EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0437

Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af ægprodukter

OJ L 212, 22.7.1989, p. 87–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 3 - 15
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 117 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; ophævet ved 32004L0041 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/437/oj

31989L0437

Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af ægprodukter

EF-Tidende nr. L 212 af 22/07/1989 s. 0087 - 0100
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0003


RAADETS DIREKTIV af 20 . juni 1989 om hygiejne - og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsfoering af aegprodukter ( 89/437/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

For at sikre, at det faelles marked fungerer harmonisk, isaer i henseende til den faelles markedsordning for aeg, der blev indfoert ved forordning ( EOEF ) nr . 2771/75 ( 4 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3907/87 ( 5 ), og den faelles handelsordning for aegalbumin og maelkealbumin, der blev indfoert ved forordning ( EOEF ) nr . 2783/75 ( 6 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 4001/87 ( 7 ), er det vigtigt, at markedsfoeringen af aegprodukter ikke laengere haemmes af forskellene mellem medlemsstaterne med hensyn til sundhedsforskrifter paa dette omraade; denne harmonisering muliggoer saaledes en bedre harmonisering af produktionen og ensartede konkurrencebetingelser, samtidig med at forbrugeren sikres et kvalitetsprodukt;

( 8 ) EFT nr . C 67 af 14. 3 . 1987, s . 9, og

EFT nr . C 53 af 2 . 3 . 1989, s . 10 .

( 9 ) EFT nr . C 187 af 18 . 7 . 1989, s . 184 .

( 10 ) EFT nr . C 232 af 31. 8 . 1987, s . 11 .

( 11 ) EFT nr . L 282 af 1 . 11 . 1975, s . 49 .

( 12 ) EFT nr . L 370 af 30 . 12 . 1987, s . 14 .

( 13 ) EFT nr . L 282 af 1 . 11 . 1975, s . 104 .

( 14 ) EFT nr . L 377 af 31 . 12 . 1987, s . 44 .

markedsfoeringen af visse aegprodukter, som ikke er omfattet af Traktatens bilag II, er snaevert forbundet med markedsfoeringen af aegprodukter, der indgaar i en faelles markedsordning; det er vigtigt at fjerne konkurrencefordrejninger for samtlige aegprodukter;

aegprodukter fremstillet i ikke-industrielle smaavirksomheder, butikker eller restauranter, og som anvendes til tilberedning af levnedsmidler bestemt til direkte salg til den endelige forbruger eller til konsum paa stedet, omfattes ikke af dette direktivs anvendelsesomraade;

der boer fastsaettes sundhedsforskrifter med hensyn til tilvirkning, oplagring og transport af aegprodukter; der er isaer vigtigt, at der fastsaettes sundhedsregler i forbindelse med autorisation af virksomheder;

det er ogsaa vigtigt at fastsaette de sundhedskrav, som aegprodukter skal opfylde;

disse regler boer anvendes ens paa samhandelen mellem medlemsstaterne og paa handelen i de enkelte medlemsstater;

det er i foerste raekke producenten, der skal sikre, at aegprodukterne opfylder sundhedskravene i dette direktiv; medlemsstaternes kompetente myndigheder skal ved kontrol og inspektioner drage omsorg for, at producenten overholder de naevnte krav; reglerne for kontrol og inspektioner boer tage hensyn til kravene i forbindelse med det indre marked;

der boer indfoeres stikproevekontrol med henblik paa at paavise tilstedevaerelsen af restkoncentrationer, der kan skade menneskets sundhed;

der boer indfoeres EF-kontrolforanstaltninger for at sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne af reglerne i dette direktiv;

i forbindelse med handel mellem medlemsstaterne boer afsenderen, modtageren eller disses befuldmaegtigede i tilfaelde af en tvist med modtagermedlemsstatens kompetente myndigheder have mulighed for at indhente udtalelse fra en sagkyndig :

aegprodukter produceret i et tredjeland og bestemt til markedsfoering paa Faellesskabets omraade boer ikke vaere underkastet en mere gunstig ordning end den i dette direktiv foreskrevne; der boer fastsaettes en EF-inspektionsordning med hensyn til tredjelandsvirksomheder;

det boer overdrages til Kommissionen at udstede visse gennemfoerelsesbestemmelser til dette direktiv; i dette oejemed boer der indfoeres procedurer, der sikrer et snaevert og effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Staaende Veterinaerkomité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1 I dette direktiv fastlaegges hygiejne - og sundhedskravene i forbindelse med produktion og markedsfoering af aegprodukter bestemt saavel til direkte konsum som til levnedsmiddelfremstilling .

Dette direktiv finder dog ikke anvendelse paa :

- faerdige levnedsmidler fremstillet af aegprodukter, som defineret i artikel 2, og som opfylder betingelserne i artikel 3

- aegprodukter, der i ikke-industrielle smaavirksomheder uden videre forarbejdning anvendes til fremstilling af levnedsmidler bestemt til direkte salg uden mellemled til forbrugerne eller til konsum paa stedet umiddelbart efter tilberedningen .

Artikel 2 Med henblik paa dette direktiv gaelder definitionerne i artikel 1, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 2772 /75 ( 15 ), Endvidere forstaas ved :

1 ) »aegprodukter «: produkter fremstillet af aeg, deres forskellige bestanddele eller blandinger deraf efter fjernelse af skal og hinder, bestemt til konsum; de kan delvis suppleres med andre levnedsmidler eller tilsaetningsstoffer; de kan vaere i flydende, koncentreret, toerret, krystalliseret, frossen, dybfrossen eller koaguleret form

( 16 ) EFT nr . L 282 af 1 . 11 . 1975, s . 56 .

