EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1696

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1696/87 af 10. juni 1987 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening (oversigter, net, opgørelser)

EFT L 161 af 22.6.1987, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2006; ophævet ved 32006R1737

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1696/oj

31987R1696

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1696/87 af 10. juni 1987 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening (oversigter, net, opgørelser)

EF-Tidende nr. L 161 af 22/06/1987 s. 0001 - 0022
den finske specialudgave: s. 0012


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1696/87 af 10 . juni 1987 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3528/86 om beskyttelse af skovene i Faellesskabet mod luftforurening ( oversigter, net, opgoerelser )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro -

paeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3528/86 af 17 . november 1986 om beskyttelse af skovene i Faellesskabet mod luftforurening ( 1 ), saerlig artikel 2, stk . 3, og artikel 3, stk . 2, og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 2, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 3528/86 er formaalet med aktionen at hjaelpe medlemsstaterne med :

- paa grundlag af en faelles metodik regelmaessigt at udarbejde en oversigt over de skader, der er sket paa skovene, navnlig som foelge af luftforurening,

- paa en samordnet og harmonisk maade at oprette det net af observationsomraader, der er noedvendigt for at udarbejde denne oversigt eller at udvide det allerede eksisterende net;

i henhold til artikel 2, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 3528/86 tilsender medlemsstaterne Kommissionen de data, der indsamles gennem dette net af observationsomraader;

i henhold til artikel 3, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 3528/86 udarbejder hver medlemsstat regelmaessigt efter en ensartet videnskabelig metode og isaer paa grundlag af oplysningerne i den i artikel 2 naevnte oversigt opgoerelser over skovenes sundhedstilstand paa baggrund af luftforureningen; disse opgoerelser tilsendes Kommissionen;

der skal vedtages gennemfoerelsesbestemmelser til disse to artikler, herunder bestemmelser, der vedroerer indsamlingen, arten, sammenligneligheden og fremsendelsen af oplysningerne i oversigten, samt udarbejdelsen af regelmaessige opgoerelser over skovenes sundhedstilstand;

de ansoegninger, der indgives efter forordning ( EOEF ) nr . 3528/86, om tilskud til regelmaessig udarbejdelse af oversigten og oprettelse eller udvidelse af nettet af observationsomraader, jf . artikel 2, stk . 1, skal indeholde alle oplysninger, der er noedvendige for en undersoegelse af foranstaltningerne paa baggrund af maalsaetningerne og kriterierne i forordningen;

ansoegningerne skal forelaegges paa ensartet maade for at lette undersoegelsen og sammenligningen;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komiteen for Skovbeskyt -

telse -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Den oversigt, der regelmaessigt udarbejdes over de skader, der er sket paa skovene, isaer som foelge af luftforurening, udarbejdes paa grundlag af et net af observationsomraader inden for Faellesskabet, hvor hver enhed har en stoerrelse paa 16 km × 16 km.

2 . Observationerne gennemfoeres i hvert enkelt omraade paa traeer, der er udvalgt efter en fremgangsmaade med objektiv proeveudtagelse .

3 . Bedoemmelsen af traeernes sundhedstilstand sker paa grundlag af fastlagte kriterier .

4 . Medlemsstaterne forelaegger hvert aar senest den 15 . december Kommissionen de indsamlede resultater i standardiseret form for hvert enkelt observationsomraade inden for Faelleskabet .

5 . De tekniske bestemmelser til gennemfoerelse af denne artikel er anfoert i bilag I .

Artikel 2

1 . Ansoegninger om tilskud fra Faellesskabet til :

- regelmaessig udarbejdelse af oversigten paa faellesskabsplan, og

- oprettelse eller udvidelse af det net af observationsomraader, der er noedvendigt for denne oversigt,

jf . artikel 2, stk . 1, i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3528/86, skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i bilag II til naervaerende forordning .

Ansoegninger indsendes i tre eksemplarer i den form, der er angivet i naevnte bilag II .

Medlemsstaterne forelaegger hvert aar inden den 1 . november Kommissionen deres ansoegninger for det foelgende aar . For 1987 forelaegges disse ansoegninger senest den 15 . juli .

2 . Ansoegninger, der ikke opfylder betingelserne i stk . 1, tages ikke i betragtning .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne udarbejder en aarlig opgoerelse over skovenes sundhedstilstand, isaer paa grundlag af data fra Faellesskabets net af observationsomraader og fra ethvert andet repraesentativt nationalt eller regionalt net af omraader, paa hvilket den i bilag I fastsatte metodik anvendes .

