Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0077

Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer

OJ L 36, 9.2.1988, p. 33–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 36 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 36 - 62
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 35 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2005; ophævet ved 32005L0055

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/77/oj

31988L0077

Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer

EF-Tidende nr. L 036 af 09/02/1988 s. 0033 - 0061
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 8 s. 0036
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 8 s. 0036


RAADETS DIREKTIV af 3. december 1987 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af koeretoejer (88/77/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er vigtigt, at der vedtages foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked i loebet af perioden indtil 31. december 1992 ; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

allerede De Europaeiske Faellesskabers foerste handlingsprogram for miljoebeskyttelse, der blev vedtaget af Raadet den 22. november 1973, indeholdt en tilskyndelse til at tage hensyn til de seneste videnskabelige fremskridt inden for bekaempelsen af luftforurening foraarsaget af motorkoeretoejers udstoedningsgas og til at tilpasse de allerede vedtagne direktiver i overensstemmelse hermed ; i henhold til tredje handlingsprogram skal der goeres en yderligere indsats med henblik paa en betydelig nedsaettelse af det nuvaerende niveau for motorkoeretoejers forurenende emissioner;

de tekniske forskrifter, som motorkoeretoejer skal opfylde efter national lovgivning, vedroerer bl.a. emission af forurenende luftarter fra diesel-motorer til fremdrift af koeretoejer;

disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; forskellene er af en saadan art, at de kan hindre den frie omsaetning af de paagaeldende varer ; det er derfor noedvendigt, at alle medlemsstater, til supplering af eller i stedet for deres nuvaerende lovgivning, vedtager ensartede forskrifter, navnlig med henblik paa at muliggoere gennemfoerelse for alle koeretoejstyper af den fremgangsmaade med EOEF-standardtypegodkendelse, der er anfoert i Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6. februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil (4), senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF (5);

for saa vidt angaar de tekniske forskrifter vil det vaere hensigtsmaessigt at antage de forskrifter, der er godkendt af De Forenede Nationers OEkonomiske Kommission for Europa i regulativ nr. 49 (»Ensartede forskrifter for godkendelse af dieselmotorer med hensyn til emission af forurenende luftarter«), der som bilag er knyttet til aftalen af 20. marts 1958 om gennemfoerelse af ensartede betingelser for godkendelse af udrustningsgenstande og dele af motorkoeretoejer og om gensidig anerkendelse af godkendelse;

Kommissionen har paataget sig senest ved udgangen af 1988 at forelaegge Raadet forslag om en ny nedsaettelse af graensevaerdierne for de tre forurenende luftarter, der er omfattet af dette direktiv, og om fastsaettelse af graensevaerdier for partikelemissioner -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved: - »koeretoejer« alle koeretoejer, som drives af en dieselmotor, med eller uden karosseri, bestemt til faerdsel paa vej, og som har mindst fire hjul og er konstrueret til en hastighed paa mere end 25 km/h, bortset fra koeretoejer i klasse M1, som defineret i nr. 0.4 i bilag I til direktiv 70/156/EOEF, med en (1) EFT nr. C 193 af 31.7.1986, s. 3. (2) Holdning udtrykt den 18. november 1987 (EFT nr. C 345 af 21.12.1987, s. 61). (3) EFT nr. C 333 af 29.12.1986, s. 17. (4) EFT nr. L 42 af 23.2.1970, s. 1. (5) EFT nr. L 220 af 8.8.1987, s. 44. totalmasse paa hoejest 3 500 kg, skinnekoeretoejer, landbrugstraktorer og -arbejdsredskaber samt andre arbejdsredskaber

- »dieselmotortype« en dieselmotor, der kan typegodkendes som teknisk enhed i henhold til artikel 9a i direktiv 70/156/EOEF.

Artikel 2

1. Fra 1. juli 1988 kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedroerer forurenende luftarter fra motoren: - naegte EOEF-standardtypegodkendelse, udstedelse af det dokument, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, sidste led, i direktiv 70/156/EOEF, eller national typegodkendelse, for saa vidt angaar en type koeretoejer, der drives af en dieselmotor

eller

- forbyde indregistrering, salg, ibrugtagning eller anvendelse af saadanne koeretoejer

eller

- naegte EOEF-standardtypegodkendelse eller national typegodkendelse af en dieselmotortype

eller

- forbyde salg eller anvendelse af nye dieselmotor

hvis kravene i dette direktiv er opfyldt.

2. Fra 1. juli 1988 kan medlemsstaterne af grunde, der vedroerer forurenende luftarter fra motoren: - naegte national typegodkendelse af en type koeretoejer, der drives af en dieselmotor

eller

- naegte national typegodkendelse af en dieselmotortype

hvis kravene i bilagene til dette direktiv ikke er opfyldt.

