EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0656

Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

OJ L 393, 30.12.1989, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 187 - 197
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 187 - 197
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 114 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 114 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 8 - 18

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/656/oj

31989L0656

Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 393 af 30/12/1989 s. 0018 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0187
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0187


RAADETS DIREKTIV af 30 . november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige vaernemidler under arbejdet ( tredje saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i direktiv 89/391/EOEF ) ( 89/656 /EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), fremsat efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til Traktatens artikel 118A skal Raadet, ved udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til naevnte artikel skal det i disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen ( 4 ) omhandler vedtagelse af et direktiv om brug af personlige vaernemidler under arbejdet;

Raadet har i sin resolution af 21 . december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen ( 5 ) taget til efterretning, at Kommissionen i naer fremtid agter at forelaegge det minimumsforskrifter for tilrettelaeggelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet;

overholdelse af de minimumsforskrifter, der kan garantere et hoejere niveau for sikkerhed og sundhed i forbindelse med brug af personlige vaernemidler, er bydende noedvendig for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

EFT nr . C 115 af 8 . 5 . 1989, s . 27 og

EFT nr . C 287 af 15 . 11 . 1989, s . 11 .

EFT nr . C 256 af 9 . 10 . 1989, s . 61.

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12 . juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ( 6 ); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuld udstraekning anvendelse paa spoergsmaal vedroerende arbejdstagernes brug af personlige vaernemidler under arbejdet, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af den sociale dimension inden for det indre marked;

foranstaltninger til kollektiv beskyttelse boer prioriteres hoejere end personlige vaernemidler; arbejdsgiveren er forpligtet til at indfoere sikkerhedsanordninger og -foranstaltninger;

forskrifterne i dette direktiv maa ikke medfoere, at personlige vaernemidler, der er i overensstemmelse med Faellesskabets direktiver om deres udformning og fremstilling for saa vidt angaar sikkerhed og sundhed, skal aendres i forhold til bestemmelserne i disse direktiver;

det er hensigtmaessigt at fastlaegge retningslinjer, som medlemsstaterne kan anvende ved fastsaettelsen af de generelle regler for brug af personlige vaernemidler;

i henhold til afgoerelse 74/325/EOEF ( 7 ), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985, skal Kommissionen hoere Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejspladsen med henblik paa udarbejdelsen af forslag paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formaal

1 . Ved dette direktiv, som er tredje saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes

minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige vaernemidler under arbejdet .

2 . Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa hele det i stk . 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv .

Artikel 2

Definition

1 . I dette direktiv forstaas ved personlige vaernemidler alt udstyr, der er bestemt til at skulle baeres eller holdes af arbejdstageren for at beskytte mod en eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed eller sundhed under arbejdet, samt enhver form for tilbehoer, der tjener dette formaal .

2 . Definitionen i stk . 1 omfatter ikke :

a ) almindeligt arbejdstoej og uniformer, som ikke specielt er beregnet til at beskytte arbejdstagerens sikkerhed og sundhed;

b )

udstyr til noedhjaelps - og redningstjenester;

c )

personlige vaernemidler til militaeret, politiet og andre ordensmyndigheder;

d )

personlige vaernemidler til brug i forbindelse med koeretoejer;

e )

sportsudstyr;

f )

selvforsvars - eller alarmudstyr;

g )

transportabelt udstyr til sporing og lokalisering af farlige og skadelige faktorer .

Artikel 3

Hovedregel

Personlige vaernemidler skal anvendes, naar farerne ikke kan undgaas eller i tilstraekkelig grad begraenses ved kollektive tekniske beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder eller processer i forbindelse med organiseringen af arbejdet .

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 4

Almindelige bestemmelser

1 . Personlige vaernemidler skal vaere i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne vedroerende deres sikkerheds - og sundhedsmaessige udformning og fremstilling .

