Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0420

Kommissionens beslutning af 28. juli 1993 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, om ændring af beslutning 93/372/EØF og beslutning 92/235/EØF og om ophævelse af beslutning 91/536/EØF

OJ L 191, 31.7.1993, p. 133–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/420/oj

31993D0420

93/420/EØF: Kommissionens beslutning af 28. juli 1993 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, om ændring af beslutning 93/372/EØF og beslutning 92/235/EØF og om ophævelse af beslutning 91/536/EØF

EF-Tidende nr. L 191 af 31/07/1993 s. 0133 - 0134
den finske specialudgave: kapitel 4 bind 5 s. 0076
den svenske specialudgave: kapitel 4 bind 5 s. 0076


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. juli 1993 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, om aendring af beslutning 93/372/EOEF og beslutning 92/235/EOEF og om ophaevelse af beslutning 91/536/EOEF

(93/420/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 72/462/EOEF af 12. december 1972 om sundhedsmaessige og veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med indfoersel af kvaeg, svin, faar og geder samt fersk koed og koedprodukter fra tredjelande (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1601/92 (2), saerlig artikel 6, stk. 2, artikel 8, artikel 14, stk. 3, litra c), og artikel 16,

under henvisning til Raadets direktiv 91/496/EOEF af 15. juli 1991 om fastsaettelse af principperne for tilrettelaeggelse af veterinaerkontrollen for dyr, der foeres ind i Faellesskabet fra tredjelande, og om aendring af direktiv 89/662/EOEF, 90/425/EOEF og 90/675/EOEF (3), senest aendret ved beslutning 92/438/EOEF (4), saerlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Raadets direktiv 90/675/EOEF af 10. december 1990 om fastsaettelse af principperne for tilrettelaeggelse af veterinaerkontrollen for tredjelandsprodukter, der foeres ind i Faellesskabet (5), senest aendret ved direktiv 92/188/EOEF (6), saerlig artikel 19, stk. 7, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er blevet bekraeftet, at der har vaeret et udbrud af mund- og klovesyge i Bulgarien;

Kommissionen har ved besoeg i Bulgarien undersoegt situationen hvad angaar mund- og klovesyge;

ved Kommissionens beslutning 93/372/EOEF af 24. juni 1993 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, om tredje aendring af beslutning 93/242/EOEF og om ophaevelse af beslutning 93/343/EOEF (7) blev der foretaget en opdeling af Bulgarien i regioner i forbindelse med udfoersel af visse levende dyr og produkter til EF;

efter udbruddet af mund- og klovesyge tillod Bulgarien anvendelse af zonevaccination;

direktiv 72/462/EOEF indeholder betingelser for indfoersel af levende dyr, fersk koed og koedprodukter fra tredjelande i en situation med hensyn til mund- og klovesyge svarende til den, der for oejeblikket findes i Bulgarien;

Kommissionens beslutning 93/242/EOEF af 30. april 1993 om indfoersel til Faellesskabet af visse levende dyr og produkter heraf med oprindelse i visse europaeiske lande paa baggrund af mund- og klovesygesituationen (8), senest aendret ved beslutning 93/397/EOEF (9), indeholder yderligere betingelser vedroerende certifikater og forudgaaende fremsendelse i forbindelse med forsendelser fra visse lande og dele af lande;

de dyresundhedsmaessige bestemmelser og bestemmelserne vedroerende udstedelse af sundhedscertifikat ved indfoersel af kvaeg og svin fra Bulgarien blev fastsat ved Kommissionens beslutning 92/325/EOEF (10), aendret ved beslutning 92/526/EOEF (11);

de dyresundhedsmaessige bestemmelser og bestemmelserne vedroerende udstedelse af sundhedscertifikat ved indfoersel af fersk koed fra Bulgarien blev fastsat ved Kommissionens beslutning 92/222/EOEF (12);

det er noedvendigt at klargoere betingelserne for indfoersel af visse levende dyr og produkter heraf til Faellesskabet fra Bulgarien i forhold til bestemmelserne i direktiv 72/462/EOEF og beslutning 93/242/EOEF;

det er noedvendigt at tilpasse foranstaltningerne og aendre de dyresundhedsmaessige bestemmelser og bestemmelserne vedroerende udstedelsen af sundhedscertifikat for levende dyr og fersk koed med hensyn til yderligere foranstaltninger, der skal traeffes som foelge af gennemfoerelsen af vaccination;

det er derfor noedvendigt at aendre beslutning 93/372/EOEF og 92/235/EOEF;

efter et tidligere udbrud af mund- og klovesyge i Bulgarien vedtoges Kommissionens beslutning 91/536/EOEF (13); bestemmelserne i naervaerende beslutning traeder i stedet for bestemmelserne i beslutning 91/536/EOEF; beslutning 91/536/EOEF kan ophaeves;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 93/372/EOEF foretages foelgende aendringer:

