis en vare, som er frigivet til udfoersel, ikke forlader Faellesskabets toldomraade, underretter klarereren straks udfoerselstoldstedet herom. Eksemplar 3 af den paagaeldende angivelse skal tilbageleveres til dette toldsted.

2. Hvis en aendring af fragtkontrakten i de tilfaelde, der er omhandlet i artikel 793, stk. 5 eller 6, medfoerer, at en forsendelse, der skulle afsluttes uden for Faellesskabets toldomraade, afsluttes inden for dette omraade, maa paagaeldende jernbane- eller luftfartsselskab, postvaesen eller rederi kun opfylde den aendrede fragtkontrakt med tilladelse fra det toldsted, der er naevnt i artikel 793, stk. 2, litra a), eller hvis der benyttes en forsendelsesprocedure, afgangsstedet. I saa fald skal eksemplar 3 tilbageleveres.

KAPITEL 2

Midlertidig udfoersel i henhold til et ATA-carnet

Artikel 797

1. Udfoersel kan ske i henhold til et ATA-carnet, hvis foelgende betingelser er opfyldt:

a) ATA-carnetet skal vaere udstedt i en af Faellesskabets medlemsstater og paategnet og garanteret af en sammenslutning etableret i Faellesskabet, som indgaar i en international garantikaede.

Listen over disse sammenslutninger offentliggoeres af Kommissionen

b) ATA-carnetet skal vedroere andre faellesskabsvarer end varer:

- for hvilke udfoerselstoldformaliteterne ved deres udfoersel fra Faellesskabets toldomraade er foretaget med henblik paa ydelse af eksportrestitutioner eller andre beloeb, der ydes ved udfoersel som led i den faelles landbrugspolitik, eller

- for hvilke der er indroemmet en anden finansiel fordel end disse restitutioner eller andre beloeb i forbindelse med den faelles landbrugspolitik med pligt til udfoersel af de paagaeldende varer

- for hvilke der er indgivet en ansoegning om godtgoerelse

c) de dokumenter, der kraeves i henhold til artikel 221, skal forelaegges. Toldmyndighederne kan forlange at faa forelagt transportdokumentet

d) varerne skal vaere bestemt til genindfoersel.

2. Naar varerne angives til midlertidig udfoersel i henhold til et ATA-carnet, skal udfoerselstoldstedet gennemfoere foelgende formaliteter:

a) det verificerer oplysningerne i rubrik A til G paa udfoerselsbladet sammenholdt med de af carnetet omfattede varer

b) det udfylder i givet fald rubrikken »Toldmyndighedernes attestation« paa carnetets omslag

c) det udfylder talonen og rubrik H paa udfoerselsbladet

d) det angiver navnet paa udfoerselstoldstedet i rubrik H, punkt b), paa genindfoerselsbladet

e) det beholder udfoerselsbladet.

3. Naar udfoerselstoldstedet ikke er det samme som udgangstoldstedet, udfoerer udfoerselstoldstedet de i stk. 2 omhandlede formaliteter, men det udfylder ikke rubrik 7 paa udfoerselstalonen, da denne skal udfyldes af udgangstoldstedet.

4. Den frist for varernes genindfoersel, der fastsaettes af toldmyndighederne i rubrik H, punkt b), paa udfoerselsbladet, kan ikke overstige carnetets gyldighedsperiode.

Artikel 798

Hvis en vare, der har forladt Faellesskabets toldomraade paa grundlag af et ATA-carnet, ikke laengere er bestemt til at blive genindfoert, skal der for udfoerselstoldstedet forelaegges en udfoerselsangivelse, der indeholder de i bilag 37 omhandlede oplysninger.

Naar udfoerselstoldstedet faar forelagt carnetet, paategner det eksemplar 3 af udfoerselsangivelsen og paategner genindfoerselsbladet og -talonen som ugyldigt.

AFSNIT V

ANDRE TOLDMAESSIGE BESTEMMELSER ELLER

ANVENDELSER

KAPITEL 1

Frizoner og frilagre

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 799

1. I dette kapitel forstaas ved erhvervsdrivende: enhver person, som varetager oplagring, bearbejdning, forarbejdning, salg eller koeb af varer i en frizone eller et frilager.

2. De definitioner, der er fastsat i artikel 503, gaelder ogsaa for dette kapitel.

Artikel 800

Naar Faellesskabets retsakter foreskriver anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger:

a) ved varers overgang til fri omsaetning, finder de ikke anvendelse hverken ved varernes indfoersel i frizone eller frilager eller paa noget tidspunkt under deres opbevaring heri

b) ved varers indpassage i Faellesskabets toldomraade, finder de anvendelse ved ikke-faellesskabsvarers indfoersel i frizoner og frilagre

c) ved varers udfoersel, finder de anvendelse ved faellesskabsvarers udfoersel fra Faellesskabets toldomraade fra en frizone eller et frilager. Disse varer er undergivet toldmyndighedernes tilsyn.

Artikel 801

Enhver person kan anmode om indretning af en del af Faellesskabets toldomraade som frizone eller om oprettelse af et frilager.

Bestaaende frizoner i Faellesskabet, der fortsat er i funktion, er anfoert i bilag 108.

Artikel 802

Indhegningen af frizonen eller frilagerets lokaler skal vaere af en saadan beskaffenhed, at toldmyndighederne ubesvaeret kan foere tilsyn uden for frizonen eller frilageret, og at uretmaessig frafoersel af varer fra frizonen eller frilageret umuliggoeres.

Omraadet umiddelbart uden for indhegningen skal indrettes saaledes, at toldmyndighederne kan foere passende tilsyn hermed. Adgang til dette omraade sker kun med tilladelse fra de naevnte myndigheder.

Artikel 803

1. Der indgives skriftlig ansoegning om tilladelse til at opfoere en bygning i en frizone.

2. I den i stk. 1 naevnte ansoegning skal det naermere angives, hvilken virksomhed der skal udoeves i bygningen, samt alle andre oplysninger, der saetter toldmyndighederne i stand til at vurdere muligheden for at indroemme tilladelsen.

3. Toldmyndighederne giver tilladelsen, naar anvendelsen af toldforskrifterne ikke hindres.

4. Stk. 1, 2 og 3 anvendes ogsaa i tilfaelde af ombygning af en bygning i en frizone eller af en bygning, som udgoer et frilager.

