EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2453

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2453/92 af 31. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 717/91 om det administrative enhedsdokument

OJ L 249, 28.8.1992, p. 1–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; ophævet ved 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2453/oj

31992R2453

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2453/92 af 31. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 717/91 om det administrative enhedsdokument

EF-Tidende nr. L 249 af 28/08/1992 s. 0001 - 0080


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2453/92 af 31. juli 1992 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 717/91 om det administrative enhedsdokument

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 717/91 af 21. marts 1991 om det administrative enhedsdokument (1), saerlig artikel 8, og

ud fra foelgende betragtninger:

Med henblik paa fastsaettelsen af gennemfoerelsesbestemmelserne til forordning (EOEF) nr. 717/91 boer der under hensyn til Faellesskabets internationale forpligtelser defineres, af hvilke formularer det administrative enhedsdokument bestaar, og praeciseres, hvilke tekniske krav disse skal opfylde;

det er noedvendigt at udarbejde en brugervejledning til enhedsdokumentet for at sikre, at det anvendes ensartet;

visse af dataene i enhedsdokumentets formularer skal angives i kode; det er noedvendigt at fastlaegge faelles koder for alle medlemsstater;

der boer fastsaettes saerlige forenklingsforanstaltninger, som giver mulighed for at lette formaliteterne, naar brugerne opfylder bestemte betingelser, saerlig naar de paagaeldende driver erhvervsvirksomhed, som medfoerer, at de hyppigt udfaerdiger angivelser; det er hensigtsmaessigt ogsaa at tage hensyn til udviklingen i teknikker, der giver mulighed for at erstatte den haandskrevne underskrift med andre identifikationsteknikker, som giver samme sikkerhed, f.eks. edb;

naervaerende forordning skal afloese Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2855/85 (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1159/89 (3), og Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2793/86 (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2215/90 (5); naevnte forordninger boer derfor ophaeves;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Administrative Enhedsdokument -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Denne forordning fastsaetter gennemfoerelsesbestemmelserne til forordning (EOEF) nr. 717/91, i det foelgende benaevnt »grundforordningen«.

AFSNIT II BESTEMMELSER VEDROERENDE FORMULARERNE Kendetegn

Artikel 2

1. a) Det administrative enhedsdokument, der skal anvendes til udfaerdigelse af de i grundforordningens artikel 1 naevnte angivelser, skal tage form af et saet med det antal eksemplarer, som er noedvendigt til opfyldelsen af formaliteterne i en fase i en samhandelstransaktion (udfoersel, forsendelse eller indfoersel), hvortil der i givet fald kan foejes de noedvendige eksemplarer til opfyldelsen af formaliteterne i en eller flere af de efterfoelgende faser i den paagaeldende transaktion, jf. dog bestemmelserne i artikel 15 og 16 og bestemmelserne vedroerende faellesskabsforsendelse.

b) Disse saet bestaar af:

- en samling af otte eksemplarer i overensstemmelse med modellen i bilag I, eller

- i tilfaelde af edb-udskrift ved edb-behandling af angivelserne af mindst to successive samlinger af fire eksemplarer i overensstemmelse med modellen i bilag II.

2. a) Angivelsesformularerne kan i givet fald suppleres med en eller flere supplementsformularer, der tager form af saet bestaaende af det antal eksemplarer, der er noedvendigt til opfyldelsen af formaliteterne i en fase af en samhandelstransaktion (udfoersel, forsendelse eller indfoersel), hvortil i givet fald kan foejes de noedvendige eksemplarer til opfyldelsen af formaliteterne i en eller flere af de efterfoelgende faser i den paagaeldende transaktion, jf. dog bestemmelserne i artikel 15 og 16 og bestemmelserne vedroerende faellesskabsforsendelse.

b) Disse saet bestaar af:

- en samling af otte eksemplarer i overensstemmelse med modellen i bilag III, eller

- mindst to samlinger af fire eksemplarer i overensstemmelse med modellen i bilag IV.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne paabyde, at supplementsformularerne ikke maa anvendes, hvis angivelserne udskrives paa edb.

Artikel 3

Angivelsen affattes paa et af Faellesskabets officielle sprog, hvis anvendelse er godkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor formaliteterne opfyldes.

Toldmyndighederne i bestemmelsesmedlemsstaten kan om noedvendigt anmode klarereren eller hans repraesentant i denne medlemsstat om, at angivelsen oversaettes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat. Oversaettelsen traeder i stedet for det tilsvarende indhold af den paagaeldende angivelse. Uanset foerste afsnit skal angivelsen affattes paa det officielle sprog eller et af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten i alle tilfaelde, hvor angivelsen i denne medlemsstat foretages paa andre eksemplarer end dem, der oprindeligt er forelagt for toldmyndighederne i afgangsmedlemsstaten.

Artikel 4

1. De i grundforordningens artikel 1 naevnte formularer trykkes paa skrivefast, selvkopierende papir af en vaegt paa mindst 40 g/m². Det skal vaere tilstraekkeligt uigennemsigtigt til, at angivelser, der er anfoert paa en af siderne, ikke paavirker laeseligheden af oplysningerne paa den anden side, og det skal vaere saa staerkt, at det ved normalt brug ikke gaar i stykker eller kroeller.

Der benyttes hvidt papir til samtlige eksemplarer. For saa vidt angaar eksemplarerne vedroerende faellesskabsforsendelse (1, 4, 5 og 7), trykkes dog rubrik nr. 1 (for saa vidt angaar foerste og tredje felt), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32 og 33 (for saa vidt angaar foerste felt til venstre), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 og 56 paa groen bund.

Formularerne trykkes med groent.

2. Rubrikkernes basisenhed skal vaere en tiendedel tomme i bredden og en sjettedel tomme i hoejden. Underrubrikkernes basisenhed skal vaere en tiendedel tomme i bredden.

3. En farvemarkering af de forskellige eksemplarer foretages paa foelgende maade:

a) paa formularer, som svarer til modellerne i bilag I og III:

- forsynes eksemplar nr. 1, 2, 3 og 5 paa hoejre kant med en udbrudt margen, som er henholdsvis roed, groen, gul og blaa

- forsynes eksemplar nr. 4, 6, 7 og 8 paa hoejre kant med en brudt margen, der er henholdsvis blaa, roed, groen og gul

b) paa de formularer, der svarer til modellerne i bilag II og IV forsynes eksemplar nr. 1/6, 2/7, 3/8 og 4/5 paa hoejre kant med en udbrudt margen og til hoejre for denne en brudt margen, der begge er henholdsvis roede, groenne, gule og blaa.

Disse margener skal vaere ca. 3 mm brede. Den brudte margen skal bestaa af kvadrater, hvis side er 3 mm, og som skiftevis er hvide og farvemarkerede.

4. En liste over de eksemplarer, paa hvilke oplysningerne i de i bilag I og III anfoerte formularer skal angives ved gennemkrivning, findes i bilag V.

En liste over de eksemplarer, paa hvilke oplysningerne i de bilag I og IV anfoerte formularer skal angives ved gennemskrivning, findes i bilag VI.

5. Formularernes format er 210 × 297 mm, idet der med hensyn til papirets laengde tillades en maksimal afvigelse paa -5 mm og paa +8 mm.

6. Medlemsstaterne kan kraeve, at formularerne skal vaere forsynet med angivelse af navn og adresse paa trykkeriet eller med et maerke, der giver mulighed for at identificere dette. De kan desuden stille krav om forudgaaende godkendelse af trykningen af formularerne.

Vejledning

Artikel 5

1. De i grundforordningens artikel 1 omhandlede formularer udfyldes i overensstemmelse med anvisningerne i vejledningen i bilag VII under hensyntagen til supplerende angivelser fastsat som led i andre EF-forskrifter.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at brugerne let kan faa adgang til vejledningen.

3. Hver af medlemsstaterne supplerer om fornoedent vejledningen.

Koder

Artikel 6

De koder, der skal benyttes ved udfyldningen af de i grundforordningens artikel 1 omhandlede formularer, findes i bilag VIII.

AFSNIT III BESTEMMELSER VEDROERENDE PROCEDUREN Generelt

Artikel 7

Hvor der i grundforordningen og i naervaerende forordning henvises til et toldsted, forstaas der herved ligeledes ethvert andet sted, der til dette formaal er anvist eller godkendt af toldmyndighederne efter aftale mellem disse og den paagaeldende.

Udfoersel

Artikel 8

1. Udfoersel sker paa betingelse af, at de til dette formaal noedvendige, behoerigt udfyldte eksemplarer fremlaegges paa vedkommende toldsted, ledsaget af de eksemplarer, der i givet fald skal anvendes ved opfyldelse ved faellesskabsforsendelsesformaliteterne, jf. dog bestemmelserne i artikel 15 og 16.

2. Den angivelse, der anvendes ved udfoerselsformaliteterne, skal underskrives af klarereren eller hans repraesentant i overensstemmelse med de gaeldende bestemmelser i udfoerselsmedlemsstaten.

Faellesskabsforsendelse

Artikel 9

1. Uden at dette beroerer de forenklinger, der er fastsat for visse transportformer, bestaar angivelsen til faellesskabsforsendelse af de eksemplarer af angivelsen, der er behoerigt udfyldt hertil og underskrevet af den hovedforpligtigede som defineret i artikel 2 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2726/90 af 17. september 1990 om faellesskabsforsendelse (6). Den hovedforpligtigede har kun ansvaret for de angivelser, der kraeves i henhold til naevnte forordning.

2. I det saerlige tilfaelde, hvor det ved hjaelp af et administrativt dokument skal godtgoeres, at en vare, der ikke forsendes i henhold til proceduren for intern faellesskabsforsendelse, har status af faellesskabsvare, anvendes eksemplar 4 af det administrative enhedsdokument hertil, efter paategning af toldmyndighederne i afsendelsesmedlemsstaten.

Indfoersel

Artikel 10

1. Ved henfoersel af varer under enhver toldprocedure i indfoerselsmedlemsstaten skal de eksemplarer, der er noedvendige til henfoersel af varerne under den paagaeldende procedure, fremlaegges for vedkommende toldsted, jf. dog bestemmelserne i artikel 15 og 16.

2. Eksemplarerne skal:

- indeholde oplysninger om den oenskede toldprocedure

- vaere behoerigt udfyldt og desuden vaere forsynet med de paategninger, der kraeves til varernes henfoersel under den paagaeldende procedure

- vaere underskrevet af klarereren eller hans repraesentant i overensstemmelse med de gaeldende bestemmelser i indfoerselsmedlemsstaten.

Andre bestemmelser vedroerende proceduren

Artikel 11

1. Anvendes et administrativt enhedsdokument successivt til opfyldelse af formaliteterne i flere faser af en given samhandelsaktion (udfoersel, forsendelse eller indfoersel), haefter brugeren kun for de oplysninger, der vedroerer den procedure, han har anmodet om i sin egenskab af klarerer, hovedforpligtet eller repraesentant for en af disse.

2. Med henblik paa anvendelsen af stk. 1 skal brugeren, naar han anvender et administrativt enhedsdokument, der er udfaerdiget forud for den paagaeldende samhandelstransaktion, foer angivelsen indgives, kontrollere i de paagaeldende rubrikker, om de foreliggende oplysninger er korrekte, og om de kan anvendes paa den paagaeldende varer og paa den procedure, han har anmodet om, og han skal om fornoedent supplere dem.

I de i foerste afsnit omhandlede tilfaelde skal brugeren omgaaende meddele toldmyndighederne alle uoverensstemmelser mellem de paagaeldende varer og de foreliggende oplysninger. Brugeren skal i saa fald udfaerdige sin angivelse paa nye eksemplarer.

Artikel 12

Anvendes det administrative enhedsdokument for flere faser i en samhandelstransaktion, kontrollerer myndighederne, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne paa de eksemplarer, der er udfaerdiget under de forskellige faser af transaktionen.

