EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0062

Kommissionens direktiv 92/62/EØF af 2. juli 1992 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/311/EØF om styreapparater for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

OJ L 199, 18.7.1992, p. 33–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 87 - 101
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 87 - 101
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 405 - 419
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 151 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 151 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 3 - 17

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/62/oj

31992L0062

Kommissionens direktiv 92/62/EØF af 2. juli 1992 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/311/EØF om styreapparater for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

EF-Tidende nr. L 199 af 18/07/1992 s. 0033 - 0047
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0087
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0087


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/62/EOEF af 2. juli 1992 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 70/311/EOEF om styreapparater for motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 70/311/EOEF af 8. juni 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om styreapparater for motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil (1), saerlig artikel 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Af en samlet vurdering af direktiv 70/311/EOEF fremgaar, at faerdselssikkerheden kan forbedres yderligere gennem foranstaltninger baseret paa dels praktiske erfaringer og den tekniske udvikling, dels paa senere arbejder fra De Forenede Nationers OEkonomiske Kommission for Europa, navnlig regulativ nr. 79 og supplement 1 og 2 hertil; saadanne forbedringer kan opnaas gennem nedsaettelse af aktiveringskraften til betjening af styreapparatet, tilfoejelse af forskrifter for servostyring, hvortil der anvendes samme energikilde som til bremseapparatet, indfoerelse af en drejeproeve ved stoerre hastighed for motorkoeretoejer, indfoerelse af forskrifter for hjaelpestyring og indfoerelse af en enkelt opstilling for oplysningsskema og EOEF-typegodkendelsesattest, saaledes at det bliver lettere for ansoegere og ansvarlige myndigheder at lagre og overfoere data via edb;

det er noedvendigt at tilpasse de gaeldende definitioner og forskrifter til den tekniske udvikling;

bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handel med Motordrevne Koeretoejer til den Tekniske Udvikling, som er nedsat ved artikel 12, stk. 1, i Raadets direktiv 70/156/EOEF (2) -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 70/311/EOEF aendres som foelger:

1) i artikel 2 aendres ordet »bilaget« til »bilagene«.

2) Bilaget erstattes med bilagene til dette direktiv.

Artikel 2

1. Fra den 1. januar 1993 kan medlemsstaterne ikke, af grunde vedroerende styreapparatet,

- for en koeretoejstype naegte udstedelse af det i artikel 10, stk. 1, sidste led, i direktiv 70/156/EOEF omhandlede dokument eller national godkendelse

- forbyde foerste ibrugtagning af et koeretoej

saafremt koeretoejstypens eller koeretoejets styreapparat opfylder forskrifterne i direktiv 70/311/EOEF, som aendret ved dette direktiv.

2. Fra den 1. oktober 1993:

- maa medlemsstaterne ikke laengere udstede det i artikel 10, stk. 1, sidste led, i direktiv 70/156/EOEF omhandlede dokument for en koeretoejstype

- kan medlemsstaterne naegte national godkendelse af enhver koeretoejstype

saafremt koeretoejstypens styreapparat ikke opfylder forskrifterne i direktiv 70/311/EOEF, som aendret ved dette direktiv.

3. Fra den 1. oktober 1995 kan medlemsstaterne forbyde foerste ibrugtagning af koeretoejer, hvis styreapparat ikke opfylder forskrifterne i direktiv 70/311/EOEF, som aendret ved dette direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 2. juli 1992. Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Naestformand

(1) EFT nr. L 133 af 18. 6. 1970, s. 10. (2) EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1.

BILAG

»BILAG TIL DIREKTIV 70/311/EOEF

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag I: Definitioner, ansoegning om EOEF-typegodkendelse og forskrifter Bilag II: Oplysningsskema Bilag III: Bremsevirkning af koeretoejer, som anvender samme energikilde til styre- og bremseapparat Bilag IV: Tillaegsforskrifter for koeretoejer med supplerende styring Bilag V: Forskrifter for paahaengskoeretoejer med rent hydraulisk styretransmission Bilag VI: Typegodkendelsesattest