1) I artikel 1 indsaettes som stk. 3:

»3. Uden at dette udelukker anvendelsen af de relevante bestemmelser i beslutning 92/242/EOEF, sker indfoersel af kvaeg-, faare-, gede- og svinerace og andre klovbaerende arter fra de distrikter i Bulgarien, der ikke er naevnt i stk. 1, under forbehold af, at betingelserne i artikel 3 i Kommissionens beslutning 92/325/EOEF (*) overholdes.

(*) EFT nr. L 177 af 30. 6. 1992, s. 52.«

2) Som artikel 2 indsaettes:

»Artikel 2

1. Medlemsstaterne maa ikke tillade indfoersel af fersk koed af kvaeg-, faare-, gede- og svinerace og andre klovbaerende arter med oprindelse i de distrikter i Bulgarien, der er naevnt i artikel 1, stk. 1.

2. Uden at dette udelukker anvendelsen af de relevante bestemmelser i beslutning 93/242/EOEF, sker indfoersel af fersk koed af kvaeg-, faare-, gede- og svinerace og andre klovbaerende arter fra de distrikter i Bulgarien, der ikke er naevnt i artikel 1, stk. 1, under forbehold af, at betingelserne i Kommissionens beslutning 92/222/EOEF overholdes.

(**) EFT nr. L 108 af 25. 4. 1992, s. 38.«

3) Nummereringen af artikel 2, 3, 4 og 5 aendres tilsvarende.

4) Artikel 3 affattes saaledes:

»Artikel 3

Medlemsstaterne maa ikke tillade indfoersel af produkter, der ikke er naevnt i artikel 2, af kvaeg, faar, geder og svin og andre klovbaerende arter med oprindelse i de i artikel 1, stk. 1, anfoerte distrikter i Bulgarien.«

Artikel 2

I beslutning 92/325/EOEF foretages foelgende aendringer:

1) I artikel 3, stk. 1, udgaar »indtil den 29. august 1992« (i den danske udgave »indtil den 15. november«).

2) Artikel 3, stk. 1, sidste afsnit, udgaar.

3) I bilag A og B affattes afsnit V, stk. 1, saaledes:

»1) at Bulgarien i de sidste tolv maaneder har vaeret fri for kvaegpest, oksens ondartede lungesyge, vesikulaer stomatitis og bluetongue, og at der ikke er blevet vaccineret mod nogen af disse sygdomme i de sidste tolv maaneder.«

4) I bilag A og B, afsnit V, stk. 2, litra c), udgaar andet led.

5) I bilag A og B, afsnit VI, udgaar »(overstreges, medmindre de kraeves af indfoerselsmedlemsstaten i henhold til artikel 3, stk. 1, i beslutning 92/325/EOEF)«.

6) I bilag C og D affattes afsnit V, stk. 1, saaledes:

»1) at Bulgarien i de sidste tolv maaneder har vaeret fri for vesikulaer stomatitis, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smitsom lammelse hos svin (Teschener syge), smitsomt blaereudslat hos svin og vesikulaert exanthem, og at der ikke er blevet vaccineret mod nogen af disse sygdomme i de sidste tolv maaneder, at vaccination mod klassisk svinepest har vaeret forbudt i mindst tolv maaneder, og at indfoersel af svin, der er blevet vaccineret mod klassisk svinepest, er forbudt«.

7) I bilag C og D, afsnit VI, udgaar »(overstreges, medmindre de kraeves af indfoerselsmedlemsstaten i henhold til artikel 3, stk. 1, i beslutning 92/325/EOEF)«.

Artikel 3

Beslutning 91/536/EOEF ophaeves.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 28.

(2) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

(3) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 56.

(4) EFT nr. L 243 af 25. 8. 1992, s. 27.

(5) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1990, s. 1.

(6) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.

(7) EFT nr. L 155 af 26. 6. 1993, s. 91.

(8) EFT nr. L 110 af 4. 5. 1993, s. 36.

(9) EFT nr. L 173 af 16. 7. 1993, s. 36.

(10) EFT nr. L 177 af 30. 6. 1992, s. 52.

(11) EFT nr. L 332 af 18. 11. 1992, s. 21.

(12) EFT nr. L 108 af 25. 4. 1992, s. 38.

(13) EFT nr. L 291 af 23. 10. 1991, s. 20.

Top