Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3492

Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90 af 27. november 1990 om fastlæggelse af de elementer, der skal tages i betragtning i årsregnskaberne for de interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, som finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

OJ L 337, 4.12.1990, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; ophævet ved 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3492/oj

31990R3492

Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90 af 27. november 1990 om fastlæggelse af de elementer, der skal tages i betragtning i årsregnskaberne for de interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, som finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

EF-Tidende nr. L 337 af 04/12/1990 s. 0003 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0173
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0173


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3492/90 af 27 . november 1990 om fastlaeggelse af de elementer, der skal tages i betragtning i aarsregnskaberne for de interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, som finansieres gennem Den Europaeiske Udviklings - og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 729/70 af 21 . april 1970 om finansiering af den faelles landbrugspolitik ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2048/88 ( 2 ), saerlig artikel 3, stk . 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger :

Forordning ( EOEF ) nr. 1883/78 ( 3 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 787/89 ( 4), fastsaetter de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europaeiske Udviklings - og Garantifond for Landbruget ( EUGFL ), Garantisektionen;

ved Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3247/81 af 9 . november 1981 om finansiering gennem Den Europaeiske Udviklings - og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, af bestemte interventionsforanstaltninger, isaer interventionsorganernes opkoeb, oplagring og salg af landbrugsprodukter ( 5 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3757/89 ( 6 ), fastsaettes der regler og betingelser for de aarsregnskaber, der goer det muligt at fastslaa, hvilke udgifter EUGFL, Garantisektionen, skal finansiere i forbindelse med interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring; erfaringerne viser, at de gaeldende bestemmelser boer forenkles, og at gennemfoerelsesbestemmelserne boer fastsaettes efter en forenklet procedure; forordning (EOEF ) nr . 3247/81 boer ophaeves;

efter landbrugsbestemmelserne opkoeber interventionsorganerne de produkter, der tilbydes til intervention; det boer praeciseres, at medlemsstaterne er forpligtede til at traeffe de fornoedne foranstaltninger med henblik paa at sikre, at de overtagne produkter opbevares korrekt; det er noedvendigt, at der med jaevne mellemrum udarbejdes lageropgoerelser for de oplagrede produkter, saaledes at disse kan sammenholdes med lagerregnskaberne og finansregnskaberne; der boer fastsaettes bestemmelser for finansiering af svind, forringelse af produktets kvalitet, transport af interventionsprodukter og inddrivning af beloeb hos saelgere, koebere og lagerholdere;

i artikel 37, stk . 2, i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 822/87 af 16 . marts 1987 om den faelles markedsordning for vin ( 7 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1325/90 ( 8 ), fastsaettes det, omkostningerne ved foranstaltningerne til afsaetning af produkter fra de i forordningens artikel 35 og 36 omhandlede destillationer afholdes af EUGFL, Garantisektionen; de bestemmelser, der skal gaelde for denne afsaetningsforanstaltning, boer praeciseres;

det boer fastsaettes, at der skal vedtages gennemfoerelsesbestemmelser, og fastlaegges, hvilken procedure der skal anvendes i den forbindelse -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Der opstilles aarsregnskaber for hvert produkt, der oplagres paa et offentligt interventionslager .

I regnskaberne skelnes der klart mellem foelgende udgifts - og indtaegtskategorier :

a ) udgifter ved fysiske operationer i forbindelse med interventionsorganernes opkoeb af produktet

b ) renteudgifter i forbindelse med de midler, medlemsstaterne har stillet til raadighed for interventionsopkoeb af produkter

c ) forskellen mellem paa den ene side vaerdien af de maengder, der er overfoert fra det foregaaende regnskabsaar, og vaerdien af de maengder, der er indgaaet, under hensyntagen til de i litra d ) omhandlede nedskrivninger, og paa den anden side vaerdien af de udlagrede maengder og vaerdien af de maengder, der er overfoert til det foelgende regnskabsaar, samt eventuelle andre udgifter og indtaegter

d ) de beloeb, der foelger af de i artikel 8 i forordning ( EOEF ) nr . 1883/78 omhandlede nedskrivninger .

Listen over de i litra a ) omhandlede udgifter og en specifikation af de oevrige udgifter og indtaeger i litra c ) findes i bilaget .

Omkostningerne ved transport inden for eller uden for en medlemsstats omraade godkendes efter fremgangsmaaden i artikel 26 i forordning ( EOEF ) nr . 2727/75 ( 9 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1340/90 ( 10 ), eller, alt efter tilfaeldet, i den tilsvarende artikel i de oevrige forordninger om faelles markedsordninger for landbrugsprodukter og bogfoeres i overensstemmelse med litra a ).

2 . Tidspunktet for bogfoeringen af de forskellige udgifter og indtaegter afhaenger af, hvornaar de fysiske operationer i forbindelse med interventionen finder sted, medmindre der er vedtaget saerlige bestemmelser efter fremgangsmaaden i artikel 8 .

3 . Naar der paa en konto opstaar en kreditsaldo, fradrages denne i det loebende regnskabsaars udgifter .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne traeffer alle foranstaltninger til at sikre, at produkter, som har vaeret genstand for EF-intervention, opbevares korrekt .

2 . Medlemsstaterne giver efter anmodning Kommissionen meddelelse om, hvilke supplerende administrative bestemmelser de vedtager med henblik paa anvendelse og forvaltning af interventionsforanstaltningerne .

Artikel 3

Interventionsorganerne foretager i loebet af hvert regnskabsaar en lageropgoerelse for hvert produkt, der har vaeret genstand for EF-intervention .

De sammenholder resultatet af denne lageropgoerelse med regnskabsoplysningerne; de konstaterede kvantitative forskelle bogfoeres i overensstemmelse med artikel 5 ligesom de kvalitative forskelle, der er konstateret i forbindelse med kontrol .