BILAG I

DEFINITIONER, ANSOEGNING OM EOEF-TYPEGODKENDELSE OG FORSKRIFTER

1. DEFINITIONER I dette direktiv forstaas ved: 1.1. typegodkendelse af koeretoej, typegodkendelse af et koeretoej hvad angaar styreapparatet 1.2. koeretoejstype, koeretoejer, som ikke afviger indbyrdes med hensyn til fabrikantes betegnelse for koeretoejstypen og/eller paa en maade som kan have indflydelse paa deres styring 1.3. styreapparat, hele det anlaeg, som tjener til at aendre koeretoejets bevaegelsesretning. Styreapparatet omfatter: - betjeningsanordningen - styretransmissionen - de styrende hjul - energitilfoerslen i paakommende tilfaelde 1.3.1. styretoejets betjeningsanordning, den del af styreapparatet, der bestemmer dettes funktion, og som kan aktiveres med eller uden direkte indgriben af foereren. For styreapparater, hvori styrekraften helt eller delvis frembringes af foererens muskelkraft, omfatter betjeningsapparatet alle dele indtil det punkt, hvor styrekraften omdannes ad mekanisk, hydraulisk eller elektrisk vej 1.3.2. styretoejets transmission, alle de dele af styretoejet, hvormed styrekraften overfoeres fra betjeningsanordningen til de styrende hjul; den omfatter alle dele fra det punkt, hvor den paa betjeningsanordningen udoevede kraft omdannes ad mekanisk, hydraulisk eller elektrisk vej 1.3.3. styrende hjul, hjul, hvis loeberetning i forhold til koeretoejets laengdeakse kan aendres direkte eller indirekte med det formaal at aendre koeretoejets bevaegelsesretning. (Denne definition indbefatter den aksel, hvorom de styrende hjul bringes til at dreje for at bestemme koeretoejets bevaegelsesretning) 1.3.4. energitilfoersel, de dele af styreapparatet, som forsyner dette med energi, regulerer energiafgivelsen og oplagrer denne (i paakommende tilfaelde). Den omfatter ligeledes eventuelle beholdere til energimediet samt returledninger, men ikke koeretoejets motor (med undtagelse af den i punkt 4.1.3 anvendte forstand), eller kraftoverfoeringen fra denne til energikilden 1.3.4.1. energikilde, den del af energitilfoerselssystemet, som leverer energien i den noedvendige form, f.eks. hydraulisk pumpe, eller trykluftkompressor 1.3.4.2. energiebeholder, den del af energitilfoerselssystemet, hvori den af energikilden leverede energi opbevares 1.3.4.3. opbevaringsbeholder, den del af energitilfoerselsessystemet, hvori energimediet opbevares ved atmosfaeretryk eller et tryk naer ved dette 1.4. Styreparametre 1.4.1. aktiveringskraft, den kraft, hvormed betjeningsanordningen paavirkes for at styre koeretoejet 1.4.2. styringens reaktionstid, den tid der forloeber fra bevaegelsen af betjeningsanordningen paabegyndes, til de styrende hjul har naaet en givet styrevinkel 1.4.3. styrevinkel, vinklen mellem koeretoejets (parallelforskudte) laengdeakse og skaeringslinien mellem hjulets plan (daekkets midterplan, vinkelret paa hjulets omdrejningsakse) og vejoverfladen 1.4.4. styrekraefter, alle kraefter, som virker i styretoejets transmission 1.4.5. gennemsnitlig styreudveksling, det gennemsnitlige forhold mellem vinkelforskydningen af styreapparatets betjeningsanordning og den af de styrende hjul beskrevne styrevinkel under en styrebevaegelse fra stop til stop 1.4.6. drejecirkel, den cirkel, inden for hvilken projektionerne paa jorden af alle koeretoejets punkter befinder sig, med undtagelse af udvendige spejle og forreste retningsviserblinklygter, naar koeretoejet beskriver en cirkulaer bane 1.4.7. nominel radius af styreapparatets betjeningsanordning, for styring med rat, den mindste afstand mellem dettes drejningspunkt og ratkransens yderkant; for alle andre former for betjeningsanordninger, afstanden mellem dennes centrum og det punkt, hvorpaa aktiveringskraften udoeves. Findes der flere saadanne punkter, tages det punkt i betragtning, paa hvilket der skal udoeves den stoerste kraft. 1.5. Arter af styreapparater Der skelnes mellem foelgende arter af styreapparater, afhaengigt af, hvordan styrekraefterne frembringes: 1.5.1. For motorkoeretoejer 1.5.1.1. manuel styring, hvor styrekraefterne alene frembringes ved foererens muskelkraft 1.5.1.2. partiel servostyring, hvor styrekraefterne frembringes dels ved foererens muskelkraft, dels ved energitilfoerselssystemet (-erne) 1.5.1.2.1. styring, hvor styrekraefterne udelukkende hidroerer fra et eller flere energitilfoerselssystemer, naar styreapparatet er intakt, men hvor styrekraefterne kan frembringes af foererens muskelkraft i tilfaelde af funktionsfejl ved styringen (integreret servostyring), anses ogsaa for partiel servostyring 1.5.1.3. fuld servostyring, hvor styrekraefterne udelukkende frembringes af en eller flere energitilfoersler 1.5.1.4. selvstyring, hvor styrevinklen paa et eller flere (selvstyrende eller selvsporende) hjul aendres udelukkende af de kraefter og/eller momenter, som paafoeres daekket i dets beroeringspunkt med vejen. 