EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0295

Rådets forordning (EØF) nr. 295/91 af 4. februar 1991 om en ordning for kompensation til ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbookning

OJ L 36, 8.2.1991, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 7 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 7 - 9
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 306 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005; ophævet ved 32004R0261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/295/oj

31991R0295

Rådets forordning (EØF) nr. 295/91 af 4. februar 1991 om en ordning for kompensation til ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbookning

EF-Tidende nr. L 036 af 08/02/1991 s. 0005 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0007
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0007


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 295/91 af 4. februar 1991 om en ordning for kompensation til ruteflypassagerer, der afvises paa grund af overbookning

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [1],

[1] EFT nr. C 129 af 24. 5. 1990, s. 15.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [2],

[2] EFT nr. C 19 af 28. 1. 1991.

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg [3] og

[3] EFT nr. C 31 af 6. 2. 1991.

ud fra foelgende betragtninger :

De liberaliseringsforanstaltninger, som Raadet vedtog i juli 1990, er et nyt skridt i retning af indfoerelsen af en fuldstaendig, faelles luftfartspolitik;

for at sikre en harmonisk udvikling i luftfartssektoren, som er i hastig udvikling, boer flypassagerernes interesser beskyttes gennem en faelles foranstaltning;

luftfartsselskabernes praksis er meget forskellig i forbindelse med kompensation til passagerer, der afvises paa grund af overbookning;

visse faelles minimumsregler for kompensation til afviste passagerer vil bidrage til at sikre, at oeget konkurrence inden for luftfarten ikke foerer til en saenkning af kvaliteten af den service, der ydes;

luftfartsselskaberne boer fastlaegge regler for boarding i tilfaelde af overbookning;

passagerernes rettigheder i tilfaelde af afvisning boer fastlaegges;

alle luftfartsselskaber skal paalaegges at udbetale en vis kompensation og yde ekstra service til passagerer, der afvises;

passagererne boer have klar information om gaeldende regler paa det paagaeldende omraade -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i denne forordning fastsatte faelles minimumsregler gaelder, hvis passagerer paa grund af overbookning naegtes tilladelse til at gaa om bord i et rutefly, hvortil de har gyldig billet og bekraeftet reservation, og som afgaar fra en lufthavn beliggende paa et omraade i en medlemsstat, hvor Traktaten gaelder, uanset i hvilken stat luftfartsselskabet har hjemsted, passagerernes nationalitet og bestemmelsesstedet.

Artikel 2

I denne forordning forstaas ved

a) »afvisning «: afvisning af flypassagerer til en bestemt afgang, skoent de har

- gyldig billet

- bekraeftet reservation til den paagaeldende afgang, og

- checket ind inden for den fastsatte frist

b) »bekraeftet reservation «: at en billet, der er solgt af et luftfartsselskab eller af dettes autoriserede rejseagent, indeholder

- udtrykkelig angivelse af nummeret paa samt datoen og tidspunktet for den paagaeldende flyafgang, og

- angivelsen »OK« eller anden angivelse i den dertil beregnede rubrik paa billetten som bevis paa luftfartsselskabets registrering og udtrykkelige bekraeftelse af reservationen

c) »ruteflyvning «: en flyvning, der har alle foelgende kendetegn :

- den gennemfoeres af luftfartoejer til befordring af passagerer eller passagerer og fragt og/eller post mod vederlag og saaledes, at der for hver flyvning udbydes pladser til salg til offentligheden, enten direkte hos luftfartsselskabet eller hos dets autoriserede bureauer

- den gennemfoeres mellem de samme to eller flere punkter :

i) enten i henhold til en offentliggjort fartplan, eller

ii) med en saadan regelmaessighed eller hyppighed, at der tydeligt er tale om en systematisk raekke flyvninger

d) »overbooket fly «: et fly, hvor antallet af passagerer med bekraeftet reservation, der behoerigt har checket ind inden for den fastsatte frist foer afgang, overstiger antallet af pladser paa den paagaeldende afgang

e) »frivillig«: en person

- som har en gyldig billet

- som har bekraeftet reservation, og

- som har checket behoerigt ind inden for den fastsatte frist, og som efter opfordring fra luftfartsselskabet erklaerer sig rede til at give afkald paa sin bekraeftede reservation mod kompensation

f) »endeligt bestemmelsessted «: det bestemmelsessted, der er anfoert paa den billet, der fremvises ved indcheckningsskranken eller, ved flere paa hinanden foelgende flyvninger, paa den sidste billetkupon. Tilsluttende flyforbindelser, der kan naas uden vanskeligheder trods forsinkelse som foelge af afvisningen, tages ikke i betragtning.

