EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0006

Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet

OJ L 57, 2.3.1992, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 72 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 72 - 73
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 359 - 360
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 9 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/6/oj

31992L0006

Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 057 af 02/03/1992 s. 0027 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0072
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0072


RAADETS DIREKTIV 92/6/EOEF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegraensende anordninger i visse klasser af motorkoeretoejer i Faellesskabet

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Et af maalene for den faelles transportpolitik er at fastlaegge faelles regler gaeldende for international transport inden for Faellesskabet og at lette motortrafikken;

den stigende vejtrafik og de deraf foelgende risici og gener stiller alle medlemsstaterne over for faerdselssikkerheds- og miljoeproblemer af alvorlig art;

den motorkraft, som tunge lastvogne og busser har brug for op ad bakke, saetter dem paa plan vej i stand til at koere med meget store hastigheder, der ikke er i overensstemmelse med specifikationerne for andre dele af disse koeretoejer, herunder bremser og daek; af denne grund og af miljoebeskyttelseshensyn er hastighedsbegraensende anordninger gjort obligatoriske i visse medlemsstater for visse motorkoeretoejsklasser;

de gunstige virkninger af hastighedsbegraensende anordninger for miljoeet og energiforbruget, med hensyn til slid paa motor og daek samt for faerdselssikkerheden vil blive forstaerkede ved en generel anvendelse af disse anordninger;

anvendelsen af hastighedsbegraensende anordninger vil kun vaere rimelig, hvis disses tekniske egenskaber giver tilstraekkelig garanti for, at enhver omgaaelse er udelukket;

som et foerste skridt boer saadanne forskrifter kun gaelde de tungeste klasser af motorkoeretoejer, som oftest opererer i international transport, og derefter boer de, afhaengig af de tekniske muligheder og erfaringer i medlemsstaterne, udvides til ogsaa at omfatte lettere klasser af erhvervskoeretoejer;

i visse medlemsstater er der fastsat bestemmelser om, at de koeretoejer, der udelukkende skal bruges til transport af farlige varer, skal have monteret hastighedsbegraensende anordninger, der reguleres til maksimalhastigheder, som ligger under dem, der er fastsat i dette direktiv; i dette saerlige tilfaelde boer de paagaeldende medlemsstater have mulighed for at opretholde saadanne bestemmelser for de koeretoejer, der er indregistreret paa deres omraade, idet disse bestemmelser oeger faerdselssikkerheden og civilbeskyttelsen af befolkningerne i overensstemmelse med maalene for dette direktiv;

montering af hastighedsbegraensende anordninger paa koeretoejer af klasse M3 og N3, der er omfattet af direktivet, som er indregistreret inden direktivets ikrafttraedelse, og som udelukkende skal bruges til indenlandsk transport og befordring, kan isaer i visse medlemsstater medfoere urimelige omkostninger; de paagaeldende medlemsstater boer derfor kunne udsaette anvendelsen af direktivets artikel 2 og 3 paa de naevnte koeretoejer;

dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes befoejelser med hensyn til at fastsaette hastighedsgraenser -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved »motorkoeretoej«: ethvert motordrevent koeretoej, der er omfattet af en af de nedenfor naevnte klasser, og som er bestemt til faerdsel paa vej, med mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed paa mere end 25 km/t:

- koeretoejer af klasse M3 med en totalvaegt paa over 10 tons;

- koeretoejer af klasse N3

idet klasse M3 og N3 defineres som anfoert i bilag I til direktiv 70/156/EOEF (4).

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger med henblik paa, at motorkoeretoejer af klasse M3 som omhandlet i artikel 1 kun benyttes paa vej, hvis der herpaa er monteret hastighedsbegraensende anordninger, hvis maksimumshastighed er indstillet til 100 km/t.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger med henblik paa, at motorkoeretoejer af klasse N3 kun benyttes paa vej, hvis der herpaa er monteret hastighedsbegraensende anordninger, hvis maksimumshastighed er indstillet til 90 km/t; under hensyn til den tilladte tekniske tolerancemargen, paa teknologiens nuvaerende stadium, mellem den indstillede vaerdi og den faktiske koerselshastighed boer anordningens maksimumshastighed indstilles til 85 km/t.

2. Medlemsstaterne kan begraense maksimalhastigheden for den hastighedsbegraensende anordning paa koeretoejer, der udelukkende anvendes til transport af farlige varer, og som er indregistreret paa deres omraade, saaledes at den ligger under 85 km/t.

Artikel 4

1. Artikel 2 og 3 gaelder for koeretoejer, der indregistreres fra den 1. januar 1994.

2. Artikel 2 og 3 gaelder ogsaa, med virkning fra senest den 1. januar 1995, for koeretoejer, der er indregistreret mellem den 1. januar 1988 og den 1. januar 1994.

Naar disse koeretoejer udelukkende anvendes til indenlandsk transport og befordring, kan artikel 2 og 3 dog finde anvendelse senest fra den 1. januar 1996.

Artikel 5

1. Indtil der gaelder faellesskabsbestemmelser paa dette omraade, skal de hastighedsbegraensende anordninger, der er omhandlet i artikel 2 og 3, opfylde de tekniske specifikationer, som de kompetente nationale myndigheder har fastsat.

2. De hastighedsbegraensende anordninger skal installeres af vaerksteder eller organer, der er godkendt af medlemsstaterne.

Artikel 6

Artikel 2

og 3 anvendes ikke paa motorkoeretoejer, der benyttes af vaebnede styrker, civilforsvaret, brandvaesenet og lignende noedtjenester samt ordensmagten.

Det samme gaelder for motorkoeretoejer:

- der som foelge af deres konstruktion ikke kan koere hurtigere end de i artikel 2 og 3 naevnte hastigheder

- der anvendes paa vej med henblik paa videnskabelige forsoeg

- der kun benyttes til offentlige tjenesteydelser i byomraader.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. oktober 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vaesentlige nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 10. februar 1992.

Paa Raadets vegne

Jorge BRAGA DE MACEDO

Formand

(1) EFT nr. C 225 af 30. 8. 1991, s. 11.(2) EFT nr. C 13 af 20. 1. 1992.(3) EFT nr. C 40 af 17. 2. 1992.(4) Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6. februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt stoejniveau og udstoedningssystemer for motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil (EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1). Direktivet er senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF (EFT nr. L 220 af 8. 8. 1987, s. 44).

Top