Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R2503

Rådets forordning (EØF) nr. 2503/88 af 25. juli 1988 om toldoplag

OJ L 225, 15.8.1988, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; ophævet ved 392R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2503/oj

31988R2503

Rådets forordning (EØF) nr. 2503/88 af 25. juli 1988 om toldoplag

EF-Tidende nr. L 225 af 15/08/1988 s. 0001 - 0007


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2503/88 af 25 . juli 1988 om toldoplag

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa -Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra foelgende betragtninger :

Det er af betydning for erhvervsdrivende, der endnu ikke kender den endelige bestemmelse af ikke-faellesskabsvarer, eller som endnu ikke oensker et give disse varer en saadan bestemmelse, at kunne oplaegge dem i kortere eller laengere tid, uden at der skal erlaegges importafgifter for dem, eller at de underkastes handelspolitiske foranstaltninger; oprettelsen af toldoplag og anvendelsen af toldoplagsproceduren opfylder disse behov; ved denne procedure fremmes aktiviteterne i forbindelse med udenrigshandelen, saerlig den videre distribution af varer i og uden for Faellesskabet; toldoplagsproceduren udgoer derfor et betydningsfuldt redskab i Faellesskabets handelspolitik;

i direktiv 69/74/EOEF ( 4 ), senest aendret ved Akten vedroerende Spaniens og Portugals Tiltraedelse, er det fastsat, hvilke regler medlemsstaternes bestemmelser vedroerende toldoplag skal omfatte; betydningen af denne procedure inden for rammerne af toldunionen kraever, at den anvendes ensartet i Faellesskabet; de nugaeldende regler boer derfor suppleres og goeres klarere, og der boer udstedes en retsakt, som gaelder umiddelbart i medlemsstaterne, og som derved giver privatpersoner en stoerre retlig sikkerhed;

toldoplagsproceduren boer finde anvendelse baade paa faellesskabsvarer, for hvilke der som foelge af, at de oplaegges paa toldoplag, gaelder visse foranstaltninger, der i princippet er knyttet til deres eksport, og paa faellesskabsvarer, som i samhandelen inden for Faellesskabet paalaegges afgifter som led i den faelles landbrugspolitik, saa laenge saadanne afgifter finder anvendelse;

ogsaa andre varer end dem, der henfoeres under toldoplagsproceduren, boer paa visse betingelser kunne oplaegges paa toldoplagets areal; i dette tilfaelde paahviler det medlemsstaterne at regulere foelgerne af og betingelserne for saadanne varers oplaegning paa toldoplag, saafremt de er omfattet af nationale afgifter, dog med forbehold af faellesskabsbestemmelserne om skatter og afgifter;

som foelge af den aktuelle situation i medlemsstaterne boer der traeffes bestemmelse om forskellige typer toldoplag; bevilling til at drive en bestemt type toldoplag boer meddeles dels under hensyn til de oekonomiske behov, dels under hensyn til toldmyndighedernes mulighed for at foere opsyn;

der boer fastsaettes visse procedurelempelser; det boer navnlig fastsaettes, at varer, der opbevares paa toldoplag, paa visse betingelser kan overgaa til fri omsaetning uden frembydning eller forudgaaende angivelse;

naar omstaendighederne taler herfor, boer det vaere muligt at benytte toldoplagsproceduren, uden at varerne opbevares paa steder, der er godkendt som toldoplag;

der maa fastlaegges visse beskatningsregler for det tilfaelde, at der opstaar en toldskyld for ikke-faellesskabsvarer; en mervaerdi, der er opstaaet paa Faellesskabets toldomraade, boer paa visse betingelser ikke medregnes i disse varers toldvaerdi;

det er noedvendigt at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning og med henblik herpaa at fastsaette en faellesskabsprocedure, der giver mulighed for at vedtage gennemfoerelsesbestemmelserne hertil; der boer nedsaettes et udvalg for at kunne tilrettelaegge et snaevert og effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen paa dette omraade - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFSNIT I Almindelige bestemmelser Artikel 1 1 . I denne forordning fastsaettes reglerne for toldoplagsproceduren .

