EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2913

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks

EFT L 302 af 19.10.1992, p. 1–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; ophævet ved 32008R0450 se 32013R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj

31992R2913

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks

EF-Tidende nr. L 302 af 19/10/1992 s. 0001 - 0050
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 16 s. 0004
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 16 s. 0004


RAADETS FORORDNING (EGF) Nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indfoerelse af en EF-toldkodeks

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 28, 100 A og 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Faellesskabets grundlag er en toldunion; af hensyn til Faellesskabets erhvervsdrivende og toldadministrationerne boer toldforskrifterne, som hidtil har vaeret spredt over en maengde faellesskabsforordninger og -direktiver, samles i en kodeks; dette er af vaesentlig betydning med henblik paa det indre marked;

en saadan EF-toldkodeks, i det foelgende benaevnt »kodeks«, boer indeholde de nuvaerende toldforskrifter; der boer dog foretages aendringer i disse forskrifter, saaledes at de kan foreligge i en mere sammenhaengende og forenklet form, og at der ved udbedring af visse mangler kan vedtages udtoemmende EF-forskrifter paa dette omraade;

ud fra idéen om det indre marked boer kodeksen indeholde de generelle regler og procedurer, som kan sikre anvendelsen af de toldmaessige og andre ikke-toldmaessige foranstaltninger, der er indfoert paa faellesskabsplan som led i varehandelen mellem Faellesskabet og tredjelande, herunder de landbrugs-og handelspolitiske foranstaltninger under hensyntagen til disse faelles politikkers krav;

det forekommer hensigtsmaessigt at praecisere, at denne kodeks finder anvendelse med forbehold af de saerlige bestemmelser, der er fastsat paa andre omraader; saadanne saerlige regler kan bl.a. findes eller blive indfoert som led i landbrugsbestemmelserne, de statistiske bestemmelser, de handelspolitiske bestemmelser og bestemmelserne om egne indtaegter;

for at tilgodese saavel toldadministrationernes behov for at sikre en korrekt anvendelse af forskrifterne, som de erhvervsdrivendes ret til at opnaa ligebehandling, boer der skabes vidtgaaende kontrolmuligheder for administrationerne og indfoeres klageadgang for de erhvervsdrivende; gennemfoerelsen af en saadan klageadgang vil i Det Forenede Kongerige goere det noedvendigt at indfoere nye administrative procedurer, og dette kan foerst ske fra den 1. januar 1995;

af hensyn til udenrigshandelens store betydning for Faellesskabet boer toldformaliteter og toldkontrol undgaas eller i det mindste begraenses mest muligt;

det boer sikres, at denne kodeks anvendes ensartet, og med henblik derpaa boer der fastlaegges en faellesskabsprocedure, hvorved der kan vedtages gennemfoerelsesbestemmelser inden for rimelige frister; der boer nedsaettes et toldkodeksudvalg, som kan sikre et snaevert og effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for omraadet;

ved vedtagelsen af gennemfoerelsesbestemmelser til denne kodeks boer der saa vidt muligt skabes grundlag for forebyggelse af svig eller uregelmaessigheder, som kan skade De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

ANVENDELSESOMRAADE OG GRUNDLAEGGENDE DEFINITIONER

Artikel 1

Toldforskrifterne udgoeres af denne kodeks og de gennemfoerelsesbestemmelser, som Faellesskabet eller medlemsstaterne vedtager. Kodeksen gaelder med forbehold af saerlige bestemmelser paa andre omraader,

- i samhandelen mellem Faellesskabet og tredjelande

- for varer, der henhoerer under Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab eller Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab.

Artikel 2

1. Medmindre der gaelder andre bestemmelser, enten ifoelge internationale konventioner eller saedvane af begraenset geografisk og oekonomisk raekkevidde eller i henhold til autonome faellesskabsforanstaltninger, finder Faellesskabets toldforskrifter ensartet anvendelse i hele Faellesskabets toldomraade.

2. Visse af toldforskrifterne kan ogsaa finde anvendelse uden for Faellesskabets toldomraade, enten paa grundlag af saerlige forskrifter eller som foelge af internationale aftaler.

Artikel 3

1. Faellesskabets toldomraade omfatter:

- Kongeriget Belgiens omraade

- Kongeriget Danmarks omraade, med undtagelse af Faeroeerne og Groenland

- Forbundsrepublikken Tysklands omraade, med undtagelse af oeen Helgoland og Buesingen-omraadet (traktat af 23. november 1964 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Schweiz)

- Kongeriget Spaniens omraade, med undtagelse af Ceuta og Melilla

- Den Hellenske Republiks omraade

- Den Franske Republiks omraade, med undtagelse af de oversoeiske territorier og de territoriale samfund

- Irlands omraade

- Den Italienske Republiks omraade, med undtagelse af kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt den til det italienske omraade hoerende del af Luganosoeen mellem bredden og den politiske graense for den mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio beliggende zone

- Storhertugdoemmet Luxembourgs omraade

- Kongeriget Nederlandenes omraade i Europa

- Den Portugisiske Republiks omraade

- Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands omraade samt Kanaloeerne og oeen Man.

2. De nedenfor anfoerte omraader, der er beliggende uden for medlemsstaternes omraader, anses i overensstemmelse med de konventioner og traktater, der gaelder for dem, som hoerende til Faellesskabets toldomraade:

a) TYSKLAND

De oestrigske omraader Jungholz og Mittelberg, saaledes som de er fastlagt i foelgende traktater:

- Jungholz: traktat af 3. maj 1868 (Bayrisches Regierungsblatt 1868, s. 1245)

- Mittelberg: traktat af 2. december 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, s. 59).

b) FRANKRIG

Fyrstendoemmet Monacos omraade, saaledes som det er fastlagt i den toldkonvention, der blev undertegnet i Paris den 18. maj 1963 (Journal officiel af 27. september 1963, s. 8679).

c) ITALIEN

Republikken San Marinos omraade, saaledes som det er fastlagt i konventionen af 31. marts 1939 (lov af 6. juni 1939, nr. 1220).

3. Faellesskabets toldomraade omfatter ligeledes soeterritoriet, indre farvande og luftrum hoerende til medlemsstaterne og de omraader, der er omhandlet i stk.2, med undtagelse af soeterritoriet, indre farvande og luftrum hoerende til omraader, der ifoelge stk. 1 ikke indgaar i Faellesskabets toldomraade.

Artikel 4

I denne kodeks forstaas ved:

1) person:

- en fysisk person

- en juridisk person

- hvis gaeldende forskrifter giver mulighed herfor, en sammenslutning af personer, som anerkendes at have rets- og handleevne uden at have faaet tillagt status som juridisk person

2) person etableret i Faellesskabet

- for saa vidt angaar en fysisk person: enhver person, som har sit saedvanlige opholdssted dér

- for saa vidt angaar en juridisk person eller en sammenslutning af personer: en person, som har sit hjemsted, sit hovedsaede eller et fast driftssted dér

3) toldmyndigheder: myndigheder, der bl.a. har befoejelse til at haandhaeve toldforskrifterne

4) toldsted: ethvert kontor, hvor alle eller en del af de formaliteter, der er fastsat i toldforskrifterne, kan opfyldes

5) afgoerelse: enhver forvaltningsakt vedroerende toldforskrifter, hvorved der tages stilling til et konkret tilfaelde, og som har retsvirkning for en eller flere personer, hvis identitet kendes eller kan fastslaas; dette udtryk omfatter bl.a. bindende tariferingsoplysninger i henhold til artikel 12

6) toldmaessig status: en vares status som faellesskabsvare eller som ikke-faellesskabsvare

7) faellesskabsvarer: varer, som

- fuldt ud er fremstillet inden for Faellesskabets toldomraade paa de i artikel 23 omhandlede betingelser, uden at der i dem indgaar varer, som er indfoert fra lande eller omraader, der ikke udgoer en del af Faellesskabets toldomraade

- er indfoert fra lande eller omraader, der ikke udgoer en del af Faellesskabets toldomraade, og som er bragt i fri omsaetning

- er fremstillet inden for Faellesskabets toldomraade enten udelukkende af de i andet led omhandlede varer eller af de i foerste og andet led omhandlede varer

8) ikke-faellesskabsvarer: andre varer end de under nr. 7) omhandlede.

Naar faellesskabsvarer forlader Faellesskabets toldomraade, mister de deres toldmaessige status som saadanne, jf. dog artikel 163 og 164

9) toldskyld: en persons forpligtelse til at betale de importafgifter (toldskyld ved indfoersel) eller eksportafgifter (toldskyld ved udfoersel), der efter gaeldende faellesskabsbestemmelser anvendes for bestemte varer

10) importafgifter:

- told og afgifter med tilsvarende virkning, der gaelder ved indfoersel af varer

- landbrugsafgifter og andre afgifter ved indfoersel, der fastsaettes som led i den faelles landbrugspolitik eller i de saerordninger, der anvendes paa visse varer, som frembringes ved forarbejdning af landbrugsprodukter

11) eksportafgifter:

- told og afgifter med tilsvarende virkning, der gaelder ved udfoersel af varer

- landbrugsafgifter og andre afgifter ved udfoersel, der fastsaettes som led i den faelles landbrugspolitik eller i de saerordninger, der anvendes paa visse varer, som frembringes ved forarbejdning af landbrugsprodukter

12) debitor: enhver person, der er forpligtet til at betale en toldskyld

13) toldmyndighedernes tilsyn: enhver handling, myndighederne generelt udfoerer for at sikre overholdelsen af toldforskrifterne og, i givet fald, af de oevrige bestemmelser, der gaelder for varer undergivet toldtilsyn

14) toldmyndighedernes kontrol: de forskellige specifikke handlinger, der foretages i form af verifikation af varerne, dokumentkontrol (eksistens, aegthed), gennemsyn af virksomhedernes regnskaber, forretningsboeger og korrespondance, kontrol med transportmidler, med bagage og andre effekter, som personer foerer med sig, administrative undersoegelser og andre lignende handlinger med henblik paa at sikre overholdelsen af toldforskrifterne og, i givet fald, af de oevrige bestemmelser, der gaelder for varer undergivet toldtilsyn

15) en vares toldmaessige bestemmelse eller anvendelse:

a) henfoersel af varen under en toldprocedure

b) dens indfoersel i frizone eller frilager

c) dens genudfoersel fra Faellesskabets toldomraade

d) dens tilintetgoerelse

e) dens afstaaelse til statskassen

16) toldprocedure:

a) overgang til fri omsaetning

b) forsendelse

c) toldoplag

d) aktiv foraedling

e) forarbejdning under toldkontrol

f) midlertidig indfoersel

g) passiv foraedling

h) udfoersel

17) toldangivelse: den handling, ved hvilken en person i behoerig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville angive en vare til en bestemt toldprocedure

18) klarerer: den person, der foretager toldangivelse i eget navn, eller den, i hvis navn toldangivelse foretages

19) frembydelse for toldvaesenet: underretning af toldmyndighederne paa den foreskrevne maade om varerenes tilstedevaerelse paa toldstedet eller et andet sted, som toldmyndighederne har anvist eller godkendt

20) frigivelse af en vare: den handling, hvorved toldmyndighederne giver tilladelse til, at der disponeres over en vare til de formaal, der er fastsat under den toldprocedure, som varen er henfoert under

21) brugeren af en procedure: den person, for hvis regning toldangivelsen foretages, eller den person, som naevnte persons rettigheder og pligter vedroerende en toldprocedure er overfoert til

22) bevillingshaver: den person, der har faaet meddelt en bevilling

23) gaeldende bestemmelser: faelleskabsbestemmelserne eller nationale bestemmelser

24) udvalgsprocedure: den i artikel 249 fastlagte eller omhandlede procedure.

KAPITEL 2

FORSKELLIGE ALMINDELIGE BESTEMMELSER ISAER VEDROERENDE PERSONERS RETTIGHEDER OG PLIGTER I HENHOLD TIL TOLDFORSKRIFTERNE

Afdeling 1

Ret til at lade sig repraesentere

Artikel 5

1. Paa de betingelser, der er fastsat i artikel 64, stk. 2, og med forbehold af de foranstaltninger, der er truffet i medfoer af artikel 243, stk. 2, litra b), kan en person lade sig repraesentere over for toldmyndighederne med henblik paa at foretage de handlinger og opfylde de formaliteter, der er fastsat i toldforskrifterne.

2. Repraesentationsforholdet kan vaere

- direkte, naar repraesentanten handler i en anden persons navn og for anden persons regning

- indirekte, naar repraesentanten handler i eget navn, men for en anden persons regning.

Paa deres omraader kan medlemsstaterne forbeholde retten til at udfaerdige toldangivelser efter reglerne for:

- direkte repraesentation, eller

- indirekte repraesentation

ved at kraeve, at repraesentanten skal vaere en toldklarerer, der udoever sin virksomhed i de paagaeldende omraader.

3. Bortset fra de i artikel 64, st. 2, litra b), og stk. 3, omhandlede tilfaelde skal repraesentanten vaere etableret i Faellesskabet.

4. Repraesentanten skal erklaere at handle paa den persons vegne, der repraesenteres, angive, hvorvidt det drejer sig om direkte eller indirekte repraesentation og vaere i besiddelse af en fuldmagt.

Den person, der ikke erklaerer, at han handler i en anden persons navn eller for en anden persons regning, eller som erklaerer, at han handler i en anden persons navn eller for en anden persons regning, uden at vaere i besiddelse af en fuldmagt, anses for at handle i eget navn og for egen regning.

5. Toldmyndighederne kan afkraeve enhver person, der erklaerer, at han handler i en anden persons navn eller for en anden persons regning, dokumentation for hans fuldmagt.

Afdeling 2

Afgoerelser om anvendelse af toldforskrifterne

Artikel 6

1. Naar en person anmoder toldmyndighederne om en afgoerelse om anvendelse af toldforskrifterne, skal han fremlaegge alle de oplysninger og dokumenter, der er noedvendige for, at myndighederne kan traeffe afgoerelse.

2. Afgoerelsen skal traeffes og meddeles ansoegeren hurtigst muligt.

Naar en anmodning om afgoerelse fremsaettes skriftligt, skal afgoerelsen traeffes inden for en frist, som fastsaettes i overensstemmelse med de gaeldende bestemmelser, regnet fra den dato, hvor toldmyndighederne har modtaget anmodningen. Den skal meddeles ansoegeren skriftligt.

Denne frist kan dog overskrides, naar det ikke er muligt for toldmyndighederne at overholde den. I saa fald skal de paagaeldende myndigheder underrette ansoegeren herom inden udloebet af den ovenfor fastsatte frist og angive aarsagerne til fristens overskridelse, samt hvilken ny frist de skoenner noedvendig for at traeffe afgoerelse.

3. En skriftlig afgoerelse skal begrundes af toldmyndighederne, naar den ikke imoedekommer en anmodning, eller den har negative foelger for den person, den er rettet til. Den i artikel 243 hjemlede klageadgang skal angives i afgoerelsen.

4. Det kan fastsaettes, at bestemmelserne i stk. 3, foerste punktum, ligeledes finder anvendelse paa andre afgoerelser.

Artikel 7

Bortset fra de i artikel 244, stk. 2, omhandlede tilfaelde kan de trufne afgoerelser fuldbyrdes omgaaende af toldmyndighederne.

Artikel 8

1. En afgoerelse, som er gunstig for den paagaeldende, annulleres, hvis den er truffet paa grundlag af urigtige eller ufuldstaendige oplysninger, naar

- ansoegeren vidste eller med rimelighed burde have vidst, at de var urigtige eller ufuldstaendige, og

- den ikke kunne vaere blevet truffet paa grundlag af rigtige og fuldstaendige oplysninger.

2. Annullering af afgoerelsen meddeles modtageren af afgoerelsen.

3. Annulleringen faar virkning fra det tidspunkt, hvor den annullerede afgoerelse blev truffet.

Artikel 9

1. En afgoerelse, som er gunstig for den paagaeldende, tilbagekaldes eller aendres i andre tilfaelde end de i artikel 8 omhandlede, hvis en eller flere af betingelserne for, at den blev truffet, ikke var eller ikke laengere er opfyldt.

2. En afgoerelse, som er gunstig for den paagaeldende, kan tilbagekaldes, hvis modtageren ikke overholder en forpligtelse, der i givet fald paahviler ham i kraft af denne afgoerelse.

3. Tilbagekaldelse eller aendring af afgoerelsen meddeles modtageren af afgoerelsen.

4. Tilbagekaldelse eller aendring af afgoerelsen faar virkning fra datoen for meddelelsen herom. Toldmyndighederne kan dog undtagelsesvis og i tilfaelde, hvor modtagerens berettigede interesser fordrer det, lade tilbagekaldelsen eller aendringen faa virkning fra et senere tidspunkt.

Artikel 10

Artikel 8

og 9 anfaegter ikke nationale regler, hvorefter en afgoerelse ikke har virkning eller mister sin virkning af aarsager, som ikke specifikt har med toldforskrifterne at goere.

Afdeling 3

Oplysninger

Artikel 11

1. Enhver person kan anmode toldmyndighederne om oplysninger om anvendelsen af toldforskrifterne.

En saadan anmodning kan afvises, hvis den ikke vedroerer en import- eller eksporttransaktion, der overvejes konkret.

2. Oplysningerne meddeles ansoegeren vederlagsfrit. Hvis toldmyndighederne herved paadrager sig saerlige udgifter, f.eks. til analyser eller ekspertudtalelser for varerne eller til disses tilbagesendelse til ansoegeren, kan disse udgifter kraeves afholdt af ansoegeren.

Artikel 12

1. Toldmyndighederne meddeler bindende tariferingsoplysninger efter skriftlig anmodning og efter regler, der fastsaettes efter udvalgsproceduren.

2. De bindende tariferingsoplysninger forpligter kun toldmyndighederne over for modtageren for saa vidt angaar tarifering af en vare.

De bindende tariferingsoplysninger forpligter kun toldmyndighederne for de varer, for hvilke toldformaliteterne opfyldes efter tidspunktet for meddelelsen af oplysningerne.

3. Modtageren skal godtgoere, at den angivne vare paa alle maader svarer til den i oplysningerne beskrevne.

4. En bindende tariferingsoplysning er gyldig i seks aar regnet fra dens meddelelse. Uanset artikel 8 annulleres den, hvis den bygger paa urigtige eller ufuldstaendige oplysninger fra ansoegeren.

5. En bindende tariferingsoplysning ophoerer med at vaere gyldig, naar

a) den efter vedtagelsen af en forordning ikke er i overensstemmelse med de saaledes fastsatte retsregler

b) den ikke laengere er forenelig med fortolkningen af en af de i artikel 20, stk. 6, omhandlede nomenklaturer, enten paa faellesskabsplan ved en aendring af de forklarende bemaerkninger til Den Kombinerede Nomenklatur eller ved en dom afsagt af Domstolen for De Europaeiske Faellesskaber, eller internationalt ved en tariferingsudtalelse eller ved en aendring af de forklarende bemaerkninger til nomenklaturen i Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem, der er vedtaget af Toldsamarbejdsraadet; i saa tilfaelde er ophoersdatoen for gyldigheden af den bindende tariferingsoplysning datoen for offentliggoerelsen af de naevnte foranstaltninger eller, for saa vidt angaar internationale foranstaltninger, datoen for offentliggoerelsen af en meddelelse fra Kommissionen i C-udgaven af De Europaeiske Faellesskabers Tidende

c) dens tilbagekaldelse eller aendringer deraf er meddelt modtageren.

6. Modtageren af en bindende tariferingsoplysning, der i henhold til stk. 5, litra b) eller c), ophoerer med at vaere gyldig, kan fortsat anvende den i en periode paa seks maaneder at regne fra tidspunktet for denne offentliggoerelse eller meddelelse, naar han paa grundlag af den bindende oplysning foer vedtagelsen af de paageldende toldforanstaltninger gennem en bindende og endelig kontrakt har forpligtet sig til koeb eller salg af den paagaeldende vare. Er der tale om produkter, for hvilke der ved opfyldelsen af toldformaliteterne forelaegges import- eller eksportlicencer eller forudfastsaettelsesattester, traeder den paagaeldende attests gyldighedsperiode dog i stedet for perioden paa seks maaneder.

I det i stk. 5, litra a), naevnte tilfaelde kan der i forordningen fastsaettes en frist, inden for hvilken ovenstaaende afsnit finder anvendelse.

7. Anvendelse paa de i stk. 6 fastsatte betingelser af tariferingen i den bindende tariferingsoplysning gaelder kun ved:

- fastlaeggelse af import- eller eksportafgifter

- beregning af eksportrestitutioner og af alle andre beloeb, der ydes ved indfoersel eller udfoersel inden for rammerne af den faelles landbrugspolitik

- anvendelse af import- eller eksportlicenser eller forudfastsaettelsesattester, som fremlaegges ved opfyldelse af formaliteterne med henblik paa antagelsen af toldangivelsen vedroerende den paagaeldende vare, for saa vidt disse licenser eller attester er udstedt paa grundlag af ovennaevnte oplysning.

Efter proceduren i artikel 38 i forordning 136/66/EOEF (4) og i de tilsvarende artikler i de oevrige forordninger vedroerende de faelles markedsordninger, kan der endvidere i saerlige tilfaelde, hvor der er risiko for forstyrrelse af ordningerne under den faelles landbrugspolitik, traeffes afgoerelse om fravigelse af stk. 6.

Afdeling 4

Andre bestemmelser

Artikel 13

Toldmyndighederne kan paa de efter gaeldende bestemmelser fastsatte betingelser traeffe alle de kontrolforanstaltninger, de skoenner noedvendige for at anvende toldforskrifterne korrekt.

Artikel 14

Enhver person, som direkte eller indirekte er beroert af transaktioner, der udfoeres som led i varehandelen, skal, uanset hvilken metode der anvendes, med henblik paa anvendelse af toldforskrifterne og paa toldmyndighedernes begaering inden for de af disse fastsatte frister indgive alle noedvendige dokumenter og oplysninger samt assistance.

Artikel 15

Enhver oplysning af fortrolig art, eller som meddeles fortroligt, er omfattet af tavshedspligt, og toldmyndighederne maa ikke videregive oplysningen uden udtrykkelig tilladelse fra den person eller den myndighed, der har meddelt den; videregivelse af oplysninger er tilladt, for saa vidt toldmyndighederne maatte vaere forpligtet eller bemyndiget hertil ifoelge gaeldende bestemmelser, herunder navnlig bestemmelser vedroerende databeskyttelse, eller i forbindelse med en retssag.

Artikel 16

Alle beroerte personer skal, uanset hvilken metode der anvendes, med henblik paa toldkontrollen opbevare de dokumenter, der er omhandlet i artikel 14, i den periode, der er fastsat i gaeldende bestemmelser, og i mindst tre kalenderaar. Denne frist gaelder fra udgangen af det aar, hvor

a) angivelserne om overgang til fri omsaetning eller om udfoersel er blevet antaget, for saa vidt angaar andre varer overgaaet til fri omsaetning end dem, der er omhandlet i litra b), eller varer, der er angivet til udfoersel

b) varer, der er overgaaet til fri omsaetning til nedsat eller nul-importafgift paa grund af deres anvendelse til saerlige formaal, ophoerer med at vaere undergivet toldtilsyn

c) toldproceduren afsluttes for varer, som er henfoert under en anden toldprocedure

d) varer, der er indfoert i frizone eller frilager, forlader den paagaeldende virksomhed.

Hvis toldmyndighederne foretager kontrol vedroerende en toldskyld, og det viser sig noedvendigt at korrigere bogfoeringen heraf, opbevares dokumenterne ud over den i stk. 1 fastsatte frist saa laenge, at korrektionen kan foretages og kontrolleres, jf. dog artikel 221, stk. 3, andet punktum.

Artikel 17

Naar der fastsaettes tidsfrister, datoer eller terminer i toldforskrifterne med henblik paa disses anvendelse, kan en saadan frist kun forlaenges, og en dato eller termin kan udskydes, hvor det udtrykkeligt er fastsat i de paagaeldende forskrifter.

Artikel 18

1. Modvaerdien af ecu i national valuta, der skal anvendes som led i toldforskrifterne, fastsaettes en gang om aaret. De kurser, der anvendes ved denne omregning, er dem, der er gaeldende paa den foerste arbejdsdag i oktober, med virkning fra den 1. januar det foelgende kalenderaar. Hvis denne kurs ikke foreligger for en given national valuta, anvendes - som omregningskurs for den paagaeldende valuta - kursen paa den dag, for hvilken en kurs senest er offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

2. Dog gaelder, at hvis der indtraeffer en aendring af de bilaterale centralkurser for en eller flere nationale valutaer

a) i loebet af et kalenderaar, anvendes de aendrede kurser ved omregning af ecu til national valuta med henblik paa fastlaeggelsen af varers tarifering og af told og afgifter med tilsvarende virkning. Kurserne faar virkning fra tiendedagen efter den dato, paa hvilken disse kurser er til raadighed

b) efter den foerste arbejdsdag i oktober, anvendes de aendrede kurser ved omregning af ecu til national valuta med henblik paa fastlaeggelse af varers tarifering og af told og afgifter med tilsvarende virkning, og uanset bestemmelserne i stk. 1 finder disse aendrede kurser fortsat anvendelse i hele det foelgende kalenderaar, medmindre der i loebet af dette indtraeffer en aendring af de bilaterale centralkurser, i hvilket tilfaelde bestemmelserne i litra a) finder anvendelse.

Ved aendrede kurser forstaas kurserne efter aendringen af de bilaterale centralkurser paa den foerste dag, hvor saadanne kurser er til raadighed for alle valutaer i Faellesskabet.

Artikel 19

Det fastsaettes efter udvalgsproceduren, i hvilke tilfaelde og paa hvilke betingelser der kan gives tilladelse til at forenkle anvendelsen af toldforskrifterne.

