EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R1318

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1318/88 af 10. maj 1988 om bestemmelse for medlemsstaterne af indtægtstabet samt af det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og pr. ged for produktionsåret 1987

OJ L 123, 17.5.1988, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 06/04/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1318/oj

31988R1318

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1318/88 af 10. maj 1988 om bestemmelse for medlemsstaterne af indtægtstabet samt af det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og pr. ged for produktionsåret 1987

EF-Tidende nr. L 123 af 17/05/1988 s. 0012 - 0014


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1318/88

af 10. maj 1988

om bestemmelse for medlemsstaterne af indtaegtstabet samt af det praemiebeloeb, der skal betales pr. moderfaar og pr. ged for produktionsaaret 1987

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1837/80 af 27. juni 1980 om den faelles markedsordning for faare- og gedekoed (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1115/88 (2), saerlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er i artikel 5, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 fastsat, at der ydes en praemie for at kompensere for et eventuelt indtaegtstab for faarekoedsproducenterne og i visse omraader gedekoedsproducenterne; disse omraader er fastlagt i bilag III til forordning (EOEF) nr. 1837/80 og i artikel 1 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1065/86 af 11. april 1986 om fastlaeggelse af de bjergomraader, i hvilke praemien til gedekoedsproducenterne ydes (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3519/86 (4); i artikel 5, stk. 9, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 aabnes der mulighed for at yde praemie til producenter, der holder hunfaar af visse bjergracer, undtagen moderfaar, der er berettigede til praemien, i visse omraader; saadanne moderfaar og omraader er anfoert i bilaget til Raadets forordning (EOEF) nr. 872/84 af 31. marts 1984 om indfoerelse af almindelige regler for ydelse af praemien til faarekoedsproducenter (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3524/85 (6);

ifoelge artikel 5, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 udgoer indtaegtstabet pr. 100 kg slagtet vaegt den eventuelle forskel mellem basisprisen og det aritmetiske gennemsnit af markedspriserne i hvert omraade;

ifoelge artikel 5, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 fastlaegges praemiebeloebet pr. moderfaar og pr. omraade ved paa det i stk. 2 omhandlede indtaegtstab at anvende gennemsnitsproduktion af lammekoed pr. moderfaar udtrykt i 100 kg slagtet vaegt; for omraade 5 skal indtaegtstabet dog nedsaettes med det vejede gennemsnit af de faktisk udbetalte variable praemier for produktionsaaret 1987, idet dette gennemsnit fastslaas ifoelge stk. 6 i samme artikel; i artikel 5, stk. 3, fastsaettes ogsaa praemiebeloebet pr. hunged til 80 % af praemien for moderfaar; i henhold til artikel 5, stk. 9, er praemiebeloebet for hunfaar, undtagen moderfaar, der er berettiget til praemien, ogsaa fastsat til 80 % af praemien pr. moderfaar;

ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2345/87 (7) er medlemsstaterne bemyndiget til at udbetale et forskud til producenter i ugunstigt stillede landbrugsomraader; et saadant forskud er blevet udbetalt til de paagaeldende producenter i loebet af produktionsaaret 1987;

efter artikel 4, stk. 4, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3007/84 (8), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1514/86 (9), er medlemsstaterne i omraade 1 ikke bemyndiget til at udbetale et forskud paa den i artikel 5, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 omhandlede praemie; i betragtning af den helt usaedvanlige markedssituation i omraade 1 blev Graekenland og Italien dog som undtagelse fra naevnte artikel 4, stk. 4, bemyndiget til at udbetale et forskud paa naevnte praemie;

den franske regering har besluttet at yde hjaelp til avlere, hvis bedrifter ikke er beliggende i ugunstigt stillede omraader; med henblik herpaa paataenker den franske regering ligeledes, men af nationale midler, at udbetale forskud paa 50 % af den praemie for moderfaar, som disse avlere har ret til ved produktionsaarets afslutning;

den franske regering har givet Kommissionen meddelelse om dette forslag til national stoette i overensstemmelse med Traktatens artikel 93, stk. 3;

