EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2078

Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje

OJ L 215, 30.7.1992, p. 85–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 161 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 161 - 166

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; ophævet ved 399R1257

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2078/oj

31992R2078

Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje

EF-Tidende nr. L 215 af 30/07/1992 s. 0085 - 0090
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0161
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0161


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljoevenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 42 og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Der skal i den faelles landbrugspolitik tages hensyn til behovet for miljoebeskyttelse;

de foranstaltninger, der tager sigte paa at nedbringe landbrugsproduktionen i Faellesskabet, boer indebaere gunstige virkninger paa miljoeet;

mange forskellige faktorer er bestemmende for miljoeforholdene, og miljoeet er udsat for meget forskellige former for belastning i Faellesskabet;

med en hensigtsmaessig stoetteordning som udgangspunkt vil landbrugerne kunne spille en reel rolle til gavn for hele samfundet, fordi der da kan indfoeres eller opretholdes produktionsmetoder, der er forenelige med det oegede behov for beskyttelse af miljoeet og naturressourcerne eller med behovet for bevarelse af naturen og landskabet;

ved at indfoere en stoetteordning, hvis sigte er at tilskynde til, at anvendelsen af goedningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler reduceres maerkbart, eller at der gennemfoeres oekologiske landbrugsmetoder, kan der ikke blot bidrages til, at miljoebelastningen fra landbruget mindskes, men ogsaa til, at de forskellige produktionssektorer tilpasses markedsbehovene, idet mindre intensive produktionsformer fremmes;

en reduktion af bedrifternes besaetning eller af dyrebelastningen pr. hektar kan medvirke til, at der ikke foraarsages skader som foelge af, at miljoeet overbelastes, fordi kvaegbesaetningerne eller faareflokkene er for store; den ekstensiveringsordning for visse produkter, som er fastsat i artikel 3 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2328/91 af 15. juli 1991 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet (4), boer derfor integreres i den ved naervaerende forordning fastsatte ordning;

ved produktion af produkter, der er bestemt til andre formaal end levnedsmiddelfremstilling, som led i en faellesskabsordning med udtagning af landbrugsarealer, er det en betingelse, at produktionen er forenelig med kravene vedroerende miljoebeskyttelse; naervaerende ordning boer derfor ikke finde anvendelse paa saadan produktion;

en ordning, som tager sigte paa at fremme indfoerelsen eller opretholdelsen af saerlige produktionsmetoder, kan goere det muligt at imoedegaa visse specifikke problemer vedroerende beskyttelsen af miljoeet og naturen og derved bidrage til, at maalene paa miljoeomraadet naas;

mange landbrugsomraader og landdistrikter i Faellesskabet trues i stigende grad af affolkning, erosion, oversvoemmelser og skovbrande; saadanne risici kan formindskes ved, at der indfoeres saerlige foranstaltninger med det formaal at tilskynde til naturpleje;

som foelge af problemernes omfang er det noedvendigt, at ordningerne gaelder for alle de landbrugere i Faellesskabet, der forpligter sig til at producere paa en saadan maade, at miljoeet og naturen beskyttes, plejes eller forbedres, og at enhver ny intensivering af landbrugsproduktionen undgaas;

den ordning for udtagning af landbrugsarealer, som nu gaelder i medfoer af artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 2328/91, erstattes af foranstaltninger, som integreres i bestemmelserne om de faelles markedsordninger; det er imidlertid hensigtsmaessigt at indfoere en ordning, som aabner mulighed for langsigtet udtagning af landbrugsarealer til miljoerelaterede formaal og til beskyttelse af naturressourcerne;

de i denne forordning omhandlede ordninger boer tilskynde landbrugerne til at indgaa forpligtelser med henblik paa et landbrug, der er foreneligt med behovet for miljoebeskyttelse og naturpleje, hvorved de bidrager til, at der skabes markedsligevaegt; ordningerne boer sikre landbrugerne godtgoerelse for det indkomsttab, de lider som foelge af nedsat produktion og/eller oegede produktionsomkostninger, samt for den rolle, de spiller i miljoeforbedringen;

medlemsstaterne kan ved at indfoere regler om godt landmandskab ligeledes bidrage til, at produktionsmetoderne bliver mere forenelige med kravene vedroerende miljoebeskyttelse;