AFSNIT II ELEMENTER, PAA GRUNDLAG AF HVILKE IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTERNE SAMT DE ANDRE FORANSTALTNINGER, DER ER FASTSAT SOM LED I VAREHANDELEN, FINDER ANVENDELSE

KAPITEL 1

DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS TOLDTARIF OG TARIFERING AF VARER

Artikel 20

1. Hvis der opstaar toldskyld, er grundlaget for de efter lovgivningen skyldige afgifter De Europaeiske Faellesskabers Toldtarif.

2. De andre foranstaltninger, der er fastsat ved saerlige faellesskabsbestemmelser som led i varehandelen, finder i givet fald anvendelse i henhold til varernes tarifering i tariffen.

3. De Europaeiske Faellesskabers Toldtarif bestaar af:

a) Den Kombinerede Nomenklatur

b) enhver anden nomenklatur, hvori Den Kombinerede Nomenklatur indgaar helt eller delvis eller med tilfoejelse af yderligere underopdelinger, og som er opstillet i henhold til saerlige faellesskabsbestemmelser med henblik paa anvendelse af toldmaessige foranstaltninger i forbindelse med varehandelen

c) de satser og andre opkraevningselementer, der normalt finder anvendelse for varer, der er omfattet af Den Kombinerede Nomenklatur, for saa vidt angaar:

- told, og

- landbrugsafgifter og andre afgifter ved indfoersel, der fastsaettes som led i den faelles landbrugspolitik eller i de saerordninger, der anvendes paa visse varer, som frembringes ved forarbejdning af landbrugsprodukter

d) de praeferencetoldforanstaltninger, der er fastsat i aftaler, som Faellesskabet har indgaaet med tredjelande eller grupper af lande, og hvorved der indroemmes praeferencetoldbehandling

e) de praeferencetoldforanstaltninger, der vedtages ensidigt af Faellesskabet til fordel for visse lande, landegrupper eller omraader

f) de autonome suspensionsforanstaltninger, hvorved der fastsaettes nedsaettelse af eller fritagelse for importafgifter gaeldende for visse varer

g) de andre toldmaessige foranstaltninger, der er fastsat ved andre faellesskabsforskrifter.

4. Med forbehold af reglerne om enhedstoldsatser, finder de i stk. 3, litra d), e) og f), omhandlede foranstaltninger paa klarererens anmodning anvendelse i stedet for de i litra c) omhandlede, naar de paagaeldende varer opfylder de for foerstnaevnte foranstaltninger fastsatte betingelser. Anmodningen kan indgives efterfoelgende, saa laenge betingelserne herfor er opfyldt.

5. Er anvendelsen af de i stk. 3, litra d), e) og f), omhandlede foranstaltninger begraenset til kun at omfatte et vist importvolumen, ophoerer den:

a) for saa vidt angaar toldkontingenter, naar begraensningen for importvolumen er naaet

b) for saa vidt angaar toldlofter, naar Kommissionen udsteder en forordning herom.

6. Tarifering af en vare bestaar i, at det efter de gaeldende regler fastslaas:

a) hvilken underposition i Den Kombinerede Nomenklatur eller i en anden af de i stk. 3, litra b), omhandlede nomenklaturer

b) hvilken underposition i enhver anden nomenklatur, der gengiver Den Kombinerede Nomenklatur helt eller delvis, eventuelt med yderligere underopdelinger, og som er fastsat ved saerlige faelleskabsbestemmelser med henblik paa anvendelse af andre foranstaltninger end toldmaessige foranstaltninger som led i varehandelen

den paagaeldende vare henhoerer under.

Artikel 21

1. De toldlempelser, som visse varer kan vaere omfattet af paa grund af deres art eller deres saerlige anvendelsesformaal, er undergivet betingelser, der fastsaettes efter udvalgsproceduren. Hvis der kraeves bevilling, finder artikel 86 og 87 anvendelse.

2. I stk. 1 forstaas ved »toldlempelser« enhver nedsaettelse eller suspension - ogsaa som led i et toldkontingent - af importafgiften som defineret i artikel 4, nr. 10.

KAPITEL 2

Varers oprindelse

Afdeling 1

Varers ikke-praeferenceoprindelse

Artikel 22

I artikel 23 til 26 defineres varers ikke-praeferenceoprindelse med henblik paa

a) anvendelse af De Europaeiske Faellesskabers Toldtarif med undtagelse af de i artikel 20, stk. 3, litra d) og e), naevnte foranstaltninger

b) anvendelse af de ikke-toldmaessige foranstaltninger, der er fastsat i de saerlige faellesskabsbestemmelser, som gaelder for varehandelen

c) udfaerdigelse og udstedelse af oprindelsescertifikater.

Artikel 23

1. Varer anses for at have oprindelse i et bestemt land, naar de fuldt ud er fremstillet i dette land.

2. Ved varer, der fuldt ud er fremstillet i et land, forstaas:

a) mineralske produkter, der er udvundet i landet

b) vegetabilske produkter, der er hoestet i landet

c) levende dyr, der er foedt og opdraettet i landet

d) produkter, der hidroerer fra levende dyr, der opdraettes i landet

e) produkter, der hidroerer fra jagt og fiskeri i landet

f) produkter, der hidroerer fra havfiskeri uden for et lands soeterritorium fra skibe, som er registreret i landet eller anmeldt til landets skibsregister og foerer landets flag, samt andre produkter, der optages fra havet paa samme betingelser

g) varer, der fremstilles om bord paa fabriksskibe af de i litra f) naevnte produkter, som har oprindelse i dette land, saafremt fabriksskibene er registreret i landet eller anmeldt til landets skibsregister og foerer landets flag

h) produkter, der udvindes af havbunden eller havundergrunden uden for soeterritoriet, hvis det paagaeldende land har eneret paa udnyttelse af denne havbund eller havundergrund

i) affald og skrot, der fremkommer ved fremstillingsprocesser, samt varer ude af brug, naar de er indsamlet i landet og kun kan anvendes til genindvinding af raamaterialer

j) varer, der i landet udelukkende er fremstillet af de under litra a) til i) naevnte varer eller af deres biprodukter paa ethvert fremstillingstrin.

3. Ved anvendelse af stk. 2 omfatter begrebet »land« og »omraade« ogsaa det paagaeldende lands soeterritorium.

Artikel 24

En vare, ved hvis fremstilling to eller flere lande har deltaget, har oprindelse i det land, hvor den sidste vaesentlige og oekonomisk berettigede bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, naar denne er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og har foert til fremstilling af et nyt produkt eller udgoer et vigtigt trin i fremstillingen.

Artikel 25

Forarbejdning eller bearbejdning, hvorom det fastlaas, eller hvorom konstaterede kendsgerninger berettiger til en formodning om, at den udelukkende har haft til formaal at omgaa bestemmelser, der i Faellesskabet anvendes for varer fra bestemte lande, kan paa ingen maade medfoere, at de saaledes frembragte varer i medfoer af artikel 24, anses for at have oprindelse i det land, hvor forarbejdningen eller bearbejdningen er foretaget.

Artikel 26

1. Det kan i toldsforskrifterne eller andre saerlige faellesskabsforskrifter fastsaettes, at der skal forelaegges bevis for varernes oprindelse i form af et dokument.

2. Selv om et saadant dokument forelaegges, kan toldmyndighederne, naar der foreligger alvorlig tvivl, kraeve yderligere dokumentation forelagt for at sikre, at oprindelsen er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i toldforskrifterne herom.

Afdeling 2

Varers praeferenceoprindelse

Artikel 27

De betingelser, som gaelder, for at varer kan opnaa oprindelsesstatus og dermed vaere omfattet af de i artikel 20, stk. 3, litra d) eller e), omhandlede foranstaltninger, fastsaettes i praeferenceoprindelsesreglerne.

Disse regler fastsaettes

a) for varer, der er omhandlet i de i artikel 20, stk. 3, litra d), naevnte aftaler, i de paagaeldende aftaler

b) for varer, der er omfattet af de i artikel 20, stk. 3, litra e), omhandlede praeferencetoldforanstaltninger, efter udvalgsproceduren.

KAPITEL 3

VARERS TOLDVAERDI

Artikel 28

Dette kapitel indeholder bestemmelserne for toldvaerdiansaettelse med henblik paa anvendelsen af De Europaeiske Faellesskabers Toldtarif samt de ikke-toldmaessige foranstaltninger, der er fastsat i saerlige faellesskabsbestemmelser som led i varehandelen.

Artikel 29

1. Toldvaerdien af indfoerte varer er transaktionsvaerdien, dvs. den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for varerne ved salg til udfoersel til Faellesskabets toldomraade, i givet fald justeret i henhold til artikel 32 og 33, naar:

a) der ikke er fastsat begraensninger med hensyn til koeberens raadighed over eller anvendelse af varerne ud over saadanne begraensninger, som:

- er paalagt eller kraevet ifoelge lovgivningen eller af de offentlige myndigheder i Faellesskabet

- begraenser det geografiske omraade, hvor varerne kan videresaelges, eller

- ikke i vaesentlig grad paavirker varernes vaerdi

b) salget eller prisen ikke er betinget af vilkaar eller ydelser, hvis vaerdi ikke kan bestemmes med hensyn til de varer, som skal vaerdiansaettes

c) ingen del af provenuet ved senere videresalg, overdragelse eller anvendelse af varerne fra koebernes side direkte eller indirekte tilfalder saelgeren, medmindre der kan foretages en passende justering efter artikel 32, og

d) koeberen og saelgeren ikke er indbyrdes afhaengige, eller, hvis dette er tilfaeldet, naar transaktionsvaerdien kan antages som vaerdigrundlag i henhold til stk. 2.

2. a) Ved afgoerelsen af, om transaktionsvaerdien kan antages ved anvendelse af stk. 1, er det forhold, at koeberen og saelgeren er indbyrdes afhaengige, ikke i sig selv tilstraekkelig grund til at betragte transaktionsvaerdien som uantagelig. Om noedvendigt maa de saerlige omstaendigheder ved salget undersoeges, og transaktionsvaerdien godkendes, hvis dette afhaengighedsforhold ikke har paavirket prisen. Hvor toldmyndighederne ud fra de oplysninger, der er meddelt af klarereren, eller som stammer fra andre kilder, har anledning til at formode, at afhaengighedsforholdet har paavirket prisen, goeres klarereren opmaerksom herpaa, og der gives denne rimelig mulighed for at svare. Hvis klarereren fremsaetter anmodning herom, gives toldmyndighedernes begrundelser skriftligt.

b) Ved salg mellem indbyrdes afhaengige personer godkendes transaktionsvaerdien, og varerne vaerdiansaettes i henhold til stk. 1, naar klarereren kan paavise, at vaerdien ligger meget naer en af de i det foelgende naevnte vaerdier paa samme eller omtrent samme tidspunkt:

i) transaktionsvaerdien ved salg mellem koeber og saelger, som ikke i noget saerligt tilfaelde er indbyrdes afhaengige, af tilsvarende eller lignende varer ved udfoersel til Faellesskabet

ii) toldvaerdien af tilsvarende eller lignende varer som fastsat efter artikel 30, stk. 2, litra c)

iii) toldvaerdien af tilsvarende eller lignende varer som fastsat efter artikel 30, stk. 2, litra d).

Ved anvendelse af ovennaevnte kriterier tages der tilboerligt hensyn til forskelle, som beror paa de forskellige handelsled, varemaengder, de i artikel 32 naevnte elementer og omkostninger, som afholdes af saelgeren ved salg, hvor koeberen og saelgeren ikke er indbyrdes afhaengige, og som saelgeren ikke afholder ved salg, hvor koeberen og saelgeren er indbyrdes afhaengige.

c) De under litra b) anfoerte kriterier skal anvendes paa klarerens initiativ og kun for at foretage en sammenligning. Alternative transaktionsvaerdier kan ikke fastsaettes i henhold til litra b).

3. a) Den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, er den fulde betaling, som koeberen yder eller skal yde saelgeren eller yde til fordel for denne, for de indfoerte varer, og som omfatter alle de betalinger, som er erlagt eller skal erlaegges som betingelse for salget af de indfoerte varer af koeberen til saelgeren eller af koeberen til en tredjepart for at opfylde en af saelgerens forpligtelser. Betaling skal ikke noedvendigvis ske i kontanter. Den kan finde sted ved akkreditiver eller omsaetningspapirer og kan foretages direkte eller indirekte.

b) De aktiviteter, herunder markedsfoering, koeberen udfoerer for egen regning bortset fra saadanne, for hvilke der sker justering i henhold til artikel 32, betragtes ikke som indirekte betaling til saelgeren, selv om det kan anses, at saelgeren drager nytte af dem, eller at de er blevet udfoert med hans godkendelse, og omkostningerne ved disse aktiviteter laegges ikke til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales ved de indfoerte varers toldvaerdiansaettelse.

Artikel 30

1. Naar toldvaerdien ikke kan fastsaettes i henhold til artikel 29, gennemgaas stk. 2, litra a), litra b), litra c) og litra d) i naevnte raekkefoelge, indtil der findes et litra, hvorefter toldvaerdien kan fastsaettes, dog saaledes at litra c) og litra d) paa klarererens anmodning kan komme til anvendelse i omvendt raekkefoelge; kun hvor toldvaerdien ikke kan fastsaettes i henhold til et givet litra, kan bestemmelserne i det umiddelbart efterfoelgende litra anvendes i den i dette stykke fastlagte raekkefoelge.

2. Ved anvendelse af denne artikel fastsaettes toldvaerdien ved anvendelse af:

a) transaktionsvaerdien af tilsvarende varer, som saelges til udfoersel til Faellesskabet og udfoeres paa samme eller naesten samme tidspunkt som de varer, der skal vaerdiansaettes

b) transaktionsvaerdien af lignende varer, som saelges til udfoersel til Faellesskabet og udfoeres paa samme eller naesten samme tidspunkt som de varer, der skal vaerdiansaettes

c) en vaerdi baseret paa enhedsprisen ved salg i Faellesskabet af den stoerste samlede maengde af de indfoerte varer eller tilsvarende eller lignende indfoerte varer til personer, der ikke er afhaengige af saelgerne

d) en beregnet vaerdi, der udgoer summen af:

- prisen for eller vaerdien af materialer og fabrikation eller andre arbejdsprocesser ved fremstilling af de indfoerte varer

- et beloeb for avancer og generalomkostninger svarende til, hvad der almindeligvis indgaar i salg af varer af samme art eller beskaffenhed som de varer, der skal vaerdiansaettes, og som fremstilles af producenter i udfoerselslandet til udfoersel til Faellesskabet

- prisen for eller vaerdien af de i artikel 32, stk. 1, litra e), omhandlede elementer.

3. Yderligere betingelser og gennemfoerelsesbestemmelser til stk. 2 fastsaettes efter udvalgsproceduren.

Artikel 31

1. Hvis toldvaerdien af varerne ikke kan fastsaettes i henhold til artikel 29 eller 30, fastsaettes den paa grundlag af de foreliggende data i Faellesskabet og ifoelge rimelige fremgangsmaader, der er forenelige med grundprincipperne og de almindelige bestemmelser:

- i aftalen om anvendelse af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel

- i artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel

- og bestemmelserne i dette kapitel.

2. Ved anvendelse af stk. 1 kan toldvaerdien ikke fastsaettes paa grundlag af:

a) salgsprisen i Faellesskabet for varer, der er fremstillet i Faellesskabet

b) et system, hvorefter den hoejeste af to mulige vaerdier anvendes ved toldvaerdiansaettelsen

c) vareprisen paa udfoerselslandets hjemmemarked

d) andre produktionsomkostninger end de beregnede vaerdier, der er fastsat for tilsvarende eller lignende varer i henhold til artikel 30, stk. 2, litra d)

e) priser ved udfoersel til et land, der ikke er omfattet af Faellesskabets toldomraade

f) minimumstoldvaerdier, eller

g) vilkaarlige eller fiktive vaerdier.

Artikel 32

1. Ved fastsaettelse af toldvaerdi i henhold til artikel 29 laegges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de indfoerte varer:

a) foelgende elementer, i den udstraekning de afholdes af koeberen, men ikke er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varerne:

i) provision og maeglerhonorar, dog ikke indkoebsprovision

ii) prisen for beholdere, som ved toldbehandling betragtes som udgoerende en del af selve varen

iii) prisen for emballage omfattende saavel arbejdsloen som materialer

b) den forholdsmaessigt udregnede vaerdi af de herunder naevnte varer og tjenesteydelser, naar de leveres direkte eller indirekte af koeberen uden beregning eller til nedsat pris til brug ved fremstilling og salg til udfoersel af de indfoerte varer, for saa vidt denne vaerdi ikke er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales

i) materialer, komponenter, dele og lignende elementer, som indgaar i de indfoerte varer

ii) vaerktoej, matricer, forme og lignende genstande, der anvendes ved fremstilling af de indfoerte varer

iii) materialer, der forbruges ved fremstillingen af de indfoerte varer

iv) ingenioerarbejde eller udviklingsarbejde, kunst- og designarbejde, tegninger og skitser, som udfoeres andetsteds end i Faellesskabet, og som er noedvendige for fremstillingen af de indfoerte varer

c) royalties og licensafgifter vedroerende varer, der skal vaerdiansaettes, som koeberen er forpligtet til at betale direkte eller indirekte som betingelse for salg af de varer, der skal vaerdiansaettes, for saa vidt saadanne royalties og licensafgifter ikke er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales

d) vaerdien af enhver del af provenuet ved senere videresalg, overdragelse eller anvendelse af de indfoerte varer, som direkte eller indirekte tilfalder saelgeren

e) i) transport- og forsikringsomkostninger for de indfoerte varer, og

ii) omkostninger ved lastning og haandtering i forbindelse med transporten af de indfoerte varer

indtil varernes indfoerselssted i Faellesskabets toldomraade.

2. Ethvert element, som i henhold til denne artikel laegges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, baseres udelukkende paa objektive og maalelige oplysninger.

3. Ved fastsaettelse af toldvaerdien maa der intet laegges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, hvis det ikke er hjemlet i denne artikel.

4. I dette kapitel forstaas ved »indkoebsprovision« beloeb, som en importoer betaler sin agent for en tjenesteydelse, som har bestaaet i, at denne har repraesenteret ham ved indkoeb af de varer, der skal vaerdiansaettes.

5. Uanset stk. 1, litra c),

a) laegges omkostninger i forbindelse med retten til at reproducere de indfoerte varer i Faellesskabet ikke til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de indfoerte varer, ved fastsaettelsen af toldvaerdien, og

b) laegges betalinger, der foretages af koeberen til gengaeld for retten til at forhandle eller videresaelge de indfoerte varer, ikke til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de indfoerte varer, hvis disse betalinger ikke er en betingelse for salg til udfoersel af de til Faellesskabet indfoerte varer.

Artikel 33

Toldvaerdien omfatter ikke foelgende elementer, hvis de er saerskilt angivet i forhold til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de indfoerte varer:

a) transportomkostninger for varerne efter ankomsten til indfoerselsstedet i Faellesskabets toldomraade

b) omkostninger vedroerende bygnings-, installations- eller monteringsarbejder, vedligeholdelse eller teknisk bistand, som er udfoert efter indfoerslen, for saa vidt angaar indfoerte varer, saasom industrianlaeg, -maskiner eller -materiel

c) renter i henhold til en af koeberen indgaaet finansieringsordning, som vedroerer koebet af indfoerte varer, uanset om finansieringen tilvejebringes af saelgeren, et pengeinstitut eller en anden person, forudsat at finansieringsordningen er indgaaet skriftligt, og at koeberen paa forlangende kan paavise, at:

- saadanne varer faktisk saelges til den pris, der angives som den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, og

- den angivne rentesats ikke overstiger det normale niveau for saadanne transaktioner i det land og paa det tidspunkt, hvor finansieringen tilvejebringes

d) omkostninger i forbindelse med retten til at reproducere de indfoerte varer i Faellesskabet

e) indkoebsprovision

f) importafgifter og andre afgifter, som skal betales i Faellesskabet i forbindelse med indfoersel eller salg af varerne.

Artikel 34

Der kan udfaerdiges saerlige regler efter udvalgsproceduren med henblik paa toldvaerdiansaettelse af databaerere til brug i databehandlingsudstyr og indeholdende data eller instruktioner.

Artikel 35

Hvis der ved toldvaerdiansaettelse af en vare indgaar elementer, der er angivet i en anden valuta end den medlemsstats, hvor ansaettelsen finder sted, skal der anvendes en af den paagaeldende medlemsstats kompetente myndigheder behoerigt offentliggjort kurs.

Kursen skal saa fyldestgoerende som muligt afspejle den ved handelsforhold gaengse kurs for den paagaeldende valuta, udtrykt i den paagaeldende medlemsstats valuta, og anvendes i en periode, som fastsaettes efter udvalgsproceduren.

Hvis en saadan kurs ikke forefindes, fastsaettes den vekselkurs, der skal anvendes, efter udvalgsproceduren.

Artikel 36

1. Dette kapitel beroerer ikke de saerlige bestemmelser, der gaelder ved toldvaerdiansaettelse af varer, som overgaar til fri omsaetning efter at vaere angivet til en anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

2. Uanset artikel 29, 30 og 31 kan toldvaerdifastsaettelsen for letfordaervelige varer, der saedvanligvis leveres i kommission, efter anmodning fra klarereren foretages efter forenklede regler, som fastlaegges for hele Faellesskabet efter udvalgsproceduren.

AFSNIT III BESTEMMELSER, DER GAELDER FOR VARER, SOM FOERES IND I FAELLESSKABETS TOLDOMRAADE, INDTIL DE ER ANGIVET TIL DERES TOLDMAESSIGE BESTEMMELSE ELLER ANVENDELSE

KAPITEL 1

INDFOERSEL AF VARER I FAELLESSKABETS TOLDOMRAADE

Artikel 37

1. Varer, der foeres ind i Faellesskabets toldomraade, er straks ved indfoerslen undergivet toldtilsyn. De kan underkastes kontrol fra toldmyndighedernes side efter gaeldende bestemmelser.

2. De forbliver under tilsyn saa laenge det er noedvendigt for at fastslaa deres toldmaessige status, og for ikke-faellesskabs varers vedkommende og med forbehold af artikel 82, stk. 1, indtil de enten skifter toldmaessig status eller indfoeres i frizone eller frilager eller genudfoeres eller tilintetgoeres efter artikel 182.

Artikel 38

1. Varer, der foeres ind i Faellesskabets toldomraade, skal omgaaende af den person, der foretager denne indfoersel, og i givet fald, ad den af toldmyndighederne anviste vej og paa den af disse myndigheder anviste maade befordres:

a) til det af toldmyndighederne anviste toldsted eller til et andet af disse myndigheder anvist eller godkendt sted

b) til en frizone, hvis indfoerslen af varerne i denne frizone finder sted direkte:

- ad soe- eller luftvejen, eller

- over land og ikke over nogen anden del af Faellesskabets toldomraade, naar det drejer sig om en frizone, der stoeder op til landgraensen mellem en medlemsstat og et tredjeland.

2. Enhver person, som overtager transporten af varerne, efter at de er blevet foert ind i Faellesskabets toldomraade bl.a. efter omladning, haefter for opfyldelsen af den i stk. 1 omhandlede forpligtelse.

3. Med varer, der foeres ind i Faellesskabets toldomraade, sidestilles varer, som, selv om de endnu befinder sig uden for dette toldomraade, kan underkastes kontrol af en medlemsstats toldmyndigheder i medfoer af gaeldende bestemmelser, isaer som foelge af en overenskomst mellem denne medlemsstat og et tredjeland.

4. Stk. 1, litra a), er ikke til hinder for anvendelse af gaeldende bestemmelser i medlemsstaterne vedroerende turist-, graense- eller posttrafikken eller vedroerende trafik uden naevnevaerdig oekonomisk betydning, naar toldtilsynet og mulighederne for toldkontrol ikke indskraenkes herved.

5. Stk. 1 til 4 og artikel 39 til 53 finder ikke anvendelse paa varer, som midlertidigt har forladt Faellesskabets toldomraade under forsendelse mellem to steder i Faellesskabet ad soe- eller luftvejen, saafremt transporten er foregaaet direkte med fly eller skib i fast rutefart uden ophold uden for Faellesskabets toldomraade.

Denne bestemmelse gaelder ikke for varer, som lastes i havne eller lufthavne i tredjelande eller i frihavne.

6. Stk. 1 finder ikke anvendelse paa varer, der befinder sig om bord paa skibe eller luftfartoejer, som passerer gennem medlemsstaternes soeterritorium eller luftrum, naar de ikke som bestemmelsessted har en havn eller lufthavn i disse medlemsstater.

Artikel 39

1. Kan den i artikel 38, stk. 1, omhandlede forpligtelse ikke opfyldes som foelge af haendelige omstaendigheder eller force majeure, skal den person, som forpligtelsen paahviler, eller enhver anden person, der optraeder i hans sted, omgaaende underrette toldmyndighederne om dette forhold. Er varerne ikke blevet fuldstaendig tilintetgjort som foelge af disse haendelige omstaendigheder eller dette tilfaelde af force majeure, skal toldmyndighederne endvidere underrettes om det noejagtige sted, hvor varerne befinder sig.

2. Er et skib eller luftfartoej som omhandlet i artikel 38, stk. 6, som foelge af haendelige omstaendigheder eller force majeure noedt til at anloebe en havn eller forblive midlertidigt i Faellesskabets toldomraade uden at kunne opfylde den i artikel 38, stk. 1, omhandlede forpligtelse, underretter den person, der har foert det paagaeldende skib eller luftfartoej ind i det paagaeldende toldomraade, eller enhver anden person, der optraeder i hans sted, omgaaende toldmyndighederne om dette forhold.

3. Toldmyndighederne bestemmer, hvilke forholdsregler der skal traeffes, for at der kan foeres toldtilsyn med de varer, der er omhandlet i stk. 1, samt de varer, der befinder sig om bord paa et skib eller et luftfartoej som omhandlet i stk. 2, for at det i givet fald kan sikres, at varerne senere befordres til et toldsted eller ethvert andet af toldmyndighederne anvist eller godkendt sted.