1.5.2. For paahaengskoeretoejer 1.5.2.1. selvstyring se punkt 1.5.1.4 ovenfor 1.5.2.2. haengslet styring, hvor styrekraefterne frembringes af en retningsaendring hos det traekkende koeretoej og styrevinklen af paahaengskoeretoejets styrende hjul direkte afhaenger af vinklen mellem det traekkende koeretoejs og paahaengskoeretoejets laengdeakse 1.5.2.3. selvdirigerende styring, hvor styrekraefterne frembringes af en retningsaendring hos det traekkende koeretoej og styrevinklen af paahaengskoeretoejets styrende hjul direkte afhaenger af vinklen mellem laengdeaksen af paahaengskoeretoejets chassis eller en som saadant fungerende last, og laengdeaksen af den hjaelperamme, hvorpaa akslen (akslerne) er fastgjort. 1.5.3. Afhaengigt af de styrende hjuls placering skelnes mellem foelgende former for styring: 1.5.3.1. forhjulsstyring, hvor kun hjulene paa forakslen (-akslerne) er styrende. Denne definition omfatter alle hjul, for hvilke styreudslagene sker i samme retning 1.5.3.2. baghjulsstyring, hvor kun hjulene paa bagakslen (-akslerne) er styrende. Denne definition omfatter alle hjul, paa hvilke styreudslagene sker i samme retning 1.5.3.3. flerakslet styring, hvor en eller flere for- og bagaksler er styrende 1.5.3.3.1. styring paa samtlige hjul, hvor alle hjul er styrende 1.5.3.3.2. styring ved haengslet chassis, hvor styrekraefterne direkte frembringer en indbyrdes bevaegelse af chassisets dele 1.5.3.4. supplerende styring, hvor baghjulene paa koeretoejer af kategori M og N er styrende som supplement til forhjulene i enten samme eller modsat retning af disse, og/eller hvor styrevinklen af for- og/eller baghjul kan aendres, afhaengigt af koeretoejets opfoersel. 1.6. Arter af styretransmissioner Der skelnes mellem foelgende arter af styretransmission, afhaengigt af, hvordan styrekraefterne overfoeres: 1.6.1. rent mekanisk styretransmission, hvor styrekraefterne udelukkende overfoeres ad mekanisk vej 1.6.2. rent hydraulisk styretransmission, hvor styrekraefterne i et bestemt punkt udelukkende overfoeres ad hydraulisk vej 1.6.3. rent elektrisk styretransmission, hvor styrekraefterne i et bestemt punkt udelukkende overfoeres ad elektrisk vej 1.6.4. blandet styretransmission, hvor en del af styrekraefterne udelukkende overfoeres ad mekanisk vej og de oevrige styrekraefter ad anden vej 1.6.4.1. blandet mekanisk styretransmission, hvor en del af styrekraefterne udelukkende overfoeres ad mekanisk vej og de oevrige styrekraefter ad: 1.6.4.1.1. hydraulisk eller mekanisk/hydraulisk vej eller 1.6.4.1.2. elektrisk eller mekanisk/elektrisk vej eller 1.6.4.1.3. pneumatisk eller mekanisk/pneumatisk vej hvis den mekaniske del af styretransmissionen udelukkende tjener til at angive styrevinklen og ikke er solid nok til at overfoere de fulde styrekraefter, anses styretransmissionen for at vaere rent hydraulisk, rent elektrisk eller rent pneumatisk 1.6.4.2. anden blandet styretransmission, som bestaar af enhver anden kombination af ovenstaaende styretransmissioner. 2. ANSOEGNING OM TYPEGODKENDELSE 2.1. Ansoegning om godkendelse af en koeretoejstype hvad angaar dets styreapparat indgives af koeretoejets fabrikant. 2.2. Ansoegningen skal vaere ledsaget af de oplysninger, der er specificeret i oplysningsskemaet i bilag II. 2.3. Et koeretoej, repraesentativt for den type, som skal godkendes, skal fremstilles for den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for kontrol af de tekniske specifikationer. 3. EOEF-TYPEGODKENDELSE Den myndighed, der meddeler EOEF-typegodkendelse i henhold til dette direktiv, udsteder en attest svarende til den i bilag VI gengivne model. 4. FORSKRIFTER VEDROERENDE KONSTRUKTIONEN 4.1. Almindelige forskrifter 4.1.1. Styreapparatet skal muliggoere sikker og let styring af koeretoejet ved hastigheder, indtil dets konstruktivt bestemte maksimalhastighed, eller, for paahaengskoeretoejer, indtil dets teknisk tilladte maksimalhastighed. Styringen skal vaere selvoprettende, saafremt den er underkastet proeverne efter punkt 5. Motorkoeretoejer skal opfylde forskrifterne i punkt 5.2, paahaengskoeretoejer forskrifterne i punkt 5.3. Koeretoejer med supplerende styring skal endvidere opfylde forskrifterne i bilag IV. Paahaengskoeretoejer med rent hydraulisk styretransmission skal tillige opfylde forskrifterne i bilag V. 4.1.1.1. Koeretoejet skal kunne koere ligeud, uden at foereren foretager stoerre korrektioner med betjeningsanordningen, og uden kraftige vibrationer i styretoejet ved den konstruktivt bestemte maksimalhastighed.