2 ) »produktionsbedrift «: bedrift, der producerer aeg bestemt til konsum, jf . dog forordning ( EOEF ) nr . 2782/75 ( 17 )

3 ) »virksomhed «: en autoriseret virksomhed, der fremstiller og/eller forarbejder aegprodukter

4) »knaekaeg «: aeg med defekt skal, uden brud og med udbrudte hinder

5 ) »serie «: en maengde aegprodukter, der er behandlet under samme betingelser og har undergaaet én uafbrudt proces

6 ) »parti «: en maengde aegprodukter, der skal leveres samtidigt til samme bestemmelsessted med henblik paa videre forarbejdning i levnedsmiddelindustrien, eller som er bestemt til direkte konsum

7 ) »afsendelsesland «: den medlemsstat eller det tredjeland, hvorfra aegprodukter forsendes til en medlemsstat

8 ) »modtagerland «: den medlemsstat, hvortil aegprodukter forsendes fra en anden medlemsstat eller et tredjeland

9 ) »pakning «: anbringelse af aegprodukter i beholdere af hvilken som helst art

10 ) »kompetent myndighed «: den veterinaere myndighed eller anden tilsvarende myndighed, som af den paagaeldende medlemsstat er udpeget til at foere tilsyn med overholdelsen af dette direktiv

11 ) »markedsfoering «: forhandling af aegprodukter som defineret i artikel 1, nr . 5, i forordning ( EOEF ) nr . 2772/75 .

Artikel 3 Medlemsstaterne drager omsorg for, at kun aegprodukter, som opfylder foelgende generelle betingelser, kan produceres som levnedsmidler eller anvendes til fremstilling af levnedsmidler :

a ) de skal vaere fremstillet af aeg af hoens, aender, gaes, kalkuner, perlehoens eller vagtler med udelukkelse af blandinger af forskellige arter

b )

de skal baere en angivelse af procenten af aegbestanddele, saafremt de delvis suppleres med andre levnedsmidler og, for saa vidt som de opfylder kravene i artikel 12, med tilsaetningsstoffer

c )

de skal vaere tilvirket og/eller forarbejdet paa en virksomhed, der er autoriseret i henhold til artikel 6, og som opfylder betingelserne i bilagets kapitel I og II, samt opfylde bestemmelserne i dette direktiv

d )

de skal under tilfredsstillende hygiejniske forhold i henhold til bilagets kapitel III og V vaere tilvirket af aeg, der opfylder betingelserne i bilagets kapitel IV

( 18 ) EFT nr . L 282 af 1 . 11 . 1975, s . 100 .

e )

de skal have undergaaet en behandling ved en proces, der er godkendt efter fremgangsmaaden i artikel 14, saaledes at de navnlig opfylder de analytiske specifikationer i bilagets kapitel VI .

Hvis det af teknologiske aarsager i forbindelse med tilvirkningen af visse levnedsmidler, der er fremstillet af aegprodukter, er noedvendigt, giver de kompetente myndigheder paa grundlag af kriterier, som skal fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 14, tilladelse til, at visse aegprodukter ikke skal undergaa en saadan behandling; i saa fald skal aegprodukterne straks anvendes og/eller forarbejdes hurtigst muligt paa den virksomhed, hvor de skal indgaa i fremstillingen af andre levnedsmidler;

f )

de skal svare til de analytiske specifikationer i bilagets kapitel VI

g )

de skal have vaeret underkastet sundhedskontrol i henhold til bilagets kapitel VII

h )

de skal vaere pakket i overensstemmelse med bilagets kapitel VIII

i )

de skal opbevares og transporteres i henhold til forskrifterne i bilagets kapitel IX og X

j )

de skal vaere forsynet med sundhedsmaerke som fastsat i bilagets kapital XI og for saa vidt angaar produkter bestemt til direkte konsum opfylde betingelserne i Raadets direktiv 79/112/EOEF af 18 . december 1978 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maerkning af og praesentationsmaader for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for saadanne levnedsmidler ( 19 ), senest aendret ved direktiv 86/197/EOEF ( 20 ).

Artikel 4 De kompetente myndigheder drager omsorg for, at aegproduktfabrikanten traeffer de fornoedne forholdsregler for at efterkomme dette direktiv, navnlig at

- der udtages proever til laboratorieundersoegelse til kontrol af, at de analytiske specifikationer i bilagets kapitel IV er overholdt

- de aegprodukter, som ikke kan opbevares i omgivende temperatur transporteres eller oplagres ved de temperaturer, som er anfoert i kapitel IX og X i bilaget

- det tidsrum, hvori aegprodukternes holdbarhed er sikret, fastsaettes

- resultaterne af de forskellige former for kontrol og undersoegelser foeres til journal og opbevares til forelaeggelse for de kompetente myndigheder i et tidsrum paa to aar

- hver serie forsynes med en angivelse, saaledes at behandlingsdatoen kan identificeres; denne angivelse skal vaere

( 21 ) EFT nr . L 33 af 8 . 2 . 1979, s . 1 .

( 22 ) EFT nr . L 144 af 29 . 5 . 1986, s . 38 .

anfoert i behandlingsjournalen og paa det i bilagets kapitel XI fastsatte sundhedsmaerke .

Artikel 5 1 . Medlemsstaterne skal paase, at der foretages undersoegelser af, om der findes rester af stoffer med farmakologisk, hormonal virkning, af antibiotika, af pesticider, af rengoeringsmidler og af andre stoffer, som er skadelige, som kan taenkes at aendre aegprodukters organoleptiske egenskaber, eller som eventuelt vil kunne goere indtagelse heraf sundhedsfarlig eller -skadelig .

2 . Hvis de undersoegte aegprodukter viser spor af restkoncentrationer, der overstiger de tilladte graensevaerdier som fastsat i overensstemmelse med stk . 4, skal de udelukkes fra anvendelse i menneskefoede eller fra markedsfoering, baade med henblik paa fremstilling af levnedsmidler og med henblik paa direkte konsum .

3 . Undersoegelserne for restkoncentrationer skal foretages efter gennemproevede og videnskabeligt anerkendte fremgangsmaader, saerlig saadanne, som er fastsat i EF-direktiver eller i andre internationale forskrifter .

Resultaterne af undersoegelserne for restkoncentrationer skal kunne sammenlignes med referencemetoder, som efter fremgangsmaaden i artikel 14 er fastlagt paa grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinaerkomité .

Efter samme fremgangsmaade udpeges i hver medlemsstat mindst ét referencelaboratorium, som i tilfaelde af anvendelse af artikel 7 og 8 skal foretage undersoegelse for restkoncentrationer .

Kommissionen offentliggoer referencemetoderne og listen over referencelaboratorier i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

4 . Raadet vedtager med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen

- kontrolforskrifterne

- tolerancerne for de i stk . 2 omhandlede stoffer

- hyppigheden af proeveudtagningen .