Artikel 804

Uden at dette beroerer bestemmelserne vedroerende tilsyn i kodeksens artikel 168, stk. 1, foretager toldmyndighederne den i naevnte artikels stk. 2 og 4 omhandlede kontrol i form af stikproevekontrol, hver gang de naerer begrundet tvivl om, hvorvidt de gaeldende forskrifter bliver overholdt.

Afdeling 2

Udoevelse af virksomhed i en frizone eller et frilager og godkendelse af lagerregnskab

Artikel 805

For den i kodeksens artikel 176, stk. 1, naevnte virksomheds vedkommende bestaar den i kodeksens artikel 172, stk. 1, omhandlede anmeldelse i, at der indgives anmodning om godkendelse af det i artikel 808 omhandlede lagerregnskab.

Artikel 806

Den erhvervsdrivende drager omsorg for, at de personer, han beskaeftiger ved udoevelsen af sin virksomhed, overholder toldlovgivningen.

Artikel 807

1. Enhver erhvervsdrivende skal, inden han paabegynder virksomhed i en frizone eller et frilager, opnaa toldmyndighedernes godkendelse af det i kodeksens artikel 176 omhandlede lagerregnskab.

2. Den i stk. 1 naevnte godkendelse indroemmes kun personer, som opfylder alle betingelser for anvendelsen af bestemmelserne vedroerende frizoner og frilagre.

Artikel 808

1. Den i artikel 807 naevnte anmodning om godkendelse, i det foelgende benaevnt »anmodning«, indgives skriftligt til de toldmyndigheder, som er udpeget hertil i den medlemsstat, hvor frizonen eller frilageret er beliggende.

2. Det skal fremgaa af anmodningen, hvilken virksomhed blandt de i kodeksens artikel 176, stk. 1, naevnte der planlaegges. Anmodningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af det lagerregnskab, der foeres eller skal foeres, samt arten og den toldmaessige status af de varer, som naevnte virksomhed vedroerer og eventuelt den toldprocedure, under hvilken denne virksomhed udfoeres, samt alle andre oplysninger, som er noedvendige til, at toldmyndighederne kan sikre sig, at bestemmelserne vedroerende frizoner og frilagre anvendes korrekt.

3. Anmodningerne og de dertil knyttede dokumenter opbevares af toldmyndighederne i mindst tre aar fra udgangen af det kalenderaar, i hvilket den erhvervsdrivende har indstillet sin virksomhed i frizonen eller frilageret.

Artikel 809

Godkendelsen af lagerregnskabet meddeles skriftligt, dateret og underskrevet.

Godkendelsen meddeles ansoegeren.

En kopi af godkendelsen opbevares i den i artikel 808, stk. 3, omhandlede periode.

Artikel 810

1. Godkendelsen aendres eller tilbagekaldes af toldmyndighederne, naar de i medfoer af kodeksens artikel 172, stk. 2 og 3, forbyder den person, som godkendelsen er meddelt, at udoeve en given virksomhed i frizonen eller frilageret.

2. Godkendelsen tilbagekaldes af toldmyndighederne, hvis der paavises gentagne tilfaelde af varers bortkomst, som ikke kan begrundes paa tilfredsstillende maade.

3. Hvis godkendelsen tilbagekaldes, kan den virksomhed, som lagerregnskabet vedroerer, ikke laengere udoeves i frizonen eller frilageret.

Afdeling 3

Tilfoersel af varer til frizoner eller frilagre

Artikel 811

Varer, der tilfoeres frizoner eller frilagre, skal hverken frembydes for eller angives til toldmyndighederne ved tilfoerslen, jf. dog artikel 812 og 813.

Alle varer, der tilfoeres de steder, som benyttes til udoevelsen af virksomheden, bogfoeres straks i det i artikel 807 omhandlede lagerregnskab.

Artikel 812

Ved det i kodeksens artikel 168, stk. 4, omhandlede transportdokument forstaas ethvert dokument vedroerende transporten saasom fragtseddel, foelgeseddel, manifest og forsendelsesbevis, forudsat, at det giver alle de oplysninger, der er noedvendige til identifikation af varerne.

Artikel 813

1. Naar varer, som er henfoert under en toldprocedure, skal frembydes for toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 170, stk. 2, litra a), skal det tilsvarende tolddokument forelaegges sammen med varerne, medmindre der eventuelt gaelder forenklede fremgangsmaader i forbindelse med den toldprocedure, som skal afsluttes.

2. Hvis en procedure for aktiv foraedling eller midlertidig indfoersel afsluttes ved henfoersel af foraedlingsprodukter eller indfoerselsvarer under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse efterfulgt af indfoersel i en frizone eller et frilager med henblik paa senere udfoersel fra Faellesskabets toldomraade, foretager toldmyndighederne stikproevekontrol for at sikre sig, at de i artikel 817, stk. 3, litra f), omhandlede angivelser er bogfoert i lagerregnskabet.

I tilfaelde af overfoersel af varer mellem to erhvervsdrivende inden for frizonen sikrer de sig tillige, at disse angivelser bogfoeres i modtagerens lagerregnskab.

Artikel 814

Naar varer har vaeret genstand for en afgoerelse eller en beslutning om godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter, hvorved det tillades, at varerne anbringes i frizone eller frilager, udsteder toldmyndighederne den attest, der er omhandlet i artikel 887, stk. 5.

Artikel 815

For varer, der er undergivet eksportafgifter eller andre bestemmelser vedroerende udfoersel, for hvilke toldmyndighederne i henhold til kodeksens artikel 170, stk. 3, kraever anmeldelse herom til toldmyndighederne, maa der ikke kraeves fremlagt noget dokument ved disse varers tilfoersel til frizonen eller frilageret eller foretages nogen systematisk og generel kontrol af varer, der tilfoeres hertil, jf. dog artikel 823.

Artikel 816

Naar toldmyndighederne i medfoer af kodeksens artikel 170, stk. 4, udsteder en attest vedroerende de i frizone eller frilager anbragte varers status som faellesskabsvarer eller ikke-faellesskabsvarer, anvender de en formular, der er i overensstemmelse med modellen og bestemmelserne i bilag 109.