Personlige vaernemidler skal under alle omstaendigheder :

a ) vaere hensigtmaessige i forhold til de farer, der skal forebygges, uden selv at medfoere en oeget fare,

b ) svare til de eksisterende forhold paa arbejdsstedet,

c ) tage hensyn til de ergonomiske krav og til arbejdstagerens helbred,

d ) passe til baereren, efter fornoeden tilpasning.

2 . Saafremt det paa grund af flere risici er paakraevet samtidig at baere flere personlige vaernemidler, skal disse kunne kombineres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkelt risiko .

3 . De betingelser, under hvilke et personligt vaernemiddel skal anvendes, navnlig med hensyn til hvor lang tid det skal baeres, fastlaegges i forhold til risikoens omfang, hyppigheden af udsaettelsen for risici og de saerlige forhold paa den enkelte arbejdstagers arbejdsplads samt det personlige vaernemiddels beskyttelsesevne .

4 . Et personligt vaernemiddel er i princippet bestemt til personlig brug .

Hvis omstaendighederne kraever, at et personligt vaernemiddel anvendes af flere personer, skal det ved passende foranstaltninger sikres, at en saadan anvendelse ikke volder de forskellige brugere noget problem af sundhedsmaessig eller hygiejnisk art .

5 . Fyldestgoerende oplysninger om hvert enkelt personligt vaernemiddel, der er noedvendige for gennemfoerelsen af stk . 1 og 2, skal stilles til raadighed og vaere disponible i virksomheden og/eller institutionen .

6 . Personlige vaernemidler stilles gratis til raadighed af arbejdsgiveren, som sikrer, at de med noedvendige vedligeholdelser, reparationer og udskiftninger fungerer tilfredsstillende og er i god, hygiejnisk stand .

Medlemsstaterne kan dog i henhold til national praksis bestemme, at arbejdstagerne opfordres til at bidrage til udgifterne til visse personlige vaernemidler, hvis anvendelsen af disse ikke er begraenset til arbejdet .

7 . Arbejdsgiveren underretter paa forhaand arbejdstageren om, hvilke risici anvendelsen af det personlige vaernemiddel beskytter mod .

8 . Arbejdsgiveren drager omsorg for, at arbejdstageren oplaeres og i givet fald traenes i at anvende personlige vaernemidler .

9 . Personlige vaernemidler maa, bortset fra saerlige undtagelsestilfaelde, kun anvendes til de angivne formaal .

De skal anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen .

Brugsanvisningen skal kunne forstaas af arbejdstagerne .

Artikel 5

Bedoemmelse af personlige vaernemidler

1 . Inden et personligt vaernemiddel vaelges, er arbejdsgiveren forpligtet til at foretage en bedoemmelse af det personlige vaernemiddel, der paataenkes anvendt, med henblik paa at vurdere, i hvilket omfang det opfylder betingelserne i artikel 4, stk . 1 og 2 .

Denne bedoemmelse skal omfatte :

a ) analyse og vurdering af de risici, som ikke kan undgaas paa anden maade;

b ) bestemmelse af de egenskaber, som de personlige vaernemidler skal have for at svare til de under litra a ) omhandlede risici under hensyntagen til de eventuelle risikokilder, som de personlige vaernemidler i sig selv kan udgoere;

c ) vurdering af egenskaberne ved de personlige vaernemidler, som er til disposition, sammenholdt med de under litra b ) omhandlede egenskaber .

2. Den i stk . 1 naevnte bedoemmelse skal gentages, hvis der sker aendringer i de elementer, som indgaar heri .

Artikel 6

(*) Anvendelsesregler

1 . Med forbehold af artikel 3, 4 og 5 drager medlemsstaterne omsorg for, at der fastsaettes generelle regler for brugen af personlige vaernemidler og/eller regler vedroerende de tilfaelde og situationer, hvor arbejdsgiveren skal stille personlige vaernemidler til raadighed, under hensyntagen til faelleskabsforskrifterne om deres frie bevaegelighed .

Disse regler angiver navnlig de omstaendigheder og risikosituationer, hvor anvendelse af personlige vaernemidler er noedvendig, idet der dog primaert skal soeges anvendt kollektive beskyttelsesforanstaltninger.

