EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0266

Kommissionens forordning (EØF) nr. 266/93 af 5. februar 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3438/92 om særlige foranstaltninger for transport af friske frugter og grønsager med oprindelse i Grækenland, i 1993

OJ L 30, 6.2.1993, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/266/oj

31993R0266

Kommissionens forordning (EØF) nr. 266/93 af 5. februar 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3438/92 om særlige foranstaltninger for transport af friske frugter og grønsager med oprindelse i Grækenland, i 1993

EF-Tidende nr. L 030 af 06/02/1993 s. 0049 - 0050


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 266/93 af 5. februar 1993 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 3438/92 om saerlige foranstaltninger for transport af friske frugter og groensager med oprindelse i Graekenland, i 1993

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3438/92 af 23. november 1992 om saerlige foranstaltninger for transport af friske frugter og groensager med oprindelse i Graekenland (1), saerlig artikel 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EOEF) nr. 3438/92 blev der indfoert en midlertidig saerlig godtgoerelse for forsendelse i 1992 og 1993 med lastvogn, skib eller koelevogn af visse friske frugter og groensager med oprindelse i Graekenland fra Graekenland til de oevrige medlemsstater undtagen Italien, Portugal og Spanien;

gennemfoerelsesbestemmelserne til forordning (EOEF) nr. 3438/92, for saa vidt angaar forsendelser i 1992, blev fastsat ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3734/92 (2);

det er noedvendigt at fastlaegge, hvilke ekspeditoerer og forsendelser der i 1993 kan nyde godt af den oekonomiske kompensation, samt hvilke minimumsoplysninger der skal anfoeres i ansoegningen om kompensation;

det er noedvendigt at fastsaette, hvilke oplysninger den graeske myndighed skal meddele Kommissionen, og den frist, inden for hvilken oplysningerne skal fremsendes;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den i artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 3438/92 omhandlede midlertidige saerlige godtgoerelse ydes:

a) til de ekspeditoerer, fysiske eller juridiske personer, der faktisk har baaret omkostningerne ved de paagaeldende forsendelser

b) for forsendelser, der forlod Graekenlands omraade i loebet af 1993

c) for maengder, der faktisk er indfoert i andre medlemsstater end Italien, Portugal og Spanien.

Artikel 2

1. Ansoegning om den midlertidige saerlige godtgoerelse indgives til den graeske myndighed senest tre maaneder efter den paagaeldende forsendelse.

For produkter, der forsendes inden ikrafttraedelsesdatoen for denne forordning, indgives ansoegningerne dog senest tre maaneder efter denne dato.

2. Ansoegningen skal indeholde oplysning om:

a) ansoegerens navn eller firmanavn og adresse

b) de samlede maengder produkter, der opfylder betingelserne i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 3438/92 og artikel 1 i naervaerende forordning, udtrykt i nettovaegt og fordelt paa produkt og forsendelse

c) for hver forsendelse:

- den samlede maengde, udtrykt i nettovaegt og fordelt paa produkt

- bestemmelsesmedlemsstaten

- det eller de anvendte transportmidler

- faktura for transportomkostninger, der er udstedt paa ansoegerens navn og kvitteret, eller kopi af transportdokumentet, hvis det ved hjaelp af dette dokument er muligt at fastslaa, hvem der har baaret omkostningerne ved forsendelsen

- en kopi af det af de graeske myndigheder udfaerdigede T5-dokument, der er paategnet af bestemmelsesmedlemsstaten

- en erklaering, hvori ansoegeren bekraefter, at produkterne i de paagaeldende forsendelser har oprindelse i Graekenland.

3. Den graeske myndighed afgoer, om ansoegningerne kan antages.

Artikel 3

Senest den 31. maj 1994 giver den graeske myndighed Kommissionen underretning om de samlede maengder produkter, der er omfattet af ansoegninger, som kan antages i henhold til denne forordning, fordelt paa produkt, transportmiddel og bestemmelsesmedlemsstat.

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 350 af 1. 12. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 380 af 24. 12. 1992, s. 19.

Top