EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R4255

Rådets forordning (EØF) nr. 4255/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den Europæiske Socialfond

OJ L 374, 31.12.1988, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; ophævet og erstattet af 399R1783

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4255/oj

31988R4255

Rådets forordning (EØF) nr. 4255/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den Europæiske Socialfond

EF-Tidende nr. L 374 af 31/12/1988 s. 0021 - 0024


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 4255/88 af 19 . december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 for saa vidt angaar Den Europaeiske Socialfond

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 126 og 127,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg( 3 ), og ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 3, stk . 4, i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 af 24 . juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter(4 ) fastsaetter Raadet saerlige bestemmelser om hver strukturfonds indsats;

de foranstaltningstyper, som Den Europaeiske Socialfond, i det foelgende benaevnt »fonden«, kan yde tilskud til, herunder saadanne, der udgoer nye bemyndigelser, boer inden for rammerne af fondens bidrag til gennemfoerelsen af de fem maal, som er naevnt i artikel 1 i forordning (EOEF ) nr . 2052/88, fastlaegges naermere;

maal nr . 3 og 4 gaelder for hele Faellesskabets omraade;

de udgifter, der er berettiget til tilskud fra fonden, boer fastlaegges naermere;

det boer undgaas, at udgifterne udvikler sig forskelligt, ligesom der gradvis boer fastsaettes standardbeloeb for udgifterne i forbindelse med erhvervsuddannelsesforanstaltninger, hvortil der ydes tilskud fra fonden;

i henhold til artikel 10, stk . 1, i forordning ( EOEF) nr . 2052/88 fastlaegger Kommissionen retningslinjerne for virkeliggoerelsen af de i naevnte forordning fastsatte maal nr . 3 og 4;

der boer fastsaettes naermere regler for indgivelsen af de planer, som medlemsstaterne skal opstille i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 2052/88;

fondens tilskudsformer samt indholdet i ansoegningerne vedroerende foranstaltninger, der gennemfoeres som led i medlemsstaternes arbejdsmarkedspolitik, boer fastlaegges naermere;

der boer fastsaettes naermere bestemmelser for indgivelse og godkendelse af ansoegninger om tilskud fra fonden samt for kontrol;

der boer fastsaettes overgangsbestemmelser - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1 Tilskudsberettigede foranstaltninger 1 . Paa vilkaarene i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 og i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 af 19 . december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter(5 ) samt paa vilkaarene i naervaerende forordning yder fonden tilskud til :

a)erhvervsuddannelse om noedvendigt kombineret med erhvervsvejledning b)stoette til ansaettelse i nyoprettede stillinger af stabil karakter samt til etablering af selvstaendig erhvervsvirksomhed .

2 . Som led heri yder fonden ligeledes inden for en graense paa 5 % af sin aarlige bevillingsramme tilskud til :

a)foranstaltninger af fornyende karakter, som har til formaal at afproeve nye hypoteser om indhold, metoder og tilrettelaeggelse i forbindelse med erhvervsuddannelsesforanstaltninger i saerdeleshed og beskaeftigelsesfremme i almindelighed, og som kan danne grundlag for et senere tilskud fra fonden i flere medlemsstater b)forberedende foranstaltninger, ledsage - og forvaltningsforanstaltninger, der er noedvendige for gennemfoerelsen af naervaerende forordning; saadanne foranstaltninger omfatter bl.a . undersoegelser, faglig bistand og udveksling af erfaringer, der har multiplikatorvirkning, samt indgaaende opfoelgning og evaluering af foranstaltninger, fonden har ydet tilskud til c)foranstaltninger, der som led i dialogen mellem arbejdsmarkedets parter henvender sig til virksomhedernes ansatte i to eller flere medlemsstater, og som vedroerer overfoersel af specialviden af betydning for moderniseringen af produktionsapparatet d)vejledning og raadgivning med henblik paa genindpasning af langtidsledige .