Artikel 13

Er det ifoelge lovgivningen noedvendigt at udfaerdige yderligere kopier af den i grundforordningens artikel 1 omhandlede formular kan brugeren hertil anvende yderligere eksemplarer eller fotokopier af naevnte formular.

Disse yderligere eksemplarer eller fotokopier skal underskrives af brugeren, fremlaegges for de kompetente toldmyndigheder og paategnes af disse efter samme regler som selve enhedsdokumentet. De godtages af myndighederne paa lige fod med originaldokumenterne, hvis myndighederne finder deres materielle fremtraeden tilfredsstillende.

AFSNIT IV GENSIDIG BISTAND OG ANERKENDELSE

Artikel 14

Medlemsstaternes myndigheder meddeler efter behov hinanden undersoegelsesresultater, dokumenter, indberetninger, rapporter og oplysninger vedroerende samhandelen, naar det synes klart, at saadanne oplysninger vil kunne vaere af betydning for konstatering af eventuelle uregelmaessigheder i de formaliteter, der er blevet opfyldt over for de myndigheder, oplysningerne tilgaar.

AFSNIT V SAERLIGE FORENKLINGSFORANSTALTNINGER OG EDB

Artikel 15

Det kan i medfoer af de saerlige forskrifter om udfoersel og indfoersel tillades en bruger at anvende forenklede procedurer, navnlig med henblik paa at vedkommende fritages for at frembyde de paagaeldende varer eller forelaegge angivelsen vedroerende visse varer, eller faar mulighed for at udarbejde en ufuldstaendig angivelse. I saa fald skal der, undtagen hvor det drejer sig om henfoersel af varer under toldoplagsproceduren, inden for de af myndighederne fastsatte frister forelaegges en angivelse, som med disse myndigheders samtykke kan vaere en samlet periodisk angivelse.

I de i foerste afsnit beskrevne tilfaelde kan toldmyndighederne tillade, at der anvendes handelsdokumenter i stedet for den i grundforordningens artikel 1 omhandlede formular.

Naar enhedsdokumentet anvendes, kan der efter tilladelse fra myndighederne vedlaegges dette dokument kommercielle varebeskrivelseslister til opfyldelse af udfoersels- eller indfoerselsformaliteterne.

Artikel 16

Denne forordning er i overensstemmelse med grundforordningens artikel 5 ikke til hinder for:

- at medlemsstaterne fritages for anvendelse af den i grundforordningens artikel 1 omhandlede formular, hvis de saerlige bestemmelser, der gaelder for brevpost og postpakker, finder anvendelse

- at der fritages for eventuel skriftlig angivelse, som maatte blive kraevet i bestemte tilfaelde ved udfoersel eller indfoersel

- at der anvendes saerlige formularer til at lette angivelse i saerlige tilfaelde

- at medlemsstaterne fritages for anvendelsen af den i grundforordningens artikel 1 omhandlede formular i forbindelse med aftaler eller arrangementer, der er indgaaet eller vil blive indgaaet mellem to eller flere medlemsstater med henblik paa yderligere forenkling af formaliteterne i hele samhandelen mellem disse stater eller en del deraf

- at brugerne ved forsendelser, som omfatter flere slags varer, anvender ladelister til opfyldelse af formaliteterne ved faellesskabsforsendelse

- at der, eventuelt paa papir uden paatryk, paa offentlige eller private edb-anlaeg og paa betingelser, der fastsaettes af medlemsstaterne, udfaerdiges angivelser til udfoersel, forsendelse eller indfoersel samt dokumenter, som skal attestere, at varer, der ikke forsendes paa grundlag af proceduren for intern faellesskabsforsendelse, har status af faellesskabsvarer

- at medlemsstaterne, ogsaa selv om der ikke kraeves en skriftlig angivelse, kan forlange, at oplysninger, der er noedvendige for opfyldelsen af de paagaeldende formaliteter, tilgaar deres edb-system for behandling af angivelser

- at medlemsstater, som behandler angivelser paa edb, kan foreskrive, at den efter grundforordningens artikel 1 omhandlede angivelse enten tager form af en edb-udskrift af det administrative enhedsdokument eller sker ved indlaesning af dataene i datamaten, hvis et saadant dokument ikke udskrives.

Artikel 17

Medlemsstaterne kan uanset bestemmelserne i artikel 15 og 16 i almindelighed ved opfyldelsen af udfoersels- eller indfoerselsformaliteterne afstaa fra at kraeve bestemte eksemplarer af det administrative enhedsdokument bestemt for deres egne myndigheder forelagt, naar de paagaeldende oplysninger findes paa andre midier.

Underskrift

Artikel 18

Benyttes der ved opfyldelsen af formaliteterne offentlige eller private edb-anlaeg, tillader myndighederne efter anmodning fra brugeren, at den paagaeldende ikke underskriver sin angivelse i haanden, men erstatter denne underskrift med en anden identifikationsteknik, der eventuelt kan baseres paa anvendelse af en kode, og som har samme retlige foelger som en haandskreven underskrift.

En saadan lempelse indroemmes kun, hvis de tekniske og administrative krav, som myndighederne stiller, er opfyldt.

Autentificering

Artikel 19

Benyttes der ved opfyldelsen af formaliteterne offentlige eller private edb-anlaeg ved udskrift af angivelserne, kan medlemsstaternes myndigheder bestemme, at disse anlaeg direkte kan autentificere de saaledes udskrevne angivelser, idet denne autentifikation traeder i stedet for en manuel eller maskinel paastempling med toldstedets stempel og den kompetente tjenestemands underskrift.

AFSNIT VI SAERLIGE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED TILTRAEDELSE

Artikel 20

1. Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse med de fornoedne aendringer i den overgangsperiode, der er fastsat ved tiltraedelsesakten, i samhandelen mellem Faellesskabet i dets sammensaetning den 31. december 1985 og Spanien eller Portugal samt mellem de to sidstnaevnte medlemsstater indbyrdes med varer, som fortsat er undergivet foranstaltninger i henhold til tiltraedelsesakten.

2. Ved anvendelse af stk. 1 tilintetgoeres eksemplar 2 henholdsvis eksemplar 7 af de formularer, der benyttes i samhandelen med Spanien og Portugal eller mellem disse to medlemsstater.

3. Bestemmelserne for klarererens indgivelse, tilbagekaldelse og rettelser af angivelser, for toldmyndighedernes antagelse og annullering heraf samt for frigivelsen, som findes i de saerlige forskrifter vedroerende udfoersels-, forsendelses- eller indfoerselstoldprocedurer, finder tilsvarende anvendelse paa de i stk. 1 omhandlede formaliteter.

AFSNIT VII ANDRE SAERLIGE BESTEMMELSER

Artikel 21

Med henblik paa anvendelsen af bestemmelserne i grundforordningens artikel 1, stk. 3, finder bestemmelserne vedroerende klarererens indgivelse og tilbagekaldelse af og rettelser i angivelsen, toldvaesenets antagelse og annullation af angivelsen samt frigivelsen, som findes i de saerlige forskrifter vedroerende toldprocedurerne for udfoersel, forsendelse og indfoersel, tilsvarende anvendelse.

Artikel 22

Hver medlemsstat underretter senest den 30. september 1992 Kommissionen om, hvilke af de oplysninger, som er optaget i det administrative enhedsdokument, den vil kraeve med henblik paa opfyldelsen af formaliteterne ved udfoersel (afsendelse), forsendelse og indfoersel.

Enhver senere aendring skal ligeledes meddeles Kommissionen forud.

Kommissionen soerger for, at de saaledes indhentede oplysninger offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende (C-udgaven).

AFSNIT VIII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 23

Forordning (EOEF) nr. 2855/85 og (EOEF) nr. 2793/86 ophaeves.

Henvisninger til de ophaevede forordninger betragtes som henvisninger til nuvaerende forordning.

Artikel 24

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra datoen for grundforordningens anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 31. juli 1992.

Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 1.(2) EFT nr. L 274 af 15. 10. 1985, s. 1.(3) EFT nr. L 119 af 29. 4. 1989, s. 100.(4) EFT nr. L 263 af 15. 9. 1986, s. 74.(5) EFT nr. L 202 af 31. 7. 1990, s. 16.(6) EFT nr. L 262 af 26. 9. 1990, s. 1.

BILAG I

MODEL SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA b), FOERSTE LED

BILAG II

MODEL SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA b), ANDET LED

BILAG III

MODEL SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA b), FOERSTE LED

BILAG IV

MODEL SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA b), ANDET LED

BILAG V

LISTE OVER DE EKSEMPLARER AF FORMULARERNE I BILAG I OG III, PAA HVILKE DE DERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER SKAL ANGIVES VED GENNEMSKRIVNING (fra eksemplar nr. 1)

Rubrikkens

nummer

Eksemplarernes nummer

Rubrikkens

nummer

Eksemplarernes nummer

I. RUBRIKKER, DER UDFYLDES AF BRUGERNE

1

1 til 8

undtagen feltet i midten:

1 til 3

2

1 til 5 (¹)

3

1 til 8

4

1 til 8

5

1 til 8

6

1 til 8

7

1 til 3

8

1 til 5 (¹)

9

1 til 3

10

1 til 3

11

1 til 3

12

-

13

1 til 3

14

1 til 4

15

1 til 8

15a

1 til 3

15b

1 til 3

16

1, 2, 3, 6, 7 og 8

17

1 til 8

17a

1 til 3

17b

1 til 3

18

1 til 5 (¹)

19

1 til 5 (¹)

20

1 til 3

21

1 til 5 (¹)

22

1 til 3

23

1 til 3

24

1 til 3

25

1 til 5 (¹)

26

1 til 3

27

1 til 5 (¹)

28

1 til 3

29

1 til 3

30

1 til 3

31

1 til 8

32

1 til 8

33

foerste felt til venstre: 1 til 8

de andre felter: 1 til 3

34a

1 til 3

34b

1 til 3

35

1 til 8

36

-

37

1 til 3

38

1 til 8

39

1 til 3

40

1 til 5 (¹)

41

1 til 3

42

-

43

-

44

1 til 5 (¹)

45

-

46

1 til 3

47

1 til 3

48

1 til 3

49

1 til 3

50

1 til 8

51

1 til 8

52

1 til 8

53

1 til 8

54

1 til 4

55

-

56

-

II. RUBRIKKER FORBEHOLDT ADMINISTRATIONEN

A

1 til 4 (²)

C

1 til 8 (²)

B

1 til 3

D

1 til 4

(¹) Det kan under ingen omstaendigheder kraeves, at brugerne udfylder disse rubrikker paa eksemplar nr. 5 og 7 i forbindelse med faellesskabsforsendelse.

(²) Efter udfoerselsmedlemsstatens eget valg i denne sammenhaeng.

BILAG VI

LISTE OVER DE EKSEMPLARER AF FORMULARERNE I BILAG II OG IV, PAA HVILKE DE DERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER SKAL ANGIVES VED GENNEMSKRIVNING (fra eksemplar nr. 1/6)

Rubrikkens

nummer

Eksemplarernes nummer

Rubrikkens

nummer

Eksemplarernes nummer

I. RUBRIKKER, DER UDFYLDES AF BRUGERNE

1

1 til 4

undtagen feltet i midten:

1 til 3

2

1 til 4

3

1 til 4

4

1 til 4

5

1 til 4

6

1 til 4

7

1 til 3

8

1 til 4

9

1 til 3

10

1 til 3

11

1 til 3

12

1 til 3

13

1 til 3

14

1 til 4

15

1 til 4

15a

1 til 3

15b

1 til 3

16

1 til 3

17

1 til 4

17a

1 til 3

17b

1 til 3

18

1 til 4

19

1 til 4

20

1 til 3

21

1 til 4

22

1 til 3

23

1 til 3

24

1 til 3

25

1 til 4

26

1 til 3

27

1 til 4

28

1 til 3

29

1 til 3

30

1 til 3

31

1 til 4

32

1 til 4

33

foerste felt til venstre: 1 til 4

de andre felter: 1 til 3

34a

1 til 3

34b

1 til 3

35

1 til 4

36

1 til 3

37

1 til 3

38

1 til 4

39

1 til 3

40

1 til 4

41

1 til 3

42

1 til 3

43

1 til 3

44

1 til 4

45

1 til 3

46

1 til 3

47

1 til 3

48

1 til 3

49

1 til 3

50

1 til 4

51

1 til 4

52

1 til 4

53

1 til 4

54

1 til 4

55

-

56

-

II. RUBRIKKER FORBEHOLDT ADMINISTRATIONEN

A

1 til 4 (¹)

C

1 til 4

B

1 til 3

D/J

1 til 4

(¹) Efter udfoerselsmedlemsstatens eget valg i denne sammenhaeng.