Opgoerelserne udarbejdes efter de bestemmelser, der er anfoert i bilag III .

Opgoerelserne tilsendes Kommissionen hvert aar senest den 15 . januar .

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 10 . juni 1987 .

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

FWG:L888UMBD00.96

FF: 8UDA; SETUP : 01; Hoehe : 749 mm; 106 Zeilen; 4802 Zeichen;

Bediener : MARK Pr .: C;

Kunde : L 888 Umbr . daen . 00

( 1 ) EFT nr . L 326 af 21 . 11 . 1986, s . 2 .

BILAG I FAELLES METODER TIL REGELMAESSIG UDARBEJDELSE AF EN OVERSIGT OVER DE SKADER,DER ER SKET PAA SKOVENE ( artikel 2, stk . 1 ) I.

Generelle bemaerkninger

Formaalet med ordningen i artikel 2, stk . 1, er regelmaessigt at udarbejde en oversigt over skovenes sundhedstilstand i Det europaeiske Faellesskabs medlemsstater ved at indsamle repraesentative data vedroerende omfanget og graden af skaderne paa skovene og at foelge den videre udvikling .

Denne oversigt skal udarbejdes paa faellesskabsplan paa grundlag af et net af omraader paa 16 km × 16 km, der daekker det samlede areal i hver enkelt medlemsstat . Derudover kan medlemsstaterne indsamle data fra taettere net, for med henblik paa deres aarlige opgoerelse at faa repraesentative data paa nationalt eller regionalt niveau . For begge observationsniveauer ( faellesskabsniveau og nationalt eller regionalt niveau ) anvendes de ensartede metoder ( der beskrives i det foelgende ) med hensyn til udvaelgelse af proevetraeer og observationskriterier .

Oversigten udarbejdes aarligt mellem det tidspunkt, hvor de nye naale og nyt loev er faerdigudviklet, og efteraarets misfarvning af loevet er begyndt .

II .

Oversigtens metodik

II.1 .

Udvaelgelse af proevepunkter

Ved skove forstaas i denne oversigt traebevoksninger med mindst 20 % kronelukning ved benyttelsesalder ( lukkede skove i FAO's definition ). For bevoksninger af Quercus suber og Quercus ilex er denne kronelukning dog mindst 10 %. Mindstestoerrelsen for skove, der udtages, skal vaere 0,5 ha .

Der indsamles paa faellesskabsniveau data til en oversigt paa grundlag af systematisk fordelte proevepunkter med en inddeling paa 16 km × 16 km daekkende hele medlemsstatens areal . Inddelingen paa 16 km × 16 km fastlaegges ved et koordinatsystem med laengde og bredde koordinater i nord/syd og oest/vest retning fra referencepunktet bredde 50g14m15mm, laengde 09g47m06mm . Disse punkters koordinater meddeles medlemsstaten af Kommissionen .

De skaeringspunkter i koordinatsystemet, der falder uden for skovomraader ( der svarer til ovennaevnte definition ), anvendes ikke som proevepunkter, men tages dog op til fornyet overvejelse, hvis der paa et senere tidspunkt opbygges traebestand .

Medlemsstater, der allerede har opbygget et systematisk net, kan opretholde observationspunkterne for disse net ved etableringen af faellesskabsnettet ( sammenfattende punkter eller punkter, der er taettest paa skaeringspunkterne for 16 km × 16 km-inddelingen ), saafremt de faelles metoder anvendes, der beskrives i det foelgende . Medlemsstater, der endnu ikke eller kun delvis raader over et saadant systematisk net, skal etablere eller udvide nye net, for saaledes at fuldstaendiggoere Faellesskabets net . I dette tilfaelde skal et proevepunkt, der falder i en skov, ( i overensstemmelse med ovenstaaende ) anbringes praecist paa dets forudberegnede geografiske placering . Hvis det ikke er muligt at etablere et proevepunkt paa et saadant sted, kan proevepunktet anbringes et andet sted inden for bevoksningen fastlagt paa grundlag af en objektiv fremgangsmaade .

II.2 .