Artikel 6 1 . Hver medlemsstat opstiller en liste over autoriserede virksomheder i landet, som alle tildeles et autorisationsnummer . Medlemsstaterne sender denne liste til de oevrige medlemsstater og Kommissionen .

En medlemsstat maa kun meddele en virksomhed autorisation, hvis det er godtgjort, at den opfylder bestemmelserne i dette direktiv . Medlemsstaten tilbagekalder autorisationen,

hvis betingelserne herfor ikke laengere er opfyldt . Tilbagekaldelse af autorisation skal meddeles de oevrige medlemsstater og Kommissionen .

2 . Inspektion og tilsyn med virksomhederne og pakkerierne foretages regelmaessigt under den kompetente myndighed ansvar, og denne skal til enhver tid have fri adgang til alle steder paa en virksomhed med henblik paa at forvisse sig om, at dette direktiv overholdes .

Hvis saadanne inspektioner viser, at ikke alle direktivets krav er opfyldt, traeffer den kompetente myndighed passende foranstaltninger til afhjaelpning heraf .

Artikel 7 1 . Sagkyndige fra Kommissionen kan, hvis det er noedvendigt med henblik paa en ensartet gennemfoerelse af direktivet, foretage kontrol paa stedet i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder . De kan navnlig kontrollere, om de autoriserede virksomheder og autoriserede pakkerier i henhold til artikel 5, stk . 3, i forordning ( EOEF ) nr . 2772/75 rent faktisk overholder dette direktivs bestemmelser .

Den medlemsstat, paa hvis omraade der foretages kontrol, skal yde de sagkyndige al noedvendig stoette ved udfoerelsen af deres arbejde . Kommissionen underretter den paagaeldende medlemsstat om resultatet af den foretagne kontrol .

Den paagaeldende medlemsstat skal traeffe de fornoedne foranstaltninger, som resultaterne af denne kontrol giver anledning til . Hvis medlemsstaten undlader at traeffe disse foranstaltninger, kan Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 13 traeffe afgoerelse om, at den paagaeldende medlemsstat skal suspendere markedsfoeringen af aegprodukter fra den virksomhed, der ikke laengere opfylder bestemmelserne i dette direktiv .

2 . Inden gennemfoerelsen af den i stk . 1 omhandlede kontrol skal der efter fremgangsmaaden i artikel 14 fastsaettes almindelige gennemfoerelsesbestemmelser til naervaerende artikel, og der skal navnlig udarbejdes en henstilling fra Kommissionen indeholdende de regler, der skal foelges ved den i stk . 1 omhandlede kontrol .

Artikel 8 1 . Med forbehold af artikel 6 og 7 kan modtagerlandet i tilfaelde af alvorlig mistanke om uregelmaessigheder lade foretage en ikke-diskriminerende undersoegelse af aegprodukter for at kontrollere, at et parti opfylder kravene i dette direktiv .

2 . De i stk . 1 omhandlede undersoegelser skal finde sted paa varernes bestemmelsessted eller et andet passende sted, i sidstnaevnte tilfaelde paa betingelse af, at stedet har saa ringe indflydelse som muligt paa varernes forsendelsesrute .

Disse undersoegelser skal gennemfoeres snarest muligt, saaledes at de ikke forsinker aegprodukternes markedsfoering urimeligt eller medfoerer forsinkelser, der kan skade deres kvalitet .

3 . Hvis det ved en undersoegelse foretaget i henhold til stk . 1 og 2 viser sig, at aegprodukterne ikke opfylder kravene i dette direktiv, kan den kompetente myndighed i modtagerlandet give afsender, modtager eller disses befuldmaegtigede valget mellem tilbagetraekning af partiet fra markedet med henblik paa eventuel fornyet behandling eller anvendelse til andet formaal, forudsat at sundhedshensyn tillader det; hvis ikke, skal alternativet vaere destruktion af aegprodukterne . Der skal under alle omstaendigheder traeffes forholdsregler fra den kompetente myndigheds side for at undgaa en forkert anvendelse af saadanne aegprodukter .

4 . a ) Saadanne beslutninger og begrundelsen for dem skal meddeles afsender, modtager eller disses befuldmaegtigede . Paa anmodning herom skal saadanne begrundede beslutninger straks meddeles skriftligt med oplysning om de klagemuligheder, der findes i henhold til gaeldende lovgivning, samt om hvorledes klagen fremsaettes, og de frister inden for hvilke den skal fremsaettes .

Afsenders, modtagers eller disses befuldmaegtigedes klagemuligheder beroeres ikke af dette direktiv .

b ) Naar saadanne beslutninger beror paa forekomsten af en saerlig alvorlig sundhedsfare, skal de straks meddeles afsendelseslandets kompetente myndigheder og Kommissionen .

c ) Naar denne meddelelse er givet, kan der traeffes passende foranstaltninger efter fremgangsmaaden i artikel 13, bl.a . med henblik paa samordning af de foranstaltninger, der traeffes i andre medlemsstater med hensyn til de paagaeldende aegprodukter .

5 . Medlemsstaterne giver afsendere af aegprodukter, som ikke kan markedsfoeres som foelge af en undersoegelse i henhold til stk . 1, adgang til at indhente udtalelse fra en sagkyndig .

Den sagkyndige skal vaere statsborger i en anden medlemsstat end afsendelseslandet eller modtagerlandet .

Paa forslag af medlemsstaterne opstiller Kommissionen en fortegnelse over de sagkyndige, som kan faa til opgave at fremsaette saadanne udtalelser . Gennemfoerelsesbestemmelserne til dette stykke faastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 14 .

Artikel 9 Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en undersoegelse i henhold til artikel 8 skoenner, at en virksomhed i en anden

medlemsstat ikke laengere overholder dette direktivs bestemmelser, underretter den de paagaeldende staters kompetente myndigheder derom . Denne myndighed traeffer de fornoedne foranstaltninger og underretter de kompetente myndigheder i foerstnaevnte medlemsstat om de trufne beslutninger og begrundelsen for saadanne beslutninger .

Hvis den foerstnaevnte medlemsstat frygter, at der ikke er truffet saadanne foranstaltninger, eller at de er utilstraekkelige, undersoeger de to medlemsstater, hvorledes de sammen kan afhjaelpe situationen, i givet fald gennem et besoeg paa stedet .