KAPITEL 2

FREMBYDELSE AF VARER FOR TOLDVAESENET

Artikel 40

Varer, som efter artikel 38, stk. 1, litra a), ankommer til toldstedet eller til ethvert andet af toldmyndighederne anvist eller godkendt sted, frembydes for toldvaesenet af den person, der har foert varerne ind i Faellesskabets toldomraade, eller i givet fald af den person, som overtager transporten af varerne, efter at de er blevet indfoert.

Artikel 41

Artikel 40

er ikke til hinder for anvendelse af saerlige bestemmelser for varer, der

a) medfoeres af rejsende

b) henfoeres under en toldprocedure uden at blive frembudt for toldvaesenet.

Artikel 42

Naar varerne er blevet frembudt for toldvaesenet, kan der med toldmyndighedernes tilladelse foretages besigtigelse eller udtages stikproever med henblik paa at faa disse varer angivet til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

KAPITEL 3

SUMMARISK ANGIVELSE OG LOSNING AF VARER, DER ER FREMBUDT FOR TOLDVAESENET

Artikel 43

Varer, som frembydes for toldvaesenet efter artikel 40, skal goeres til genstand for en summarisk angivelse, jf. dog artikel 45.

Den summariske angivelse skal indgives, saa snart varerne er frembudt. Toldmyndighederne kan dog saette en frist for indgivelsen, der udloeber senest den foerste arbejdsdag efter den dag, hvor varerne er blevet frembudt for toldvaesenet.

Artikel 44

1. Den summariske angivelse skal udfaerdiges paa en formular, der er i overensstemmelse med den model, toldmyndighederne fastlaegger. Toldmyndighederne kan dog godtage, at der som summarisk angivelse benyttes ethvert handelsdokument eller administrativt dokument, som indeholder de noedvendige oplysninger til identifikation af varerne.

2. Den summariske angivelse skal indgives

a) enten af den person, som har foert varerne ind i Faellesskabets toldomraade, eller i givet fald af den person, som overtager transporten af varerne, efter at disse er blevet indfoert

b) eller af den person, i hvis navn de i litra a) omhandlede personer har handlet.

Artikel 45

Med forbehold af gaeldende bestemmelser vedroerende varer, der medfoeres af rejsende eller forsendes som brev- og pakkepost, kan toldmyndighederne undlade at kraeve indgivelse af en summarisk angivelse, for saa vidt toldtilsynet med varerne ikke derved indskraenkes, naar varerne inden udloebet af den i artikel 43 fastsatte frist underkastes formaliteter med henblik paa angivelse til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

Artikel 46

1. Varerne kan kun med toldmyndighedernes tilladelse losses eller omlades fra det transportmiddel, hvorpaa de befinder sig, og kun paa steder anvist eller godkendt af disse myndigheder.

En saadan tilladelse er imidlertid ikke noedvendig, naar en overhaengende fare kraever, at alle varerne eller en del af dem losses. Toldmyndighederne underrettes i saa fald omgaaende herom.

2. Toldmyndighederne kan med henblik paa kontrol af saavel varerne som det transportmiddel, hvorpaa de befinder sig, til enhver tid kraeve, at varerne losses og pakkes ud.

Artikel 47

Varerne maa ikke uden toldmyndighedernes tilladelse fjernes fra det sted, hvor de oprindelig var anbragt.

KAPITEL 4

FORPLIGTELSE TIL AT ANGIVE DE FOR TOLDVAESENET FREMBUDTE VARER TIL EN TOLDMAESSIG BESTEMMELSE ELLER ANVENDELSE

Artikel 48

Ikke-faellesskabsvarer, der er frembudt for toldvaesenet, skal angives til en af de toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, der er tilladt for saadanne ikke-faellesskabsvarer.

Artikel 49

1. Varer, der er omfattet af en summarisk angivelse, skal underkastes formaliteter med henblik paa angivelse til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse inden for foelgende frister:

a) 45 dage fra indgivelsen af den summariske angivelse, for saa vidt angaar varer, der forsendes ad soevejen

b) 20 dage fra indgivelsen af den summariske angivelse, for saa vidt angaar varer, der forsendes ad anden vej end soevejen.

2. Naar omstaendighederne berettiger dertil, kan toldmyndighederne fastsaette en kortere frist eller forlaenge de i stk. 1 omhandlede frister. Forlaengelsen maa imidlertid ikke overstige det reelle behov under de paagaeldende omstaendigheder.

KAPITEL 5

MIDLERTIDIG OPBEVARING AF VARER

Artikel 50

Varer, der har vaeret frembudt for toldvaesenet, og som afventer angivelse til toldmaessig bestemmelse eller anvendelse, har efter frembydelsen status som varer under midlertidig opbevaring. Saadanne varer benaevnes i det foelgende »varer under midlertidig opbevaring«.

Artikel 51

1. Varer under midlertidig opbevaring maa kun befinde sig paa steder, der er godkendt af toldmyndighederne, og paa betingelser, som disse fastsaetter.

2. Toldmyndighederne kan kraeve, at ihaendehaveren af varerne stiller sikkerhed for betaling af toldskyld, der maatte opstaa i henhold til artikel 203 eller 204.

Artikel 52

Varer under midlertidig opbevaring maa kun underkastes behandlinger, der tjener til varernes bevarelse i uaendret stand, uden at praesentationsmaaden eller de tekniske egenskaber aendres, jf. dog artikel 42.

Artikel 53

1. Toldmyndighederne traeffer straks alle noedvendige foranstaltninger, herunder salg, for at faa afklaret situationen vedroerende varer, for hvilke der ikke inden for de i artikel 49 fastsatte frister er blevet paabegyndt toldbehandling med henblik paa deres angivelse til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

2. Toldmyndighederne kan for ihaendehaverens regning og risiko lade de paagaeldende varer flytte til et saerligt sted under deres tilsyn, indtil situationen er afklaret.

KAPITEL 6

BESTEMMELSER VEDROERENDE IKKE-FAELLESKABS-VARER, DER HAR VAERET FORSENDT UNDER EN FORSENDELSESPROCEDURE

Artikel 54

Artikel 38, bortset fra stk. 1, litra a), samt artikel 39 til 53 finder ikke anvendelse paa varer, som ved deres indfoersel i Faellesskabets toldomraade allerede er henfoert under en forsendelsesprocedure.

Artikel 55

1. Saa snart ikke-faellesskabsvarer, der har vaeret forsendt under en forsendelsesprocedure, ankommer til bestemmelsesstedet i Faellesskabets toldomraade og er blevet frembudt for toldvaesenet efter de gaeldende forskrifter for forsendelse, finder artikel 43 til 53 anvendelse.

KAPITEL 7

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 56

Naar omstaendighederne kraever det, kan toldmyndighederne lade de for toldvaesenet frembudte varer tilintetgoere. Toldmyndighederne underretter varernes ihaendehaver herom. Udgifterne i forbindelse med tilintetgoerelsen paahviler ihaendehaveren.

Artikel 57

Konstaterer toldmyndighederne, at varer er indfoert i Faellesskabets toldomraade paa ikke forskriftsmaessig vis, eller at de ikke er blevet undergivet toldtilsyn, traeffer de alle noedvendige foranstaltninger, herunder salg af varerne, for at afklare situationen vedroerende disse varer.

AFSNIT IV TOLDMAESSIG BESTEMMELSE ELLER ANVENDELSE

KAPITEL 1

GENERELT

Artikel 58

1. Medmindre andet er fastsat, kan varer, uden hensyn til deres art, maengde, oprindelse, afsendelsesland eller bestemmelsessted, paa et hvilket som helst tidspunkt paa de fastsatte betingelser angives til enhver toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

2. Bestemmelserne i stk. 1 er ikke til hinder for saadanne forbud eller restriktioner, som er begrundet i hensynet til den offentlige saedelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkaeologisk vaerdi, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

KAPITEL 2

TOLDPROCEDURER

Afdeling 1

Henfoersel af varer under en toldprocedure

Artikel 59

1. For alle varer, som skal henfoeres under en toldprocedure, skal der indgives en angivelse til den paagaeldende toldprocedure.

2. Faellesskabsvarer, som angives til udfoersel, passiv foraedling, forsendelse eller oplaeggelse paa toldoplag, er undergivet toldtilsyn fra antagelsen af toldangivelsen og indtil det tidspunkt, hvor de forlader Faellesskabets toldomraade eller tilintetgoeres, eller indtil toldangivelsen erklaeres ugyldig.

Artikel 60

Hvis der i toldforskrifterne ikke er regler derom, fastlaegger medlemsstaterne, hvilken kompetence de forskellige toldsteder paa deres omraade har, i givet fald under hensyntagen til varernes art eller den toldprocedure, hvorunder de skal henfoeres.

Artikel 61

Toldangivelsen foretages

a) skriftligt

b) paa edb, naar dette er tilladt i medfoer af bestemmelser fastsat efter udvalgsproceduren eller tilladt af toldmyndighederne, eller

c) mundtligt, eller ved at ihaendehaveren af de naevnte varer i kraft af enhver anden handling udtrykker vilje om at henfoere dem under en toldprocedure, hvis dette er tilladt i henhold til bestemmelser fastlagt efter udvalgsproceduren.

A. Skriftlig angivelse

I. Normal fremgangsmaade

Artikel 62

1. Skriftlig angivelse foretages paa en formular, der er i overensstemmelse med den med henblik herpaa fastlagte officielle model. Angivelsen skal vaere underskrevet og indeholde alle de oplysninger, der er noedvendige for anvendelsen af de bestemmelser, der gaelder for den toldprocedure, som varerne angives til.

2. Med angivelsen skal foelge samtlige dokumenter, som er noedvendige for anvendelsen af de bestemmelser, der gaelder for den toldprocedure, som varerne angives til.

Artikel 63

Angivelser, der opfylder betingelserne i artikel 62, antages straks af toldmyndighederne, hvis de varer, angivelserne vedroerer, frembydes for toldvaesenet.

Artikel 64

1. Med forbehold af artikel 5 kan toldangivelsen foretages af enhver person, som for det kompetente toldvaesen kan frembyde - eller lade frembyde - den paagaeldende vare samt fremlaegge - eller lade fremlaegge - alle dokumenter, der er noedvendige for anvendelsen af bestemmelserne vedroerende den toldprocedure, som varen angives til.

2. Dog gaelder foelgende:

a) hvis antagelsen af en toldangivelse medfoerer saerlige forpligtelser for en bestemt person, skal angivelsen foretages af denne person eller for dennes regning

b) klarereren skal vaere etableret i Faellesskabet.

Betingelsen om etablering i Faellesskabet kraeves dog ikke opfyldt af personer,

- der foretager angivelse til forsendelse eller til midlertidig indfoersel

- som lejlighedsvis angiver varer, for saa vidt toldmyndighederne finder det berettiget.

3. Bestemmelserne i stk. 2, litra b), er ikke til hinder for, at medlemsstaterne anvender bilaterale aftaler, som de har indgaaet med tredjelande, eller saedvane, der har tilsvarende virkninger, og i henhold til hvilke statsborgere i de naevnte lande kan foretage toldangivelser paa disse medlemsstaters omraade, med forbehold af gensidighed.

Artikel 65

Klarereren kan efter anmodning faa tilladelse til at berigtige en eller flere oplysninger i angivelsen, efter at toldvaesenet har antaget den. Dog maa dette ikke bevirke, at angivelsen kommer til at vedroere andre varer end de oprindeligt omfattede.

Der kan imidlertid ikke laengere tillades berigtigelse, hvis anmodning herom fremsaettes, efter at toldmyndighederne

a) har meddelt klarereren, at de agter at undersoege varerne

b) har konstateret, at de givne oplysninger er urigtige

c) har frigivet varerne.

Artikel 66

1. Klarereren kan anmode toldmyndighederne om at erklaere en allerede antaget angivelse ugyldig, hvis han fremlaegger bevis for, at varen ved en fejltagelse er blevet angivet til den toldprocedure, der svarer til den naevnte angivelse, eller at varens henfoersel under den toldprocedure, den er angivet til, som foelge af saerlige omstaendigheder ikke laengere er berettiget.

Har toldmyndighederne underrettet klarereren om, at de agter at foretage en undersoegelse af varerne, kan anmodningen om at faa angivelsen erklaeret ugyldig foerst godtages, naar denne undersoegelse har fundet sted.

2. Angivelsen kan ikke erklaeres ugyldig efter varernes frigivelse, bortset fra i de efter udvalgsproceduren fastsatte tilfaelde.

3. At en angivelse ugyldig, beroerer ikke anvendelsen af gaeldende straffebestemmelser.

Artikel 67

Medmindre der er fastsat andre saerlige bestemmelser, er det datoen for toldmyndighedernes antagelse af angivelsen, der laegges til grund for anvendelsen af alle de bestemmelser, der gaelder for den toldprocedure, som varerne angives til.

Artikel 68

Toldmyndighederne kan til verificering af de angivelser, som de har antaget, foretage:

a) en dokumentkontrol, som omfatter selve angivelsen og de vedlagte dokumenter. De kan i rimeligt omfang kraeve, at klarereren fremlaegger andre dokumenter, for at de kan verificere, at oplysningerne paa angivelsen er rigtige

b) en undersoegelse af varerne, eventuelt ledsaget af en proeveudtagning med henblik paa analyse eller dybtgaaende kontrol.

Artikel 69

1. Transport af varerne til det sted, hvor undersoegelsen og i givet fald proeveudtagningen skal finde sted, og alle noedvendige behandlinger i forbindelse hermed foretages af klarereren eller paa dennes ansvar. Udgifterne hertil afholdes af klarereren.

2. Klarereren har ret til at overvaere undersoegelsen af varerne og i givet fald proeveudtagningerne. Finder toldmyndighederne det hensigtsmaessigt, kan de forlange, at klarereren overvaerer undersoegelsen af varerne eller proeveudtagningen, eller at han sender en repraesentant, for at der kan ydes toldmyndighederne den assistance, der er noedvendig for at lette undersoegelsen eller proeveudtagningen.

3. Administrationen yder ikke erstatning for proever, som toldmyndighederne udtager, naar det i oevrigt sker efter gaeldende bestemmelser, men den afholder analyse- og kontrolomkostningerne.

Artikel 70

1. Vedroerer undersoegelsen kun en del af de varer, der er omfattet af en og samme angivelse, anses resultatet af undersoegelsen for at gaelde for alle de varer, der er omfattet af angivelsen.

Klarereren kan dog anmode om en yderligere undersoegelse af varerne, naar han skoenner, at resultatet af undersoegelsen af en del af varerne ikke gaelder for resten af de angivne varer.

2. Naar en angivelse omfatter flere vareposter, anses oplysningerne for hver varepost for at udgoere en saerskilt angivelse med henblik paa anvendelsen af stk. 1.

Artikel 71

1. Resultatet af verifikationen af angivelsen tjener som grundlag for anvendelsen af de bestemmelser, der gaelder for den toldprocedure, varerne henfoeres under.

2. Er der ikke foretaget verifikation af angivelsen, tjener oplysningerne paa angivelsen som grundlag for anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser.

Artikel 72

1. Toldmyndighederne traeffer de fornoedne foranstaltninger til identificering af varerne, naar dette er noedvendigt for at sikre overholdelsen af de betingelser, der er fastsat for benyttelsen af den toldprocedure, som de naevnte varer er blevet angivet til.

2. Identifikationsmaerker, der er paasat varer eller transportmidler, maa kun fjernes eller tilintetgoeres af toldmyndighederne eller med deres tilladelse, medmindre det paa grund af haendelige omstaendigheder eller force majeure er absolut paakraevet af hensyn til varernes eller transportmidlernes sikkerhed.

Artikel 73

1. Er betingelserne for henfoersel under den paagaeldende procedure opfyldt, og gaelder der ikke forbud eller begraensninger for varerne, frigiver toldmyndighederne varerne, saa snart oplysningerne i angivelsen er blevet verificeret eller godtaget uden verifikation, jf. dog artikel 74. Det samme gaelder, hvis verifikationen ikke kan afsluttes inden for rimelige frister, og hvis varernes tilstedevaerelse ikke laengere er paakraevet af hensyn til verifikationen.

2. Frigivelsen sker paa én gang for samtlige varer, der er omfattet af en og samme angivelse.

Naar angivelsen, som omhandlet i dette stykke, omfatter flere vareposter, anses oplysningerne for hver varepost for at udgoere en saerskilt angivelse.

Artikel 74

1. Opstaar der toldskyld som foelge af, at en toldangivelse antages, frigives de varer, der er omfattet af denne angivelse kun, naar denne toldskyld er blevet betalt, eller der er stillet sikkerhed for den. Uden at det i oevrigt beroerer stk. 2, finder denne bestemmelse dog ikke anvendelse paa proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter.

2. Naar toldmyndighederne i henhold til bestemmelserne om den toldprocedure, varerne angives til, forlanger, at der stilles sikkerhed, frigives de naevnte varer foerst til den paagaeldende toldprocedure, naar den paagaeldende sikkerhed er stillet.

Artikel 75

Der traeffes alle noedvendige foranstaltninger, herunder konfiskation og salg, med henblik paa at faa afklaret situationen vedroerende varer,

a) der ikke har kunnet frigives:

- fordi undersoegelsen af disse ikke har kunnet indledes eller fortsaettes inden for de af toldmyndighederne fastsatte frister af aarsager, der kan tilskrives klarereren

- fordi de dokumenter, der er en betingelse for varernes henfoersel under den angivne toldprocedure, ikke er fremlagt

- fordi de importafgifter eller eksportafgifter, der skulle have vaeret betalt, eller for hvilke der skulle have vaeret stillet sikkerhed, inden for de fastsatte frister enten ikke er blevet betalt, eller der ikke er blevet stillet sikkerhed for dem

- fordi de er underlagt forbud eller restriktioner

b) der ikke er blevet afhentet inden for en rimelig frist, efter at de er blevet frigivet.

II. Forenklede fremgangsmaader

Artikel 76

1. For at lette gennemfoerelsen af formaliteter og procedurer mest muligt, uden at det gaar ud over en korrekt toldbehandling, tillader toldmyndighederne paa de betingelser, der fastsaettes efter udvalgsproceduren, at

a) den i artikel 62 omhandlede toldangivelse ikke indeholder visse af de i stk. 1, i naevnte artikel, omhandlede oplysninger, eller at visse af de i stk. 2, i naevnte artikel, omhandlede dokumenter ikke er vedlagt

b) der i stedet for den i artikel 62 omhandlede angivelse indgives et handelsdokument eller et administrativt dokument ledsaget af en anmodning om henfoersel af varerne under den paagaeldende toldprocedure

c) angivelse af varerne til den paagaeldende procedure sker ved indskrivning af varerne i regnskaber; i saa fald kan toldmyndighederne fritage klarereren for at frembyde varerne for toldvaesenet.

Naar der goeres brug af en forenklet angivelse, et handelsdokument eller et administrativt dokument, eller hvis varerne indskrives i regnskaberne, skal der i det mindste anfoeres de oplysninger, der er noedvendige, for at varerne kan identificeres. Ved indskrivning i regnskaber anfoeres desuden datoen herfor.

2. Bortset fra tilfaelde, som fastsaettes naermere efter udvalgsproceduren, skal klarereren indgive supplerende angivelse som kan vaere af samlet, periodisk eller opsummerende karakter.

3. Supplerende angivelser anses for sammen med de i stk. 1, litra a), b) eller c), forenklede angivelser at udgoere et enkelt og samlet dokument, som er gyldigt fra datoen for antagelsen af de forenklede angivelser; i det i stk. 1, litra c), omhandlede tilfaelde har indskrivningen i regnskaber samme retsvirkning som antagelsen af den i artikel 62 omhandlede angivelse.

4. Saerlige forenklinger vedroerende proceduren for faellesskabsforsendelse fastlaegges efter udvalgsproceduren.

B. Andre angivelser

Artikel 77

Naar toldangivelsen foretages paa edb i henhold til artikel 61, litra b), eller mundtligt eller ved enhver anden handling i henhold til artikel 61, litra c), finder artikel 62 til 76 tilsvarende anvendelse, dog saaledes at principperne i de naevnte bestemmelser overholdes.

C. Efterfoelgende kontrol af angivelserne

Artikel 78

1. Toldmyndighederne kan uden videre eller efter anmodning fra klarereren foretage en revision af angivelsen efter varernes frigivelse.

2. Efter at have frigivet varerne kan toldmyndighederne foretage kontrol af handelsdokumenter og -data vedroerende import eller eksport af de paagaeldende varer samt i forbindelse med senere erhvervsmaessige transaktioner med de samme varer for at sikre sig, at oplysningerne paa angivelse er rigtige. Kontrollen kan gennemfoeres over for klarereren og alle personer, som direkte eller indirekte af forretningsmaessige grunde er beroert af transaktionerne, samt alle andre personer, der i kraft af deres erhverv maatte vaere i besiddelse af de naevnte dokumenter og data. Myndighederne kan ogsaa undersoege varerne, hvis disse kan frembydes.

3. Fremgaar det af en revision af angivelsen eller af den efterfoelgende kontrol, at de bestemmelser, der gaelder for den paagaeldende toldprocedure, er blevet anvendt paa grundlag af ukorrekte eller ufuldstaendige oplysninger, traeffer toldmyndighederne under overholdelse af eventuelle gaeldende bestemmelser de noedvendige foranstaltninger til at faa afklaret situationen under hensyntagen til de foreliggende nye oplysninger.

Afdeling 2

Overgang til fri omsaetning

Artikel 79

Ved overgang til fri omsaetning faar ikke-faellesskabsvarer toldmaessig status som faellesskabsvarer.

Overgang til fri omsaetning indebaerer anvendelse af de handelspolitiske foranstaltninger og opfyldelse af de oevrige formaliteter, der er fastsat med henblik paa indfoersel af varer, samt anvendelse af de efter lovgivningen skyldige afgifter.

Artikel 80

1. Som undtagelse fra artikel 67 og for saa vidt som den importafgift, der gaelder for en vare, er en afgift som omhandlet i artikel 4, nr. 10, foerste led, og satsen for denne afgift nedsaettes efter datoen for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsaetning, men inden varen er blevet frigivet, kan klarereren anmode om at faa anvendt den mest fordelagtige sats.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, naar varerne ikke har kunnet frigives af aarsager, der kun kan tilskrives klarereren.

Artikel 81

Naar en forsendelse er sammensat af varer, der henhoerer under forskellige positioner i toldtariffen, og toldbehandlingen af hver af disse varer efter deres tarifering i forbindelse med udfaerdigelse af angivelsen saaledes ville medfoere en arbejdsbyrde og omkostninger, som ikke staar i forhold til stoerrelsen af de importafgifter, de er paalagt, kan toldmyndighederne paa klarererens begaering tillade, at hele forsendelsen afgiftsbelaegges efter tariferingen af den vare i forsendelsen, der er omfattet af den hoejeste importafgift.

Artikel 82

1. Overgaar varer til fri omsaetning, til nedsat importafgift eller nul-importafgift paa grund af deres anvendelse til saerlige formaal, forbliver de under toldtilsyn. Toldtilsynet ophoerer, naar de betingelser, der gaelder for indroemmelse af nedsat afgift eller nulafgift, ikke laengere finder anvendelse, naar varerne udfoeres eller tilintetgoeres, eller naar det mod betaling af de skyldige afgifter tillades at anvende varerne til andre formaal end dem, der er fastsat for anvendelse af nedsat importafgift eller nul-importafgift.

2. Artikel 88 og 90 finder tilsvarende anvendelse paa de i stk. 1 omhandlede varer.

Artikel 83

Varer, som er i fri omsaetning, mister deres toldmaessige status som faellesskabsvarer, naar

a) angivelsen til overgang til fri omsaetning efter frigivelsen erklaeres ugyldig i henhold til artikel 66, eller

b) der indroemmes godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifterne vedroerende disse varer:

- som led i proceduren for aktiv foraedling under tilbagebetalingsordningen

- naar der er tale om varer, der er defekte eller ikke svarer til bestillingen som anfoert i artikel 238

- i de i artikel 239 omhandlede situationer, naar godtgoerelsen eller fritagelsen er betinget af, at varerne udfoeres eller genudfoeres eller angives til en hermed sidestillet toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

Afdeling 3

Suspensionsprocedurer og toldprocedurer af oekonomisk betydning

A. Faelles bestemmelser for flere procedurer

Artikel 84

1. Med henblik paa artikel 85 til 90 forstaas ved:

a) suspensionsprocedure, naar der er tale om ikke-faellesskabsvarer, foelgende procedurer:

- ekstern forsendelse

- toldoplag

- aktiv foraedling i form af suspensionsordning

- forarbejdning under toldkontrol

- midlertidig indfoersel

b) toldprocedure af oekonomisk betydning foelgende procedurer:

- toldoplag

- aktiv foraedling

- forarbejdning under toldkontrol

- midlertidig indfoersel

- passiv foraedling.

2. Ved indfoerselsvarer forstaas varer, der er henfoert under en suspensionsprocedure, samt varer, for hvilke der som led i proceduren for aktiv foraedling under tilbagebetalingsordningen er opfyldt formaliteter vedroerende overgang til fri omsaetning og formaliteter efter artikel 125.

3. Ved varer i uforandret stand forstaas indfoerselsvarer, som under proceduren for aktiv foraedling og for forarbejdning under toldkontrol ikke har undergaaet nogen foraedling eller forarbejdning.

Artikel 85

Benyttelse af en toldprocedure af oekonomisk betydning er betinget af, at toldmyndighederne meddeler bevilling hertil.

Artikel 86

Med forbehold af de saerlige betingelser, der er fastsat som led i den enkelte procedure, meddeles den i artikel 85 samt i artikel 100, stk. 1, omhandlede bevilling kun:

- personer, der frembyder den noedvendige sikkerhed for transaktionernes korrekte forloeb, og

- hvis toldmyndighederne kan sikre tilsyn og kontrol med proceduren, uden at der skal traeffes administrative forholdsregler, som ikke staar i rimeligt forhold til de paagaeldende oekonomiske behov.

Artikel 87

1. Betingelserne for, hvorledes den paagaeldende procedure benyttes, fastsaettes i bevillingen.

2. Bevillingshaveren skal underrette toldmyndighederne om alle forhold, der indtraeder efter bevillingens meddelelse, og som kan formodes at have betydning for bevillingens opretholdelse eller indhold.