2 . Ved toldoplagsproceduren aabnes der mulighed for opbevaring paa toldoplag af :

a ) ikke-faellesskabsvarer, uden at der for disse opkraeves importafgifter eller, medmindre der er truffet anden bestemmelse, anvendes handelspolitiske foranstaltninger b ) faellesskabsvarer, for hvilke det efter specifikke faellesskabsforskrifter er fastsat, at de som foelge af deres oplaeggelse paa toldoplag er omfattet af foranstaltninger, der i princippet er forbundet med varernes udfoersel .

3 . Saa laenge der i samhandelen inden for Faellesskabet paalaegges faellesskabsvarer afgifter som led i den faelles landbrugspolitik, giver toldoplagsproceduren ligeledes mulighed for at opbevare saadanne varer paa et toldoplag, uden at disse afgifter opkraeves .

4 . I denne forordning forstaas ved :

a ) toldoplag : ethvert omraade, der er godkendt af toldmyndighederne og underlagt deres kontrol, hvor varer kan opbevares paa de i henhold til denne forordning fastsatte betingelser b ) offentligt oplag : et toldoplag, hvor enhver person kan oplaegge varer c) privat oplag : et toldoplag, der er forbeholdt oplagshaveren til oplaeggelse af varer d ) oplagshaver : enhver person, der har bevilling til at drive et toldoplag e ) oplaegger : den person, der forpligtes ved angivelsen om henfoersel af varer under toldoplagsproceduren, eller den, til hvem denne persons rettigheder og forpligtelser er blevet overdraget f ) faellesskabsvarer : varer, som - i deres helhed er fremstillet inden for Faellesskabets toldomraade, uden at der deri indgaar varer fra tredjelande eller omraader uden for Faellesskabets toldomraade - hidroerer fra lande eller omraader uden for Faellesskabets toldomraade, og som frit kan omsaettes i en medlemsstat - inden for Faellesskabets toldomraade er fremstillet enten udelukkende af de i andet led omhandlede varer eller af de i foerste og andet led omhandlede varer g ) ikke-faellesskabsvarer : andre varer end de i litra f ) omhandlede Med forbehold af de aftaler, der er indgaaet med tredjelande for saa vidt angaar anvendelsen af ordningen for faellesskabsforsendelse, betragtes ligeledes som ikke-faellesskabsvarer saadanne varer, som ganske vist opfylder betingelserne i litra f ), men som genindfoeres til Faellesskabets toldomraade efter at have vaeret udfoert fra dette omraade h ) importafgift : told og afgifter med tilsvarende virkning samt landbrugsimportafgifter og andre afgifter ved indfoersel, der fastsaettes som led i den faelles landbrugspolitik eller i de saerordninger, der anvendes paa visse varer, som frembringes ved forarbejdning af landbrugsprodukter i ) toldmyndighed : enhver myndighed, som har befoejelse til at haandhaeve toldbestemmelserne, ogsaa selv om vedkommende myndighed ikke henhoerer under toldadministrationen j ) person :

- en fysisk person - eller en juridisk person - eller, saafremt gaeldende regler giver mulighed herfor, en sammenslutning af personer, som anerkendes at have rets - og handleevne uden ved nogen retsforskrift at have faaet tillagt status som juridisk person .

Artikel 2 1 . Under toldoplagsproceduren kan henfoeres de i artikel 1, stk . 2 og 3, omhandlede varer, uanset deres art, maengde, oprindelse, herkomst eller bestemmelse, jf . dog stk . 2 i naervaerende artikel samt artikel 4 .

2 . Stk . 1 er ikke til hinder for, at der anvendes forbud eller restriktioner, som er begrundet i hensynet til den offentlige saedelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkaeologisk vaerdi, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret .

AFSNIT II Bevilling til at drive toldoplag Artikel 3 1 . Drives toldoplag af andre personer end toldmyndighederne, kraeves der bevilling fra disse myndigheder .

2 . En person, der oensker at drive et toldoplag, skal indgive en skriftlig ansoegning, som indeholder de noedvendige oplysninger for meddelelse af bevilling, navnlig skal det godtgoeres, at der eksisterer et oekonomisk behov for oplaeggelse .

Ansoegningen skal vaere ledsaget af al dokumentation, som toldmyndighederne skoenner noedvendig .