Afdeling 4

Frizonens eller frilagerets virkemaade

Artikel 817

1. Den erhvervsdrivende, som foerer det efter artikel 807 godkendte lagerregnskab, bogfoerer heri alle de noedvendige oplysninger til kontrol med den korrekte anvendelse af toldforskrifterne.

2. Den erhvervsdrivende underretter toldmyndighederne om ethvert konstateret tilfaelde af varers bortkomst, som ikke kan tilskrives naturlige aarsager.

3. Lagerregnskabet skal navnlig indeholde foelgende oplysninger, jf. dog artikel 824:

a) oplysninger vedroerende kollienes maerker, numre, antal og art, varemaengde og varebeskrivelse efter den saedvanlige handelsbetegnelse og i givet fald containerens identifikationsmaerker

b) de noedvendige oplysninger til at foelge varerne, saerlig med hensyn til, hvor de opbevares

c) en henvisning til det benyttede transportdokument ved varernes tilfoersel og frafoersel

d) en henvisning til deres toldmaessige status og i givet fald til det i artikel 816 omhandlede attest herfor

e) oplysninger vedroerende saedvanlige behandlinger

f) hvis tilfoerslen til frizonen eller frilageret tjener som afslutning af proceduren for aktiv foraedling eller midlertidig indfoersel eller toldoplagsproceduren eller som afslutning af proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse, som paa sin side har tjent som afslutning af en af disse procedurer: de paategninger, som er fastsat i henholdsvis:

- artikel 522, stk. 4

- artikel 610, stk. 1, og artikel 644, stk. 1

- artikel 711

g) hvis varerne er blevet henfoert under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse efter frafoersel fra frizone eller frilager, og denne procedure afsluttes ved tilfoersel til frizone eller frilager: den i artikel 818, stk. 4, fastsatte paategning

h) oplysninger om varer, som i tilfaelde af overgang til fri omsaetning eller midlertidig indfoersel ikke undergives importafgifter eller handelspolitiske foranstaltninger, og hvis anvendelse eller bestemmelse skal kontrolleres.

4. Skal der foeres regnskab som led i en toldprocedure, skal oplysningerne i dette regnskab ikke bogfoeres i det i stk. 1 naevnte lagerregnskab.

Artikel 818

1. De i kodeksens artikel 173, litra b), omhandlede saedvanlige behandlinger er defineret i bilag 69.

2. Hvis en behandling af ikke-faellesskabsvarer kan bevirke, at der opnaas en fordel i forhold til de importafgifter, der paahviler varerne foer behandlingen, tillades behandlingen kun, hvis den i kodeksens artikel 178, stk. 2, omhandlede anmodning indgives samtidig med anmodningen om tilladelse efter artikel 523, stk. 1 og 2.

3. Hvis behandlingen bevirker et importafgiftsbeloeb, som er hoejere end importafgiften for varerne inden behandlingen, kraeves der ikke tilladelse til behandlingen, og den paagaeldende kan ikke indgive den i kodeksens artikel 178, stk. 2, omhandlede anmodning.

4. Hvis varer, som opbevares i en frizone eller et frilager, angives til en anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse end overgang til fri omsaetning eller genudfoersel eller angives til midlertidig opbevaring, og hvis stk. 2 finder anvendelse, skal angivelsen vedroerende denne bestemmelse eller anvendelse i rubrik 31 eller i den rubrik, som er forbeholdt varebeskrivelsen, i det dokument, der benyttes ved midlertidig opbevaring, indeholde en af foelgende paategninger:

- Mercancías MU

- SB-varer

- UB-Waren

- AAìðïñaaýìáôá ÓAA

- UFH goods

- Marchandises MU

- Merci MU

- GB-goederen

- Mercadorias MU.

5. Hvis varer, paa hvilke stk. 2 finder anvendelse, overgaar til fri omsaetning eller henfoeres under en anden toldprocedure, hvorved der kan opstaa en toldskyld, efter at de paagaeldende varer har vaeret henfoert under en anden toldprocedure, anvendes det i bilag 70 anfoerte oplysningsskema INF 8.

De toldmyndigheder, som den angivelse om overgang til fri omsaetning eller henfoersel under en anden toldprocedure, der kan foere til, at der opstaar en toldskyld, indgives til, anmoder ved hjaelp af et INF 8, som de har paategnet, de toldmyndigheder, der har befoejelse til at foere kontrol med den frizone eller det frilager, hvor de saedvanlige behandlinger er foretaget, om at oplyse de angivne varers art, toldvaerdi og maengde, som skulle have vaeret taget i betragtning, hvis de ikke havde vaeret genstand for de naevnte behandlinger.

Originaleksemplaret af INF 8 fremsendes til de toldmyndigheder, der har befoejelse til at foere kontrol med frizonen eller frilageret, og kopien opbevares af de toldmyndigheder, som har paategnet rubrik 14 i INF 8.

De toldmyndigheder, der har befoejelse til at foere kontrol med frizonen eller frilageret, afgiver oplysningerne i rubrik 11, 12 og 13, paategner rubrik 15 og returnerer originaleksemplaret af INF 8 til det toldsted, som er anfoert i rubrik 4.

6. Klarereren kan anmode om, at der udstedes et INF 8 paa det tidspunkt, hvor varerne frafoeres frizonen eller frilageret og henfoeres under en anden toldprocedure end fri omsaetning eller genudfoersel.

I saa fald afgiver de toldmyndigheder, der har befoejelse til at foere kontrol med frizonen eller frilageret, oplysningerne i rubrik 11, 12 og 13, paategner rubrik 15 og afleverer originaleksemplaret af INF 8 til klarereren.

Artikel 819

1. Naar ikke-faellesskabsvarer overgaar til fri omsaetning inden for en frizone eller i et frilager, finder den i artikel 253, stk. 3, omhandlede ordning anvendelse uden forudgaaende tilladelse fra toldmyndighederne, jf. dog kodeksens artikel 175, stk. 2. I saa fald gaelder godkendelsen af det i artikel 809 naevnte lagerregnskab ogsaa benyttelse af dette lagerregnskab til at foere kontrol med den forenklede fremgangsmaade for overgang til fri omsaetning.

2. Den erhvervsdrivende attesterer ved det i bilag 109 omhandlede dokument, at de varer, som overgaar til fri omsaetning som omhandlet i stk. 1, har status som faellesskabsvarer.

