Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0394

RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om tredje ændring af direktiv 75/726/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om frugtsaft og visse lignende produkter (89/394/EØF)

OJ L 186, 30.6.1989, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1993; stiltiende ophævelse ved 31993L0077

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/394/oj

31989L0394

RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om tredje ændring af direktiv 75/726/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om frugtsaft og visse lignende produkter (89/394/EØF) -

EF-Tidende nr. L 186 af 30/06/1989 s. 0014 - 0016


RAADETS DIREKTIV af 14 . juni 1989 om tredje aendring af direktiv 75/726/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om frugtsaft og visse lignende produkter ( 89/394/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43 og

100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg, ( 3 ) og

ud fra foelgende betragtninger :

I direktiv 75/726/EOEF ( 4 ), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, gives der ikke mulighed for at fremstille frugtnektar uden tilsaetning af sukker; under hensyn til udviklingen i spisevanerne boer fremstillingen af saadanne produkter tillades;

det er ikke muligt at presse saften af visse eksotiske frugter uden at medtage frugtkoedet; der boer derfor gives mulighed for eventuelt at anvende frugtpuré ved fremstillingen af visse frugtsafter;

for alle frugtnektarers vedkommende boer der vaere mulighed for inden for visse graenser udelukkende at anvende honning i stedet for sukker, og muligheden for at anvende baade sukker og honning i visse nektarer boer afskaffes;

tilsaetning af sukker til visse koncentrerede frugtsafter boer kun tillades, saafremt disse produkter er bestemt til direkte salg til forbrugeren, idet denne tilsaetning paa slutstadiet ikke maa overstige de tilladte graenser -

UDSTED FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1 Direktiv 75/726/EOEF aendres saaledes :

1 . Artikel 1, nr . 7, affattes saaledes :

»7 . Frugtnektar :

a ) Gaeringsdygtigt, men ugaeret produkt, frem -

stillet ved tilsaetning af vand og sukker til

frugtsaft, koncentreret frugtsaft, frugtpuré, koncentreret frugtpuré eller en blanding af disse produkter, og som yderligere er i

overensstemmelse med bilaget .

b ) Efter fremgangsmaaden i artikel 14 kan det imidlertid fastsaettes, at nektar af visse frugtsafter med et hoejt naturligt sukkerindhold kan fremstilles uden tilsaetning af sukker .«

2 . Artikel 4, stk . 1, litra a ), affattes saaledes :

»a ) blanding af frugtsafter af en eller flere arter og/eller af frugtpuré ( som defineret i artikel 1, nr. 2 og 5 )«.

3 . Artikel 7, stk . 2, litra c ) og d ), affattes saaledes :

»c ) fuldstaendig erstatning af sukkeret med honning, idet den i litra a ), fastsatte graensevaerdi paa 20 % dog skal overholdes

»d ) ved fremstilling af de i artikel 3, stk . 2, litra c ), omhandlede frugtnektarer af aebler, paerer eller ferskner eller en blanding af disse frugter, tilsaetning af citronsyre i en maengde, der ikke maa overstige 5 g pr . liter af det faerdige produkt; dog kan citronsyren helt eller delvis erstattes af en tilsvarende maengde citronsaft .«

4 . Artikel 7, stk . 3 og 4, udgaar .

5 . Artikel 8, litra a ), affattes saaledes :

»a ) de behandlinger og processer, der er anfoert i artikel 4, med undtagelse af stk . 2, litra a ). Den i naevnte litra a ), fastsatte tilsaetning af sukker er kun tilladt for koncentreret frugtsaft i emballage, der er bestemt til den endelige forbruger, og saafremt denne tilsaetning indgaar i betegnelsen; i saa fald maa den samlede tilsatte sukkermaengde udtrykt i forhold til maengden af saft »fremstillet af . . . koncentrat« ikke overstige den graensevaerdi, der er tilladt i artikel 4, stk . 2, litra a ), nr . i ) og ii ).

I en periode paa ti aar fra den 14 . juni 1989 kan koncentreret appelsinsaft, der ikke er bestemt til den endelige forbruger, med henblik paa korrektion tilsaettes en maengde sukker, der ikke overstiger 15 g toerstof pr . liter .

I det i andet afsnit omhandlede tilfaelde skal forarbejdningsvirksomheden i overensstemmelse med almindelig handelspraksis oplyses om tilsaetningen af sukker .