BILAG VII

VEJLEDNING TIL UDFYLDNING AF FORMULARERNE FOERSTE AFSNIT Generelle bemaerkninger A. Formularernes udformning

Formularerne og supplementsformularerne skal benyttes:

a) naar der i faellesskabsforskrifterne henvises til en angivelse til udfoersel (afsendelse) eller indfoersel (modtagelse) eller henfoersel under enhver anden toldprocedure, herunder ogsaa proceduren for faellesskabsforsendelse

b) om fornoedent ligeledes i den overgangsperiode, der er fastsat ved tiltraedelsesakten, i samhandelen mellem Faellesskabet i dets sammensaetning den 31. december 1985 og Spanien eller Portugal, samt mellem de to sidstnaevnte medlemsstaters indbyrdes, med varer, for hvilke afskaffelsen af told og af afgifter med tilsvarende virkning endnu ikke er fuldt gennemfoert, eller som fortsat er undergivet andre foranstaltninger i henhold til tiltraedelsesakten

c) naar en faellesskabsbestemmelse udtrykkeligt angiver, at den skal anvendes.

De hertil benyttede formularer og supplementsformularer omfatter de noedvendige eksemplarer til opfyldelsen af formaliteterne i en fase af en samhandelstransaktion (udfoersel, forsendelse eller indfoersel), udvalgt af et saet paa otte eksemplarer:

- eksemplar nr. 1, som opbevares af myndighederne i den medlemsstat, hvor formaliteterne ved udfoersel (eventuelt afsendelse) eller faellesskabsforsendelse opfyldes

- eksemplar nr. 2, som anvendes til statistik i udfoerselsmedlemsstaten

- eksemplar nr. 3, som returneres til eksportoeren efter paategning hos toldvaesenet

- eksemplar nr. 4, som opbevares af toldstedet efter en faellesskabsforsendelse eller som T2L-dokument, der tjener til at attestere varernes status som faellesskabsvarer

- eksemplar nr. 5, som udgoer retureksemplaret i forbindelse med faellesskabsforsendelse

- eksemplar nr. 6, der opbevares af myndighederne i den medlemsstat, hvor formaliteterne ved modtagelsen opfyldes

- eksemplar nr. 7, der anvendes til statistik i bestemmelsesmedlemsstaten (formaliteter ved faellesskabsforsendelse og ved modtagelsen)

- eksemplar nr. 8, der returneres til modtageren efter paategning hos toldvaesenet.

Eksemplarerne kan kombineres paa forskellig maade, f.eks.:

- udfoersel: eksemplar 1, 2 og 3

- faellesskabsforsendelse: eksemplar 1, 4, 5 og 7

- modtagelse: eksemplar 6, 7 og 8.

Ud over disse tilfaelde findes der situationer, hvor det ved modtagelsen er noedvendigt at foere bevis for varernes status som faellesskabsvarer. I disse tilfaelde benyttes eksemplar nr. 4 som T2L-dokument.

De brugere, der har mulighed herfor, kan saaledes direkte lade den type formularsaet trykke, som de har valgt, for saa vidt som at den benyttede formular er i overensstemmelse med den officielle model.

Hvert saet er fremstillet saaledes, at naar rubrikkerne skal indeholde noejagtigt samme oplysninger i de to beroerte medlemsstater, angives disse direkte af eksportoeren eller den hovedforpligtigede paa eksemplar 1, og da papiret er behandlet kemisk, fremtraeder de i kopi paa samtlige eksemplarer. Naar en oplysning derimod af forskellige aarsager (f.eks. naar oplysningerne er forskellige afhaengigt af, hvilken fase i transaktionen det drejer sig om, ikke skal oversendes fra en medlemsstat til en anden, skal der i selvkopieringsprocessen drages omsorg for, at oplysningerne kun overfoeres til de relevante eksemplarer.

Naar der goeres brug af et edb-system til behandling af angivelserne, kan der benyttes uddrag af saet bestaaende af eksemplarer, der skal anvendes til to formaal: 1/6, 2/7, 3/8 og 4/5.

I dette tilfaelde anfoeres i hvert benyttet saet nummereringen af de tilsvarende eksemplarer, og nummereringen i margenen vedroerende de ikke-benyttede eksemplarer udstreges.

Hvert saaledes defineret formularsaet er udformet paa en saadan maade, at de oplysninger, der skal gengives paa de forskellige eksemplarer, overfoeres i kopi ved hjaelp af kemisk behandling af papiret.

Saafremt angivelser til udfoersel (eller afsendelse), forsendelse eller indfoersel (eller modtagelse) eller dokumenter, der skal attestere, at varer, der ikke forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse, har status som faellesskabsvarer, i forbindelse med anvendelsen af denne forordnings artikel 16 udfaerdiges paa blankt papir ved hjaelp af offentlige eller private edb-systemer, skal disse angivelser eller dokumenter opfylde alle formkrav, ogsaa med hensyn til formularernes bagside (hvad angaar de eksemplarer, der benyttes som led i proceduren for faellesskabsforsendelse), som er fastsat i grundforordningen eller i denne forordning, undtagen hvad angaar:

- trykkefarve

- benyttelsen af kursivskrift

- trykning af en bund i rubrikkerne vedroerende faellesskabsforsendelse.

B. Kraevede oplysninger

Formularerne indeholder en raekke rubrikker, hvoraf kun en del skal anvendes afhaengigt af, hvilken fase i transaktionen det drejer sig om.

Uden at dette beroerer anvendelsen af forenklede procedurer, kan der for hver fase i en samhandelstransaktion blive tale om, at foelgende rubrikker skal udfyldes henholdsvis ved opfyldelsen af:

- udfoerselsformaliteterne:

rubrik nr. 1 (foerste og anden underrubrik), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 og 54

- formaliteterne ved faellesskabsforsendelse:

rubrik nr. 1 (tredje underrubrik), 2, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (foerste underrubrik), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 og 56

- indfoerselsformaliteterne:

rubrik nr. 1 (foerste og anden underrubrik), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 og 54

- attestering af varernes status af faellesskabsvarer (T2L):

rubrik nr. 1 (tredje underrubrik), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 og 54.

C. Udfyldning af formularen

I alle tilfaelde, hvor det benyttede formularsaet mindst indeholder et eksemplar, der skal anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor det oprindeligt var blevet udfyldt, skal formularerne udfyldes paa maskine. For at lette udfyldningen paa maskine indsaettes formularen i maskinen, saaledes at det foerste bogstav er en oplysning, der skal anfoeres i rubrik 2, og anbringes i det lille positionsfelt i oeverste venstre hjoerne.

Saafremt alle eksemplarer af det anvendte formularsaet kun skal anvendes i den samme medlemsstat, maa de ogsaa udfyldes med laeselig haandskrift med blaek og store blokbogstaver, naar dette er tilladt efter medlemsstaternes regler. Det gaelder ogsaa, naar der eventuelt skal anfoeres oplysninger paa de eksemplarer, som skal anvendes med henblik paa proceduren for faellesskabsforsendelse.

Raderinger, udstregninger eller rettelser mellem linjerne er ikke tilladt. Skal der foretages aendringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anfoeres i givet fald. Alle saadanne aendringer bekraeftes af brugeren og paategnes udtrykkeligt af de kompetente myndigheder. Myndighederne kan i givet fald forlange, at der indleveres en ny angivelse. Desuden maa formularerne ogsaa udflydes ved hjaelp af en kopieringsmetode. De maa ogsaa baade fremstilles og udfyldes ved en koperingsmetode, paa betingelse af, at bestemmelserne med hensyn til model, papir, format, sprog, laeselighed, radering, rettelser mv. overholdes strengt.

Kun rubrikker, der baerer et loebenummer, skal udfyldes af brugeren. De oevrige rubrikker, som er angivet med et stort bogstav, er udelukkende forbeholdt administrationen til internt brug.

De eksemplarer, der skal forblive paa udfoerselstoldstedet (eller eventuelt afsendelsestoldstedet), skal baere brugerens underskrift i original, jf. dog bestemmelserne i denne forordningens artikel 18.

Naar klarereren paa et toldsted indgiver en angivelse underskrevet af ham eller hans repraesentant, tilkendegiver han herved den procedure, hvorunder de paagaeldende varer oenskes henfoert, hvilket uden at foregribe eventuelt anvendelse af strafferetlige bestemmelser indebaerer en forpligtelse i henhold til gaeldende bestemmelser i medlemsstaterne med hensyn til

- rigtigheden af oplysningerne i angivelsen

- aegtheden af de vedlagte dokumenter og

- overholdelsen af samtlige forpligtelser, der gaelder i forbindelse med henfoersel af varerne under den paagaeldende procedure.

Den hovedforpligtigedes underskrift eller i givet fald hans bemyndigede repraesentants underskrift forpligter denne for samtidige elementer i faellesskabsforsendelsesproceduren, som det fremgaar i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 2726/90 og som beskrevet i punkt B ovenfor.

Med hensyn til formaliteterne vedroerende faellesskabsforsendelse og ved modtagelsen mindes der om, at det er vigtigt, at hver isaer af brugerne kontrollerer indholdet af angivelsen, og at han om noedvendigt foretager de relevante rettelser, inden formularen underskrives og indgives paa toldstedet. Alle eventuelle konstaterede forskelle mellem de varer, som skal angives, og de oplysninger, der allerede er anfoert paa de formularer, der skal anvendes, skal straks meddeles toldvaesenet. I saa fald udfaerdiges angivelsen eventuelt paa nye formularer.

Medmindre andet er fastsat i afsnit III nedenfor, maa der hverken anfoeres oplysninger eller tegn i rubrikker, der ikke skal udfyldes.

AFSNIT II Bemaerkninger vedroerende de enkelte rubrikker A. Formaliteter ved udfoersel (eller eventuelt afsendelse) og/eller faellesskabsforsendelse

1. Angivelse

I foerste felt anfoeres »EX« eller »EU« (eller eventuelt »COM«). Der anfoeres ikke noget symbol, hvis formularen kun benyttes til faellesskabsforsendelse, eller formularen i tilfaeldet af, at faellesskabsforsendelsesproceduren ikke anvendes, benyttes til at foere bevis for varernes status som faellesskabsvarer.

I andet felt anfoeres angivelsens art med den relevante EF-kode (denne oplysning er fakultativ for medlemsstaterne).

I tredje felt angives »T1«, »T2«, »T2ES« eller »T2PT« ved anvendelse af faellesskabsforsendelsesproceduren eller »T2L«, »T2L ES« eller »T2L PT«, naar der i tilfaelde, hvor faellesskabsforsendelsesproceduren ikke anvendes, skal foeres bevis for varernes status som faellesskabsvarer.

2. Afsender/eksportoer

Her anfoeres dennes navn eller firmanavn og fuldstaendig adresse.

Hvad angaar virksomhedsnummeret, kan vejledningen suppleres af medlemsstaterne med henblik paa angivelse af det virksomhedsnummer, som brugeren er registreret under hos de kompetente myndigheder med henblik paa skattemaessige, statistiske og andre oplysninger. Ved samleladninger kan medlemsstaterne forlange, at der i denne rubrik anfoeres »diverse«, og eksportoerlisten vedlaegges angivelsen.

Rubrikken er i forbindelse med faellesskabsforsendelse fakultativ for medlemsstaterne.

