EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2332

Rådets forordning (EØF) nr. 2332/92 af 13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet

OJ L 231, 13.8.1992, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 044 P. 154 - 162
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 044 P. 154 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; ophævet ved 399R1493

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2332/oj

31992R2332

Rådets forordning (EØF) nr. 2332/92 af 13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 231 af 13/08/1992 s. 0001 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 44 s. 0154
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 44 s. 0154


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2332/92 af 13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet i Faellesskabet

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1) , og

ud fra foelgende betragtninger:

Der er blevet foretaget vaesentlige aendringer i Raadets forordning (EOEF) nr. 358/79 af 5. februar 1979 om mousserende vine fremstillet i Faellesskabet og defineret under punkt 13 i bilag II til forordning (EOEF) nr. 337/79(2) ; som foelge af talrige kodifikationer af EF-forskrifterne i vinsektoren og af rationalitets- og klarhedshensyn boer naevnte forordning ligeledes kodificeres;

Raadets forordning (EOEF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den faelles markedsordning for vin(3) , indeholder regler vedroerende produktion og afsaetning af bordvin; denne forordning maa suppleres ved fastsaettelse af tilsvarende bestemmelser for al mousserende vin, som fremstilles i Faellesskabet, under hensyn til, at mousserende kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomraader (mkvbd) er mousserende kvbd, som derfor ogsaa skal opfylde bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 823/87 af 16. marts 1987 om fastlaeggelse af saerlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomraader(4) ; de saerlige regler for produktion og afsaetning af disse mousserende vine boer fastsaettes;

de naevnte mousserende vine boer underkastes en ordning omfattende faelles regler for produktion, afsaetning og kontrol, som samtidig med, at den fastholder de kvalitative sondringer, forhindrer fordrejning af konkurrencen og sikrer beskyttelse af forbrugerne;

en saadan foranstaltning bidrager til at vejlede forbrugeren i hans valg og giver ham navnlig sikkerhed for, at ethvert produkt, der frembydes for ham, opfylder saerlige kvalitetskrav; den kan af samme grund beskytte producentens interesser, fremme samhandelen inden for Faellesskabet, foroege efterspoergslen og saaledes sikre en udvidelse af afsaetningsmulighederne for vin;

det er noedvendigt, at enhver mousserende vin samt druemost og vin, der anvendes til fremstilling heraf, underkastes visse minimumskvalitetskrav; det boer derfor fastsaettes, at de naevnte basisprodukter skal vaere bordvine, eller kvbd eller produkter, der er egnede til fremstilling af kvbd;

kvalitetskravene boer ud over basisprodukterne vedroere fremstillingsmaaden samt de faerdige produkter; det er endvidere i producentens og forbrugerens interesse, at der fastsaettes bestemmelser om egnet emballage;

eftersom der ved forordning (EOEF) nr. 822/87 gives tilladelse til at anvende koncentreret rektificeret druemost i forbindelse med vinfremstilling, og eftersom vinstokprodukter boer have fortrin som raavarer ved fremstilling af mousserende vine, boer det fastsaettes, at virksomheder, der fremstiller mousserende vine, kan anvende koncentreret rektificeret druemost; for at undgaa en negativ indflydelse paa kvaliteten boer det bestemmes, at medlemsstaterne kan forbyde brugen af koncentreret druemost til fremstilling af mousserende vine;

hidtidige erfaringer har vist, at der er behov for en naermere fastlaeggelse af sammensaetningen af den tiragelikoer, som anvendes til fremstilling af mousserende kvalitetsvin, navnlig mkvbd; vin, hvoraf der fremstilles gaer suspenderet i vin, behoever ikke at vaere af samme oprindelse som den vin, der faar tilsat en saadan suspension med henblik paa fremkaldelse af kulsyreudvikling;