3 . Bevilling meddeles kun personer, der er etableret i Faellesskabet, og som yder den fornoedne sikkerhed med hensyn til den korrekte anvendelse af de ved denne forordning fastsatte bestemmelser, og saafremt de fornoedne tilsyns - og kontrolforanstaltninger kan gennemfoeres, uden at det foerer til oprettelse af et uforholdsmaessigt stort administrativt apparat i forhold til de paagaeldende oekonomiske behov .

Artikel 4 I bevillingen fastsaettes de naermere betingelser for, hvorledes toldoplaget skal drives .

I bevillingen anfoeres navnlig, hvilket toldsted der skal foere kontrol med oplaget . Det kan i givet fald angives, at varer, som frembyder fare, eller som vil kunne fremkalde en aendring af andre varers tilstand, eller som af andre aarsager kraever saerlige indretninger, skal tilfoeres lokaler, der er specielt udstyret hertil .

Saafremt det drejer sig om et privat oplag, kan det ligeledes anfoeres, hvilke varekategorier der maa opbevares paa dette oplag .

Artikel 5 Oplagshaveren skal underrette toldmyndighederne om alle forhold, der indtraeder, efter at bevillingen er blevet meddelt, og som kan have indflydelse paa, om den skal opretholdes, eller om dens indhold skal aendres .

Artikel 6 Saafremt der sker en aendring i de forhold, der er lagt til grund for meddelelse af en bevilling, aendrer toldmyndighederne bevillingen i overensstemmelse hermed, jf. dog artikel 7 .

Artikel 7 Tilfaelde, hvor bevillingen tilbagekaldes og tilfaelde, hvor det konstateres, at den er uden retsvirkning, samt foelgerne heraf, konstateres efter fremgangsmaaden i artikel 28 .

AFSNIT III Ansvar og sikkerhed Artikel 8 Oplagshaveren er ansvarlig for :

a ) at sikre, at varerne under oplaeggelse paa toldoplag ikke unddrages toldtilsyn b ) at de forpligtelser, der foelger af opbevaring af varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, opfyldes, og c ) at de naermere betingelser, der er fastsat i bevillingen, overholdes .

Artikel 9 1 . Uanset artikel 8 kan det i bevillingen, naar den vedroerer et offentligt oplag, fastsaettes, at det i artikel 8, litra a ) og b ), omhandlede ansvar, helt eller delvis udelukkende paahviler oplaeggeren . I dette tilfaelde informerer oplagshaveren oplaeggeren om dennes ansvar og betegner toldoplaget som offentligt toldoplag under oplaeggers ansvar .

2 . Oplaeggeren er til enhver tid ansvarlig for opfyldelsen af de forpligtelser, der foelger af varers henfoersel under toldoplagsproceduren .

Artikel 10 Med toldmyndighedernes samtykke kan en anden person indtraede i en oplagshavers eller en oplaeggers rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning .

Artikel 11 Ud over den sikkerhed, der kraeves inden for den faelles landbrugspolitik, kan toldmyndighederne kraeve sikkerhed i forbindelse med det i artikel 8 og 9 omhandlede ansvar .

AFSNIT IV Henfoersel af varer under toldoplagsproceduren Artikel 12 Betingelserne for henfoersel af varer under toldoplagsproceduren fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 28 .

Foruden den saedvanlige procedure fastsaettes det navnlig heri, at henfoerslen af varerne under toldoplagsproceduren kan finde sted :

a ) ved varernes fysiske oplaeggelse paa toldoplaget, idet - de oplysninger, der er noedvendige for at identificere dem, indfoeres i det i artikel 14 naevnte lagerregnskab, eller - varerne frembydes for toldmyndighederne, og der indgives et handelsdokument eller et administrativt dokument, der er godkendt af toldmyndighederne, og som indeholder de oplysninger, der er noedvendige for at identificere dem b ) uden at disse varer er oplagt paa et toldoplag .

AFSNIT V Toldoplagets og toldoplagsprocedurens funktion Artikel 13 Toldmyndighederne traeffer alle bestemmelser, de finder noedvendige for at sikre, at toldoplaget kan holdes under tilsyn og fungere tilfredsstillende, samt at der kan holdes kontrol med de under proceduren henfoerte varer .