3. Formularer

Her angives loebenummeret for saettet i forhold til det samlede antal saet, der anvendes (formularer og supplementsformularer under ét). Hvis der f.eks. forelaegges en EX-formular og to EX/c-formularer, anfoeres 1/3 paa EX-formularen, 2/3 paa den foerste EX/c-formular og 3/3 paa den anden EX/c-formular.

Vedroerer angivelsen kun én varepost, dvs. naar der kun udfyldes én rubrik »varebeskrivelse . . .«, anfoeres der intet i denne rubrik nr. 3, men blot tallet »1« i rubrik nr. 5.

Anvendes to saet af fire eksemplarer i stedet for et saet af otte eksemplarer, anses disse to saet for at udgoere et saet, hvad angaar antallet af formularer.

4. Ladelister

Her anfoeres med tal, hvor mange ladelister der eventuelt er vedlagt, eller antallet af lister med varebeskrivelse af handelsmaessig art i den form, som de kompetente myndigheder anerkender.

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne i forbindelse med formaliteterne ved udfoersel.

5. Vareposter

Her anfoeres det samlede antal vareposter, der angives af brugreren paa samtlige benyttede formularer og supplementsformularer (eller ladelister og handelsmaessige lister). Antallet af vareposter svarer til antallet af rubrikker »varebeskrivelse . . .«, som udfyldes.

6. Kolli i alt

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres det samlede antal kolli i den paagaeldende forsendelse.

7. Referencenummer

Denne oplysning er fakultativ for brugerne og vedroerer den reference, som den paagaeldende forsendelse gives, i handelssammenhaeng.

8. Modtager

Her anfoeres navn, firmanavn og fuldstaendig adresse paa den eller de personer, som varerne leveres til.

Drejer det sig om samlegods, kan medlemsstaterne fastsaette, at ordet »diverse« anfoeres i denne rubrik, og listen over modtagerne skal vedlaegges angivelsen.

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne med hensyn til udfoerselsformaliteterne. Med hensyn til formaliteterne ved faellesskabsforsendelse er denne rubrik obligatorisk; dog kan medlemsstaterne tillade, at den ikke udfyldes, hvis modtageren er etableret uden for Faellesskabet eller uden for et land tilhoerende Den Europaeiske Frihandelssammenslutning (EFTA).

Angivelse af virksomhedsnummeret er ikke obligatorisk paa dette stadium.

9. Den oekonomisk ansvarlige

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (der kan vaere tale om den person, der er ansvarlig for tilbagefoering af valuta i forbindelse med den paagaeldende transaktion).

10. Foerste bestemmelsesland

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne og kan benyttes efter behov.

11. Handelsland

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne og kan benyttes efter behov.

13. Den faelles landbrugspolitik

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (oplysninger vedroerende anvendelsen af en landbrugspolitik).

14. Klarereren eller eksportoerens repraesentant (eventuelt afsenderens repraesentant)

Her anfoeres den paagaeldendes navn, firmanavn og fuldstaendige adresse. Er klarereren og eksportoeren (eventuelt afsenderen) en og samme person, anfoeres »eksportoer« (eller eventuelt »afsender«).

Hvad angaar virksomhedsnummeret, kan vejledningen suppleres af medlemsstaterne med henblik paa angivelse af det virksomhedsnummer, som vedkommende er registreret under hos de kompetente myndigheder med henblik paa skattemaessige, statistiske eller andre oplysninger.

15. Afsendelsesland/udfoerselsland

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne med hensyn til udfoerselsformaliteterne, men den er obligatorisk i forbindelse med proceduren for faellesskabsforsendelse. Her angives navnet paa den medlemsstat, hvorfra varerne udfoeres (eller eventuelt afsendes).

Rubrik 15a er fakultativ for medlemsstaterne.

I rubrik 15a anfoeres den relevante EF-kode for den medlemsstat, hvor eksportoeren er etableret.

Rubrik 15b er fakultativ for medlemsstaterne (angivelse af den region, hvorfra varerne udfoeres).

16. Oprindelsesland

Medlemsstaterne kan fastsaette, at de oensker denne oplysning, som dog forbliver fakultativ for brugerne. Hvis angivelsen omfatter flere vareposter med forskellig oprindelse, anfoeres »diverse« i denne rubrik.

17. Bestemmelsesland

Her anfoeres det paagaeldende lands navn.

I rubrik 17a anfoeres den relevante EF-kode for det paagaeldende land.

Rubrik 17b skal ikke udfyldes paa dette stadium.

18. Transportmidlets identitet og nationalitet ved afsendelsen

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne med hensyn til udfoerselsformaliteterne, men den er obligatorisk i forbindelse med proceduren for faellesskabsforsendelse.

Her angives transportmidlets eller transportmidlernes identitet, f.eks. registeringsnummer (eller -numre) eller navn paa det transportmiddel (transportmidler) (lastvogn, skib, jernbanevogn, fly), paa hvilket (hvilke) varerne indlades direkte ved opfyldelsen af udfoersels- eller forsendelsesformaliteterne, derefter transportmidlets nationalitet (eller nationaliteten af det transportmiddel, der tjener til fremdriften, hvis der er tale om flere transportmidler) under anvendelse af den relevante EF-kode. Hvis der benyttes et traekkende koeretoej og en anhaenger med forskellige registreringsnumre, angives registreringsnummeret paa det traekkende koeretoej og paa anhaengeren samt det traekkende koeretoejs nationalitet.

Ved postforsendelse eller transport i faste installationer anfoeres intet registreringsnummer og ingen nationalitetsbetegnelse.

Ved jernbanetransport anfoeres ingen nationalitetsbetegnelse.

I de andre tilfaelde er oplysningen vedroerende nationaliteten fakultativ for medlemsstaterne.

19. Containere (Ctr.)

Her angives ved hjaelp af den relevante EF-kode den formodede situation ved overskridelsen af Faellesskabets ydre graense, saaledes som denne situation kendes ved opfyldelsen af udfoersels- eller forsendelsesformaliteterne.

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne i forbindelse med faellesskabsforsendelse.

20. Leveringsbetingelser

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres ved hjaelp af de relevante EF-koder og EF-opdelingen oplysninger om bestemte klausuler i handelskontrakten.

21. Det graenseoverskridende aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne med hensyn til identiteten.

Den er obligatorisk med hensyn til nationaliteten. Ved postforsendelser, transport med jernbane eller transport i faste installationer anfoeres der imidlertid intet registreringsnummer og ingen nationalitetsbetegnelse.

Angiv ved hjaelp af den relevante EF-kode det aktive transportmiddels art (lastvogn, skib, jernbanevogn, fly) og derefter dets identitet, f.eks. med angivelse af registreringsnummeret, efterfulgt af nationaliteten af det aktive transportmiddel, der overskrider Faellesskabets ydre graense, saaledes som denne kendes ved opfyldelsen af udfoersels- eller forsendelsesformaliteterne.

Det skal praeciseres, at naar det drejer sig om kombineret transport, eller naar der anvendes flere transportmidler, anfoeres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften. F.eks. vil det vaere skibet, hvis det drejer sig om en lastvogn paa et soegaaende skib; anvendes f.eks. et traekkende koeretoej og paahaengsvogn, er det aktive transportmiddel det traekkende koeretoej.

22. Faktureringsmoentsort og fakturaens samlede beloeb

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (i raekkefoelge anfoeres i den relevante faellesskabskode den moentsort, som kontrakten er angivet i, og det fakturerede beloeb for samtlige varer, der angives.

23. Vekselkurs

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (gaeldende vekselkurs for faktureringsmoentsorten i den paagaeldende medlemsstats valuta).

24. Transaktionens art

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres ved hjaelp af de relevante EF-koder og EF-opdelingen oplysninger om bestemte klausuler i handelskontrakten.

25. Transportmaade ved graensen

Her angives med anvendelse af den relevante EF-kode transportmaadens art svarende til det aktive transportmiddel, om bord paa hvilket varerne formodes at forlade Faellesskabets toldomraade.

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne i forbindelse med faellesskabsforsendelse.

26. Indenlandsk transportmaade

Indtil den 31. december 1994 er rubrikken fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives i den relevante EF-kode transportmaaden, der anvendes ved afgangen.

27. Indladningssted

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives det sted, hvor varerne, ud fra de oplysninger, der foreligger ved opfyldelsen af formaliteterne ved udfoersel eller forsendelse, indlades paa det aktive transportmiddel, hvormed varerne skal foeres over Faellesskabets graense, eventuelt i kode, naar en saadan er fastsat.

28. Finansielle oplysninger og bankdata

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (Overfoersel af valuta i forbindelse med den paagaeldende transaktion. Oplysninger, der vedroerer finansielle formaliteter og bestemmelser samt bankreferencer).

29. Udgangstoldsted

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives det toldsted, via hvilket det er planlagt, at varerne skal forlade Faellesskabets toldomraade.

30. Varernes placering

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives det noejagtige sted, hvor varerne kan undersoeges.

31. Kolli og varebeskrivelse; maerke og nummer - container-nr. - antal og art

Her anfoeres kollienes maerke, nummer, antal og art, eller i det saerlige tilfaelde, hvor det drejer sig om uemballerede varer, antallet af disse varer, der er omfattet af angivelsen, eller der anfoeres »in bulk«; i alle tilfaelde angives varernes saedvanlige handelsbetegnelse; hvad angaar udfoerselsformaliteterne (eller eventuelt forsendelsesformaliteterne), skal denne betegnelse omfatte alle noedvendige oplysninger til identifikation af varerne; skal rubrik 33 »Varekode« udfyldes, skal handelsbetegnelsen udtrykkes tilstraekkeligt praecist til tarifering af varerne. Rubrikken skal ogsaa indeholde de oplysninger, der kraeves i henhold til eventuelle specifikke forskrifter (punktafgifter osv.).

Anvendes der containere, skal disses identifikationsmaerker ligeledes angives i denne rubrik.

Naar den paagaeldende i rubrik nr. 16 (oprindelsesland) anfoerer »Diverse«, kan medlemsstaterne fastsaette, at navnet paa varernes oprindelsesland skal anfoeres her, uden at brugerne dog er forpligtet hertil.

32. Varepost

Her anfoeres den paagaeldende vareposts loebenummer i raekken af de vareposter, der er angivet i de anvendte formularer og supplementsformularer, som defineret i rubrik nr. 5.

Vedroerer angivelsen kun en enkelte varepost, kan medlemsstaten bestemme, at der intet anfoeres i denne rubrik, da det allerede er anfoert »1« i rubrik nr. 5.

33. Varekode

Her anfoeres kodenummeret for den paagaeldende varepost.

Ved faellesskabsforsendelse skal den foerste underrubrik af denne rubrik kun udfyldes, naar det kraeves efter faellesskabsforskrifterne, og de andre underopdelinger benyttes ikke.

34. Oprindelseslandekoden

Medlemsstaterne kan fastsaette, at brugerne kan udfylde rubrik 34a, dog maa det ikke kraeves (angivelse af koden svarende til det land, der er anfoert i rubrik 16 i den fastsatte faellesskabskode; saafremt der i rubrik 16 er anfoert »diverse«, anfoeres koden for oprindelseslandet for den paagaeldende varepost); rubrik 34b kan anvendes fakultativt af medlemsstaterne (angivelse af produktionsregion for de paagaeldende varer).

35. Bruttomasse

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne med hensyn til udfoerselsformaliteterne, men obligatorisk i forbindelse med faellesskabsforsendelse.

Her angives bruttomassen udtrykt i kilogram for varen under den tilsvarende rubrik 31. Ved bruttomassen forstaas den samlede masse af varerne inklusive al emballage dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.

Saafremt det drejer sig om en faellesskabstransit, og saafremt angivelsen vedroerer flere slags varer, er det tilstraekkeligt at angive den samlede bruttomasse i den foerste rubrik nr. 35, og de andre rubrikker nr. 35 udfyldes ikke.

37. Procedure

Her angives med den relevante EF-kode, hvilken procedure varerne angives til ved udfoerselen.