karakteristika for en mkvbd er i vid udstraekning bestemt af vindyrkningsarealets beliggenhed og de tilbagevendende aarlige vejrforhold samt af de vinfremstillingsforhold og navnlig de oenologiske fremgangsmaader og behandlingsmetoder, der anvendes straks efter druehoesten; af denne grund, men ogsaa for at mindske risikoen for uredelig adfaerd i forbindelse med gentagne ejerskifter, som raavaren undergaar, boer det bestemmes, at forarbejdningen af druerne til most og den derved frembragte vin samt fremstillingen af mousserende vin af disse produkter skal ske i eller i umiddelbar naerhed af det bestemte dyrkningsomraade, hvor de forarbejdede druer er hoestet;

for at undgaa, at de virksomheder, der fremstiller den paagaeldende mkvbd, lider tab som foelge af en afbrydelse af traditionel handelspraksis, boer medlemsstaterne have mulighed for undtagelsesvis at tillade, at en mkvbd fremstilles ved aendring af cuvéen gennem tilsaetning af et eller flere vinprodukter, der ikke har oprindelse i det bestemte dyrkningsomraade, hvis navn benyttes som betegnelse for den mousserende vin; desuden boer medlemsstaterne have mulighed for at tillade, at fremstilling af en mkvbd i visse tilfaelde kan ske uden for det bestemte omraade, hvis navn benyttes som betegnelse for den paagaeldende mousserende vin;

anvendelsen af moderne fremstillingsmetoder, det forhold, at visse vine, der indgaar i cuvéen, er meget foelsomme, samt produktionens kvalitetsniveau goer det berettiget at forkorte fremstillingsprocessens mindste varighed for mousserende kvalitetsvine og for mkvbd fra ni til seks maaneder, naar den gaering, der skal goere dem mousserende, finder sted i lukket fad; til gengaeld boer der med det formaal at forbedre kvaliteten af disse mousserende vine vedtages en forlaengelse af den gaering, der skal goere vinen mousserende, og af lagringen paa baermen;

for at begraense fremstillingen af mousserende kvalitetsvine af aromatisk type og af mkvbd af aromatisk type ved anvendelse af traditionelle metoder, er det noedvendigt at praecisere, at disse mousserende vine kun maa fremstilles af druemost eller af druemost i gaering, der stammer fra visse vinstoksorter; det boer dog bestemmes, at mousserende kvalitetsvine af aromatisk type vil kunne fremstilles af vin produceret af druer af vinstoksorten »Prosecco«, hoestet i visse omraader i Italien, idet disse vine traditionelt anvendes ved fremstilling af mousserende kvalitetsvine af aromatisk type;

for at sikre kvaliteten af mousserende kvalitetsvine af aromatisk type og af mkvbd af aromatisk type boer det praeciseres, at anvendelsen af traditionelle metoder forudsaetter styring af gaeringsprocessen ved koeling eller andre fysiske processer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning fastsaettes supplerende regler for bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 822/87 for saa vidt angaar fremstilling og afsaetning af mousserende vin, som defineret under punkt 15 i bilag I til naevnte forordning.

Disse supplerende regler finder anvendelse paa foelgende kategorier:

a) »mousserende vin«, der svarer til den under punkt 15 i bilag I til forordning (EOEF) nr. 822/87 anfoerte definition og til bestemmelserne i afsnit I og II i naervaerende forordning

b) »mousserende kvalitetsvin«, herunder af aromatisk type, der svarer til den under punkt 15 i bilag I til forordning (EOEF) nr. 822/87 anfoerte definition og til bestemmelserne i afsnit I og III i naervaerende forordning

c) »mousserende kvalitetsvin fra et bestemt dyrkningsomraade«, herunder af aromatisk type, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet led, i forordning (EOEF) nr. 823/87, og som svarer til bestemmelserne i afsnit I og III i naervaerende forordning. Disse vine benaevnes i det foelgende mkvbd.

AFSNIT I Almindelige bestemmelser for alle kategorier af mousserende vine

Artikel 2

I denne forordning forstaas ved

a) cuvée:

- druemost

- vin eller

- resultatet af en blanding af druemost eller vine med forskellige kendetegn

med de et formaal at opnaa en bestemt type af mousserende vine

b) tiragelikoer:

det produkt, der er beregnet til at blive tilsat cuvéen for at fremkalde den mousserende egenskab

c) ekspeditionslikoer:

det produkt, der er beregnet til at blive tilsat mousserende vine for at give dem saerlige smagsmaessige kendetegn.