(1) Opfyldelse af kravene i bilag III kan ogsaa kontrolleres i forbindelse med gennemfoerelse af Raadets direktiv 71/320/EOEF.

4.1.1.2. Der skal vaere synkronisering mellem betjeningsanordningens vandring og de styrende hjul, med undtagelse af hjul, som er forsynet med supplerende styring. 4.1.1.3. Der skal vaere tidsmaessig synkronisering mellem betjeningsanordningen og de styrende hjul, med undtagelse af hjul, som er forsynet med supplerende styring. 4.1.2. Styreapparatet skal vaere konstrueret, fremstillet og monteret paa saadan maade, at det kan taale de belastninger, som hidroerer fra normal brug af koeretoejet eller en kombination af koeretoejer. Den maksimale styrevinkel maa ikke vaere begraenset af nogen del af styretoejets transmission, medmindre dette udtrykkeligt er tilsigtet. 4.1.2.1. Medmindre andet er angivet, skal det i dette direktiv anses for givet, at der ikke paa én gang kan opstaa flere end én fejl i styreapparatet, og at to aksler paa samme bogie udgoer én enkelt aksel. 4.1.3. Ved motorstop eller svigt af en af styreapparatets komponenter med undtagelse af de i punkt 4.1.4 naevnte, skal styreapparatet stadig opfylde forskrifterne i punkt 5.2.6 for motorkoeretoejer, og i punkt 5.3 for paahaengskoeretoejer. 4.1.4. I dette direktivs forstand maa de styrende hjul, betjeningsanordningen og alle mekaniske dele i styretransmissionen ikke anses for at kunne svigte, hvis de er rigeligt dimensioneret, let tilgaengelige for vedligehold og har sikkerhedsmaessige egenskaber paa mindst samme niveau som andre af koeretoejets vitale organer (saasom bremser). Dele, som ved svigt vil kunne medfoere, at koeretoejet kommer ud af kontrol, skal vaere udfoert i metal eller et materiale med tilsvarende egenskaber og maa ikke deformeres maerkbart, naar styreapparatet fungerer normalt. 4.1.5. Ethvert svigt i en styretransmission, som ikke er rent mekanisk, skal tydeligt tilkendegives over for koeretoejets foerer; for motorkoeretoejer anses en foroegelse af kraften til aktivering af betjeningsanordningen som advarselssignal; for paahaengskoeretoejer er en mekanisk indikator tilladt. Ved svigt kan det tillades, at den gennemsnitlige styreudveksling aendres, forudsat at aktiveringskraften ikke overstiger de i punkt 5.2.6 foreskrevne vaerdier. 4.1.6. Rent pneumatiske, rent elektriske og rent hydrauliske styretransmissioner samt andre blandede styretransmissioner end de i punkt 1.6.4.1 beskrevne er forbudt, indtil bestemmelserne i dette direktiv er suppleret med saerbestemmelser for dem. 4.1.6.1. Dette forbud gaelder ikke for: - supplerende styring med elektrisk eller rent hydraulisk transmission paa koeretoejer i klasse M og N - styreapparat med rent hydraulisk transmission paa koeretoejer i klasse O. 4.2. Saerlige forskrifter 4.2.1. Styreapparatets betjeningsanordning 4.2.1.1. Saafremt betjeningsanordningen aktiveres direkte af foereren, 4.2.1.1.1. skal denne vaere let at betjene, 4.2.1.1.2. skal den retning, hvormed betjeningsanordningen paavirkes, svare til den oenskede aendring i bevaegelsesretning, 4.2.1.1.3. skal der, undtagen for styreapparater for supplerende styring, vaere en kontinuert og monoton sammenhaeng mellem betjeningsvinklen og styrevinklen. 4.2.2. Styretransmission 4.2.2.1. Anordninger til justering af styregeometrien skal vaere indrettet saaledes, at de justerbare dele efter justering er fastgjort til hinanden paa paalidelig maade med egnede laaseanordninger. 4.2.2.2. Styretransmissioner, som kan frakobles for tilpasning til forskellige sammensaetninger af et koeretoej (f. eks. saettevogne med udtraek) skal vaere forsynet med laaseanordninger, som sikrer noejagtig samling af delene. Er laaseanordningen automatisk, skal der vaere en ekstra sikkerhedslaas, som betjenes manuelt. 4.2.3. Styrende hjul 4.2.3.1. Baghjulene maa ikke vaere eneste styrende hjul. Denne forskrift gaelder ikke saettevogne. 4.2.3.2. Paahaengskoeretoejer (med undtagelse af saettevogne) med flere end én aksel med styrende hjul, samt saettevogne med mindst én aksel med styrende hjul, skal opfylde forskrifterne i punkt 5.3. Paahaengsvogne med selvstyring er dog undtaget fra den i punkt 5.3 foreskrevne proeve, saafremt forholdet mellem akseltrykkene paa de ikke styrende aksler og de selvstyrende aksler er 1,6 eller derover under alle belastningsforhold. 