3. Indtil den 30. september 1990 gaelder stk. 2 ikke for koeretoejstyper, der drives af en dieselmotor, eller for dieselmotortyper, hvis dieselmotoren er beskrevet i bilaget til en typegodkendelsesattset, der inden denne dato er udstedt i henhold til direktiv 72/306/EOEF.

4. Fra den 1. oktober 1990 kan medlemsstaterne af grunde, der vedroerer forurenende luftarter fra motoren: - forbyde indregistrering, salg, ibrugtagning eller anvendelse af nye koeretoejer, der drives af en dieselmotor

eller

- forbyde salg eller anvendelse af nye dieselmotorer,

hvis kravene i bilagene til dette direktiv ikke er opfyldt.

Artikel 3

1. Den medlemsstat, der har meddelt godkendelse af en type dieselmotor, traeffer de noedvendige foranstaltninger med henblik paa at blive underrettet om enhver aendring, der vedroerer en konstruktionsdel eller en specifikation som omfattet af bilag I, nr. 2.3. De kompetente myndigheder i den paagaeldende medlemsstat traeffer afgoerelse med hensyn til, om den aendrede motor skal underkastes ny proevning ; og om der skal udarbejdes en ny proevningsrapport. Viser proevningen, at forskrifterne i dette direktiv ikke er overholdt, godkendes aendringen ikke.

2. Den medlemsstat, der har meddelt godkendelse af en koeretoejstype med hensyn til dens dieselmotor, traeffer de noedvendige foranstaltninger med henblik paa at blive underrettet om enhver aendring, der vedroerer denne koeretoejstype, for saa vidt angaar den monterede motor. De kompetente myndigheder i den paagaeldende medlemsstat traeffer afgoerelse med hensyn til, om der efter en saadan aendring skal traeffes foranstaltninger som foreskrevet i direktiv 70/156/EOEF, saerlig artikel 4 eller 6.

Artikel 4

AEndringer, der er noedvendige for en tilpasning af forskrifterne i bilagene til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 13 i direktiv 70/156/EOEF.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 1. juli 1988. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Fra meddelelsen af dette direktiv drager medlemsstaterne endvidere omsorg for, at Kommissionen underrettes om alle senere forslag til de vigtigste love eller administrative bestemmelser, som de paataenker at udstede paa det af dette direktiv omfattede omraade, i saa god tid, at Kommissionen kan fremsaette sine bemaerkninger dertil.

Artikel 6

Senest ved udgangen af 1988 skal Raadet paa grundlag af et forslag fra Kommissionen droefte gennemfoerelsen af en ny nedsaettelse af graensevaerdierne for de tre forurenende luftarter, der er omfattet af dette direktiv, og fastsaettelsen af graensevaerdier for partikelemissioner.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 3. december 1987.

Paa Raadets vegne

Chr. CHRISTENSEN

Formand

BILAG I ANVENDELSESOMRAADE, DEFINITIONER OG FORKORTELSER, ANSOEGNING OM EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE, FORSKRIFTER OG TESTS, PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE MED DEN GODKENDTE TYPE

1. ANVENDELSESOMRAADE

Dette direktiv finder anvendelse paa forurenende luftarter fra alle motorkoeretoejer, der drives af motorer med kompressionstaending, og fra motorer med kompressionstaending, som specificeret i artikel 1, bortset fra de koeretoejer af klasse N1, N2 og M2, for hvilke der er udstedt typegodkendelse i henhold til direktiv 70/220/EOEF (1), senest aendret ved direktiv 88/76/EOEF (2).

2. DEFINITIONER OG FORKORTELSER

I dette direktiv forstaas ved: 2.1. »godkendelse af motor« godkendelse af en motortype, for saa vidt angaar niveauet for dennes emission af forurenende luftarter

2.2. »dieselmotor« en motor, der arbejder efter princippet »kompressionstaending«

2.3. »motortype« en motorkategori, som ikke paa vaesentlige punkter adskiller sig fra de i bilag II til dette direktiv angivne specifikationer

2.4. »forurenende luftarter« carbonmonoxid, carbonhydrider (i forholdet C1H1,85) og nitrogenoxider, idet de sidste udtrykkes i nitrogendioxid (NO2)-aekvivalenter

2.5. »nettoeffekt« effekten i ECE kW bestemt paa proevestanden ved enden af krumtapakslen, eller tilsvarende del, maalt efter EOEF-metoden til maaling af effekten som anfoert i direktiv 80/1269/EOEF (3)