38. Nettomasse

Her angives nettomassen i kilogram for varerne under den tilsvarende rubrik 31. Ved nettomasse forstaas varernes masse uden enhver emballage.

Ved angivelse til faellesskabsforsendelse anfoeres denne oplysning kun, saafremt det kraeves efter faellesskabsforskrifterne.

39. Kontingenter

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (anvendelse af bestemmelserne om kontingenter).

40. Summarisk angivelse/forudgaaende dokument

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (henvisning til dokumenter vedroerende den administrative procedure, der er gaaet forud for udfoerslen til et trejdeland eller eventuelt afsendelse til en medlemsstat).

41. Supplerende enheder

Anvendes efter behov i overensstemmelse med angivelserne i varenomenklaturen.

For den tilsvarende varepost angives maengden i den enhed, der er fastsat i varenomenklaturen.

44. Supplerende oplysninger - bilag - certifikater og bevillinger mv.

Her anfoeres dels de oplysninger, der er noedvendige af hensyn til eventuelt gaeldende saerlige forskrifter, dels referencer til bilag, der er vedlagt til stoette for angivelsen, herunder i givet fald kontroleksemplar T 5.

Feltet »supplerende oplysning - S.O.-kode« udfyldes ikke.

46. Statistisk vaerdi

Her angives i moentsorten i den medlemsstat, hvor udfoerselsformaliteterne opfyldes, den statistiske vaerdi i overensstemmelse med gaeldende faellesskabsbestemmelser.

47. Beregning af afgifter

Medlemsstaterne kan kraeve angivelse af afgiftens art og beregningsgrundlag, afgiftssatsen, samt den valgte betalingsmaade. Medlemsstaterne kan ogsaa kraeve angivelse af brugerens egen vejledende beregning af det beloeb, der skal betales.

Eventuelt boer der paa hver linje efter behov anfoeres i den relevante EF-kode:

- afgiftens art (punktaftgifter osv.)

- afgiftsgrundlaget

- afgiftssatsen

- det skyldige afgiftsbeloeb

- den valgte betalingsmaade (BM).

48. Henstand med betaling

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (henvisning til den paagaeldende tilladelse; ved betalingshenstand forstaas her baade ordningen med henstand for afgiftsbetaling og afgiftskreditordningen).

49. Identificering af oplag

Her angives efter behov oplagets identifikationsnummer efterfulgt af de bogstaver, der staar foran nummeret paa bevillingen, der angiver den medlemsstat, der har udstedt bevillingen.

50. Den hovedforpligtigede og hans bemyndigede repraesentant, sted, dato og underskrift

Her angives den hovedforpligtigedes navn eller firmanavn og fuldstaendig adresse og eventuelt det registeringsnummer, han har faaet tildelt af de kompetente myndigheder. I givet fald anfoeres navn eller firmanavn paa den bemyndigede repraesentant, der underskriver paa den hovedforpligtigedes vegne.

Medmindre der fastsaettes saerlige bestemmelser i forbindelse med udskrift paa edb, skal vedkommendes haandskrevne underskrift vaere anfoert paa det eksemplar, der skal forblive paa afgangstoldstedet. Naar det drejer sig om en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften anfoere navn og stilling.

51. Planlagte graenseoversgangssteder (og land)

Her angives det planlagte indgangstoldsted i hvert EFTA-land, gennem hvis omraade varerne forventes transporteret, samt det indgangstoldsted, ved hvilket varerne genindfoeres til Faellesskabets toldomraade efter at vaere transporteret gennem et EFTA-lands omraade, eller, saafremt transporten foregaar gennem et andet omraade end Faellesskabet og et EFTA-land, det udgangstoldsted, hvor transporten forlader Faellesskabet, og det indgangstoldsted, hvor den igen ankommer til Faellesskabet. Graenseovergangstoldstederne er anfoert i »listen over kompetente toldsteder i forbindelse med faellesskabsforsendelse/faelles forsendelse«.

Derefter anfoeres med den relevante EF-kode det paagaeldende land.

52. Kaution

Her anfoeres ved hjaelp af den relevante EF-kode den type sikkerhedsstillelse, der benyttes for den paagaeldende transaktion, og derefter om fornoedent nummeret paa kautionsattesten eller den tilsvarende sikkerhed samt garantitoldstedet.

Hvis den samlede kaution eller kautionen for en enkelt forsendelse ikke gaelder for alle EFTA-lande, eller hvis den hovedforpligtede har udelukket visse EFTA-lande fra den samlede kaution, tilfoejes der ud for ordene »gaelder ikke . . .« med den relevante EF-kode det land eller de lande, det drejer sig om.

53. Bestemmelsestoldsted (og land)

Her anfoeres det toldsted, hvor varerne skal frembydes med henblik paa afslutning af faellesskabsforsendelsen. Bestemmelsestoldstederne er anfoert paa »listen over de kompetente toldsteder i forbindelse med faellesskabsforsendelse/faelles forsendelse«.

Derefter anfoeres ved hjaelp af den relevante EF-kode den paagaeldende medlemsstat eller det paagaeldende land.

54. Sted og dato samt klarererens/repraesentantens navn og underskrift

Medmindre der fastsaettes saerlige bestemmelser med hensyn til anvendelse af edb, skal vedkommende persons haandskrevne underskrift i original efterfulgt af hans navn anfoeres paa det eksemplar, der skal forblive paa udfoerselstoldstedet (eller eventuelt afsendelsestoldstedet). Er denne en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften angive navn og stilling.

B. Formaliteter under transporten

I tidsrummet fra varerne har forladt udfoerselstoldstedet og/eller afgangstoldstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan det forekomme, at der skal foretages bestemte paategninger af de eksemplarer, der ledsager varerne. Disse paategninger vedroerer transporten og skal anfoeres paa dokumentet af transportoeren, som er den ansvarlige for det transportmiddel, varerne er direkte indladet paa, efterhaanden som transporten skrider frem. Paategningerne kan foretages med laeselig haandskrift. I saa fald foretages de med blaek og store blokbogstaver.

Paategningerne foretages kun paa eksemplar nr. 4 og 5 i foelgende tilfaelde:

1. Omladninger: anfoeres i rubrik nr. 55

Rubrik nr. 55: Omladninger

De tre foerste linjer af rubrikken udfyldes af transportoeren, naar der under den paagaeldende transport foretages en omladning af varerne fra et transportmiddel til et andet eller fra en container til en anden.

Der mindes om, at transportoeren skal henvende sig til de kompetente myndigheder, f.eks. hvis der skal foretages nye forseglinger, og for at faa paategnet et faellesskabsforsendelsesdokument.

Har toldmyndighederne givet tilladelse til, at varerne omlades uden kontrol, kan transportoeren selv paafoere faellesskabsforsendelsesdokumentet oplysning herom og med henblik paa paategning underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor omladningen fandt sted.

2. Andre haendelser: anvend rubrik nr. 56

Rubrik nr. 56: Andre haendelser under transporten

Rubrikken udfyldes i overensstemmelse med de forpligtelser, der gaelder i forbindelse med faellesskabsforsendelse.

For varer, der er indladet paa saettevogn, angives i denne rubrik desuden registreringsnummer paa det nye traekkende koeretoej, naar kun det traekkende koeretoej udskiftes (uden at der i oevrigt er tale om haandtering eller omladning af varerne). De kompetente myndigheders paategning er i saa fald ikke paakraevet.

C. Formaliteter ved indfoersel (modtagelsen)

1. Angivelse

Her anfoeres »IM« eller »EU« (eller eventuelt »COM«) i foerste underrubrik.

I anden underrubrik angives angivelsen i den relevante EF-kode (denne oplysning er fakultativ for medlemsstaterne).

Tredje underrubrik udfyldes ikke.

2. Afsender/eksportoer

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (her anfoeres eksportoerens eller saelgerens navn eller firmanavn og fuldstaendige adresse).

3. Formularer

Her anfoeres loebenummeret for saettet i forhold til det samlede antal saet, der benyttes (formularer og supplementsformularer under ét). Hvis der f.eks. forelaegges en IM-formular og to IM/c-formularer anfoeres 1/3 paa IM-formularen, 2/3 paa den foerste IM/c-formular og 3/3 paa den anden IM/c-formular.

Vedroerer angivelsen kun en enkelt varepost (dvs. naar der kun udfyldes én rubrik »varebeskrivelse . . .«), anfoeres der intet i rubrik nr. 3, men »1« i rubrik nr. 5.

4. Ladelister

Her anfoeres med tal, hvor mange ladelister der eventuelt er vedlagt, eller hvor mange lister med varebeskrivelser af handelsmaessige art i den form, som de kompetente myndigheder anerkender.

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

5. Vareposter

Her anfoeres det samlede antal vareposter, der angives af brugeren paa samtlige benyttede formularer og supplementsformularer (eller ladelister eller handelsmaessige lister). Antallet af vareposter svarer til antallet af rubrikker »Varebeskrivelse . . .«, der udfyldes.

6. Kolli i alt

Fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres det samlede antal kolli i den paagaeldende forsendelse.

7. Referencenummer

Denne oplysning er fakultativ for brugerne og vedroerer den reference, som den paagaeldende forsendelse gives.

8. Modtager

Her anfoeres navn eller firmanavn og fuldstaendig adresse paa den person eller de personer, som varerne leveres til. Ved samleladninger kan medlemsstaterne kraeve, at der i denne rubrik anfoeres »diverse« og modtagerlisten vedlaegges angivelsen.

Hvad angaar virksomhedsnummeret, kan vejledningen suppleres af medlemsstaterne med henblik paa angivelse af det virksomhedsnummer, som brugeren er registreret under hos de kompetente myndigheder med henblik paa skattemaessige, statistiske eller andre oplysninger.

9. Den oekonomisk ansvarlige

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (der kan vaere tale om den person, der er ansvarlig for tilbagefoering af valuta i forbindelse med den paagaeldende transaktion).

10. Sidste afsendelsesland

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

11. Handels-/produktionsland

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne og kan benyttes efter behov.

12. Vaerdioplysninger

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (de noedvendige data til beregning af toldvaerdi, afgiftsmaessig eller statistisk vaerdi).

13. Den faelles landbrugspolitik

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (oplysninger om anvendelse af en landbrugspolitik).

14. Klarereren eller modtagerens repraesentant

Her anfoeres efter behov den paagaeldendes navn eller firmanavn og fuldstaendige adresse i overensstemmelse med gaeldende bestemmelser. Drejer det sig om en og samme person, anfoeres »modtager«.

Hvad angaar virksomhedsnummeret, kan vejledningen suppleres af medlemsstaterne med henblik paa angivelse af det virksomhedsnummer, som vedkommende er registreret under hos de kompetente myndigheder med henblik paa skattemaessige, statistiske eller andre oplysninger.

15. Afsendelses-/udsfoerselsland

Her anfoeres navnet paa det land, hvorfra varerne udfoeres.

I rubrik 15a angives i den relevante EF-kode koden svarende til det paagaeldende land.

Rubrik 15b udfyldes ikke.

16. Oprindelsesland

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (oplysningen kan kraeves i det omfang, det er foreneligt med faellesskabsretten).

Omfatter angivelsen flere vareposter af forskellig oprindelse, anfoeres »diverse« i denne rubrik.

17. Bestemmelsesland

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres navnet paa den paagaeldende medlemsstat.

I rubrik 17a angives i den relevante EF-kode koden for den paagaeldende medlemsstat.

I rubrik 17b gives varernes bestemmelsesregion.

18. Transportmidlets identitet og nationalitet ved ankomsten

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives transportmidlets eller transportmidlernes identitet, f.eks. registreringsnummer (eller -numre) eller navn paa det transportmiddel (transportmidler) (lastvogn, skib, jernbanevogn, fly), paa hvilket (hvilke) varerne er direkte indladet ved opfyldelsen af formaliteterne ved modtagelsen, derefter transportmidlets nationalitet (eller nationaliteten af det transportmiddel, der tjener til fremdriften, hvis der er tale om flere transportmidler) under anvendelse af den relevante EF-kode. Hvis der benyttes et traekkende koeretoej og en paahaengsvogn med forskellige registeringsnumre, angives registreringsnummeret paa det traekkende koeretoej og paa paahaengsvogn samt det traekkende koeretoejs nationalitet.