De paagaeldende medlemsstater underretter Kommissionen om tvister, der er opstaaet, og de loesninger, de er kommet frem til .

Hvis de paagaeldende medlemsstater ikke kan naa til enighed, forelaegger en af dem sagen for Kommissionen inden for en rimelig frist, og denne paalaegger en eller flere sagkyndige at afgive udtalelse .

Indtil en saadan udtalelse foreligger, skal afsendelseslandet forstaerke kontrollen med aegprodukter fra den paagaeldende virksomhed, og paa anmodning fra modtagerlandet paalaegger Kommissionen straks en sagkyndig at besoege afsendervirksomheden for at foreslaa passende beskyttelsesforanstaltninger .

Paa baggrund af den i stk . 4 omhandlede udtalelse eller resultatet af en kontrol, der er udfoert i henhold til artikel 7, stk . 1, kan medlemsstaterne efter fremgangsmaaden i artikel 13 bemyndiges til midlertidigt at forbyde, at aegprodukter fra den paagaeldende virksomhed indfoeres paa deres omraade .

Denne bemyndigelse kan tilbagekaldes efter fremgangsmaaden i artikel 13 paa baggrund af en ny udtalelse fra en eller flere sagkyndige .

De sagkyndig skal vaere statsborgere i en anden medlemsstat end en af dem, der er parter i tvisten .

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 14 .

Artikel 10 Bilaget til dette direktiv aendres af Raadet, som traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen .

Artikel 11 1 . Indtil de i dette direktiv fastsatte bestemmelser finder anvendelse, er de nationale regler for indfoersel af aegprodukter fra tredjelande fortsat gaeldende, og de maa ikke vaere gunstigere end dem, der gaelder for samhandelen inden for Faellesskabet .

2 . Kontrol paa stedet udoeves af sagkyndige fra medlemsstaterne og Kommissionen . De sagkyndige fra medlemssta -

terne, som faar paalagt denne opgave, udpeges af Kommissionen paa forslag af medlemsstaterne . Saadan kontrol foretages for Faellesskabets regning, idet Faellesskabet afholder udgifterne i forbindelse hermed .

3 . Det opstilles efter fremgangsmaaden i artikel 14 en liste over de virksomheder, der opfylder betingelserne i bilaget .

4 . Det hygiejne - og sundhedscertifikat, der skal ledsage produkterne ved indfoersel, samt udformningen og arten af det sundhedsmaerke, som produkterne skal forsynes med, skal svare til en model, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 14 .

Artikel 12 Raadet traeffer med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen afgoerelse om, hvilke tilsaetningsstoffer paa EF-positivlisten over tilsaetningsstoffer, der er godkendt til brug i levnedsmidler, og som maa anvendes i aegprodukter som defineret i artikel 3, litra a ), samt om reglerne for denne anvendelse .

Indtil disse afgoerelser foreligger, finder de nationale bestemmelser for brugen heraf fortsat anvendelse .

Artikel 13 1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité, i det foelgende benaevnt »komitéen«, der er nedsat ved Raadets afgoerelse af 15 . oktober 1968 .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til det paagaeldende spoergsmaals hastende karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk . 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen . Under afstemninger i komitéen tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommission vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .

4 . Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

Har Raadet efter udloebet af en frist paa 15 dage efter forelaeggelsen af forslaget ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig mod de naevnte foranstaltninger .

Artikel 14 1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat straks sagen for komitéen .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til det paagaeldende spoergsmaals hastende karakter . Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk . 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen . Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .

4 . Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder efter forelaeggelsen af forslaget ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de naevnte foranstaltninger .

Artikel 15 Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1991 . De underretter straks Kommissionen derom .

Kommissionen forelaegger senest den 31 . december 1994 en rapport for Raadet om de indhoestede erfaringer paa dette omraade, i givet fald ledsaget af forslag til tilpasning af bilaget til naervaerende direktiv, navnlig under hensyn til den teknologiske og videnskabelige udvikling .

Artikel 16 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne

Udfaerdiget i Luxembourg, den 20 . juni 1989 .

Paa Raadets vegne

C . ROMERO HERRERA

Formand

BILAG KAPITEL I GENERELLE AUTORISATIONS - OG DRIFTSBETINGELSER

Virksomhederne skal som mindstekrav have foelgende :

1 ) I lokaler, hvor aeggene opbevares, og hvor aegprodukterne forarbejdes eller opbevares :

a ) gulv af vandtaet materiale, der let kan rengoeres og desinficeres, og som ikke kan raadne, indrettes saaledes, at vand har afloeb uden vanskelighed; vandet skal bortledes gennem afloeb med vandlaas og rist for at forhindre lugt

b ) glatte, bestandige og vandtaette vaegge, der i mindst 2 meters hoejde og i koelerum og lagre saa hoejt, som de oplagrede produkter naar op, skal vaere daekket med lys beklaedning, som kan afvaskes . Kanter og hjoerner skal vaere afrundede til gulv eller tilsvarende udformet, saaledes at de er lette at rengoere

c ) doere af slidstaerkt korrosionsbestandigt materiale; doere af trae skal paa begge sider vaere beklaedt, saa de er glatte og taette

d )

lofter, der er lette at rengoere og er saaledes konstrueret og behandlet, at ansamling af urenheder, mugdannelse, eventuelt afskalning af maling og kondensation af vanddamp forhindres

e )

tilstraekkelig ventilation og om noedvendigt god emudsugning

f )

tilstraekkelig naturlig eller kunstig belysning

g )

saa taet ved arbejdsstedet som muligt :

- tilstraekkelige anordninger med varmt vand til rengoering og desinfektion af haender og til rengoering af redskaber og vaerktoej med varmt vand . Hanerne maa ikke vaere haand - eller armbetjente . Haandvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal vaere rengoerings- og desinfektionsmidler samt engangshaandklaeder til raadighed

- anordninger til desinfektion af vaerktoej .

2 ) Tilstraekkeligt mange omklaedningsrum med glatte, vandtaette, afvaskelige vaegge og gulve, vaske og vandklosetter . Der maa ikke vaere direkte adgang til arbejdslokalerne fra toiletterne . Haandvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af passende temperatur, og der skal vaere rengoerings - og desinfektionsmidler til haenderne samt engangshaandklaeder . Hanerne maa ikke vaere haandbetjente . Der skal vaere tilstraekkeligt mange saadanne haandvaske i naerheden af toiletterne .