Artikel 3

1. Luftfartsselskabet fastsaetter regler, som det skal overholde i forbindelse med medtagelse af passagerer ved overbookning af fly. Det meddeler reglerne og alle eventuelle aendringer i dem til den beroerte medlemsstat og til Kommissionen, der stiller dem til raadighed for de oevrige medlemsstater. De eventuelle aendringer traeder i kraft en maaned efter denne meddelelse.

2. De i stk. 1 naevnte regler stilles til raadighed for offentligheden i luftfartsselskabets salgskontorer og ved dets indcheckningsskranker.

3. De i stk. 1 naevnte regler boer omfatte muligheden for, at passagerer frivilligt afstaar fra at gaa om bord i flyet.

4. Luftfartsselskabet skal under alle omstaendigheder tage hensyn til, hvorvidt nogle passagerer af legitime grunde boer befordres frem for andre, f. eks. personer med nedsat foerlighed eller mindreaarige uden ledsager.

Artikel 4

1. I tilfaelde af afvisning har passageren ret til at vaelge mellem :

- fuld refusion af billetprisen for den ikke-udfoerte del af rejsen

- befordring snarest muligt til det endelige bestemmelsessted

- befordring paa et senere tidspunkt efter eget valg.

2. Uanset hvilket valg passageren traeffer i det i stk. 1 naevnte tilfaelde og med forbehold af stk. 3 og 4, betaler luftfartsselskabet umiddelbart efter at have afvist passageren en minimumskompensation paa :

- 150 ECU for flyvninger paa op til 3 500 km

- 300 ECU for flyvninger paa over 3 500 km

under hensyn til det i billetten anfoerte bestemmelsessted.

3. Tilbyder luftfartsselskabet befordring til det endelige bestemmelsessted paa en anden flyvning, hvis ankomsttidspunkt ligger hoejst to timer senere end det planmaessige ankomsttidspunkt for det oprindeligt reserverede fly for flyvninger paa op til 3 500 km og hoejst fire timer senere for flyvninger paa over 3 500 km, kan de i stk. 2 fastsatte kompensationsbeloeb nedsaettes med 50 %.

4. Kompensationsbeloebet kan begraenses til billetprisen til det endelige bestemmelsessted.

5. Kompensationsbeloebet udbetales kontant eller, hvis passageren er indforstaaet dermed, i rejsekuponer eller kuponer vedroerende andre tjenesteydelser.

6. Saafremt en passager paa et overbooket fly gaar ind paa at rejse paa en lavere klasse end den, hvortil hans billet gaelder, har han ret til refusion af prisforskellen.

7. De i stk. 2 og 3 naevnte afstande maales efter storcirkelmetoden (ortodromisk rute).

Artikel 5

1. I tilfaelde af afvisning til en flyvning, der er markedsfoert som led i en pakkerejse, er luftfartsselskabet forpligtet til at yde kompensation til den rejsearrangoer, der har indgaaet en kontrakt med passageren, og som over for den paagaeldende er ansvarlig for den korrekte opfyldelse af kontrakten om pakkerejsen i medfoer af Raadets direktiv 90/314/EOEF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure [4].

[4] EFT nr. L 158 af 23. 6. 1990, s. 59

2. Med forbehold af de rettigheder og forpligtelser, der foelger af direktiv 90/314/EOEF, skal rejsearrangoeren lade det i stk. 1 naevnte beloeb komme passageren til gode. Artikel 6

1. Ud over den minimumskompensation, der er fastsat i artikel 4, tilbyder luftfartsselskabet gratis foelgende til passagerer, der afvises :

a) udgifter til en telefonsamtale og/eller en telex/telefaxmeddelelse til bestemmelsesstedet

b) maaltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden

c) hotelindkvartering i tilfaelde, hvor det er noedvendigt at foretage en eller flere overnatninger.

2. Betjenes en by eller region af flere lufthavne, og tilbyder et luftfartsselskab en afvist passager en flyvning til en anden lufthavn end den lufthavn, hvortil passageren havde booket, tilbydes denne fuld daekning af udgifterne til transport mellem lufthavnene eller efter aftale med passageren til et andet naert beliggende bestemmelsessted.

Artikel 7

Luftfartsselskabet har ikke pligt til at betale kompensation til en afvist passager, der rejser gratis, eller til reducerede priser, som hverken direkte eller indirekte er tilgaengelige for offentligheden.

Artikel 8

Luftfartsselskaberne skal til hver passager, der afvises, udlevere en formular med oplysning om kompensationsreglerne i forbindelse med afvisning.

Artikel 9

1. Denne forordning begraenser ikke muligheden for et senere soegsmaal for de kompetente domstole med krav om yderligere erstatning.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse paa de i artikel 2, litra e), omhandlede frivillige, der har accepteret en kompensation i henhold til de i artikel 3 naevnte regler.

Artikel 10

Denne forordning traeder i kraft to maaneder efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 4. februar 1991.

Paa Raadets vegne

J. F. POOS

Formand

Top