3 . Ved erhvervsuddannelse i den i stk . 1, litra a ), omhandlede forstand forstaas enhver foranstaltning, der skal bibringe deltagerne den noedvendige kompetence til udoevelse af en eller flere bestemte former for beskaeftigelse paa arbejdsmarkedet, samt enhver foranstaltning med et passende teknologisk indhold, der er noedvendigt paa grund af de teknologiske forandringer og arbejdsmarkedets behov og udvikling .

4 . Uanset stk . 3 omfatter erhvervsuddannelsen i de regioner, der henhoerer under maal nr . 1, 2 og 5 b ), enhver foranstaltning, der skal sikre deltagerne de faglige kvalifikationer og den videreuddannelse, som anvendelsen af nye produktions - og/eller ledelsesteknikker i smaa og mellemstore virksomheder kraever .

5 . Uanset stk . 3 omfatter erhvervsuddannelsen i de regioner, der henhoerer under maal nr . 1 :

-den teoretiske del af en laerlingeuddannelse, der foregaar uden for virksomheden -i saerlige tilfaelde, der skal fastlaegges paa baggrund af de paagaeldende landes og regioners saerlige behov, den del af de nationale uddannelsessystemer paa sekundaertrinnet, der specielt omfatter erhvervsuddannelse efter afslutningen af den obligatoriske skolegang paa heltidsbasis, og som gennem en tilpasning af sin opbygning og af de anvendte undervisningsmetoder tager hoejde for udfordringerne i den oekonomiske og tekniske udvikling .

6 . I de regioner, der henhoerer under maal nr . 1, udvides ansaettelsesstoetten i en periode paa tre aar efter naervaerende forordnings ikrafttraeden til ogsaa at omfatte beskaeftigelse ved ikke-produktive projekter, der imoedekommer samfundsbehov og tager sigte paa oprettelse af ekstraordinaere stillinger af mindst seks maaneders varighed for langtidsledige over 25 aar .

Artikel 2 Anvendelsesomraade I henhold til artikel 3, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 ydes der tilskud fra fonden :

a)for saa vidt angaar de prioriterede maal nr . 3 og 4 i hele Faellesskabet til foranstaltninger, der tager sigte paa :

-at bekaempe langtidsledigheden ved hjaelp af erhvervsmaessig integrering af personer over 25 aar, der har vaeret ledige i mindst tolv maaneder, idet denne periode dog ved afgoerelse truffet af Kommissionen kan forkortes i saerlige tilfaelde -efter afslutningen af den obligatoriske skolegang paa heltidsbasis at fremme den erhvervsmaessige integrering af arbejdssoegende paa under 25 aar, uanset hvor laenge de paagaeldende har vaeret arbejdssoegende b)for saa vidt angaar maal nr . 1, 2 og 5 b ) til foranstaltninger, der tager sigte paa :

-at fremme stabiliteten i beskaeftigelsen og udvikle nye beskaeftigelsesmuligheder for :

-arbejdsloese -personer, der er truet af arbejdsloeshed, navnlig i forbindelse med omstruktureringer, som kraever teknologisk modernisering eller betydelige aendringer i produktions - eller forvaltningssystemet -personer, der er beskaeftiget i smaa og mellemstore virksomheder -at fremme faglig uddannelse for enhver person med beskaeftigelse, der deltager i en foranstaltning, som er af afgoerende betydning for virkeliggoerelsen af udviklings - og omstillingsmaalene for et integreret program c)for saa vidt angaar maal nr . 1 til foranstaltninger for personer :

-der har indgaaet en laerekontrakt, og som er tilskudsberettigede i henhold til artikel 1, stk . 5, foerste led -der er under uddannelse i medlemsstaternes uddannelsessystem paa sekundaertrinnet, jf . artikel 1,

stk . 5, andet led -der er beskaeftiget i forbindelse med de i artikel 1, stk . 6, omhandlede foranstaltninger .