3 ) Et separat lokale og passende udstyr til rengoering og desinfektion af beholdere eller faste og mobile tanke . Et saadant lokale og saadant udstyr er dog ikke paakraevet, saafremt der er truffet foranstaltninger der muliggoer rengoering og desinfektion af beholdere eller tanke i andre centraler .

4 ) En installation, der udelukkende muliggoer forsyning med drikkevand som defineret i Raadets direktiv 80/778/EOEF af 15 . juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (;).

Dog kan det undtagelsesvis tillades, at vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand, anvendes til dampfremstilling, brandslukning og til koeling i koeleanlaeg under forudsaetning af, at de dertil installerede roerledninger ikke giver mulighed for, at dette vand anvendes til andre formaal, og ikke medfoerer risiko for forurening af aegprodukterne . Dampen og det paagaeldende vand maa hverken komme i direkte beroering med aegprodukterne eller anvendes til rengoering eller desinfektion af beholdere, anlaeg eller materiel, som kommer i beroering med aegprodukterne . Roerledningerne til vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand, skal vaere adskilte og let kendelige fra drikkevandsroerene .

5 ) Egnede anordninger til beskyttelse mod skadedyr som f.eks . insekter og gnavere .

6) Det inventar, de roerforbindelser og det apparatur eller saadanne genstandes overflade, der er bestemt til at komme i beroering med aegprodukterne, skal vaere fremstillet af et korrosionsbestandigt, glat materiale, som let kan vaskes, rengoeres og desinficeres, og som ikke overfoerer saa store maengder stoffer til aegprodukterne, at det kan vaere sundhedsfarligt, forringe aegprodukternes sammensaetning eller have skadelig virkning paa deres organoleptiske egenskaber .

(;) EFT nr . L 229 af 30 . 8 . 1980, s . 11 .

KAPITEL II SAERLIGE BETINGELSER FOR AUTORISATION AF VIRKSOMHEDER

Ud over at opfylde de generelle betingelser i kapitel I skal virksomhederne som mindstekrav have foelgende :

1 ) Egnede lokaler, der er tilstraekkeligt store til saerskilt opbevaring af aeg og de faerdige aegprodukter, om noedvendigt med koeleudstyr, saa aeg og aegprodukter kan holde en passende temperatur; koelelagre skal vaere udstyret med termometer eller fjerntermograf .

2 ) Om noedvendigt faciliteter til vask og desinfektion af snavsede aeg . Efter fremgangsmaaden i artikel 14 udarbejdes der en liste over de produkter, der kan tillades til desinfektion .

3 ) a ) Et saerligt lokale, der er udstyret med passende installationer til udslaaning af aeg samt opsamling af aegindholdet og til fjernelse af skaller og hinder .

b ) Et separat lokale til andre senere fremstillingsprocesser end de under litra a ) omhandlede .

Hvis aegprodukterne pasteuriseres, kan pasteuriseringen finde sted enten i det under litra a ) omhandlede lokale, hvis virksomheden raader over et lukket pasteuriseringssystem; i alle andre tilfaelde skal den finde sted i det under litra b ) omhandlede lokale . I sidstnaevnte tilfaelde skal alle dispositioner traeffes for at undgaa en besmitning af aegprodukterne efter deres pasteurisering .

4 ) Passende faciliteter til intern transport af aegindhold paa virksomheden .

5 ) I de i dette direktiv omhandlede tilfaelde skal der vaere udstyr godkendt af den kompetente myndighed til behandling af aegprodukter, og som mindst omfatter foelgende :

a ) Hvis der foretages pasteurisering :

- automatisk temperaturkontrol

- termograf

- en automatisk sikkerhedsanordning til forebyggelse af utilstraekkelig opvarmning

b ) hvis der er tale om et kontinuerligt pasteuriseringssystem, skal apparaturet i oevrigt vaere forsynet med

- et sikkerhedssystem, der paa passende vis forhindrer, at pasteuriserede aegprodukter blandes med utilstraekkeligt pasteuriserede aegprodukter, og

- en automatisk registrerende sikkerhedsanordning, der forhindrer en sammenblanding som ovenfor anfoert .

6 ) Et lokale til opbevaring af andre levnedsmidler og tilsaetningsstoffer .

7 ) Ved pakning i engangsemballage : et egnet og eventuelt saerskilt sted til opbevaring af denne samt til opbevaring af raamaterialerne til fremstilling af denne emballage .

8 Faciliteter til oejeblikkelig fjernelse og saerskilt opbevaring af tomme skaller samt aeg og aegprodukter, der er uegnede til menneskefoede .

9 ) Egnet udstyr til hygiejnisk pakning af aegprodukter .

10 ) For at kunne foretage analyser og undersoegelser af raavarerne og aegprodukterne under iagttagelse af forskrifterne i dette direktiv skal virksomheder have et egnet laboratorium . I modsat fald skal den kunne betjene sig af et laboratorium, som goer det muligt at opfylde samme krav . I sidstnaevnte tilfaelde underretter virksomheden den kompetente myndighed herom .

11 ) Om noedvendigt passende udstyr til optoening af frosne aegprodukter, som skal behandles eller yderligere haandteres paa en autoriseret virksomhed .

12 ) Et saerskilt lokale til opbevaring af rengoerings - og desinfektionsmidler .

KAPITEL III HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR LOKALER, MATERIEL OG PERSONALE PAA VIRKSOMHEDEN

Personale, lokaler og materiel skal opfylde de strengeste krav til renlighed :

1 ) Det personale, der forarbejder eller haandterer aeg og aegprodukter, skal vaere ifoert ren arbejdsdragt og hovedbeklaedning . Det skal vaske og desinficere haenderne flere gange i loebet af arbejdsdagen, samt hver gang arbejdet genoptages .

Det er forbudt at ryge, spise, spytte eller skraa i lokaler, hvor der haandteres og opbevares aeg og aegprodukter .

2 ) Ingen dyr maa komme ind paa virksomhederne . Insekter og gnavere og al slags utoej skal bekaempes systematisk .

