Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0663

RÅDETS AFGØRELSE af 14. december 1989 om ændring af afgørelse 87/327/EØF om vedtagelse af Fællesskabets handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet (ERASMUS) (89/663/EØF)

OJ L 395, 30.12.1989, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/663/oj

31989D0663

RÅDETS AFGØRELSE af 14. december 1989 om ændring af afgørelse 87/327/EØF om vedtagelse af Fællesskabets handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet (ERASMUS) (89/663/EØF) -

EF-Tidende nr. L 395 af 30/12/1989 s. 0023 - 0027


RAADETS AFGOERELSE af 14 . december 1989 om aendring af afgoerelse 87/327/EOEF om vedtagelse af Faellesskabets handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet ( ERASMUS ) ( 89/663/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 128,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ),

under henvisning til udtalelser fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

De grundlaeggende maal for den faelles erhvervsuddannelsespolitik, der er nedfaeldet i det andet princip i afgoerelse 63/266/EOEF ( 3 ), tager navnlig sigte paa at give enhver person mulighed for at opnaa den bedst mulige erhvervsuddannelse, der er noedvendig for at udoeve en bestemt faglig beskaeftigelse, ligesom det naevnes i afgoerelsen, at erhvervsuddannelsen boer vaere tilstraekkelig omfattende til, at den tilfredsstiller de krav, de tekniske fremskridt stiller, idet der ved de forskellige former for erhvervsuddannelse tages hoejde for den sociale og oekonomiske udvikling;

i henhold til det sjette princip i denne afgoerelse er det Kommissionens opgave at fremme den direkte udveksling af erhvervsuddannelsesspecialister, saaledes at de kan goere sig bekendt med og studere diverse resultater og reformer i andre faellesskabslande;

Raadet vedtog ved afgoerelse 87/327/EOEF ( 4 ) Faellesskabets handlingsprogram til fremme af de studerendes mobilitet ( ERASMUS ), og i henhold til artikel 7 i denne afgoerelse er det muligt at foretage en tilpasning af ERASMUS-programmet;

Raadet har vedtaget en raekke foranstaltninger med henblik paa at styrke det teknologiske samarbejde paa faellesskabsplan og tilvejebringe de noedvendige menneskelige ressourcer til dette formaal, bl.a . ved afgoerelse 89/27/EOEF ( 5 ) om vedtagelse af anden fase af programmet om samarbejde mellem universiteter og virksomheder om uddannelse paa teknologiomraadet ( COMETT II ) ( 1990-1994 );

Raadet har vedtaget en raekke foranstaltninger til stimulering af samarbejde og udveksling mellem forskere i Europa, isaer ved beslutning 88/419 /EOEF ( 6 ) om ivaerksaettelse af

SCIENCE-planen og beslutning 89 /118/EOEF ( 7 ) om ivaerksaettelse af SPES-planen; det er derfor ikke hensigtsmaessigt, at saadanne aktiviteter ogsaa omfattes af ERASMUS-programmet;

paa baggrund af Domstolens kendelse af 30 . maj 1989 boer der skabes klarhed gennem fastslaaelse af, at ERASMUS-programmet udelukkende henhoerer under den faelles politik for faglig uddannelse i henhold til Traktatens artikel 128;

til opfoelgning af den beretning om Borgernes Europa, som Det Europaeiske Raad godkendte paa samlingen den 28 . til 29 . juni 1985, og som opfordrede til udveksling af en betydelig del af de studerende, sigter Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets oenske ( 8 ) mod, at ca . 10 % af alle studerende i Faellesskabet senest i 1992 er i gang med en universitetsuddannelse, der tilrettelaegges af universiteter i mere end én medlemsstat;

Raadet vedtog den 28 . juli 1989 beslutning 89/489/EOEF ( 9 ) om ivaerksaettelse af LINGUA-programmet, som har til formaal at fremme uddannelse og undervisning i fremmedsprog i Det Europaeiske Faellesskab;

Raadet vedtog den 21 . december 1988 direktiv 89/48/EOEF ( 10 ) om indfoerelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregaaende uddannelser af mindst tre aars varighed;

det fremgaar af aarsberetningerne for 1987 og 1988 om ERASMUS-programmets hidtidige udvikling samt af rapporten om de erfaringer, der er indhoestet under gennemfoerelsen af programmet i 1987 til 1989, at dette er et velegnet middel til at oege de studerendes mobilitet via et effektivt samarbejde mellem universiteterne i Faellesskabet;

det tilsagn, der er givet paa faellesskabsplan med henblik paa at fremme de studerendes mobilitet, involverer ogsaa medlemsstaterne, som opfordres til at yde deres bidrag til den ind -

sats, som er noedvendig for at gennemfoere maalene for ERASMUS-programmet -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Afgoerelse 87/327/EOEF aendres saaledes :

¹

¹

¹

1 ) I artikel 1, stk . 2, tilfoejes foelgende afsnit :

»Studerende, der er indskrevet ved disse uddannelsesinstitutioner er - uanset studieomraade og til og med doktorgraden - berettigede til at modtage stoette inden for rammerne af ERASMUS-programmet, forudsat at den studieperiode, der gennemfoeres ved det modtagende universitet, og som er i overensstemmelse med studieforloebet ved hjemlandets universitet, indgaar i den studerendes erhvervsmaessige uddannelse .

