EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3357

Rådets forordning (EØF) nr. 3357/91 af 7. november 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

OJ L 318, 20.11.1991, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3357/oj

31991R3357

Rådets forordning (EØF) nr. 3357/91 af 7. november 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

EF-Tidende nr. L 318 af 20/11/1991 s. 0003 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 8 s. 0096
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 8 s. 0096


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3357/91 af 7. november 1991 om aendring af forordning (EOEF) nr. 918/83 om en faellesskabsordning vedroerende fritagelse for import- og eksportafgifter

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 28,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Den foranstaltning med henblik paa administrativ forenkling, der er omhandlet i artikel 27 i Raadets forordning (EOEF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en faellesskabsordning vedroerende fritagelse for import- og eksportafgifter (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 4235/88 (2), kan kun blive effektiv, hvis den omfatter alle indfoersler af forsendelser bestaaende af varer af ringe vaerdi;

artikel 27 i forordning (EOEF) nr. 918/83 boer derfor aendres;

artikel 52 til 57, 63a, 63b og 72 til 77 i forordning (EOEF) nr. 918/83 boer i lyset af de hidtidige erfaringer revideres for at fjerne de betingelser, som det har vist sig omkostningskraevende og kompliceret at opfylde, og dermed lette indfoerslen af de paagaeldende varer;

det er saaledes hensigtsmaessigt at opgive betingelsen om, at der ikke maa findes tilsvarende varer af faellesskabsfabrikat, da denne betingelse i de tilfaelde, hvor den reelt stadig anvendes, ikke yder en effektiv beskyttelse, eftersom virkningen af den indtraeder for sent i udviklingen af den paagaeldende faellesskabsproduktion, og da denne betingelse desuden giver anledning til eksperttvister, som kun kan afgoeres paa rimelig vis ved naesten systematisk at tilgodese importoerens interesser og indroemme ham ret til afgiftsfritagelse paa grund af saerlige omstaendigheder ved indfoerslen -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EOEF) nr. 918/83 aendres saaledes:

1) Artikel 27 affattes saaledes:

»Artikel 27

Med forbehold af artikel 28 indroemmes der fritagelse for importafgifter for forsendelser bestaaende af varer af ringe vaerdi, der forsendes direkte fra et tredjeland til en modtager i Faellesskabet.

Ved »varer af ringe vaerdi« forstaas varer, hvis samlede egenvaerdi ikke overstiger 22 ECU pr. forsendelse.«

2) Artikel 52, 53 og 54 affattes saaledes:

»Artikel 52

1. Med forbehold af artikel 53, 54, 56, 57 og 58 indroemmes der fritagelse for importafgifter for videnskabelige instrumenter og apparater, der ikke er omfattet af artikel 51, og som udelukkende indfoeres i ikke-erhvervsmaessigt oejemed.

2. Fritagelse i henhold til stk. 1 indroemmes kun for saa vidt angaar videnskabelige instrumenter og apparater, der er beregnet til:

- enten offentlige eller almennyttige institutioner, der hovedsagelig beskaeftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning, samt tjenestegrene, der henhoerer under en offentlig eller almennyttig institution, og som hovedsagelig beskaeftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning

- eller private institutioner, der hovedsagelig beskaeftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning, og som af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt til at modtage saadanne materialer afgiftsfrit.

Artikel 53

Fritagelse indroemmes ligeledes for saa vidt angaar:

a) Reservedele, dele og tilbehoer, som specielt passer til de videnskabelige instrumenter og apparater, saafremt disse reservedele, dele og dette tilbehoer indfoeres samtidig med de paagaeldende instrumenter og apparater, eller, saafremt de indfoeres senere, kan identificeres som vaerende beregnet til instrumenter eller apparater

- som allerede er indfoert afgiftsfrit, naar disse instrumenter og apparater endnu er af videnskabelig karakter paa det tidspunkt, hvor der ansoeges om afgiftsfritagelse for de paagaeldende reservedele, dele og tilbehoer

eller

- som vil kunne indfoeres afgiftsfrit paa det tidspunkt, hvor der ansoeges om afgiftsfritagelse for de paagaeldende reservedele, dele og tilbehoer.

b) Vaerktoej til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af videnskabelige instrumenter og apparater, saafremt dette vaerktoej indfoeres samtidig med de paagaeldende instrumenter og apparater eller, saafremt det indfoeres senere, kan identificeres som vaerende beregnet til instrumenter eller apparater

- som allerede er indfoert afgiftsfrit, naar disse instrumenter og apparater endnu er af videnskabelig karakter paa det tidspunkt, hvor der ansoeges om afgiftsfritagelse for det paagaeldende vaerktoej

eller

- som vil kunne indfoeres afgiftsfrit paa det tidspunkt, hvor der ansoeges om afgiftsfritagelse for det paagaeldende vaerktoej.