3 ) Lokaler, inventar og vaerktoej, der anvendes ved arbejde med aegprodukter, skal holdes rent og i god vedligholdelsestilstand . Det skal omhyggeligt rengoeres og desinficeres, om noedvendigt flere gange i loebet af arbejdsdagen samt ved arbejdsdagen afslutning og foer det anvendes paa ny, hvis det har vaeret forurenet . Det skal vaere et lukket roersystem til transport af aegprodukterne med et passende rensesystem, der sikrer, at alle dele rengoeres og desinficeres . Efter rengoering og desinfektion skylles roerene med drikkevand .

4 ) Lokaler, inventar og arbejdsredskaber maa ikke anvendes til andre formaal end arbejde med aegprodukter, undtagen til arbejde med andre levnedsmidler, enten samtidig eller paa andre tidspunkter efter tilladelse fra den kompetente myndighed, og paa betingelse af, at alle fornoedne forholdsregler er truffet for at hindre forurening eller uheldige forandringer af de produkter, dette direktiv omfatter .

5 ) Der skal anvendes vand af drikkevandskvalitet til alle formaal; undtagelsesvis er anvendelse af andet vand dog tilladt til fremstilling af damp, saafremt de hertil installerede ledninger udelukker anvendelse af dette vand til andre formaal, og der ikke er risiko for forurening af aeg og aegprodukter . Endvidere kan det undtagelsesvis tillades at anvende andet vand til koeling af koelemaskiner . Ledninger til vand, der ikke der drikkevand, skal vaere let kendelige fra drikkevandsledninger .

6 ) Rengoerings - og desinfektionsmidler samt lignende produkter skal anvendes og opbevares saaledes, at udstyr, arbejdsredskaber og aegprodukter ikke forurenes hermed . Anvendelsen skal efterfoelges af grundig afskylning af udstyret og arbejdsredskaberne med drikkevand .

7 ) Det er forbudt personer, der vil kunne overfoere smitte, at arbejde med eller haandtere aeg eller aegprodukter .

8 ) Der kraeves en helbredsattest fra alle, der bearbejder eller haandterer aeg eller aegprodukter . Den skal godtgoere, at intet er til hinder for denne beskaeftigelse . Helbredsattesten skal fornys hvert aar, medmindre en anden laegekontrolordning for personalet, der giver tilsvarende garantier, er anerkendt efter fremgangsmaaden i artikel 14 .

KAPITEL IV KRAV VEDROERENDE AEG TIL FREMSTILLING AF AEGPRODUKTER

1 . AEg til fremstilling af aegprodukter skal vaere pakket efter bestemmelserne i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 95/69 af 17 . januar 1969 om gennemfoerelse af forordning ( EOEF ) nr . 1619/68 om handelsnormer for aeg (;), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 3906/86 ($).

2 . a ) Kun ikke-rugede aeg, der er egnet til menneskefoede, maa anvendes til fremstilling af aegprodukter; skallerne skal vaere fuldt udviklede uden fejl .

b ) Som undtagelse fra kravet i litra a ) kan knaekaeg anvendes til fremstilling af aegprodukter, hvis de leveres direkte fra pakkeri eller produktionsbedrift til en autoriseret virksomhed, hvor de skal udslaas snarest muligt .

3 . AEg og aegprodukter, der er uegnet til menneskefoede, fjernes og destrueres paa en saadan maade, at de ikke kan genanvendes til konsum; de skal straks anbringes i det i kapitel II, punkt 8, omhandlede lokale.

KAPITEL V SAERLIGE HYGIEJNEKRAV TIL FREMSTILLING AF AEGPRODUKTER

Hele processen skal foregaa saaledes, at forurening i forbindelse med produktion, haandtering og opbevaring af aegprodukter undgaas; isaer skal foelgende bestemmelser overholdes :

(;) EFT nr . L 13 af 18 . 1 . 1969, s . 13 .

($) EFT nr . L 364 af 23 . 12 . 1986, s . 20 .

1 ) AEg og aegprodukter, der skal faerdigbehandles paa en autoriseret virksomhed, skal straks efter modtagelsen opbevares i lokaler som omhandlet i kapitel II, punkt 1, indtil forarbejdningen . Temperaturen i disse lokaler skal sikre, at aeggene og aegprodukterne ikke paavirkes uheldigt . Bakker med aeg i skal maa ikke anbringes direkte paa gulvet .

2 ) AEg skal fjernes fra emballagen og om fornoedent vaskes og desinficeres i et lokale, der er adskilt fra udslaaningslokalet; der maa ikke bringes emballage ind i udslaaningslokalet .

3 ) AEg slaas ud i det i kapitel II, punkt 3, litra a ), omhandlede lokale; knaekaeg som omhandlet i kapitel IV, punkt 2, litra b ), skal oejeblikkelig forarbejdes .

4 ) Snavsede aeg rengoeres foer udslaaning; rengoeringen foretages i et lokale, der er adskilt fra udslaaningslokalet eller andre lokaler, hvori der forefindes utildaekkede aegprodukter . Rengoeringen skal forhindre forurening eller omdannelse af aegindholdet . Skallerne skal foer udslaaningen vaere saa toerre, at rester af rensevandet ikke kan forurence aegindholdet .

5 ) Alle andre aeg end hoenseaeg, kalkunaeg og perlehoenseaeg haandteres og forarbejdes saerskilt . Alt udstyr rengoeres og desinficeres foer forarbejdning af hoense -, kalkun - og perlehoenseaeg genoptages .

6 ) Uanset udslaaningsmetoden skal det sikres, at det i videst muligt omfang undgaas at forurene aegindholdet . Derfor maa aegindholdet ikke udvindes ved centrifugering eller knusning af aeg eller ved centrifugering af tomme skaller for at udvinde resterne af aeggehvide . Restindholdet af skaller eller hinder i aegproduktet, der ikke maa overstige den i kapitel VI, punkt 2, litra c ), omhandlede maengde, skal begraenses mest muligt .

7 ) Efter udslaaning underkastes hver bestanddel af aegprodukterne snarest muligt en behandling . Varmebehandling er en passende kombination af temperatur og tid og foretages for at eliminere patogene mikroorganismer, der maatte forekomme i aegproduktet . Temperaturen unden varmebehandlingen skal til stadighed registreres . Journalerne for hver behandlet serie skal staa til raadighed for de kompetente myndigheder i to aar . en serie, som er blevet behandlet utilstraekkeligt, kan omgaaende underkastes en ny behandling i samme virksomhed, forudsat at denne nye behandling goer den egnet til menneskefoede; saafremt det konstateres, at den er uegnet til menneskefoede, skal den denatureres efter bestemmelserne i kapitel IV, punkt 3 .