Raadet har ved beslutning af 23. juli 1987 besluttet at betragte den nationale stoette i form af forskud paa 50 % af den forventede praemie for moderfaar, som ydes af den franske regering indtil udgangen af produktionsaaret 1987 til franske faarekoedsavlere, hvis bedrift ikke er beliggende i ugunstigt stillede omraader i Frankrig, som forenelig med Faellesmarkedet;

den praemie, der kan udbetales pr. berettiget dyr, udbetales kun, hvis det fastsatte beloeb pr. moderfaar er 1 ECU eller derover;

i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 boer det endelige praemiebeloeb og restbeloebet, der skal udbetales i de ugunstigt stillede landbrugsomraader, fastsaettes;

Forvaltningskomitéen for Faar og Geder har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Indtaegtstabet for produktionsaaret 1987 er for foelgende omraader:

1.2 // Omraade // Forskel i ECU/100 kg // 2 // 118,060 // 3 // 123,654 // 4 // 136,360 // 5 // 61,672 // 6 // 104,881 // 7 // 95,693.

Artikel 2

1. Det praemiebeloeb, der for produktionsaaret 1987 skal betales pr. moderfaar pr. omraade, er foelgende:

1.2 // Omraade // ECU // 1 // 21,841 // 2 // 21,841 // 3 // 27,822 // 4 // 23,863 // 5 // 9,559 // 6 // 18,354 // 7 // 16,901.

2. Det praemiebeloeb, der for produktionsaaret 1987 skal betales pr. hunged pr. omraade i de omraader, der er anfoert i bilag III til forordning (EOEF) nr. 1837/80 og i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 1065/86, er foelgende:

1.2 // Omraade // ECU // 1 // 17,473 // 2 // 17,473 // 7 // 13,521.

3. Det praemiebeloeb, der for produktionsaaret 1987 skal betales pr. hunfaar, undtagen moderfaar, der er berettiget til praemien, pr. omraade i de i bilaget til forordning (EOEF) nr. 872/84 naevnte omraader, er foelgende:

1.2 // Omraade // ECU // 5 // 7,647.

Artikel 3

1. Ved anvendelse af artikel 5, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 fastsaettes det restbeloeb, der for produktionsaaret 1987 skal betales til faarekoedsproducenter i de ugunstigt stillede landbrugsomraader og i Frankrig til samtlige faarekoedsproducenter, til foelgende:

1.2 // Omraade // Restbeloeb af praemien i ECU, der skal udbetales pr. moderfaar // 1 herunder: Italien Graekenland // 10,972 12,392 // 2 // 10,974 // 4 // 10,412 // 5 // 5,268 // 6 // 8,394 // 7 Spanien // 8,766.

2. Ved anvendelse af artikel 5, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 fastsaettes det restbeloeb, der for produktionsaaret 1987 skal udbetales til gedekoedsproducenter i de ugunstigt stillede landbrugsomraader, der er indbefattet i de i stk. 1 anfoerte omraader, til foelgende:

1.2 // Omraade // Restbeloeb af praemien i ECU, der skal udbetales pr. hunged // 1 herunder: Italien Graekenland // 8,727 9,867 // 2 // 8,726 // 7 Spanien // 7,000.

3. Ved anvendelse af artikel 5, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 fastsaettes det restbeloeb, der for produktionsaaret 1987 skal udbetales til producenter, der holder hunfaar, bortset fra moderfaar, der er berettiget til praemien, i de ugunstigt stillede landbrugsomraader, der er indbefattet i de i stk. 1 omhandlede omraader, til foelgende:

1.2 // Omraade // Restbeloeb af praemien i ECU, der skal udbetales pr. hunfaar, undtagen moderfaar, der er berettiget til praemien // 5 // 4,214.

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 10. maj 1988.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 183 af 16. 7. 1980, s. 1.

(2) EFT nr. L 110 af 29. 4. 1988, s. 36.

(3) EFT nr. L 97 af 12. 4. 1986, s. 25.

(4) EFT nr. L 325 af 20. 11. 1986, s. 17.

(5) EFT nr. L 90 af 1. 4. 1984, s. 40.

(6) EFT nr. L 336 af 14. 12. 1985, s. 5.

(7) EFT nr. L 210 af 1. 8. 1987, s. 85.

(8) EFT nr. L 283 af 27. 10. 1984, s. 28.

(9) EFT nr. L 132 af 21. 5. 1986, s. 16.

Top