Udvaelgelse af proevetraeer

Paa hvert proevested udvaelges proevetraeer efter en fast defineret objektiv og neutral statistisk fremgangsmaade ( f.eks . en korsformet flade bestaaende af to 25 m lange akser fra koordinatspunktet og orienteret efter de fire verdenshjoerner med stikproever hver omfattende seks traeer for hvert underareal, eller proevetraeer udvalgt paa grundlag af en spiral udgaaende fra arealets centrum ). I yngre taette bevoksninger, hvor individuelle kroner ikke kan vurderes, bygges udvaelgelsen af proevetraeer paa en fast defineret geometrisk fremgangsmaade . Denne fremgangsmaade gentages, indtil der er fundet et tilstraekkeligt antal traeer, hvis kroner kan vurderes . Der gaelder foelgende selektionskriterier :

- medlemsstaterne beslutter selv, hvor stort et antal traeer der skal vurderes paa hvert proevepunkt; stikproeven skal imidlertid omfatte mindst 20 og hoejst 30 traeer og antallet skal forblive konstant;

- alle traearter skal indgaa i vurderingen; proevetraeerne skal vaere mindst 60 cm hoeje; kun fremherskende, dominerende og samlet dominerende traeer ( kraft : stammeklasse 1-3 ) kan anvendes som proevetraeer ved vurderingen af skaderne; traeer tilhoerende disse grupper, hvis toppe er braekkede, kan ikke anvendes som proevetraeer;

- traeer, der er fjernet som led i skovforvaltningen, kan erstattes af nye proevetraeer, der udvaelges i overensstemmelse med en neutral fremgangsmaade; i tilfaelde af renhugning falder proevepunktet bort, indtil der er opbygget en ny bevolksning;

- centrum i en stikproeveenhed skal markeres med henblik paa ny vurdering i efterfoelgende oversigter; proevetraeerne boer ligeledes om muligt baere en permanent markering .

II.3 .

Vurdering af proevetraeer

Visuel vurdering af naale-/bladtab og misfarvning

Det anbefales, at naale-/bladtabet vurderes i trin paa 5 % set i forhold til et trae med fuld benaaling/beloevning . Den endelige inddeling i naale-/bladtabstrin, som den defineres i det foelgende, sker efter disse observationer .

Naale/bladtabet kan eventuelt vurderes og klassificeres direkte i endelig naale/bladtabstrin, der defineres saaledes :

Skadetrin

Naale-/bladtab

Naale-/bladtab

i procent

0

1

2

3

4

Intet tab

Ubetydeligt tab

Moderat tab

Alvorligt tab

Doedt

0 - 10

11 - 25

26 - 60

> 60

Misfarvning af den resterende benaaling/beloevning vurderes ud fra foelgende fire skadetrin :

Skadetrin

Misfarvning

Den procentvise andel af

misfarvet naale-/bladmasse

0

1

2

3

Ingen eller ubetydelig misfarvning

Let misfarvning

Moderat misfarvning

Alvorlig misfarvning

0 - 10

11 - 25

26 - 60

> 60

Hvis man desuden kombinerer skadetrinene for naale -/bladtab og misfarvning skal foelgende kombinerede skadetrin anvendes :

Skadetrin baseret paa naale-/bladtab

Skadetrin baseret paa

misfarvning

( 1 )

( 2 )

( 3 )

Endeligt skadetrin

0

1

2

3

0

I

II

III

I

II

III

III

II

II

III

III

0 = ingen skader; I = svagt skadet, II = middel skadet, III = staerkt skadet, IV = dodt .

. 6 . 87

De Europaeiske Faellesskabers Tidende

II.4 .

Indsamling af data

Udover den forudgaaende vurdering af skader paa skovene er foelgende parametre det paabudte minimum for dataindsamling :

- beskrivende kode :

- land,

- faktiske breddegrads - og laengdegradskoordinater,

- nummer pae observationsomraadet;

- data for voksested :

- hoejde,

- terraenets haeldning,

- de fremherskende arters adgang til vand

- humustype;

- data for bevoksningen :

den fremherskende bevoksnings gennemsnitsalder;

- data for proevetraeer :

- observationsdato,

- traets nummer ( synlige maerker ) eller azimut og afstand ( usynlige maerker ),

- traearter,

- naale-/bladtab,

- misfarvning,

- skader, der har let konstaterbare aarsager ( insekter, svampe, abiotiske paavirkinger . . .),

- proevetraeer, der er udskiftet i forhold til den foregaaende observation .

Den faelles formular 1 i dette bilag anvendes i forbindelse med Faellesskabets net paa 16 km × 16 km til indsamling af de obligatoriske data og til fremsendelse af disse til Kommissionen .

II.5 .