8 ) Hvis der ikke foretages behandling straks efter udslaaning, skal aegindholdet opbevares under tilfredsstillende hygiejneforhold enten i indfrossen stand eller ved en temperatur paa hoejst 4g C . Opbevaringstiden ved 4g C maa ikke vaere over 48 timer, undtagen bestanddele, som afsukres .

9 ) Saafremt visse produktionspraktikker goer dette noedvendigt, fastlaegger Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 14 og senest den 31 . december 1991 de saerlige tilfaelde, i hvilke aegprodukter fra en autoriseret virksomhed kan behandles i en anden autoriseret virksomhed, og de specifikke vilkaar, der skal gaelde herfor, for saa vidt foelgende generelle betingelser er opfyldt :

a ) aegprodukterne skal straks efter fremstillingen enten dybfryses eller nedkoeles til en temperatur paa hoejst 4g C; i sidstnaevnte tilfaelde skal de behandles paa bestemmelsesstedet senest 48 timer efter den dag, hvor aeggene udslaas, undtagen bestanddele, som afsukres

b ) aegprodukterne skal pakkes, kontrolleres, transporteres og haandteres ifoelge kravene i dette direktiv

c ) aegprodukterne skal maerkes ifoelge kravene i kapitel XI . Varernes art angives som foelger : »Ikke-pasteuriseret aegprodukt - behandles paa bestemmelsesstedet - dato og tidspunkt for udslaaningen «.

10 ) Ved videre forarbejdning efter behandling skal der drages omsorg for, at aegproduktet ikke forurenes . Flydende eller koncentrerede produkter, som ikke er gjort holdbare ved den omgivende temperatur, skal straks - eller efter at have gennemgaaet en fermenteringsproces - enten toerres eller nedkoeles til en temperatur paa hoejst 4g C . Produkter til indfrysning skal indfryses straks efter behandlingen .

11 ) AEgprodukter opbevares ved de temperaturer, der er foreskrevet i dette direktiv, indtil de anvendes til fremstilling af andre levnedsmidler .

12 ) Paa autoriserede virksomheder er tilvirkning af aegprodukter af raavarer, der ikke er egnede til fremstilling af levnedsmidler, forbudt, ogsaa selv om formaalet er teknisk brug .

KAPITEL VI ANALYTISKE SPECIFIKATIONER

1 . Mikrobiologiske kriterier

Serierne af aegprodukter skal efter behandlingen underkastes stikproevevis mikrobiologisk kontrol i behandlingsvirksomhederne for at garantere, at de opfylder foelgende kriterier :

a ) salmonella : findes ikke i 25 g eller ml aegprodukt

b ) andre kriterier :

- aerobe mesofile bakterier : M = 10& i 1 g eller 1 ml

- enterobacteriaceae : M = 10$ i 1 g eller 1 ml

- stafylokokker : findes ikke i 1 g aegprodukt

M = graensevaerdien for bakterietallet; resultatet anses for utilfredsstillende, hvis en eller flere enkeltproever er lig med eller over M .

2 . Andre kriterier

Serierne af aegprodukter skal underkastes stikproevekontrol i behandlingsvirksomhederne for at garantere, at de opfylder foelgende kriterier :

a ) koncentrationen af 3-hydroxysmoersyre maa ikke overstige 10 mg/kg af aegprodukternes ikke-modificerede toerstofindhold

b ) med henblik paa sikring af, at aeggene og aegprodukterne haandteres forsvarligt inden behandlingen, gaelder foelgende :

- indholdet af maelkesyre maa hoejst vaere 1 000 mg/kg af aegproduktets toerstofindhold ( kun for det ubehandlede produkts vedkommende )

- indholdet af ravsyre maa hoejst vaere 25 mg/kg af aegproduktets toerstofindhold .

For fermenterede produkter er disse vaerdier dog de konstaterede vaerdier inden fermenteringsprocessen

c ) restindholdet af aeggeskaller, hinder og andre eventuelle restprodukter i aegproduktet maa hoejst vaere 100 mg/kg aegprodukt

d ) maengden af reststoffer, som er naevnt i artikel 5, stk . 1, maa ikke overskride de tolerancer, som er naevnt i stk . 4 i samme artikel .

3 . Inden den 31. december 1991 fastsaetter Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 14 :

- analyse - og proevemetoderne

- proeveudtagningsplanerne

- antallet af proever, som skal udtages

- de analytiske tolerancer .

Indtil disse afgoerelser foreligger, anerkender medlemsstaterne som referencemetode de analyse - og proevemetoder,som er accepteret paa internationalt plan .

KAPITEL VII SUNDHEDSKONTROL OG TILSYN MED FREMSTILLINGEN 1 . Virksomheder skal vaere under tilsyn af den kompetente myndighed .

Den kompetente myndigheds tilsyn omfatter alle tilsynsforanstaltninger, der anses for noedvendige for at sikre, at aegproduktfabrikanten iagttager dette direktivs krav, isaer

- kontrol af aeggenes oprindelse og aegprodukternes bestemmelse samt den i artikel 4, fjerde led, omhandlede journal

- kontrol af aeg beregnet til fremstilling af aegprodukter

- kontrol af aegprodukter ved afsendelse fra virksomheden

- kontrol af, at lokaler, inventar og vaerktoej er renholdt og af personalets hygiejne

- udtagning af proever, der kraeves til laboratoriemaessig undersoegelse for at sikre, at aeggene og aegprodukterne opfylder dette direktivs krav . Resultaterne af saadanne undersoegelser indfoeres i en protokol

og meddeles aegproduktfabrikanten .

2 . Paa den kompetente myndigheds anmodning forstaerker aegproduktfabrikanten hyppigheden af de i artikel 4, foerste led, omhandlede laboratoriemaessige undersoegelser, naar dette betragtes som noedvendigt for at sikre en hygiejnisk produktion af aegprodukter .

KAPITEL VIII PAKNING AF AEGPRODUKTER

1 . AEgprodukter skal pakkes under tilfredsstillende hygiejneforhold, der sikrer, at de ikke forurenes .