miljoeforholdene, de naturlige betingelser og landbrugsstrukturerne er indbyrdes meget forskellige i Faellesskabets enkelte omraader, og det er noedvendigt at tilpasse de omhandlede ordninger under hensyntagen til disse forskelligartede forhold; det er derfor hensigtsmaessigt, at gennemfoerelsen sker ved zoneprogrammer for forvaltning af landbrugsarealer og arealer, som er taget ud af drift, og eventuelt inden for rammerne af nationale retsforskrifter;

baade Faellesskabet og medlemsstaterne boer oege indsatsen for at fremme uddannelse og information med henblik paa indfoerelse af miljoevenlige produktionsmetoder inden for land- og skovbrug, navnlig med sigte paa en kodeks for godt landmandskab, og oekologisk landbrug;

for at sikre, at programmerne bliver saa effektive som muligt, er det noedvendigt at soerge for, at de opnaaede resultater udbredes, og at de underkastes regelmaessig kontrol;

foranstaltningerne boer bidrage til, at visse specifikke maalsaetninger for Faellesskabets retsforskrifter paa miljoeomraadet virkeliggoeres;

da Faellesskabet deltager i aktionens finansiering, boer det kunne sikre sig, at de foranstaltninger, medlemsstaterne traeffer til dens gennemfoerelse, bidrager til, at aktionens maal naas; det er derfor hensigtsmaessigt at anvende den struktur for samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, der er fastsat i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (5);

de disponible midler til ivaerksaettelse af de foranstaltninger, der fastsaettes ved denne forordning, skal supplere de midler, der er afsat til gennemfoerelse af strukturfondsforanstaltninger, herunder foranstaltninger til fordel for omraader, der falder ind under maal nr. 1 og 5b i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2052/88 (6) -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Stoetteordningens formaal

Der indfoeres en EF-stoetteordning, som medfinansieres af Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, med det formaal:

- at ledsage aendringerne inden for de faelles markedsordninger

- at bidrage til at naa maalene for Faellesskabets politik paa landbrugs- og miljoeomraadet

- at bidrage til at sikre landbrugerne en rimelig indkomst;

denne EF-stoetteordnings sigte er:

a) at fremme anvendelsen af produktionsmetoder i landbruget, der kan nedbringe forureningen fra landbruget, hvilket samtidig ved at mindske produktionen bidrager til en bedre markedsligevaegt

b) at fremme en miljoevenlig ekstensivering af den vegetabilske produktion og af kvaeg- og faareopdraet, herunder omstilling af agerjord til arealer til ekstensiv graesning

c) at fremme en udnyttelse af landbrugsarealerne, hvorved der tages hensyn til beskyttelse og forbedring af miljoeet, bevarelse af naturen, landskabet, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske diversitet

d) at tilskynde til pleje af landbrugs- og skovarealer, der er taget ud af drift, hvis en saadan pleje er noedvendig af oekologiske grunde eller som foelge af risikoen for naturbetingede oedelaeggelser eller brande, for derved at imoedegaa de risici, der er forbundet med en affolkning af landbrugsomraaderne

e) at tilskynde til en langsigtet udtagning af landbrugsarealer af hensyn til miljoeet

f) at fremme forvaltningen af jord med henblik paa adgang for offentligheden og til fritidsformaal

g) at fremme motivationen hos og uddannelsen af landbrugerne med hensyn til miljoevenlige produktionsmetoder inden for land- og skovbrug samt naturpleje.

Artikel 2

Stoetteordning

1. Under forudsaetning af positive virkninger paa miljoeet og naturen kan ordningen omfatte stoette til landbrugere, der forpligter sig til:

a) at mindske brugen af goedningsstoffer og/eller plantebeskyttelsesmidler vaesentligt eller at fastholde allerede indfoerte begraensninger eller at indfoere eller opretholde oekologiske landbrugsmetoder

b) paa andre maader end dem, der er omhandlet i litra a), at ekstensivere den vegetabilske produktion, herunder produktionen af foder, eller at opretholde en allerede indfoert ekstensiv produktionsmetode eller at omstille agerjord til arealer til ekstensiv graensning

c) at reducere kvaeg- eller faarebesaetningens belastning pr. foderarealenhed

d) at anvende andre produktionsmetoder, som er forenelige med kravet om beskyttelse af miljoeet og naturressourcerne og bevarelse af naturen og landskabet, eller at opdraette dyr af lokale udryddelsestruede racer

e) at pleje landbrugs- og skovearealer, der er taget ud af drift

f) at tage landbrugsarealer ud af produktion i mindst tyve aar af hensyn til miljoeet, navnlig for at der kan oprettes biotoper eller naturreservater, eller for at beskytte vandmiljoeet

g) at forvalte arealerne med henblik paa adgang for offentligheden og til fritidsformaal.

