Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0076

Kommissionens direktiv 92/76/EØF af 6. oktober 1992 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

OJ L 305, 21.10.1992, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 122 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 122 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2001; ophævet ved 301L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/76/oj

31992L0076

Kommissionens direktiv 92/76/EØF af 6. oktober 1992 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 305 af 21/10/1992 s. 0012 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 45 s. 0122
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 45 s. 0122


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/76/EOEF af 6. oktober 1992 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for saerlige plantesundhedsrisici i Faellesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i Faellesskabet af skadegoerere paa planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Faellesskabet (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 92/10/EOEF (2), saerlig artikel 2, stk. 1, litra h), foerste afsnit,

under henvisning til anmodning fra Danmark, Graekenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Portugal og Det Forenede Kongerige, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til bestemmelserne i direktiv 77/93/EOEF kan der fastlaegges »beskyttede zoner«, som er udsat for saerlige plantesundhedsrisici, og som derfor kan indroemmes saerlig beskyttelse paa betingelser, der er forenelige med det indre marked;

desuden kan medlemsstaterne anmode om, at en zone specielt anerkendes som beskyttet zone, hvis en eller flere af de planteskadegoerere, som er opfoert i naevnte direktiv, og som er etableret i en eller flere dele af Faellesskabet, hverken er endemiske eller etablerede, selv om der i de paagaeldende omraader er gunstige betingelser for deres etablering;

visse medlemsstater har anmodet om, at en raekke zoner anerkendes som beskyttede zoner;

ovennaevnte anmodninger boer vaere baseret paa resultaterne af relevante undersoegelser, der er gennemfoert under tilsyn af Kommissionens eksperter, og som bekraefter, at en eller flere af de planteskadegoerere, for hvilke den paagaeldende zone skal anerkendes som beskyttet zone, hverken er endemiske eller etablerede i omraadet;

det er imidlertid endnu ikke fastlagt paa faellesskabsplan, hvilke elementer der skal indgaa i saadanne undersoegelser;

anerkendelsen boer vaere foreloebig og ske paa grundlag af de oplysninger, der fremlaegges af de paagaeldende medlemsstater;

der vil foerst blive truffet beslutning om at forlaenge anerkendelsen til efter 1994, naar resultaterne af de kraevede undersoegelser foretaget under tilsyn af Kommissionens eksperter foreligger;

der boer indfoeres en bestemmelse om eventuel senere aendring af listen over beskyttede zoner;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De zoner i Faellesskabet, der er anfoert i bilaget, anerkendes for en periode, der udloeber den 31. december 1994, som »beskyttede zoner« i henhold til artikel 2, stk. 1, litra h), foerste afsnit, i direktiv 77/93/EOEF, for saa vidt angaar de planteskadegoerere, der er anfoert ud for disse zoner i bilaget.

Artikel 2

En forlaengelse af anerkendelsen ud over den i artikel 1 naevnte dato og aendringer af listen over de i artikel 1 omhandlede beskyttede zoner foretages efter proceduren i artikel 16a i direktiv 77/93/EOEF, idet der tages hensyn til resultaterne af de relevante undersoegelser, der gennemfoeres paa grundlag af de i Faellesskabet gaeldende betingelser og under tilsyn af Kommissionens eksperter.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv paa den i artikel 3, stk. 1, i Raadets direktiv 91/683/EOEF (3) naevnte dato. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 6. oktober 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20. (2) EFT nr. L 70 af 17. 3. 1992, s. 27. (3) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1991, s. 29.

BILAG

ZONER I FAELLESSKABET, DER ANERKENDES SOM »BESKYTTEDE ZONER« FOR SAA VIDT ANGAAR DE PLANTESKADEGOERERE, SOM ER ANFOERT UD FOR DISSE

Skadegoerere Beskyttede zoner i: a) Insekter, mider og nematoder paa alle udviklingsstadier 1. Anthonomus grandis (Boh.) Graekenland, Spanien, Italien 2. Bemisia tabaci Genn. (europaeiske populationer) Danmark, Irland, Portugal, Det Forenede Kongerige 3. Cephalcia lariciphila (Klug.) Frankrig, Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man) 4. Dendroctonus micans Kugelan Graekenland, Spanien, Irland, Italien, Portugal, Det Forenede Kongerige (Skotland, Nordirland, England: foelgende counties: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Isle of Man, Isle of Wight, Isles of Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northants, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, det oestlige Sussex, det vestlige Sussex, Tyne and Wear, Wiltshire, det sydlige Yorkshire, det vestlige Yorkshire, og nedenstaaende dele af counties: den del af Avon, der ligger nord for M4-motorvejens sydgraense, Derbyshire; distrikterne i det nordoestlige Derbyshire, Chesterfield, Bolsover, Leicestershire; Charnwood-, Melton-, Rutland-, Harborough-, Oadby- og Wigston-, Leicester-, Blaby-distrikterne; det nordlige Yorkshire; Scarborough-, Ryedale-, Hambleton-, Richmondshire-, Harrogate-, York-, Selby-distrikterne) 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Graekenland, Frankrig, Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man) 6. Gonipterus scutellatus Gyll. Graekenland, Portugal 7. Ips amitinus Eichhof Graekenland, Spanien, Frankrig (Korsika), Irland, Italien, Portugal, Det Forenede Kongerige 8. Ips cembrae Heer Graekenland, Spanien, Irland, Portugal, Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man) 9. Ips duplicatus Sahlberg Graekenland, Spanien, Irland, Italien, Portugal, Det Forenede Kongerige 10. Ips sexdentatus Boerner Graekenland, Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man) 11. Ips typographus Heer Graekenland, Spanien, Irland, Portugal, Det Forenede Kongerige 12. Leptinotarsa decemlineata Say Spanien (Menorca og Ibiza), Irland, Portugal (Azorerne og Madeira), Det Forenede Kongerige 13. Matsuccocus feytaudi Duc. Frankrig (Korsika) 14. Pissodes spp. (europaeisk) Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man) 15. Sternochetus mangiferae Fabricius Spanien, Portugal 16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Spanien (Ibiza) 17. Alle ukendte ikke-europaeiske skadegoerere paa frugt af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf Graekenland, Frankrig (Korsika), Italien b) Bakterier 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Graekenland, Spanien, Italien, Portugal 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Spanien, Frankrig (Champagne-Ardennes, Alsace undtagen Departement du Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korsika, Languedoc-Roussillon), Irland, Italien, Portugal, Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og Kanaloeerne) 3. Alle ukendte ikke-europaeiske skadegoerere paa frugt af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf Graekenland, Frankrig (Korsika), Italien c) Svampe 1. Glomerella gossypii Edgerton Graekenland, Italien (Sicilien) 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man) 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland og Isle of Man) 4. Phytophthora cinnamomi Rands Graekenland (Kreta) 5. Alle ukendte ikke-europaeiske skadegoerere paa frugt af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf Graekenland, Frankrig (Korsika), Italien d) Virus og viruslignende organismer 1. Bedenervebaandsvirus Danmark, Irland, Portugal (Azorerne), Det Forenede Kongerige 2. Tomatpletvisnesygevirus Danmark 3. Alle ukendte ikke-europaeiske skadegoerere paa frugt af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf Graekenland, Frankrig (Korsika), Italien

Top