Afdeling 5

Frafoersel af varer fra frizoner eller frilagre

Artikel 820

Frafoersel af varer fra de steder, der benyttes til udoevelse af virksomhed, bogfoeres straks i det i artikel 807 omhandlede lagerregnskab, saaledes at dette kan tjene som grundlag for de i artikel 822 omhandlede toldmyndigheders kontrol.

Artikel 821

Uden at dette beroerer de gaeldende fremgangsmaader, naar udfoerslen er undergivet eksportafgifter eller handelspolitiske foranstaltninger samt bestemmelserne i afdeling 6, skal varerne ved direkte udpassage fra Faellesskabets toldomraade hverken frembydes for eller angives til toldmyndighederne.

Artikel 822

For at sikre, at bestemmelserne om udfoersel, genudfoersel eller afsendelse, som gaelder for de varer, der frafoeres frizonen eller frilageret, overholdes, foretager toldmyndighederne stikproevekontrol af den erhvervsdrivendes lagerregnskab, jf. dog artikel 827.

Afdeling 6

Saerlige bestemmelser vedroerende EF-landbrugsprodukter

Artikel 823

1. Varer med praefinansiering, som anbringes i frizone eller frilager i medfoer af artikel 5 i Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80, skal frembydes for og angives til toldmyndighederne.

2. Den i stk. 1 omhandlede angivelse foretages i overensstemmelse med artikel 530.

Artikel 824

Det i artikel 807 omhandlede lagerregnskab skal ud over de oplysninger, der er anfoert i artikel 817, omfatte datoen for anbringelsen af varer med praefinansiering i frizonen eller frilageret samt en henvisning til angivelsen ved tilfoerslen.

Artikel 825

Artikel 532 finder anvendelse paa behandlinger af varer med praefinansiering.

Artikel 826

Forarbejdning af basisprodukter med praefinansiering finder sted i en frizone eller i et frilager i overensstemmelse med artikel 4 i Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80.

Artikel 827

1. Varer med praefinansiering skal angives til udfoersel og forlade Faellesskabets toldomraade inden for de frister, der er fastsat i faellesskabsforskrifterne vedroerende landbruget.

2. Den i stk. 1 omhandlede angivelse skal foretages i overensstemmelse med artikel 534.

3. Toldmyndighederne foretager stikproevekontrol paa grundlag af lagerregnskabet for at sikre sig, at de i stk. 1 omhandlede frister overholdes, jf. dog Raadets forordning (EOEF) nr. 386/90 (30).

(30) EFT nr. L 42 af 16. 2. 1990, s. 6.

Artikel 828

I en frizone eller et frilager kan der oprettes et provianteringsoplag i henhold til artikel 38 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87 (31).

(31) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

Afdeling 7

Regler for benyttelse af proceduren for aktiv foraedling, suspensionsordningen, eller for forarbejdning under toldkontrol i en frizone eller et frilager

Artikel 829

Foraedling eller forarbejdning, der foretages under proceduren for aktiv foraedling, suspensionsordningen, eller for forarbejdning under toldkontrol i en frizone eller et frilager, maa foerst finde sted, naar der er meddelt bevilling i henhold til artikel 556 eller artikel 651.

I bevillingen praeciseres det, i hvilken frizone eller i hvilket frilager disse processer skal finde sted.

Artikel 830

Toldmyndighederne afslaar at give tilladelse til, at de i denne afdeling omhandlede forenklede fremgangsmaader benyttes, hvis ikke alle betingelser for en korrekt afvikling af transaktionerne opfyldes.

Toldmyndighederne kan afslaa at give tilladelse til personer, som ikke jaevnligt foretager aktiv foraedling eller forarbejdning under toldkontrol.

Artikel 831

1. Bevillingshaveren skal alt efter tilfaeldet foere det i artikel 556, stk. 3, omhandlede regnskab for aktiv foraedling eller det i artikel 652, stk. 3, omhandlede regnskab for forarbejdning under toldkontrol, som skal indeholde henvisning til den relevante bevilling.

2. Med henblik paa udfaerdigelsen af den afslutningsopgoerelse, der er naevnt i artikel 595 eller artikel 664, erstatter henvisningen til de i stk. 1 naevnte noteringer i regnskaberne henvisningen til de angivelser og dokumenter, som er omhandlet i artikel 595, stk. 3, eller artikel 664, stk. 3.

Artikel 832

1. Henfoersel af varer under proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol paa det tidspunkt, hvor varerne tilfoeres frizone eller frilager, foretages efter den i artikel 276 omhandlede hjemstedsordning.

2. Den erhvervsdrivende kan anmode om at anvende den normale fremgangsmaade for henfoersel under proceduren for aktiv foraedling eller for forarbejdning under toldkontrol.

3. Naar den i artikel 276 omhandlede hjemstedsordning finder anvendelse, erstatter noteringer i regnskaberne for aktiv foraedling, henholdsvis regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol, bogfoeringen i det i kodeksens artikel 176, stk. 1, omhandlede lagerregnskab for frizoner eller frilagre.

4. Noteringen i regnskaberne for aktiv foraedling, henholdsvis regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol, skal henvise til det dokument, paa grundlag af hvilket varerne er forsendt.

Artikel 833

1. Henfoersel under proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol af varer, som er anbragt i en frizone eller et frilager, foretages efter den i artikel 276 omhandlede hjemstedsordning.

2. Henvisningerne til noteringen i regnskaberne for aktiv foraedling eller i regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol skal anfoeres i lagerregnskabet for frizonen eller frilageret.

Artikel 834

1. Bogfoeringen i lagerregnskabet for frizonen eller frilageret afslutter proceduren for aktiv foraedling for de foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand og proceduren for forarbejdning under toldkontrol for de forarbejdningsprodukter eller varer i uforandret stand, der er anbragt i en frizone eller et frilager. Henvisningerne til denne bogfoering noteres i regnskaberne for aktiv foraedling eller regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol.

2. De i artikel 610 omhandlede paategninger skal anfoeres i lagerregnskabet for frizonen eller frilageret.

Artikel 835

1. Naar afslutningen af proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol sker paa det tidspunkt, hvor foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand, henholdsvis forarbejdningsprodukter eller varer i uforandret stand, frafoeres frizonen eller frilageret til genudfoersel, benyttes hjemstedsordningen som omhandlet i artikel 283.