Bilag I, II og III, som er af vejledende karakter, indeholder nyttige oplysninger med henblik paa fastsaettelsen af disse regler .

2 . Naar medlemsstaterne tilpasser de i stk . 1 omhandlede regler, tager de hensyn til de vaesentlige aendringer i risici,

(*) Se meddelelse fra Kommissionen ( EFT nr . C 328 af 30 . 12 . 1989, s . 3 .

kollektive beskyttelsesforanstaltninger og personlige vaernemidler, som den tekniske udvikling medfoerer .

3 . Medlemsstaterne raadfoerer sig paa forhaand med arbejdsmarkedets parter om de i stk . 1 og 2 omhandlede regler .

Artikel 7

Underretning af arbejdstagerne

Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF skal arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter underrettes om samtlige foranstaltninger, der skal traeffes vedroerende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under deres arbejde med personlige vaernemidler .

Artikel 8

Hoering af arbejdstagerne samt disses deltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF hoeres om og deltage i de spoergsmaal, der er omfattet af naervaerende direktiv og de hertil knyttede bilag .

AFSNIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 9

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilag I, II og III som foelge af :

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering, vedroerende personlige vaernemidler, og/eller

- tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne erfaringer vedroerende personlige vaernemidler,

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF .

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31 . december 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

3 . Medlemsstaterne forelaegger hvert femte aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter .

Kommissionen giver Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEko -

nomiske og Sociale Udvalg og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen underretning herom .

4 . Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en

rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk . 1, 2 og 3 .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30 . november 1989 .

Paa Raadets vegne

J . P . SOISSON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 161 af 20 . 6 . 1988, s . 1,(2 ) EFT nr . C 12 af 16 . 1 . 1989, s . 92 og(3 ) EFT nr . C 318 af 12 . 12 . 1988, s . 30 .

( 4 ) EFT nr . C 28 af 3 . 2 . 1988, s . 3 .

( 5 ) EFT nr . C 28 af 3 . 2 . 1988, s . 1.(6 ) EFT nr . L 183 af 29 . 6 . 1989, s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 185 af 9 . 7 . 1974, s . 15 .

BILAG I VEJLEDENDE SKEMA TIL VURDERING AF RISICI, MED HENBLIK PAA BRUG AF PERSONLIGE VAERNEMIDLER

RISICI

FYSISKE

KEMISKE

BIOLOGISKE

MEKANISKE

TERMISKE

BESTRAALING

AEROSOLER

VAESKER

Fald

fra

hoejere

niveau

Stoed -

lug -

sammen -

stoed -

sammen -

pres -

ning

Stik -

snit -

afskrab -

ninger

Vibra -

tioner

Udskrid -

ning -

fald i

niveau

Varme

-

flammer

Kulde

ELEK -

TRISKE

Ikke -

ionise -

rende

Ionise -

rende

STOEJ

Stoev -

fibre

Roeg

Taage

Neddyk -

ning

Staenk

-

Sproejt

GAS -

DAMPE

Pato -

gene

bak -

terier

Pato -

gene

virus

Mykose -

frem -

kal -

dende

svampe

Ikke -

bakte -

riolo -

giske

biolo -

giske

anti -

gener

Kranium

Hoerelse

Syn

AAndedraetsorganer

Ansigt

Hele hovedet

Haand

Arm ( dele )

Fod

Boen ( dele )

Hud

Krop/underkrop

Parenterale organer

Hele kroppen

KROPSDELE

DIVERSE

UNDER -

LEM

OVER -

LEM

HOVED

BILAG II VEJLEDENDE IKKE-UDTOEMMENDE LISTE OVER PERSONLIGE VAERNEMIDLER HOVEDVAERN

- Sikkerhedshjelme ( hjelme til arbejde i miner, paa byggepladser for offentlige arbejder, i forskellige industrier )

- Let hovedbeklaedning til beskyttelse af haaret ( kasket, hue, haarnet med eller uden skygge )

- Hovedbeskyttelse ( hue, kasket, sydvest, osv . i stof, stof med belaegning osv .)