2.6. »nominel hastighed« den maksimale hastighed, som regulatoren tillader ved fuld belastning, og som er angivet af fabrikanten i dennes salgs- eller servicelitteratur

2.7. »procent belastning« den broekdel, som udgoeres af det stoerst mulige drejningsmoment ved en bestemt motorhastighed

2.8. »middelhastighed« den hastighed, som svarer til det maksimale drejningsmoment, hvis denne hastighed ligger inden for 60 til 75 % af den nominelle hastighed ; ellers den hastighed, som svarer til 60 % af den nominelle hastighed

2.9. Forkortelser og enheder

>PIC FILE= "T9001508"> (1) EFT nr. L 76 af 6.4.1970, s. 1. (2) Se side 1 i denne Tidende. (3) EFT nr. L 375 af 31.12.1980, s. 46. >PIC FILE= "T9001509"> >PIC FILE= "T9001551">

3. ANSOEGNING OM EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE 3.1. Ansoegning om EOEF-standardtypegodkendelse for en motortype som en teknisk enhed 3.1.1. Ansoegning om godkendelse af en motortype, med hensyn til dennes niveau for emission af forurenende luftarter, indgives af motorens fabrikant eller af en godkendt repraesentant.

3.1.2. Ansoegningen indgives sammen med foelgende dokumenter, der vedlaegges i tre eksemplarer og skal indeholde foelgende oplysninger: 3.1.2.1. en beskrivelse af motortypen med alle de i bilag II til dette direktiv anfoerte oplysninger, som er i overensstemmelse med kravene i artikel 9a i direktiv 70/156/EOEF.

3.1.3. En motor, som er i overensstemmelse med motortypespecifikationerne i bilag II, stilles til raadighed for den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for de i nr. 6 beskrevne tests.

3.2. Ansoegning om EOEF-standardtypegodkendelse for en koeretoejstype med hensyn til dennes motor 3.2.1. Ansoegning om godkendelse af et koeretoej, med hensyn til dettes emission af forurenende luftarter fra motoren, indgives af koeretoejets fabrikant eller en godkendt repraesentant.

3.2.2. Ansoegningen ledsages af nedennaevnte dokumenter i tre eksemplarer og af foelgende oplysninger: 3.2.2.1. en beskrivelse af koeretoejstypen og de motorrelaterede koeretoejsdele, som indeholder alle oplysninger anfoert i bilag II, samt den kraevede dokumentation i henhold til artikel 3 i direktiv 70/156/EOEF

eller

3.2.2.2. en beskrivelse af koeretoejstypen og i givet fald de motorrelaterede koeretoejsdele, som indeholder alle oplysninger anfoert i bilag II, for saa vidt de er relevante, og en kopi af EOEF-typegodkendelsesattesten (bilag VIII) udstedt for motoren som en teknisk enhed, der er monteret paa koeretoejstypen, samt den kraevede dokumentation i henhold til artikel 3 i direktiv 70/156/EOEF.

4. EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE 4.1. En attest, som svarer til modellen i bilag VIII, udstedes for godkendelser naevnt under nr. 3.1 og 3.2.

5. MAERKNING AF MOTOR 5.1. En motor, der er godkendt som en teknisk enhed, skal vaere forsynet med: 5.1.1. motorfabrikantens fabriks- eller handelsmaerke

5.1.2. fabrikantens handelsbeskrivelse

5.1.3. kendingsbogstav(er) for det land, der udsteder EOEF-standardtypegodkendelsen (1), efterfulgt af EOEF-standardtypegodkendelsesnummeret.

5.2. Disse maerker skal vaere tydelige og maa ikke kunne fjernes.

6. FORSKRIFTER OG TESTS 6.1. I almindelighed

Alle dele, der kan have indflydelse paa emissionen af forurenende luftarter, skal vaere udformet, konstrueret og anbragt saaledes, at motoren under normale driftsforhold og uanset eventuelle vibrationer opfylder forskrifterne i dette direktiv.