Ved postforsendelse eller transport i faste installationer anfoeres intet registreringsnummer og ingen nationalitetsbetegnelse.

Ved jernbanetransport anfoeres ingen nationalitetsbetegnelse.

19. Containere (Ctr.)

Her anfoeres ved hjaelp af den relevante EF-kode situationen ved passage af Faellesskabets ydre graense.

20. Leveringsbetingelser

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres ved hjaelp af de relevante EF-koder og EF-opdelingen oplysninger om bestemte klausuler i handelskontrakten.

21. Det graenseoverskridende aktive transportmiddels identitet og nationalitet

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne med hensyn til identiteten.

Den er obligatorisk med hensyn til nationaliteten. Ved postforsendelser, transport med jernbane eller transport i faste installationer anfoeres der imidlertid intet registreringsnummer og ingen nationalitetsbetegnelse.

Angiv ved hjaelp af den relevante EF-kode det aktive transportmiddels art (lastvogn, skib, jerbanevogn, fly) og derefter dets identitet, f.eks. med angivelse af registreringsnummeret, efterfulgt af nationaliteten af det aktive transportmiddel, der overskrider Faellesskabets ydre graense.

Det skal praeciseres, at naar det drejer sig om kombineret transport, eller der anvendes flere transportmidler, anfoeres som aktiv transportmiddel det, der tjener til fremdriften. F.eks. vil det vaere skibet, hvis det drejer sig om en lastvogn paa soegaaende skib; anvendes f.eks. et traekkende koeretoej og paahaengsvogn, er det aktive transportmiddel det traekkende koeretoej.

22. Faktureringsmoentsort og fakturaens samlede beloeb

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres ved hjaelp af den relevante EF-kode i raekkefoelge den moentsort, som kontrakten er angivet i, og det fakturerede beloeb for samtlige varer, der angives.

23. Vekselkurs

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (gaeldende vekselkurs for faktureringsmoentsorten i den paagaeldende medlemsstats valuta).

24. Transaktionens art

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her anfoeres ved hjaelp af de relevante EF-koder og EF-opdelingen oplysninger om bestemte klausuler i handelskontrakten.

25. Transportmaade ved graensen

Her angives i den relevante EF-kode, hvilken transportmaade der, svarende til det aktive transportmiddel, er anvendt ved varernes ankomst til Faellesskabets toldomraade.

26. Indenlandsk transportmaade

Indtil den 31. december 1994 er rubrikken fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives i den relevante EF-kode, transportmaaden, der anvendes ved ankomsten.

27. Udlosningssted

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives det sted, hvor varerne udlosses fra det aktive transportmiddel, hvormed varerne er foert over Faellesskabets graense, eventuelt i kode, naar en saadan er fastsat.

28. Finansielle oplysninger og bankdata

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (overfoersel af valuta i forbindelse med den paagaeldende transaktion, f.eks. finansielle formaliteter og bestemmelser samt bankreferencer).

29. Indgangstoldsted

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives det toldsted, via hvilket varerne er ankommet til Faellesskabets toldomraade.

30. Varernes placering

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne.

Her angives det noejagtige sted, hvor varerne kan undersoeges.

31. Kolli og varebeskrivelse; maerke og nummer - container-nr. - antal og art

Her anfoeres kollienes maerke, nummer, antal og art, eller, i det saerlige tilfaelde, hvor det drejer sig om uemballerede varer, antallet af disse varer, der er omfattet af angivelsen, eller der anfoeres »in bulk« samt i begge tilfaelde de noedvendige oplysninger til identifikation af varerne. Ved varebeskrivelse forstaas varens normale handelsbetegnelse udtrykt tilstraekkeligt klart til at muliggoere en oejeblikkelig og sikker identifikation og tarifering. Rubrikken skal ogsaa indeholde oplysninger, der er noedvendige af hensyn til eventuelle saerlige forskrifter (mervaerdiafgift, punktafgifter osv.). Anvendes der containere, skal disses identifikationsmaerker ligeledes angives i denne rubrik.

Naar den paagaeldende i rubrik nr. 16 (oprindelsesland) anfoerer »Diverse«, kan medlemsstaterne inden for de graenser, der tillades ved faellesskabsretten fastsaette, at navnet paa varernes oprindelsesland skal anfoeres her.

32. Varepost

Her angives den paagaeldende vareposts loebenummer i raekken af de vareposter, der er angivet i de anvendte formularer og supplementsformularer, som defineret i rubrik nr. 5.

Vedroerer angivelsen kun en enkelt varepost, kan medlemsstaterne bestemme, at intet anfoeres i denne rubrik, da der allerede er anfoert »1« i rubrik nr. 5.

33. Varekode

Her anfoeres kodenummeret for den paagaeldende varepost. Medlemsstaterne kan fastsaette, at der i hoejre felt anfoeres en specifik nomenklatur vedroerende punktafgifter.

34. Oprindelseslandekode

Medlemsstaterne kan fastsaette, at brugerne kan udfylde rubrik 34a, dog maa det ikke kraeves (angivelse af koden svarende til det land, der er anfoert i rubrik 16 i den fastsatte faellesskabskode; saafremt der i rubrik 16 er anfoert »diverse«, anfoeres koden for oprindelseslandet for den paagaeldende varepost); rubrik 34b kan anvendes fakultativt af medlemsstaterne (angivelse af produktionsregion for de paagaeldende varer).

35. Bruttomasse

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne. Her angives bruttomassen i kilogram for varerne under den tilsvarende rubrik 31. Ved bruttomassen forstaas den samlede masse af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.

36. Praeference

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (angivelse af en eventuel praeferencetold).

37. Procedure

Her angives ved hjaelp af den relevante EF-kode, den procedure, varerne angives til ved modtagelsen.

38. Nettomasse

Her angives nettomassen i kilogram for varerne under den tilsvarende rubrik nr. 31. Ved nettomasse forstaas varernes masse uden enhver emballage.

39. Kontingent

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (om noedvendigt for anvendelse af bestemmelserne om kontingenter).

40. Summarisk angivelse/forudgaaende dokument

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (henvisning til den summariske angivelse, der eventuelt er indgivet i bestemmelsesmedlemsstaten eller dokumenter vedroerende den forudgaaende administrative procedure).

41. Supplerende enheder

Anvendes efter behov i overensstemmelse med angivelserne i varenomenklaturen. For den tilsvarende varepost angives maengden i den enhed, der er fastsat i varenomenklaturen.

42. Varens pris

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (her angives den andel af prisen i rubrik nr. 22, som vedroerer prisen paa denne varepost).

43. Ansaettelsesmetode

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (de noedvendige data til ansaettelsen af den told og afgiftspligtige vaerdi eller statistisk vaerdi).

44. Supplerende oplysninger - bilag - certifikater og bevillinger

Her anfoeres dels de oplysninger, der er noedvendige af hensyn til gaeldende saerlige forskrifter, dels referencer til bilag, der er vedlagt til stoette for angivelsen, herunder i givet fald kontroleksemplar T 5. Underrubrikken »supplerende oplysninger - S.O.-kode« udfyldes ikke.

45. Justering

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (de noedvendige data til ansaettelse af den told- og afgiftspligtige vaerdi eller statistisk vaerdi).

46. Statistisk vaerdi

Her angives i den moentsort, som bestemmelsesmedlemsstaten fastsaetter, den statistiske vaerdi i overensstemmelse med gaeldende faellesskabsbestemmelser.

47. Beregning af afgifter

Medlemsstaterne kan kraeve angivelse af afgifternes art og beregningsgrundlaget, afgiftssatsen og den valgte betalingsmaade, samt til orientering det skyldige afgiftsbeloeb og de samlede afgifter for den paagaeldende varepost som beregnet af den paagaeldende person.

For hver linje anfoeres i givet fald under anvendelse af den relevante EF-kode:

- afgiftens art (importafgift, moms osv.)

- beregningsgrundlaget

- afgiftssatsen

- det skyldige afgiftsbeloeb

- den valgte betalingsmaade (BM).

48. Henstand med betaling

Rubrikken er fakultativ for medlemsstaterne (henvisning til den paagaeldende tilladelse: ved betalingshenstand forstaas her baade ordningen med henstand for afgiftsbetaling og afgiftskreditordningen).

49. Identificering af oplag

Her anfoeres om fornoedent oplagets identifikationsnummer efterfulgt af de bogstaver foran nummeret paa bevillingen, som angiver den medlemsstat, der har meddelt bevillingen.

54. Sted og dato samt klarererens/repraesentantens navn og underskrift

Medmindre der fastaettes saerlige bestemmelser med hensyn til anvendelse af edb, skal vedkommende persons haandskrevne underskrift i original efterfulgt af hans navn anfoeres paa det eksemplar, der skal forblive paa bestemmelsestoldstedet. Er denne en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften angive navn og stilling.

AFSNIT III Bemaerkninger vedroerende supplementsformularerne A. Supplementsformularerne skal kun benyttes, naar angivelsen vedroerer flere vareposter (jf. rubrik nr. 5). De skal forelaegges sammen med en IM-, EX- eller EU-formular (eller eventuelt en COM-formular).

B. Bemaerkningerne i afsnit I og II ovenfor gaelder ogsaa for supplementsformularerne.

Dog gaelder det, at:

- der i venstre felt i rubrik nr. 1 skal anfoeres »IM/c«, »EX/c« eller »EU/c« (eller eventuelt »COM/c«); der anfoeres intet i dette felt, hvis formularen alene benyttes til faellesskabsforsendelse, i hvilket tilfaelde der i hoejre felt af denne rubrik angives det symbol, som angiver varernes status som faellesskabsvarer med henblik paa anvendelsen af proceduren for faellesskabsforsendelse

- rubrik nr. 2/8 er fakultativ for medlemsstaterne og eventuelt kun behoever at baere navn og fornavn samt eventuelt registreringsnummer for den paagaeldende person

- den del af rubrik nr. 47, der omhandler »rekapitulation«, vedroerer den endelige rekapitulation af alle vareposter, der er omfattet af de benyttede IM- og IM/c, EX- og EX/c- eller EU og EU/c-formularer (eventuelt COM- og COM/c-formularer). Den skal saaledes kun udfyldes paa den sidste af IM/c-, EX/c- eller EU/c-formularerne (eventuelt COM/c-formularerne), som vedlaegges et IM-, EX- eller EU-dokument (eventuelt et COM-dokument), for at vise totalsummen pr. afgiftstype og totalsummen (TS) af de skyldige afgifter.

C. Anvendes der supplementsformularer, overstreges de ikke benyttede rubrikker »varebeskrivelse« for at hindre, at de anvendes senere.

BILAG VIII

KODER, DER SKAL BENYTTES I FORMULARERNE (¹) Rubrik nr. 1: Angivelse

Foerste underrubrik

Der anvendes foelgende maerker:

EX: - Angivelse til udfoersel fra Faellesskabets toldomraade (undtagen i forbindelserne med EFTA-lande).

- Angivelse til afsendelse af ikke-faellesskabsvarer som led i samhandelen mellem to medlemsstater.

IM: - Angivelse til henfoersel af varer indfoert paa Faellesskabets toldomraade under enhver toldprocedure (undtagen i forbindelserne med EFTA-lande).

- Angivelse til henfoersel af ikke-faellesskabsvarer under en toldprocedure ved disses modtagelse som led i samhandelen mellem to medlemsstater (undtagen i forbindelse med EFTA-lande).

EU: - Angivelse til udfoersel i et EFTA-land.

- Angivelse til indfoersel fra et EFTA-land.

COM: - Angivelse af faellesskabsvarer, der er underkastet saerlige foranstaltninger i en overgangsperiode efter nye medlemsstaters tiltraedelse.