Uden at dette beroerer de regler, der gaelder, naar udfoerslen er undergivet eksportafgifter eller handelspolitiske foranstaltninger, er det ikke noedvendigt at udfaerdige en udfoerselsangivelse, saafremt produkterne eller varerne foeres direkte fra en frizone eller et frilager ud af Faellesskabets toldomraade.

2. Naar afslutningen af proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol sker paa det tidspunkt, hvor foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand, henholdsvis forarbejdningsprodukter eller varer i uforandret stand, frafoeres frizonen eller frilageret til overgang til fri omsaetning, benyttes hjemstedsordningen som omhandlet i artikel 263 til 267.

3. Naar afslutningen af proceduren for aktiv foraedling eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol sker paa det tidspunkt, hvor foraedlingsprodukter eller varer i uforandret stand, henholdsvis forarbejdningsprodukter eller varer i uforandret stand, frafoeres frizonen eller frilageret til henfoersel under en anden procedure end overgang til fri omsaetning eller udfoersel, benyttes de normale eller forenklede regler, der er fastsat med henblik herpaa.

4. Artikel 832, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

5. Naar stk. 1 og 2 finder anvendelse, er det ikke noedvendigt, at frafoerslen fra frizonen eller frilageret af foraedlingprodukter eller varer i uforandret stand, henholdsvis forarbejdningsprodukter eller varer i uforandret stand, anfoeres i lagerregnskabet for frizonen eller frilageret.

Artikel 836

Artikel 835, stk. 2 og 5, er ikke til hinder for anvendelse af kodeksens artikel 122, 135 og 136 om beskatning af varer eller produkter henfoert under proceduren for aktiv foraedling eller forarbejdning under toldkontrol.

Artikel 837

Toldmyndighederne i Forbundsrepublikken Tyskland meddeler inden udgangen af den efter hvert kvartal foelgende maaned Kommissionen de i bilag 85 anfoerte oplysninger om de bevillinger til aktiv foraedling i Hamburgs gamle frihavn, der er meddelt eller aendret i det foregaaende kvartal, og som ikke er undergivet de oekonomiske forudsaetninger, der gaelder for proceduren for aktiv foraedling.

Artikel 838

For de foraedlingsprodukter, forarbejdningsprodukter og varer i uforandret stand, der overgaar til fri omsaetning inden for eller ved frafoerslen fra en frizone eller et frilager, attesteres deres status som faellesskabsvarer ved det i bilag 109 omhandlede dokument, der udstedes af den erhvervsdrivende.

Stk. 1 finder ogsaa anvendelse paa foraedlingsprodukter og varer i uforandret stand, der sendes paa faellesskabsmarkedet i overensstemmelse med artikel 580, stk. 3.

Artikel 859

Paa grundlag af noteringerne i regnskaberne for aktiv foraedling og regnskaberne for forarbejdning under toldkontrol skal toldmyndighederne paa ethvert tidspunkt kunne verificere den noejagtige situation for alle varer eller produkter, der er henfoert under en af de paagaeldende procedurer eller anbragt i frizone eller frilager.

Afdeling 8

Meddelelser

Artikel 840

1. Medlemsstaternes toldmyndigheder meddeler Kommissionen:

a) hvilke frizoner de opretter eller der allerede er oprettet og saettes i funktion, samt til hvilke frilagres oprettelse og funktion de har givet tilladelse, uanset disses betegnelse

b) til hvilke udpegede toldmyndigheder den i artikel 808 omhandlede anmodning skal indgives

c) hvilke tilpasninger af retningslinjerne for kontrol med proceduren for aktiv foraedling og proceduren for forarbejdning under toldkontrol de foretager i medfoer af kodeksens artikel 173.

2. Kommissionen offentliggoer de i stk. 1, litra a) og b), naevnte oplysninger i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, serie C.

KAPITEL 2

Genudfoersel, tilintetgoerelse og afstaaelse

Artikel 841

Naar genudfoersel er betinget af, at der foretages toldangivelse, finder artikel 788 til 796 tilsvarende anvendelse, jf. dog de saerlige bestemmelser, der eventuelt gaelder ved afslutning af en forudgaaende toldprocedure af oekonomisk betydning.

Artikel 842

1. Ved anvendelse af kodeksens artikel 182, stk. 3, skal meddelelse om tilintetgoerelse af varer udfaerdiges skriftligt, og den skal vaere underskrevet af den paagaeldende. Meddelelsen skal indgives tids nok til, at toldmyndighederne kan foere tilsyn med tilintetgoerelsen.

2. Naar varerne allerede er omfattet af en angivelse, som toldmyndighederne har antaget, foretager sidstnaevnte en paategning om tilintetgoerelsen paa angivelsen og erklaerer den ugyldig i overensstemmelse med kodeksens artikel 66.

De toldmyndigheder, der overvaerer tilintetgoerelsen af varen, anfoerer paa angivelsen eller dokumentet arten og maengden af det affald og skrot, der fremkommer ved tilintetgoerelsen, med henblik paa fastlaeggelse af de beskatningselementer, der gaelder for det, naar det angives til en anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

3. Stk. 2, foerste afsnit, finder tilsvarende anvendelse for varer, der afstaas til statskassen.

AFSNIT VI

VARER, DER FORLADER FAELLESSKABETS TOLDOMRAADE

Artikel 843

1. Naar varer, der ikke er omfattet af en toldprocedure, og hvis udfoersel fra Faellesskabet er forbudt eller undergivet restriktioner, eksportafgift eller en anden afgift ved udfoersel, forlader Faellesskabets toldomraade for paa ny at blive foert ind i en anden del af omraadet, skal der, ved udpassagen, udstedes et kontroleksemplar T5 i overensstemmelse med reglerne i artikel 472 til 495.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, naar transporten varetages af et luftfartsselskab eller af et rederi, forudsat at soetransporten foretages direkte med skib i fast rutefart uden anloeb uden for Faellesskabets toldomraade.

3. Der kan udstedes et kontroleksemplar T5 af ethvert toldsted, hvor de paagaeldende varer frembydes, og kontroleksemplaret skal forelaegges sammen med de paagaeldende varer for udgangstoldstedet.