Artikel 14 Med forbehold af artikel 16, stk . 2, skal den person, der er udpeget af toldmyndighederne, i en af disse myndigheder godkendt form foere et lagerregnskab over alle de varer,

der opbevares under toldoplagsproceduren . Toldmyndighederne skal have adgang til dette lagerregnskab, saaledes at de kan foretage den i artikel 13 omhandlede kontrol .

Artikel 15 1 . Naar der bestaar et oekonomisk behov derfor, og toldtilsyn ikke hindres, kan toldmyndighederne tillade, at a ) andre faellesskabsvarer end de i artikel 1, stk . 2, litra b ), og artikel 1, stk . 3, omhandlede opbevares i toldoplagets lokaler b ) ikke-faellesskabsvarer i toldoplagets lokaler undergaar foraedling i henhold til proceduren for aktiv foraedling paa de under denne procedure fastsatte betingelser . De formaliteter, som kan frafaldes i et toldoplag, fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 31 i forordning ( EOEF ) nr . 1999/85 ( 5 ) c ) ikke-faellesskabsvarer i toldoplagets lokaler undergaar forarbejdning i henhold til proceduren for forarbejdning under toldkontrol paa de under denne procedure fastsatte betingelser . De formaliteter, som kan frafaldes i et toldoplag, fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 31 i forordning ( EOEF ) nr . 1999/85 .

2 . I de i stk . 1 omhandlede tilfaelde er varerne ikke henfoert under toldoplagsproceduren .

3 . Toldmyndighederne kan kraeve, at de i stk . 1 omhandlede varer bogfoeres i det i artikel 14 naevnte lagerregnskab .

Artikel 16 1 . Varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, skal straks, naar de tilfoeres toldoplaget, bogfoeres i det i artikel 14 omhandlede lagerregnskab .

2 . Toldmyndighederne kan tillade, at det administrative dokument, der er omhandlet i artikel 12, litra a ), andet led, traeder i stedet for bogfoeringen i lagerregnskabet i henhold til stk . 1, idet der skal vaere pligt til at faerdigbehandle dette dokument ved afslutningen af oplagringsproceduren .

Artikel 17 1 . Varer kan forblive under toldoplagsproceduren uden tidsbegraensning .

I undtagelsestilfaelde kan toldmyndighederne dog fastsaette en frist, inden hvis udloeb oplaeggeren skal angive varernes bestemmelse, jf . henholdsvis artikel 21 og 24 .

2 . For visse varer, der er omhandlet i artikel 1, stk . 2, litra b ), og som henhoerer under den faelles landbrugspolitik, kan der fastsaettes specifikke frister efter fremgangsmaaden i artikel 28, jf . dog artikel 29 .

Artikel 18 1 . Ikke-faellesskabsvarer samt de i artikel 1, stk . 3, omhandlede faellesskabsvarer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, kan underkastes de saedvanlige behandlinger, som tjener til at sikre deres bevarelse eller til at forbedre deres udseende eller handelskvalitet eller til at forberede deres distribution eller videresalg .

I det omfang, det er noedvendigt, for at den faelles markeds - ordning kan fungere hensigtsmaessigt, kan der opstilles en liste over tilfaelde, hvor saadanne behandlinger forbydes for varer, der henhoerer under den faelles landbrugspolitik .

2 . De i artikel 1, stk . 2, litra b ), omhandlede faellesskabs - varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, og som henhoerer under den faelles landbrugspolitik, maa kun underkastes de behandlinger, der udtrykkeligt er foreskrevet for disse varer .

3 . Til de i stk . 1, foerste afsnit, og stk . 2 omhandlede behandlinger kraeves der forhaandstilladelse fra toldmyndighederne, der fastsaetter, paa hvilke betingelser de kan finde sted .

4 . Listerne over de i stk . 1 og 2 omhandlede behandlinger udfaerdiges efter fremgangsmaaden i artikel 28, jf . dog artikel 29 .

Artikel 19 Saafremt omstaendighederne berettiger dertil, kan varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, midlertidigt frafoeres toldoplaget . Der skal indhentes forhaandstilladelse hertil hos toldmyndighederne, som fastsaetter, paa hvilke betingelser frafoerslen kan finde sted .