Ved udloebet af den i andet afsnit naevnte periode traeffer Raadet efter forslag fra Kommissionen afgoerelse om, hvorvidt den i andet afsnit fastsatte undtagelse skal opretholdes .«

6 . Foelgende artikel indsaettes :

»Artikel 11b

De aendringer, der er noedvendige for at tilpasse artikel 4, 7, 8 og 9 samt bilaget til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 14, bortset fra aendringer vedroerende tilsaetningsstoffer .«

7 . Artikel 13 affattes saaledes :

»Artikel 13

Kriterierne for identificering og renhed af de i artikel 4 og 7 omhandlede tilsaetnings - og behandlingsprodukter vedtages om noedvendigt efter fremgangsmaaden i artikel 14 .«

8 . Artikel 14 affattes saaledes :

»Artikel 14

1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Staaende Levnedsmiddelkomité, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget spoergsmaalet haster . Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk . 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen . Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af medlemsstaternes repraesentanter, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .

b ) Naar de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger, der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

Saafremt Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger .«

9 . Artikel 15 udgaar .

10 . Artikel 16, stk . 1, litra f ), udgaar .

11 . Artikel 16, stk . 2, affattes saaledes :

»2 . De i stk . 1, litra c ), d ), e ), g ) og h ), fastsatte undtagelsesbestemmelser vedroerende tilsaetningsstoffer ophaeves, naar reglerne paa dette omraade skal anvendes paa faellesskabsniveau .«

12 . Bilaget erstattes med bilaget til dette direktiv .

Artikel 2 Medlemsstaterne traeffer de foranstaltninger, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

Disse foranstaltninger anvendes saaledes,

- at handel med produkter, som er i overensstemmelse med dette direktiv, er tilladt senest den 14 . juni 1990

- at handel med produkter, som er i overensstemmelse med dette direktiv, er forbudt fra den 14 . juni 1991 .

Artikel 3 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg, den 14 . juni 1989 .

Paa Raadets vegne

P . SOLBES

Formand

( 1 ) EFT nr . C 24 af 31 . 1 . 1987, s . 12 .

( 2 ) EFT nr . C 122 af 9 . 5 . 1988, s . 78, og EFT nr . C 120 af

16 . 5 . 1989 .

( 3 ) EFT nr . C 150 af 2 . 6 . 1987, s . 16 .

( 4 ) EFT nr . L 311 af 1 . 12 . 1975, s . 40 . BILAG SAERLIGE BESTEMMELSER FOR FRUGTNEKTAR III .

Nektar af

Minimal surheds -

grad udtrykt i

g vinsyre pr . liter

af det faerdige

produkt

Minimumsindhold

af saft og

eventuelt af

puré udtrykt i

% af det faerdige

produkts vaegt

III .

Frugter med syrlig saft, der ikke er drikkelig i naturlig tilstand

Passionsfrugter ( Passiflora edulis )

8 (¹)

25

Guldaebler ( Solanum Quitoense )

5 (¹)

25

Solbaer

8 (¹)

25

Hvide ribs

8 (¹)

25

Roede ribs

8 (¹)

25

Stikkelsbaer

9 (¹)

30

Havtornfrugter

9 (¹)

25

Slaaen

8 (¹)

30

Blommer

6 (¹)

30

Sveskeblommer

6 (¹)

30

Roennebaer

8 (¹)

30

Hyben ( frugter af rosa sp .)

8 (¹)

40

Surkirsebaer

8 (¹)

35

Andre kirsebaer

6 (¹)

40

Blaabaer

4 (¹)

40

Hyldebaer

7 (¹)

50

Hindbaer

7 (¹)

40

Abrikoser

3 (¹)

40

Jordbaer

5 (¹)

40

Brombaer

6 (¹)

40

Tyttebaer

9 (¹)

30

Kvaeder

7 (¹)

50

Citroner og limetter

-(¹)

25

Andre frugter henhoerende under denne kategori

-(¹)

25

III .

Frugter med lavt syreindhold eller med meget frugtkoed, eller kraftig aroma, med saft, der ikke er drikkelig i naturlig tilstand

Mango

-(¹)

35

Bananer

-(¹)

25

Guavabaer

-(¹)

25

Papaya

-(¹)

25

Litchiblommer

-(¹)

25

Azeroltraeets frugter

-(¹)

25

Pigget anone ( Annona muricata )

-(¹)

25

Oksehjerte ( Annona reticulata )

-(¹)

25

Sukkeraebler

-(¹)

25

Granataebler

-(¹)

25

Acajounoedder

-(¹)

25

Mombinblommer ( Spondias purpurea )

-(¹)

25

Mombinblommer ( Spondias tuberosa aroda )

-(¹)

30

Andre frugter henhoerende under denne kategori

-(¹)

25

III .

Frugter med saft, der er drikkelig i naturlig tilstand

AEbler

3 (¹)

50

Paerer

3 (¹)

50

Ferskener

3 (¹)

45

Citrusfrugter, undtagen citroner og limetter

5 (¹)

50

Ananas

4 (¹)

50

Andre frugter henhoerende under denne kategori

-(¹)

50

(¹) Denne graense gaelder ikke for det i artikel 3, stk . 2, litra c ), naevnte produkt .

Top