Artikel 3 Tilskudsberettigede udgifter 1 . Der kan kun ydes tilskud fra fonden til :

a)underhold for personer, der deltager i erhvervsuddannelsesforanstaltninger b)udgifter til :

-forberedelse, gennemfoerelse, administration og evaluering af erhvervsuddannelsesforanstaltninger, herunder erhvervsvejledning, inklusive udgifterne til uddannelse af laerere -ophold og transport for deltagere i erhvervsuddannelsesforanstaltninger c)ydelse i hoejst tolv maaneder pr . person af stoette til ansaettelse i nyoprettede stillinger af stabil karakter og til etablering af selvstaendig erhvervsvirksomhed samt i mindst seks maaneder pr . person af beskaeftigelsesstoette som omhandlet i artikel 1, stk . 6 d )udgifter til foranstaltninger, der modtager tilskud fra fonden i henhold til artikel 1, stk . 2, litra b ), c ) og d ).

2 . Kommissionen fastsaetter hvert aar inden for rammerne af partnerskabet det hoejeste tilskudsberettigede beloeb pr . person og pr . uge, det kan ydes i henhold til stk . 1, litra c ). Dette beloeb beregnes paa grundlag af 30 % af bruttogennemsnitsloennen for industriarbejdere i hver medlemsstat beregnet efter den harmoniserede definition, som De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor har fastsat . Det offentliggoeres i god tid i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, saaledes at det kan medtages i de ansoegninger, der indgives i henhold til artikel 7, stk . 1, og artikel 9, stk . 3 .

3 . Kommissionen paaser, at fondens udgifter til foranstaltninger af samme type ikke udvikler sig forskelligt . Med henblik herpaa fastsaetter den efter udtalelse fra det i arti - kel 28 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 naevnte udvalg for hver enkelt medlemsstat, i samarbejde med denne og gradvist, for hver uddannelsestype vejledende gennemsnitsomkostninger for de udgifter, fonden kan yde tilskud til; den offentliggoer dem i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . De gaelder for det efterfoelgende regnskabsaar .

Artikel 4 Retningslinjer 1 . I henhold til artikel 10, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 fastlaegger Kommissionen foer den 15 . februar 1989 for en periode paa mindst tre aar retningslinjerne for foranstaltningerne under maal nr . 3 og 4, som den foelger ved fastlaeggelsen af faellesskabsstoetterammen; den offentliggoer disse retningslinjer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

2 . Eventuelle aendringer, der er blevet noedvendige paa grund af betydelige forandringer paa arbejdsmarkedet, foretages foer den 1 . februar i regnskabsaaret; de gaelder for de faellesskabsstoetterammer eller for de aendrede rammer for de efterfoelgende regnskabsaar .

3 . I retningslinjerne fastlaegges de hovedfelter i den uddannelses - og beskaeftigelsespolitik, som de foranstaltninger, der kan gives tilskud til, indgaar i; ud over de regioner, der henhoerer under maal nr . 1, 2 og 5 b ), betragtes foranstaltninger, der stemmer overens med behovene og perspektiverne paa arbejdsmarkedet, som fortrinsvis berettigede til faellesskabsstoette .

Artikel 5 Planer De i artikel 8 til 11 i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 omhandlede planer skal bl.a . for den del, der vedroerer fonden, indeholde skoen over :

-manglende ligevaegt mellem udbuddet af og efterspoergslen efter arbejdskraft, herunder om muligt oplysninger om beskaeftigelse af kvinder -arten af og de saerlige kendetegn ved de ubesatte stillinger -karrieremuligheder paa arbejdsmarkedet -planlagte eller igangvaerende erhvervsuddannelses - eller beskaeftigelsesforanstaltninger -antallet af beroerte personer for hver enkelt foranstaltningstype .

Artikel 6 Tilskudsformer 1 . I overensstemmelse med artikel 5 i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 indgives ansoegningerne om tilskud fra fonden i form af operationelle programmer og globaltilskud eller foranstaltninger i den i artikel 1, stk . 2, litra b ), c ) og d ), omhandlede forstand . De operationelle programmer og globaltilskuddene kan indbefatte forberedelse, gennemfoerelse og evaluering af de heri omhandlede foranstalt-ninger .