Under varernes ophold uden for toldoplaget kan de underkastes de i artikel 18 omhandlede behandlinger paa samme betingelser som der anfoert .

Artikel 20 Toldmyndighederne kan tillade, at varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, overfoeres fra et toldoplag til et andet . Betingelserne for, at varer kan overfoeres fra et oplag til et andet, uden at proceduren bringes til ophoer, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 28 .

AFSNIT VI Toldoplagsprocedurens afslutning Artikel 21 Med forbehold af de saerlige bestemmelser, der er fastsat inden for rammerne af specifikke toldforskrifter, afsluttes toldoplagsproceduren for ikke-faellesskabsvarer, som :

- overgaar til fri omsaetning eller henfoeres under en anden toldprocedure - oplaegges i en frizone - udfoeres - afstaas til fordel for statskassen, saafremt denne mulighed foreligger i henhold til de nationale retsforskrifter, eller - tilintetgoeres under toldmyndighedernes kontrol, idet affald og skrot heraf kan angives til et af de anvendelsesformaal, der er omhandlet i de foregaaende led .

Afstaaelse eller tilintetgoerelse maa ikke medfoere udgifter for statskassen .

Artikel 22 1 . Opstaar der en toldskyld i forbindelse med en ikke-faellesskabsvare, som er henfoert under toldoplagsproceduren,

ansaettes toldvaerdien af denne vare efter bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 1224/80 ( 6 ), senest aendret ved Akten vedroerende Spaniens og Portugals Tiltraedelse .

Saafremt denne vaerdi er baseret paa en pris, der er betalt eller skal betales, og som omfatter omkostninger ved oplagring og bevarelse af varerne under disses opbevaring paa toldoplaget, medregnes disse omkostninger ikke i toldvaerdien, forudsat at de er anfoert saerskilt i forhold til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varen .

2 . Saafremt den paagaeldende vare er blevet underkastet de saedvanlige behandlinger, jf . artikel 18, er arten, toldvaerdien og maengden, som skal laegges til grund ved beregningen af importafgiftsbeloebet, efter anmodning fra klarereren de samme som dem, der skulle have vaeret lagt til grund, hvis varen ikke var blevet underkastet disse behandlinger . Der kan dog fastsaettes undtagelser fra denne bestemmelse efter fremgangsmaaden i artikel 28 .

Artikel 23 1 . Faellesskabsvarer under den faelles landbrugspolitik, som er henfoert under toldoplagsproceduren, og som er omhandlet i artikel 1, stk . 2, litra b ), skal angives til et af de anvendelsesformaal, der er fastsat i de forskrifter, der som foelge af, at de oplaegges paa toldoplag, underkaster de paagaeldende varer foranstaltninger, der i princippet er knyttet til deres eksport .

2 . Der kan ansoeges om annullering af angivelsen vedroerende henfoersel af disse varer under toldoplagsproceduren . Toldmyndighederne efterkommer denne ansoegning, naar de foranstaltninger, der i de paagaeldende specifikke forskrifter er fastsat i tilfaelde af manglende overholdelse af den fastsatte bestemmelse, er blevet truffet . Listen over de tilfaelde, hvor en angivelse ikke kan annulleres, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 28, jf . dog artikel 29 .

3 . Saafremt der ved udloebet af den i overensstemmelse med artikel 17, stk . 2, fastsatte frist ikke er fremsat en anmodning vedroerende de der omhandlede faellesskabsvarer med henblik paa at angive dem til et af de i stk . 1 omhandlede anvendelsesformaal, erklaerer toldmyndighederne angivelsen vedroerende henfoersel af varerne under toldoplagsproceduren for ugyldig og traeffer de i stk . 2 omhandlede foranstaltninger .

Artikel 24 Faellesskabsvarer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, og som er omhandlet i artikel 1, stk . 3, kan angives til alle de anvendelsesformaal, der er tilladt for disse varer .