Artikel 3

Ekspeditionslikoer maa alene sammensaettes af:

- saccharose

- druemost

- druemost i gaering

- koncentreret druemost

- rektificeret koncentreret druemost

- vin eller- af en blanding af disse

eventuelt tilsat destillat af vin.

Artikel 4

1. Bortset fra tilsaetning i medfoer af forordning (EOEF) nr. 822/87 og eventuelt i medfoer af forordning (EOEF) nr. 823/87 for cuvéens bestanddele, er enhver tilsaetning til cuvéen forbudt.

Hver medlemsstat kan dog, naar vejrforholdene paa dens omraade goer det noedvendigt, tillade tilsaetning til cuvéen paa stedet for fremstilling af de mousserende vine paa den betingelse, at

a) ingen af cuvéens bestanddele allerede har vaeret genstand for tilsaetning

b) disse bestanddele udelukkende hidroerer fra druer, der er hoestet paa dens eget omraade

c) tilsaetningsprocessen gennemfoeres i én arbejdsgang

d) foelgende graenser ikke overskrides:

- 3,5 % vol. for en cuvée, der er sammensat af bestanddele fra vinavlszone A, forudsat at det naturlige alkoholindhold i enhver af cuvéens bestanddele er paa mindst 5 % vol.

I aar, hvor vejrforholdene har vaeret usaedvanligt daarlige, kan graensen paa 3,5 % vol. dog aendres til 4,5 % vol., forudsat at det naturlige alkoholindhold i enhver af cuvéens bestanddele er paa mindst 5 % vol.

- 2,5 % vol. for en cuvée, der er sammensat af bestanddele fra vinavlszone B, forudsat at det naturlige alkoholindhold i enhver af cuvéens bestanddele er paa mindst 6 % vol.

I aar, hvor vejrforholdene har vaeret usaedvanligt daarlige, kan graensen paa 2,5 % vol. dog aendres til 3,5 % vol., forudsat at det naturlige alkoholindhold i enhver af cuvéens bestanddele er paa mindst 6 % vol.

- 2 % vol. for en cuvée, der er sammensat af bestanddele fra vinavlszone C Ia), C Ib), C II, C IIIa) eller C IIIb) under forudsaetning af, at det naturlige alkoholindhold i enhver af cuvéens bestanddele mindst er henholdsvis 7,5 % vol., 8 % vol., 8,5 % vol. eller 9 % vol.

Ovennaevnte graenser udelukker ikke anvendelsen af bestemmelserne i artikel 67, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 822/87 for cuvéer, der er beregnet til fremstilling af mousserende vine som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)

e) den anvendte metode bestaar i tilsaetning af saccharose, koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost.

Der kan tilsaettes saccharose eller koncentreret most, hvis denne metode traditionelt eller undtagelsesvis anvendes i den paagaeldende medlemsstat i henhold til gaeldende lov pr. 24. november 1974. Medlemsstaterne kan dog udelukke anvendelsen af koncentreret druemost.

2. Iblanding af tiragelikoer og af ekspeditionslikoer betragtes hverken som tilsaetning eller som soedning.

Iblanding af tiragelikoer maa ikke medfoere en forhoejelse af cuvéens totale alkoholindhold paa mere end 1,5 % vol.

Iblandingen af ekspeditionslikoer skal ske saaledes, at den ikke forhoejer det virkelige alkoholindhold i de mousserende vine med mere end 0,5 % vol.

3. Soedning af cuvéen eller af dens bestanddele er forbudt.

4. Bortset fra eventuel tilsaetning af syre eller afsyring af cuvéens bestanddele i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 822/87 kan cuvéen tilsaettes syre eller afsyres.

Tilsaetning af syre til og afsyring af cuvéen udelukker hinanden.

Tilsaetning af syre maa kun foretages op til en graense paa 1,50 g/l udtrykt i vinsyre eller 20 milliaekvivalenter pr. liter.