Beholderne skal opfylde alle hygiejnekrav, herunder foelgende :

- de maa ikke kunne aendre aegprodukternes organoleptiske egenskaber

- de maa ikke kunne overfoere stoffer, der er sundhedsskadelige for mennesker, til aegprodukterne

- de skal vaere tilstraekkeligt solide til at give en effektiv beskyttelse af aegprodukterne .

2 . Emballagelageret skal vaere stoevtaet og sikret mod skadedyr; materiale til engangsbeholdere maa ikke opbevares paa gulvet .

3 . Beholdere, der bruges til aegprodukter, skal vaere rene inden paafyldning; genbrugsbeholdere skal vaere rengjorte, desinficerede og afskyllede inden paafyldning .

4 . Beholdere skal bringes ind i arbejdslokalet paa hygiejnisk vis og anvendes med det samme .

5 . Straks efter pakning lukkes beholderne og anbringes i de i kapitel II, punkt 1, omhandlede opbevaringslokaler .

6 . Beholdere, der bruges til aegprodukter, kan anvendes til andre levnedsmidler, saafremt de rengoeres og desinficeres, saaledes at de ikke forurener aegprodukterne .

7 . Beholdere, der bruges til bulktransport af aegprodukter, skal opfylde alle hygiejnekravene, isaer foelgende :

- indvendige overflader og eventuelle andre dele, der kan komme i kontakt med aegproduktet, skal vaere af glat, korrosionsbestandigt materiale, som er let at vaske, rengoere og desinficere, og som ikke overfoerer stoffer til aegproduktet i en maengde, der kan vaere farlig for mennesker, og som ikke foraarsager forringelse af aegproduktets sammensaetning eller har uheldig indflydelse paa dets organoleptiske egenskaber

- udformningen af beholderne skal disse vaere lette at afmontere, adskille, vaske, rengoere og desinficere

- de skal straks vaskes, rengoeres, desinficeres og afskylles, hver gang de har vaeret brugt, og om fornoedent inden de bruges igen

- de skal vaere forsvarligt forseglet inden og under transport og fortsat vaere forseglet under transporten, indtil aegprodukterne benyttes

- de skal forbeholdes transport af aegprodukter .

Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel skal Kommissionen dog efter fremgangsmaaden i artikel 14 for foerste gang og senest den 31 . december 1990, for saa vidt dette ikke har skadelig indvirkning paa aegprodukter og de andre beroerte levnedsmidler, om noedvendigt fastsaette de saerlige betingelser, som disse beholdere skal opfylde for at kunne anvendes til transport af andre levnedsmidler, og saerlig betingelser vedroerende :

- vask, rengoering og desinficering af beholderne inden de bruges igen

- transport

- tidsfrister for anvendelsen .

Indtil de i andet afsnit naevnte betingelser faar virkning, dog senest indtil den 31 . december 1991,

- finder de nationale regler om tilladelse til brug af beholdere til transport paa det indenlandske omraade af andre levnedsmidler end aegprodukter samt de bilaterale aftaler, som medlemsstaterne har indgaaet i denne henseende, fortsat anvendelse under overholdelse af de generelle bestemmelser i Traktaten

- kan de medlemsstater, der har nationale regler om en saadan tilladelse, hverken begraense eller forbyde, at transporter med udgangspunkt i andre medlemsstater anvender deres omraade, hvis sidstnaevnte medlemsstater har bestemmelser om en tilsvarende tilladelse

- kan medlemsstater, der forbyder transport paa deres omraade af andre levnedsmidler i beholdere bestemt til transport af aegprodukter, underkaste transport af aegprodukter fra andre medlemsstater samme krav .

KAPITEL IX OPBEVARING

1 . AEgprodukter skal opbevares i de i kapitel II, punkt 1, omhandlede lokaler .

2 . AEgprodukter, som der er angivet en bestemt opbevaringstemperatur for, skal opbevares ved denne temperatur . Opbevaringstemperaturerne skal registreres kontinuerligt, og afkoelingshastigheden skal vaere saaledes, at produktet hurtigst muligt bringes ned paa den kraevede temperatur; beholderne skal opbevares paa en saadan maade, at luften frit kan cirkulere omkring dem .

3 . Under oplagringen maa foelgende temperaturer ikke overskrides :

- for dybfrosne produkter:-18g C

- for frosne produkter:-12g C

- for koelede produkter:+4g C

- for toerrede produkter ( med undtagelse af aeggehvider ):+15g C .

KAPITEL X TRANSPORT

1 . Transportmidler og beholdere, der anvendes til transport af aegprodukter, skal vaere saaledes konstrueret og udstyret, at de i dette direktiv kraevede temperaturer kan opretholdes under hele transporten .

2 . AEgprodukter skal forsendes paa en saadan maade, at de under transporten er forsvarligt beskyttet mod forhold, der kan vaere skadelige for dem .

3 . Under transporten skal temperaturerne i kapitel IX, punkt 3, overholdes .

KAPITEL XI MAERKNING AF AEGPRODUKTER

1 . Med forbehold af bestemmelserne i direktiv 79/112/EOEF skal enhver forsendelse af aegprodukter, der forlader virksomheden, forsynes med en etiket med foelgende oplysninger :

iii ) enten :

- i den oeverste del, afsenderlandets identifikationsbogstaver med versaler, dvs . en af foelgende angivelser : B - D - DK - EL - ESP - F - IRL - I - L - NL - P - UK, efterfulgt af virksomhedens autorisationsnummer

- i den nederste del, en af foelgende forkortelser : CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOEF

iii ) eller :

- i de oeverste del afsenderlandets navn med versaler

- i midten virksomhedens autorisationsnummer

- i den nederste del en af de foelgende forkortelser : CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOEF

iii ) den temperatur, aegprodukterne skal holdes ved, og det tidsrum, hvori deres holdbarhed saaledes kan sikres .

Etiketten skal vaere laeselig og uudslettelig, og bogstaverne skal vaere tydelige .

2 . Transportdokumenterne skal bl.a . angive :

a ) produktets art med angivelse af oprindelsesart

b ) serienummer

c ) bestemmelsessted og foerste modtagers navn og adresse .

3 . Disse oplysninger samt oplysningerne i sundhedsmaerket skal vaere udfaerdiget paa det eller de officielle sprog i bestemmelseslandet.

Top