4. Paa dette kontroleksemplar skal foelgende vaere anfoert:

- i rubrik 31 og 33 varebeskrivelsen og den relevante KN-kode

- i rubrik 38 varernes nettomasse

- i rubrik 104 efter afkrydsning af rubrikken »Anden praeciseres naermere« en af foelgende paategninger med store bogstaver:

»varer undergivet restriktioner ved udpassage fra Faellesskabet - varer, der paa ny skal foeres ind i Faellesskabets omraade«

»varer undergivet afgifter ved udpassage fra Faellesskabet - varer, der paa ny skal foeres ind i Faellesskabets omraade«.

5. Originalen af kontroleksemplar T5 fremlaegges sammen med varerne, naar de frembydes for det toldsted, der er kompetent paa det sted, hvor varerne paa ny foeres ind i Faellesskabets toldomraade.

6. Kontroleksemplar T5 returneres straks til det toldsted, der har udstedt det, naar det i stk. 5 naevnte toldsted har afkrydset det oeverste felt i rubrik »J: Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse« og anfoert den dato, hvor varerne paa ny blev foert ind i Faellesskabets toldomraade.

Hvis der imidlertid konstateres uregelmaessigheder, paafoeres en passende anmaerkning herom i rubrikken »Bemaerkninger«.

DEL III

RETURVARER

Artikel 844

1. I medfoer af kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b), er foelgende varer fritaget for importafgifter:

- varer, for hvilke der ved deres udfoersel fra Faellesskabets toldomraade er opfyldt udfoerselstoldformaliteter med henblik paa ydelse af restitutioner eller andre beloeb ved udfoersel, som er indfoert som led i den faelles landbrugspolitik, eller

- varer, for hvilke der inden for rammerne af den faelles landbrugspolitik er indroemmet en anden finansiel fordel end de naevnte restitutioner eller andre beloeb, forbundet med pligt til at udfoere de paagaeldende varer

forudsat at det kan godtgoeres, at de udbetalte restitutioner eller andre beloeb er tilbagebetalt, eller at de kompetente myndigheder har truffet alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at de ikke udbetales, eller at de oevrige indroemmede finansielle fordele er ophaevet, samt at disse varer:

i) ikke har kunnet overgaa til frit forbrug i bestemmelseslandet paa grund af den dér gaeldende lovgivning

ii) tilbagesendes af modtageren, fordi de er defekte eller ikke-bestillingssvarende

iii) genindfoeres i Faellesskabets toldomraade, fordi de paa grund af andre omstaendigheder, som eksportoeren ikke har haft indflydelse paa, ikke har kunnet anvendes til de planlagte formaal.

2. Ved de i stk. 1, nr. iii), omhandlede omstaendigheder forstaas foelgende forhold:

a) varer, som tilbagesendes til Faellesskabets toldomraade som foelge af, at der foer levering til modtageren er sket beskadigelser, enten af selve varerne eller af de anvendte transportmidler

b) varer, der oprindeligt er udfoert med henblik paa at blive forbrugt eller solgt ved en handelsudstilling eller et lignende arrangement, og som ikke er blevet det

c) varer, som ikke har kunnet leveres til modtageren, fordi denne fysisk eller juridisk er ude af stand til at opfylde den kontrakt, ifoelge hvilken udfoerslen fandt sted

d) varer, som paa grund af naturbegivenheder eller politiske eller sociale begivenheder ikke har kunnet leveres til modtageren, eller som er leveret efter udloebet af den bindende leveringsfrist, der er fastsat i den kontrakt, ifoelge hvilken varernes udfoersel fandt sted

e) varer, der henhoerer under den faelles markedsordning for frugt og groensager, og som er udfoert som led i konsignationssalg uden at vaere blevet solgt paa markedet i det tredjeland, som var bestemmelseslandet.

3. Varer, der som led i den faelles landbrugspolitik udfoeres under en eksportlicens eller en forudfastsaettelsesattest, er kun omfattet af fritagelsen for importafgifter, saafremt det godtgoeres, at de dertil knyttede faellesskabsbestemmelser er blevet overholdt.

4. De i stk. 1 naevnte varer kan kun vaere omfattet af fritagelsen, hvis de angives til fri omsaetning inden for Faellesskabets toldomraade inden udloebet af en frist paa tolv maaneder fra datoen for opfyldelsen af toldformaliteterne ved udfoerslen.

Artikel 845

Der indroemmes fritagelse for importafgifter for returvarer, selv naar disse kun udgoer en del af de varer, der oprindeligt blev udfoert fra Faellesskabets toldomraade.

Dette gaelder ligeledes, naar returvarerne er dele eller tilbehoer, som udgoer komponenter til maskiner, instrumenter, apparater eller andre varer, som tidligere er blevet udfoert fra Faellesskabets toldomraade.

Artikel 846

1. Som undtagelse fra kodeksens artikel 186 indroemmes der fritagelse for importafgifter for returvarer i en af foelgende situationer:

a) varer, som efter deres udfoersel fra Faellesskabets toldomraade kun har vaeret genstand for behandlinger, der er noedvendige for deres bevarelse, eller behandlinger, som kun aendrer deres udseende

b) varer, som efter deres udfoersel fra Faellesskabets toldomraade har vist sig at vaere defekte eller uegnede til den paataenkte anvendelse, selv om de har vaeret genstand for andre behandlinger end dem, der er noedvendige for deres bevarelse, eller som kun aendrer deres udseende, saafremt de opfylder en af foelgende betingelser:

- enten at have vaeret underkastet de omtalte behandlinger udelukkende for at blive repareret eller istandsat

- eller foerst have vist sig at vaere uegnet til den paataenkte anvendelse, efter at de omtalte behandlinger var paabegyndt.

2. Saafremt de behandlinger, som returvarerne kan have vaeret genstand for efter stk. 1, litra b), ville have givet anledning til opkraevning af importafgifter, hvis det havde drejet sig om varer omfattet af proceduren for passiv foraedling, anvendes de beskatningsregler, der er gaeldende under den naevnte procedure.

Hvis bearbejdningen af en vare bestaar i en noedvendig reparation eller istandsaettelse, der er foretaget efter en uforudselig begivenhed, som har fundet sted uden for Faellesskabets toldomraade, og som er godtgjort paa tilfredsstillende maade over for toldmyndighederne, fritages den paagaeldende vare for importafgifter paa betingelse af, at vaerdien ikke som foelge af denne bearbejdning er blevet foroeget i forhold til dens vaerdi ved udfoerslen fra Faellesskabets toldomraade.