Artikel 88

Toldmyndighederne kan goere henfoersel af varer under en suspensionsprocedure betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af den toldskyld, som vil kunne opstaa for de paagaeldende varer.

Der kan fastsaettes saerlige bestemmelser vedroerende sikkerhedsstillelse inden for rammerne af en specifik suspensionsprocedure.

Artikel 89

1. En suspensionsprocedure af oekonomisk betydning afsluttes, naar de under proceduren henfoerte varer eller eventuelt foraedlingsprodukter eller forarbejdede produkter, som er tilvirket under denne procedure, angives til en anden tilladt toldmaessig bestemmelse eller anvenselse.

2. Toldmyndighederne traeffer alle fornoedne foranstaltninger for at faa afklaret situationen vedroerende varer, for hvilke proceduren ikke er blevet afsluttet paa de fastsatte betingelser.

Artikel 90

De rettigheder og pligter, som en toldprocedure af oekonomisk betydning indebaerer for en person, der er omfattet heraf, kan paa betingelser, der fastsaettes af toldmyndighederne, successivt overfoeres til andre personer, der opfylder de betingelser, der kraeves for at kunne vaere omfattet af den paagaeldende procedure.

B. Ekstern forsendelse

I. Almindelige bestemmelser

Artikel 91

1. Ved proceduren for ekstern forsendelse gives der mulighed for forsendelse fra et sted til et andet inden for Faellesskabets toldomraade:

a) af ikke-faellesskabsvarer, uden at de paalaegges importafgifter eller andre afgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger

b) af faellesskabsvarer, der er omfattet af en faellesskabsforanstaltning, som kraever, at varerne skal udfoeres til tredjeland, og for hvilke de tilsvarende udfoerselsformaliteter er opfyldt.

2. Den i stk. 1 omhandlede forsendelse gennemfoeres

a) under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse

b) paa grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen), naar:

1) forsendelsen er paabegyndt eller skal afsluttes uden for Faellesskabet, eller

2) der er tale om forsendelse af varer, som skal losses inden for Faellesskabets toldomraade og transporteres sammen med varer, der skal losses i et tredjeland, eller

3) forsendelsen foretages fra et sted til et andet i Faellesskabet gennem et tredjelands omraade

c) paa grundlag af ATA-carneter (ATA-konventionen), der anvendes som forsendelsesdokument

d) i henhold til Rhin-manifestet (artikel 9 i den reviderede konvention om Rhin-sejlads)

e) i henhold til formular 302, der er indfoert som led i overenskomsten mellem parterne i den nordatlantiske traktat vedroerende status for deres styrker, undertegnet i London den 19. juni 1951

f) som postforsendelse (herunder postpakker).

3. Proceduren for ekstern forsendelse anvendes med forbehold af de saerlige bestemmelser, der gaelder for forsendelse af varer, der er omfattet af en toldprocedure af oekonomisk betydning.

Artikel 92

Proceduren for ekstern forsendelse ophoerer, naar varerne og det tilhoerende dokument frembydes paa bestemmelsestoldstedet i henhold til procedurens bestemmelser.

II. Saerlige bestemmelser for ekstern faellesskabsforsendelse

Artikel 93

Proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse finder kun anvendelse ved transport gennem et tredjelands omraade, naar

a) en saadan mulighed er fastsat i en international aftale

b) transporten gennem et saadant land sker i henhold til et og samme transportdokument, som er udfaerdiget inden for Faellesskabets toldomraade; i saa fald er virkningen af den naevnte procedure suspenderet paa tredjelandets omraade.

Artikel 94

1. Med forbehold af artikel 95 skal den hovedforpligtede stille sikkerhed for betaling af toldskyld eller andre afgifter, der eventuelt kan opkraeves for varen.

2. Undtagen i tilfaelde, der fastlaegges efter behov i henhold til udvalgsproceduren, skal der ikke stilles sikkerhed for:

a) soe- og lufttransport

b) varetransport paa Rhinen og Rhin-vandvejene

c) varetransport gennem roerledninger

d) forsendelser, der foretages af medlemsstaternes jernbaneselskaber.

3. I henhold til udvalgsproceduren fastlaegges de tilfaelde, hvor der ikke kraeves sikkerhedsstillelse ved varetransport paa andre end de i stk. 2, litra b), omhandlede vandveje.

Artikel 95

1. Enhver, som opfylder betingelserne i stk. 2, kan af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, med de i stk. 3 fastsatte begraensninger fritages for at stille sikkerhed for eksterne faellesskabsforsendelser, uanset afgangsmedlemsstaten og de medlemsstater, gennem hvis omraader forsendelsen foregaar.

2. Den i stk. 1 naevnte fritagelse for sikkerhedsstillelse gives kun til personer,

a) der er etableret i den medlemsstat, hvor fritagelsen gives

b) som ikke kun lejlighedsvis benytter proceduren for faellesskabsforsendelse

c) som er saaledes oekonomisk stillet, at de er i stand til at opfylde deres forpligtelser

d) som ikke har gjort sig skyldige i en alvorlig overtraedelse af told- og skattelovgivningen, og

e) som efter en naermere fastlagt model har afgivet erklaering om ved foerste skriftlige paakrav fra medlemsstaternes toldmyndigheder at ville betale de beloeb, der opkraeves i forbindelse med de faellesskabsforsendelser, de foretager.

3. Fritagelse for sikkerhedsstillelse efter stk. 1 og 2 gaelder ikke ved faellesskabsforsendelse af varer:

a) hvis samlede vaerdi overstiger et beloeb, der skal fastsaettes i henhold til udvalgsproceduren, eller

b) som frembyder en oeget risiko som foelge af stoerrelsen af den importafgift og de oevrige afgifter, disse varer er paalagt i en eller flere medlemsstater.

4. En person, der har opnaaet fritagelse for sikkerhedsstillelse, faar af de myndigheder, som har givet fritagelsen, udstedt en attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse i et eller flere eksemplarer.

Artikel 96

1. Den hovedforpligtede er brugeren af proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse. Han skal:

a) frembyde varerne til toldbehandling paa bestemmelsestoldstedet i intakt stand inden for den fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering

b) overholde bestemmelserne om faellesskabsforsendelse.

2. Uden at dette beroerer den hovedforpligtedes forpligtelser efter stk. 1 er den transportoer eller varemodtager, der accepterer varerne med kendskab til, at de er varer under faellesskabsforsendelse, ligeledes forpligtet til at frembyde dem i intakt stand for bestemmelsestoldstedet inden for den fastsatte frist under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering.

Artikel 97

1. De naermere regler for procedurens virksomheder og undtagelser fastlaegges efter udvalgsproceduren.

2. Forudsat at det sikres, at de faellesskabsforanstaltninger, som varerne er underlagt, anvendes,

a) har medlemsstaterne mulighed for ved bilaterale eller multilaterale aftaler i det indbyrdes forhold at indfoere forenklinger, som er i overensstemmelse med kriterier, der fastsaettes efter behov, og som anvendes for bestemte trafikarter eller bestemte virksomheder

b) har den enkelte medlemsstat mulighed for at indfoere forenklinger, som paa bestemte betingelser anvendes for varer, der ikke er beregnet til at skulle omsaettes paa en anden medlemsstats omraade.

C. Toldoplag

Artikel 98

1. Ved toldoplagsproceduren gives der mulighed for opbevaring paa toldoplag af:

a) ikke-faellesskabsvarer, uden at de paalaegges importafgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger

b) faellesskabsvarer, for hvilke det efter saerlige faellesskabsforskrifter er fastsat, at de som foelge af deres oplaeggelse paa toldoplag er omfattet af foranstaltninger, der i princippet er forbundet med varernes udfoersel.

2. Ved toldoplag forstaas ethvert omraade, der er godkendt af toldmyndighederne og underlagt deres kontrol, og hvor varer kan opbevares paa de fastsatte betingelser.

3. De tilfaelde, hvor de i stk. 1 omhandlede varer kan henfoeres under toldoplagsproceduren, uden at de opbevares paa et toldoplag, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 99

Et toldoplag kan vaere et offentligt oplag eller et privat oplag.

Ved

- »offentligt oplag« forstaas et toldoplag, hvor enhver person kan oplaegge varer

- »privat oplag« forstaas et toldoplag, der er forbeholdt oplagshaveren til oplaeggelse af varer.

Oplagshaveren er den person, der driver toldoplaget.

Oplaeggeren er den person, der forpligtes ved angivelsen om henfoersel af varer under toldoplagsproceduren, eller den, til hvem denne persons rettigheder og forpligtelser er blevet overdraget.

Artikel 100

1. For at maatte drive toldoplag kraeves der bevilling fra toldmyndighederne, medmindre det er toldmyndighederne selv, der driver oplaget.

2. En person, der oensker at drive et toldoplag, skal indgive en skriftlig ansoegning, som indeholder de noedvendige oplysninger for meddelelse af bevilling; navnlig skal det godtgoeres, at der eksisterer et oekonomisk behov for oplaeggelse. Bevillingen fastsaetter betingelserne for at drive toldoplaget.

3. Der meddeles kun bevilling til personer, som er etableret i Faellesskabet.

Artikel 101

Oplagshaveren er ansvarlig for

a) at sikre, at varerne under oplaeggelse paa toldoplag ikke unddrages toldtilsyn

b) at de forpligtelser, der foelger af opbevaring af varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, opfyldes, og

c) at de naermere betingelser, der er fastsat i bevillingen, overholdes.

Artikel 102

1. Uanset artikel 101 kan det i bevillingen, naar den vedroerer et offentligt oplag, fastsaettes, at det i artikel 101, litra a) og/eller b), omhandlede ansvar udelukkende paahviler oplaeggeren.

2. Oplaeggeren er til enhver tid ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser, der foelger af varernes henfoersel under toldoplagsproceduren.

Artikel 103

Med toldmyndighedernes samtykke kan en anden person indtraede i en oplagshavers rettigheder og forpligtelser.

Artikel 104

Med forbehold af artikel 88 kan toldmyndighederne forlange, at oplagshaveren stiller sikkerhed i forbindelse med det i artikel 101 omhandlede ansvar.

Artikel 105

Den person, der er udpeget af toldmyndighederne, skal i en af disse myndigheder godkendt form foere et lagerregnskab over alle de varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren. Et lagerregnskab er ikke noedvendigt, naar offentlige oplag forvaltes af toldmyndighederne.

Med forbehold af artikel 86 kan toldmyndighederne afstaa fra at kraeve lagerregnskab foert, naar de i artikel 101, litra a) og/eller b), omhandlede forpligtelser udelukkende paahviler oplaeggeren, og naar varernes oplagring sker paa grundlag af en skriftlig angivelse i forbindelse med den normale fremgangsmaade eller et administrativt dokument i henhold til artikel 76, stk. 1, litra b).

Artikel 106

1. Naar der bestaar et oekonomisk behov derfor, og toldtilsyn ikke hindres, kan toldmyndighederne tillade, at

a) andre faellesskabsvarer end de i artikel 98, stk. 1, litra b), omhandlede opbevares i toldoplaget

b) ikke-faellesskabsvarer i toldoplagets lokaler undergaar foraedling i henhold til proceduren for aktiv foraedling paa de for denne procedure fastsatte betingelser. De formaliteter, som kan undlades iagttaget i et toldoplag, fastlaegges efter udvalgsproceduren

c) ikke-faellesskabsvarer i toldoplagets lokaler undergaar forarbejdning i henhold til proceduren for forarbejdning under toldkontrol paa de for denne procedure fastsatte betingelser. De formaliteter, som kan undlades iagttaget i et toldoplag, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

2. I de i stk. 1 omhandlede tilfaelde er varerne ikke henfoert under toldoplagsproceduren.

3. Toldmyndighederne kan kraeve, at de i stk. 1 omhandlede varer bogfoeres i det i artikel 105 naevnte lagerregnskab.

Artikel 107

Varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, skal straks, naar de tilfoeres toldoplaget, bogfoeres i det i artikel 105 omhandlede lagerregnskab.

Artikel 108

1. Varer kan forblive under toldoplagsproceduren uden tidsbegraensning.

I undtagelsestilfaelde kan toldmyndighederne dog fastsaette en frist, inden hvis udloeb oplaeggeren skal angive varerne til en anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse.

2. For visse varer, der er omhandlet i artikel 98, stk. 1, litra b), og som henhoerer under den faelles landbrugspolitik, kan der fastsaettes saerlige frister efter udvalgsproceduren.

Artikel 109

1. Indfoerselsvarer kan underkastes de saedvanlige behandlinger, som tjener til at sikre deres bevarelse eller til at forbedre deres udseende eller handelskvalitet eller til at forberede deres distribution eller videresalg.

I det omfang, det er noedvendigt, for at de faelles markedsordninger kan fungere hensigtsmaessigt, kan der opstilles en liste over de tilfaelde, hvor saadanne behandlinger forbydes for varer, der henhoerer under den faelles landbrugspolitik.

2. De i artikel 98, stk. 1, litra b), omhandlede faellesskabsvarer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, og som henhoerer under den faelles landbrugspolitik, maa kun underkastes de behandlinger, der udtrykkelig er foreskrevet for disse varer.

3. Til de i stk. 1, foerste afsnit, og stk. 2 omhandlede behandlinger kraeves der forhaandstilladelse fra toldmyndighederne, der fastsaetter, paa hvilke betingelser de kan finde sted.

4. Listerne over de i stk. 1 og 2 omhandlede behandlinger udfaerdiges efter udvalgsproceduren.

Artikel 110

Naar omstaendighederne berettiger dertil, kan varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, midlertidigt frafoeres toldoplaget. Der skal indhentes forhaandstilladelse hertil hos toldmyndighederne, som fastsaetter, paa hvilke betingelser, frafoerslen kan finde sted.

Under varernes ophold uden for toldoplaget kan de underkastes de i artikel 109 omhandlede behandlinger paa samme betingelser som der anfoert.

Artikel 111

Toldmyndighederne kan tillade, at varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, overfoeres fra et toldoplag til et andet.

Artikel 112

1. Opstaar der toldskyld for en indfoerselsvare, og ansaettes toldvaerdien af denne vare paa grundlag af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, og som omfatter omkostningerne ved oplagring og bevarelse af varerne under disses opbevaring paa toldoplaget, medregnes disse omkostninger ikke i toldvaerdien, naar de er anfoert saerskilt i forhold til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varen.

2. Er den paagaeldende vare blevet underkastet de saedvanlige behandlinger, der er omhandlet i artikel 109, er beskaffenheden, toldvaerdien og maengden, som skal laegges til grund ved beregning af importafgiftsbeloebet, efter anmodning fra klarereren, de samme som dem, der, for saa vidt angaar denne vare, skulle have vaeret lagt til grund paa det i artikel 214 naevnte tidspunkt, hvis varen ikke var blevet underkastet disse behandlinger. Der kan dog fastsaettes undtagelser fra denne bestemmelse efter udvalgsproceduren.

3. Hvis indfoerselsvaren i overensstemmelse med artikel 76 overgaar til fri omsaetning uden frembydelse for toldvaesenet og inden indgivelse af angivelsen herfor, og hvis de beskatningselementer, der vedroerer varen, er blevet konstateret eller godkendt ved varens henfoersel under toldoplagsproceduren, anses disse elementer for at vaere de beskatningselementer, der skal regnes med i henhold til artikel 214, uden at dette i oevrigt udelukker en efterfoelgende kontrol som omhandlet i artikel 78.

Artikel 113

Faellesskabsvarer henhoerende under den faelles landbrugspolitik, som er henfoert under toldoplagsproceduren, og som er omhandlet i artikel 98, stk. 1, litra b), skal udfoeres eller angives til en anden bestemmelse eller anvendelse, der er fastsat i de i samme artikel naevnte saerlige forskrifter.

D. Aktiv foraedling

I. Generelt

Artikel 114

1. Med forbehold af artikel 115 giver proceduren for aktiv foraedling mulighed for inden for Faellesskabets toldomraade at lade foelgende varer underkaste en eller flere foraedlingsprocesser:

a) ikke-faellesskabsvarer, som er bestemt til at genudfoeres fra Faellesskabets toldomraade som foraedlingsprodukter, uden at de paalaegges importafgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger

b) varer, som er i fri omsaetning, og for hvilke der indroemmes godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifterne, hvis varerne udfoeres fra Faellesskabets toldomraade som foraedlingsprodukter.

2. Der forstaas ved:

a) »suspensionsordningen«: proceduren for aktiv foraedling i den i stk. 1, litra a), omhandlede form

b) »tilbagebetalingsordningen«: proceduren for aktiv foraedling i den i stk. 1, litra b), omhandlede form

c) »foraedlingsprocesser«:

- bearbejdning af varer, herunder montage og samling samt tilpasning til andre varer

- forarbejdning af varer

- reparation af varer, herunder istandsaettelse og justering, samt

- anvendelse af visse varer, hvis art fastlaegges efter udvalgsproceduren, og som ikke indgaar i foraedlingsprodukterne, men som muliggoer eller letter fremstillingen af foraedlingsprodukterne, selv om de ved deres anvendelse forbruges helt eller delvis

d) »foraedlingsprodukter«: alle produkter, der fremkommer ved foraedlingsprocesser

e) »aekvivalente varer«: faellesskabsvarer, som anvendes til fremstilling af foraedlingsprodukter i stedet for indfoerselsvarer

f) »udbyttesats«: den maengde eller den procentdel foraedlingsprodukter, der opnaas ved foraedling af en bestemt maengde indfoerselsvarer.

Artikel 115

1. Naar de i stk. 2 omhandlede betingelser er opfyldt, og med forbehold af stk. 4, tillader toldmyndighederne, at

a) foraedlingsprodukter fremstilles af aekvivalente varer

b) foraedlingsprodukter, som er fremstillet af aekvivalente varer, udfoeres fra Faellesskabet forud for indfoerslen af indfoerselsvarerne.

2. AEkvivalente varer skal vaere af samme kvalitet og have samme egenskaber som indfoerselsvarerne. I saerlige tilfaelde, der fastlaegges efter udvalgsproceduren, kan de aekvivalente varer dog befinde sig paa et mere fremskredet stadium i fremstillingsprocessen end indfoerselsvarerne.

3. Ved anvendelse af stk. 1 faar indfoerselsvarer samme toldmaessige stilling som aekvivalente varer og sidstnaevnte samme toldmaessige stilling som indfoerselsvarer.

4. Foranstaltninger med henblik paa at forbyde eller begraense anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 kan traeffes efter udvalgsproceduren.

5. Naar stk. 1, litra b), anvendes, og foraedlingsprodukterne ville blive paalagt eksportafgifter, hvis de ikke blev udfoert eller genudfoert i forbindelse med en aktiv foraedling, skal bevillingshaveren stille sikkerhed for, at disse afgifter betales i tilfaelde af, at indfoerselsvarerne ikke indfoeres inden for den fastsatte frist.

II. Meddelelse af bevilling

Artikel 116

Bevilling til aktiv foraedling meddeles efter ansoegning fra den person, som udfoerer eller lader udfoere foraedlingsprocesser.

Artikel 117

Bevilling meddeles kun:

a) til personer, som er etableret i Faellesskabet. Naar der er tale om indfoersel uden erhvervsmaessig karakter, kan bevilling dog meddeles til personer, der er etableret uden for Faellesskabet

b) naar indfoerselsvarerne kan identificeres i foraedlingsprodukterne, eller naar det i de i artikel 115 omhandlede tilfaelde kan kontrolleres, at de for aekvivalente varer fastsatte betingelser er opfyldt, uden at dette udelukker anvendelsen af de i artikel 114, stk. 2, litra c), sidste led, omhandlede varer

c) naar proceduren for aktiv foraedling kan bidrage til at tilvejebringe de bedste vilkaar for udfoerslen eller genudfoerslen af foraedlingsprodukterne, uden at faellesskabsproducenternes vaesentlige interesser herved beroeres (oekonomiske forudsaetninger).

III. Procedurens virkemaade

Artikel 118

1. Toldmyndighederne fastsaetter den frist, inden for hvilken foraedlingsprodukterne skal vaere udfoert eller genudfoert eller angivet til en anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse. Fristen fastsaettes under hensyn til det tidsrum, der er noedvendig til gennemfoerelsen af den aktive foraedling samt til afsaetning af foraedlingsprodukterne.

2. Fristen loeber fra den dato, paa hvilken de paagaeldende ikke-faellesskabsvarer henfoeres under proceduren for aktiv foraedling. Toldmyndighederne kan forlaenge den, hvis bevillingshaveren fremsaetter behoerigt begrundet anmodning herom.

Af forenklingshensyn kan det besluttes, at frister, som begynder i loebet af en kalendermaaned eller et kvartal, alt efter tilfaelde, skal udloebe ved udgangen af en senere kalendermaaned eller et senere kvartal.

3. Ved anvendelse af artikel 115, stk. 1, litra b), fastsaetter toldmyndighederne den frist, inden hvis udloeb ikke-faellesskabsvarer skal vaere angivet til henfoersel under proceduren. Denne frist loeber fra datoen for antagelsen af angivelsen om udfoersel af de foraedlingsprodukter, der er fremstillet af de dertil svarende aekvivalente varer.

4. Der kan efter udvalgsproceduren fastsaettes saerlige frister for visse foraedlingsprocesser og for visse indfoerselsvarer.

Artikel 119

1. Toldmyndighederne fastsaetter udbyttesatsen for processen eller eventuelt maaden for fastsaettelsen af naevnte sats. Udbyttesatsen fastsaettes paa grundlag af de faktiske omstaendigheder, hvorunder foraedlingsprocessen foretages eller skal foretages.

2. Naar omstaendighederne berettiger dertil, navnlig i tilfaelde af foraedlingsprocesser, der traditionelt udfoeres under veldefinerede tekniske betingelser, og hvorved varer med i alt vaesentligt ensartede egenskaber foraedles til produkter af ensartet kvalitet, kan der efter udvalgsproceduren fastsaettes faste udbyttesatser paa grundlag af forud konstaterede faktiske oplysninger.

Artikel 120

Efter udvalgsproceduren kan det fastsaettes, i hvilke tilfaelde og paa hvilke vilkaar varer i uforandret stand eller foraedlingsprodukter, for hvilke der er givet tilladelse til overgang til fri omsaetning, anses som overgaaet til fri omsaetning.

Artikel 121

1. Naar der opstaar toldskyld, fastsaettes denne paa grundlag af de beskatningselementer, der gaelder for indfoerselsvarerne paa tidspunktet for antagelse af angivelsen om de paagaeldende varers henfoersel under proceduren for aktiv foraedling, jf. dog artikel 122.

2. Saafremt indfoerselsvarerne paa det i stk. 1 anfoerte tidspunkt opfyldte betingelserne for at faa praeferencetoldbehandling som led i toldkontingenter eller toldlofter, kan saadanne varer gives den praeferencetoldbehandling, som paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsaetning maatte gaelde for tilsvarende varer.

Artikel 122

Uanset artikel 121

a) paalaegges foraedlingsprodukter de for dem gaeldende importafgifter, naar de paagaeldende produkter:

- overgaar til fri omsaetning og er opfoert paa den liste, der er fastlagt efter udvalgsproceduren, og for saa vidt de forholdsmaessigt svarer til den udfoerte del af de foraedlingsprodukter, der ikke er opfoert paa listen. Bevillingshaveren kan dog anmode om, at disse produkter paalaegges afgifter paa de i artikel 121 fastsatte betingelser

- er paalagt afgifter, der er fastsat som led i den faelles landbrugspolitik, og der er fastsat bestemmelser herom efter udvalgsproceduren

b) paalaegges foraedlingsprodukter, der har vaeret henfoert under en suspensionsprocedure eller har vaeret anbragt i frizone eller frilager, de importafgifter, der fastsaettes i henhold til de gaeldende regler for den paagaeldende toldprocedure eller for frizoner og frilagre.

Imidlertid

- kan der anmodes om afgiftsfastsaettelse i henhold til artikel 121

- skal importafgiftsbeloebet vaere mindst lige saa stort som det beloeb, der beregnes i henhold til artikel 121, naar foraedlingsprodukterne er angivet til en af de ovennaevnte toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, bortset fra forarbejdning under toldkontrol

c) kan de afgiftsregler, der er fastsat som led i proceduren for forarbejdning under toldkontrol, anvendes, hvis indfoerselsvarerne havde kunnet henfoeres under denne procedure

d) omfattes foraedlingsprodukter, der er bestemt til saerlige anvendelsesformaal, af toldlempelser, saafremt saadanne lempelser gaelder for tilsvarende indfoerte varer

e) fritages foraedlingsprodukter for importafgifter, saafremt tilsvarende indfoerte varer er fritaget i overensstemmelse med artikel 184.

IV. Foraedlingsprocesser, som foretages uden for Faellesskabets toldomraade

Artikel 123

1. Samtlige foraedlingsprodukter og varer i uforandret stand, eller en del heraf, kan udfoeres midlertidigt med henblik paa supplerende foraedlingsprocesser uden for Faellesskabets toldomraade, naar toldmyndighederne meddeler bevillinger hertil paa de betingelser, der er fastsat i bestemmelserne vedroerende passiv foraedling.

2. Naar der for de genindfoerte produkter opstaar toldskyld, opkraeves:

a) paa de i stk. 1 omhandlede foraedlingsprodukter og varer i uforandret stand importafgifter, der beregnes i henhold til artikel 121 og 122, og

b) paa de produkter, der genindfoeres efter foraedling uden for Faellesskabets toldomraade, importafgifter, der beregnes i henhold til bestemmelserne vedroerende passiv foraedling paa samme vilkaar, som hvis de produkter, der er udfoert under sidstnaevnte procedure, var overgaaet til fri omsaetning, inden denne udfoersel fandt sted.

