EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0013

Kommissionens beslutning af 18. december 1991 om ændring af beslutning 90/505/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/91/EØF for opskåret nåletræ med oprindelse i Canada

OJ L 6, 11.1.1992, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/1992; stiltiende ophævelse ved 393D0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/13/oj

31992D0013

92/13/EØF: Kommissionens beslutning af 18. december 1991 om ændring af beslutning 90/505/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/91/EØF for opskåret nåletræ med oprindelse i Canada

EF-Tidende nr. L 006 af 11/01/1992 s. 0047 - 0048


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. december 1991 om aendring af beslutning 90/505/EOEF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at indroemme undtagelser fra visse bestemmelser i Raadets direktiv 77/93/EOEF for opskaaret naaletrae med oprindelse i Canada (Kun de engelske, franske, graeske, italienske, nederlandske, portugisiske, spanske og tyske udgaver er autentiske) (92/13/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i medlemsstaterne af skadegoerere paa planter eller planteprodukter (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 91/27/EOEF (2), saerlig artikel 14, stk. 3, andet og tredje led,

under henvisning til anmodning fra Belgien, Tyskland, Graekenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til direktiv 77/93/EOEF maa der paa grund af faren for indslaebning af skadegoerere ikke foeres trae af Coniferae efter varebeskrivelsen i KN-kode ex 4407 10 med oprindelse i Canada, Kina, Japan, Korea og USA ind i Faellesskabet, medmindre det er ovntoerret paa korrekt maade og identificeret som saadant;

i henhold til artikel 14, stk. 3, andet led, i direktiv 77/93/EOEF kan der dog goeres undtagelser fra denne regel, naar det godtgoeres, at der ikke er fare for spredning af skadegoerere;

i henhold til artikel 14, stk. 3, tredje led, i direktiv 77/93/EOEF kan der desuden goeres undtagelser fra reglen om, at der skal foreligge et plantesundhedscertifikat, hvis der gives tilsvarende garantier og det godtgoeres, at der ikke er fare for spredning af skadegoerere;

for tiden indfoeres der naaletrae til Faellesskabet med oprindelse i Canada; naar der er tale om opskaaret trae, udstedes der normalt ikke plantesundhedscertifikater i det paagaeldende land; ovntoerringskapaciteten i Canada er for oejeblikket begraenset;

for Canadas vedkommende har Kommissionen paa grundlag af de foreliggende oplysninger fastslaaet, at der er blevet ivaerksat et officielt godkendt og overvaaget program for udstedelse af Certificates of Debarking and Grub Hole Control for at sikre ordentlig afbarkning og mindske faren for forekomst af skadegoerere; faren for spredning af skadegoerere mindskes, hvis traeet er ledsaget af et Certificate of Debarking and Grub Hole Control udstedt under det paagaeldende program;

Kommissionen gav i beslutning 90/505/EOEF (3) og 91/635/EOEF (4) bemyndigelse til saadanne undtagelser paa tekniske betingelser med hensyn til opskaaret naaletrae med oprindelse i Canada baseret paa benyttelsen af ovennaevnte Certificate of Debarking and Grub Hole Control;

Det Forenede Kongerige har oplyst de oevrige medlemsstater og Kommissionen om, at trae indfoert i henhold til beslutning 90/505/EOEF viste nogle oremhuller; der er imidlertid ikke paavist hverken Monochamus eller Bursaphelenchus xylophilus i det paagaeldende trae; der er ikke ud fra de foreliggende oplysninger noget, der taler mod, at ovennaenvnte program med Debarking and Grub Hole Control fungerer korrekt;

ifoelge beslutning 91/635/EOEF udloeber bemyndigelsen den 31. december 1991;

for oejeblikket er korrekt ovntoerring en effektiv foranstaltning til beskyttelse af Faellesskabet mod indslaebning af visse skadegoerere i naaletrae; saedvanligvis benyttes der forskellige ovntoerringsprocesser for forskellige toemmerarter, saa vandindholdet nedbringes til det, der er passende for den endelige anvendelse af traeet; disse toerringsprocesser kraever varmetilfoersel af forskellig intensitet og varighed;

der er ivaerksat et EF-forskningsprogram for at fastslaa parametre i forbindelse med varmebehandling, der sikrer, at Bursaphelenchus xylophilus og dens vektorer oedelaegges, saaledes at Kommissionen kan fastsaette de endelige krav til sikring mod spredning af de omhandlede skadegoerere;

resultaterne af denne forskning foreligger endnu ikke i fuldt omfang;

bemyndigelsen boer derfor forlaenges med en yderligere begraenset periode paa et aar;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 90/505/EOEF affattes artikel 3 saaledes:

»Artikel 3

Den i artikel 1 omhandlede bemyndigelse udloeber den 31. december 1992, da denne dato er sidste frist for indgang til Faellesskabet. Den tilbagekaldes tidligere, hvis det konstateres, at de i artikel 1, stk. 2, fastsatte betingelser ikke er tilstraekkelige til at hindre indslaebning af skadegoerere eller ikke er blevet overholdt.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdoemmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. december 1991. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20. (2) EFT nr. L 16 af 22. 1. 1991, s. 29. (3) EFT nr. L 282 af 13. 10. 1990, s. 63. (4) EFT nr. L 341 af 12. 12. 1991, s. 32.

Top