4.2.4. Energitilfoersel 4.2.4.1. Styreapparat og bremseapparat kan have samme energikilde. Dog skal foelgende krav vaere opfyldt ved svigt af energitilfoerslen eller ved svigt af et af de to apparater: 4.2.4.1.1. styringen skal opfylde de under punkt 5.2.6 anfoerte forskrifter 4.2.4.1.2. i tilfaelde af svigt af energikilden maa bremsevirkningen ikke vaere mindre end den, der foreskrives for driftsbremsen som beskrevet i bilag III (1), ved foerste betjening af bremsen 4.2.4.1.3. i tilfaelde af svigt af energitilfoerslen skal bremsevirkningen vaere i overensstemmelse med forskrifterne i bilag III (1) 4.2.4.1.4. der skal vaere et hoerligt eller synligt signal, som paakalder foererens opmaerksomhed i tilfaelde af, at vaeskestanden i beholderen falder til et niveau, som kan medfoere foroegelse af aktiveringskraften for styre-eller bremseapparatet. Dette signal kan vaere kombineret med anordningen, som advarer om svigt af bremserne; foereren skal let kunne kontrollere, at signalet er funktionsdygtigt. 4.2.4.2. Energitilfoersel til styreapparatet og andre anordninger end bremseapparatet kan ske fra samme energikilde, forudsat at der er et hoerligt eller synligt signal, som paakalder foererens opmaerksomhed i tilfaelde af, at vaeskestanden i beholderen falder til et niveau, der kan medfoere, at aktiveringskraften til styreapparatet oeges; foereren skal let kunne kontrollere, at signalet er funktionsdygtigt 4.2.4.3. Signalanordningen skal vaere direkte og permanent tilsluttet det paagaeldende kredsloeb. Under normal drift af motoren uden svigt af styreapparatet maa signalanordningen kun udloeses i den tid, der medgaar til fyldning af energibeholderen (-beholderne) efter start af motoren. 5. PROEVEFORSKRIFTER 5.1. Almindelige forskrifter 5.1.1. Proeverne udfoeres paa en plan overflade med god friktion. 5.1.2. Ved proeven (proeverne) skal koeretoejet vaere laesset til sin tilladte totalmasse og med det maksimale teknisk tilladte akseltryk paa de(n) styrende aksel (aksler). For aksler med supplerende styring skal denne proeve gentages med koeretoejet laesset til sin teknisk tilladte totalmasse og den paagaeldende aksel belastet med det maksimalt tilladte akseltryk. 5.1.3. Ved proevens begyndelse skal daektrykket vaere det af fabrikanten for den i punkt 5.1.2 angivne belastning og holdende koeretoej foreskrevne. 5.2. Forskrifter for motorkoeretoejer 5.2.1. Koeretoejet skal uden unormale vibrationer fra styretoejet kunne forlade en kurve med radius 50 m ad tangenten ved foelgende hastighed: - for koeretoejer af klasse M1: 50 km/h - for koeretoejer af klasse M2, M3, N1, N2 og N3: 40 km/h eller den konstruktivt bestemte maksimalhastighed, saafremt denne er lavere. 5.2.2. Forskrifterne i punkt 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 5.2.1 skal vaere opfyldt, uanset om styreapparatet svigter. 5.2.3. Naar koeretoejet foelger en cirkulaer bane ved omtrent halvt styreudslag af de styrende hjul med en konstant hastighed paa mindst 10 km/h, skal drejecirklen forblive uaendret eller oeges, saafremt betjeningsanordningen slippes. 5.2.4. Ved maaling af aktiveringskraften paa betjeningsanordningen skal kraefter udoevet gennem mindre end 0,2 sekunder ikke tages i betragtning. 5.2.5. Maaling af aktiveringskraft paa betjeningsanordningen paa motorkoeretoejer, hvis styreapparat er intakt 5.2.5.1. Fra en retlinjet bane drejes koeretoejet ind i en spiralbane ved en hastighed af 10 km/h. Aktiveringskraften paa betjeningsanordningen i dennes nominelle radius maales, indtil betjeningsanordningens position svarer til den i nedenstaaende tabel angivne drejeradius for den paagaeldende koeretoejsklasse ved intakt styreapparat. 5.2.5.2. Den laengste tid, som maa medgaa til betjening af styreapparatet og den stoerste tilladte aktiveringskraft paa betjeningsanordning af intakt styrepparat, er angivet i nedenstaaende tabel for hver koeretoejsklasse. 5.2.6. Maaling af aktiveringskraft paa betjeningsanordningen paa motorkoeretoejer, hvis styreapparat svigter 5.2.6.1. Den i punkt 5.2.5 beskrevne proeve gentages med svigtende styreapparat. Aktiveringskraften paa betjeningsanordningen maales, indtil betjeningsanordningens position svarer til den i nedenstaaende tabel angivne drejeradius for den paagaeldende koeretoejsklasse ved defekt styreapparat. 5.2.6.2. Den laengste tid, som maa medgaa til betjening af styreapparatet, og den stoerste tilladte aktiveringskraft paa betjeningsanordning af defekt styreapparat er angivet i nedenstaaende tabel for hver koeretoejsklasse.