ERASMUS-programmet omfatter ikke aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling .«

2 ) Artikel 2 aendres saaledes :

a ) Nr . ii ) affattes saaledes :

»at fremme et bredt og intensivt samarbejde om den faglige uddannelse mellem universiteterne i alle medlemsstaterne;«

b ) I nr . iii ), tredje linje, udgaar ordene »undervisningen og«

3 ) Artikel 4 affattes saaledes :

»Artikel 4

De midler, der skoennes noedvendige til gennemfoerelsen af ERASMUS-programmet i de foerste tre aar af en femaarsperiode, beloeber sig til 192 mio . ECU .

Fra regnskabsaaret 1990 godkendes de bevillinger, der er noedvendige til finansiering af Faellesskabets bidrag til gennemfoerelse af de i bilaget indeholdte aktioner, herunder foranstaltninger med henblik paa teknisk bistand paa faellesskabsplan samt loebende overvaagning og evaluering af programmet, under den aarlige budgetprocedure, idet der tages hensyn til programmets resultater og de eventuelle nye behov, der maatte opstaa under dets gennemfoerelse .

De bevillinger, der er noedvendige for programmets foerste tre aar, skal opfoeres paa de fremtidige budgetter inden for

rammerne af de finansielle overslag for 1988 til 1992, som Europa-Parlamentet, Raadet og Kommissionen vedtog i faellesskab ved den interinstitutionelle aftale ( 11 ) den 29 . juni 1988, og udviklingen af disse overslag .

Maalet er at tildele den stoerst mulige del af midlerne til

de studerendes mobilitet inden for rammerne af aktion 1

og 2 .

( 12 ) EFT nr . L 185 af 15 . 7 . 1988, s . 33 .«

4 ) I artikel 5 aendres udtrykket »andre allerede planlagte faellesskabsaktioner« til »andre aktioner paa faellesskabsplan «.

5 ) I artikel 7 aendres i foerste linje datoen 31 . december 1989 til 31 . december 1993, og i femte linje datoen 30 . juni 1990 til 30 . juni 1994 .

6 ) Bilaget erstattes af bilaget til denne afgoerelse .

Artikel 2

Denne afgoerelse har virkning fra den 1 . januar 1991 undtagen for saa vidt angaar aktion 2 ( 2), der har virkning fra den 1 . juli 1990 .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14 . december 1989 .

Paa Raadets vegne

L . JOSPIN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 323 af 27 . 12 . 1989 .

( 2 ) EFT nr . C 329 af 30 . 12 . 1989 .

( 3 ) EFT nr . 63 af 20 . 4 . 1963, s . 1338/63 .

( 4 ) EFT nr . L 166 af 25 . 6 . 1987, s . 20 .

( 5 ) EFT nr . L 13 af 17 . 1. 1989, s . 28 .

( 6 ) EFT nr . L 206 af 30 . 7 . 1988, s . 34.(7 ) EFT nr . L 44 af 16 . 2 . 1989, s . 44.(8 ) EFT nr . C 148 af 16 . 6 . 1986, s . 125.(9 ) EFT nr . L 239 af 16 . 8 . 1989, s . 24 .

( 10 ) EFT nr. L 19 af 24 . 1 . 1989, s . 16 .

BILAG »BILAG AKTION 1 Etablering og drift af et europaeisk universitetsnet

1 . Faellesskabet videreudvikler det europaeiske universitetsnet, der er etableret som led i ERASMUS-programmet, og som tager sigte paa at fremme udvekslingen af studerende i hele Faellesskabet .

Det europaeiske universitetsnet bestaar af de universiteter, der som led i ERASMUS-programmet har indgaaet aftaler om og udarbejder programmer for udveksling af studerende og laerere med universiteter i andre medlemsstater, og som sikrer fuld anerkendelse af studieperioder, der i denne sammenhaeng er fuldfoert uden for hjemlandets universiteter .