I aar med usaedvanlige vejrforhold kan maksimumsgraensen paa 1,50 g/l eller 20 milliaekvivalenter pr. liter forhoejes til 2,50 g/l eller 34 milliaekvivalenter pr. liter under forudsaetning af, at produkternes naturlige syreindhold er paa mindst 3 g/l udtrykt i vinsyre eller 40 milliaekvivalenter pr. liter.

5. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og navnlig tilladelserne til tilsaetning og syring ud over det normale, som omhandlet i stk. 1, litra d), foerste led, andet afsnit og andet led, andet afsnit, samt i stk. 4, fjerde afsnit, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 5

1. Kuldioxiden i mousserende vin maa alene stamme fra den alkoholiske gaering af den cuvée, hvoraf den paagaeldende vin er fremstillet.

2. Denne gaering maa udelukkende vaere et resultat af tilsaetning af tiragelikoer, medmindre der er tale om den gaering, der skal sikre den direkte omdannelse af druerne, druemosten eller druemosten i gaering til mousserende vin.

Gaeringen maa alene finde sted paa flasker eller i lukkede kar.

3. Naar omstikningen sker ved modtryk, kan der anvendes kuldioxid under kontrol, forudsat at trykket af kuldioxiden i mousserende vine ikke derved forhoejes.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaette efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne foerer kontrol med produktion og afsaetning af mousserende vine.

2. Enhver producent af mousserende vine skal udfaerdige en erklaering herom til den kompetente myndighed i den medlemsstat, paa hvis omraade den paagaeldende vin er fremstillet.

Producenter af mousserende vine skal med forbehold af artikel 71 i forordning (EOEF) nr. 822/87 foere boeger over raastoffer, cuvéer og fremstilling.

3. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og isaer kontrolforanstaltningerne fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 7

1. Denne forordning finder ikke anvendelse paa mousserende vin til diaetetisk anvendelse, bortset fra bestemmelserne i artikel 6.

2. De regler, der gaelder for markedsfoeringen af mousserende vin til diaetetisk anvendelse, og som skal forhindre enhver forveksling mellem disse og mousserende vine, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

AFSNIT II Saerlige bestemmelser for mousserende vine som omhandlet i artikel 1, stk. 2. litra a)

Artikel 8

Det totale alkoholindhold i cuvéerne bestemt til fremstilling af mousserende vine skal vaere mindst 8,5 % vol.

Artikel 9

Tiragelikoer til fremstilling af mousserende vin maa alene sammensaettes af gaer, toergaer eller gaer suspenderet i vin og:

- druemost

- druemost i gaering

- koncentreret druemost

- rektificeret koncentreret druemost eller

- saccharose og vin.

Artikel 10

Med forbehold af artikel 67, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 822/87 skal det virkelige alkoholindhold i mousserende vine, herunder alkoholindholdet i eventuelt tilsat ekspeditionslikoer, vaere paa mindst 9,5 % vol.

Artikel 11

1. Totalindholdet af svovldioxid i mousserende vine maa ikke overstige 235 mg/l; medlemsstaterne kan dog anvende strengere bestemmelser paa mousserende vine, der er fremstillet paa deres omraade.

2. Hvis vejrforholdene i visse af Faellesskabets vindyrkningszoner goer det noedvendigt, kan de paagaeldende medlemsstater for de i stk. 1 naevnte vine, der er fremstillet paa deres omraade, give tilladelse til, at det samlede maksimumsindhold af svolvdioxid foroeges med hoejst 40 mg/l, forudsat at vin, for hvilken der er opnaaet en saadan tilladelse, ikke foeres ud af de paagaeldende medlemsstater.

