Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0434

Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater

OJ L 225, 20.8.1990, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 20 - 24
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 20 - 24
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 92 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 92 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009; ophævet ved 32009L0133

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/434/oj

31990L0434

Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater

EF-Tidende nr. L 225 af 20/08/1990 s. 0001 - 0005
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0020
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0020


RAADETS DIREKTIV af 23. juli 1990 om en faelles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilfoersel af aktiver og ombytning af aktier vedroerende selskaber i forskellige medlemsstater (90/434/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Transaktioner som fusion, spaltning, tilfoersel af aktiver og ombytning af aktier vedroerende selskaber i forskellige medlemsstater kan vaere noedvendige for, at der i Faellesskabet kan skabes vilkaar, der svarer til vilkaarene i et indre marked, og for dermed at sikre, at det faelles marked etableres og fungerer tilfredsstillende; disse transaktioner maa ikke hindres af saerlige begraensninger, ulemper eller fordrejninger som foelge af medlemsstaternes skatteregler; der boer derfor for disse transaktioner indfoeres konkurrencemaessigt neutrale skatteregler, saaledes at virksomhederne kan tilpasse sig vilkaarene i det faelles marked, oege deres produktivitet og styrke deres konkurrencemaessige stilling internationalt;

de skatteregler, der gaelder for disse transaktioner, er i oejeblikket mindre fordelagtige end dem, der gaelder for selskaber, der er hjemmehoerende i samme medlemsstat; denne forskelsbehandling maa bringes til ophoer;

det er ikke muligt at naa dette maal ved ad udvide de i medlemsstaterne gaeldende ordninger til at omfatte hele

Faellesskabet, idet forskellene mellem disse ordninger vil kunne foere til fordrejninger; den eneste tilfredsstillende loesning paa dette er en faelles beskatningsordning;

den faelles beskatningsordning boer sikre, at en fusion, en spaltning, en tilfoersel af aktiver eller en ombytning af aktier ikke beskattes, men skal samtidig tilgodese de finansielle interesser i den stat, hvor det indskydende eller det erhvervede selskab er hjemmehoerende;

en fusion, en spaltning og en tilfoersel af aktiver vil normalt enten omforme det indskydende selskab til et fast driftssted for det selskab, der modtager tilfoerslen, eller knytte aktiverne til et af sidstnaevnte selskabs faste driftssteder;

den ordning med udskydelse af beskatningen af kapitalvinding ved de tilfoerte vaerdier, indtil de rent faktisk realiseres, som gaelder for de af disse vaerdier, der knyttes til dette faste driftssted, goer det muligt at undgaa at beskatte den derved fremkomne kapitalvinding, samtidig med at det sikres, at den sidenhen, naar den realiseres, bliver beskattet i den stat, hvor det indskydende selskab er hjemmehoerende;

der skal ogsaa fastlaegges en skattemaessig ordning for visse af det indskydende selskabs henlaeggelser, reserver eller tab, og der skal fastsaettes regler for de skattemaessige problemer, der opstaar, naar det ene af de to selskaber har en kapitalandel i det andet selskab;

at selskabsdeltagere i det indskydende selskab tildeles kapitalandele i det modtagende eller erhvervende selskab, maa ikke i sig selv foere til nogen form for beskatning af disse selskabsdeltagere;

medlemsstaterne boer have mulighed for at kunne afslaa at anvende direktivet, naar en fusion, en spaltning, en tilfoersel af aktiver eller en ombytning af aktier har til formaal at begaa skattesvig eller skatteunddragelse eller bevirker, at et selskab, hvad enten det er impliceret i transaktionen eller ej, ikke laengere opfylder betingelserne for, at medarbejderne kan lade sig repraesentere i selskabets organer -

UDSTED FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

Almindelige Bestemmelser Artikel 1 Den enkelte medlemsstat anvender dette direktiv paa fusion, spaltning, tilfoersel af aktiver og ombytning af aktier, som vedroerer selskaber i to eller flere medlemsstater. Artikel 2 I dette direktiv forstaas ved:

a) fusion, den transaktion, hvorved:

- et eller flere selskaber som foelge af og samtidig med deres oploesning uden likvidation overfoerer deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab ved, at de tildeler deres selskabsdeltagere aktier eller anparter i det andet selskab og eventuelt en kontant udligningssum paa hoejst 10 % af disse vaerdipapirers paalydende vaerdi, eller, naar der ikke eksisterer en paalydende vaerdi, deres bogfoerte vaerdi