HOEREVAERN

- OErepropper

- Hjelme ( som gaar ned over oererne )

- OErekopper, som kan fastgoeres paa sikkerhedshjelme

- Hovedboejle med modtager til lavfrekvensinduktionssloejfe

- Hoerevaern forsynet med kommunikationsudstyr

OEJENVAERN OG VISIR

- Briller med staenger

- OEjenkapsler med taetsluttende indfatning

- Briller til beskyttelse mod roentgenstraaler, laserstraaler, ultraviolette, infraroede og synlige straaler

- Ansigtsskaerme

- Svejsevisir og -hjelme ( haandbaaret visir, med boejle eller som kan fastgoeres paa sikkerhedshjelm )

AANDEDRAETSVAERN

- Apparater med stoevfiltre, gasfiltre og filtre mod radioaktivt stoev

- Isolerende apparater med luftforsyning

- AAndedraetsvaern inkl . aftageligt svejsevisir

- Apparater og materiel til dykkere

- Dykkerdragter

HAAND - OG ARMVAERN

- Handsker

- mod mekanisk paavirkning ( perforering, snit, vibrationer osv .)

- mod kemisk paavirkning

- for elektrikere og til beskyttelse mod varme

- Luffer

- Fingerhaetter

- Overtraeksaermer

- Stoettemanchetter

- halvhandsker

- Inderhaand - og tommelfingerforstaerkning

FOD - OG BENVAERN

- Lave sko, snoerestoevler, halvstoevler, sikkerhedsstoevler

- Sko med hurtig snoering eller haegtning

- Sko med supplerende taabeskyttelse

- Sko og overtraekssko med anti-varmesaal

- Sko, stoevler og overtraeksstoevler til beskyttelse mod varme

- Sko, stoevler og overtraeksstoevler til beskyttelse mod kulde

- Sko, stoevler og overtraesstoevler til beskyttelse mod vibrationer

- Sko, stoevler og overtraeksstoevler med antistatisk beskyttelse

- Sko, stoevler og overtraeksstoevler med isoleringsevne

- Stoevler til beskyttelse mod kaedesave

- Traesko

- Knaebeskyttere

- Aftagelige vrist-beskyttere

- Gamacher

- Loese saaler ( antivarme, antiperforering, eller antitransspiration )

- Aftagelige spiger til brug i tilfaelde af islag, sne, glatte gulve

HUDBESKYTTELSE

- Beskyttende creme/salve

BESKYTTELSE AF KROP OG UNDERKROP

- Veste, jakker og forklaeder til beskyttelse mod mekanisk paavirkning ( perforering, snit, sproejt af smeltet metal osv .)

- Veste, jakker og forklaeder til beskyttelse mod kemisk paavirkning

- Varmende veste

- Redningsveste

- Forklaeder til beskyttelse mod roentgenstraaler

- Stoettebaelter

BESKYTTELSE AF HELE KROPPEN

- Faldsikringsmateriel

- Faldsikringsmateriel ( komplet udstyr, der omfatter alt tilbehoer, som er noedvendigt for brugen heraf )

- Chokdaemper-udstyr, som »absorberer den kinetiske energi« ( komplet udstyr, der omfatter alt tilbehoer, som er noedvendigt for brugen heraf)

- Opfangningsanordning ( sikkerhedsseler )

- Beskyttelsesbeklaedning

- Saakaldt »sikkerheds«-arbejdstoej ( todelte dragter og kedeldragter )

- Beklaedning til beskyttelse mod mekanisk paavirkning ( perforering, snit osv .)

- Beklaedning til beskyttelse mod kemisk paavirkning

- Beklaedning til beskyttelse mod sproejt af smeltet metal og infraroede straaler

- Beklaedning til beskyttelse mod varme

- Beklaedning til beskyttelse mod kulde

- Beklaedning til beskyttelse mod radioaktiv kontaminering

- Beklaedning til beskyttelse mod stoev

- Beklaedning til beskyttelse mod gasser

- Beklaedning og tilbehoer ( armbeskyttere, handsker osv .) i fluorescerende signalfarver, med reflektionsevne

- Beskyttelsestaepper .