Artikel 54

I artikel 52 og 53 forstaas ved

- »videnskabeligt instrument eller apparat«: instrumenter eller apparater, som i kraft af deres objektive tekniske kendetegn og de resultater, de goer det muligt at opnaa, udelukkende eller hovedsageligt er egnede til brug ved videnskabeligt arbejde

- »indfoert i ikke-erhvervsmaessigt oejemed«: at videnskabelige instrumenter eller apparater indfoeres for at anvendes til videnskabelig forskning eller undervisning uden vinding for oeje.«

3) Artikel 55 udgaar.

4) Artikel 56 og 57 affattes saaledes:

»Artikel 56

Om noedvendigt kan visse instrumenter eller apparater efter fremgangsmaaden i artikel 143, stk. 2 og 3, udelukkes fra at kunne indfoeres afgiftsfrit, hvis det konstateres, at afgiftsfri indfoersel af saadanne instrumenter eller apparater vil vaere til skade for faellesskabsindustriens interesser i den paagaeldende produktionssektor.

Artikel 57

1. Det i artikel 51 omhandlede materiale samt videnskabelige instrumenter eller apparater, for hvilke der indroemmes fritagelse paa de i artikel 53, 54 og 56 fastsatte betingelser, maa hverken udlaanes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2. I tilfaelde af udlaan, udlejning eller overdragelse til en institution eller organisation, som i medfoer af artikel 51 eller artikel 52, stk. 2, kan opnaa fritagelse, opretholdes fritagelsen, for saa vidt institutionen eller organisationen benytter materialet, instrumentet eller apparatet i et oejemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfaelde er udlaan, udlejning eller overdragelse betinget af, at importafgiften forinden erlaegges efter de satser, der var gaeldende paa datoen for udlaanet, udlejningen eller overdragelsen, og paa grundlag af varens beskaffenhed og toldvaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato.«

5) Afsnit XIVa affattes saaledes:

»AFSNIT XIVa

INSTRUMENTER OG APPARATER TIL BRUG INDEN FOR MEDICINSK FORSKNING, DIAGNOSTICERING ELLER MEDICINSK BEHANDLING

Artikel 63a

1. Der indroemmes fritagelse for importafgifter for instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling, som enten skaenkes af en velgoerende eller filantropisk organisation eller af en privatperson til sundhedsinstitutioner, hospitalsafdelinger og medicinske forskningsinstitutter, der af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt til at modtage de paagaeldende genstande afgiftsfrit, eller som indkoebes af saadanne sundhedsinstitutioner, hospitaler eller medicinske forskningsinstitutter udelukkende for midler, der er stillet til raadighed af en velgoerende eller filantropisk organisation, eller som hidroerer fra frivillige bidrag, for saa vidt det godtgoeres:

a) at de paagaeldende instrumenter eller apparater skaenkes uden at tilgodese nogen erhvervsmaessig interesse fra giverens side, og

b) at giveren ikke paa nogen maade har tilknytning til fabrikanten af de instrumenter eller apparater, for hvilke der anmodes om afgiftsfritagelse.

2. Fritagelsen finder ligeledes og paa de samme betingelser anvendelse paa:

a) reservedele, dele og tilbehoer, som specielt passer til saadanne instrumenter og apparater, saafremt disse reservedele, dele og dette tilbehoer indfoeres samtidig med de paagaeldende instrumenter og apparater, eller de, saafremt de indfoeres senere, kan identificeres som vaerende beregnet til instrumenter eller apparater, der allerede er indfoert afgiftsfrit

b) vaerktoej til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af instrumenter og apparater, saafremt dette vaerktoej indfoeres samtidig med de paagaeldende instrumenter og apparater eller det, saafremt det indfoeres senere, kan identificeres som vaerende beregnet til instrumenter eller apparater, der allerede er indfoert afgiftsfrit.

