EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0322

90/322/EØF: Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i omraader i Clwyd (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

OJ L 158, 23.6.1990, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/322/oj

31990D0322

90/322/EØF: Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i omraader i Clwyd (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til mål nr. 2 (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 158 af 23/06/1990 s. 0079 - 0080


*****

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 1989

om fastlaeggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i omraader i Clwyd (Det Forenede Kongerige), som er stoetteberettigede i henhold til maal nr. 2

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/322/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (1), saerlig artikel 9, stk. 9, og

ud fra foelgende betragtninger:

I medfoer af artikel 9, stk. 9, i forordning (EOEF) nr. 2052/88 fastlaegger Kommissionen paa grundlag af de af medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstillingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i samraad med den paagaeldende medlemsstat faellesskabsstoetterammer for EF's strukturinterventioner;

i medfoer af naevnte stykkes andet afsnit omfatter faellesskabsstoetterammen bl.a. de hoejt prioriterede felter, interventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med angivelse af interventionsbeloeb og -kilde samt interventionernes varighed;

i afsnit III i Raadets forordning (EOEF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (2) fastsaettes det i artikel 8 og foelgende, hvorledes faellesskabsstoetterammerne udarbejdes og ivaerksaettes;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommissionen den 26. april 1989 den i artikel 9, stk. 8, i forordning (EOEF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale omstillingsplan vedroerende de omraader i Clwyd, som er stoetteberettigede i henhold til maal nr. 2, saaledes som besluttet af Kommissionen ved beslutning 89/288/EOEF (3) i henhold til den i samme forordnings artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure;

den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskrivelse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om, hvorledes stoetten fra Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europaeiske Socialfond (ESF), Den Europaeiske Investeringsbank (EIB) og de oevrige finansielle instrumenter paataenkes anvendt ved gennemfoerelsen af planen;

faellesskabsstoetterammen er blevet udarbejdet i samraad med den paagaeldende medlemsstat inden for rammerne af partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 2052/88;

ogsaa EIB har vaeret inddraget i udarbejdelsen af faellesskabsstoetterammen i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EOEF) nr. 4253/88; Banken har erklaeret sig rede til at bidrage til ivaerksaettelsen af stoetterammen i overensstemmelse med sine vedtaegtsmaessige bestemmelser;

Kommissionen er rede til at undersoege muligheden for et bidrag til finansieringen af denne ramme fra de oevrige EF-laaneinstrumenter efter de saerlige bestemmelser, der gaelder for deres virksomhed;

denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne og fra Udvalget for Den Europaeiske Socialfond;

i medfoer af artikel 10, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 udgoer denne beslutning en hensigtserklaering, der sendes til medlemsstaten;

i medfoer af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 indgaas budgetforpligtelser i forbindelse med strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventioner, der er omfattet af faellesskabsstoetterammen, paa grundlag af beslutninger, Kommissionen senere traeffer om godkendelse af de paagaeldende aktioner -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Faellesskabsstoetterammen for EF's strukturinterventioner i de omraader i Clwyd, som er stoetteberettigede i henhold til maal nr. 2, i perioden 1. januar 1989 til 31. december 1991 godkendes herved.

Kommissionen har til hensigt at bidrage til ivaerksaettelsen af faellesskabsstoetterammen efter de detaljerede bestemmelser, den indeholder, og i overensstemmelse med reglerne og retningslinjerne for strukturfondene.

Artikel 2

Faellesskabsstoetterammen omfatter foelgende hovedelementer:

a) de hovedfelter, der er valgt for den faelles indsats:

- forbedring af mulighederne for at udvikle produktionen (industribygninger og -grunde, vaerksteder, faciliteter til bortskaffelse af fast affald, draening, kloakering)

- forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vandvejene og de offentlige transportmidler for at fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen

- hjaelp til udvikling af erhvervslivet, isaer smaa og mellemstore virksomheder

- forbedring af regionens ansigt udadtil ved ivaerksaettelse af arbejder paa steder med gode muligheder for udvikling i enten industri- og kontorsektoren eller inden for turismen

- udvikling af turismen

- stoette til forskning og udvikling samt erhvervsuddannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig operationelle programmer)

c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser med angivelse af de samlede omkostninger i forbindelse med de hovedfelter, der er valgt for Faellesskabets og den beroerte medlemsstats faelles indsats, hvilket svarer til 89,46 mio. ECU for hele perioden, samt angivelse af de forudsete rammebeloeb for stoetten via faellesskabsbudgettet fordelt som foelger:

(mio. ECU)

1.2 // // // EFRU // 28,5 // ESF // 3,5 // // // Strukturfondene i alt // 32,0 // //

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er paa ca. 48,89 mio. ECU for den offentlige sektor og paa 8,57 mio. ECU for den private sektor, kan delvis daekkes gennem faellesskabslaan fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige laaneinstrumenter.

Artikel 3

Denne hensigtserklaering er rettet til Det Forenede Kongerige.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1989.

Paa Kommissionens vegne

Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.

(2) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1.

(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

Top