V. Saerlige bestemmelser for tilbagebetalingsordningen

Artikel 124

1. Tilbagebetalingsordningen kan finde anvendelse paa alle varer, bortset fra varer, der paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsaetning

- er underlagt kvantitative importrestriktioner

- vil kunne blive omfattet af praeferencetoldforanstaltninger eller autonome suspensionsforanstaltninger som omhandlet i artikel 20, stk. 3, litra d), e) og f), i form af kontingenter

- er paalagt landbrugsafgifter eller andre afgifter ved indfoersel, der fastsaettes som led i den faelles landbrugspolitik eller i de saerordninger, der anvendes paa visse varer, som frembringes ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

2. I oevrigt kan tilbagebetalingsordningen kun finde anvendelse, hvis der paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsaetning af indfoerselsvarerne ikke er fastsat nogen eksportrestitution for foraedlingsprodukterne.

3. Der kan kun gives tilladelse til at anvende tilbagebetalingsordningen, saafremt der paa tidspunktet for antagelsen af udfoerselsangivelsen for foraedlingsprodukterne

- ikke er paalagt indfoerselsvarerne nogen af de i stk. 1, tredje led, naevnte afgifter

- ikke er fastsat nogen eksportrestitution for foraedlingsprodukterne.

Artikel 125

1. Angivelsen til overgang til fri omsaetning skal indeholde en angivelse af, at der er gjort brug af tilbagebetalingsordningen, samt en henvisning til bevillingen.

2. Paa toldmyndighedernes begaering skal naevnte bevilling vedlaegges angivelsen til overgang til fri omsaetning.

Artikel 126

Artikel 115, stk. 1, litra b), og stk. 3 og 5, artikel 118, stk. 3, artikel 120 og 121, artikel 122, litra a), andet led, og litra c), samt artikel 129 finder ikke anvendelse i forbindelse med tilbagebetalingsordningen.

Artikel 127

Midlertidig udfoersel af foraedlingsprodukter i henhold til artikel 123, stk. 1, anses ikke som udfoersel som omhandlet i artikel 128, medmindre disse produkter ikke genindfoeres i Faellesskabet inden for de fastsatte frister.

Artikel 128

1. Bevillingshaveren kan anmode om godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter, for saa vidt han over for toldmyndighederne paa tilfredsstillende maade kan godtgoere, at foraedlingsprodukter, der er fremstillet paa grundlag af indfoerselsvarer, som er overgaaet til fri omsaetning under tilbagebetalingsordningen,

- er blevet udfoert

- med henblik paa senere udfoersel eller genudfoersel er blevet henfoert under proceduren for forsendelse, toldoplagsproceduren, proceduren for midlertidig indfoersel, proceduren for aktiv foraedling - suspensionsordningen - eller anbragt i frizone eller frilager

og at alle betingelser for anvendelse af proceduren i oevrigt er overholdt.

2. Med henblik paa angivelse til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse som omhandlet i stk. 1, andet led, anses foraedlingsprodukterne for at have status som ikke-faellesskabsvarer.

3. Fristen for indgivelse af anmodning om godtgoerelse fastsaettes efter udvalgsproceduren.

4. Foraedlingsprodukter, der er henfoert under en toldprocedure eller anbragt i frizone eller frilager efter bestemmelserne i stk. 1, kan kun overgaa til fri omsaetning efter tilladelse, som toldmyndighederne giver, naar omstaendighederne berettiger dertil.

I saadanne tilfaelde anses det importafgiftsbeloeb, der er indroemmet godtgoerelse af eller fritagelse for, med forbehold af artikel 122, litra b), for at udgoere toldskyldsbeloebet.

5. Ved fastlaeggelsen af det importafgiftbeloeb, der skal godtgoeres eller indroemmes fritagelse for, finder artikel 122, litra a), foerste led, tilsvarende anvendelse.

IV. Andre bestemmelser

Artikel 129

Ved anvendelse af suspensionsordningen finder proceduren for aktiv foraedling ligeledes anvendelse, for at foraedlingsprodukterne kan blive fritaget for saadanne eksportafgifter, som ville paahvile tilsvarende varer fremstillet paa grundlag af faellesskabsvarer i stedet for indfoerselsvarer.

E. Forarbejdning under toldkontrol

Artikel 130

Proceduren for forarbejdning under toldkontrol giver mulighed for paa Faellesskabets toldomraade at lade ikke-faellesskabsvarer underkaste behandlinger, hvorved deres beskaffenhed eller tilstand aendres, uden at de paalaegges importafgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger og derefter lade de produkter, der fremkommer ved disse behandlinger overgaa til fri omsaetning mod betaling af de importafgifter, der gaelder for dem. Disse produkter benaevnes forarbejdningsprodukter.

Artikel 131

Listen over de tilfaelde, hvor proceduren for forarbejdning under toldkontrol maa benyttes, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 132

Der meddeles bevilling til forarbejdning under toldkontrol efter ansoegning fra den person, der udfoerer forarbejdningen, eller som lader den udfoere.

Artikel 133

Bevilling meddeles kun

a) til personer, der er etableret i Faellesskabet

b) hvis det er muligt at identificere indfoerselsvarerne i forarbejdningsprodukterne

c) hvis varerne efter forarbejdning ikke laengere med oekonomisk fordel kan foeres tilbage til den beskaffenhed eller tilstand, de havde, da de blev henfoert under proceduren

d) hvis anvendelse af proceduren ikke kan medfoere fordrejning af virkningerne af reglerne om oprindelse og af de kvantitative restriktioner for indfoerte varer

e) i tilfaelde, hvor de noedvendige betingelser for, at proceduren kan bidrage til oprettelse eller opretholdelse af vareforarbejdningsvirksomhed i Faellesskabet, er opfyldt, uden at vaesentlige interesser hos Faellesskabets producenter af lignende varer beroeres (oekonomiske forudsaetninger).

Artikel 134

Artikel 118, stk. 1, 2 og 4, samt artikel 119 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 135

Opstaar der toldskyld for varer i uforandret stand eller produkter, der befinder sig paa et mellemstadium i forarbejdningen i forhold til den, der er fastsat i bevillingen, fastsaettes denne toldskyld paa grundlag af de beskatningselementer, der gaelder for indfoerselsvarerne paa tidspunktet for antagelse af angivelsen om de paagaeldende varers henfoersel under proceduren for forarbejdning under toldkontrol.

Artikel 136

1. Hvis de paagaeldende indfoerselsvarer paa tidspunktet for henfoerslen under proceduren for forarbejdning under toldkontrol opfyldte betingelserne for, at der kunne indroemmes praeferencetoldbehandling, og den samme praeferencetoldbehandling gaelder for tilsvarende varer som forarbejdningsprodukter overgaaet til fri omsaetning, beregnes importafgifterne for forarbejdningsprodukterne paa grundlag af den sats, der gaelder i forbindelse med den naevnte toldbehandling.

2. Hvis den praeferencetoldbehandling, der er omhandlet i stk. 1, er fastsat for indfoerselsvarerne som led i toldkontingenter eller toldlofter, gaelder den sats, der er naevnt i stk. 1 for forarbejdningsprodukterne, ligeledes paa den betingelse, at naevnte praeferencetoldbehandling gaelder for indfoerselsvarerne paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsaetning. I dette tilfaelde afskrives maengden af de indfoerselsvarer, der faktisk er medgaaet til fremstillingen af de forarbejdningsprodukter, som er overgaaet til fri omsaetning, paa de toldkontingenter eller toldlofter, der gaelder paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsaetning, men der foretages ikke afskrivning paa de toldkontingenter eller -lofter, som er aabnet for tilsvarende produkter som forarbejdningsprodukter.

F. Midlertidig indfoersel

Artikel 137

Proceduren for midlertidig indfoersel giver mulighed for, at ikke-faellesskabsvarer kan anvendes i Faellesskabets toldomraade med fuldstaendig eller delvis fritagelse for importafgifter, og uden at vaere undergivet handelspolitiske foranstaltninger, naar de er bestemt til at blive genudfoert i uforandret stand, bortset fra varernes normale vaerdiforringelse som foelge af brug.

Artikel 138

Bevilling til midlertidig indfoersel meddeles efter anmodning fra den person, der anvender eller lader varerne anvende.

Artikel 139

Toldmyndighederne naegter henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel, naar det er umuligt at sikre identifikation af indfoerselsvarerne.

Toldmyndighederne kan dog tillade, at proceduren for midlertidig indfoersel anvendes uden identifikation af varerne, naar det skoennes, at varerne eller de paataenkte transaktioner ikke ville kunne give anledning til misbrug af proceduren, selv om der ikke traeffes identifikationsforanstaltninger.

Artikel 140

1. Toldmyndighederne fastsaetter en frist for, hvornaar indfoerselsvarerne senest skal vaere genudfoert eller angivet til anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse. Fristen skal vaere saa lang, at formaalet med den bevilgede anvendelse kan opfyldes.

2. Med forbehold af de saerlige perioder, der er fastsat efter artikel 141, er det tidsrum, hvor varer kan forblive henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, 24 maaneder. Toldmyndighederne kan dog med den paagaeldendes samtykke fastsaette kortere tidsrum.

3. Naar saerlige omstaendigheder berettiger dertil, kan toldmyndighederne efter anmodning fra den paagaeldende, inden for rimelige graenser forlaenge de i stk. 1 og 2 omhandlede tidsrum for at muliggoere den bevilgede anvendelse.

Artikel 141

De tilfaelde, hvor proceduren for midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse for importafgifter kan benyttes, samt de saerlige betingelser herfor, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 142

1. Proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter kan bevilges for varer, som forbliver en uden for Faellesskabets toldomraade etableret fysisk eller juridisk persons ejendom, og som ikke er naevnt i de bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 141, eller som, selv om de er naevnt, ikke opfylder de deri fastsatte betingelser for adgang til midlertidig indfoersel med fuldstaendig fritagelse.

2. Listen over de varer, der skal vaere udelukket fra proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 143

1. Stoerrelsen af de importafgifter, der paalaegges varer henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter, fastsaettes til 3 % pr. maaned eller pr. del af maaned, i hvilken varerne har vaeret henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for det afgiftsbeloeb, der skulle have vaeret opkraevet for de paagaeldende varer, hvis de var overgaaet til fri omsaetning paa det tidspunkt, hvor de blev henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel.

2. De importafgifter, der skal opkraeves, maa ikke vaere hoejere end dem, der ville vaere blevet opkraevet, hvis de paagaeldende varer var overgaaet til fri omsaetning paa det tidspunkt, hvor de blev henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel, uden hensyntagen til eventuelt gaeldende renter.

3. Overdragelse af rettigheder og pligter, der foelger af proceduren for midlertidig indfoersel i overensstemmelse med artikel 90, medfoerer ikke, at den samme fritagelsesordning skal gaelde for hver af de anvendelsesperioder, der kommer i betragtning.

4. Hvis en overdragelse som omhandlet i stk. 3 finder sted for de to brugere af proceduren i loebet af en og samme maaned under ordningen med delvis fritagelse, er det den foregaaende bruger, der skal betale importafgiftsbeloebet for hele den paagaeldende maaned.

Artikel 144

1. Opstaar der toldskyld for indfoerselsvarer, fastsaettes denne toldskyld paa grundlag af de beskatningselementer, der gaelder for disse varer paa tidspunktet for antagelsen af angivelsen om deres henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel. I de tilfaelde, hvor artikel 141 foreskriver det, fastsaettes toldskylden imidlertid paa grundlag af de beskatningselementer, der gaelder for de paagaeldende varer paa det i artikel 214 naevnte tidspunkt.

2. Hvis der opstaar toldskyld for varer, som er henfoert under proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter af en anden grund end varernes henfoersel under proceduren, er beloebet af denne toldskyld lig med forskellen mellem det afgiftsbeloeb, der er beregnet i henhold til stk. 1, og det beloeb, der skyldes i henhold til artikel 143.

G. Passiv foraedling

I. Generelt

Artikel 145

1. Proceduren for passiv foraedling giver med forbehold af de saerlige bestemmelser, som gaelder for fremgangsmaaden med standardombytning, der er fastsat i artikel 154 til 159, samt artikel 123, mulighed for midlertidigt at udfoere faellesskabsvarer fra Faellesskabets toldomraade med henblik paa at lade dem undergaa foraedlingsprocesser og derefter lade de produkter, der fremkommer ved disse processer, overgaa til fri omsaetning med fuldstaendig eller delvis fritagelse for importafgifter.

2. Midlertidig udfoersel af faellesskabsvarer indebaerer anvendelsen af eksportafgifter, handelspolitiske foranstaltninger og de oevrige formaliteter, som er fastsat for udfoersel fra Faellesskabets toldomraade af en faellesskabsvare.

3. Der forstaas ved:

a) »midlertidigt udfoerte varer«: varer, der henfoeres under proceduren for passiv foraedling

b) »foraedlingsprocesser«: de processer, der er omhandlet i artikel 114, stk. 2, litra c), foerste, andet og tredje led

c) »foraedlingsprodukter«: alle de produkter, der fremkommer ved foraedlingsprocesserne

d) »udbyttesats«: den maengde eller den procentdel foraedlingsprodukter, der opnaas ved foraedling af en bestemt maengde indfoerselsvarer.

Artikel 146

1. Under proceduren for passiv foraedling kan ikke henfoeres faellesskabsvarer,

- for hvilke der ved udfoersel indroemmes godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter

- der forud for deres udfoersel var overgaaet til fri omsaetning med fuldstaendig fritagelse for importafgifter paa grund af deres anvendelse til saerlige formaal, saa laenge de betingelser, der er fastsat for indroemmelse af den naevnte fritagelse, fortsat er gaeldende

- ved hvis udfoersel der ydes restitutioner, eller for hvilke der indroemmes en anden finansiel fordel end restitutioner som led i den faelles landbrugspolitik paa grund af disse varers udfoersel.

2. Undtagelser fra stk. 1, andet led, kan dog fastsaettes efter udvalgsproceduren.

II. Meddelelse af bevilling

Artikel 147

1. Bevilling til passiv foraedling meddeles efter ansoegning fra den person, der lader foraedlingsprocesserne udfoere.

2. Uanset stk. 1 kan en anden person gives adgang til at benytte proceduren for passiv foraedling for varer med faellesskabsoprindelse som defineret i afsnit II, kapitel 2, afdeling 1, naar foraedlingsprocessen bestaar i indarbejdelse af disse varer i varer, der er fremstillet uden for Faellesskabet og indfoert som foraedlingsprodukter, hvis anvendelse af proceduren kan bidrage til at fremme salg til eksport af saadanne varer, uden at de beroerer vaesentlige interesser hos faellesskabsproducenter af tilsvarende eller lignende varer som de indfoerte foraedlingsprodukter.

De tilfaelde, hvor foerste afsnit kan bringes i anvendelse og de naermere bestemmelser herfor, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 148

Bevilling meddeles kun:

a) til personer, der er etableret i Faellesskabet

b) naar det kan godtgoeres, at foraedlingsprodukterne vil blive fremstillet paa grundlag af de midlertidigt udfoerte varer.

De tilfaelde, hvor undtagelser fra dette litra kan anvendes, og de betingelser, hvorpaa disse undtagelser finder anvendelse, fastsaettes efter udvalgsproceduren

c) for saa vidt anvendelse af proceduren for passiv foraedling ikke i alvorlig grad vil kunne skade vaesentlige interesser hos forarbejdningsvirksomhederne i Faellesskabet (oekonomiske forudsaetninger).

III. Procedurens virkemaade

Artikel 149

1. Toldmyndighederne fastsaetter den frist, inden for hvilken foraedlingsprodukterne skal vaere genindfoert i Faellesskabets toldomraade. De kan forlaenge denne frist, hvis bevillingshaveren fremsaetter behoerigt begrundet anmodning herom.

2. Toldmyndighederne fastsaetter udbyttesatsen for processen eller i givet fald maaden for fastsaettelsen af denne sats.

Artikel 150

1. Fuldstaendig eller delvis fritagelse for importafgifter, som fastsat i artikel 151, stk. 1, indroemmes kun, for saa vidt som foraedlingsprodukterne angives til overgang til fri omsaetning

a) i bevillingshaverens navn eller for hans regning

b) i enhver anden persons navn eller for denne persons regning, saafremt han er etableret i Faellesskabet, og saafremt han har opnaaet bevillingshaverens samtykke, og betingelserne for bevillingen er opfyldt.

2. Fuldstaendig eller delvis fritagelse for importafgifter, jf. artikel 151, stk. 1, indroemmes ikke, naar en af betingelserne eller forpligtelserne i forbindelse med proceduren for passiv foraedling ikke er opfyldt, medmindre det godtgoeres, at tilsidesaettelserne ikke har haft reel betydning for denne procedures virkemaade.

Artikel 151

1. Den i artikel 145 omhandlede fuldstaendige eller delvise fritagelse for importafgifter bestaar i, at beloebet for de importafgifter, der paahviler foraedlingsprodukter, som overgaar til fri omsaetning, fradrages beloebet for de importafgifter, der paa samme dato ville gaelde for de midlertidigt udfoerte varer, hvis disse varer var blevet indfoert i Faellesskabets toldomraade fra det land, hvor de har vaeret genstand for foraedlingsprocessen eller den sidste foraedlingsproces.

2. Det beloeb, der skal fradrages i henhold til stk. 1, beregnes efter maengden og beskaffenheden af de paagaeldende varer paa datoen for antagelsen af angivelsen om deres henfoersel under proceduren for passiv foraedling og paa grundlag af de andre beskatningselementer, der gaelder for dem paa datoen for antagelsen af angivelsen om foraedlingsprodukternes overgang til fri omsaetning.

Vaerdien af de midlertidigt udfoerte varer er den vaerdi, der for disse varer laegges til grund ved fastsaettelsen af foraedlingsprodukternes toldvaerdi i henhold til artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i), eller, hvis vaerdien ikke kan fastsaettes paa denne maade, forskellen mellem foraedlingsprodukternes toldvaerdi og foraedlingsomkostningerne fastsat paa rimelig vis.

Dog gaelder foelgende:

- visse afgifter, der fastlaegges efter udvalgsproceduren, tages ikke i betragtning ved beregning af fradragsbeloebet

- hvis de midlertidigt udfoerte varer forud for deres henfoersel under proceduren for passiv foraedling var overgaaet til fri omsaetning til en nedsat sats paa grund af deres anvendelse til saerlige formaal, og saa laenge de betingelser, der er fastsat for indroemmelse af den nedsatte sats, fortsat er gaeldende, er det beloeb, der skal fradrages, lig med de importafgifter, der faktisk blev opkraevet ved denne overgang til fri omsaetning.

3. Hvis der for de midlertidigt udfoerte varer ved deres overgang til fri omsaetning kunne anvendes en nedsat sats eller nulsats paa grund af varernes saerlige anvendelsesformaal, tages denne sats i betragtning, hvis varerne i det land, hvor foraedlingsprocessen eller den sidste foraedlingsproces fandt sted, har vaeret genstand for samme processer som de, der svarer til et saadant anvendelsesformaal.

4. Hvis foraedlingsprodukterne er omfattet af en praeferencetoldforanstaltning i henhold til artikel 20, stk. 3, litra d) eller e), og hvis denne foranstaltning gaelder for varer henhoerende under samme position som de midlertidigt udfoerte varer, er satsen for de importafgifter, der skal tages i betragtning ved beregning af fradragsbeloebet i henhold til stk. 1, den sats, som ville blive anvendt, hvis de midlertidigt udfoerte varer opfyldte betingelserne for indroemmelse af denne praeferenceforanstaltning.

5. Denne artikel er ikke til hinder for anvendelse af bestemmelser, der er eller maatte blive fastsat som led i samhandelen mellem Faellesskabet og tredjelande, og som foreskriver fritagelse for importafgifter for visse foraedlingsprodukter.

Artikel 152

1. Hvis formaalet med foraedlingen er reparation af de midlertidigt udfoerte varer, er de ved overgang til fri omsaetning fuldstaendig fritaget for importafgifter, hvis det paa tilfredsstillende maade for toldmyndighederne kan godtgoeres, at reparationen er foretaget vederlagsfrit paa grund af en garantiforpligtelse i henhold til kontrakt, i henhold til lovgivningen eller som foelge af en fabrikationsfejl.

2. Bestemmelserne i stk. 1 gaelder ikke, naar der har vaeret taget hensyn til fejlen paa det tidspunkt, hvor de paagaeldende varer foerste gang overgik til fri omsaetning.

Artikel 153

Hvis formaalet med foraedlingen er reparation af de midlertidigt udfoerte varer, og denne reparation foretages mod vederlag, bestaar den i artikel 145 fastsatte delvise fritagelse for importafgifter i, at det gaeldende afgiftsbeloeb fastsaettes paa grundlag af beskatningselementerne for foraedlingsprodukterne paa datoen for antagelsen af angivelsen om disse produkters overgang til fri omsaetning, og at toldvaerdien ansaettes til et beloeb svarende til reparationsomkostningerne, hvis disse omkostninger udgoer bevillingshaverens eneste udgift og ikke er paavirket af et afhaengighedsforhold mellem bevillingshaveren og forarbejderen.

IV. Passiv foraedling med anvendelse af fremgangsmaaden med standardombytning

Artikel 154

1. Paa de under naervaerende nr. IV fastsatte betingelser, der finder anvendelse som supplement til de forudgaaende bestemmelser, giver fremgangsmaaden med standardombytning mulighed for at lade en indfoert vare, i det foelgende benaevnt ombytningsvare, traede i stedet for et foraedlingsprodukt.

2. Toldmyndighederne tillader anvendelse af fremgangsmaaden med standardombytning, hvis foraedlingsprocessen bestaar i en reparation af faellesskabsvarer, bortset fra varer, der henhoerer under den faelles landbrugspolitik eller under de saerordninger, der anvendes paa visse varer, som frembringes ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

3. Med forbehold af artikel 159 finder de bestemmelser, der gaelder for foraedlingsprodukter, ligeledes anvendelse paa ombytningsvarer.

4. Toldmyndighederne tillader paa betingelser, som de fastsaetter, at ombytningsvarer indfoeres forud for udfoerslen af de til midlertidig udfoersel bestemte varer (forudgaaende indfoersel).

Ved forudgaaende indfoersel af en ombytningsvare stilles der en sikkerhed, som daekker importafgiftsbeloebet.

Artikel 155

1. Ombytningsvarerne skal henhoere under samme toldposition, vaere af samme handelsmaessige kvalitet og have samme tekniske egenskaber som de midlertidigt udfoerte varer, hvis disse varer havde undergaaet den paagaeldende reparation.

2. Har de midlertidigt udfoerte varer vaeret brugt foer udfoerslen, skal ombytningsvarerne ligeledes have vaeret brugt og maa ikke vaere nye.

Toldmyndighederne kan dog fravige denne regel, hvis ombytningsvaren er leveret vederlagsfrit paa grund af en garantiforpligtelse i henhold til kontrakt, i henhold til lovgivningen eller som foelge af en fabrikationsfejl.

Artikel 156

Standardombytning er kun tilladt, naar det er muligt at kontrollere, om de i artikel 155 anfoerte betingelser er opfyldt.

Artikel 157

1. I tilfaelde af forudgaaende indfoersel skal den midlertidige udfoersel af varerne finde sted inden for en frist paa to maaneder regnet fra den dato, paa hvilken toldmyndighederne antog angivelsen om ombytningsvarernes overgang til fri omsaetning.

2. Naar saerlige omstaendigheder berettiger dertil, kan toldmyndighederne paa anmodning af den paagaeldende forlaenge den i stk. 1 omhandlede periode inden for rimelige graenser.

Artikel 158

I tilfaelde af forudgaaende indfoersel, og naar artikel 151 finder anvendelse, fastsaettes fradragsbeloebet ud fra de beskatningselementer, der var gaeldende for de midlertidigt udfoerte varer paa den dato, paa hvilken angivelsen om varernes henfoersel under proceduren blev antaget.

Artikel 159

Artikel 147, stk. 2, og artikel 148, litra b), finder ikke anvendelse i forbindelse med standardombytning.

V. Andre bestemmelser

Artikel 160

De fremgangsmaader, der er fastsat i forbindelse med passiv foraedling, kan ligeledes anvendes ved gennemfoerelsen af ikke-toldmaessige foranstaltninger i henhold til den faelles handelspolitik.

Afdeling 4

Udfoersel

Artikel 161

1. Proceduren for udfoersel giver mulighed for, at en faellesskabsvare foeres ud af Faellesskabets toldomraade.

Udfoersel indebaerer anvendelse af de formaliteter, der er fastsat med henblik paa den paagaeldende udfoersel, herunder handelspolitiske foranstaltninger og eventuelt eksportafgifter.

2. Med undtagelse af varer henfoert under proceduren for passiv foraedling eller en forsendelsesprocedure i henhold til artikel 163 og med forbehold af artikel 164, skal alle faellesskabsvarer, som er bestemt til udfoersel, henfoeres under proceduren for udfoersel.

3. Varer der sendes til oeen Helgoland, betragtes ikke som udfoert uden for Faellesskabets toldomraade.

4. Det fastlaegges efter udvalgsproceduren, i hvilke tilfaelde og paa hvilke betingelser der ikke skal afgives en udfoerselsangivelse for varer, der foeres ud af Faellesskabets toldomraade.

5. Udfoerselsangivelsen indgives til det toldsted, der er kompetent med hensyn til tilsyn paa det sted, hvor eksportoeren er etableret, eller hvor varerne emballeres eller lastes til udfoersel. Undtagelser fastsaettes efter udvalgsproceduren.

Artikel 162

Frigivelsen til udfoersel gives paa betingelse af, at varerne forlader Faellesskabets toldomraade i samme stand, som de var paa tidspunktet for antagelsen af udfoerselsangivelsen.

Afdeling 5

Intern forsendelse

Artikel 163

1. Ved proceduren for intern forsendelse gives der paa de i stk.2 til 4 anfoerte betingelser mulighed for, at faellesskabsvarer uden aendring af deres toldmaessige status kan forsendes fra et sted til et andet inden for Faellesskabets toldomraade gennem et tredjelands omraade. Denne bestemmelse beroerer ikke anvendelsen af artikel 91, stk. 1, litra b).