6.2. Forskrifter vedroerende emission af forurenende stoffer

Emissionen af forurenende stoffer fra motorer, som underkastes tests, maales efter metoden i bilag III. Andre metoder kan godkendes, saafremt det godtgoeres, at de giver samme resultater. (1) B = Belgien, D = Forbundsrepublikken Tyskland, DK = Danmark, E = Spanien, F = Frankrig, GR = Graekenland, I = Italien, IRL = Irland, L = Luxembourg, NL = Nederlandene, P = Portugal, UK = Det Forenede Kongerige. 6.2.1. Carbonmonoxidmassen, carbonhydridmassen og nitrogenoxidmassen maa ikke overskride de maengder, der er anfoert i foelgende tabel: >PIC FILE= "T0046179">

7. MONTERING PAA KOERETOEJET 7.1. Monteringen af motoren paa koeretoejet skal vaere i overensstemmelse med foelgende karakteristika for saa vidt angaar typegodkendelsen af motoren: 7.1.1. indsugningsundertrykket maa ikke overstige det tryk, der i bilag VIII er specificeret for den typegodkendte motor

7.1.2. udstoedningsmodtrykket maa ikke overstige det tryk, der i bilag VIII er specificeret for den typegodkendte motor

7.1.3. den maksimale effekt, der absorberes af det motordrevne udstyr, maa ikke overstige den maksimalt tilladte effekt, der i bilag VIII er specificeret for den typegodkendte motor.

8. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE MED DEN GODKENDTE TYPE 8.1. Enhver motor, som er forsynet med et EOEF-standardtypegodkendelsesnummer i henhold til dette direktiv, skal vaere i overensstemmelse med den godkendte type.

8.2. For at efterproeve den i nr. 8.1 foreskrevne overensstemmelse udtages en motor med et EOEF-standardtypegodkendelsesnummer af produktionsserien.

8.3. I almindelighed kontrolleres motorens overensstemmelse med den godkendte type paa grundlag af beskrivelsen i typegodkendelsesattester og dens bilag, og motoren underkastes om fornoedent den i nr. 6.2 omhandlede test. 8.3.1. For at efterproeve motorens overensstemmelse med den godkendte type ved hjaelp af en test, foelges denne fremgangsmaade: 8.3.1.1. En motor udtages af serien og underkastes den i bilag III beskrevne test. Carbonmonoxidmassen, carbonhydridmassen og nitrogenoxidmassen maa ikke overskride de maengder, der er anfoert i foelgende tabel: >PIC FILE= "T0046180">

8.3.1.2. >PIC FILE= "T0046181"> >PIC FILE= "T0046523">

>PIC FILE= "T0046183">

8.3.2. Den tekniske tjeneste, der kontrollerer produktionens overensstemmelse med den godkendte type, udfoerer tests paa motorer, som er helt eller delvis tilkoert efter fabrikantens angivelser.

BILAG II BESKRIVELSE Nr. ... UDFAERDIGET I OVERENSSTEMMELSE MED BILAG I TIL DIREKTIV 70/156/EOEF, vedroerende delvis godkendelse eller godkendelse som en separat teknisk enhed for saa vidt angaar emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af koeretoejer (direktiv 88/77/EOEF)

>PIC FILE= "T0046184">

Tillaeg 1

>PIC FILE= "T0046185"> >PIC FILE= "T0046186">

>PIC FILE= "T0046187">

>PIC FILE= "T0046188">

Tillaeg 2

>PIC FILE= "T0046189">

BILAG III TESTMETODER

1. INDLEDNING 1.1. I dette bilag beskrives metoderne for bestemmelse af emissioner af forurenende luftarter fra de motorer, der testes.

1.2. Motoren skal under testen vaere anbragt paa en proevestand og forbundet med et dynamometer.

2. MAALEMETODE

De emitterede luftarter fra motorens udstoedningssystem omfatter carbonhydrider, carbonmonoxider og nitrogenoxider. Under en fastlagt arbejdssekvens med opvarmet motor foretages loebende undersoegelse af udstoedningens indhold af de naevnte luftarter. Den fastlagte arbejdssekvens bestaar af en raekke hastigheds- og ydelsesforloeb, som daekker alle en dieselmotors typiske funktioner. Under hvert forloeb bestemmes de enkelte, forurenende stoffers koncentration, udstoedningsstroemmen og den afgivne effekt. De maalte vaerdier vaegtes og benyttes ved beregning af, hvor mange gram af hvert forurenende stof der emitteres pr. kilowatttime, saaledes som beskrevet i dette bilag.

3. UDSTYR 3.1. Dynamometer og motorudstyr

Foelgende udstyr benyttes ved testning af motorers emission ved hjaelp af dynamometre: 3.1.1. Et dynamomoter, hvis egenskaber er tilstraekkelige til, at den i nr. 4.1 beskrevne testcyklus kan udfoeres.

3.1.2. Instrumenter til maaling af omdrejningshastighed, drejningsmoment, braendstofforbrug, luftforbrug, koelevaeskens og smoeremidlets temperatur, udstoedningstryk og undertryk i indsugningsmanifolden, udstoedningsgassens temperatur, luftindsugningstemperatur, atmosfaerik tryk, fugtighed og braendstoffets temperatur. Disse instrumenters noejagtighed skal opfylde de krav, der stilles af EOEFs metode til maaling af effekten hos forbraendingsmotorer til motorkoeretoejer.