3. Inden den 1. april 1993 forelaegger Kommissionen paa baggrund af den indvundne erfaring en rapport for Europa-Parlamentet og Raadet om det maksimale indhold af svolvdioxid i vin, eventuelt ledsaget af forslag, som Raadet traeffer afgoerelse om inden den 1. september 1993 efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 43, stk. 2.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

AFSNIT III Saerlige bestemmelser for mousserende kvalitetsvine og for mkvbd

Artikel 12

1. Det totale alkoholindhold, udtrykt i volumen i:

a) cuvéer, der er bestemt til fremstilling af mousserende kvalitetsvine, skal vaere paa mindst 9 % vol.

b) cuvéer, der er bestemt til fremstilling af mkvbd, skal vaere paa mindst

- 9,5 % vol. i vinavlzonerne C III og

- 9 % vol. i de oevrige vinavlzoner.

Cuvéer, der er bestemt til fremstilling af visse mkvbd, som opfoeres paa en liste, der skal udarbejdes, og som er fremstillet af en enkelt vinstoksort, kan dog have et totalt alkoholindhold, udtrykt i volumen, paa mindst 8,5 % vol.

2. Listen over mkvbd, der er omhandlet i stk. 1, litra b), andet afsnit, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 13

Det virkelige alkoholindhold i mousserende kvalitetsvine og mkvbd, herunder alkoholindholdet i eventuelt tilsat ekspeditionslikoer, skal vaere paa mindst 10 % vol.

Artikel 14

1. Mkvbd fremstilles kun:

- af druer, som stammer fra de vinstoksorter, der er anfoert paa den i artikel 4, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 823/87 omhandlede liste, og som er hoestet inden for det bestemte dyrkningsomraade

- ved forarbejdning af de i foerste led omhandlede druer til most og af den saaledes opnaaede most til vin samt ved videre forarbejdning af disse produkter til mousserede vin, i det bestemte dyrkningsomraade, hvor de anvendte druer er hoestet.

2. Uanset stk. 1, foerste led, kan producentmedlemsstaten, naar der er tale om en traditionel praksis, som er underlagt saerlige bestemmelser i denne medlemsstat, og under forudsaetning af, at der foeres passende kontrol, indtil senest den 31. december 1995 udtrykkeligt tillade, at en mkvbd fremstilles ved, at der til basisproduktet for denne vin tilsaettes ét eller flere vinprodukter, der ikke stammer fra det bestemte dyrkningsomraade, hvis navn vinen baerer, forudsat:

- at denne type vintilsaetningsprodukter ikke fremstilles inden for dette bestemte dyrkningsomraade med sammme kendetegn som produkter fra andre omraader

- at tilsaetningen er i overensstemmelse med den oenologiske praksis og de definitioner, der er omhandlet i forordning (EOEF) nr. 822/87

- at det samlede volumen af tilsatte vinprodukter, som ikke stammer fra det bestemte dyrkningsomraade, ikke overstiger 10 % af det samlede volumen af de medgaaede produkter, som stammer fra det bestemte dyrkningsomraade. Kommissionen kan dog efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87 tillade medlemsstaten, at der i undtagelsestilfaelde tilsattes mere end 10 %, men hoejst 15 %

3. Uanset stk. 1, andet led, kan en mkvbd fremstilles i et omraade i umiddelbar naerhed, naar den paagaeldende medlemsstat paa visse betingelser udtrykkelig har tilladt det.

Medlemsstaterne kan endvidere ved individuelle tilladelser eller ved udtrykkelige tilladelser af mindre end fem aars varighed og under forudsaetning af, at der foeres passende kontrol, tillade at en mkvbd fremstilles, selv uden for et omraade i umiddelbar naerhed af det paagaeldende bestemte dyrkningsomraade:

a) naar der er tale om en traditionel praksis, der har vaeret i brug i det mindste siden den 24. november 1974, eller, for medlemsstater der har tiltraadt Faellesskabet efter denne dato, inden datoen, paa hvilken deres tiltraedelse fik virkning

b) i de oevrige tilfaelde, og naar der er tale om en praksis, der var i brug inden den 1. september 1989, i en overgangsperiode, der slutter senest den 31. august 1992.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

De skal blandt andet omfatte afgraensingen af omraaderne i umiddelbar naerhed af et bestemt dyrkningsomraade, under hensyntagen til den geografiske placering og de administrative strukturer.