Forskrifter for aktiveringskraft paa betjeningsanordning

Koeretoejs klasse Intakt bremseapparat Defekt bremseapparat Maksimal kraft (daN) Tid (s) Drejeradius (m) Maksimal kraft (daN) Tid (s) Drejeradius (m) M1 15 4 12 30 4 20 M2 15 4 12 30 4 20 M3 20 4 12 45 6 20 N1 20 4 12 30 4 20 N2 25 4 12 40 4 20 N3 20 4 12 (1) 45 (2) 6 20

(1) eller, hvis denne vaerdi ikke kan naas, med fuldt styreudslag.

(2) 50 for stive koeretoejer med to (eller flere) styrende aksler, fraregnet selvstyrende aksler.

5.3. Forskrifter for paahaengskoeretoejer 5.3.1. Paahaengskoeretoejet skal koere uden stoerre kursafvigelse eller unormale vibrationer fra styreapparatet, naar det traekkende koeretoej koerer lige ud paa plan, vandret vej med en hastighed paa 80 km/h, eller med den af paahaengskoeretoejets fabrikant fastsatte teknisk tilladte maksimalhastighed, saafremt denne er mindre end 80 km/h. 5.3.2. Med et traekkende koeretoej og paahaengskoeretoejet i konstant drejning, saaledes at det traekkende koeretoejs forreste udvendige hjoerne foelger en cirkelbue med radius 25 m, jf. punkt 1.4.6, med konstant hastighed 5 km/h bestemmes den af paahaengskoeretoejets yderste bageste kant beskrevne cirkelbue. Dette gentages under samme omstaendigheder, men med en hastighed paa 25 ± 1 km/h. Herunder maa paahaengskoeretoejets bageste udvendige hjoerne ved 25 km/h hoejst bevaege sig 0,7 m uden for den ved 5 km/h beskrevne cirkelbue. 5.3.3. Intet punkt paa paahaengskoeretoejet maa komme mere end 0,50 m uden for tangenten til en cirkel med radius 25 m, naar motorkoeretoejet forlader den i 5.3.2 beskrevne cirkulaere bane ad tangenten med en hastighed paa 25 km/h. Dette skal vaere overholdt fra det punkt, hvor tangenten roerer cirklen, til et punkt 40 m ude ad tangenten. Fra dette punkt skal paahaengskoeretoejet opfylde de i punkt 5.3.1 anfoerte forskrifter. 5.3.4. De i punkt 5.3.2 og 5.3.3 beskrevne proever skal udfoeres under saavel et venstresving som et hoejresving.

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMA nr. ................

i overensstemmelse med bilag I til direktiv 70/156/EOEF om EOEF-typegodkendelse af koeretoej for saa vidt angaar styreapparatet (70/311/EOEF), senest aendret ved direktiv ................

Nedenstaaende oplysninger skal i paakommende tilfaelde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal indsendes i passende skala og med tilstraekkelige detaljer i format A4 eller foldet til dette format. Eventuelle fotografier skal vaere tilstraekkelig detaljerede. Ved mikroprocessorstyrede funktioner anfoeres relevante funktionsspecifikationer.

0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse): 0.2. Type og handelsbetegnelse(r): 0.3. Typeidentifikationsmaerker som markeret paa koeretoejet (b): 0.3.1. Maerkets anbringelsessted: 0.4. Koeretoejets klasse: 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.8. Adresse paa samlefabrik(ker): 1. KOERETOEJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repraesentativt koeretoej: 1.3. Antal aksler og hjul (evt. larvefoedder eller baelter): 1.3.1. Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: 1.3.2. Antal styrende aksler samt anbringelse: 1.3.3. Drivaksler (antal, anbringelse, indbyrdes forbindelse): 2. MASSE OG DIMENSIONER (e) (i kg og mm)

(der henvises i givet fald til tegning) 2.1. Akselafstand(e) (ved fuld last) (f): 2.3.1. Sporvidde for hver styrende aksel (i): 2.4. Koeretoejets hoveddimensioner (udvendige maal): 2.4.1. For chassis uden karrosseri: 2.4.1.1. Laengde (j): 2.4.1.2. Bredde (k): 2.4.1.4. Overhaeng fortil (m): 2.4.1.5. Overhaeng bagtil (n): 2.4.1.7. Akselafstande (hvis flerakslet): 2.4.2. For chassis med karrosseri: 2.4.2.1. Laengde (j): 2.4.2.2. Bredde (k): 2.4.2.4. Overhaeng fortil (m): 2.4.2.5. Overhaeng bagtil (n): 2.4.2.7. Akselafstande (hvis flerakslet): 2.8. Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (maks. og min. for hver version) (y): 2.9. Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel og for kaerre og saettevogn teknisk tilladt belastning paa koblingsanordningen som oplyst af fabrikanten: 6. HJULOPHAENG 6.6.1. Daek/hjulkombination(er)

(for daek anfoeres dimensionsbetegnelsen, mindste belastningstal og symbol for mindste hastighedskategori; for hjul anfoeres faelgdimension(er) og indpresningsdybde(r)) 6.6.1.1. Aksel 1: 6.6.1.2. Aksel 2:

osv. 6.6.3. Daektryk anbefalet af koeretoejsfabrikanten: kPa 7. STYREAPPARAT 7.1. Skematisk diagram over den (de) styrende aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri: 7.2. Mekanisme og betjeningsorgan 7.2.1. Mekanismens art: 7.2.2. Forbindelse til hjulene: 7.2.3. Evt. servoforstaerkning: 7.2.3.1. Funktionsprincip og -diagram, fabrikat og type: 7.2.4. Skematisk diagram over styremekanismen: 7.2.5. Skematisk(e) diagram(mer) over styreapparatets betjeningsorgan(er): 7.2.6. Evt. indstillingsmuligheder og indstillingsmaade for styreapparatets betjeningsorgan: 7.3. Hjulenes stoerste drejningsvinkel 7.3.1. Til hoejre: ................ (grader); antal ratomdrejninger ................ (eller tilsvarende data). 7.3.2. Til venstre: ................ (grader); antal ratomdrejninger ................ (eller tilsvarende data).

Fodnoter

(b) Hvis typeidentifikationsmaerkerne bestaar af tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer koeretoejer, separate tekniske enheder eller komponenter, der er omfattet af dette oplysningsskema, skal disse tegn i foelgedokumenterne markeres med symbolet: »? « (f.eks. ABC??123??).

(e) Ved udfoerelse med normalt foererhus og med foererhus med sovekabine oplyses for begge udfoerelser dimensioner og masse.

(f) ISO-standard nr. 612 - 1978, term nr. 6.4.