3.1.3. Et koelesystem, hvis kapacitet er tilstraekkelig til at holde motoren paa normal driftstemperatur under de foreskrevne tests.

3.1.4. Et uisoleret og ukoelet udstoedningssystem, som rager mindst 0,5 m ud over det punkt, hvor proeveudtagningssonden er anbragt, og har et modtryk, son ligger hoejst ± 650 Pa (± 5 mm Hg) fra den oevre graense ved den nominelle maksimumseffekt ; som i motorfabrikantens salgs- og servicelitteratur er angivet for anvendelse i motorkoeretoejer.

3.1.5. Et luftindsugningssystem med en indsugningsmodstand, som ligger hoejst ± 300 Pa (30 mm H2O) fra den oevre graense for de funktionsbetingelser, der foerer til den af motorfabrikanten angivne maksimale luftstroem for den testede motors luftfilter.

3.2. Analyse- og proeveudtagningsudstyr

Systemet skal omfatte en HFID-analysator til maaling af uforbraendte carbonhydrider (CH) og en NDIR-analysator til maaling af carbonmonoxid (CO) samt en CLA-, HCLA- eller tilsvarende analysator til maaling af nitrogenoxid (NOx). Paa grund af de tunge carbonhydrider i dieseludstoedningen skal HFID-systemet opvarmes og holdes paa en temperatur mellem 453 K til 473 K (180 til 200° C). Analysatorernes fejlvisning maa vaere hoejest ± 2,5 % i hele skalaomraadet. Analysatorernes maaleomraade udvaelges i forhold til maalevaerdierne.

3.3. Gas 3.3.1. Systemet maa ikke have utaetheder. Den konstruktion og de materialer, der benyttes, skal vaere af en saadan art, at systemet ikke paavirker koncentrationen af de forurenende stoffer i udstoedningsgassen. Foelgende gasser maa benyttes: >PIC FILE= "T0046190">

3.4. Stoettegas 3.4.1. Den avendte gas skal opfylde foelgende betingelser:

3.4.2. >PIC FILE= "T0046191">

3.4.4. >PIC FILE= "T0046192">

3.4.5. >PIC FILE= "T0046193">

3.4.6. >PIC FILE= "T0046194">

3.5. Kalibreringsgas 3.5.1. Den reelle sammensaetning af en kalibreringsgas maa kun afvige fra den nominelle vaerdi med ± 2 %.

3.5.2. Gassen til kalibrering kan ogsaa fremstilles gennem gasdosering, gennem fortynding med renset nitrogen eller med renset syntetisk luft. Blandingssystemet skal kunne fremstille de fortyndede kalibreringsgasser med en praecision paa ± 2 %.

I bilag V beskrives de anbefalede analysesystemer. Andre systemer eller analysatorer, som har vist sig at give samme resultater, kan benyttes.

4. TESTPROCEDURE 4.1. Testcyklus

Foelgende cyklus, bestaaende af 13 forloeb, skal foelges ved anvendelse af dynamometer paa den testede motor: >PIC FILE= "T0046195">

4.2. Maaling af udstoedningsgassens gennemstroemning

For at kunne beregne emissionen, er det noedvendigt at kende udstoedningsgassens gennemstroemning (jf. nr. 4.8.1.1). Bestemmelse af udstoedningens gennemstroemning kan foretages ved hjaelp af en af foelgende metoder: a) direkte maaling af udstoedningens gennemstroemning ved hjaelp af en maaledyse eller et tilsvarende maalesystem

b) maaling af luftens og braendstoffets gennemstroemning ved hjaelp af egnede maalesystemer og beregning af udstoedningens gennemstroemning ved hjaelp af foelgende ligninger: >PIC FILE= "T0046196">

Udstoedningsgassens gennemstroemning skal bestemmes med en fejlmargen paa hoejest ± 2,5 %. Koncentrationen af carbonmonoxid og nitrogenoxid maales i den toerre udstoedning. Emissionerne af CO og NOx skal derfor beregnes ved hjaelp af den toerre udstoedningsgas' volumen V'EXH. Anvendes der et analysesystem med opvarmet proeveledning, skal NOx-emissionerne imidlertid beregnes ved hjaelp af volumen af den vaade udstoedningsgas V"EXH. Hvis udstoedningsgassens massestroemningshastighed GEXH benyttes ved beregningen af CO og NOx, skal koncentrationerne saettes i forhold til den vaade udstoedning. Beregningen af CH-emissionen omfatter (GEXH) og V"EXH afhaengigt af den benyttede maalemetode.