Artikel 15

1. Ved tilberedning af tiragelikoer, der er bestemt til fremstilling af en mousserende kvalitetsvin, kan foruden toergaer eller gaer suspenderet i vin, saccharose og koncentreret druemost, hvad enten den er rektificeret eller ej, alene anvendes:

- druemost eller druemost i gaering, af hvilke der kan opnaas vin, som er egnet til fremstilling af bordvin

- vin egnet til fremstilling af bordvin

- bordvin eller

- kvbd.

Ved tilberedning af tiragelikoer, der er bestemt til fremstilling af mkvbd, kan foruden toergaer eller gaer suspenderet i vin, saccharose og koncentreret druemost, hvad enten den er rektificeret eller ej, alene anvendes:

- druemost

- druemost i gaering

- vin

- kvbd,

der er egnet til fremstilling af samme mkvbd som den, hvortil tiragelikoeren tilsaettes.

2. Uanset nr. 15 i bilag I til forordning (EOEF) nr. 822/87 skal mousserende kvalitetsvine og mkvbd, naar de opbevares i lukkede beholdere ved en temperatur paa 20 °C, udvise et overtryk paa mindst 3,5 bar.

For mousserende kvalitetsvine og mkvbd i beholdere med et rumindhold paa mindre end 25 cl gaelder der dog et overtryk paa mindst 3 bar.

3. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 16

1. Med forbehold af strengere bestemmelser, som medlemsstaterne kan anvende paa mousserende kvalitetsvine og paa mkvbd, der er fremstillet paa deres omraade, maa totalindholdet af svovldioxid i disse mousserende vine ikke overstige 185 mg/l.

2. Hvis vejrforholdene i visse af Faellesskabets vindyrkningszoner goer det noedvendigt, kan de paagaeldende medlemsstater for de i stk. 1 naevnte vine, der er fremstillet paa deres omraade, give tilladelse til, at det samlede maksimumindhold af svovldioxid foroeges med hoejst 40 mg/l, forudsat at vin, for hvilken der er opnaaet en saadan tilladelse, ikke foeres ud af den paagaeldende medlemsstat.

3. Inden den 1. april 1993 forelaegger Kommissionen paa baggrund af den indvundne erfaring en rapport for Europa-Parlamentet og Raadet om det maksimale indhold af svovldioxid i vin, eventuelt ledsaget af forslag, som Raadet traeffer afgoerelse om inden den 1. september 1993 efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 43, stk. 2.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 17

1. Varigheden af fremstillingsprocessen for mousserende kvalitetsvin og mkvbd, herunder lagring i produktionsvirksomheden, maa ikke fra det tidspunkt, hvor vinen er hensat til gaering med henblik paa at gaere den mousserende, vaere kortere end:

a) seks maaneder, naar gaeringen med henblik paa at goere vinen mousserende finder sted i lukket fad

b) ni maaneder, naar gaeringen med henblik paa at goere vinen mousserende finder sted paa flaske.

2. Varigheden af gaeringen med henblik paa at goere cuvéen mousserende og varigheden af lagringen paa baermen skal mindst vaere foelgende:

a) ved gaering i lukket fad:

- 80 dage

- 30 dage, hvis gaeringen finder sted i beholdere med roereanordninger

b) ved gaering paa flaske: 60 dage.

3. Inden den 1. september 1993 kan Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen aendre varigheden af gaeringen og af lagringen paa baermen som anfoert i stk. 2 paa en maade, der er forenelig med den videnskabelige erfaring og den teknologiske udvikling.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 18

1. Cuvéen til mousserende kvalitetsvine af aromatisk type maa kun fremstilles af druemost eller druemost i gaering, der stammer fra vinstoksorter, som er anfoert paa listen i bilag I. Det samme gaelder mkvbd af aromatisk type, hvis disse sorter anerkendes som egnede til fremstilling af kvbd i det bestemte dyrkningsomraade, hvis navn de baerer.

Cuvéen til mousserende kvalitetsvine af aromatisk type kan dog fremstilles ved anvendelse af vin produceret af druer af vinstoksorten »Prosecco«, der er hoestet i omraaderne Trentino-Alto Adige, Veneto og Friuli-Venezia Giulia.