2. Den i stk. 1 omhandlede forsendelse kan gennemfoeres

a) under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, hvis denne mulighed gives i en international aftale

b) paa grundlag af et TIR-carnet (TIR-konventionen)

c) paa grundlag af et ATA-carnet (ATA-konventionen), der anvendes som forsendelsesdokument

d) i henhold til Rhin-manifestet (artikel 9 i den reviderede konvention om Rhin-sejlads)

e) i henhold til formular 302, der er indfoert som led i overenskomsten mellem deltagerne i den nordatlantiske traktat vedroerende status for deres styrker, undertegnet i London den 19. juni 1951

f) som postforsendelse (herunder postpakker).

3. Artikel 92, 94, 95, 96 og 97 finder tilsvarende anvendelse i det i stk. 2, litra a), omhandlede tilfaelde.

4. I de i stk. 2, litra b) til f), omhandlede tilfaelde bevarer en vare kun sin toldmaessige status, naar denne er godtgjort paa vilkaar og paa en maade, der er fastsat i bestemmelser, som er vedtaget efter udvalgsproceduren.

Artikel 164

Efter udvalgsproceduren fastsaettes betingelser, hvorunder faellesskabsvarer uden at vaere omfattet af nogen toldprocedure kan forsendes fra et sted til et andet inden for Faellesskabets toldomraade og midlertidigt sendes uden for dette toldomraade, uden at deres toldmaessige status aendres.

Artikel 165

Proceduren for intern faellesskabsforsendelse gaelder ligeledes i det tilfaelde, hvor den udtrykkeligt skal finde anvendelse ifoelge en faellesskabsbestemmelse.

KAPITEL 3

ANDRE TOLDMAESSIGE BESTEMMELSER ELLER ANVENDELSER

Afdeling 1

Frizoner og frilagre

A. Generelt

Artikel 166

Ved frizoner eller frilagre forstaas dele af Faellesskabets toldomraade eller lokaliteter beliggende paa dette omraade, som er adskilt fra resten af omraadet, og i hvilke

a) ikke-faellesskabsvarer med henblik paa anvendelsen af importafgifterne og de handelspolitiske importforanstaltninger anses for ikke at befinde sig paa Faellesskabets toldomraade, hvis de hverken er bragt i fri omsaetning, henfoert under en anden toldprocedure eller anvendt eller forbrugt under andre omstaendigheder end dem, der er fastsat i toldforskrifterne

b) faellesskabsvarer som foelge af deres anbringelse i frizone eller frilager omfattes af de foranstaltninger, der i princippet er forbundet med varernes udfoersel, naar det er fastsat i saerlige faelleskabsforskrifter.

Artikel 167

1. Medlemsstaterne kan paa bestemte dele af Faellesskabets toldomraade oprette frizoner eller give tilladelse til oprettelse af frilagre.

2. Medlemsstaterne fastlaegger hver frizones geografiske graenser. De lokaler, hvor der taenkes oprettet et frilager, skal godkendes af medlemsstaterne.

3. Frizonerne er indhegnede. Medlemsstaterne fastlaegger tilfoersels- og frafoerselssteder for hver frizone eller hvert frilager.

4. Opfoerelse af bygninger i en frizone kraever en forhaandstilladelse fra toldmyndighederne.

Artikel 168

1. Frizonernes og frilagrenes graenser og tilfoersels- og frafoerselssteder er underlagt toldmyndighedernes tilsyn.

2. Personer og transportmidler, der ankommer til eller forlader en frizone eller et frilager, kan underkastes toldkontrol.

3. Personer, der ikke frembyder den noedvendige sikkerhed for, at bestemmelserne i denne kodeks overholdes, kan formenes adgang til en frizone eller et frilager.

4. Toldmyndighederne kan foere kontrol med varer, der tilfoeres, opbevares i eller frafoeres en frizone eller et frilager. Med henblik paa denne kontrol skal en kopi af transportdokumentet, der skal foelge med varerne, naar de tilfoeres eller frafoeres en frizone eller et frilager, overdrages til toldmyndighederne eller holdes til deres disposition hos en person, som er udpeget hertil af naevnte myndigheder. Hvis denne kontrol forlanges, skal varerne stilles til toldmyndighedernes raadighed.

B. Tilfoersel af varer til frizoner og frilagre

Artikel 169

Saavel ikke-faellesskabsvarer som faellesskabsvarer kan anbringes i frizone eller frilager.

Toldmyndighederne kan kraeve, at varer, som frembyder fare, eller som vil kunne fremkalde en aendring af andre varers tilstand, eller som af andre aarsager kraever saerlige indretninger, tilfoeres lokaler, der er specielt udstyret hertil.

Artikel 170

1. Ved tilfoersel af varer til frizone eller frilager skal disse ikke frembydes for toldmyndighederne, og der skal heller ikke indgives toldangivelse, jf. dog artikel 168, stk. 4.

2. Der skal for toldmyndighederne kun frembydes varer, som

a) er henfoert under en toldprocedure, der er blevet afsluttet, ved at varerne anbringes i frizone eller frilager; en saadan frembydelse er dog ikke noedvendig, hvis der i medfoer af den paagaeldende toldprocedure tillades undtagelse fra forpligtelsen til at frembyde varerne

b) har vaeret genstand for en beslutning om indroemmelse af godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter og med tilladelse til, at varerne anbringes i frizone eller frilager

c) er omfattet af foranstaltningerne i artikel 166, litra b).

2. Toldmyndighederne kan kraeve, at varer, som er underkastet eksportafgifter eller andre bestemmelser vedroerende udfoersel, anmeldes til toldvaesnet.

4. Paa anmodning udsteder toldmyndighederne for varer, der er anbragt i frizone eller frilager, en attest vedroerende deres status som faellesskabsvarer eller ikke-faellesskabsvarer.

C. Frizoners og frilagres virkemaade

Artikel 171

1. Varer kan opbevares i frizoner og frilagre uden tidsbegraensning.

2. For visse varer, der er omhandlet i artikel 166, litra b), og henhoerer under den faelles landbrugspolitik, kan der fastsaettes saerlige frister efter udvalgsproceduren.

Artikel 172

1. I frizoner eller frilagre tillades aktiviteter af industriel eller kommerciel art samt tjenesteydelser, naar de i denne kodeks fastsatte betingelser overholdes. Udoevelsen af disse aktiviteter anmeldes forinden til toldmyndighederne.

2. Toldmyndighederne kan i et vist omfang forbyde eller begraense de i stk. 1 omhandlede aktiviteter under hensyn til, hvilke varer der er genstand for de naevnte aktiviteter, eller til behovet for toldtilsyn.

3. Toldmyndighederne kan naegte personer, der ikke frembyder den noedvendige sikkerhed for overholdelse af de i denne kodeks fastsatte bestemmelser, adgang til at udoeve virksomhed i en frizone eller et frilager.

Artikel 173

Ikke-faellesskabsvarer, der er anbragt i frizone eller frilager, kan, mens de befinder sig i frizone eller frilager,

a) overgaa til fri omsaetning paa de betingelser, der er fastsat for den paagaeldende procedure og i artikel 178

b) uden tilladelse goeres til genstand for de saedvanlige behandlinger, som er omhandlet i artikel 109, stk. 1

c) henfoeres under proceduren for aktiv foraedling paa de for denne procedure fastsatte betingelser.

Foraedlingsaktiviteter i Hamburgs gamle frihavn og i frizonerne paa De Kanariske OEer, Azorerne, Madeira og De Oversoeiske Departementer er dog ikke underlagt oekonomiske forudsaetninger.

Hvis konkurrencevilkaarene i Faellesskabet inden for en oekonomisk sektor paavirkes som foelge af denne undtagelse, beslutter Raadet dog med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen for saa vidt angaar den gamle frihavn i Hamburg, at de oekonomiske forudsaetninger ogsaa skal gaelde for den paagaeldende oekonomiske aktivitet i Hamburgs gamle frihavn

d) henfoeres under proceduren for forarbejdning under toldkontrol paa de for denne procedure fastsatte betingelser

e) henfoeres under proceduren for midlertidig indfoersel paa de for denne procedure fastsatte betingelser.

f) afstaas efter artikel 182

g) tilintetgoeres paa betingelse af, at der forelaegges toldmyndighederne alle de oplysninger, som disse skoenner noedvendige.

Hvis varerne henfoeres under en af de i litra c), d) eller e) omhandlede procedurer, kan medlemsstaterne tilpasse de relevante kontrolbestemmelser, hvis det er noedvendigt for at tage hensyn til drifts- og toldtilsynsforholdene i frizonerne eller frilagrene.

Artikel 174

De i artikel 166, litra b) omhandlede de faellesskabsvarer, som henhoerer under den faelles landbrugspolitik, kan kun underkastes de behandlinger, der udtrykkeligt er fastsat for disse varer i overensstemmelse med artikel 109, stk. 2. Disse behandlinger kan foretages uden tilladelse.

Artikel 175

1. Naar artikel 173 og 174 ikke finder anvendelse, kan de ikke-faellesskabsvarer og faellesskabsvarer, der er omhandlet i artikel 166, litra b), ikke forbruges eller anvendes i frizoner eller frilagre.

2. Med forbehold af bestemmelserne for proviantering er stk. 1, i det omfang den paagaeldende procedure tillader det, ikke til hinder for anvendelse eller forbrug af varer, som ved overgang til fri omsaetning eller ved midlertidig indfoersel ikke ville vaere paalagt importafgifter eller undergivet foranstaltninger, i henhold til den faelles landbrugspolitik eller handelspolitiske foranstaltninger. I saa fald er en angivelse om overgang til fri omsaetning eller om midlertidig indfoersel ikke noedvendig.

En angivelse kraeves dog, hvis saadanne varer skal afskrives paa et kontingent eller et loft.

Artikel 176

1. Enhver person, der udoever virksomhed i en frizone eller et frilager, det vaere sig oplagring, bearbejdning, forarbejdning, salg eller koeb af varer, skal i en af toldmyndighederne godkendt form foere lagerregnskab. Varerne skal, saa snart de ankommer til denne persons lokaler, bogfoeres i dette regnskab. Regnskabet skal saette toldmyndighederne i stand til at identificere varerne, og det skal vise varebevaegelserne.

2. I tilfaelde af omladning af varer i en frizone holdes de dertil hoerende dokumeter til raadighed for toldmyndighederne. Kortvarig oplagring af varer i forbindelse med en saadan omladning anses for at udgoere en del af omladningen.

D. Frafoersel af varer fra frizoner og frilagre

Artikel 177

Med forbehold af de saerlige bestemmelser, der er vedtaget som led i saerlige toldforskrifter, kan varer, der frafoeres en frizone eller et frilager,

- udfoeres eller genudfoeres fra Faellesskabets toldomraade

- foeres ind i de oevrige dele af Faellesskabets toldomraade.

Bestemmelserne i afsnit III - bortset fra artikel 48 til 53 for saa vidt angaar faellesskabsvarer - finder anvendelse paa varer, der foeres ind i de oevrige dele af Faellesskabets toldomraade, medmindre det drejer sig om varer, hvis frafoersel fra zonen sker ad soevejen eller luftvejen, uden at varerne henfoeres under en forsendelsesprocedure eller en anden toldprocedure.

Artikel 178

1. Opstaar der toldskyld for en ikke-faellesskabsvare, og ansaettes toldvaerdien af denne vare paa grundlag af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, og som omfatter omkostninger ved oplagring eller bevarelse af varerne under disses opbevaring i frizone eller frilager, medregnes disse omkostninger ikke i toldvaerdien, naar de er anfoert saerskilt i forhold til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varen.

2. Naar den paagaeldende vare i frizone eller frilager er blevet underkastet de saerlige behandlinger, der er omhandlet i artikel 109, stk. 1, er beskaffenheden, toldvaerdien og maengden, som skal laegges til grund ved beregningen af importafgiftsbeloebet - efter anmodning fra klarereren og paa betingelse af, at de naevnte behandlinger har fundet sted paa grundlag af en tilladelse, der er givet i overensstemmelse med naevnte artikels stk. 3 - de samme som dem, der, for saa vidt angaar denne vare, skulle have vaeret lagt til grund paa det i artikel 214 omhandlede tidspunkt, hvis varen ikke var blevet underkastet disse behandlinger. Undtagelser fra denne bestemmelse kan fastsaettes efter udvalgsproceduren.

Artikel 179

1. Faellesskabsvarer henhoerende under den faelles landbrugspolitik, som er anbragt i frizone eller frilager, og som er omfattet af artikel 166, litra b), skal angives til en af de bestemmelser eller anvendelser, der er fastsat i de forskrifter, der som foelge af, at de anbringes i frizone eller frilager, underkaster de paagaeldende varer foranstaltninger, der i princippet er knyttet til deres udfoersel.

2. Hvis disse varer igen foeres ind i andre dele af Faellesskabets toldomraade, eller hvis der ved udloebet af den i henhold til artikel 171, stk. 2, fastsatte frist ikke er fremsat anmodning med henblik paa angivelse af varerne til en af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser eller anvendelser, traeffer toldmyndighederne de foranstaltninger, der er fastsat i de saerlige forskrifter vedroerende manglende overholdelse af den fastsatte bestemmelse eller anvendelse.

Artikel 180

1. Hvis varerne foeres ind i - eller paa ny foeres ind i - andre dele af Faellesskabets toldomraade eller henfoeres under en toldprocedure, kan den i artikel 170, stk. 4, omhandlede attest anvendes til at bevise, at varerne har status som faellesskabsvarer eller ikke-faellesskabsvarer.

2. Naar det ikke ved hjaelp af attesten eller paa anden maade dokumenteres, at varerne har status som faellesskabsvarer eller ikke-faellesskabsvarer, betragtes de

- for saa vidt angaar anvendelsen af eksportafgifter og eksportlicenser samt af handelspolitiske foranstaltninger, der benyttes ved udfoersel, som faellesskabsvarer

- i anden sammenhaeng, som ikke-faellesskabsvarer.

Artikel 181

Toldmyndighederne sikrer sig, at bestemmelserne vedroerende udfoersel eller genudfoersel overholdes, naar varerne udfoeres eller genudfoeresfra en frizone eller et frilager.

Afdeling 2

Genudfoersel, tilintetgoerelse og afstaaelse

Artikel 182

1. Ikke-faelleskabsvarer kan

- genudfoeres fra Faellesskabets toldomraade

- tilintetgoeres

- afstaas til statskassen, hvis denne mulighed foreligger i henhold til nationale retsforskrifter.

2. Genudfoersel indebaerer i givet fald anvendelse af de formaliteter, der er fastsat med henblik paa udfoersel af varerne, herunder handelspolitiske foranstaltninger.

De tilfaelde, hvor ikke-faellesskabsvarer kan henfoeres under en suspensionsprocedure, saaledes at handelspolitiske foranstaltninger ikke finder anvendelse paa udfoerslen, kan fastlaegges efter udvalgsproceduren.

3. Genudfoersel eller tilintetgoerelse skal paa forhaand anmeldes til toldmyndighederne. Toldmyndighederne forbyder genudfoersel, naar det foelger af de formaliteter eller foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, foerste afsnit. Saafremt varer, som under deres ophold paa Faellesskabets toldomraade var henfoert under en toldprocedure af oekonomisk betydning, skal genudfoeres, skal der indgives en toldangivelse som omhandlet i artikel 59 til 78. I saa fald finder artikel 161, stk. 4 og 5, anvendelse.

Afstaaelse sker i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

4. Tilintetgoerelse eller afstaaelse maa ikke medfoere omkostninger for statskassen.

5. Affald og skrot, som i givet fald fremkommer ved tilintetgoerelse, skal angives til en af de toldmaessige bestemmelser eller anvendelser, der er fastsat for ikke-faellesskabsvarer.

Varerne forbliver under toldtilsyn indtil det i artikel 37, stk. 2, fastsatte tidspunkt,

AFSNIT V VARER, DER FORLADER FAELLESSKABETS TOLDOMRAADE

Artikel 183

Varer, der forlader Faellesskabets toldomraade, er underkastet toldtilsyn. De kan kontrolleres af toldmyndighederne i overensstemmelse med gaeldende bestemmelser. Naar de forlader omraadet, skal de i givet fald foelge den rute, som toldmyndighederne har fastlagt, og toldmyndighedernes anvisninger skal efterkommes.

AFSNIT VI BEGUNSTIGEDE TRANSAKTIONER

KAPITEL 1

FRITAGELSER

Artikel 184

Raadet traeffer med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen beslutning om, i hvilke tilfaelde der som foelge af saerlige omstaendigheder indroemmes fritagelse for import- eller eksportafgifter ved varers overgang til fri omsaetning eller udfoersel.

KAPITEL 2

RETURVARER

Artikel 185

1. Faellesskabsvarer, som, efter at vaere blevet udfoert fra Faellesskabets toldomraade, inden for en frist paa tre aar igen foeres ind i toldomraadet og dér overgaar til fri omsaetning, fritages for importafgifter.

Dog gaelder foelgende:

- fristen paa tre aar kan overskrides under saerlige omstaendigheder

- saafremt returvarer inden deres udfoersel fra Faellesskabets toldomraade er blevet bragt i fri omsaetning med nedsat eller nul-importafgift som foelge af et saerligt anvendelsesformaal, kan den i stk. 1 omhandlede fritagelse kun bevilges paa betingelse af, at varerne genindfoeres til samme formaal.

Saafremt de paagaeldende varer ikke anvendes til samme formaal, foretages der i det beloeb, der skal erlaegges i importafgifter, et fradrag af det beloeb, som eventuelt er opkraevet, da disse varer foerste gang blev bragt i fri omsaetning. Hvis sidstnaevnte beloeb er stoerre end det, der fremkommer ved returvarenes overgang til fri omsaetning, ydes der ingen godtgoerelse.

2. Den stk. 1 omhandlede fritagelse for importafgifter indroemmes ikke for foelgende varer:

a) varer, der er udfoert fra Faellesskabets toldomraade under proceduren for passiv foraedling, medmindre disse varer stadig er i samme uforandrede stand som ved deres udfoersel

b) varer, som har vaeret omfattet af en faellesskabsforanstaltning, der indebaerer deres udfoersel til tredjeland. De tilfaelde, hvor der kan afviges fra denne bestemmelse, samt de naermere betingelser herfor, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 186

Fritagelsen for importafgifter som omhandlet i artikel 185 indroemmes kun, dersom varerne genindfoeres i samme stand, som de havde ved udfoerslen. De tilfaelde, hvor der kan afviges fra denne bestemmelse, samt de naermere betingelser herfor, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 187

Artikel 185

og 186 finder tilsvarende anvendelse paa foraedlingsprodukter, der oprindelig var blevet udfoert eller genudfoert efter en procedure for aktiv foraedling.

Det efter lovgivningen skyldige importafgiftsbeloeb fastlaegges efter reglerne for proceduren for aktiv foraedling, idet datoen for genudfoersel af foraedlingsprodukterne betragtes som datoen for varens overgang til fri omsaetning.

KAPITEL 3

PRODUKTER, SOM HIDROERER FRA HAVFISKERI, OG ANDRE PRODUKTER, DER OPTAGES FRA HAVET

Artikel 188

Med forbehold af artikel 23, stk. 1, litra f), er foelgende produkter fritaget for importafgifter ved overgang til fri omsaetning:

a) produkter fra havfiskeri og andre produkter, der optages fra et tredjelands territorialfarvand af skibe, som er registreret i en medlemsstat eller anmeldt til dens skibsregister og foerer statens flag

b) produkter, der er fremstillet paa grundlag af de under litra a) naevnte produkter om bord paa fabriksskibe, der opfylder de under samme litra a) fastsatte betingelser.

AFSNIT VII TOLDSKYLD

KAPITEL I

SIKKERHEDSSTILLELSE FOR TOLDSKYLD

Artikel 189

1. Kraever toldmyndighederne i henhold til toldforskrifterne, at der stilles sikkerhed for betalingen af en toldskyld, skal denne stilles af debitor eller den person, som kan blive debitor.

2. Toldmyndighederne kan kun kraeve en sikkerhedsstillelse for en og samme toldskyld.

Sikkerhedsstillelse i medfoer af en toldprocedure, som kan anvendes for en given vare i flere medlemsstater, gaelder i det omfang, der er fastsat i de bestemmelser, der er vedtaget efter udvalgsproceduren, i de beroerte medlemsstater.

3. Toldmyndighederne kan tillade, at der stilles sikkerhed af en tredjemand paa vegne af den person, der er blevet afkraevet sikkerhedsstillelse.

4. Naar debitor eller den person, som kan blive debitor, er en offentlig administration, skal der ikke stilles sikkerhed.

5. Toldmyndighederne kan undlade at kraeve sikkerhedsstillelse, hvis det beloeb, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger 500 ECU.

Artikel 190

1. Er det fastsat i toldforskrifterne, at sikkerhedsstillelse er fakultativ, kraeves denne sikkerhed efter toldmyndighedernes skoen, for saa vidt rettidig betaling af en toldskyld, der er opstaaet eller vil kunne opstaa, ikke er helt sikret.

Naar den i foerste afsnit omhandlede sikkerhed ikke kraeves, kan toldmyndighederne imidlertid forlange, at den i artikel 189, stk. 1, omhandlede person afgiver en erklaering indeholdende de forpligtelser, han ifoelge loven skal overholde.

2. Den i stk. 1, foerste afsnit, naevnte sikkerhed kan kraeves stillet:

- samtidig med, at forskrifterne om muligheden for at kraeve en saadan sikkerhedsstillelse finder anvendelse

- paa ethvert senere tidspunkt, naar toldmyndighederne konstaterer, at rettidig betaling af en toldskyld, der er opstaaet eller vil kunne opstaa, ikke er helt sikret.

Artikel 191

Efter anmodning fra den i artikel 189, stk. 1 eller 3, omhandlede person tillader toldmyndighederne, at der stilles samlet sikkerhed for flere ekspeditioner, der medfoerer eller vil kunne medfoere, at der opstaar en toldskyld.

Artikel 192

1. Er det fastsat i toldforskrifterne, at sikkerhedsstillelse er obligatorisk, fastsaetter toldmyndighederne stoerrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beloeb, der svarer til:

- det noejagtige beloeb af den paagaeldende toldskyld, hvis dette beloeb kan beregnes noejagtigt paa det tidspunkt, hvor sikkerheden kraeves

- i de oevrige tilfaelde, det af toldmyndighederne anslaaede hoejeste beloeb for den toldskyld, der er opstaaet eller vil kunne opstaa.

Foreligger der samlet sikkerhedsstillelse for toldskyld, hvoraf beloebet varierer efter tidspunktet, skal sikkerhedsbeloebet fastsaettes saaledes, at det paa ethvert tidspunkt daekker den paagaeldende toldskyld.

2. Hvis sikkerhedsstillelse i henhold til toldforskrifterne er fakultativ, og toldmyndighederne kraever sikkerhed, fastsaetter de sikkerhedsstillelsen til et beloeb, der ikke overstiger det i stk. 1 fastsatte niveau.

3. De tilfaelde, hvor der kan stilles fast sikkerhed, samt de naermere betingelser herfor, fastlaegges efter udvalgsproceduren.

Artikel 193

Der kan stilles sikkerhed:

- som kontant depositum

- ved kaution.

Artikel 194

1. Det kontante depositum stilles i valutaen i den medlemsstat, i hvilken sikkerhedsstillelsen kraeves.

Med et kontant depositum sidestilles:

- overgivelse af en check, hvis betaling er garanteret af den institution, hvorpaa checken er trukket, paa en maade, der under alle omstaendigheder kan anerkendes af toldmyndighederne

- overgivelse af ethvert andet vaerdipapir, der har frigoerende virkning, og som anerkendes af de naevnte myndigheder.

2. Det kontante depositum eller hermed sidestillede deposita skal stilles i overensstemmelse med bestemmelserne i den medlemsstat, hvor sikkerhedsstillelsen kraeves.

Artikel 195

Kautionisten skal skriftligt forpligte sig til solidarisk med debitor at betale sikkerhedsstillelsesbeloebet for den toldskyld, som forfalder til betaling.

Kautionisten skal vaere en anden person, der er etableret i Faellesskabet og godkendt af toldmyndighederne i en medlemsstat.

Toldmyndighederne kan afslaa at godkende den foreslaaede kautionist, naar de finder, at denne ikke fuldt ud vil kunne sikre rettidig betaling af toldskylden.

Artikel 196

Den person, der skal stille sikkerhed, kan frit vaelge mellem de forskellige former for sikkerhedsstillelse, der er fastsat i artikel 193.

Toldmyndighederne kan dog afvise den foreslaaede form for sikkerhedsstillelse, hvis den er uforenelig med den paagaeldende toldprocedures korrekte afvikling. Det samme gaelder den foreslaaede sikkerhedsstillelse. Toldmyndighederne kan kraeve, at den valgte form for sikkerhedsstillelse fastholdes i en bestemt periode.

Artikel 197

1. Er der hjemlet mulighed for det i gaeldende bestemmelser, der er fastsat efter udvalgsproceduren, kan toldmyndighederne godkende andre former for sikkerhedsstillelse end dem, der er omhandlet i artikel 193, naar de yder tilsvarende sikkerhed for betaling af toldskylden.

Toldmyndighederne afviser den af debitor foreslaaede sikkerhedsstillelse, naar de finder, at den ikke fuldt ud vil kunne sikre betaling af toldskylden.

2. Toldmyndighederne kan med samme forbehold som omhandlet i stk. 1, andet afsnit, godtage et kontant depositum, uden at betingelserne i artikel 194, stk. 1, er opfyldt.

Artikel 198

Konstaterer toldmyndighederne, at sikkerhedsstillelsen ikke eller ikke laengere helt sikkert eller fuldt ud garanterer rettidig betaling af toldskylden, kraever de af den i artikel 189, stk. 1, omhandlede person, at han efter eget valg enten stiller supplerende sikkerhed eller erstatter den oprindelige sikkerhed med en ny.