3. Ved anvendelse af stk. 2, andet afsnit,

a) forstaas ved noedvendig reparation eller istandsaettelse enhver udbedring af funktionsfejl eller materielle skader, som er opstaaet under varens ophold uden for Faellesskabets toldomraade, og uden hvilken varen ikke laengere kan anvendes paa normal maade til det formaal, den er bestemt til

b) gaelder, at en returvares vaerdi ikke som foelge af den bearbejdning, den har vaeret genstand for, er blevet foroeget i forhold til den vaerdi, som den havde paa tidspunktet for udfoerslen fra Faellesskabets toldomraade, naar denne bearbejdning ikke omfatter mere, end hvad der er strengt noedvendigt, for at varen fortsat kan anvendes under de samme betingelser som paa udfoerselstidspunktet.

Er det noedvendigt at anvende reservedele til reparation eller istandsaettelse af varen, skal anvendelsen heraf begraenses til saadanne dele, der er strengt noedvendige, for at varen fortsat kan anvendes under de samme betingelser som paa udfoerselstidspunktet.

Artikel 847

Efter anmodning fra den paagaeldende udsteder toldmyndighederne i forbindelse med opfyldelsen af toldformaliteterne ved udfoerslen et dokument, der indeholder de oplysninger, som er noedvendige for at identificere varerne, hvis de paa ny foeres ind i Faellesskabets toldomraade.

Artikel 848

1. Varer kan behandles som returvarer:

- enten naar der til stoette for de paagaeldende varers angivelse til fri omsaetning fremlaegges et af foelgende dokumenter:

a) det eksemplar af udfoerselsangivelsen, der er udleveret til eksportoeren af toldmyndighederne, eller en kopi heraf, der er bekraeftet af de naevnte myndigheder, eller

b) det i artikel 850 omhandlede oplysningsskema.

Hvis toldmyndighederne ved genindfoerselstoldstedet ud fra den dokumentation, de raader over, eller som de kan kraeve af den paagaeldende, er i stand til at fastslaa, at de varer, der angives til fri omsaetning, er varer, som oprindeligt er blevet udfoert fra Faellesskabets toldomraade, og at de paagaeldende varer paa udfoerselstidspunktet opfyldte de noedvendige betingelser for at kunne anses som returvarer, kraeves de i litra a) og b) omhandlede dokumenter ikke

- eller naar varerne er omfattet af et ATA-carnet, der udstedt i Faellesskabet.

Saadanne varer kan behandles som returvarer inden for de graenser, der er fastsat i kodeksens artikel 185, selv efter at gyldighedsfristen for ATA-carnetet er udloebet.

Under alle omstaendigheder opfyldes de formaliteter, der er fastsat i artikel 290, stk. 2.

2. Stk. 1, foerste led, finder ikke anvendelse paa international forsendelse af emballager, transportmidler og visse varer henfoert under en saerlig toldprocedure, naar autonomt eller ved aftale fastsatte bestemmelser tillader fritagelse for fremlaeggelse af tolddokumenter.

De finder heller ikke anvendelse, naar varerne kan angives til fri omsaetning mundtligt eller ved enhver anden handling.

3. Naar toldmyndighederne ved genindfoerselstoldstedet finder det noedvendigt, kan de forlange, at den paagaeldende, isaer med henblik paa identifikation af returvarerne, skal fremlaegge anden dokumentation.

Artikel 849

1. Ud over de i artikel 848 omhandlede dokumenter skal der til stoette for enhver angivelse til fri omsaetning af returvarer, som ved udfoerslen kan have givet anledning til opfyldelse af toldformaliteter med henblik paa udbetaling af restitutioner eller andre beloeb som led i den faelles landbrugspolitik, fremlaegges en attest, der er udstedt af de myndigheder, der er kompetente til at yde saadanne restitutioner eller beloeb i udfoerselsmedlemsstaten. Denne attest skal indeholde alle de oplysninger, der er noedvendige for, at det toldsted, hvor de paagaeldende varer angives til fri omsaetning, kan kontrollere, at det virkelig drejer sig om de naevnte varer.

2. Naar udfoerslen af varerne ikke har givet anledning til opfyldelse af udfoerselstoldformaliteter med henblik paa ydelse af restitutioner eller andre beloeb ved udfoersel som led i den faelles landbrugspolitik, skal attesten indeholde en af foelgende paategninger:

- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación

- Ingen restitutioner eller andre beloeb ydet ved udfoerslen

- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrverguenstigungen

- AEaaí Ýôõ÷áí aaðéaeïôÞóaaùí Þ UEëëùí ÷ïñçãÞóaaùí êáôUE ôçí aaîáãùãÞ

- No refunds or other amounts granted on exportation

- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation

- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione

- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen

- Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação.

3. Naar udfoerslen af varerne har givet anledning til opfyldelse af udfoerselstoldformaliteter med henblik paa ydelse af restitutioner eller andre beloeb ved udfoersel som led i den faelles landbrugspolitik, skal attesten indeholde en af foelgende paategninger:

- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por . . . (cantidad)

- De ved udfoerslen ydede restitutioner eller andre beloeb er tilbagebetalt for . . . (maengde)

- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrverguenstigungen fuer . . . (Menge) zurueckbezahlt

- AAðéaeïôÞóaaéò êáé UEëëaaò ÷ïñçãÞóaaéò êáôUE ôçí aaîáãùãÞ aaðaaóôñUEoeçóáí ãéá . . . (ðïóueôçò)

- Refunds and other amounts on exportation repaid for . . . (quantity)

- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour . . . (quantité)

- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per . . . (quantità)

- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor . . . (hoeveelheid) terugbetaald

- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para . . . (quantidade)

eller

- Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por . . . (cantidad)

- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beloeb ved udfoerslen er annulleret for . . . (maengde)

- Auszahlungsanordnung ueber die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrverguenstigungen fuer . . . (Menge) ungueltig gemacht

- Áðïaeaaéêôéêue ðëçñùìÞò aaðéaeïôÞóaaùí Þ UEëëùí ÷ïñçãÞóaaùí êáôUE ôçí aaîáãùãÞ áêõñùìÝíï ãéá . . . (ðïóueôçò)

- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for . . . (quantity)

- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour . . . (quantité)

- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per . . . (quantità)

- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor . . . (hoeveelheid)

- Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para . . . (quantidade)

alt efter om disse restitutioner eller andre beloeb, der ydes ved udfoersel, allerede er blevet udbetalt af de kompetente myndigheder eller ej.