(i) ISO-standard nr. 612 - 1978, term nr. 6.5.

(j) ISO-standard nr. 612 - 1978, term nr. 6.1.

(k) ISO-standard nr. 612 - 1978, term nr. 6.2.

(m) ISO-standard nr. 612 - 1978, term nr. 6.6.

(n) ISO-standard nr. 612 - 1978, term nr. 6.7.

(y) For paahaengskoeretoejer og saettevogne - og for koeretoejer med tilkoblet paahaengskoeretoej eller saettevogn - hvor koblingsanordningen belastes med en signifikant kraft i lodret retning, indgaar denne belastning efter division med tyngdeaccelerationen i den teknisk tilladte totalmasse.

BILAG III

BREMSEVIRKNING AF KOERETOEJER, SOM ANVENDER SAMME ENERGIKILDE TIL STYRE- OG BREMSEAPPARAT

1. Ved svigt af energikilden skal virkningen af driftsbremsen ved foerste bremsning vaere mindst den i nedenstaaende tabel anfoerte.

Klasse V (km/h) m/s2 Kraft (daN) M1 80 5,8 50 M2 og M3 60 5,0 70 N1 80 5,0 70 N2 og N3 60 5,0 70

2. Efter ethvert svigt af styreapparatet eller dets energitilfoersel skal det vaere muligt at bremse otte gange med fuld styrke med driftsbremsen, hvorefter der ved niende bremsning skal opnaas en bremsevirkning, som mindst svarer til den, der foreskrives for noedbremsen (se nedenstaaende tabel).

Saafremt noedbremse med energitilfoersel fra en energibeholder aktiveres med separat betjeningsanordning, skal der, efter otte bremsninger med fuld styrke med driftsbremsen, stadig opnaas den i nedenstaaende tabel angivne resterende bremsevirkning.

Bremsevirkning af noedbremse og resterende bremsevirkning

Klasse V (km/h) Noedbremse (m/s2) Resterende bremsevirkning (m/s2) M1 80 2,9 1,7 M2 60 2,5 1,5 M3 60 2,5 1,5 N1 70 2,2 1,3 N2 50 2,2 1,3 N3 40 2,2 1,3

3. Proeve 1 og 2 foretages med belaesset eller ubelaesset koeretoej, alt efter hvad den tekniske proevetjeneste anser som mest ugunstigt.

BILAG IV

TILLAEGSFORSKRIFTER FOR KOERETOEJER MED SUPPLERENDE STYRING

1. ALMINDELIGE FORSKRIFTER Dette bilag indeholder ikke krav om, at koeretoejer skal have supplerende styring, men er det tilfaeldet, skal forskrifterne i dette bilag vaere overholdt. 2. SPECIELLE KRAV 2.1. Styretransmission 2.1.1. Mekaniske styretransmissioner For disse gaelder dette direktivs bilag I, punkt 4.1.4. 2.1.2. Hydrauliske styretransmissioner Hydrauliske styretransmissioner skal vaere beskyttet mod overskridelse af det foreskrevne maksimale driftstryk T. 2.1.3. Elektriske styretransmissioner Elektriske styretransmissioner skal vaere beskyttet mod for hoej energitilfoersel. 2.1.4. Styretransmissioner af kombineret art Styretransmissioner af kombineret mekanisk, hydraulisk og elektrisk art skal opfylde forskrifterne i punkt 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 ovenfor. 2.2. Proeveforskrifter vedroerende svigt 2.2.1. Fejlfunktion eller svigt af enhver del af anordningen til supplerende styring (med undtagelse af de dele, som anses for ikke at kunne svigte, jf. bilag I, punkt 4.1.4) maa ikke medfoere pludselig eller maerkbar aendring af koeretoejets opfoersel, og forskrifterne i bilag I, punkt 5.2.1 til 5.2.4 og 5.2.6 skal fortsat vaere opfyldt. Herudover skal det vaere muligt at bevare herredoemmet over koeretoejet uden usaedvanlige styrekorrektioner. Dette skal godtgoeres gennem foelgende proever: 2.2.1.1. Cirkulaer proeve Koeretoejet skal foelge en cirkulaer bane med en transversal acceleration paa 5 m/s2 og en hastighed paa 80 km/h. Svigt skal fremkaldes, naar proevehastigheden er naaet. Proeven skal gennemfoeres saavel ved drejning til hoejre som til venstre. 2.2.1.2. Proeve i overgangsperiode Saa laenge der ikke er vedtaget ensartede proevemetoder, skal koeretoejets fabrikant oplyse de tekniske tjenester om sine proevemetoder og resultater vedroerende koeretoejets opfoersel i tilfaelde af svigt. 2.3. Advarselssignaler ved svigt 2.3.1. Med undtagelse af de dele af anordningen til supplerende styring, som anses for ikke at kunne svigte, jf. bilag I, punkt 4.1.4, skal nedenstaaende tilfaelde af svigt af denne anordning tydeligt tilkendegives over for foereren: 2.3.1.1. totalt svigt af den elektriske eller hydrauliske transmission til supplerende styring 2.3.1.2. svigt af energitilfoerslen til supplerende styring 2.3.1.3. brud paa ydre kabler til elektrisk styretransmission, saafremt saadan forefindes. 2.4. Elektromagnetisk interferens 2.4.1. Elektromagnetiske felter maa ikke kunne have skadelig indvirkning paa funktionen af anordningen til supplerende styring. Saa laenge der ikke er vedtaget ensartede proevemetoder, skal koeretoejets fabrikant oplyse de tekniske tjenester om sine proevemetoder og resultater.