- Angivelse af varer med praefinansiering til oplaegning paa toldoplag eller i frizone.

Anden underrubrik

Der anvendes foelgende koder:

0: Overgang til fri omsaetning

Koden anvendes ikke for varer, der genindfoeres efter midlertidig udfoersel (se kode 6).

1: Endelig udfoersel

Koden anvendes ikke ved genudfoersel efter midlertidig indfoersel (se kode 3).

2: Midlertidig udfoersel/endelig afsendelse

3: Genudfoersel

Koden anvendes ikke ved midlertidig udfoersel (se kode 2). Den maa kun anvendes for varer, der tidligere har vaeret midlertidig indfoert, eller varer, der tidligere har vaeret midlertidig indfoert med henblik paa oplaeggelse paa oplag.

4. Overgang til frit forbrug

Denne kode anvendes ikke ved genindfoersel (se kode 6).

5: Midlertidig indfoersel

(¹) Brug i dette bilag af udtrykkende udfoersel, genudfoersel, indfoersel og genindfoersel daekker ligeledes afsendelse, genafsendelse, modtagelse og genmodtagelse.

6: Genindfoersel

Denne kode anvendes kun for varer, der tidligere har vaeret midlertidig udfoert.

7: Oplaeggelse paa oplag, ogsaa anbringelse i andre lokaler under toldkontrol

9: Forarbejdning under toldkontrol og andre procedurer.

Tredje underrubrik

Denne underrubrik udfyldes, naar formularen anvendes med henblik paa faellesskabsforsendelse eller som bevis for, at varerne har status som faellesskabsvarer.

Der anvendes foelgende maerker:

T 1: Varer, der forsendes under proceduren for ekstern faellesskabsforsendelse.

T 2: Varer, der forsendes under proceduren for intern faellesskabsforsendelse.

T: Forsendelse bestaaende af baade T 1- og T 2-varer, der er angivet paa saerskilte supplementsformularer eller ladelister for hver type varer (det tomme felt efter T-maerket overstreges).

T 2 L: Bevis for, at varerne har status som faellesskabsvarer.

I overgangsperioden efter nye medlemsstaters tiltraedelse anbringes der efter behov i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 1, stk. 2, efter maerkerne T 2 og T 2 L et af foelgende relevante maerker:

ES: for varer, der har status som »spanske« varer

PT: for varer, der har status som »portugisiske« varer

Rubrik nr. 10: Foerste bestemmelsesland

Bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 1736/75 (²) finder anvendelse, saerlig bestemmelserne i bilag C, der ajourfoeres aarligt af Kommissionen.

Rubrik nr. 11: Handelsland

Bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 1736/75 finder anvendelse, saerlig bestemmelserne i bilag C, der ajourfoeres aarligt af Kommissionen.

Rubrik nr. 15a: Kode for afsendelses-/udfoerselsland

Bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 1736/75 (²) finder anvendelse, saerlig bestemmelserne i bilag C, som ajourfoeres aarligt af Kommissionen.

Rubrik nr. 15b: Kode for anvendelses-/udfoerselsregion

Koderne fastlaegges af medlemsstaterne.

(²) EFT nr. L 183 af 14. 7. 1975, s. 3.

Rubrik nr. 17a: Kode for bestemmelsesland

Bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 1736/75 finder anvendelse, saerlig bestemmelserne i bilag C, som ajourfoeres aarligt af Kommissionen.

Rubrik nr. 17b: Kode for bestemmelsesregion

Koderne fastlaegges af medlemsstaterne.

Rubrik nr. 18: Transportmidlets nationalitet ved afgangen/ ankomsten

Der anvendes samme koder som i rubrik nr. 15a.

Rubrik nr. 19: Container

Der anvendes foelgende koder:

0: varer, der ikke transporteres i containere

1: varer, der transporteres i containere.

Rubrik nr. 20: Leveringsbetingelser

De koder og oplysninger, der eventuelt skal anfoeres i de to foerste underrubrikker i denne rubrik er som foelger:

Foerste

underrubrik

Betydning

Anden underrubrik

Incoterm

kode

Incoterm

ICC/ECE Genève

Angivelse af stedet

EXW

Ex works

Fabrikkens placering

FCA

Free carrier

. . . anvist sted

FAS

Free alongside ship

Afskibningshavn naevnt

FOB

Free on board

Afskibningshavn naevnt

CFR

Cost and freight (C& F)

Bestemmelseshavn naevnt

CIF

Cost, insurance, freight

Bestemmelseshavn naevnt

CPT

Carriage paid to

Bestemmelsessted naevnt

CIP

Carriage and insurance paid to

Bestemmelsessted naevnt

DAP

Delivered at frontier

Leveringssted ved graensen naevnt

DES

Delivered ex ship

Bestemmelseshavn naevnt

DEQ

Delivered at quay

Fortoldet . . . havn naevnt

DDU

Delivered duty unpaid

Bestemmelsesstedet i indfoerselslandet naevnt

DDP

Delivered duty paid

Bestemmelsesstedet i indfoerselslandet naevnt

XXX

Andre leveringsbetingelser

Fuldstaendig angivelse af betingelserne i

kontrakten

I tredje underrubrik kan medlemsstaterne kraeve foelgende naermere oplysninger:

1. Sted beliggende paa den paagaeldende medlemsstats omraade

2. Sted beliggende i en anden medlemsstat.

3. Andre (sted beliggende uden for Faellesskabet).

Rubrik nr. 21: Det graenseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet

Der anvendes samme koder som i rubrik nr. 15a.

Rubrik nr. 22: Fakturaens moentsort

Der anvendes samme koder som i rubrik nr. 15a. Er fakturaen udstedt i ECU, anvendes efter geonomenklaturen kode 900 (svarende til EC-alpha-EU).

Rubrik nr. 24: Transaktionens art

Listen over de koder, der anvendes, er anfoert i det foelgende.

De medlemsstater, der oensker denne oplysning, skal i rubrikkens venstre del anvende de etcifrede koder, der er anfoert i kolonne A, i givet fald med undtagelse af kode nr. 9. De kan eventuelt bestemme, at der i rubrikkens hoejre del medtages det andet ciffer, som er anfoert i kolonne B. Koderne med et ciffer i kolonne A skal anfoeres i rubrikkens venstre felt; i rubrikkens hoejre felt anfoeres det andet ciffer, der er angivet i kolonne B.

A

B

1:

Koeb/salg, bortset fra koeb/salg som led i en samordnet fabrikationskontrakt. Denne kode daekker ogsaa »byttehandel« samt konsignation og kommission

1: Fast koeb/salg (undtagen nedennaevnte tilfaelde)

2: Konsignation

3: Kommission

4: Forsendelse til besigtigelse eller salg paa proeve

5: Levering af varer mod betaling i naturalier (»byttehandel«)

6: Salg til udfoersel til udlaending paa rejse i den paagaeldende medlemsstat

2:

Udlaan mod vederlag, leje, leasing. Denne kode daekker forsendelse af varer uden ejerskifte med henblik paa midlertidig anvendelse i et andet land

1: Udlaan eller leje

2: Leasing

3:

Til loenforarbejdning, undtagen som led i en kontrakt om samordnet fabrikation

1: Til loenforarbejdning, bortset fra vedligeholdelse eller reparation

2: Vedligeholdelse og reparation mod vederlag

3: Vedligeholdelse og reparation - vederlagsfrit

4:

Efter loenforarbejdning, undtagen som led i en kontrakt om samordnet fabrikation

1: Efter loenforarbejdning, bortset fra vedligeholdelse eller reparation

2: Vedligeholdelse og reparation mod vederlag

3: Vedligeholdelse og reparation - vederlagsfrit

5:

Forsendelse af varer som led i et program om samordnet fabrikation (programmet angives naermere i rubrik (»Supplerende oplysninger«)

1: Til militaere formaal

2: Til civile formaal

6:

Transaktioner uden modydelse (uden finansiel eller anden kompensation) herunder dog ikke vedligeholdelse, reparation og standardombytning

1: Varer oplagt for fremmed regning

2: Gave fra afsendelseslandet og foedevarehjaelp i henhold til EOEF-forordning

3: Katastrofebistand (udstyr)

4: Transaktioner uden modydelse (udenfinansiel eller anden kompensation), hvor varerne ikke vil blive genudfoert eller udlignet ved indfoersel

5: Andre

7:

Returforsendelse efter registrering af transaktionen under kode 1 og 2

1: Varer, for hvilke der er betalt

2: Varer, for hvilke der ikke er betalt

8:

Standardombytning

1: Mod vederlag

2: Vederlagsfrit

9:

Andre transaktioner (angives naermere i rubrik (»Supplerende oplysninger«)

Rubrik nr. 25: Transportmaade ved graensen

Listen over de koder, der skal anvendes, gives nedenfor:

A. Kode med ét ciffer (obligatorisk)

B. Kode med to cifre (andet ciffer er fakultativt)

A

B

Betegnelse

1

10

Soetransport

12

Jernbanevogn paa soegaaende skib

16

Lastbil paa soegaaende skib

17

Paahaengsvogn eller saettevogn paa soegaaende skib

18

Fartoej til sejlads paa indre vandveje paa soegaaende skib

2

20

Jernbanetransport

23

Lastbil paa jernbanevogn

3

30

Vejtransport

4

40

Lufttransport

5

50

Postforsendelser

7

70

Faste installationer

8

80

Transport ad indre vandveje

9

90

Egen fremdrift

Rubrik nr. 26: Indenlandsk transportmaade

Der anvendes samme koder som i rubrik 25.

Rubrik nr. 27: Indladnings-/udlosningssted

Koderne fastlaegges af medlemsstaterne.

Rubrik nr. 28: Finansielle oplysninger og bankdata

Koderne fastlaegges af medlemsstaterne.

Rubrik nr. 29: Indgangs-/udgangstoldsted

Indtil koderne er blevet harmoniseret paa faellesskabsplan, fastlaegges de af medlemsstaterne. (Anvendelse af koder i stedet for en oplysning skrevet helt ud er fakultativ for medlemsstaterne.)

Rubrik nr. 33: Varekode

Foerste underrubrik (otte cifre)

Udfyldes i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur.

Anden underrubrik (tre tegn)

Udfyldes i overensstemmelse med den nationale brugstarif og Taric (et nationalt tegn for statistik og to faellesskabstegn for anvendelse af foranstaltninger i henhold til saerlige faellesskabsbestemmelser ved opfyldelsen af formaliteterne ved modtagelsen).

Tredje underrubrik (tre tegn)

Koderne fastlaegges af de beroerte medlemsstater med henblik paa anvendelse af nationale foranstaltninger.

Fjerde underrubrik (tillaegskode iflg. Taric) (fire tegn)

Udfyldes i overensstemmelse med Taric.

Femte underrubrik (punktafgifter) (fire tegn)

Koderne fastlaegges af de beroerte medlemsstater.

Rubrik nr. 34a: Kode for oprindelsesland

Der anvendes samme koder som i rubrik 15a.

Rubrik nr. 34b: Kode for Oprindelses-/fremstillingsregion:

Koderne fastlaegges af medlemsstaterne.

Rubrik nr. 37: Procedure (ved indfoersel/udfoersel)

A. Foerste underrubrik

De koder, der skal anfoeres i denne underrubrik, er en forlaengelse af den kode, der anfoeres i anden underrubrik i rubrik 1.

Det drejer sig om koder med fire cifre, der bestaar af et tocifret element for den procedure, der anmodes om, efterfulgt af et andet tocifret element, der angiver den forudgaaende procedure. Listen over de tocifrede elementer er anfoert i det foelgende.

Ved forudgaaende procedurer forstaas den procedure, som varerne var henfoert under, inden de blev henfoert under den oenskede procedure.

Det skal praeciseres, at naar den forudgaaende procedure er en toldoplagsprocedure eller en procedure for midlertidig indfoersel, eller naar varerne ankommer fra en frizone, maa den dertil hoerende kode kun anvendes, naar varerne ikke har vaeret henfoert under en toldprocedure af oekonomisk betydning (aktiv foraedling, passiv foraedling, forarbejdning under toldkontrol).