Hovedsigtet med aftaler mellem universiteterne er at give de studerende lejlighed til at gennemfoere en fuldt anerkendt studieperiode i mindst én anden medlemsstat som en integrerende del af deres eksamen eller universitetsuddannelse . Disse faelles programmer kan eventuelt omfatte en integreret periode med fremmedsprogsforberedelse samt samarbejde mellem laerere og administrativt personale med henblik paa at tilvejebringe de noedvendige betingelser for udveksling af studerende og for gensidig anerkendelse af studieperioder i udlandet . I det omfang, det er muligt, boer forberedelsen i det fremmede sprog paabegyndes i oprindelseslandet inden den studerendes afrejse .

Programmer, der indebaerer en fuldt ud anerkendt og integreret studieperiode i en anden medlemsstat, vil faa tillagt prioritet . For hvert faelles program kan universiteter, der deltager i ordningen, faa et aarligt tilskud paa indtil 25 000 ECU, i foerste omgang normalt i en periode paa hoejst tre aar, dog saaledes at beloebets stoerrelse kan tages op til revision med regelmaessige mellemrum .

2 . Der vil ogsaa blive ydet stoette til udveksling af laerere med henblik paa varetagelse af integrerede undervisningsopgaver i andre medlemsstater .

3 . Der vil desuden blive ydet stoette til faelles laeseplansudviklingsprojekter mellem universiteter i forskellige medlemsstater som et middel til at lette akademisk anerkendelse og gennem udveksling af erfaringer bidrage til fornyelse og forbedring af uddannelserne i hele Faellesskabet .

4 . Der vil endvidere blive ydet tilskud paa op til 20 000 ECU til universiteter, der tilrettelaegger korte intensive undervisningsprogrammer for studerende fra flere forskellige medlemsstater . Denne aktion vil vaere af supplerende karakter .

5 . Endelig vil Faellesskabet yde stoette til laereres og universitetsadministratorers besoeg i andre medlemsstater med henblik paa at saette dem i stand til at udarbejde integrerede studieprogrammer sammen med universiteter i disse medlemsstater og at fremme den gensidige forstaaelse for uddannelsesaspekterne i de hoejere uddannelsessystemer i andre medlemsstater . Der vil desuden blive ydet tilskud, der goer det muligt for universitetslaerere at afholde saerlige forelaesningsraekker i flere forskellige medlemsstater .

AKTION 2 ERASMUS-stipendieprogram

1 . Faellesskabet videreudvikler ordningen med direkte oekonomisk stoette til studerende ved universiteter som defineret i artikel 1, stk . 2, der gennemfoerer en studieperiode i en anden medlemsstat . Ved fastsaettelsen af de samlede udgifter til henholdsvis aktion 1 og 2 tager Faellesskabet hensyn til, hvor mange studerende der skal udveksles inden for det europaeiske universitetsnet, efterhaanden som dette udvikler sig .

2 . ERASMUS-stipendierne forvaltes af de kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater . Under hensyn til udviklingen i det europaeiske universitetsnet vil der blive tildelt hver medlemsstat et minimumsbeloeb paa 200 000 ECU ( svarende til ca . 100 stipendier ); med hensyn til det resterende beloeb baseres tildelingen til de enkelte medlemsstater paa det samlede antal studerende ved universiteterne som defineret i artikel 1, stk . 2, paa det samlede antal unge mellem 18 og 25 aar i den enkelte medlemsstat, paa de gennemsnitlige omkostninger forbundet med rejsen mellem det land, hvor den studerendes hjemlige universitet er beliggende, og det land,

hvor vaertsuniversitetet ligger, samt paa forskellen mellem leveomkostningerne i det land, hvor den studerendes hjemlige universitet er beliggende, og det land, hvor vaertsuniversitetet er beliggende .

Kommissionen vil endvidere traeffe de noedvendige foranstaltninger for at sikre de forskellige fagomraader en afbalanceret repraesentation, for at tage hensyn til efterspoergslen efter programmer og til stroemmen af studerende, samt for at loese visse specifikke problemer, navnlig finansieringen af visse stipendier, der som foelge af de paagaeldende exceptionelle programmers struktur ikke kan forvaltes af nationale instanser . Den andel, der er afsat til disse foranstaltninger, maa ikke overstige 5 % af det samlede aarlige budget for stipendier til studerende .

