EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0090

Kommissionens direktiv 93/90/EØF af 29. oktober 1993 om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF

OJ L 277, 10.11.1993, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 46 - 46
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 46 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2000; ophævet ved 300L0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/90/oj

31993L0090

Kommissionens direktiv 93/90/EØF af 29. oktober 1993 om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF

EF-Tidende nr. L 277 af 10/11/1993 s. 0033 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 25 s. 0046
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 25 s. 0046


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/90/EOEF af 29. oktober 1993 om den fortegnelse over faellesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Raadets direktiv 67/548/EOEF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27. juni 1967 om tilnaermelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 93/72/EOEF (2), saerlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til femte led i artikel 13, stk. 1, i direktiv 67/548/EOEF er stoffer, som udelukkende anvendes til andre produktkategorier, for hvilke der gaelder en EF-anmeldelses- eller typegodkendelsesprocedure, og for hvilke kravene til forelaeggelse af oplysninger svarer til dem, der er fastsat i direktiv 67/548/EOEF, undtaget fra bestemte bestemmelser i naevnte direktiv, herunder bl.a. bestemmelserne om anmeldelse, og Kommissionen skal derfor udarbejde en fortegnelse over saadanne faellesskabsregler;

for oejeblikket kommer kun én EF-retsakt ind under bestemmelserne i det naevnte femte led i artikel 13, stk. 1; fortegnelsen vil imidlertid blive gennemgaaet med jaevne mellemrum og om noedvendigt aendret;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Praeparater -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Fortegnelsen over faellesskabsregler for produktkategorier, for hvilke der gaelder en EF-anmeldelses- eller typegodkendelsesprocedure, og for hvilke kravene til forelaeggelse af oplysninger for de grupper af stoffer anfoert i fortegnelsen svarer til dem, der er fastsat i direktiv 67/548/EOEF, findes i bilaget til naervaerende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer inden den 31. oktober 1993 de bestemmelser, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1993.

Paa Kommissionens vegne

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 196 af 16. 8. 1967, s. 1.

(2) EFT nr. L 258 af 16. 10. 1993, s. 29.

BILAG

FAELLESSKABSREGLER FOR PRODUKTKATEGORIER, FOR HVILKE DER GAELDER EN EF-ANMELDELSES- ELLER TYPEGODKENDELSESPROCEDURE, OG FOR HVILKE KRAVENE TIL FORELAEGGELSE AF OPLYSNINGER FOR DE NAEVNTE KATEGORIER AF STOFFER SVARER TIL DEM, DER ER FASTSAT I DIREKTIV 67/548/EOEF 1. Raadets direktiv 91/414/EOEF af 15. juli 1991 vedroerende markedsfoering af plantebeskyttelsesmidler: Stoffer undergivet vurderingsproceduren i dette direktivs artikel 6 (EFT nr. L 230 af 19. 8. 1991, s. 1).

Top