- to eller flere selskaber som foelge af og samtidig med deres oploesning uden likvidation overfoerer deres samlede aktiver og passiver til et selskab, som de opretter ved at tildele deres selskabsdeltagere aktier eller anparter i det nye selskab og eventuelt en kontant udligningssum paa hoejst 10 % af disse vaerdipapirers paalydende vaerdi, eller, naar der ikke eksisterer en paalydende vaerdi, deres bogfoerte vaerdi

- et selskab som foelge af og samtidig med sin oploesning uden likvidation overfoerer sine samlede aktiver og passiver til det selskab, som sidder inde med samtlige aktier eller anparter i dets kapital

b)

spaltning, den transaktion, hvorved et selskab som foelge af og samtidig med sin oploesning uden likvidation overfoerer sine samlede aktiver og passiver til to eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i henhold til en pro rata regel at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter i de modtagende selskaber og eventuelt en kontant udligningssum paa hoejst 10 % af disse vaerdipapirers paalydende vaerdi, eller, naar der ikke eksisterer en paalydende vaerdi, deres bogfoerte vaerdi,

c)

tilfoersel af aktiver, den transaktion, hvorved et selskab uden at vaere oploest tilfoerer den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at faa tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital

d)

ombytning af aktier, den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnaar flertallet af stemmerne i dette selskab, ved til gengaeld for vaerdipapirer tilhoerende selskabsdeltagerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det foerste selskab og eventuelt en kontant udligningssum paa hoejst 10 % af den paalydende vaerdi, eller, naar der ikke eksisterer en paalydende vaerdi, af den bogfoerte vaerdi af de vaerdipapirer, som udleveres til gengaeld herfor

e)

et indskydende selskab, det selskab, som overfoerer sine aktiver og passiver eller tilfoerer alle eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab

f)

et modtagende selskab, det selskab, som modtager aktiverne og passiverne eller alle eller en eller flere grene af det indskydende selskabs virksomhed

g)

et erhvervet selskab, det selskab, i hvilket et andet selskab erhverver en andel ved ombytning af aktier eller anparter

h)

et erhvervende selskab, det selskab, som erhverver en andel ved ombytning af aktier eller anparter

i)

en gren af en virksomhed, alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmaessigt synspunkt udgoer en selvstaendig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjaelp af egne midler. Artikel 3 Ved udrykket »selskab i en medlemsstat« forstaas i dette direktiv ethvert selskab:

a) der antager en af de former, der er anfoert i bilaget

b)

som ifoelge skattelovgivningen i en medlemsstat anses for at vaere hjemmehoerende i denne stat i skatteretlig forstand, og som i henhold til en overenskomst om dobbeltbeskatning med et tredjeland ikke anses for at vaere hjemmehoerende uden for Faellesskabet

c)

som desuden uden valgmulighed og uden fritagelse er omfattet af en af foelgende former for skat:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien

- selskabsskat i Danmark

- Koerperschaftsteuer i Tyskland

- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikoy charaktira i Graekenland

- impuesto sobre sociedades i Spanien

- impôt sur les sociétés i Frankrig

- corporation tax i Irland

- imposta sul reddito delle persone giuridiche i Italien

- impôt sur le revenu des collectivités i Luxembourg

- vennootschapsbelasting i Nederlandene

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas i Portugal

- corporation tax i Det Forenede Kongerige,

eller enhver anden form for skat, der traeder i stedet for en af de her naevnte former.

AFSNIT II

Bestemmelser vedroerende fusioner, spaltninger samt

ombytninger af aktier Artikel 4 1. Fusion eller spaltning medfoerer ingen form for skat paa kapitalvinding beregnet som forskellen mellem den indre vaerdi af de overfoerte aktiver op passiver og disses skattemaessige vaerdi.

I foregaaende punktum:

- betyder »skattemaessig vaerdi« det beloeb, som udgoer grundlaget, paa hvilket en fortjeneste eller et tab ville vaere blevet beregnet med henblik paa beskatning af det indskydende selskabs indkomst, overskud eller kapitalvinding, saafremt saadanne aktiver og passiver var blevet solgt samtidig med fusionen eller spaltningen, men uafhaengigt af transaktionen

- betyder »overfoerte aktiver og passiver« de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som foelge af fusionen eller spaltningen er virkeligt knyttet til et af det modtagende selskabs faste driftssteder i det indskydende selskabs medlemsstat, og som spiller en rolle i forbindelse met de opnaaede resultater, saaledes som de beregnes med henblik paa beskatningen.

2. Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i stk. 1 under forudsaetning af, at det modtagende selskab beregner nye nedskrivninger og kapitalvinding eller -tab paa overfoerte aktiver og passiver i henhold til de regler, der ville have vaeret gaeldende for det indskydende selskab eller selskaber, saafremt fusionen eller spaltningen ikke havde fundet sted.