Artikel 25 Betingelserne for toldoplagsprocedurens afslutning fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 28 . Foruden den saedvanlige procedure fastsaettes det bl.a . heri, at :

- ikke-faellesskabsvarers overgang til fri omsaetning samt de i artikel 1, stk . 3, omhandlede faellesskabsvarers overgang til frit forbrug, naar disse varer er henfoert under toldoplagsproceduren, finder sted, uden at varerne frembydes for toldmyndighederne og inden indlevering af vedkommende angivelse .

a ) paa betingelse af, at varens art, toldvaerdi og maengde blev fastlagt eller godkendt ved varernes henfoersel under toldoplagsproceduren . Dette ansaettelsesgrundlag anvendes ligeledes ved overgangen til fri omsaetning, medmindre den paagaeldende paa tids - punktet for varens overgang til fri omsaetning anmoder om et gunstigere grundlag, og saafremt dette kan kontrolleres uden fysisk undersoegelse af varerne, eller b ) mod indfoerelse af de oplysninger, der er noedvendige til at identificere dem, i det lagerregnskab, der er omhandlet i artikel 14 - udfoersel eller forsendelse af varer, der er henfoert under toldoplagsproceduren, finder sted, uden at varerne frembydes for toldmyndighederne og inden indlevering af vedkommende angivelse mod indfoerelse af de oplysninger, der er noedvendige til at identificere dem, i det lagerregnskab, der er omhandlet i artikel 14 - for de oevrige tilladte toldanvendelsesformaal, anvendes de forenklede procedurer, der er fastsat i forbindelse med de naevnte anvendelsesformaal .

AFSNIT VII Afsluttende bestemmelser Artikel 26 1 . Der nedsaettes et udvalg for toldoplag og frizoner, i det foelgende benaevnt "udvalget", bestaaende af repraesentanter for medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Artikel 27 Udvalget kan behandle ethvert spoergsmaal, der vedroerer anvendelsen af denne forordning, og som forelaegges det af formanden enten paa dennes eget initiativ eller paa anmodning af repraesentanten for en medlemsstat .

Artikel 28 1 . De til gennemfoerelsen af denne forordning noedvendige bestemmelser vedtages efter fremgangsmaaden i stk . 2 og 3 .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de bestemmelser, der skal vedtages. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget spoergsmaalet haster . Udtalelsen vedtages med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk . 2 .

Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de foreslaaede bestemmelser, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

b ) Naar de paataenkte bestemmelser ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de bestemmelser, der skal vedtages . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Saafremt Raadet ikke har truffet afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra forslagets forelaeggelse, vedtager Kommissionen de foreslaaede bestemmelser .

Artikel 29 Denne forordning er ikke til hinder for vedtagelsen af saerlige bestemmelser i forbindelse med den faelles landbrugspolitik, idet disse fortsat er undergivet reglerne for gennemfoerelsen af denne politik .

Artikel 30 1 . Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Den bringes i anvendelse et aar efter datoen for ikrafttraedelsen af de gennemfoerelsesbestemmelser, der vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 28 .

2 . Direktiv 69/74/EOEF og gennemfoerelsesbestemmelserne hertil i direktiv 71/235/EOEF ( 7 ) ophaeves fra den dato, hvorpaa denne forordning finder anvendelse . Henvisninger til de paagaeldende direktiver skal betragtes som henvisninger til denne forordning .

3 . De af toldmyndighederne meddelte bevillinger til drift af toldoplag, tilbagekaldes, saafremt deres indhold strider mod bestemmelserne i denne forordning . I alle andre tilfaelde forbliver de gyldige .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25 . juli 1988 .

Paa Raadets vegne Th . PANGALOS Formand EWG:L333UMBD00.97 FF : 3UDA; SETUP : 01; Hoehe : 3178 mm; 520 Zeilen; 23559 Zeichen;

Bediener : HELM Pr .: C;

Kunde :

( 1 ) EFT nr . C 283 af 6 . 11 . 1985, s . 3 . ( 2 ) EFT nr . C 120 af 20 . 5 . 1986, s . 16 . ( 3 ) EFT nr . C 263 af 20 . 10 . 1986, s . 6 . ( 4 ) EFT nr . L 58 af 8 . 3 . 1969, s . 7.(5 ) EFT nr . L 188 af 20 . 7 . 1985, s . 1.(6 ) EFT nr . L 134 af 31 . 5 . 1980, s . 1.(7 ) EFT nr . L 143 af 29 . 6 . 1971, s . 28 .

Top