EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R4141

Kommissionens forordning (EØF) nr. 4141/87 af 9. december 1987 om fastsættelse af betingelserne for adgang til toldlempelse ved indførsel af varer, bestemt til visse fly- eller skibskategorier

OJ L 387, 31.12.1987, p. 76–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; ophævet ved 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4141/oj

31987R4141

Kommissionens forordning (EØF) nr. 4141/87 af 9. december 1987 om fastsættelse af betingelserne for adgang til toldlempelse ved indførsel af varer, bestemt til visse fly- eller skibskategorier

EF-Tidende nr. L 387 af 31/12/1987 s. 0076 - 0080


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) NR. 4141/87

af 9. december 1987

om fastsaettelse af betingelserne for adgang til toldlempelse ved indfoersel af varer, bestemt til visse fly- eller skibskategorier

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den faelles toldtarif (1), saerlig artikel 11,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 222/77 af 13. december 1976 om faellesskabsforsendelse (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1674/87 (3), saerlig arti-

kel 57, og

ud fra foelgende betragtninger:

I Raadets forordning (EOEF) nr. 950/68 af 28. juni 1968 om den faelles toldtarif (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3529/87 (5), fastsaettes den faelles toldtarif paa grundlag af nomenklaturen i Konventionen af 15. december 1950 om Nomenklaturen til Klassifikation af Varer i Toldtariffer;

paa grundlag af Raadets forordning (EOEF) nr. 97/69 af 16. januar 1969 om de noedvendige foranstaltninger for ensartet anvendelse af den faelles toldtarifs nomenklatur (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2055/84 (7), fastsaettes i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2695/77 (8), senest aendret ved Akten vedroerende Spaniens og Portugals Tiltraedelse, betingelserne for indroemmelse af toldlempelser ved indfoersel af varer bestemt til visse fly- eller skibskategorier;

ved forordning (EOEF) nr. 2658/87 indfoeres den nye told- og statistiknomenklatur (Den Kombinerede Nomenklatur) baseret paa Den Internationale Konvention om Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem, og denne forordning traeder derfor i stedet for forordning (EOEF) nr. 950/68 samt for forordning (EOEF) nr. 97/69, der begge ophaeves; det er af klarhedshensyn hensigtsmaessigt at erstatte forordning (EOEF) nr. 2695/77 med en ny forordning, der

indeholder den nye nomenklatur samt det nye retsgrundlag; ligeledes boer alle hidtidige aendringer medtages i den nye forordning;

i forordning (EOEF) nr. 2658/87 fastsaettes, at opkraevningen af told suspenderes for de varer, der er anfoert i bilag I, af-

snit A, til denne forordning, naar de er bestemt til montering i flyvemaskiner, som er indfoert toldfrit, eller er fremstillet i Faellesskabet; adgangen til suspension sker paa betingelser, som er fastsat i de relevante faellesskabsbestemmelser; saadanne betingelser kraeves ogsaa opfyldt for adgang til toldlempelse for varer bestemt til indbygning eller montering i civile luftfartoejer ved disses bygning, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, aendring eller ombygning som omhandlet i afsnit II B i »Bestemmelserne» i Den Kombinerede Nomenklatur og af Faellesskabets autonome toldsuspensioner;

Den Kombinerede Nomenklatur fastsaetter ligeledes i »Bestemmelserne» i afsnit II A, at tolden suspenderes for varer, der er bestemt til indbygning i visse skibe ved nybygning, reparation, vedligeholdelse eller ombygning af disse, saavel som for varer, der er bestemt som udstyr eller udrustning til saadanne fartoejer; adgangen til suspension sker imidlertid paa betingelser, som er fastsat i de relevante faellesskabsbestemmelser med henblik paa toldkontrol med varernes anven-

delse;

for at sikre en ensartet anvendelse af nomenklaturen i Den Kombinerede Nomenklatur er bestemmelser noedvendige for at fastsaette disse betingelser;

i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 4142/87 af 9. december om fastsaettelse af betingelserne for adgang til toldlempelse ved indfoersel af varer, for hvilke der er foreskrevet et saerligt anvendelsesformaal (9), fastlaegges baade de generelle og de minimale betingelser, der gaelder for de paagaeldende varer; bestemmelserne i denne forordning finder saaledes ligeledes anvendelse paa ovennaevnte varer;

for varer, som luftfartsselskaber i international trafik forsender ad luftvejen fra en medlemsstat til en anden med henblik paa vedligeholdelse eller reparation af fly, som led i samhandelsaftaler eller til luftfartsselskabets eget brug, boer de formaliteter, der gaelder ved intern faellesskabsforsendelse af de paagaeldende varer, forenkles, og der boer i betragtning af disse varebevaegelsers saerlige karakter fastsaettes en enklere fremgangsmaade end den, der gaelder for kontroleksemplar T 5;

imidlertid vil der paa grund af de saerlige omstaendigheder ved brugen af de varer, der omhandles i denne forordning, blive udfaerdiget saerlige bestemmelser for dels at forlaenge fristen for anvendelse af varerne, dels at udvide mulighederne for at benytte varerne til et andet anvendelsesformaal end det fastsatte eller for at udfoere dem fra Faellesskabets toldomraade;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Nomenklaturudvalget -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EOEF) nr. 4142/87 finder anvendelse paa de varer, der er anfoert i bilag I og II til denne forordning, jf. dog artikel 2 til 10.

Artikel 2

Uanset artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 4142/87 er fristen for anvendelse af varerne fem aar.