2. Endvidere kan ordningen omfatte foranstaltninger, der skal forbedre landbrugernes uddannelse i miljoevenlige produktionsmetoder inden for land- og skovbrug.

Artikel 3

Stoetteprogrammer

1. Medlemsstaterne ivaerksaetter paa baggrund af deres specifikke behov den i artikel 2 naevnte stoetteordning paa hele deres omraade ved hjaelp af fleraarige zoneprogrammer vedroerende de i artikel 1 fastsatte maal. Programmerne skal afspejle forskellene for saa vidt angaar miljoeforhold, naturbetingelser og landbrugsstrukturer, de vigtigste driftsgrene inden for landbrugsproduktionen og Faellesskabets prioriteter paa miljoeomraadet.

2. Hvert program skal omfatte en zone, der er homogen med hensyn til miljoe og natur, og skal principielt omfatte alle de former for stoette, der er naevnt i artikel 2. Dog kan programmerne, naar der er en relevant begrundelse, begraenses til stoette, der svarer til en zones specifikke kendetegn.

3. Programmet fastlaegges for en minimumsperiode paa fem aar og skal mindst indeholde foelgende:

a) en afgraensning af den geografiske zone og i givet fald de beroerte delzoner

b) en beskrivelse af zonens natur-, miljoe- og strukturkendetegn

c) en redegoerelse for programmaalene og disses berettigelse ud fra zonens kendetegn, herunder angivelse af Faellesskabets miljoelovgivning, hvis maal opfyldes med programmet

d) betingelser for ydelse af stoette i betragtning af de konstaterede problemer

e) overslag over de aarlige udgifter til zoneprogrammets gennemfoerelse

f) forholdsregler med henblik paa passende information af landbrugerne og andre i landdistrikterne.

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 kan medlemsstaterne fastlaegge en generel forskriftsramme, hvorefter en eller flere af de i artikel 2 omhandlede stoetteformer skal gennemfoeres horisontalt i hele deres omraade. Denne ramme skal praeciseres og eventuelt suppleres ved hjaelp af de i stk. 1 omhandlede zoneprogrammer.

Artikel 4

Stoettearter og stoettebeloeb

1. Der ydes en aarlig praemie pr. hektar eller storkreatur, hvormed produktionen reduceres, til landbrugere, der for mindst fem aar paatager sig en eller flere af de i artikel 2 naevnte forpligtelser i overensstemmelse med zoneprogrammet for det paagaeldende omraade. Ved udtagning af landbrugsarealer er forpligtelsens varighed tyve aar.

2. Det refusionsberettigede maksimumsbeloeb for praemien fastsaettes til:

- 150 ECU pr. hektar for enaarige afgroeder, for hvilke der ydes en hektarpraemie i henhold til de ved markedsordningerne for de paagaeldende afgroeder fastsatte bestemmelser

- 250 ECU pr. hektar for andre enaarige afgroeder og graesarealer

- 210 ECU for hvert storkreatur, som kvaeg- eller faarebesaetningen er reduceret med

- 100 ECU for hvert opdraettet storkreatur af udryddelsestruede racer

- 400 ECU pr. hektar for specialiserede olivenlunde

- 1 000 ECU pr. hektar for citruskulturer

- 700 ECU pr. hektar for andre fleraarige afgroeder og vin

- 250 ECU pr. hektar for pleje af arealer, der er taget ud af drift

- 600 ECU pr. hektar for udtagning af landbrugsarealer

- 250 ECU pr. hektar for dyrkning og formering af nytteplanter, der er tilpasset de lokale vilkaar og truet af gradvis genetisk forsvinden.

Tabellen for omregning af dyr til storkreaturer er anfoert i bilaget.