Artikel 4

1 . Der kan fastsaettes en tolerance for tilladt svind i forbindelse med opbevaringen af de oplagrede maengder .

Svindet som foelge af opbevaringen er lig med forskellen mellem de teoretiske lagre, der fremgaar af det bogfoeringsmaessige lagerregnskab, og de faktiske lagre paa den sidste dag i regnskabsaaret, fastslaaet paa grundlag af den i artikel 3 omhandlede lageropgoerelse, eller, i loebet af regnskabsaaret, lig med det lager, der ifoelge regnskabet resterer, efter at det faktiske lager paa et lagerdepot er opbrugt .

2 . Der kan fastsaettes en tolerance for tilladt svind i forbindelse med forarbejdning af de overtagne maengder .

3 . Svind som foelge af tyveri eller andet tab, hvortil aarsagen kan fastslaas, indgaar ikke i beregningen af de i stk . 1 og 2 omhandlede tolerancer .

4 . De i stk . 1 og 2 omhandlede tolerancer fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 8, om noedvendigt efter en undersoegelse i den paagaeldende forvaltningskomité .

Artikel 5

1 . Svind og maengder, hvis kvalitet er forringet som foelge af de fysiske oplagrings -, transport - eller forarbejdningsvilkaar eller for lang opbevaring, bogfoeres som udgaaet af interventionslageret paa den dato, hvor svindet eller kvalitetsforringelsen er konstateret .

2 . Vaerdien af de i stk . 1 omhandlede maengder bestemmes efter fremgangsmaaden i artikel 8 .

3 . Medmindre andet er fastsat i saerlige EF-bestemmelser, bogfoeres eventuelle indtaegter fra salg af forringede produkter samt eventuelle andre beloeb, der modtages i den forbindelse, ikke .

4 . Medmindre andet er fastsat i saerlige EF-bestemmelser, betragtes et produkt som forringet, hvis det ikke laengere opfylder de kvalitetskrav, der var gaeldende ved opkoebet .

5 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om svind og om forringelse af produktets kvalitet, som skyldes naturbegivenheder . Kommissionen traeffer de fornoedne afgoerelser efter fremgangsmaaden i artikel 8 .

Artikel 6

Beloeb, der opkraeves eller inddrives hos saelgere, koebere og lagerholdere, og som svarer til

- de faktiske udgifter som foelge af manglende overholdelse af bestemmelserne for koeb og salg af produkterne

- sikkerhedsstillelser, der fortabes i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 352/78 ( 11 )

- de beloeb, som de handlende skal betale, hvis de ikke overholder de forpligtelser, der er fastsat i EF-bestemmelserne

krediteres EUGFL i overensstemmelse med artikel 1, stk . 1, litra c ).

Artikel 7

Finansieringen af de i artikel 37, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 822/87 omhandlede afsaetningsomkostninger for alkohol falder ind under bestemmelserne i artikel 2 til 6 i naervaerende forordning .

Artikel 8

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 13 i forordning ( EOEF ) nr . 729/70 .

Artikel 9

Forordning ( EOEF ) nr . 3247/81 ophaeves .

Artikel 10

Denne forordning traeder i kraft den 1 . oktober 1990 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 27 . november 1990 .

Paa Raadets vegne

V . SACCOMANDI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 94 af 28 . 4 . 1970, s . 13 .

( 2 ) EFT nr . L 185 af 15 . 7 . 1988, s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 216 af 5 . 8 . 1978, s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 85 af 30 . 3 . 1989, s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 327 af 14 . 11 . 1981, s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 365 af 15 . 12 . 1989, s . 11 .

( 7 ) EFT nr . L 84 af 27 . 3 . 1987, s . 1 .

( 8 ) EFT nr . L 132 af 23 . 5 . 1990, s . 19 .

( 9 ) EFT nr . L 281 af 1 . 11 . 1975, s . 1 .

( 10 ) EFT nr . L 134 af 28 . 5 . 1990, s . 1 .

( 11 ) EFT nr . L 50 af 22 . 2 . 1978, s . 1 .

BILAG Udgifter og indtaegter, der kan medtages i de i artikel 1, stk . 1, omhandlede regnskaber

A . Udgifter til de i litra a ) omhandlede fysiske operationer i forbindelse med oplagringen

1 . Omkostninger, der daekkes med faste beloeb :

a ) indlagring

b ) udlagring

c ) oplagring, inkl . omkostninger ved lageropgoerelse

d ) forarbejdning og udbening

e ) emballering

f ) etikettering

g ) analyser

h ) denaturering, farvning, haandtering og arbejdsloen

i ) udtagning af og genindlaeggelse paa lager

j ) transport efter intervention

k ) transport fra fabrik til lager

l ) omkostninger i forbindelse med gratis uddeling af produkter fra offentlig intervention

2 . Omkostninger, der ikke daekkes med faste beloeb, og som ikke noedvendigvis er knyttet til tidspunktet for den fysiske operation :

- transportomkostninger inden interventionen, som er betalt eller opkraevet i forbindelse med opkoebet

- omkostninger ved transport inden for eller uden for en medlemsstats omraade eller i forbindelse med eksport

- omkostninger, der daekkes ved licitation

- andre omkostninger som foelge af foranstaltninger, som er fastsat i EF-bestemmelserne .

B . Andre udgifter eller indtaegter omhandlet i litra c ):

- vaerdien af svind og maengder, hvis kvalitet er forringet, som omhandlet i artikel 5, stk . 1, 2 og 5

- andre beloeb end de i artikel 5, stk . 3, omhandlede, der opkraeves eller inddrives hos saelgere, koebere eller lagerholdere .

Top