Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0382

89/382/EØF, Euratom: Rådets afgørelse af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program

OJ L 181, 28.6.1989, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; ophævet ved 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/382/oj

31989D0382

89/382/EØF, Euratom: Rådets afgørelse af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program

EF-Tidende nr. L 181 af 28/06/1989 s. 0047 - 0047
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0021
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0021


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 19. juni 1989

om nedsaettelse af et udvalg for De Europaeiske Faellesskabers statistiske program

(89/382/EOEF, Euratom)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab,

under henvisning til udkast til afgoerelse, forelagt af Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets resolution af 19. juni 1989 om ivaerksaettelse af en plan for prioriterede aktioner vedroerende statistisk information: De Europaeiske Faellesskabers statistiske program (1989-1992) (2) har paavist noedvendigheden af et globalt og samlet statistisk program med henblik paa opfyldelsen af De Europaeiske Faellesskabers maalsaetninger;

gennemfoerelsen af det statistiske program kraever, at der traeffes afgoerelser, som opfylder Faellesskabets behov, at deres prioritering fastlaegges, og at der indfoeres procedurer til yderligere styrkelse af det nuvaerende snaevre samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

med henblik paa dette samarbejde boer der nedsaettes et udvalg, som skal have til opgave at bistaa Kommissionen med gennemfoerelsen af De Europaeiske Faellesskabers statistiske programmer;

samarbejdet boer omfatte alle de omraader, der er omfattet af De Europaeiske Faellesskabers statistiske programmer -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Der nedsaettes et udvalg for det statistiske program, i det foelgende benaevnt »udvalget«, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaternes statistiske kontorer, og som har en repraesentant for Kommissionen (generaldirektoeren for De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor) som formand.

Artikel 2

Udvalget bistaar Kommissionen med den overordnede koordinering af de fleraarige statistiske programmer, saaledes at de aktioner, der ivaerksaettes, stemmer overens med dem, der fastsaettes i de nationale statistiske programmer.

Artikel 3

Kommissionen raadfoerer sig med udvalget om:

a) de aktioner, den agter at ivaerksaette med henblik paa opfyldelsen af de maalsaetninger, der er omhandlet i de fleraarige statistiske programmer, samt om midlerne og tidsplanerne i forbindelse med deres opfyldelse

b) udbygning af de fleraarige statistiske programmer

c) ethvert andet spoergsmaal, navnlig af metodologisk art, som vedroerer udarbejdelsen eller gennemfoerelsen af de statistiske programmer, og som rejses af udvalgets formand, enten paa dennes eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.

Artikel 4

Udvalget varetager desuden de opgaver, som det faar paalagt ved de bestemmelser, som Raadet fastsaetter paa statistikomraadet, i henhold til de naermere retningslinjer, der fastlaegges ved disse bestemmelser i overensstemmelse med afgoerelse 87/373/EOEF (3).

Artikel 5

Udvalget udarbejder hvert aar en rapport med status over det statistiske arbejde, som har vaeret behandlet. Denne rapport fremsendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Raadet.

Artikel 6

Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 19. juni 1989.

Paa Raadets vegne

C. SOLCHAGA CATALAN

Formand

(1) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989.

(2) EFT nr. C 162 af 29. 6. 1989, s. 1.

(3) EFT nr. L 197 af 18. 7. 1987, s. 33.

Top