4.3. Anvendelse af analysatorer og proeveudtagningsystem

Anvendelse af analysatorer skal ske ifoelge instrumentfabrikantens instruktioner for igangsaettelse og anvendelse. Herunder skal foelgende minimumskrav dog vaere opfyldt. 4.3.1. Kalibrering

Kalibrering udfoeres tidligst én maaned foer emissionstesten. Alle instrumenterne kalibreres, og kalibreringskurverne kontrolleres ved hjaelp af standardgasser. Der benyttes samme stroemningshastigheder for gas, som ved udtagning af udstoedningsproever. 4.3.1.1. Der beregnes mindst to timer til opvarmning af analysatorerne.

4.3.1.2. Systemet testes for utaetheder. Sonden frigoeres fra udstoedningssystemet og udmundingen tilstoppes. Analysatorpumpen tilsluttes. Efter en indledende stabiliseringsperiode skal alle stroemningsmaalere og trykmaalere vise nul. Hvis ikke, skal proeveledningen kontrolleres og fejlen rettes.

4.3.1.3. NDIR-analysatoren indstilles, hvor dette er paakraevet, og HFID-analysatoren forbraending optimeres.

4.3.1.4. Benyttes der renset, toer luft (eller nitrogen), nulstilles CO- og NOx-analysatorerne ; den toerre luft renses, hvis den benyttes til CH-analysatoren. Benyttes de dertil beregnede kalibreringsgasser, genindstilles analysatorerne.

4.3.1.5. Nulstillingen kontrolleres igen, og den i nr. 4.3.1.4 beskrevne procedure gentages, saafremt det er paakraevet.

4.3.2. Analysatorens kalibreringskurve 4.3.2.1. Kalibreringskurven bestemmes over mindst fem punkter, som skal vaere saa jaevnt fordelt som muligt. Den stoerste nominelle gaskoncentration skal vaere mindst 80 % af fuldt skalaudslag.

4.3.2.2. Kalibreringskurven beregnes ud fra de mindste kvadraters metode. Dersom der derved fremkommer et mere end tredjegrads polynomium, skal der vaere mindst to flere kalibreringspunkter end graden af polynomiet.

4.3.2.3. Kalibreringskurven maa ikke afvige mere end 2 % fra den nominelle vaerdi for hver kalibreringsgas.

4.3.2.4. Kalibreringskurven

Kalibreringskurven og kalibreringspunkterne goer det muligt at kontrollere kalibreringen. Analysatorens forskellig parametre skal angives ; dette gaelder isaer: - skala

- foelsomhed

- nulpunkt

- kalibreringsdato.

4.3.2.5. Andre teknikker (anvendelse af datamat, omformning til elektronisk skala osv.) kan anvendes, dersom den tekniske myndighed er overbevist om, at det giver en tilsvarende praecision.

4.3.3. Proevning af NOx-konverterens effektivitet 4.3.3.1. Effektiviteten af den konverter, som anvendes til omdannelse af NOx, til NO, skal kontrolleres.

4.3.3.2. Denne kontrol kan gennemfoeres med en ozonisator monteret som vist i slutningen af dette bilag og efter foelgende fremgangsmaade.

4.3.3.3. Analysatoren indstilles paa det omraade, som hyppigst anvendes med nulstillingsgas og kalibreringsgas (denne sidste skal have et NO-indhold svarende til ca. 80 % af fuldt skalaudslag, og gasblandingens NO2-koncentration skal vaere under 5 % af NO-koncentrationen). NOx-analysatoren skal indstilles paa NO, saaledes at kalibreringsgassen ikke bringes ind i konverteren. Den maalte koncentration registreres.

4.3.3.4. Gennem en T-samling tilfoeres kontinuert oxygen eller syntetisk luft til gasstroemmen, indtil den maalte koncentration er ca. 10 % under den nominelle kalibreringskoncentration som naevnt in nr. 4.3.3.3. Den maalte koncentration (c) registreres. Ozonisatoren skal vaere ude af drift under hele operationen.

4.3.3.5. Ozonisatoren saettes derefter ind, saa der fremstilles tilstraekkelig ozon til at mindske NO-koncentrationen (mindstevaerdi 10 %) til 20 % af kalibreringskoncentrationen i nr. 4.3.3.3. Koncentrationen (d) registreres.

4.3.3.6. Analysatoren indstilles derefter paa NOx, og blandingen (bestaaende af NO, NO2, O2 og N2) gennemloeber konverteren. Koncentrationen (a) registreres.

4.3.3.7. Ozonisatoren afbrydes. Gasblandingen i nr. 4.3.3.4 gennemloeber konverteren og detektoren. Koncentrationen (b) registreres.

