EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3399

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3399/92 af 26. november 1992 om den endelige producentstøtte for visse produkter forarbejdet på basis af tomater for produktionsåret 1992/93 og om undtagelse for samme produktionsår fra forordning (EØF) nr. 1558/91 og (EØF) nr. 722/88

EFT L 346 af 27.11.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3399/oj

31992R3399

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3399/92 af 26. november 1992 om den endelige producentstøtte for visse produkter forarbejdet på basis af tomater for produktionsåret 1992/93 og om undtagelse for samme produktionsår fra forordning (EØF) nr. 1558/91 og (EØF) nr. 722/88

EF-Tidende nr. L 346 af 27/11/1992 s. 0015 - 0016


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3399/92 af 26. november 1992 om den endelige producentstoette for visse produkter forarbejdet paa basis af tomater for produktionsaaret 1992/93 og om undtagelse for samme produktionsaar fra forordning (EOEF) nr. 1558/91 og (EOEF) nr. 722/88

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1569/92 (2), saerlig artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 3, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 426/86 er producentstoetteordningen baseret paa kontrakter mellem producenter og forarbejdningsvirksomheder;

ved Raadets forordning (EOEF) nr. 989/84 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1755/92 (4), indfoertes en ordning med garantitaerskler for visse produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager, saerlig produkter forarbejdet paa basis af tomater; ifoelge artikel 2 i naevnte forordning nedsaettes producentstoetten for det loebende produktionsaar, hvis garantitaersklen overskrides; overskridelsen af garantitaersklen beregnes paa grundlag de maengder, der er indgivet ansoegning om producentstoette for i produktionsaaret 1992/93;

ved forordning (EOEF) nr. 989/84 blev garantitaersklen for produktionsaaret 1992/93 fastsat til 6 596 787 tons friske tomater, af hvilke 4 317 339 tons er beregnet til fremstilling af tomatkoncentrat og 1 543 228 tons til fremstilling af hele flaaede tomater, den resterende maengde, som er forudsat anvendt til fremstilling af andre produkter paa basis af tomater, vil der blive taget stilling til senere;

ifoelge de endelige oplysninger, medlemsstaterne har meddelt i henhold til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2010/92 af 20. juli 1992 om undtagelse for produktionsaaret 1992/93 fra forordning (EOEF) nr. 1558/91 om gennemfoerelsesbestemmelser for producentstoetteordningen for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (5), er der tegnet forarbejdningskontrakter, herunder ogsaa skriftlige tillaegskontrakter, for 4 298 678 tons til tomatkoncentrat og 1 538 970 tons til hele flaaede tomater; disse kontraktmaengder for tomatkoncentrat og flaaede tomater er mindre end ovennaevnte maengder, og de maengder, for hvilke der vil blive indgivet stoetteansoegninger for disse to produktgrupper, vil derfor vaere lig med eller mindre end de maengder, der er anfoert i kontrakterne, herunder ogsaa skriftlige tillaegskontrakter;

garantimaengden for tomatkoncentrat og hele flaaede tomater vil saaledes ikke blive overskredet, og den foreloebige producentstoette, der blev fastsat ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2023/92 (6), kan derfor fastsaettes endeligt;

ifoelge artikel 12 og 14 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1558/91 af 7. juni 1991 om gennemfoerelsesbestemmelser for producentstoetteordningen for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (7), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2008/92 (8), kan der for hvert produktionsaar kun indsendes en enkelt ansoegning for de tre produktgrupper paa basis af tomater; under hensyn til ovenstaaende boer det tillades, at der indsendes en ansoegning for hver produktgruppe for produktionsaaret 1992/93;

ifoelge Kommissionens forordning (EOEF) nr. 722/88 af 18. marts 1988 om fastsaettelse af gennemfoerelsesbestemmelser til artikel 3, stk. 1a, i Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 for saa vidt angaar stoette til produkter forarbejdet paa basis af tomater (9) indgiver forarbejdningsvirksomheden en enkelt ansoegning om praemien paa 2 % af producentstoetten for de maengder faerdige produkter, der er fremstillet i henhold til kontrakter indgaaet med en anerkendt producentsammenslutning eller en forening heraf; ansoegningen skal indgives sammen med ansoegningen om producentstoette; da der kan indgives flere ansoegninger om stoette, skal ansoegningen om praemien paa 2 % derfor indgives sammen med den sidste ansoegning om producentstoette;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet paa Basis af Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den foreloebige producentstoette, der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 2023/92, fastsaettes endeligt for de i bilag I naevnte produkter.

Artikel 2

For produktionsaaret 1992/93 gaelder der foelgende undtagelse fra artikel 12, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 1558/91:

Der kan indgives en enkelt stoetteansoegning for hvert af foelgende produkter:

- tomatkoncentrat

- hele flaaede tomater

- andre produkter paa basis af tomater

fra slutningen af forarbejdningen til den 15. december 1992.

I saa fald gaelder bestemmelserne i artikel 14, stk. 1 og 2, i forordning (EOEF) nr. 1558/91 for hver stoetteansoegning.

Artikel 3

Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 722/88 indgiver forarbejdningsvirksomheden for produktionsaaret 1992/93 sin enkelte praemieansoegning sammen med den sidste ansoegning om producentstoette, der indgives i henhold til artikel 2 i naervaerende forordning.

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. november 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1. (2) EFT nr. L 166 af 20. 6. 1992, s. 5. (3) EFT nr. L 103 af 16. 4. 1984, s. 19. (4) EFT nr. L 180 af 1. 7. 1992, s. 25. (5) EFT nr. L 203 af 21. 7. 1992, s. 11. (6) EFT nr. L 207 af 23. 7. 1992, s. 11. (7) EFT nr. L 144 af 8. 6. 1991, s. 31. (8) EFT nr. L 203 af 21. 7. 1992, s. 9. (9) EFT nr. L 74 af 19. 3. 1988, s. 49.

BILAG

Producentstoette

/* Tabel: Se EFT */

Top