Artikel 63b

Med henblik paa anvendelsen af artikel 63a, og navnlig for saa vidt angaar de heri omhandlede instrumenter og apparater samt modtagerinstitutioner, finder artikel 56, 57 og 58 tilsvarende anvendelse.«

6) Artikel 72 og 73 affattes saaledes:

»Artikel 72

1. Der indroemmes fritagelse for importafgifter for genstande, der er specielt fremstillet med henblik paa uddannelse, beskaeftigelse og indpasning i samfundet af fysisk eller mentalt handicappede, bortset fra blinde, saafremt de indfoeres:

- enten af de handicappede selv til disses personlige brug

- eller af institutioner eller organisationer, som hovedsageligt varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede, og som af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt som berettigede til importafgiftsfri indfoersel af saadanne genstande.

2. Den i stk. 1 omhandlede fritagelse gaelder ogsaa for reservedele, dele og tilbehoer, der er saerlig tilpasset de paagaeldende genstande, samt for vaerktoej til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af disse genstande, saafremt disse reservedele, dele, tilbehoer eller vaerktoej indfoeres samtidig med saadanne genstande, eller, saafremt de indfoeres senere, kan identificeres som vaerende beregnet til genstande, der allerede er indfoert eller vil kunne indfoeres afgiftsfrit paa det tidspunkt, hvor der ansoeges om afgiftsfritagelse for de paagaeldende reservedele, dele, tilbehoer eller vaerktoej.

Artikel 73

Om noedvendigt kan visse genstande efter fremgangsmaaden i artikel 143, stk. 2 og 3, udelukkes fra at kunne indfoeres afgiftsfrit, hvis det konstateres, at afgiftsfri indfoersel af saadanne genstande vil vaere til skade for faellesskabsindustriens interesser i den paagaeldende produktionssektor.«

7) Artikel 74 udgaar.

8) Artikel 75, 76 og 77 affattes saaledes:

»Artikel 75

Indroemmelse af fritagelse direkte til blinde eller andre handicappede for saa vidt angaar genstande til disses personlige brug i henhold til artikel 71, foerste led, og artikel 72, stk. 1, foerste led, forudsaetter dog, at de gaeldende bestemmelser i medlemsstaterne goer det muligt for de paagaeldende at godtgoere, at de er blinde eller paa anden maade handicappede og dermed berettigede til fritagelsen.

Artikel 76

1. Genstande, der er indfoert afgiftsfrit af de i artikel 71 og 72 omhandlede personer, maa hverken udlaanes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2. I tilfaelde af udlaan, udlejning eller overdragelse til en person, en institution eller organisation, som i medfoer af artikel 71 og 72 kan opnaa fritagelse, opretholdes fritagelsen, for saa vidt personen, institutionen eller organisationen benytter genstanden i et oejemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfaelde er udlaan, udlejning eller overdragelse betinget af forudgaaende erlaeggelse af importafgift efter de satser, der var gaeldende paa datoen for udlaanet, udlejningen eller overdragelsen, samt paa grundlag af genstandens beskaffenhed og toldvaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato.

Artikel 77

1. Genstande, der indfoeres af institutioner eller organisationer, som er godkendt til at kunne opnaa fritagelse for importafgifter i henhold til artikel 71 og 72, kan af disse institutioner eller organisationer udlaanes, udlejes eller overdrages uden vinding for oeje til blinde og andre handicappede, som disse beskaeftiger sig med, uden at der skal betales told af genstandene.

2. Der maa ikke foretages udlaan, udlejning eller overdragelse paa andre end de i stk. 1 fastsatte vilkaar, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

I tilfaelde af udlaan, udlejning eller overdragelse til en institution eller organisation, som i medfoer af artikel 71, stk. 1, eller artikel 72, stk. 1, kan opnaa importafgiftsfritagelse, opretholdes fritagelsen, for saa vidt personen, institutionen eller organisationen benytter genstanden i et oejemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfaelde er udlaan, udlejning eller overdragelse betinget af forudgaaende erlaeggelse af importafgiften efter de satser, der var gaeldende paa datoen for udlaanet, udlejningen eller overdragelsen, og paa grundlag af genstandens beskaffenhed og toldvaerdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder paa samme dato.«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. november 1991. Paa Raadets vegne

P. DANKERT

Formand

(1) EFT nr. L 105 af 23. 4. 1983, s. 1. (2) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1988, s. 1.

Top