2 . Medlemsstaterne giver de oplysninger, der er noedvendige for gennemgangen af foranstaltningerne, navnlig de i artikel 14, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 omhandlede samt dem, der specielt gaelder Den Europaeiske Socialfond ( sted, antal, personer, foranstaltningens varighed pr . person og det faglige niveau, der sigtes mod), idet de som hovedregel :

-for registrerede arbejsloese eller andre personer uden beskaeftigelse anfoerer deres faglige kvalifikationsniveau ved begyndelsen af foranstaltningerne -for beskaeftigede praeciserer arten af og omfanget af den paataenkte omskoling -for omstillings - eller strukturomlaegningsforanstaltninger anfoerer den paataenkte investerings omfang og art samt aendringerne i produkterne eller produktionssystemerne .

Artikel 7 Indgivelse og godkendelse af ansoegninger om tilskud 1 . Ansoegninger om tilskud indgives senest tre maaneder foer paabegyndelsen af foranstaltningerne . De bilaegges et skema, som er udarbejdet paa edb inden for rammerne af partnerskabet, og som indeholder oplysninger om hver enkelt foranstaltnings saerlige kendetegn, saaledes at det bliver muligt at foelge foranstaltningerne fra deres paabegyndelse til den endelige udbetaling .

2 . Kommissionen traeffer afgoerelse om disse ansoegninger, foer foranstaltningerne paabegyndes, og underretter den paagaeldende medlemsstat herom .

Artikel 8 Kontrolbestemmelser I henhold til artikel 23, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 kan Kommissionen foretage kontrol paa stedet . Denne kontrol kan gennemfoeres ved hjaelp af en repraesentativ stikproeve . I tilfaelde fastsaetter Kommissionen efter hoering af den paagaeldende medlemsstat en procentsats for stikproeven under hensyntagen til de materielle og tekniske forhold i forbindelse med den paagaeldende foranstaltning . Hvis stikproeven afsloerer et utilstraekkeligt udfoerelsesniveau efter en efterproevning af resultaterne inden for rammerne af partnerskabet, kan Kommissionen foretage en passende nedsaettelse, idet denne nedsaettelse kan foretages forholdsmaessigt i det samlede beloeb, der er ansoegt om, efter at medlemsstaten har haft lejlighed til at fremsaette sine bemaerkninger .

Artikel 9 Overgangsbestemmelser 1 . I henhold til artikel 15, stk . 4, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 vil ansoegninger om tilskud for regnskabsaaret 1989, der indgives inden den 21 . oktober 1988, fortsat vaere omfattet af afgoerelse 83/516/EOEF(6 ), aendret ved afgoerelse 85/568/EOEF(7 ), samt af de bestemmelser, der er fastsat i henhold hertil .

2 . De foerste planer omfatter en periode, der begynder den 1 . januar 1990 . Planerne for maal nr . 1, 2 og 5 b ) indgives senest den 31 . marts 1989 . Planerne for maal nr . 3 og 4 indgives senest fire maaneder efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 4 .

3 . Ansoegningerne om tilskud til foranstaltninger, som skal ivaerksaettes i 1990, indgives senest den 31 . august 1989 .

Artikel 10 Ikrafttraeden 1 . Denne forordning traeder i kraft den 1 . januar 1989 . Med forbehold af de i artikel 9 omhandlede overgangsbestemmelser anvendes den fra samme dato .

2 . Med forbehold af artikel 15 i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 og af artikel 33 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 ophaeves forordning ( EOEF ) nr . 2950/83(8 ).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19 . december 1988 .

Paa Raadets vegneTh . PANGALOSFormand ( 1)EFT nr . C 256 af 3 . 10 . 1988, s . 16 .

( 2)EFT nr . C 326 af 19 . 12 . 1988 .

( 3)EFT nr . C 337 af 31 . 12 . 1988 .

( 4)EFT nr . L 185 af 15 . 7 . 1988, s . 9 .

( 5)Se side 1 i denne Tidende .

( 6)EFT nr . L 289 af 22 . 10 . 1983, s . 38 .

( 7)EFT nr . L 370 af 31 . 12 . 1985, s . 40 .

( 8)EFT nr . L 289 af 22 . 10 . 1983, s . 1 .

Top