3. Saafremt det modtagende selskab i henhold til bestemmelserne i det indskydende selskabs medlemsstat kan vaelge at beregne nye nedskrivninger og kapitalvinding eller -tab paa de overfoerte aktiver og passiver paa anden maade end den i stk. 2 omhandlede, finder stk. 1 ikke anvendelse paa aktiver og passiver, hvor der er gjort brug af denne valgmulighed. Artikel 5 Naar det indskydende selskabs hensaettelser eller reserver efter lovgivningen er helt eller delvis fritaget for beskatning og ikke hidroerer fra faste driftssteder i udlandet, traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at saadanne hensaettelser eller reserver kan overfoeres med samme fritagelse til det modtagende selskabs faste driftssteder, som er beliggende i den medlemsstat, hvor det indskydende selskab

er hjemmehoerende, idet det modtagende selskab i saa fald indtraeder i det indskydende selskabs rettigheder og forpligtelser. Artikel 6 Hvis medlemsstaterne, naar de i artikel 1 omhandlede transaktioner finder sted mellem selskaber i det indskydende selskabs medlemsstat, anvender bestemmelser, der giver mulighed for, at det modtagende selskab overtager det indskydende selskabs i skattemaessig henseende endnu ikke afskrevne tab, udvider de disse bestemmelser til ogsaa at gaelde for det modtagende selskabs faste driftssteder, som er beliggende paa deres omraade, naar de overtager det indskydende selskabs i skattemaessig henseende endnu ikke afskrevne tab. Artikel 7 1. Naar det modtagende selskab besidder en del af kapitalen i det indskydende selskab, giver det modtagende selskabs kapitalvinding i forbindelse med annulleringen af dets kapitalandel i det indskydende selskab ikke anledning til nogen beskatning.

2. Medlemsstaterne kan goere undtagelser fra stk. 1, naar det modtagende selskabs kapitalandel i det indskydende selskab ikke overstiger 25 %. Artikel 8 1. Ved fusion, spaltning eller ombytning af aktier maa selve tildelingen af aktier eller anparter i det modtagende eller erhvervende selskab til en selskabsdeltager i den indskydende eller erhvervede selskab til gengaeld for aktier eller anparter

i sidstnaevnte ikke medfoere nogen beskatning af denne selskabsdeltagers indtaegt, fortjeneste eller kapitalvinding.

2. Medlemsstaterne goer anvendelsen af stk. 1 betinget af, at selskabsdeltageren ikke tillaegger de modtagne aktier eller anparter en hoejere skattemaessig vaerdi end den, de ombyttede aktier eller anparter havde umiddelbart inden fusionen, spaltningen eller ombygningen af aktier.

Anvendelsen af stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan beskatte en fortjeneste som foelge af senere afhaendelse af de modtagne vaerdipapirer paa samme maade som en fortjeneste ved afhaendelse af de aktier og anparter, der fandtes inden erhvervelsen.

Ved »skattemaessig vaerdi« forstaas det beloeb, som skal tjene som grundlag for den eventuelle beregning af et overskud eller et tab, som giver anledning til beskatning af selskabsdeltagerens indkomst, overskud eller kapitalvinding.

3. Saafremt en selskabsdeltager i medfoer af lovgivningen i den medlemsstat, hvor han er hjemmehoerende, har ret til at vaelge en anden beskatningsform end den, der er defineret i stk. 2, finder stk. 1 ikke anvendelse paa de aktier eller anparter, hvor der er gjort brug af denne valgmulighed.

4. Stk. 1 til 3 hindrer ikke en medlemsstat i ved beskatningen af selskabsdeltageren at tage hensyn til den kontante udligningssum, som eventuelt vil blive tildelt ham ved fusionen, spaltningen eller ombytningen af aktier.

AFSNIT III

Regler for tilfoersel af aktiver Artikel 4 Artikel 4 til 6 finder anvendelse paa tilfoersel af aktiver.

AFSNIT IV

Saertilfaeldet: tilfoersel af et fast driftssted Artikel 10 1. Naar der i forbindelse med fusion, spaltning eller tilfoersel af aktiver blandt de tilfoerte aktiver er et fast driftssted, der tilhoerer det indskydende selskab, og som er beliggende i en anden medlemsstat end dette, fraskriver denne medlemsstat sig enhver ret til at beskatte dette faste driftssted. Den stat, hvori det indskydende selskab er hjemmehoerende, kan dog i dette selskabs skattepligtige overskud medregne det faste driftssteds tidligere underskud, som eventuelt er blevet fratrukket selskabets skattepligtige overskud i denne stat, og som ikke er udlignet. Den stat, hvori det faste driftssted er beliggende, og den stat, hvori det modtagende selskab er hjemmehoerende, anvender dette direktivs bestemmelser paa denne tilfoersel, som om det indskydende selskab var hjemmehoerende i foerstnaevnte stat.