4.3.3.8. Derefter afbrydes stroemmen af oxygen. Vaerdien af NO maa ikke vaere mere end 5 % over den vaerdi, som er angivert i nr. 4.3.3.3.

4.3.3.9. NOx-konverterens virkningsgrad beregnes som foelger: >PIC FILE= "T0046197">

4.3.3.10. Kontrol af virkningsgrad skal foretages forud for hver kalibrering af NOx-analysatoren.

4.3.3.11. Den opnaaede vaerdi maa ikke vaere under 90 %.

NB:

Hvis analysatorens maaleomraade ligger over det hoejeste omraade, inden for hvilket NOx-generatoren kan virke, saaledes at der sker en mindskelse fra 80 til 20 %, skal dette hoejeste omraade anvendes.

4.3.4. Kontrol forud for testen

Der beregnes mindst 2 timer til opvarmning af de infraroede NDIR-analysatorer, men stroemmen boer helst vaere tilsluttet analysatorerne hele tiden. Chopper-motorerne kan slaas fra, naar de ikke er i brug. 4.3.4.1. HC-analysatoren nulstilles med toer luft eller nitrogen, og en stabil nulstilling findes paa forstaerkeren og maaleren.

4.3.4.2. Kalibreringsgassen indfoeres og forstaerkningen bringes i overensstemmelse med kalibreringskurven. Der benyttes samme stroemningshastighed til kalibrering og udtagning af udstoedningsproever for at undgaa korrektion for maalecelletryk. Der benyttes kalibreringsgas hvis koncentration af den paagaeldende bestanddel er paa 75 til 95 % af det fulde skalaomraade. Koncentrationen skal have en noejagtighed paa ± 2,5 %.

4.3.4.3. Nulstillingen kontrolleres, og de i nr. 4.3.2.1 og 4.3.2.2 beskrevne procedurer gentages, saafremt det er paakraevet.

4.3.4.4. Stroemningshastighederne kontrolleres.

4.4. Braendstof

Braendstoffet skal vaere det i bilag IV angivne referencebraendstof.

4.5. Betingelser i forbindelse med motorafproevning 4.5.1. Den absolutte temperatur T af motorindsugningsluften, udtrykt i Kelvin og det toerre atmosfaeriske tryk ps, udtrykt i kilopascal maales, og parameteret F bestemmes efter foelgende formel >PIC FILE= "T0046198">

4.5.2. For at testen kan anerkendes som gyldig, skal parameteret F have foelgende vaerdi: >PIC FILE= "T0046199">

4.6. Testens gennemfoerelse

Under hver af testcyklusens forloeb skal den angivne hastighed holdes inden for ± 50 o/min og det angivne drejningsmoment skal holdes inden for ± 2 % af det maksimale drejningsmoment ved testhastigheden. Braendstoftemperaturen ved indsproejtningspumpems indgang skal vaere paa 306 K til 316 K (33-43° C). Regulatoren og braendstofsystemet justeres som angivet i fabrikantes salgs- og servicelitteratur. Foelgende forholdsregler traeffes i forbindelse med hver test: 4.6.1. Instrumenter og proeveudtagningssonder anbringes som angivet.

4.6.2. Koelesystemet saettes i gang.

4.6.3. Motoren startes og opvarmes, indtil alle temperaturer og tryk er kommet i balance.

4.6.4. Kurven for drejningsmomentet ved fuld belastning bestemmes ved forsoeg, saaledes at drejningsmomentets vaerdier under de angivne testforloeb kan beregnes ; den maksimalt tilladte effekt, der absorberes af det motordrevne udstyr, og som af fabrikanten angives at hoere til den paagaeldende motortype, skal tages i betragtning. Dynamometerindstillingen ved hver motorhastighed og belastning beregnes ved hjaelp af foelgende formel: >PIC FILE= "T0046200">

hvor:

s = dynamometerindstillingen Pmin = minimal nettoeffekt som anfoert i linje (e) i tabellen i nr. 7.2 i tillaeg 1 til bilag II L = belastning i procent som anfoert i nr. 4.1 i dette bilag Paux = det motordrevne udstyrs hoejeste tilladte samlede effektforbrug minus effekten af udstyr, der faktisk drives af motoren : (d)-(b) i nr. 7.2 i tillaeg 1 til bilag II.