For eksempel: Genudfoersel af varer, der er indfoert i henhold til proceduren for aktiv foraedling (suspensionsordningen) og derefter henfoert under toldoplagringsproceduren = 3151 (og ikke 3171)

(foerste transaktion = 5100, anden transaktion = 7151, genudfoersel = 3151).

Paa samme maade anses henfoersel under en af ovennaevnte suspensive procedurer i forbindelse med genindfoersel af en midlertidigt udfoert vare som almindelig indfoersel. Genindfoersel kommer kun i betragtning, saafremt de paagaeldende varer angives til overgang til fri omsaetning.

For eksempel: Overgang til frit forbrug og til fri omsaetning samtidigt af en vare, der har vaeret udfoert som led i toldproceduren for passiv foraedling og ved genindfoerslen er blevet henfoert under toldoplagsproceduren = 6121 og ikke 6171 (foerste transaktion = midlertidig udfoersel med henblik paa passiv foraedling = 2100, anden transaktion = toldoplag = 7121, tredje transaktion = overgang til frit forbrug + overgang til fri omsaetning = 6121).

Liste over procedurerne med tilhoerende koder

Disse grundelementer skal kombineres to og to til en kombineret firecifret kode.

02 Overgang til fri omsaetning med henblik paa anvendelse af proceduren for aktiv foraedling (tilbagebetalingsordning) (1).

05 Overgang til fri omsaetning og samtidig henfoersel under en anden procedure for aktiv foraedling end dem, der er omtalt under 02 og 51.

07 Overgang til fri omsaetning og samtidig henfoersel under en oplagsprocedure (herunder paa andre lagre undergivet fiskal kontrol).

08 (a) Varer overgaaet til fri omsaetning som led i proceduren for aktiv foraedling - tilbagebetalingsordningen - i en anden medlemsstat (2).

10 Endelig udfoersel/endelig afsendelse.

21 Midlertidig udfoersel som led i toldproceduren for passiv foraedling (3).

22 Midlertidig udfoersel som led i en anden procedure for passiv foraedling end den, der er omhandlet under 21.

23 Midlertidig udfoersel med henblik paa senere returnering i uforandret stand.

24 (a) Varer tidligere henfoert under proceduren for passiv foraedling i en anden medlemsstat (4),

31 Genudfoersel.

40 Overgang til forbrug samtidig med overgang til fri omsaetning af varer, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance.

41 Overgang til frit forbrug samtidig med overgang til fri omsaetning af varer, der er indfoert som led i proceduren for aktiv foraedling - tilbagebetalingsordning.

42 Overgang til frit forbrug og til fri omsaetning samtidigt, der er genstand for en afgiftsfri leverance.

43 Overgang til forbrug samtidig med overgang til fri omsaetning som led i anvendelsen i overgangsperioden efter nye medlemsstaters tiltraedelse af saerlige foranstaltninger i tilknytning til opkraevning af et beloeb.

44 (a) Varer overgaaet til forbrug samtidig med overgang til fri omsaetning som led i proceduren for aktiv foraedling - tilbagebetalingsordningen - i en anden medlemsstat (5).

45 Delvis overgang til frit forbrug samtidig med overgang til fri omsaetning og henfoersel under oplagsproceduren (herunder paa andre lagre undergivet fiskal kontrol).

46 Overgang til fri omsaetning som led i proceduren for aktiv foraedling - tilbagebetalingsordning (6) i et toldoplags lokaler.

47 Overgang til fri omsaetning som led i proceduren for aktiv foraedling - tilbagebetalingsordning - i en frizone eller et frilager.

51 Henfoersel under proceduren for aktiv foraedling - suspensionsordning (7).

52 Henfoersel under en anden procedure for aktiv foraedling end dem, der er omhandlet under 02 og 51.

53 Indfoersel med henblik paa henfoersel under proceduren for midlertidig indfoersel (8).

54 (a) Varer henfoert eller opnaaet under proceduren for aktiv foraedling - suspensionsordningen - (9) i en anden medlemsstat (og som i denne medlemsstat ikke er overgaaet til fri omsaetning).

55 Henfoersel under proceduren for aktiv foraedling - suspensionsordning - (10) i et toldoplags lokaler.

56 Henfoersel under proceduren for aktiv foraedling - suspensionsordning - i en frizone eller et frilager.

61 Genindfoersel til fri omsaetning og frit forbrug samtidigt af varer, som ikke er genstand for en afgiftsfri leverance.

63 Genindfoersel til fri omsaetning og frit forbrug samtidigt af varer, som er genstand for en afgiftsfri leverance.

65 Genindfoersel fra tredjelande med overgang til fri omsaetning og henfoersel under en anden procedure for aktiv foraedling end dem, der er omhandlet under 02 og 51.

67 Genindfoersel samtidig med overgang til fri omsaetning og henfoersel under oplagsprocedure (herunder anbringelse paa andre lagre under fiskal kontrol).

71 Henfoersel under toldoplagsproceduren (11), herunder anbringelse paa andre lagre under toldkontrol.

72 Oplaeggelse paa oplag af nationale varer (herunder anbringelse paa andre lagre under fiskal kontrol).

73 Oplaeggelse paa oplag af faellesskabsvarer (herunder anbringelse paa andre lagre under fiskal kontrol).

76 Oplaeggelse paa eksportoplag med forhaandsfinansiering af produkter eller varer bestemt til udfoersel i uforandret stand (12).

77 Oplaeggelse paa eksportoplag med forhaandsfinansiering af forarbejdede produkter eller varer fremstillet af basisprodukter (13).

78 Anbringelse i frizone, med undtagelse af det i kode 76 naevnte tilfaelde (14).

91 Henfoersel under proceduren for forarbejdning under toldkontrol (15).

92 (a) Varer henfoert eller opnaaet under proceduren for forarbejdning under toldkontrol (16) i en anden medlemsstat (som i denne medlemsstat ikke er overgaaet til fri omsaetning.

93 Tilintetgoerelse af varer (under toldkontrol).

94 Henfoersel under en procedure for endelig anvendelse under toldkontrol (saerlig anvendelse/bestemmelse).

95 Proviantering.

96 Kiosksalg under toldkontrol i havne og lufthavne (»Duty- og taxfree shops«).

NB: Desuden kan koden 00 anvendes til angivelse, af at der ikke er nogen forudgaaende procedure (altsaa kan 00 kun anvendes som andet element).

(a) Disse koder kan ikke anvendes som foerste element i procedurekoden, men til angivelse af den forudgaaende procedure f.eks.

4054 = overgang til fri omsaetning og frit forbrug af varer, der tidligere har vaeret henfoert under proceduren for aktiv foraedling - suspensionsordningen i en anden medlemsstat -.

B. Anden underrubrik

Indtil en harmonisering har fundet sted paa faellesskabsplan, fastlaegger medlemsstaterne koderne (hoejst tre tegn).

Rubrik nr. 47: Beregning af afgifter

Foerste kolonne: Afgifternes art

Indtil der er foretaget en harmonisering paa faellesskabsplan, fastlaegges koderne af medlemsstaterne.

Sidste kolonne: Betalingsmaade

De gaeldende koder er efter den beroerte medlemsstats eget valg foelgende:

A: Kontant betaling i rede penge eller tilsvarende

B: betaling i rede penge

C: betaling med crosset check (bankoverfoersel)

D: andre (f.eks. ved debitering af toldklarererens konto)

E: Betalingsstand

F: toldsystem (toldkredit - Raadets forordning (EOEF) nr. 1854/89 - EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 1) eller tilsvarende nationalt system

G: momssystem (artikel 23 i sjette momsdirektiv)

H: varer indfoert for godkendt momsregistreret modtagers regning (henstand for modtagernes konto)

J: Betaling via postvaesenet (postforsendelser) eller andre offentlige organer

K: Punktafgiftskredit eller -godtgoerelse

L: Sikkerhedsstillelse (konsignation eller kaution)

M: konsignation, herunder deponering i rede penge

N: individuel deponering i rede penge

P: deponering i rede penge paa toldklarererens konto

Q: deponering i rede penge paa »henstands«-konto

R: kaution

S: individuel kaution

T: kaution paa toldklarererens konto

U: kaution paa den paagaeldendes konto - permanent tilladelse

V: kaution paa den paagaeldendes konto - saerlig tilladelse

O: kaution hos interventionsorgan

W: generel finansieringsforpligtelse fra en toldklarerer

X: generel finansieringsforpligtelse fra den paagaeldende

Y: ordinaer forpligtelse

Z: tilsagn

Rubrik nr. 49: Identificering af oplag

Her anfoeres det bogstav, der angiver toldoplagets type, jf. artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 2561/90, efterfulgt af det identifikationsnummer, som medlemsstaten tildeles ved meddelelsen af bevillingen.

Rubrik nr. 51: Planlagte graenseovergangstoldsteder (og lande)

Landeangivelse

Foelgende liste over koderne er vedtaget:

B eller BE: Belgien

DK: Danmark

D eller DE: Tyskland

EL eller GR: Graekenland

ES: Spanien

FR: Frankrig

IRL eller EI: Irland

IT: Italien

LU: Luxembourg

NL: Nederlandene

PT: Portugal

GB: Det Forenede Kongerige

A eller AT: OEstrig

FI: Finland

NO: Norge

SE: Sverige

CH: Schweiz

IS: Island

Rubrik nr. 52: Kaution

Angivelse af kautionens art

Foelgende liste over koderne er vedtaget:

Kautionens art

Kode

Andre noedvendige oplysninger

Dispensation for sikkerhedsstillelse for faellesskabstransit (artikel 32 i forordning (EOEF) nr. 2726/90)

0

Attestens nummer

Samlet kaution

1

- kautionsattestens nummer

- garantitoldsted

Enkelt kaution

2

Kaution i rede penge

3

Fast kaution

4

Ved sikkerhedsstillelse i hendhold til artikel 24 i forordning (EOEF) nr. 1062/87

5

Ved dispensation for sikkerhedsstillelse (artikel 33 i forordning (EOEF) nr. 2726/90)

6

Ved dispensation for sikkerhedsstillelse for bestemte offentlige organer

8

Landebetegnelse

Der anvendes samme koder som i rubrik 51.

Rubrik nr. 53: Bestemmelsestoldsted (og land)

Der anvendes samme koder som i rubrik 51.

(1) Raadets forordning (EOEF) nr. 1999/85 af 16. juli 1985 om aktiv foraedling - artikel 1, stk. 2, litra b) (se ogsaa stk. 3, litra o)) - (EFT nr. L 188 af 20. 7. 1985, s. 1).(2) Raadets forordning (EOEF) nr. 2473/86 af 24. juli 1986 om proceduren for passiv foraedling og om fremgangsmaaden for standardombytning (EFT nr. L 212 af 2. 8. 1986, s. 1).(3) Artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EOEF) nr. 1999/85 (se ogsaa stk. 3, litra n)).(4) Raadets forordning (EOEF) nr. 3599/82 af 21. december 1982 om ordningen vedroerende midlertidig indfoersel (EFT nr. L 376 af 31. 12. 1982, s. 1).(5) Raadets forordning (EOEF) nr. 2503/88 af 25. juli 1988 om toldoplag (EFT nr. L 225 af 15. 8. 1988, s. 1).(6) Raadets forordning (EOEF) nr. 565/80 af 4. marts 1980 om forudbetaling af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter - artikel 5, stk. 2 (EFT nr. L 62 af 7. 3. 1980, s. 5).(7) Artikel 4, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 565/80.(8) Raadets forordning (EOEF) nr. 2504/88 af 25. juli 1988 om frizoner og frilagre (EFT nr. L 225 af 15. 8. 1988, s. 8).(9) Raadets forordning (EOEF) nr. 2763/83 af 26. september 1983 om bevilling til under toldkontrol at forarbejde varer, foer de bringes til fri omsaetning (EFT nr. L 272 af 5. 10. 1983, s. 1).

Top