BILAG III VEJLEDENDE IKKE-UDTOEMMENDE LISTE OVER ARBEJDE OG ARBEJDSOMRAADER, DER KAN GOERE DET NOEDVENDIGT, AT PERSONLIGE VAERNEMIDLER STILLES TIL RAADIGHED 1 . HOVEDVAERN ( BESKYTTELSE AF KRANIET )

Sikkerhedshjelme

- Arbejde ved byggeri, isaer arbejde paa, under eller i naerheden af stilladser og hoejtliggende arbejdspladser, forskallingsarbejde og nedtagning af forskalling, montage og opsaetningarbejde, stilladsarbejde og nedrivningsarbejde

- Arbejde paa staalbroer, paa hoeje staalbygninger, master, taarne, vandbygninger af staal, hoejovns -, staalvaerks - og valsevaerksanlaeg, store beholdere, store roerledninger, kedelanlag og elektricitetsvaerker

- Arbejde i brydningsomraader, render, skakter og minegange

- Jord og stenarbejde

- Arbejde ved minedrift, i stenbrud, i grusgrave og ved fjernelse af slaggebjerge

- Arbejde med boltevaerktoej

- Spraengningsarbejde

- Arbejde ved elevatorer, hejsevaerker, kraner og transportmidler

- Arbejde i hoejovnsanlaeg, anlaeg til direkte reduktion, staalvaerker, valsevaerker, smeltehytter, grov - og saenksmedjer samt stoeberier

- Arbejde ved industriovne, beholdere, apparater, siloer, bunkere og roerledninger

- Arbejde paa skibsvaerfter

- Rangering af togvogne

- Arbejde paa slagterier .

2 . FODVAERN

Sikkerhedssko med vaernesaal

- Arbejde ved raabyggeri, byggearbejde og vejbyggeri

- Arbejde paa stilladser

- Nedrivningsarbejder i forbindelse med raabyggeri

- Konstruktionsarbejde med beton og praefabrikerede elementer, inklusive paasaetning og aftagning af forskalling

- Arbejde paa byggepladser og lagerpladser

- Arbejde paa tage

Sikkerhedssko uden vaernesaal

- Arbejde paa staalbroer, paa hoeje staalbygninger, master, taarne, elevatorer, vandbygninger af staal, hoejovns-, staalvaerks - og valsevaerksanlaeg, store beholdere, store roerledninger, krananlaeg, kedelanlaeg og elektricitetsvaerker

- Arbejde ved opfoerelse af ovne, montagearbejde ved varme - og ventilationsanlaeg samt metalkonstruktioner

- Ombygnings - og vedligeholdelsesarbejder

- Arbejde i hoejovnsanlaeg, anlaeg med direkte reduktion, staalvaerker, valsevaerker, smeltehytter, grov -

smedjer og saenksmedjer, varmpresningsvaerker og traadtraekkerier

- Arbejde i stenbrud, i grusgrave og ved fjernelse af slaggebjerge

- Be - og forarbejdning af sten

- Fremstilling, haandtering og forarbejdning af plan - og hulglas

- Haandtering af forme i den keramiske industri

- Saette -, fylde - og afsaetningsarbejde i ovnomraadet, i den keramiske industri

- Formgivningsarbejde i den grovkeramiske industri og i industrien for byggematerialer

- Transport og lagerarbejde

- Haandtering af blokke af frosset koed og konserveringsbeholdere af metal

- Arbejde paa skibsvaerfter

- Rangering af togvogne

Sikkerhedssko med hael eller kilesaal og vaernesaal

- Arbejde paa tage

Sikkerhedssko med varme - og kuldeisolerende saal

- Arbejde paa og med varme eller meget kolde masser

Sikkerhedssko, der er lette at traekke af

- Ved fare for indtraengen af varmtflydende masser .