4.6.5. Emissionsanalysatorerne skal vaere nulstillet og kalibreret.

4.6.6. Testcyklusen igangsaettes (se nr. 4.1). Motoren koerer i seks minutter i hvert forloeb, idet motorhastighed opnaas og belastningsforandringer foretages i loebet af det foerste minut. Analysatorernes udslag registreres af en papirbaandsskriver i samtlige seks minutter, idet udstoedningsgassen stroemmer gennem analysatorerne i mindst de sidste tre minutter. Motorens omdrejningshastighed og belastning, luftindsugning og undertryksudstoedningens temperatur og modtryk, samt braendstoffets og luftens gennemstroemning eller udstoedningens gennemstroemning registreres i hvert forloebs sidste fem minutter, idet hastigheds- og belastningskrav opfyldes i hvert forloebs sidste minut.

4.6.7. Alle yderligere data, som er noedvendige for beregningen, aflaeses og registreres (jf. nr. 4.7).

4.6.8. Emissionsanalysatorernes nulstilling og kalibrering kontrolleres og korrigeres i givet fald, i hvert fald ved testens slutning. Testen betragtes som tilfredsstillende, hvis de noedvendige justeringer efter testen ikke overskrider den noejagtighed, der er fastsat for analysatorerne i nr. 3.2.

4.7. Papirbaandsskriverens registrering

De sidste 60 sekunder i hvert forloeb afgraenses, og papirbaandsskriverens gennemsnitlige registrering for CH, CO og NOx i dette tidsrum bestemmes. Koncentrationen af CH, CO og NOx i hvert forloeb bestemmes paa grundlag af den gennemsnitlige registrering og de tilsvarende kalibreringsdata. En anden type registrering kan imidlertid anvendes, saafremt den sikrer en tilsvarende dataindsamling.

4.8. Beregninger 4.8.1. De endelige registrerede testresultater findes via foelgende etaper: 4.8.1.1. Udstoedsgassens massestroemningshastighed GEXH eller V'EXH og V"EXH (bestemmes (jf. nr. 4.2) for hvert forloeb.

4.8.1.2. Hvis GEXH benyttes, omregnes den maalte carbonmonoxid- og nitrogenoxid-koncentration ved vaad basis i overensstemmelse med bilag VI. Anvendes der et analysesystem med opvarmet proeveledning, skal NOx-koncentrationen imidlertid ikke omregnes i overensstemmelse med bilag VI.

4.8.1.3. NOx-koncentrationen korrigeres i overensstemmelse med bilag VII.

4.8.1.4. >PIC FILE= "T9001510">

4.8.2. Emissionerne beregnes saaledes: >PIC FILE= "T0046201">

Til denne beregning benyttes vaegtningsfaktorerne i foelgende tabel: >PIC FILE= "T0046202">

BILAG IV TEKNISKE DATA FOR REFERENCEBRAENDSTOF TIL BENYTTELSE VED GODKENDELSESTESTS OG KONTROL MED PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE MED DEN GODKENDTE TYPE

>PIC FILE= "T0046203">

BILAG V ANALYTISKE SYSTEMER

Der beskrives tre analytiske systemer, som bygger paa anvendelse af: - HFID-Analysator til maaling af carbonhydrider,

- NDIR-analysator til maaling af carbonmonoxid,

- CLA-, HCLA- eller tilsvarende analysator med eller uden opvarmet proeveledning til maaling af nitrogenoxider.

System 1

Figur 1 viser et skematisk diagram over et analyse- og proeveudtagningssystem, hvori der benyttes en kemiluminescent analysator til maaling af NOx.

>PIC FILE= "T9001511"> System 2

>PIC FILE= "T9001512"> >PIC FILE= "T9001513"> System 3

Figur 3 i dette bilag viser et skematisk diagram over et analyse- og proeveudtagningssystem, hvor der anvendes HCLA, eller tilsvarende systemer til maaling af NOx.

>PIC FILE= "T9001514"> >PIC FILE= "T9001515"> >PIC FILE= "T0046204">

>PIC FILE= "T0046205">

>PIC FILE= "T0046206">

BILAG VI CO- OG NOx -KONCENTRATIONENS OMREGNING TIL VAAD BASIS

Udstoedningsgassens CO- og NOx -koncentration maales efter denne procedure paa toer basis. Omregning af de fundne vardier for koncentrationerne i udstoedningen (vaad basis) kan foretages ved hjaelp af foelgende forhold: >PIC FILE= "T0046207">

BILAG VII FUGTIGHEDSKORREKTIONSFAKTOR FOR NITROGENOXIDER

Vaerdierne for nitrogenoxiden multipliceres med foelgende korrektionsfaktor for fugtighed udelukkende: >PIC FILE= "T0046208">

BILAG VIII (MODEL) EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSESATTEST

>PIC FILE= "T0046209">

>PIC FILE= "T0046210">

Top