4. I det i artikel 848, stk. 1, foerste led, litra b), naevnte tilfaelde, udfaerdiges den i stk. 1 naevnte attest paa et INF 3 som omhandlet i artikel 850.

5. Hvis toldmyndighederne ved det toldsted, hvor varerne angives til fri omsaetning ud fra den dokumentation, de raader over, er i stand til at sikre sig, at ingen restitutioner eller andre beloeb, der anvendes ved udfoersel som led i den faelles landbrugspolitik, er blevet ydet eller vil kunne ydes senere, kraeves den i stk. 1 naevnte attest ikke.

Artikel 850

Oplysningsskema INF 3 udfaerdiges i én original og to kopier paa formularer, der er i overensstemmelse med modellerne i bilag 110.

Artikel 851

1. Toldmyndighederne udsteder ved udfoerselstoldstedet paa eksportoerens anmodning et INF 3 ved opfyldelsen af formaliteterne ved udfoerslen af de varer, det omhandler, saafremt eksportoeren erklaerer, at det er sandsynligt, at de paagaeldende varer vil blive genindfoert ved et andet toldsted end udfoerselstoldstedet, jf. dog stk. 3.

2. Paa eksportoerens anmodning kan toldmyndighederne ved udfoerselstoldstedet ligeledes udstede et INF 3, efter at formaliteterne ved udfoerslen af de varer, det omhandler, er afsluttet, forudsat at disse myndigheder paa grundlag af de oplysninger, de raader over, kan fastslaa, at oplysningerne i eksportoerens anmodning virkelig vedroerer de udfoerte varer.

3. For de i artikel 849, stk. 1, naevnte varer kan der kun udstedes et INF 3, efter at udfoerselstoldformaliteterne er opfyldt og med de samme forbehold som fastsat i stk. 2.

Udstedelsen er betinget af foelgende:

a) at rubrik B i naevnte skema paa forhaand er blevet udfyldt og paategnet af toldmyndighederne

b) at rubrik A i naevnte skema paa forhaand er blevet udfyldt og paategnet af toldmyndighederne, naar det er fastsat, at de oplysninger, som den indeholder, skal gives.

Artikel 852

1. INF 3 skal indeholde alle de oplysninger, som toldmyndighederne kraever med henblik paa at kunne identificere de udfoerte varer.

2. Hvis de udfoerte varer kan forventes at blive genindfoert i Faellesskabets toldomraade via flere andre toldsteder end udfoerselstoldstedet, kan eksportoeren anmode om at faa udstedt flere INF 3, der tilsammen svarer til den samlede maengde af de udfoerte varer.

Eksportoeren kan ligeledes anmode de toldmyndigheder, der har udstedt et INF 3, om i stedet at udstede flere INF 3, der tilsammen svarer til den samlede maengde varer, der er anfoert paa det oprindeligt udstedte INF 3.

Eksportoeren kan ogsaa anmode om udstedelse af et INF 3, der kun omfatter en del af de udfoerte varer.

Artikel 853

Originalen og en kopi af INF 3 afleveres til eksportoeren med henblik paa forelaeggelse for genindfoerselstoldstedet. Kopi nummer 2 arkiveres af de toldmyndigheder, der har udstedt det.

Artikel 854

Genindfoerselstoldstedet anfoerer paa originalen og paa kopien af INF 3, for hvilken maengde returvarer der er indroemmet fritagelse for importafgifter, beholder originalen og sender kopien forsynet med nummer og dato for angivelsen til fri omsaetning af varerne til de toldmyndigheder, som har udstedt skemaet.

Disse myndigheder sammenholder denne kopi med den kopi, der er i deres besiddelse, og opbevarer den derefter i deres arkiver.

Artikel 855

I tilfaelde af tyveri, bortkomst eller oedelaeggelse af det originale INF 3, kan de toldmyndigheder, som har udstedt det, anmodes om et duplikateksemplar. Disse myndigheder efterkommer denne anmodning, hvis omstaendighederne taler herfor. Paa det saaledes udstedte duplikateksemplar anfoeres en af foelgende paategnelser:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA.

Toldmyndighederne noterer udstedelsen af duplikateksemplaret paa den kopi af det INF 3, som er i deres besiddelse.

Artikel 856

1. Udfoerselstoldstedet meddeler paa opfordring fra genindfoerselstoldstedet alle de oplysninger, som det har til raadighed, for at goere det muligt for sidstnaevnte at fastslaa, om varerne opfylder de noedvendige betingelser for at vaere omfattet af denne del.

2. INF 3 kan anvendes til anmodning om og fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

DEL IV

TOLDSKYLD

AFSNIT I

SIKKERHEDSSTILLELSE

Artikel 857

1. Andre former for sikkerhedsstillelse end et kontant depositum eller en kaution, jf. kodeksens artikel 193, 194 og 195, samt et kontant depositum eller deponering af vaerdipapirer, som medlemsstaterne kan godkende uden at betingelserne i kodeksens artikel 194, stk. 1, er opfyldt, er foelgende:

a) stiftelse af pant i fast ejendom, herunder i pantets frugter, eller tilsvarende sikkerhed, der kan ligestilles med pant i fast ejendom

b) overdragelse af fordringer til sikkerhed, pantsaetning med eller uden raadighedsberoevelse, eller haandpant i varer, vaerdipapirer eller fordringer, herunder bankboeger eller statsgaeldsbeviser

c) aftale om, at tredjemand, godkendt af toldmyndighederne, haefter solidarisk, herunder modtagelse af en veksel, hvis indloesning den paagaeldende indestaar for

d) et kontant depositum eller dermed sidestillet sikkerhed i en anden valuta end valutaen i den medlemsstat, hvor sikkerheden stilles

e) deltagelse, ved betaling af et bidrag, i en almindelig garantiordning, der forvaltes af toldmyndighederne.

2. Toldmyndighederne fastsaetter, i hvilke tilfaelde og paa hvilke betingelser de i stk. 1 omhandlede former for sikkerheds