3 . OEJEN - ELER ANSIGSTVAERN

Beskyttelsesbriller, ansigtsvisir eller-skaerme

- Svejsning, slibe- og skillearbejde

- Stemning og mejsling

- Be - og forarbejdning af sten

- Arbejde med boltevaerktoej

- Arbejde ved maskiner, hvor der fremkommer spaaner ved bearbejdning af materiale, der giver brudspaaner

- Saenksmedjearbejde

- Fjernelse og nedbrydning af skaar

- Straalingsarbejde med kornede straalemidler

- Arbejde med syre og lud, desinfektionsmidler og aetsende rengoeringsmidler

- Arbejde med vaeskestraaleapparater

- Arbejde med varmtflydende masser samt arbejde i naerheden heraf

- Arbejde ved straalevarme

- Arbejde med laser .

4 . AANDEDRAETSVAERN

AAndedraetsvaern

- Arbejde i beholdere, smaa rum og ved gasopvarmede industriovne, saafremt der kan vaere fare for gasforgiftning eller iltmangel

- Arbejde ved hoejovnsgigten

- Arbejde ved gasomsaettere og gasledninger ved hoejovne

- Arbejde ved ovntapningen, saafremt der maa regnes med tungmetalroeg

- Arbejde ved taetningerne i ovne og beholdere, saafremt der maa regnes med stoev

- Sproejtelakering uden tilstraekkelig udsugning

- Arbejde i skakte, kloakker og andre underjordiske rum, hvor spildevand udledes

- Arbejde i koeleanlaeg, hvor der er fare for udslip af koelemidlet .

5 . HOEREVAERN

OErekopper

- Arbejde ved metalpresser

- Arbejde med trykluftsvaerktoej

- Jordpersonalets arbejde i lufthavne

- Nedramningsarbejde

- Arbejde i trae - og tekstilindustrien .

6 . KROPS - OG ARMVAERN SAMT HAANDBESKYTTELSE

Beskyttelsesbeklaedning

- Arbejde med syre og lud, desinfektionsmidler og aetsende rengoeringsmidler

- Arbejde med eller i naerheden af varme masser og i varme omgivelser

- Haandtering af planglas

- Sandblaesning

- Arbejde i fryserum .

Flammehaerdet beskyttelsesbeklaedning

- Svejsning i smaa rum .

Forklaeder til beskyttelse mod perforering

- Udbenings - og udskaeringsarbejde

- Arbejde med haandkniv, hvor kniven foeres mod kroppen .

Laederforklaeder

- Svejsning

- Smedearbejde

- Stoebearbejde .

Overtraeksaermer til underarm

- Udbenings - og udskaeringsarbejde .

Handsker

- Svejsning

- Haandtering af genstande, der har skarpe kanter, dog ikke ved maskinarbejde, hvor der er fare for, at handsken bliver grebet af maskinen

- AAben omgang med syre og lud .

Handsker af metalfletvaerk

- Udbenings - og udskaeringsarbejde

- Regelmaessigt forekommende arbejde med haandkniv inden for produktionsomraadet og ved slagtning

- Udskiftning af knive paa skaeremaskiner .

7 . BEKLAEDNING TIL BESKYTTELSE MOD VEJRLIGET

- Arbejde i det fri ved regn og kulde .

8 . MARKERINGSTOEJ

- Arbejde, hvor det er noedvendigt, at personerne ses i tide .

9 . FALDSIKRINGSMATERIEL ( SIKKERHEDSSELER )

- Stilladsarbejde

- Montage af praefabrikerede dele

- Arbejde i master .

10 . LOEFTEBAELTE

- Arbejde i hoejtsiddende kranfoererkabiner

- Arbejde i foererkabiner til gaffeltrucks

- Arbejde hoejt oppe i boretaarne

- Arbejde i skakte og kloakker .

11 . HUDBESKYTTELSESMIDLER

- Haandtering af coatingstoffer

- Garveriarbejde .

Top