Artikel 3

Uanset artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 4142/87, men med forbehold af gaeldende bestemmelser vedroerende kontrol af varer ved indfoersel og udfoersel, behoever kontroleksemplar T 5 ikke at blive anvendt ved transport af varer, der - med henblik paa vedligeholdelse og reparation af fly - af luftfartsselskaber i international trafik forsendes ad luftvejen fra en medlemsstat til en anden som led i samhandelsaftaler eller til luftfartsselskabets eget brug. For disse varers vedkommende forenkles formaliteterne for intern faellesskabsforsendelse i overensstemmelse med artikel 4 til 8.

Artikel 4

Luftfragtbrevet eller et tilsvarende dokument har samme gyldighed som T 2-angivelse eller T 2-dokument, saafremt det mindst indeholder foelgende angivelser:

a)

navn paa afsenderluftfartsselskabet,

b)

navn paa afgangslufthavnen,

c)

navn paa modtagerluftfartsselskabet,

d)

navn paa bestemmelseslufthavnen,

e)

varebeskrivelse,

f)

antal kolli.

De i ovenstaaende stykke naevnte angivelser kan anfoeres paa luftfragtbrevet enten i kodeform eller med henvisning til et vedlagt dokument.

Luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument skal desuden paa forsiden indeholde en af foelgende paategninger skrevet med versaler:

- T 2 - DESTINO ESPECIAL

- T 2 - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL

- T 2 - BESONDERE VERWENDUNG

- T 2 - AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ

- T 2 - END-USE

- T 2 - DESTINATION PARTICULIERE

- T 2 - DESTINAZIONE PARTICOLARE

- T 2 - BIJZONDERE BESTEMMING

- T 2 - DESTINO ESPECIAL

Artikel 5

Det luftfartsselskab, som afsender varerne, bliver den hovedforpligtede for forsendelsen.

Artikel 6

De af medlemsstaternes luftfartsselskaber, som afsender eller modtager de i artikel 2 omhandlede varer, stiller, med henblik paa kontrol af faellesskabsforsendelser, det regnskab, der omhandles i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EOEF) nr. 4142/87, til raadighed for toldmyndighederne.

Artikel 7

1. Afsenderluftfartsselskabet skal opbevare en kopi af luftfragtbrevet eller det tilsvarende dokument som en del af dets regnskab, og skal paa betingelser, som fastsaettes af toldmyndighederne i afsendelsesmedlemsstaten, stille en genpart til raadighed for afgangstoldstedet.

2. Modtagerluftfartsselskabet skal opbevare en kopi af luftfragtbrevet eller tilsvarende dokument som en del af dets regnskab, og skal paa betingelser, som fastsaettes af toldmyndighederne i bestemmelsesmedlemsstaten, stille en genpart til raadighed for bestemmelsestoldstedet.

3. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, litra e), i forordning (EOEF) nr. 4142/87, behoever de varer, som omhandles i artikel 3, og som forsendes efter den i naervaerende forordning fastsatte procedure, ikke at blive frembudt for hverken afgangs- eller bestemmelsestold-

stedet.

Artikel 8

1. Den hovedforpligtede har opfyldt de forpligtelser, der paahviler ham i medfoer af artikel 13, litra a), i forordning (EOEF) nr. 222/77, naar varerne i uforandret stand - og kopi af det i artikel 7, stk. 2, omhandlede luftfragtbrev eller tilsvarende dokument, der har ledsaget forsendelsen - dels

er blevet overgivet til modtagerluftfartsselskabet paa steder, der er godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens toldmyndigheder, dels er indfoert i det regnskab, der omhandles i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EOEF) nr. 4142/87.

2. Den i ovenstaaende stykke omhandlede overlevering af varerne og kopierne af luftfragtbrev eller tilsvarende dokument samt den i stk. 1 omhandlede indfoersel i regnskabet skal vaere foretaget senest fem dage efter afgangsdatoen for det fly, der transporterer det paagaeldende materiel.

Artikel 9

Uanset artikel 9, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 4142/87, overgaar forpligtelserne i henhold til naevnte forordning fra afsenderluftfartsselskabet til modtagerluftfartsselskabet paa det i artikel 8 anfoerte tidspunkt.

Artikel 10

Uanset artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 4142/87 kan de kompetente myndigheder,

saafremt de finder det oekonomisk berettiget, give tilladelse til anvendelse af varerne til andet formaal end det, der er foreskrevet i den i artikel 1 i naevnte forordning omhandlede toldlempelse eller til udfoersel af varerne fra Faellesskabets toldomraade.

Artikel 11

Forordning (EOEF) nr. 2695/77 ophaeves.

Artikel 12

Hver medlemsstat underretter Kommissionen om de foranstaltninger, den traeffer i sin centraladministration med henblik paa denne forordning anvendelse.

Kommissionen meddeler straks disse oplysninger til de andre medlemsstater.

Artikel 13

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1988.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. december 1987.

Paa Kommissionens vegne

COCKFIELD

Naestformand

SPA:L888UMBD23.94

FF: 8UD0; SETUP: 01; Hoehe: 1306 mm; 217 Zeilen; 10129 Zeichen;

Bediener: WILU Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 38 af 9. 2. 1977, s. 1.

(3) EFT nr. L 157 af 17. 6. 1987, s. 1.

(4) EFT nr. L 172 af 22. 7. 1968, s. 1.

(5) EFT nr. L 336 af 26. 11. 1987, s. 3.

(6) EFT nr. L 14 af 21. 1. 1969, s. 1.

(7) EFT nr. L 191 af 19. 7. 1984, s. 1.

(8) EFT nr. L 314 af 8. 12. 1977, s. 14.

(9) Se side 81 i denne Tidende.

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>

Top