3. Det refusionsberettigede maksimumsbeloeb for enaarige afgroeder og graesarealer forhoejes til 350 ECU pr. hektar, hvis landbrugeren for samme areal samtidig indgaar en eller flere forpligtelser som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b), og en forpligtelse som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d).

4. Naar der ydes praemie for en reduktion af antallet af storkreaturer:

- kan der ikke ydes stoette som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), for bedriftens foderarealer

- nedsaettes det refusionsberettigede maksimumsbeloeb for en praemie, der ydes for disse arealer i medfoer af artikel 2, stk. 1, litra d), med 50 %.

5. Paa betingelser, der fastlaegges af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88, kan Faellesskabet ogsaa deltage i finansieringen af ovennaevnte praemier, som medlemsstaterne yder for at kompensere for indkomsttab, der skyldes obligatoriske restriktioner som naevnt i artikel 2, der paalaegges som foelge af, at der i medlemsstaterne ivaerksaettes foranstaltninger, der er vedtaget som led i en faellesskabsforanstaltning.

6. Medlemsstaterne kan fastsaette, at landbrugernes forpligtelse sker via en samlet plan for hele bedriften eller en del af den.

I saa fald kan stoetten fastsaettes paa grundlag af en samlet beregning, der foretages under iagttagelse af de beloeb og betingelser, der er fastsat i denne artikel og i artikel 5.

Artikel 5

Betingelser for ydelse af stoette

1. For at naa maalene i denne forordning inden for de i artikel 3, stk. 4, omhandlede generelle retsforskrifter og/eller zoneprogrammerne fastlaegger medlemsstater:

a) betingelserne for ydelse af stoetten

b) stoettebeloebet, idet der tages hensyn til den af modtageren indgaaede forpligtelse, til indkomsttabet og til foranstaltningens tilskyndende virkning

c) betingelserne for, at stoetten til pleje af arealer, der er taget ud af drift, som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra e), kan ydes til andre end landbrugere, saafremt der ikke er landbrugere til at varetage opgaven

d) de betingelser, modtageren skal indgaa paa, navnlig for at det kan kontrolleres, at de indgaaende forpligtelser overholdes

e) betingelserne for ydelse af stoetten, hvis landbrugeren ikke selv har mulighed for at indgaa en forpligtelse for den kraevede minimumsperiode for den paagaeldende periode.

2. Der kan ikke ydes stoette i medfoer af denne forordning for arealer, som er omfattet af en faellesskabsordning med udtagning af landbrugsarealer, der anvendes til produktion af produkter, der er bestemt til andre formaal end levnedsmiddelfremstilling.

3. Stoetten kan begraenses til et maksimumsbeloeb pr. bedrift, og den kan gradueres efter bedriftsstoerrelse, uden at foranstaltningens tilskyndende virkning dog maa indskraenkes.

Artikel 6

Kurser, praktikantophold og demonstrationsprojekter

1. For saa vidt der ikke ydes finansiering efter artikel 28 i forordning (EOEF) nr. 2328/91, kan medlemsstaterne indfoere en saerlig stoette til uddannelseskurser og praktikantophold, der tager sigte paa produktionsmetoder inden for land- og skovbrug, som er forenelig med kravet om beskyttelse af miljoeet og naturressourcerne og bevarelse af naturen og landskabet og navnlig med reglerne for godt landmandskab og for oekologisk landbrug. Stoetteordningen omfatter ydelse af stoette:

- til deltagelse i kurser og praktikantophold

- til tilrettelaeggelse og gennemfoerelse af kurser og praktikantophold.

De udgifter, som medlemsstaterne afholder til den i foerste afsnit naevnte stoette, er refusionsberettiget inden for et beloeb paa 2 500 ECU pr. person, der har gennemfoert fuldstaendige kurser eller praktikantophold.

Foranstaltningen i denne artikel omfatter ikke kurser eller praktikantophold, som indgaar i de almindelige grundlaeggende og videregaaende landbrugsuddannelser.

2. Faellesskabet kan deltage i gennemfoerelsen af demonstrationsprojekter, der vedroerer miljoevenlige produktionsmetoder og navnlig anvendelsen af regler for godt landmandskab og for oekologisk landbrug.