BILAG V

FORSKRIFTER FOR PAAHAENGSKOERETOEJER MED RENT HYDRAULISK STYRETRANSMISSION

1. Koeretoejer med rent hydraulisk styretransmission skal opfylde forskrifterne i dette bilag. 2. SAERLIGE FORSKRIFTER 2.1. Hydraulikroer og -slanger 2.1.1. Ledninger i rent hydrauliske styretransmissioner skal kunne taale et tryk paa mindst fire gange det af fabrikanten fastsatte saedvanlige maksimale driftstryk (T). Hydraulikslanger skal opfylde kravene i ISO-standard 1402 (1984), 6605 (1986) og 7751 (1983). 2.2. Energitilfoersel 2.2.1. Energitilfoerselen skal vaere beskyttet mod overtryk med en overtryksventil, der udloeses ved trykket T. 2.3. Beskyttelse af styretransmissionen 2.3.1. Styretransmissionen skal vaere beskyttet mod overtryk med en overtryksventil, der udloeses ved et tryk mellem 1,5 T og 2,2 T. 2.4. Paahaengskoeretoejets koerselsretning i forhold til det traekkende koeretoej 2.4.1. Paahaengskoeretoejet skal vaere paa linje med det traekkende koeretoej, naar dette koerer lige ud. 2.4.2. For at kunne opfylde forskrifterne i punkt 2.4.1 skal paahaengskoeretoejer vaere forsynet med automatisk eller manuel regulering af koerselsretningen i forhold til det traekkende koeretoej. 2.5. Manoevredygtighed ved svigt af styretransmissionen 2.5.1. Koeretoejer med rent hydraulisk styretransmission skal vaere manoevredygtige, selv hvis styretransmissionen svigter. Koeretoejerne skal underkastes proevning i saadan stand og da opfylde forskrifterne i punkt 5.3 i bilag I. Saaledes skal proeverne ved 5 og 25 km/h i punkt 5.3.2 gennemfoeres foerst med intakt og dernaest med defekt styretransmission. 2.6. Elektromagnetisk interferens 2.6.1. Elektromagnetiske felter maa ikke kunne have skadelig indvirkning paa styreapparatets funktion. Saa laenge der ikke er vedtaget ensartede proevemetoder, skal koeretoejets fabrikant oplyse de tekniske tjenester om sine proevemetoder og -resultater.

(1) Det ikke gaeldende overstreges.

(2) Indgaar der i typeidentifikationsmaerket tegn, som ikke angaar beskrivelsen af de typer, det koeretoej, den komponent eller den separate tekniske enhed, der er omfattet af denne typegodkendelsesattest, boer de i dokumentationen erstattes med tegnet »?« (f.eks. ABC??123??).

(3) Som defineret i bilag II til direktiv 70/156/EOEF.

BILAG VI

TYPEGODKENDELSESATTEST

MODEL

[stoerste format: A4 (210 × 297 mm)]

Myndighedens stempel

Meddelelse om:

- typegodkendelse (1)

- udvidelse af typegodkendelse (1)

- naegtelse af typegodkendelse (1)

- inddragelse af typegodkendelse (1)

af en type koeretoej/komponent/separat teknisk enhed (1) .................... i henhold til direktiv 70/311/EOEF som aendret senest ved direktiv ....................

Typegodkendelse nr.:

AArsag til udvidelse:

DEL I

0. Almindelige oplysninger

0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse):

0.2. Type og handelsbetegnelse:

0.3. Typeidentifikationsmaerker som markeret paa koeretoejet/komponenten/den separate tekniske enhed (1) (2):

0.3.1. Maerkets anbringelsessted:

0.4. Koeretoejets klasse (3):

0.5. Navn og adresse paa fabrikanten af basiskoeretoejet:

0.8. Adresse paa samlefabrik(ker):

DEL II

1. Eventuelle supplerende oplysninger: se tillaegget.

2. Teknisk tjeneste med ansvar for gennemfoerelse af proeverne:

3. Proeverapportens dato:

4. Proeverapportens nummer:

5. Eventuelle bemaerkninger: se tillaegget.

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Indholdsfortegnelsen til den ansoegning om typegodkendelse, der er indgivet til de ansvarlige myndigheder, er vedlagt.

Tillaeg

til typegodkendelsesattest nr. ................

vedroerende typegodkendelse af et koeretoej i henhold til direktiv 70/311/EOEF,

senest aendret ved direktiv ................

1. SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

Styreapparatets type:

Betjeningsanordning:

Styretransmission:

Styrende hjul:

Energikilde:

Bremsevirkning: her anfoeres nummer paa typegodkendelsen efter direktiv 71/320/EOEF og koeretoejets belastningsforhold ved proevningen, belaesset/ubelaesset (1).

5. BEMAERKNINGER:

(eksempelvis vedroerende koeretoejer med hoejre- og venstrestyring)

(1) Det ikke gaeldende overstreges.«

Top