EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3139

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3139/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse for høståret 1992/93 af Fællesskabets tilbudspris for artiskokker gældende over for Spanien og Portugal

OJ L 313, 30.10.1992, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; ophævet ved 393R1381

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3139/oj

31992R3139

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3139/92 af 29. oktober 1992 om fastsættelse for høståret 1992/93 af Fællesskabets tilbudspris for artiskokker gældende over for Spanien og Portugal

EF-Tidende nr. L 313 af 30/10/1992 s. 0031 - 0032


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3139/92 af 29. oktober 1992 om fastsaettelse for hoestaaret 1992/93 af Faellesskabets tilbudspris for artiskokker gaeldende over for Spanien og Portugal

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3709/89 (1) og (EOEF) nr. 3648/90 (2) om fastsaettelse af almindelige regler for anvendelsen af akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse for saa vidt angaar udligningsmekanismen ved indfoersel af frugter og groensager fra henholdsvis Spanien og Portugal, saerlig artikel 4, stk. 1,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1677/85 af 11. juni 1985 om monetaere udligningsbeloeb i landbrugssektoren (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2205/90 (4), saerlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

I Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3820/90 (5) er fastlagt gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende udligningsmekanismen ved indfoersel af frugt og groensager fra Spanien og Portugal;

i henhold til tiltraedelsesaktens artikel 152 og 318 indfoeres der en udligningsmekanisme ved indfoersel til Faellesskabet i dets sammensaetning pr. 31. december 1985, i det foelgende benaevnt »De Ti«, for de frugter og groensager fra Spanien og Portugal, for hvilke der er fastsat en referencepris over for tredjelande; Faellesskabets tilbudspris for artiskokker med oprindelse i Spanien og Portugal skal kun fastsaettes i den periode, hvor referenceprisen over for tredjelande er fastsat, hvorfor tilbudsprisen skal fastsaettes fra 1. november til 30. juni det foelgende aar;

ifoelge tiltraedelsesaktens artikel 152, stk. 2, litra a), og 318, stk. 1, litra a), beregnes Faellesskabets tilbudspris paa grundlag af det aritmetiske gennemsnit af producentpriserne i hver medlemsstat i De Ti forhoejet med de transport- og emballeringsomkostninger, der for disse produkters vedkommende er paaloebet mellem produktionsomraaderne og de repraesentative forbrugscentre i Faellesskabet, og under hensyn til udviklingen i produktionsomkostningerne for frugter og groensager; ovennaevnte producentpriser svarer til gennemsnittet af de konstaterede noteringer i de tre aar, der gaar forud for datoen af fastsaettelsen af Faellesskabets tilbudspris; Faellesskabets aarlige tilbudspris maa dog ikke overstige niveauet for den referencepris, der anvendes over for tredjelande;

ifoelge artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 3709/89 og (EOEF) nr. 3648/90 er de producentpriser, der skal laegges til grund ved bestemmelsen af Faellesskabets tilbudspris, de priser for et indenlandsk produkt, hvis handelsegenskaber naermere er fastlagt, som konstateres paa det eller de repraesentative markeder i de produktionsomraader, hvor noteringerne er lavest, for de produkter eller sorter, som repraesenterer en vaesentlig del af den produktion, der er markedsfoert i loebet af aaret eller en del af dette, og som svarer til kvalitetsklasse I og naermere fastlagte betingelser med hensyn til pakningen; ved beregningen af gennemsnittet af noteringerne for hvert repraesentativt marked skal der ses bort fra de noteringer, der maa betragtes som overdrevent hoeje eller overdrevent lave i forhold til de normale udsving, der kan konstateres paa det paagaeldende marked; herudover, hvis de gennemsnitlige noteringer for en medlemsstat udviser overdrevne udsving i forhold til normale prisudsving, skal de ikke tages i betragtning;

ifoelge artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 1677/85 nedsaettes de i ecu fastsatte landbrugspriser paa det tidspunkt, hvor den aendring af landbrugsomregningskurserne, der som foelge af afviklingen af de overfoerte monetaere afvigelser indtraeder i begyndelsen af produktionsaaret efter en kursjustering, faar virkning; i forbindelse med den automatiske afvikling af de negative monetaere afvigelser, der opstod ved justeringerne fra den 13. til den 17. september 1992, er det noedvendigt at dividere priserne i ecu med den nedsaettelseskoefficient for landbrugspriserne, der er fastsat til 1,002650 i artikel 2 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2735/92 (6);

anvendelsen af de ovenfor omhandlede kriterier medfoerer, at Faellesskabets tilbudspris skal fastsaettes for artiskokker for perioden 1. november 1992 til 30. juni 1993;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsaaret 1992/93 fastsaettes foelgende faellesskabstilbudspriser over for Spanien og Portugal for artiskokker (KN-kode 0709 10 00) udtrykt i ECU/100 kg netto for produkter i kvalitetsklasse I, alle stoerrelser, emballeret:

fra 1. november 1992

til 31. december 1992: 89,75

fra 1. januar 1993

til 30. april 1993: 73,04

maj 1993: 60,96

juni 1993: 47,45

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. november 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 363 af 13. 12. 1989, s. 3. (2) EFT nr. L 362 af 27. 12. 1990, s. 16. (3) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 6. (4) EFT nr. L 201 af 31. 7. 1990, s. 9. (5) EFT nr. L 366 af 29. 12. 1990, s. 43. (6) EFT nr. L 277 af 22. 9. 1992, s. 18.

Top