3 . Medlemsstaternes stipendiemyndigheder yder stipendier paa op til 5 000 ECU pr . studerende til et aars ophold paa foelgende vilkaar :

a ) Stipendierne tager sigte paa at daekke de ekstraudgifter, der er forbundet hermed, dvs . rejseudgifter, eventuelle udgifter til sprogkurser samt daekning af hoejere leveomkostninger i vaertslandet ( herunder eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes det forhold, at den studerende opholder sig uden for hjemlandet ). De tager ikke sigte paa at daekke alle udgifter til studieopholdet i udlandet .

b ) Der gives fortrinsstilling til studerende, der foelger kurser, der indgaar i det under aktion 1 beskrevne europaeiske universitetsnet, samt til studerende, der deltager i det under aktion 3 beskrevne europaeiske meritoverfoeringssystem ( ECTS ). Der kan ogsaa ydes stipendier til andre studerende, for hvem der er truffet saerlige foranstaltninger uden for nettet i en anden medlemsstat, forudsat at de opfylder kriterierne for at vaere stoetteberettigede .

c

Der ydes kun stipendier, naar studieperioden i en anden medlemsstat anerkendes fuldt ud af den studerendes universitet i hjemlandet . Der kan dog undtagelsesvis ydes stipendier i tilfaelde, hvor studieperioden i en anden medlemsstat fuldt ud anerkendes af universitetet i denne medlemsstat, forudsat at denne ordning indgaar i en univesitetssamarbejdsaftale, der stoettes i henhold til aktion 1 .

d )

Vaertsuniversitetet opkraever ingen studieafgifter af de besoegende studerende, der i givet fald fortsaetter med at betale studieafgifter til deres universitet i hjemlandet .

e )

Der ydes stipendier med henblik paa akademiske studier i en anden medlemsstat i et betydeligt tidsrum paa fra tre maaneder til et helt akademisk aar, eller i mere end 12 maaneder i tilfaelde af meget integrerede studieprogrammer . Der ydes normalt ikke stipendier til foersteaarsstuderende .

f )

Stipendier eller laan, som en studerende modtager i sit eget land, ydes fortsat i fuld udstraekning i den studieperiode ved vaertslandets universitet, hvor den studerende modtager et ERASMUS-stipendium .

AKTION 3 Mobilitetsforbedring i kraft af akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder

Faellesskabet ivaerksaetter i samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foelgende foranstaltninger med sigte paa at forbedre mobiliteten i kraft af akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder i en anden medlemsstat :

1 . Foranstaltninger til fremme af et europaeisk meritoverfoeringssystem gaeldende paa forsoegs - og frivillighedsbasis for hele Faellesskabet ( European Community Course Credit Transfer System ( ECTS )), hvorved studerende, der gennemfoerer eller har gennemfoert en videregaaende uddannelse og erhvervsuddannelse, faar anerkendt den uddannelse, de har gennemgaaet paa et eller flere universiteter i andre medlemslande . Et begraenset antal aarlige tilskud paa indtil 20 000 ECU vil blive ydet til de universiteter, der deltager i denne forsoegsordning .

2 . Foranstaltninger til fremme af udveksling af oplysninger i Faellesskabet om akademisk anerkendelse af de eksamensbeviser, der er erhvervet, og de studieperioder, der er gennemfoert i en anden medlemsstat, isaer gennem yderligere udbygning af det nuvaerende EF-net af nationale informationscentre vedroerende akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder; der ydes aarlige tilskud paa op til 20 000 ECU til informationscentrene med henblik paa at lette informationsudvekslingen, navnlig ved hjaelp af et elektronisk dataudvekslingssystem .

AKTION 4 Supplerende foranstaltninger til fremme af de studerendes mobilitet inden for Faellesskabet

1 . De supplerende foranstaltninger tager sigte paa at finansiere :

- tilskud til universitetssammenslutninger og -konsortier og sammenslutninger af laerere, administratorer eller studerende paa europaeisk plan, saerlig med det formaal at udbrede kendskabet inden for Faellesskabet til initiativer paa specifikke omraader inden for uddannelse;

- publikationer, der giver oeget kendskab til mulighederne for at studere og undervise i andre medlemsstater, eller som henleder opmaerksomheden paa vigtige udviklingstendenser samt nye modeller for samarbejdet mellem universiteterne inden for Faellesskabet;

- andre initiativer med sigte paa at fremme samarbejdet om den erhvervsmaessige uddannelse mellem Faellesskabets universiteter;

- foranstaltninger, der letter udbredelsen af informationer om ERASMUS-programmet;

- Det Europaeiske Faellesskabs ERASMUS-priser, der uddeles til studerende, universitetsmedarbejdere, universiteter eller ERASMUS-projekter, der har ydet et saerlig betydningsfuldt bidrag til udviklingen af samarbejdet mellem universiteterne i Faellesskabet .

2 . Udgifterne til foranstaltninger under aktion 4 overstiger ikke 5 % af de aarlige bevillinger til ERASMUS -

programmet .«

Top