Gaeringsprocessen foer og efter fremstillingen af cuvéen maa, med henblik paa at goere denne mousserende, kun styres ved koeling eller ved andre fysiske processer.

Tilsaetning af ekspeditionslikoer er forbudt.

2. Uanset artikel 13 maa det virkelige alkoholindhold i mousserende kvalitetsvine af aromatisk type og i mkvbd af aromatisk type ikke vaere lavere end 6 % vol.

Det totale alkoholindhold i mousserende kvalitetsvine af aromatisk type og i mkvbd af aromatisk type maa ikke vaere lavere end 10 % vol.

3. Uanset artikel 15, stk. 2, foerste afsnit, skal mousserende kvalitetsvine af aromatisk type og mkvbd af aromatisk type i lukkede beholdere ved en temperatur paa 20 °C udvise et overtryk paa mindst 3 bar.

4. Uanset artikel 17 maa varigheden af fremstillingsprocessen for mousserende kvalitetsvine af aromatisk type og for mkvbd af aromatisk type ikke vaere kortere end én maaned.

Artikel 19

Producentmedlemsstaterne kan fastlaegge yderligere eller mere noejagtige kendetegn og betingelser for produktion og omsaetning af de i dette afsnit naevnte mousserende kvalitetsvine, som fremstilles paa deres omraade.

AFSNIT IV Afsluttende bestemmelser

Artikel 20

De analysemetoder, der skal benyttes ved anvendelsen af denne forordning, er de i artikel 74 i forordning (EOEF) nr. 822/87 omhandlede.

Artikel 21

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de til gennemfoerelsen af denne forordning fornoedne oplysninger. Reglerne i forbindelse med meddelelse og udbredelse af disse oplysninger fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 22

Mousserende vine af enhver i artikel 1 omhandlet kategori, som opfylder de bestemmelser i naervaerende forordning eller i forordning (EOEF) nr. 358/79, der var gaeldende paa tidspunktet for deres fremstilling, men som med hensyn til fremstillingsforhold eller visse analytiske kendetegn ikke laengere opfylder betingelserne i naervaerende forordning som foelge af en aendring af denne, kan opbevares med henblik paa salg, omsaettes eller eksporteres, indtil lagrene er toemte.

Artikel 23

1. Forordning (EOEF) nr. 358/79 ophaeves.

2. Henvisninger til den i henhold til stk. 1 ophaevede forordning betragtes som henvisninger til naervaerende forordning og laeses i henhold til den i bilag II anfoerte sammenligningstabel.

Artikel 24

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. juli 1992.

Paa Raadets vegne J. GUMMER Formand

(1) EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990, s. 263.

(2) EFT nr. L 54 af 5. 3. 1979, s. 130. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1759/92 (EFT nr. L 180 af 1. 7. 1992, s. 31).

(3) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1756/92 (EFT nr. L 180 af 1. 7. 1992, s. 27).

(4) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 59. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3896/91 (EFT nr. L 368 af 31. 12. 1991, s. 3).

BILAG I

Liste over vinstoksorter, paa grundlag af hvilke der kan fremstilles mousserende kvalitetsvin af aromatisk type og mkvbd af aromatisk type Aleatico N

Áóýñôéêï (Assyrtiko)

Bourboulenc

Branchetto N

Clairette

Colombard

Freisa N

Gamay

Gewuerztraminer

Girò N

ÃëõêÝñõaeñá (Glykerythra)

Huxelrebe

Macabeu

Alle malvasia-sorter

Mauzac blanc og rosé

Monica N

Ìïó÷ïoessëaañï (Moschofilero)

Mueller-Thurgau

Alle muscat-sorter

Parellada

Perle

Picpoul

Poulsard

Prosecco

Ñïaessôçò (Roditis)

Scheurebe

BILAG II

Sammenligningstabel Forordning (EOEF) nr. 358/79

Naervaerende forordning

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, nr. 1

Artikel 2, stk. 1, nr. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Bilag I

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, litra a)

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artkiel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Bilag I

Top