Det i foerste afsnit naevnte faellesskabsbidrag kan omfatte et tilskud til initiativer og udstyr til uddannelse og oplysning, der ivaerksaettes af lokale eller ikke-statslige organisationer med sagkundskab inden for sektoren.

Artikel 7

Gennemgang af programmerne

1. Medlemsstaterne meddeler inden den 30. juli 1993 Kommissionen forslagene til den i artikel 3, stk. 4, omhandlede generelle forskriftsramme og de i artikel 3, stk. 1, omhandlede programmer, samt de love og administrative bestemmelser, der allerede findes, eller som de paataenker at vedtage, for at denne forordning kan anvendes.

2. Kommissionen gennemgaar medlemsstaternes meddelelser for at fastslaa:

- om de er i overensstemmelse med denne forordning under hensyn til forordningens maal og sammenhaengen mellem de enkelte foranstaltninger

- arten af de EF-medfinansieringsberettigede foranstaltninger

- stoerrelsen af de samlede EF-medfinansieringsberettigede udgifter.

3. Kommissionen traeffer beslutning om den generelle forskriftsrammes og zoneprogrammernes godkendelse efter fremgangsmaaden i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88, idet den tager hensyn til de i stk. 2 naevnte forhold.

Artikel 8

Sats for Faellesskabets finansiering

Satsen for Faellesskabets medfinansiering er 75 % i de regioner, der falder ind under maal nr. 1 i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2052/88, og 50 % i de oevrige regioner.

Artikel 9

Gennemfoerelsesbestemmelser

Kommissionen vedtager i givet fald gennemfoerelsesbestemmelser til denne forordning efter fremgangsmaaden i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88.

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser

1. Denne forordning indskraenker ikke medlemsstaternes ret til, undtagen for det i artikel 5, stk. 2, naevnte omraade, at vedtage supplerende stoetteforanstaltninger, hvis betingelser eller regler for ydelse afviger fra de i forordningen fastsatte, eller hvis beloeb overstiger de heri fastsatte lofter, forudsat at foranstaltningerne traeffes i overensstemmelse med maalene i denne forordning og med Traktatens artikel 92, 93, og 94.

2. Tre aar efter ivaerksaettelsen i medlemsstaterne forelaegger Kommissionen Europa-Parlamentet og Raadet en redegoerelse for denne forordnings anvendelse.

Artikel 11

Overgangsbestemmelser

Anvendelsen af de i artikel 39 i forordning (EOEF) nr. 2328/91 omhandlede foranstaltninger forlaenges med foelgende virkninger:

1) Artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 2328/91 om ekstensivering af produktionen anvendes fortsat, indtil de i artikel 3, stk. 1, i naervaerende forordning omhandlede zoneprogrammer eller den i artikel 3, stk. 4, naervaerende forordning omhandlede forskriftsramme er traadt i kraft

2) artikel 21 til 24 i forordning (EOEF) nr. 2328/91 om stoette i miljoefoelsomme omraader anvendes fortsat, indtil de i artikel 3, stk. 1, i naervaerende forordning omhandlede zoneprogrammer eller den i artikel 3, stk. 4, i naervaerende forordning omhandlede generelle forskriftsramme er traadt i kraft.

De refusionsberettigede maksimumsbeloeb for de resterende aarsbeloeb forhoejes til de lofter, der er fastsat i artikel 4.

Artikel 12

Ikrafttraeden

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 30. juni 1992.

Paa Raadets vegne

Arlindo MARQUES CUNHA

Formand

(1) EFT nr. C 300 af 21. 11. 1991, s. 7.(2) EFT nr. C 94 af 13. 4. 1992.(3) EFT nr. C 98 af 21. 4. 1992, s. 25.(4) EFT nr. L 218 af 6. 8. 1991, s. 1.(5) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1.(6) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.

BILAG

TABEL FOR OMREGNING AF KVAEG, ENHOVEDE DYR, FAAR OG GEDER TIL STORKREATURER, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 4 Storkreaturenheder

Tyre, koeer og andet kvaeg, der er mere end 2 aar gammelt,

enhovede dyr, der er mere end 6 mdr. gamle1,0

Kvaeg paa mellem 6 maaneder og 2 aar0,6

Moderfaar0,15

Geder0,15

Koefficienterne vedroerende moderfaar og geder gaelder for alle beloeb pr. storkreatur, der er anfoert i artikel 4.

Top