2. Uanset stk. 1 har den medlemsstat, hvori det indskydende selskab er hjemmehoerende, naar den anvender globalindkomstprincippet, ret til at beskatte overskud eller kapitalvinding, der opstaar for det faste driftssted ved fusion, spaltning eller tilfoersel af aktiver, hvis den tillader fradrag af den skat, som i mangel af bestemmelserne i dette direktiv ville vaere paalagt dette overskud eller denne kapitalvinding i den medlemsstat, hvor dette faste driftssted er beliggende, og hvis den tillader dette fradrag paa samme maade og for samme beloeb, som den ville have gjort, hvis denne skat faktisk var opgjort og indbetalt.

AFSNIT V

Afsluttende bestemmelser Artikel 11 1. En medlemsstat kan afslaa helt eller delvis at anvende bestemmelserne i afsnit II, III og IV eller inddrage adgangen

til at anvende dem, saafremt en fusion, en spaltning, en tilfoersel af aktiver eller en ombytning af aktier:

a) som hovedformaal eller som et af hovedformaalene har skattesvig eller skatteunddragelse; saafremt en af de i artikel 1 omhandlede transaktioner ikke foretages ud fra forsvarlige oekonomiske betragtninger, saasom omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, der deltager i transaktionen, kan dette skabe formodning om, at hovedformaalet eller et af hovedformaalene med transaktionen er skattesvig eller skatteunddragelse

b) bevirker, at et selskab, hvad enten det er impliceret i transaktionen eller ej, ikke laengere opfylder betingelserne for, at medarbejderne kan lade sig repraesentere i selskabets organer paa samme maade som foer transaktionen.

2. Stk. 1, litra b), finder anvendelse, saa laenge og i det omfang der for de selskaber, der er omfattet af direktivet, ikke gaelder faellesskabsforskrifter med tilsvarende bestemmelser om medarbejdernes repraesentation i selskabernes organer. Artikel 12 1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1992. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Uanset stk. 1 kan Den Portugisiske Republik udsaette anvendelsen af bestemmelserne om tilfoersel af aktiver og ombytning af aktier indtil den 1. januar 1993.

3. Medlemsstaterne soerger for at meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 13 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. juli 1990.

For Raadet

G. CARLI

Formand

(1) EFT nr. C 39 af 22. 3. 1969, s. 1.(2)

EFT nr. C 51 af 29. 4. 1970, s. 12.(3)

EFT nr. C 100 af 1. 8. 1969, s. 4.

BILAG Liste over de selskaber, der er omhandlet i artikel 3, litra a)

a) De selskaber, der i belgisk ret benaevnes »société anonyme«/»naamloze vennootschap«, »société en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »société privée à responsabilité limitée«/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid« samt offentligretlige enheder, der driver virksomhed under de privatretlige bestemmelser

b)

de selskaber, der i dansk ret benaevnes »aktieselskab«, »anpartsselskab«

c)

de selskaber, der i tysk ret benaevnes »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschraenkter Haftung«, »bergrechtliche Gewerkschaft«

d)

de selskaber, der i graesk ret benaevnes »anonymi etairia«

e)

de selskaber, der i spansk ret benaevnes »sociedad anónima«, »sociedad comanditaria por acciones«, »sociedad de responsabilidad limitada« samt offentligretlige enheder, der driver virksomhed under de privatretlige bestemmelser

f)

de selskaber, der i fransk ret benaevnes »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée« samt offentlige industri- og handelsvirksomheder og -foretagender

g)

de selskaber, der i irsk ret benaevnes »public companies limited by shares or by guarantee«, »private companies limited by shares or by guarantee«, virksomheder, der er registreret i henhold til «the Industrial and Provident Societies Acts« eller »building societies«, der er registreret i henhold til »the Building Societies Acts«

h)

de selskaber, der i italiensk ret benaevnes »società per azioni«, »società in accomandita per azioni«, »società a responsabilità limitata« samt offentlige og private industri- og handelsvirksomheder

i)

de selskaber, der i luxembourgsk ret benaevnes »société anonyme», »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«

j)

de selskaber, der i nederlandsk ret benaevnes »naamloze vennootschap«, »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«

k)

de handelsselskaber eller almindelige, borgerlige selskaber i form af handelsselskaber samt andre juridiske personer, der driver handels- eller industrivirksomhed, og som er registreret i henhold til Portugals lovgivning

l)

de selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning.

Top