Artikel 199

1. Sikkerhedsstillelsen kan ikke frigives, saa laenge den toldskyld, for hvilken den er stillet, ikke er ophoert eller stadig vil kunne opstaa. Naar toldskylden er ophoert eller ikke laengere vil kunne opstaa, skal sikkerhedsstillelsen omgaaende frigives.

2. Naar toldskylden er delvis ophoert eller ikke laengere kan opstaa for en del af sikkerhedsstillelsesbeloebet, frigives den tilsvarende del af dette beloeb, hvis den paagaeldende anmoder herom, medmindre det paagaeldende beloebs stoerrelse ikke goer noget saadant berettiget.

Artikel 200

Undtagelsesbestemmelser vedroerende dette kapitel vedtages om fornoedent efter udvalgsproceduren for at tage hensyn til internationale konventioner.

KAPITEL 2

TOLDSKYLDENS OPSTAAEN

Artikel 201

1. Toldskyld ved indfoersel opstaar, naar en importafgiftspligtig vare

a) overgaar til fri omsaetning

b) henfoeres under proceduren for midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter.

2. Toldskylden opstaar paa tidspunktet for antagelsen af den paagaeldende toldangivelse.

3. Debitor er klarereren. Ved indirekte repraesentation er debitor ogsaa den person, for hvis regning toldangivelsen er afgivet.

Udfaerdiges en toldangivelse for en af de i stk. 1 naevnte toldprocedurer paa basis af oplysninger, som foerer til, at de efter lovgivningen skyldige afgifter helt eller delvis ikke opkraeves, kan tillige personer, der har meddelt de for toldangivelsen fornoedne oplysninger, anses som debitorer i overensstemmelse med gaeldende nationale bestemmelser, hvis de var eller havde rimelig grund til at vaere bekendt med, at de paagaeldende oplysninger var forkerte.

Artikel 202

1. Toldskyld ved indfoersel opstaar,

a) naar en importafgiftspligtig vare foeres ind i Faellesskabets toldomraade paa ikke forskriftsmaessig maade, eller

b) hvis det drejer sig om en importafgiftspligtig vare, der er anbragt i frizone eller frilager, naar varen foeres ind i en anden del af toldomraadet paa ikke forskriftsmaessig maade.

Ved anvendelse af denne artikel forstaas ved »indfoersel paa ikke forskriftsmaessig maade« enhver indfoersel i strid med artikel 38 til 41 og med artikel 177, andet led.

2. Toldskylden opstaar paa det tidspunkt, hvor varen foeres ind paa ikke forskriftsmaessig maade.

3. Debitorer er:

- den person, der paa ikke forskriftsmaessig maade har foert den paagaeldende vare ind i Faellesskabets toldomraade

- de personer, der har medvirket til denne indfoersel, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at det foregik paa ikke forskriftsmaessig maade

- samt de personer, der har erhvervet eller opbevaret den paagaeldende vare, og som paa det tidspunkt, hvor de erhvervede eller modtog varen, vidste eller med rimelighed burde have vidst, at det drejede sig om en vare, der var foert ind paa ikke forskriftmaessig maade.

Artikel 203

1. Toldskyld ved indfoersel opstaar, naar:

- en importafgiftspligtig vare unddrages toldtilsyn.

2. Toldskylden opstaar paa det tidspunkt, hvor varen unddrages toldtilsynet.

3. Debitorer er:

- den person, der har unddraget varen toldtilsyn

- de personer, der har medvirket til unddragelsen, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at det drejede sig om en vare unddraget toldtilsyn

- de personer, der har erhvervet eller opbevaret den paagaeldende vare, og som paa det tidspunkt, hvor de erhvervede eller modtog varen, vidste eller med rimelighed burde have vidst, at det drejede sig om en vare, der var unddraget toldtilsyn

- samt, i givet fald, den person, som det paahviler at opfylde de forpligtelser, der opstaar ved varens midlertidige opbevaring eller ved anvendelsen af den toldprocedure, som varen er undergivet.

Artikel 204

1. Toldskyld ved indfoersel opstaar:

a) naar en af de forpligtelser, der opstaar ved en importafgiftspligtig vares midlertidige opbevaring eller ved anvendelse af den toldprocedure, som varen er undergivet, misligholdes, eller

b) naar en af betingelserne for en vares henfoersel under den paagaeldende toldprocedure eller for indroemmelse af nedsat eller nul-importafgift paa grund af dens anvendelse til saerlige formaal ikke er opfyldt,

i andre end de i artikel 203 omhandlede tilfaelde, medmindre det godtgoeres, at en saadan misligholdelse ikke har haft reelle foelger for det korrekte forloeb af den midlertidige opbevaring eller den paagaeldende toldprocedure.

2. Toldskylden opstaar enten paa det tidspunkt, hvor den forpligtelse, hvis misligholdelse bevirker, at der opstaa toldskyld, ikke laengere er opfyldt, eller paa det tidspunkt, hvor varen blev henfoert under den paagaeldende toldprocedure, hvis det efterfoelgende viser sig, at en af betingelserne for henfoerslen af varen under den paagaeldende procedure eller indroemmelsen af nedsat eller nul-importafgift paa grund dens anvendelse til saerlige formaal ikke var opfyldt.

3. Debitor er den person, som det i den givne situation paahviler enten at opfylde de forpligtelser, der opstaar ved en importafgiftspligtig vares midlertidige opbevaring eller ved anvendelsen af den toldprocedure, som varen er undergivet, eller som skal overholde de fastsatte betingelser for varens henfoersel under proceduren.

Artikel 205

1. Toldskyld ved indfoersel opstaar, naar

- en importafgiftspligtig vare forbruges eller anvendes i frizone eller frilager paa andre betingelser end dem, der foelger af gaeldende forskrifter.

Forsvinder der varer, og kan denne forsvinden ikke begrundes tilfredsstillende over for toldmyndighederne, kan disse anse varerne for forbrugt eller anvendt i frizonen eller frilageret.

2. Toldskylden opstaar paa det tidspunkt, hvor varen forbruges eller anvendes for foerste gang paa andre betingelser end dem, der foelger af gaeldende forskrifter.

3. Debitor er den person, som har forbrugt eller anvendt varen, samt de personer, der har medvirket til dette forbrug eller denne anvendelse, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at dette forbrug eller denne anvendelse fandt sted paa andre betingelser end dem, der foelger af gaeldende forskrifter.

Naar toldmyndighederne i tilfaelde af varernes forsvinden anser dem for at vaere forbrugt eller anvendt i frizonen eller frilageret, og det ikke er muligt at anvende foerste afsnit, skal toldskylden betales af den person, der, saa vidt myndighederne ved, sidst var i besiddelse af varerne.

Artikel 206

1. Uanset artikel 202 og artikel 204, stk. 1, litra a), anses toldskyld ved indfoersel ikke at opstaa i forbindelse med en bestemt vare, naar der fremlaegges bevis for, at misligholdelse af de forpligtelser, der foelger af

- bestemmelserne i artikel 38 til 41 og artikel 177, andet led

- den paagaeldende vares midlertidige opbevaring, eller

- anvendelse af den toldprocedure, som den paagaeldende vare er undergivet

skyldes, at den omhandlede vare er helt tilintetgjort eller er gaaet uigenkaldeligt tabt af grunde, som kan henfoeres til varens egen beskaffenhed, som foelge af haendelige omstaendigheder eller force majeure, eller endelig efter tilladelse fra toldmyndighederne.

En vare er gaaet uigenkaldeligt tabt som omhandlet i naervaerende stykke, naar den er blevet totalt uanvendelig for enhver.

2. Toldskyld ved indfoersel anses heller ikke at opstaa i forbindelse med en vare, der er overgaaet til fri omsaetning til nedsat eller nul-importafgift paa grund af dens anvendelse til saerlige formaal, naar denne vare udfoeres eller genudfoeres med toldmyndighedernes tilladelse.

Artikel 207

Naar toldskyld ved indfoersel i overensstemmelse med artikel 206, stk. 1, ikke anses for at vaere opstaaet for en vare, der er overgaaet til fri omsaetning til nedsat eller nul-importafgift paa grund af dens anvendelse til saerlige formaal, anses affald og skrot fra denne tilintetgoerelse som ikke-faellesskabsvarer.

Artikel 208

Naar der i overensstemmelse med artikel 203 og 204 opstaar toldskyld for en vare, der er overgaaet til fri omsaetning til nedsat importafgift paa grund af dens anvendelse til saerlige formaal, traekkes det beloeb, der er betalt ved overgang til fri omsaetning, fra beloebet af den opstaaede toldskyld.

Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse, hvis der opstaar toldskyld for affald og skrot efter tilintetgoerelse af en saadan vare.

Artikel 209

1. Toldskyld ved udfoersel opstaar, naar

- en eksportafgiftspligtig vare udfoeres fra Faellesskabets toldomraade i henhold til en toldangivelse.

2. Toldskylden opstaar paa tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen.

3. Debitor er klarereren. Ved indirekte repraesentation er debitor ogsaa den person, for hvis regning toldangivelsen er afgivet.

Artikel 210

1. Toldskyld ved udfoersel opstaar, naar

- eksportafgiftspligtig vare forlader Faellesskabets toldomraade, uden at der er afgivet toldangivelse herfor.

2. Toldskylden opstaar paa det tidspunkt, hvor den naevnte vare faktisk forlader toldomraadet.

3. Debitor er

- den person, der har foretaget udfoerslen,

- samt de personer, der har medvirket ved udfoerslen, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at der ikke var, men burde have vaeret indgivet en toldangivelse.

Artikel 211

1. Toldskyld ved udfoersel opstaar, naar betingelserne for, at en vare er blevet udfoert fra Faellesskabets toldomraade med fuldstaendig eller delvis fritagelse for eksportafgifter, ikke er blevet overholdt.

2. Toldskylden opstaar paa det tidspunkt, hvor varen anvendes til et andet formaal end det, der havde muliggjort dens udfoersel fra Faellesskabets toldomraade med fuldstaendig eller delvis fritagelse for eksportafgifter, eller, hvis toldmyndighederne ikke kan fastslaa dette tidspunkt, det tidspunkt, hvor fristen udloeber for fremlaeggelse af bevis for, at de fastsatte betingelser for opnaaelse af denne fritagelse er blevet opfyldt.

3. Debitor er klarereren. Ved indirekte repraesentation er debitor ogsaa den person, for hvis regning toldangivelsen er afgivet.

Artikel 212

Den i artikel 201 til 205 og artikel 209 til 211 omhandlede toldskyld opstaar, selv om den vedroerer varer, der er omfattet af forbud eller restriktioner ved ind- eller udfoersel, uanset varernes art. Der opstaar imidlertid ikke toldskyld ved indfoersel paa ikke forskriftsmaessig maade i Faellesskabets toldomraade af falske penge eller af narkotika og psykotrope stoffer, som ikke er genstand for det af de kompetente myndigheder strengt kontrollerede salg med henblik paa en anvendelse til medicinske og videnskabelige formaal. Af hensyn til straffelovgivningen for toldovertraedelser betragtes toldskylden dog som opstaaet, naar en medlemsstats straffelovgivning fastsaetter, at tolden danner grundlag for fastsaettelsen af straffen, eller at en opstaaet toldskyld danner grundlag for den strafferetlige forfoelgelse.

Artikel 213

Naar der er flere debitorer for en og samme toldskyld, haefter disse solidarisk for betalingen af denne skyld.

Artikel 214

1. Medmindre andre, saerlige bestemmelser er fastsat i denne kodeks, fastsaettes import- eller eksportafgifterne for en vare paa grundlag af de saerlige beskatningselementer, der gaelder for varen paa det tidspunkt, hvor toldskylden, som vedroerer den, opstaar, jf. dog stk. 2.

2. Naar det ikke er muligt noejagtigt at fastslaa tidspunktet for toldskyldens opstaaen, skal der ved fastsaettelsen af de saerlige beskatningselementer for den paagaeldende vare regnes med det tidspunkt, hvor toldmyndighederne konstaterer, at varen befinder sig i en situation, der har fremkaldt en toldskyld.

Saetter de oplysninger, som toldmyndighederne raader over, dem i stand til at fastslaa, at toldskylden opstod paa et tidspunkt forud for denne konstatering, fastsaettes import- eller eksportafgifterne for den paagaeldende vare dog paa grundlag af de saerlige beskatningselementer, som var gaeldende for den paa det tidligste tidspunkt, hvor eksistensen af toldskylden som foelge af denne situation kan fastslaas paa grundlag af de foreliggende oplysninger.

3. For at undgaa at der drages oekonomisk fordel af en udsaettelse af tidspunktet for toldskyldens opstaaen eller bogfoering af toldskylden, beregnes der udligningsrenter i tilfaelde og paa betingelser, der fastlaegges i bestemmelser, som vedtages efter udvalgsproceduren.

Artikel 215

1. Toldskylden opstaar det sted, hvor de omstaendigheder der er aarsag til toldskylden, indtraeffer.

2. Kan det i stk. 1 omhandlede sted ikke bestemmes, anses toldskylden for at vaere opstaaet paa det sted, hvor toldmyndighederne konstaterer, at varerne befinder sig i en situation, der giver anledning til en toldskyld.

3. Naar forpligtelserne i henhold til en toldprocedure ikke er opfyldt for en vare, anses toldskylden for art vaere opstaaet

- paa det sted, hvor varen er henfoert under proceduren, eller

- paa det sted, hvor varen kommer ind i Faellesskabet under den paagaeldende procedure.

4. Goer de oplysninger, som toldmyndighederne raader over, det muligt at fastslaa, at toldskylden allerede var opstaaet, da varen befandt sig paa et andet sted, anses toldskylden som opstaaet paa det foerste sted, hvor det er muligt at fastslaa dens eksistens.

Artikel 216

1. For saa vidt det er fastsat i overenskomster, der er indgaaet mellem Faellesskabet og visse tredjelande, at der ved indfoersel i de paagaeldende tredjelande skal indroemmes praeferencetoldbehandling for varer med oprindelse i Faellesskabet i henhold til disse overenskomster, dog paa betingelse af, at der, naar varerene er frembragt under proceduren for aktiv foraedling, skal betales importafgifter for ikke-faellesskabsvarer, som er medgaaet til deres fremstilling, medfoerer paategningen af de noedvendige dokumenter for at opnaa denne praeferencetoldbehandling i tredjelande, at der opstaar toldskyld ved indfoersel.

2. Toldskylden anses for at opstaa paa det tidspunkt, hvor toldmyndighederne antager udfoerselsangivelsen vedroerende de paagaeldende varer.

3. Debitor er klarereren. Ved indirekte repraesentation er debitor ogsaa den person, for hvis regning toldangivelsen er afgivet.

4. De til denne toldskyld svarende importafgifter fastsaettes paa samme maade, som hvis det drejede sig om en toldskyld, der var opstaaet ved antagelse samme dag af toldangivelsen om de paagaeldende varers overgang til fri omsaetning for at bringe proceduren for aktiv foraedling til ophoer.

KAPITEL 3

OPKRAEVNING AF TOLDSKYLDSBELOEB

Afdeling 1

Bogfoering af afgiftsbeloebet og underretning af debitor herom

Artikel 217

1. Ethvert importafgifts- eller eksportafgiftsbeloeb, der udgoer en toldskyld - i det foelgende benaevnt afgiftsbeloeb - skal beregnes af toldmyndighederne, saa snart de har de fornoedne oplysninger, og indskrives af disse myndigheder i regnskabsregistrene eller paa anden maade (bogfoering).

Foerste afsnit anvendes ikke:

a) naar en foreloebig antidumping- eller udligningstold er blevet indfoert

b) naar de efter lovgivningen skyldige afgiftsbeloeb er stoerre end det beloeb, der er fastsat paa grundlag af en bindende tariferingsoplysning

c) naar toldmyndighederne i henhold til bestemmelser, der er vedtaget efter udvalgsproceduren, er fritaget for at bogfoere afgiftsbeloeb under en bestemt stoerrelse.

Toldmyndighederne kan undlade at bogfoere de afgifter, der i henhold til artikel 221, stk. 3, ikke kan meddeles debitor, fordi fristen er udloebet.

2. De praktiske regler for bogfoeringen af afgiftsbeloebene fastlaegges af medlemsstaterne. Disse regler kan vaere forskellige, afhaengigt af om toldmyndighederne paa baggrund af forholdene omkring toldskyldens opstaaen har sikkerhed for, at de naevnte beloeb betales.

Artikel 218

1. Naar der opstaar en toldskyld ved antagelsen af angivelsen af en vare til en anden toldprocedure end midlertidig indfoersel med delvis fritagelse for importafgifter, eller ved en hvilken som helst anden handling, der har samme retsvirkning som denne antagelse, skal beloebet svarende til denne toldskyld bogfoeres, saa snart det er blevet beregnet, eller senest andendagen efter den dag, hvor varerne er blevet frigivet.

Dog kan, for saa vidt der er stillet sikkerhed for deres betaling, samtlige afgiftsbeloeb vedroerende varer, der er frigivet til en og samme person i loebet af en af toldmyndighederne fastsat periode, som hoejst maa vaere 31 dage, bogfoeres samlet ved slutningen af perioden. Denne bogfoering skal ske senest fem dage efter den paagaeldende periodes udloeb.

2. Naar en vare efter bestemmelserne kan frigives, inden visse i faellesskabsretten fastsatte betingelser, som er afgoerende for fastlaeggelsen af toldskylden eller opkraevningen af den, er opfyldt, skal bogfoeringen finde sted senest to dage efter den dag, hvor toldskylden eller forpligtelsen til at betale de afgiftsbeloeb, der foelger af denne, er endeligt fastlagt eller fastslaaet.

Vedroerer toldskylden imidlertid en foreloebig antidumping- eller udligningstold, skal denne told bogfoeres senest to maaneder efter, at Raadets forordning om indfoerelse af en endelig antidumping- eller udligningstold er blevet offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

3. Hvis der opstaar en toldskyld under andre omstaendigheder end dem, der er omhandlet i stk. 1, skal bogfoeringen af det tilsvarende afgiftsbeloeb ske senest to dage efter det tidspunkt, hvor toldmyndigheden kan

a) beregne det paagaeldende afgiftsbeloeb, og

b) fastslaa, hvem der er debitor.

Artikel 219

1. De i artikel 218 naevnte frister kan forlaenges, hvis

a) medlemsstaternes administrative organisation goer det noedvendigt, navnlig hvis bogfoeringen sker centralt, eller

b) toldmyndighederne som foelge af saerlige omstaendigheder ikke er i stand til at overholde de fastsatte frister.

Fristerne kan ikke forlaenges ud over fjorten dage.

2. De frister, der er fastsat i stk. 1, gaelder ikke i tilfaelde af haendelige omstaendigheder eller force majeure.

Artikel 220

1. Hvis det afgiftsbeloeb, som foelger af en toldskyld, ikke er bogfoert i henhold til artikel 218 og 219 eller er bogfoert for lavt i forhold til det efter lovgivningen skyldige beloeb, skal bogfoeringen af det afgiftsbeloeb, der skal opkraeves eller efteropkraeves, ske senest to dage efter det tidspunkt, hvor toldmyndighederne er blevet klar over situationen og kan beregne det efter lovgivningen skyldige beloeb og fastslaa, hvem der er debitor (efterfoelgende bogfoering). Denne frist kan forlaenges efter artikel 219.

2. Bortset fra de tilfaelde, der er naevnt i artikel 217, stk. 1, andet og tredje afsnit, foretages der ikke efterfoelgende bogfoering, naar

a) den oprindelige beslutning om ikke at bogfoere afgifterne eller at bogfoere et lavere beloeb end det efter lovgivningen skyldige afgiftsbeloeb er truffet paa grundlag af generelle bestemmelser, som senere er fundet ugyldige ved en retsafgoerelse

b) det efter lovgivningen skyldige afgiftsbeloeb ikke er blevet bogfoert som foelge af en fejl, som toldmyndighederne selv har begaaet, og som debitor ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget, hvis sidstnaevnte i oevrigt i forbindelse med toldangivelsen har handlet i god tro og overholdt samtlige bestemmelser i de gaeldende forskrifter

c) de bestemmelser, der er vedtaget efter udvalgsproceduren, fritager toldmyndighederne for efterfoelgende bogfoering af afgiftsbeloeb, der er lavere end et fastsat beloeb.

Artikel 221

1. Saa snart afgiftsbeloebet er bogfoert, underrettes debitor efter en passende fremgangsmaade om beloebets stoerrelse.

2. Er der i toldangivelsen anfoert et vejledende afgiftsbeloeb, kan toldmyndighederne bestemme, at den i stk. 1 omhandlede underretning kun skal ske, naar det angivne afgiftsbeloeb ikke svarer til det af toldmyndighederne fastlagte beloeb.

Naar der goeres brug af den i foerste afsnit fastsatte mulighed, betragtes toldmyndighedernes frigivelse af varerne som underretning af debitor om det bogfoerte afgiftsbeloeb, jf. dog artikel 218, stk. 1, andet afsnit.

3. Underretning af debitor kan ikke ske efter udloebet af en frist paa tre aar, regnet fra datoen for toldskyldens opstaaen. Hvis det er paa grund af en handling, der vil kunne give anledning til strafferetlig forfoelgning, at toldmyndighederne ikke har kunnet fastsaette det noejagtige efter lovgivningen skyldige afgiftsbeloeb, kan den naevnte underretning, for saa vidt det er fastsat i gaeldende bestemmelser, imidlertid ske efter udloebet af den naevnte frist paa tre aar.

Afdeling 2

Frist og naermere regler for betaling af afgiftsbeloebet

Artikel 222

1. Ethvert afgiftsbeloeb, der er genstand for den i artikel 221 omhandlede underretning, skal betales af debitor inden udloebet af foelgende frister:

a) hvis der ikke er indroemmet denne person nogen af de i artikel 224 til 229 fastsatte betalingslempelser, skal betalingen ske inden for den fastsatte frist.

Med forbehold af artikel 244, andet afsnit, maa denne frist hoejst vaere paa ti dage fra det tidspunkt, hvor debitor er blevet underrettet om det skyldige afgiftsbeloeb, og den skal, hvis der har fundet samlet bogfoering sted paa de i artikel 218, stk. 1, andet afsnit, anfoerte betingelser, fastsaettes saaledes, at debitor ikke derved opnaar en laengere betalingsfrist, end tilfaeldet ville have vaeret, hvis vedkommende havde faaet henstand med betalingen.

Forlaengelse indroemmes uden videre, naar det godtgoeres, at den paagaeldende har modtaget underretningen for sent til at kunne overholde den frist, der gaelder for betalingen.

Toldmyndighederne kan desuden efter anmodning indroemme debitor en forlaenget frist, naar det skyldige afgiftsbeloeb hidroerer fra en efteropkraevning. En saaledes indroemmet forlaenget frist kan ikke overstige den tid, der er noedvendig, for at debitor kan traeffe de fornoedne foranstaltninger til at opfylde sin forpligtelse, jf. dog artikel 229, litra a)

b) hvis der er indroemmet denne person en af de i artikel 224 til 229 fastsatte betalingslempelser, skal betalingen finde sted senest ved udloebet af den eller de frister, der er fastsat i forbindelse med disse betalingslempelser.

2. Naar en anmodning om fritagelse for afgifter indgives i henhold til artikel 237, 238 eller 239, eller naar en vare beslaglaegges for senere at blive konfiskeret i henhold til artikel 233, litra b), litra c), andet led, eller litra d), fritages debitor for at betale afgifterne under visse omstaendigheder, der fastsaettes efter udvalgsproceduren.

Artikel 223

Betaling skal finde sted i rede penge eller i form af ethvert andet betalingsmiddel, som ifoelge gaeldende bestemmelser har tilsvarende frigoerende virkning. Den kan ske ved modregning, naar gaeldende bestemmelser tillader det.

Artikel 224

Hvis afgiftsbeloebet vedroerer varer, der er angivet til en toldprocedure, som indebaerer pligt til betaling af saadanne afgifter, indroemmer toldmyndighederne efter anmodning fra den paagaeldende henstand med betaling af beloebet paa de i artikel 225, 226 og 227 fastsatte betingelser.

Artikel 225

Det er en forudsaetning for indroemmelse af betalingshenstand, at der er stillet sikkerhed.

Desuden kan indroemmelse af betalingshenstand give anledning til opkraevning af ekstraudgifter i forbindelse med oprettelse af sagsakter eller i forbindelse med tjenesteydelser.

Artikel 226

Toldmyndighederne kan indroemme betalingshenstand efter en af foelgende regler:

a) saerskilt for hver enkelt beloeb, der bogfoeres paa de vilkaar, der er anfoert i artikel 218, stk. 1, foerste afsnit, eller i artikel 220, stk. 1

b) samlet for alle de afgiftsbeloeb, der bogfoeres paa de vilkaar, der er anfoert i artikel 218, stk. 1, foerste afsnit, i en periode, der fastsaettes af toldmyndighederne, og som hoejst maa vaere 31 dage

c) samlet for alle de afgiftsbeloeb, som bogfoeres samlet i medfoer af artikel 218, stk. 1, andet afsnit.

Artikel 227

1. Betalingshenstanden er paa 30 dage. Den beregnes saaledes:

a) naar betalingshenstanden indroemmes efter artikel 226, litra a), beregnes fristen fra dagen efter den dag, hvor toldmyndighederne har bogfoert afgiftsbeloebet.

Hvis artikel 219 bringes i anvendelse, nedsaettes den i overensstemmelse med foerste afsnit beregnede frist paa 30 dage med et antal dage svarende til den frist ud over to dage, der har vaeret anvendt til bogfoeringen

b) naar betalingshenstanden indroemmes efter artikel 226, litra b), beregnes fristen fra dagen efter den dag, hvor perioden for samlet bogfoering udloeber. Den nedsaettes med et antal dage svarende til halvdelen af det antal dage, perioden for samlet bogfoering omfatter

c) naar betalingshenstanden indroemmes efter artikel 226, litra c), beregnes fristen fra dagen efter udloebet af den periode, i hvilken de paagaeldende varer er blevet frigivet. Den nedsaettes med et antal dage svarende til halvdelen af det antal dage, den paagaeldende periode omfatter.

