Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0428

Rådets direktiv 90/428/EØF af 26. juni 1990 om samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og om fastsættelse af betingelserne for deltagelse i disse konkurrencer

OJ L 224, 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428

Rådets direktiv 90/428/EØF af 26. juni 1990 om samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og om fastsættelse af betingelserne for deltagelse i disse konkurrencer

EF-Tidende nr. L 224 af 18/08/1990 s. 0060 - 0061
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 33 s. 0178
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 33 s. 0178


RAADETS DIREKTIV af 26. juni 1990 om samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og om fastsaettelse af betingelserne for deltagelse i disse konkurrencer (90/428/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 42 og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Enhovede dyr er som levende dyr medtaget paa listen over de varer, der er anfoert i bilag II til Traktaten;

med henblik paa at sikre en rationel udvikling af produktionen af enhovede dyr og dermed foroege produktiviteten inden for denne sektor boer der paa faellesskabsplan fastsaettes regler for samhandelen inden for Faellesskabet med enhovede dyr bestemt til konkurrencer;

opdraetning af heste, isaer vaeddeloebsheste, indgaar generelt i landbrugsaktiviteterne; den udgoer en indkomstkilde for en del af landbrugsbefolkningen;

der findes inden for Faellesskabet fortsat forskelle, for saa vidt angaar reglerne for adgang til konkurrencer; disse forskelle kan udgoere en hindring for samhandelen inden for Faellesskabet;

samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og deltagelsen i disse konkurrencer kan haemmes af de forskelle, der findes i retsforskrifterne vedroerende anvendelsen af en procentdel af gevinsterne og udbyttet til beskyttelse, fremme og forbedring af opdraet i medlemsstaterne; udfoerelsen af fri adgang til konkurrence forudsaetter en harmonisering af disse retsforskrifter;

i afventning af en saadan harmonisering boer det, navnlig med henblik paa opretholdelse eller foroegelse af produktiviteten i denne sektor, tillades medlemsstaterne at tilbageholde en procentdel af gevinsterne og udbyttet til beskyttelse, fremme og forbedring af opdraet; der boer dog fastsaettes et loft for denne procentdel;

der boer traeffes gennemfoerelsesforanstaltninger inden for visse omraader af teknisk karakter; med henblik paa gennemfoerelsen af de paataenkte foranstaltninger boer der fastsaettes en procedure, der sikrer et snaevert og effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Staaende Zootekniske Komité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv fastsaettes betingelserne for samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og betingelserne for disse dyrs deltagelse i disse konkurrencer.

Artikel 2

I forbindelse med dette direktiv anvendes de definitioner, der er anfoert i artikel 2 i Raadets direktiv 90/427/EOEF af 26 juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med enhovede dyr (4).

Endvidere forstaas ved »konkurrence« enhver hestekonkurrence, navnlig vaeddeloeb, ridebanespringning, dressur, spandkoersel samt bedoemmelse af eksterioer og gangart.

Artikel 3

1. Der maa ikke finde nogen forskelsbehandling sted med hensyn til reglerne for konkurrence mellem enhovede dyr, der er registreret i den medlemsstat, hvor konkurrencen arrangeres, og enhovede dyr, der er registreret i en anden medlemsstat.

2. Der maa ikke finde nogen forskelsbehandling sted med hensyn til reglerne for konkurrence mellem enhovede dyr med oprindelse i den medlemsstat, hvor konkurrencen arrangeres, og enhovede dyr med oprindelse i en anden medlemsstat.

Artikel 4

1. Forpligtelserne efter artikel 3 gaelder blandt andet

a) de saerlige minimums- og maksimumskriterier for indtegning til konkurrencen

b) bedoemmelsen ved konkurrencen

c) de gevinster eller fortjenester, konkurrencen kan give.

2. Imidlertid

- forhindrer forpligtelserne efter artikel 3 dog ikke, at der afholdes

a) konkurrencer med henblik paa forbedring af racen udelukkende for enhovede dyr, som er registreret i en bestemt stambog

b) regionale konkurrencer med henblik paa udvaelgelse af enhovede dyr

c) historiske optrin og traditionelle arrangementer.

Medlemsstater, der oensker at goere brug af disse muligheder, underretter paa forhaand Kommissionen herom

- kan medlemsstaterne for hver konkurrence eller konkurrencekategori gennem organisationer, der er officielt godkendt til dette formaal, tilbageholde en vis procentdel af gevinsten eller fortjenesten, jf. stk. 1, litra c), til beskyttelse, fremme og forbedring af opdraet.

Denne procentdel maa ikke overstige 30 % i 1991, 25 % i 1992 og 20 % fra 1993.

Kriterierne for fordelingen af midlerne i den paagaeldende medlemsstat skal meddeles Kommissionen og de oevrige medlemsstater gennem Den Staaende Zootekniske Komité.

Inden den 31. december 1992 tager Raadet betingelserne for anvendelsen af disse bestemmelser op til nyvurdering paa grundlag af en rapport fra Kommissionen, hvori der tages hensyn til de fremskridt, der er gjort ved harmoniseringen for saa vidt angaar alle problemer i tilknytning til betingelserne for opdraet af konkurrenceheste, og som ledsages af egnede forslag, hvorom Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

3. De almindelige gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 6.

Artikel 5

1. Indtil afgoerelserne i henhold til artikel 4 i direktiv 90/427/EOEF er vedtaget, skal der, naar en indtegning til en konkurrence afslaas for et enhovet dyr, der er registreret i en medlemsstat, gives skriftlig meddelelse til ejeren eller dennes stedfortraeder med oplysning om begrundelsen for afslaget.

2. I det i stk. 1 omhandlede tilfaelde har ejeren eller dennes stedfortraeder ret til at indhente udtalelse fra en sagkyndig paa de i artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/662/EOEF (5) fastsatte betingelser, der finder tilsvarende anvendelse.

3. Kommissionen fastlaegger gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel efter fremgangsmaaden i artikel 6.

Artikel 6

Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, tager Den Staaende Zootekniske Komité, nedsat ved afgoerelse 77/505/EOEF (6), sagen op til behandling i overensstemmelse med de regler, der er anfoert i artikel 11 i direktiv 88/661/EOEF (7).

Artikel 7

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1991. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxemburg, den 26. juni 1990.

Paa Raadets vegne

M. O'KENNEDY

Formand

(1) EFT nr. C 327 af 30. 12. 1989, s. 61.

(2) EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990.

(3) EFT nr. C 62 af 12. 3. 1990, s. 46.(4) Se side 55 i denne udgave af EFT.(5) EFT nr. L 395 af 30. 12. 1989, s. 13.

(6) EFT nr. L 206 af 12. 8. 1977, s. 11.

(7) EFT nr. L 382 af 31. 12. 1988, s. 16.

Top