Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1108

Rådets forordning (EØF) nr. 1108/93 af 4. maj 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til de bilaterale landbrugsaftaler, som er indgået mellem Fællesskabet på den ene side og Østrig, Finland, Island, Norge og Sverige på den anden side

OJ L 113, 7.5.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1108/oj

31993R1108

Rådets forordning (EØF) nr. 1108/93 af 4. maj 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til de bilaterale landbrugsaftaler, som er indgået mellem Fællesskabet på den ene side og Østrig, Finland, Island, Norge og Sverige på den anden side

EF-Tidende nr. L 113 af 07/05/1993 s. 0001 - 0002


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1108/93 af 4. maj 1993 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til de bilaterale landbrugsaftaler, som er indgaaet mellem Faellesskabet paa den ene side og OEstrig, Finland, Island, Norge og Sverige paa den anden side

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Faellesskabet undertegnede den 2. maj 1992 i Porto bilaterale aftaler om visse landbrugsarrangementer i form af brevvekslinger med OEstrig, Finland, Island, Norge, Sverige og Schweiz;

disse aftaler blev undertegnet samtidig med aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab og disses medlemsstater paa den ene side og staterne i Den Europaeiske Frihandelssammenslutning paa den anden side, i det foelgende benaevnt »EOES-aftalen«; alle parter havde til hensigt at lade EOES-aftalen og de bilaterale landbrugsaftaler traede i kraft samtidig;

efter Schweiz' beslutning om ikke at ratificere EOES-aftalen blev der den 17. marts 1993 undertegnet aftaler i form af brevvekslinger mellem Faellesskabet paa den ene side og OEstrig, Finland, Island, Norge og Sverige paa den anden side med henblik paa at lade de bilaterale landbrugsaftaler, der blev undertegnet med disse lande den 2. maj 1992, finde anvendelse fra den 15. april 1993 og indtil tidspunktet for EOES-aftalens ikrafttraeden; i aftalerne af 17. marts 1993 er det ogsaa fastsat, at medmindre de kontraherende parter traeffer anden beslutning, skal disse foreloebige aftaler udloebe den 1. januar 1994, hvis EOES-aftalen ikke er traadt i kraft paa dette tidspunkt;

Raadet godkendte ved afgoerelse af 15. marts 1993 (1) de naevnte aftaler;

det er noedvendigt at fastsaette gennemfoerelsesbestemmelser for forskellige bestemmelser i disse aftaler -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de landbrugsprodukter, der henhoerer under Traktatens bilag II, og som er undergivet en faelles markedsordning, vedtages gennemfoerelsesbestemmelserne til de bilaterale landbrugsaftaler, der den 2. maj 1992 blev undertegnet i Porto mellem Det Europaeiske Faellesskab paa den ene side og OEstrig, Finland, Island, Norge og Sverige paa den anden, efter proceduren i artikel 30 i Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (2) eller i de tilsvarende artikler i andre forordninger om faelles markedsordninger. Naar anvendelsen af aftalerne kraever et snaevert samarbejde med signatarstaterne, kan Kommissionen traeffe alle noedvendige foranstaltninger med henblik paa at sikre et saadant samarbejde.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 15. april 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 4. maj 1993.

Paa Raadets vegne

J. TROEJBORG

Formand

(1) EFT nr. L 109 af 1. 5. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2071/92 (EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 1).

Top