2. Hvis de i stk. 1, litra b) og c), omhandlede perioder omfatter et ulige antal dage, er det antal dage, der skal fradrages fristen paa 30 dage i henhold til bestemmelserne i disse litra, lig med halvdelen af det lige antal dage umiddelbart under dette ulige antal.

3. For at forenkle proceduren kan medlemsstaterne, hvis de i stk. 1, litra b) og c), omhandlede perioder er en kalenderuge eller en kalendermaaned, bestemme, at den afgiftsbetaling, for hvilken der er indroemmet betalingshenstand

a) naar der er tale om en periode paa en kalenderuge, skal finde sted om fredagen i den fjerde uge efter denne kalenderuge

b) naar der er tale om en periode paa en kalendermaaned, skal finde sted senest den 16. dag i maaneden efter denne kalendermaaned.

Artikel 228

1. Der kan ikke indroemmes betalingshenstand for afgiftsbeloeb, som, selv om de vedroerer varer, der er angivet til en toldprocedure, som indebaerer pligt til betaling af saadanne afgifter, bogfoeres efter de gaeldende bestemmelser for antagelse af ufuldstaendige angivelser som foelge af, at klarereren ved udloebet af den fastsatte frist ikke har givet de noedvendige oplysninger til endelig bestemmelse af varernes toldvaerdi eller ikke har leveret de oplysninger eller det dokument, der manglede ved antagelsen af den ufuldstaendige angivelse.

2. Der kan dog indroemmes betalingshenstand i de i stk. 1 omhandlede tilfaelde, hvis det afgiftsbeloeb, der skal opkraeves, bogfoeres inden udloebet af en frist paa 30 dage fra tidspunktet for bogfoeringen af det oprindeligt kraevede beloeb, eller, hvis der ikke er foretaget nogen bogfoering, fra tidspunktet for antagelsen af angivelsen vedroerende de paagaeldende varer. Varigheden af en betalingshenstand, der indroemmes paa disse vilkaar, maa ikke gaa ud over tidspunktet for udloebet af den periode, som i medfoer af artikel 227 er indroemmet for betaling af det oprindeligt fastsatte afgiftsbeloeb, eller som skulle vaere indroemmet, hvis det efter lovgivningen skyldige afgiftsbeloeb var blevet bogfoert ved angivelsen af de paagaeldende varer.

Artikel 229

Toldmyndighederne kan indroemme debitor andre betalingslempelser end betalingshenstand.

Indroemmelse af saadanne betalingslempelser

a) er betinget af, at der stilles sikkerhed. Det kan dog undlades at kraeve sikkerhed, naar et saadant krav paa grund af debitors situation vil kunne give anledning til alvorlige oekonomiske eller sociale vanskeligheder

b) medfoerer, at der ud over afgiftsbeloebet opkraeves laanerenter. Rentebeloebet beregnes saaledes, at det svarer til det beloeb, der i denne henseende kraeves paa det nationale penge- og kapitalmarked for den valuta, i hvilken beloebet skyldes.

Toldmyndighederne kan undlade at kraeve laanerente, naar det paa grund af debitors situation vil kunne give anledning til alvorlige oekonomiske eller sociale vanskeligheder.

Artikel 230

Uanset hvilken betalingslempelse debitor har faaet indroemmet, kan han erlaegge afgiftsbeloebet helt eller delvis inden udloebet af den frist, der er indroemmet.

Artikel 231

Ethvert afgiftsbeloeb kan betales af tredjemand paa debitors vegne.

Artikel 232

1. Er afgiftsbeloebet ikke betalt inden for den fastsatte frist,

a) goer toldmyndighederne brug af alle de muligheder, de har i henhold til gaeldende bestemmelser, herunder tvangsfuldbyrdelse, for at sikre betaling af beloebet.

Der kan efter udvalgsproceduren fastsaettes saerlige bestemmelser for kautionister inden for rammerne af proceduren for forsendelse

b) opkraeves der ud over afgiftsbeloebet morarente.

Morarentesatsen kan vaere hoejere end laanerentesatsen. Den maa ikke vaere lavere end denne sats.

2. Toldmyndighederne kan undlade at kraeve morarente, hvis

a) det paa grund af debitors situation vil kunne give anledning til alvorlige oekonomiske eller sociale vanskeligheder

b) disse ikke overstiger et beloeb, der fastsaettes efter udvalgsproceduren

c) betalingen af afgifterne finder sted inden fem dage efter betalingsfristens udloeb.

3. Toldmyndighederne kan fastsaette:

a) minimumsperioder for beregning af renterne

b) minimumsbeloeb for skyldige morarenter.

KAPITEL 4

TOLDSKYLDENS OPHOER

Artikel 233

Med forbehold af gaeldende bestemmelser om foraeldelse af toldskyld og om de tilfaelde, hvor toldskylden ikke kan inddrives, fordi debitor ad rettens vej er erklaeret insolvent, ophoerer en toldskyld:

a) ved betaling af afgiftsbeloebet

b) ved fritagelse for afgiftsbeloebet

c) naar en vare er angivet til en toldprocedure, der indebaerer forpligtelse til at betale afgiften, og

- toldangivelsen herfor er blevet erklaeret ugyldig efter artikel 66

- varerne inden frigivelsen enten er blevet beslaglagt og samtidig eller senere konfiskeret, tilintetgjort efter ordre fra toldmyndighederne, tilintetgjort eller afstaaet efter artikel 182 eller tilintetgjort eller gaaet uigenkaldeligt tabt af grunde, som kan henfoeres til varernes egen beskaffenhed, eller som foelge af haendelige omstaendigheder eller force majeure

d) hvis de varer, for hvilke en toldskyld er opstaaet i overensstemmelse med artikel 202, beslaglaegges ved deres ikke forskriftsmaessige indfoersel og samtidig eller senere konfiskeres.

Ved beslaglaeggelse og konfiskation anses toldskylden af hensyn til straffelovgivningen for toldovertraedelser dog for ikke at vaere ophoert, naar en medlemsstats lovgivning fastsaetter, at tolden danner grundlag for fastsaettelsen af straffen, eller at en opstaaet toldskyld danner grundlag for den strafferetlige forfoelgning.

Artikel 234

Den i artikel 216 omhandlede toldskyld ophoerer ogsaa ved annullering af de formaliteter, der er opfyldt med henblik paa indroemmelse af den i artikel 216 omhandlede praeferencetoldbehandling.

KAPITEL 5

GODTGOERELSE AF OG FRITAGELSE FOR AFGIFTER

Artikel 235

Ved

a) godtgoerelse forstaas hel eller delvis tilbagebetaling af import- eller eksportafgifter, der er blevet betalt

b) fritagelse forstaas enten en afgoerelse om helt eller delvist at undlade opkraevning af en toldskyld eller afgoerelse om helt eller delvist at annulere bogfoeringen af et import- eller eksportafgiftsbeloeb, som ikke er betalt.

Artikel 236

1. Godtgoerelse af import- eller eksportafgifter ydes, hvis det godtgoeres, at det paagaeldende beloeb paa betalingstidspunktet ikke var skyldigt efter lovgivningen, eller at beloebet er blevet bogfoert i strid med artikel 220, stk. 2.

Fritagelse for import- eller eksportafgifter ydes, hvis det godtgoeres, at det paagaeldende beloeb paa bogfoeringstidspunktet ikke var skyldigt efter lovgivningen, eller at beloebet er blevet bogfoert i strid med artikel 220, stk. 2.

Der indroemmes hverken godtgoerelse eller fritagelse, hvis de omstaendigheder, hvorpaa betalingen eller bogfoeringen af et ikke-skyldigt beloeb bygger, skyldes urigtigheder fra debitors side.

2. Godtgoerelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter indroemmes, hvis der fremsaettes anmodning herom over for det paagaeldende toldsted inden tre aar regnet fra datoen for underretning af debitor om de paagaeldende afgifter.

Denne frist forlaenges, hvis debitor godtgoer, at han har vaeret forhindret i at indgive anmodning herom inden for den naevnte frist som foelge af haendelige omstaendigheder eller force majeure.

Toldmyndighederne yder af egen drift godtgoerelse eller fritagelse, naar de selv inden for samme frist konstaterer, at der er tale om en af de i stk. 1 foerste og andet afsnit, beskrevne situationer.

Artikel 237

Der ydes godtgoerelse af import- eller eksportafgifter, hvis en toldangivelse erklaeres ugyldig, efter at afgifterne er blevet betalt. Godtgoerelsen indroemmes efter anmodning fremsat inden for samme frist som den, der gaelder for indgivelse af en anmodning om, at en toldangivelse maa blive erklaeret ugyldig.

Artikel 238

1. Godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter ydes, hvis det godtgoeres, at det bogfoerte beloeb for disse afgifter vedroerer varer, der er henfoert under den paagaeldende toldprocedure, og som afvises af importoeren, fordi de paa det tidspunkt, der er omhandlet i artikel 67, er defekte eller ikke svarer til betingelserne i den kontrakt, paa grundlag af hvilken varerne er blevet indfoert.

Med defekte varer som omhandlet i foerste afsnit sidestilles varer, som er blevet beskadiget inden frigivelsen.

2. Godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter er betinget af, at

a) varerne ikke er blevet taget i anvendelse, bortset fra den anvendelse, der var noedvendig for at konstatere, at de var defekte eller ikke-bestillingssvarende

b) varerne udfoeres fra Faellesskabets toldomraade.

Efter anmodning tillader toldmyndighederne, at varerne i stedet for at blive udfoert tilintetgoeres eller med henblik paa genudfoersel henfoeres under proceduren for ekstern forsendelse eller under toldoplagsproceduren eller anbringes i frizone eller paa frilager.

For at varerne kan angives til en toldmaessig bestemmelse eller anvendelse som anfoert i forrige afsnit, anses de som ikke-faellesskabsvarer.

3. Godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter indroemmes ikke for varer, som, inden der er indgivet toldangivelse for dem, har vaeret midlertidigt indfoert med henblik paa afproevning, medmindre det godtgoeres, at det ikke under afproevningen paa normal vis har kunnet paavises, at disse var defekte eller ikke-bestillingssvarende.

4. Godtgoerelse af eller fritagelse for importafgifter af de i stk. 1 naevnte grunde indroemmes, hvis der fremsaettes anmodning herom over for det beroerte toldsted inden tolv maaneder fra datoen for underretningen af debitor om de naevnte afgifter.

Toldmyndighederne kan dog i behoerigt begrundede undtagelsestilfaelde tillade, at naevnte frist overskrides.

Artikel 239

1. Godtgoerelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter kan indroemmes i andre situationer end dem, der er omhandlet i artikel 236, 237 og 238,

- og som fastlaegges efter udvalgsproceduren

- og som skyldes omstaendigheder, hvor den berettigede ikke har gjort sig skyldig i urigtigheder eller aabenbar forsoemmelighed. De situationer, hvor denne bestemmelse finder anvendelse, samt de naermere procedureregler herfor fastlaegges efter udvalgsproceduren. Godtgoerelsen eller fritagelsen kan undergives saerlige betingelser.

2. Godtgoerelse af eller fritagelse for afgifter med de i stk. 1 omhandlede begrundelser indroemmes, hvis der fremsaettes anmodning herom over for det beroerte toldsted inden tolv maaneder fra datoen for underretningen af debitor om de naevnte afgifter.

Toldmyndighederne kan i behoerigt begrundede undtagelsestilfaelde tillade, at naevnte frist overskrides.

Artikel 240

Der ydes kun godtgoerelse af eller fritagelse for import- eller eksportsafgifter paa de i dette kapitel fastsatte betingelser, hvis det beloeb, der skal godtgoeres eller indroemmes fritagelse for, overstiger et beloeb, der fastsaettes efter udvalgsproceduren.

Dog kan toldmyndighederne ogsaa imoedekomme en anden anmodning om godtgoerelse af eller fritagelse for et lavere beloeb.

Artikel 241

Toldmyndighedernes godtgoerelse af import- eller eksportafgifter samt eventuel laane- eller morarente opkraevet i forbindelse med betalingen medfoerer ikke, at myndighederne skal betale rente. Der betales dog rente,

- naar en afgoerelse om, at en anmodning om godtgoerelse skal imoedekommes, ikke er fuldbyrdet inden for en frist paa tre maaneder, efter at den er truffet

- naar det foelger af nationale bestemmelser.

Rentebeloebet skal beregnes saaledes, at det svarer til det beloeb, der i denne henseende kraeves paa det nationale penge- og kapitalmarked.

Artikel 242

Hvis der med urette er indroemmet fritagelse for en toldskyld, eller det tilsvarende afgiftsbeloeb er godtgjort, kan den oprindelige skyld opkraeves. De renter, der eventuelt er betalt i henhold til artikel 241, skal godtgoeres.

AFSNIT VIII KLAGEADGANG

Artikel 243

1. Enhver person kan indgive klage mod afgoerelser, der traeffes af toldmyndighederne om anvendelse af toldforskrifterne, og som beroerer den paagaeldende umiddelbart og individuelt.

Klage kan endvidere indgives af enhver person, der har anmodet toldmyndighederne om en afgoerelse vedroerende anvendelsen af toldforskrifterne, og som ikke har opnaaet, at naevnte myndigheder har truffet afgoerelse inden for den i artikel 6, stk. 2, omhandlede frist.

Klagen skal indgives i den medlemsstat, hvor afgoerelsen er truffet, eller hvor der er anmodet om en saadan afgoerelse.

2. Klagen kan

a) i foerste instans indgives til den af medlemsstaterne hertil udpegede toldmyndighed

b) i anden instans indgives til en uafhaengig instans, der kan vaere en domstol eller et tilsvarende specialiseret organ, i overensstemmelse med de gaeldende bestemmelser i medlemsstaterne.

Artikel 244

Indgivelse af en klage har ikke opsaettende virkning for gennemfoerelsen af den anfaegtede afgoerelse.

Toldmyndighederne kan imidlertid udsaette gennemfoerelsen af afgoerelsen helt eller delvis, hvis den har begrundet formodning om, at den anfaegtede afgoerelse ikke er i overensstemmelse med toldforskrifterne, eller hvis der maa frygtes uoprettelig skade for den paagaeldende.

Hvis den anfaegtede afgoerelse bevirker, at der skal betales import- eller eksportafgifter, er udsaettelse af gennemfoerelsen af afgoerelsen betinget af, at der foreligger eller stilles en sikkerhed. Det kan dog undlades at kraeve sikkerhedsstillelse i tilfaelde, hvor et saadant krav paa grund af debitors situation ville kunne give anledning til alvorlige vanskeligheder af oekonomisk eller social karakter.

Artikel 245

De naermere bestemmelser om klageadgangen fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 246

Dette afsnit anvendes ikke paa klager indgivet med henblik paa anullering eller aendring af en afgoerelse truffet af toldmyndighederne med hjemmel i straffelovgivningen.

AFSNIT IX AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

TOLDKODEKSUDVALGET

Artikel 247

1. Der nedsaettes et toldkodeksudvalg, i det foelgende benaevnt udvalget, der bestaar af repaesentanter for medlemstaterne, og som har Kommissionens repaesentant som formand.

2. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

Artikel 248

Udvalget kan undersoege ethvert spoergsmaal vedroerende toldforskrifterne, som rejses af formanden, enten paa dennes initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant.

Artikel 249

1. Med undtagelse af afsnit VIII fastsaettes de noedvendige bestemmelser for anvendelsen af denne kodeks, herunder ogsaa af den i artikel 184 omhandlede ordning efter den i stk. 2 og 3 fastlagte procedure under hensyntagen til de af Faellesskabet indgaaede internationale forpligtelser, jf. dog artikel 9 og 10 i forordning (EOEF) nr. 2658/87 (5) samt stk. 4.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til det paagaeldende spoergsmaals hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal vedtages. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

c) Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

4. De noedvendige bestemmelser for anvendelsen af artikel 11, 12 og 21 fastsaettes efter den procedure, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EOEF) nr. 2658/87.

KAPITEL 2

RETSVIRKNINGER I EN MEDLEMSSTAT AF FORANSTALTNINGER, SOM ER TRUFFET, DOKUMENTER, DER ER UDSTEDT, ELLER SAGSFORHOLD, SOM ER KONSTATERET I EN ANDEN MEDLEMSSTAT

Artikel 250

Naar den toldprocedure anvendes i flere medlemsstater,

- har de afgoerelser, som toldmyndighederne i en medlemsstat traeffer, samt de foranstaltninger til identificering, som de traeffer eller accepterer, og de dokumenter, de udsteder, samme retsvirkning i de oevrige medlemsstater som de afgoerelser, foranstaltninger og dokumenter, der traeffes eller udstedes af toldmyndighederne i hver enkelt af disse medlemsstater

- har de sagsforhold, som konstateres ved den kontrol, som foretages af toldmyndighederne i en medlemsstat, samme retskraft i de oevrige medlemsstater som de sagsforhold, der er konstateret af toldmyndighederne i hver enkelt af disse medlemsstater.

KAPITEL 3

ANDRE AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 251

1. Foelgende forordninger og direktiver ophaeves:

- Raadets forordning (EOEF) nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den faelles definition af begrebet varers oprindelse (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 456/91 (7)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 754/76 af 25. marts 1976 om den toldbehandling, der skal anvendes ved genindfoersel af returvarer til Faellesskabets toldomraade (8), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1147/86 (9)- Raadets forordning (EOEF) nr. 2779/78 af 23. november 1978 om anvendelse af den europaeiske regningsenhed (ERE) i retsakter paa toldomraade (10), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 289/84 (11)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1430/79 af 2. juli 1979 om godtgoerelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter (12), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1854/89 (13)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om efteropkraevning af import- eller eksportafgifter, der ikke er opkraevet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfoerer en forpligtelse til at betale saadanne afgifter (14), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1854/89 (15)

- Raadets direktiv 79/695/EOEF af 24. juli 1979 om harmonisering af fremgangsmaaderne ved varers overgang til fri omsaetning (16), senest aendret ved direktiv 90/504/EOEF (17)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1224/80 af 28. maj 1980 om varers toldvaerdi(18), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 4046/89 (19)()

- Raadets direktiv 81/177/EOEF af 24. februar 1981 om harmonisering af fremgangsmaaderne ved udfoersel af faellesskabsvarer (20), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1854/89 (21)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 3599/82 af 21. december 1982 om ordningen vedroerende midlertidig indfoersel (22), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1620/85 (23)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2763/83 af 26. september 1983 om bevilling til under toldkontrol at forarbejde varer, foer de bringes i fri omsaetning (24), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 720/91 (25)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2151/84 af 23. juli 1984 om Faellesskabets toldomraade (26)), senest aendret ved akten om Spaniens og Portugals tiltraedelse

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1999/85 af 16. juli 1985 om aktiv foraedling (27)

¹¹¹¹¹¹¹¹¹- Raadets forordning (EOEF) nr. 3632/85 af 12. december 1985 om fastlaeggelse af betingelserne for, at en person kan udfaerdige en toldangivelse (28)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2473/86 af 24. juli 1986 om proceduren for passiv foraedling og om fremgangsmaaden med standardombytning (29)()

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2144/87 af 13. juli 1987 om toldskyld (30), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 4108/88 (31)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1031/88 af 18. april 1988 om fastlaeggelse af, hvilke personer der skal betale toldskyld (32), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1716/90 (33)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1970/88 af 30. juni 1988 om den tresidede procedure under proceduren for passiv foraedling og fremgangsmaaden med standardombytning (34)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2503/88 af 25. juli 1988 om toldoplag (35), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2561/90 (36))

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2504/88 af 25. juli 1988 om frizoner og frilagre (37), aendret ved forordning (EOEF) nr. 1604/92 (38)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 4151/88 af 21. december 1988 om fastsaettelse af bestemmelser, der skal finde anvendelse paa varer, som foeres ind i Faellesskabets toldomraade (39)()

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1854/89 af 14. juni 1989 om bogfoering af importafgifter og eksportafgifter, der udgoer en toldskyld, og om vilkaarene for betaling heraf (40)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1855/89 af 14. juni 1989 om ordningen vedroerende midlertidig indfoersel af transportmidler (41)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 3312/89 af 30. oktober 1989 om midlertidig indfoersel af containere (42)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 4046/89 af 21. december 1989 om den sikkerhed, der skal stilles for betaling af en toldskyld (43)- Raadets forordning (EOEF) nr. 1715/90 af 20. juni 1990 om oplysninger fra medlemsstaternes toldmyndigheder vedroerende tarifering af varer i toldnomenklaturen (44)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2726/90 af 17. september 1990 om faellesskabsforsendelse (45), med undtagelse af artikel 3, stk. 3, litra b)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 717/91 af 21. marts 1991 om det administrative enhedsdokument (46)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 719/91 af 21. marts 1991 om benyttelse inden for Faellesskabet af TIR-carneter og ATA-carneter som forsendelsesdokumenter (47)

2. I alle de faellesskabsretsakter, hvor der er henvist til de i stk. 1 naevnte forordninger eller direktiver, skal disse henvisninger betragtes som henvisninger til denne kodeks.

Artikel 252

1. Artikel 141, 142 og 143 i forordning (EOEF) nr. 918/83 (48) ophaeves.

2. I forordning (EOEF) nr. 2658/87 (49), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3492/91 (50) foretages foelgende aendringer:

a) i artikel 8 aendres »Udvalget kan« til »Det ved artikel 247 i EF-toldkodeksen nedsatte udvalg kan«

b) i artikel 10, stk. 1, affattes indledningen saaledes: »Kommissionens repraesentant forelaegger det udvalg, der er omhandlet i EF-toldkodeksens artikel 247, et udkast . . .«

c) artikel 7 og 11 ophaeves.

Artikel 253

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1994.

Afsnit VIII finder dog foerst anvendelse for Det Forenede Kongerige fra den 1. januar 1995.

Artikel 161

og, i det omfang de vedroerer genudfoersel, artikel 182 og 183 finder dog anvendelse fra den 1. januar 1993. For saa vidt disse artikler henviser til bestemmelser i denne kodeks og saa laenge disse bestemmelser endnu ikke finder anvendelse, anses henvisningerne for at vaere henvisninger til de tilsvarende bestemmelser i de i artikel 251 omhandlede forordninger og direktiver.

Inden den 1. oktober 1993 tager Raadet paa grundlag af en rapport fra Kommissionen om konsekvenserne af den monetaere omregningskurs, der skal anvendes ved gennemfoerelsen af foranstaltninger som led i den faelles landbrugspolitik, problemet vedroerende samhandelen med varer mellem medlemsstaterne inden for det indre marked op til fornyet behandling. Denne rapport ledsages af eventuelle forslag fra Kommissionen, hvorom Raadet traeffer afgoerelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten.

Inden den 1. januar 1998 tager Raadet paa grundlag af en rapport fra Kommissionen denne kodeks op til fornyet gennemgang med henblik paa at foretage de tilpasninger, der bl.a. er noedvendige af hensyn til gennemfoerelsen af det indre marked. Denne rapport ledsages af eventuelle forslag, som Raadet traeffer afgoerelse om i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 12. oktober 1992.

Paa Raadets vegne

W. WALDEGRAVE

Formand

(1) EFT nr. C 128 af 23. 5. 1990, s. 1.(2) EFT nr. C 72 af 18. 3. 1991, s. 176, og afgoerelse af 16. september 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).(3) EFT nr. C 60 af 8. 3. 1991, s. 5.(4) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66(5) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.

(6) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 1.(7) EFT nr. L 54 af 28. 2. 1991, s. 4.(8) EFT nr. L 89 af 2. 4. 1976, s. 1.(9) EFT nr. L 105 af 22. 4. 1986, s. 1.(10) EFT nr. L 333 af 30. 11. 1978, s. 5.(11) EFT nr. L 33 af 4. 2. 1984, s. 2.(12) EFT nr. L 175 af 12. 7. 1979, s. 1.(13) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 1.(14) EFT nr. L 197 af 3. 8. 1979, s. 1.(15) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 1.(16) EFT nr. L 205 af 13. 8. 1979, s. 19.(17) EFT nr. L 281 af 12. 10. 1990, s. 28.(18) EFT nr. L 134 af 31. 5. 1980, s. 1.(19)() EFT nr. L 388 af 30. 12. 1989, s. 24.(20) EFT nr. L 83 af 30. 3. 1981, s. 40.(21) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 1.(22) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1982, s. 1.(23) EFT nr. L 155 af 14. 6. 1985, s. 54.(24) EFT nr. L 272 af 5. 10. 1985, s. 54.(25) EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 9.(26)) EFT nr. L 197 af 27. 7. 1984, s. 1.(27) EFT nr. L 188 af 20. 7. 1985, s. 1.

(28) EFT nr. L 350 af 27. 12. 1985, s. 1.(29)() EFT nr. L 212 af 2. 8. 1986, s. 1.(30) EFT nr. L 201 af 22. 7. 1987, s. 15.(31) EFT nr. L 361 af 29. 12. 1988, s. 2.(32) EFT nr. L 102 af 21. 4. 1988, s. 5.(33) EFT nr. L 160 af 26. 6. 1990, s. 6.(34) EFT nr. L 174 af 6. 7. 1988, s. 1.(35) EFT nr. L 225 af 15. 8. 1988, s. 1.(36)) EFT nr. L 246 af 10. 9. 1990, s. 1.(37) EFT nr. L 225 af 15. 8. 1988, s. 8.(38) EFT nr. L 173 af 26. 6. 1992, s. 30.(39)() EFT nr. L 367 af 31. 12. 1988, s. 1.(40) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 1.(41) EFT nr L 186 af 30. 6. 1989, s. 8.(42) EFT nr. L 321 af 4. 11. 1989, s. 5.(43) EFT nr. L 388 af 30. 12. 1989, s. 24.(44) EFT nr. L 160 af 26. 6. 1990, s. 1.(45) EFT nr. L 262 af 26. 9. 1990, s. 1.(46) EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 1.(47) EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 6.(48) EFT nr. L 105 af 23. 4. 1983, s. 1.(49) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.(50) EFT nr. L 328 af 30. 11. 1991, s. 80.

Top