EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0004

89/4/EØF: Kommissionens afgørelse af 21. december 1988 om Det Rådgivende Udvalg for Fiskerivarer

OJ L 5, 7.1.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/4(1)/oj

31989D0004

89/4/EØF: Kommissionens afgørelse af 21. december 1988 om Det Rådgivende Udvalg for Fiskerivarer

EF-Tidende nr. L 005 af 07/01/1989 s. 0033 - 0034
den finske specialudgave: kapitel 4 bind 3 s. 0124
den svenske specialudgave: kapitel 4 bind 3 s. 0124


*****

KOMMISSIONENS AFGOERELSE

af 21. december 1988

om Det Raadgivende Udvalg for Fiskerivarer

(89/4/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, og

ud fra foelgende betragtninger:

Inden for fiskerisektoren er der ved Kommissionens afgoerelse 71/128/EOEF af 25. februar 1971 (1) nedsat et raadgivende udvalg; teksten hertil er blevet erstattet ved afgoerelse 73/429/EOEF af 31. oktober 1973 (2);

det er noedvendigt at aendre fordelingen af pladserne i dette udvalg som foelge af nye medlemsstaters tiltraedelse;

teksten til ovennaevnte beslutning boer dog tilpasses paa nogle mindre vaesentlige punkter; oensket om stoerre klarhed medfoerer, at teksten omredigeres fuldstaendigt -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Afgoerelse 73/429/EOEF om nedsaettelse af Det Raadgivende Udvalg for Fiskerivarer affattes som foelger:

»Artikel 1

1. Der nedsaettes ved Kommissionen et raadgivende udvalg for fiskerivarer, herefter benaevnt »udvalget«.

2. Udvalget bestaar af repraesentanter for foelgende oekonomiske grupper: producenter, andelsforetagender inden for fiskerisektoren, kreditinstitutter inden for fiskerisektoren, handelen med fiskerivarer, arbejdstagere inden for denne sektor samt forbrugerne.

Artikel 2

1. Udvalget kan hoeres af Kommissionen om alle spoergsmaal i forbindelse med reguleringen af den faelles markedsordning for fiskerivarer, isaer om foranstaltninger, som den maa traeffe inden for disse forordningers rammer samt om alle sociale problemer, der stoedes paa inden for fiskerisektoren, med undtagelse af saadanne, som vedroerer fiskeriets arbejdsgivere og arbejdstagere i deres egenskab af arbejdsmarkedspartnere.

2. Formanden for udvalget kan over for Kommissionen paapege det gunstige i at hoere udvalget om et spoergsmaal, der falder ind under dets kompetence, og om hvilket det ikke er blevet anmodet om at udtale sig. Dette sker isaer paa anmodning fra en af de repraesenterede oekonomiske grupper.

Artikel 3

1. Udvalget bestaar af femogfyrre medlemmer.

2. Pladserne fordeles saaledes:

- enogtyve til producenterne inden for fiskeri

- tre til andelsforetagender for fiskerivarer

- en til forretningsbanker

- to til specialinstitutter for andelskredit

- fem til handelen med fiskerivarer

- fem til fiskerivareindustrierne

- fem til arbejdstagere inden for fiskeri

- tre til forbrugerne.

Artikel 4

1. Udvalgets medlemmer udnaeves af Kommissionen paa forslag fra de faglige og erhvervsmaessige organisationer, som er oprettet paa faellesskabsplan, og som er de mest repraesentative for de i artikel 1, stk. 2, omhandlede oekonomiske grupper, samt hvis aktiviteter falder inden for rammerne af den faelles markedsordning for fiskerivarer. Dog udnaevnes forbrugerrepraesentanterne paa forslag fra Det Raadgivende Forbrugerudvalg.

For hver plads, som skal besaettes, foreslaar disse organer to kandidater af forskellig nationalitet.

2. Udvalgets medlemmer udnaevnes for tre aar. Genudnaevnelse kan finde sted. Deres arbejde er uloennet.

Efter udloebet af perioden paa tre aar fungerer udvalgets medlemmer, indtil deres efterfoelger er udpeget, eller deres tjenesteperiode er forlaenget.

Et medlems tjeneste ophoerer inden udloebet af perioden paa tre aar, hvis han fratraeder eller afgaar ved doeden.

Et medlems tjeneste kan ligeledes ophoere, hvis den organisation, respektive det udvalg, som har indstillet hans ansoegning, anmoder om, at en anden traeder i hans sted.

Han erstattes for resten af tjenesteperioden ifoelge den i stk. 1 omhandlede fremgangsmaande.

3. Til orientering offentliggoeres medlemslisten af Kommissionen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 5

Udvalget vaelger for en periode af tre aar en formand og to naestformaend. Valget sker med to tredjedels flertal af de tilstedevaerende medlemmer.

Udvalget kan med samme flertal optage andre medlemmer til forretningsudvalget. I saa tilfaelde bestaar forretningsudvalget foruden formanden hoejst af en repraesentant for hver af de i udvalget repraesenterede oekonomiske grupper.

Forretningsudvalget forbereder og organiserer udvalgets arbejde.

Artikel 6

Paa begaering af en af de repraesenterede grupper kan formanden opfordre en repraesentant fra denne gruppe til at overvaere udvalgets moeder. Han kan paa samme betingelser indkalde enhver person, der er saerlig kompetent i et paa dagsordenens staaende spoergsmaal, til som sagkyndig at deltage i udvalgets arbejde; de sagkyndige deltager kun i droeftelserne af det spoergsmaal, der har begrundet deres naervaerelse.

Artikel 7

Udvalget kan for at lette dets arbejde nedsaette arbejdsgrupper.

Artikel 8

1. Udvalget traeder sammen paa Kommissionens tjenestested efter indkaldelse fra denne. Forretningsudvalget traeder sammen efter indkaldelse fra formanden efter aftale med Kommissionen.

2. Repraesentanter for de paagaeldende tjenestegrene i Kommissionen deltager i udvalgets, forretningsudvalgets og arbejdsgruppernes moeder.

3. Udvalgets, forretningsudvalgets og arbejdsgruppernes sekretariatsforretninger varetages af Kommissionens tjenestegrene.

Artikel 9

Udvalget droefter sproegsmaal, om hvilke Kommissionen har forlangt en udtalelse. Afstemning finder ikke sted.

Anmoder Kommissionen udvalget om en udtalelse, kan den fastsaette en frist, inden for hvilken udtalelsen maa afgives.

De repraesenterede oekonomiske gruppers opfattelse optages i et moedereferat, som forelaegges Kommissionen.

Er en udtalelse i udvalget enstemmig, drager udvalget faelles konklusion, som vedlaegges moedereferatet.

Artikel 10

Med forbehold af bestemmelserne i Traktatens artikel 214 er udvalgets medlemmer forpligtede til ikke at videregive oplysninger, som de gennem deres arbejde i udvalget eller arbejdsgrupperne har faaet kendskab til, saafremt Kommissionen over for udvalget og disse grupper har tilkendegivet, at den oenskede udtalelse har fortrolig karakter.

I saa fald deltager kun udvalgets medlemmer og repraesentanterne for Kommissionens tjenestegrene i moederne.«

Artikel 2

Denne afgoerelse traeder i kraft den 21. december 1988.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1988.

Paa Kommissionens vegne

António CARDOSO E CUNHA

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 68 af 22. 3. 1971, s. 18.

(2) EFT nr. L 355 af 24. 12. 1973, s. 61.

Top