EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0170

90/170/EØF: Rådets afgørelse af 2. april 1990 om Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs accept af en OECD- beslutning/rekommandation om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald

OJ L 92, 7.4.1990, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 195 - 197
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 195 - 197
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 92 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 39 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 39 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 007 P. 195 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/170/oj

31990D0170

90/170/EØF: Rådets afgørelse af 2. april 1990 om Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs accept af en OECD- beslutning/rekommandation om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald

EF-Tidende nr. L 092 af 07/04/1990 s. 0052 - 0053
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0195
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0195


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 2. april 1990

om Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskabs accept af en OECD-beslutning/rekommandation om kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald

(90/170/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Miljoekomitéen under Organisationen for OEkonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har til Raadet for denne organisation fremsendt et udkast til beslutning/rekommandation blandt andet med henstilling om en hurtig ratifikation og gennemfoerelse af Basel-konventionen om kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald og bortskaffelse heraf, som blev undertegnet den 22. marts 1989 af visse OECD-medlemslande og af Faellesskabet;

denne beslutning/rekommandation sigter navnlig mod at forpligte medlemsstaterne til at styrke kontrollen med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald;

en del af anvendelsesomraadet for Basel-konventionen og for naevnte beslutning/rekommandation henhoerer under Faellesskabets kompetence;

Faellesskabet boer kunne godkende naevnte beslutning/rekommandation paa et kommende moede i OECD-Raadet -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Eneste artikel

OECD-Raadets beslutning/rekommandation om kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald godkendes herved paa vegne af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab for saa vidt angaar de aspekter, der henhoerer under Faellesskabets kompetence.

Teksten til den paagaeldende beslutning/rekommandation er knyttet til denne afgoerelse.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 2. april 1990.

Paa Raadets vegne

G. COLLINS

Formand

(1) EFT nr. C 68 af 19. 3. 1990.

(2) Udtalelse afgivet den 28. februar 1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

BILAG

UDKAST TIL RAADETS BESLUTNING/REKOMMANDATION OM KONTROL MED GRAENSEOVERSKRIDENDE OVERFOERSEL AF FARLIGT AFFALD

RAADET,

som henviser til artikel 5 a) og 5 b) i konventionen om Organisationen for OEkonomisk Samarbejde og Udvikling af 14. december 1960,

som henviser til Raadets beslutning og rekommandation af 1. februar 1984 om graenseoverskridende overfoersel af farligt affald (C(83) 180 endelig udg.),

som henviser til Raadets beslutning/rekommandation af 5. juni 1986 om udfoersel af farligt affald fra OECD's omraade (C(86) 64 endelig udg.),

som henviser til Raadets beslutning af 27. maj 1988 om graenseoverskridende overfoersel af farligt affald (C(88) 90 endelig udg.),

som henviser til konventionen om kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald og bortskaffelse heraf, vedtaget i Basel den 22. marts 1989,

som henviser til resolution 4, der er knyttet til slutakten fra konferencen af befuldmaegtigede vedroerende verdenskonventionen om kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald, om staternes ansvar i forbindelse med gennemfoerelsen i Basel-konventionen,

som udtrykker tilfredshed med de bestraebelser, der er udfoldet paa verdensplan for at etablere et system for kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald,

som er af den opfattelse, at der hurtigst muligt maa traeffes foranstaltninger til gennemfoerelse af de principper, der er udtrykt i ovennaevnte instrumenter, og

som henviser til forslag fra Miljoekomitéen,

I. BESLUTTER, at medlemslandene, med forbehold af bestemmelserne i stk. I i beslutning/rekommandation C(86) 64 endelig udg., skal traeffe passende dispositioner til at forbyde udfoersel af farligt affald til alle lande, som har forbudt indfoersel af saadant affald med henblik paa bortskaffelse heraf;

II. HENSTILLER, at medlemslandene traeffer passende dispositioner til hurtigst muligt at undertegne og ratificere Basel-konventionen, med forbehold af deres respektive nationale procedurer;

III. HENSTILLER, at medlemslandene traeffer passende dispositioner til at yde hjaelp og tilbyde teknisk uddannelse vedroerende forvaltning af affald til lande, der har en saadan hjaelp behov;

IV. HENSTILLER, at medlemslandene fortsaetter deres samarbejde med henblik paa at harmonisere notifikationssystemer og -procedurer til kontrol med graenseoverskridende overfoersel af farligt affald landene imellem.

Top