Uddannelse af mandskabet paa stedet

Mandskabet paa stedet bestaar af to fagligt uddannede personer, hvoraf mindst én som ansvarlig leder skal have en afsluttet forstuddannelse . Foer den aarlige arbejdsperiode gennemgaar alle medarbejderne ved denne optaelling et intensivt, teoretisk og praktisk kursus i opmaalings - og vurderingsprocedurer og i udfyldelse af de forskellige formularer .

II.6 .

Kontrol

Som det er saedvane i forbindelse med nationale skovoversigter genopmaales en del, f.eks . 5 til 10 %, af proevepunkterne af et uafhaengigt kontrolteam .

Denne kontrol omfatter enhver form for opmaaling og vurdering, der er foretaget af mandskabet paa stedet . I tilfaelde af betydelige forskelle skal de anvendte instrumenter oejeblikkeligt justeres eller instruktionerne og deres anvendelse skal praeciseres for at undgaa alvorlige systematiske fejl .

FWG:L888UMBD01.96

FF : 8UDA; SETUP : 01; Hoehe : 757 mm; 170 Zeilen; 7676 Zeichen;

Bediener : MARK Pr .: C;

Kunde : L 888 Umbr . daen . 01

FORMULAR 1

Faelles oversigt over skader paa skovene, der skal fremsendes til Kommissionen

Land (¹)

Oberservationsdato (()

Nummer paa observationsomraadet (²)

Faktiske breddekoordinater ())

Daekning af de vigtigste arters vandbehov (³)

Faktiske laengdekoordinater ())

Humustype (%)

Terraenets haeldning (·)

Hoejde (¹)

Den fremherskende bevoksnings gennemsnitsalder ( i aar ) (§)

Let konstaterbare aarsager til skade

Type : T (¹%)

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

Eventuel

identifikation

af skadetype (¹¹)

Andre observationer (¹():

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Medhensyn til erstatningstraeer : se vedlagte formular .

. 6 . 87

De Europaeiske Faellesskabers Tidende

FORMULAR 1 - Bilag

Erstatningstraeer (¹))

Let konstaterbare aarsager til skade

Type : T (¹%)

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

Eventuel

identifikation

af skadetype (¹¹)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Proevetraeetsnummer (¹*)

Art (¹¹)

Naale-/bladtab (¹²)

Misfarvning (¹³)

Proevetraeetsnummer (¹*)

Art (¹¹)

Naale-/bladtab (¹²)

Misfarvning (¹³)

. 6 . 87

De Europaeiske Faellesskabers Tidende

Kodelister til den faelles oversigt over skader paa skovene, som skal fremsendes til Kommissionen

Foelgende instruktioner og koder skal vedtages af medlemsstaterne til fuldstaendiggoerelse af den faelles formular for observationer :

¹( 1 )

Land

01 : France

02 : België - Belgique

03 : Nederland

04 : Bundesrepublik Deutschland

05 : Italia

06 : United Kingdom

07 : Ireland

08 : Danmark

09 : Ellas

10 : Portugal

11 : España

12 : Luxembourg

¹( 2 )

Nummer paa observationsomraadet

Nummeret paa observationsomraadet svarer til det nummer, der er anfoert for skaeringspunktet i koordinatsystemet, og som svarer til dette punkt i den liste over breddegrads - og laengdegradskoordinater, som Kommissionen leverer ( afdeling »Skove og skovbrug »).

¹( 3 )

Daekning af de vigtigste artes vandbehov

1 : Utilstraekkeligt

2 : Tilstraekkeligt

3 : Mere end rigeligt

¹( 4 )

Humustype

1 : Muld

2 : Moder

3 : Mor

4 : Anmoor

5 : Toerv

6 : Andre

¹(5 )

Hoejde

1 : 9 50 m

2 : 51 - 100 m

3 : 101 - 150 m

4 : 151 - 200 m

5 : 201 - 250 m

6 : 251 - 300 m

7 : 301 - 350 m

8 : 351 - 400 m

9 : 401 - 450 m

10 : 451 - 500 m

11 : 501 - 550 m

12 : 551 - 600 m

13 : 601 - 650 m

14 : 651 - 700 m

15 : 701 - 750 m

16 : 751 - 800 m

17 : 801 - 850 m

18 : 851 - 900 m

19 : 901 - 950 m

20 : 951 - 1 000 m

21 : 1 001 - 1 050 m

22 : 1 051 - 1 100 m

23 : 1 101 - 1 150 m

24 : 1 151 - 1 200 m

25 : 1 201 - 1 250 m

26 : 1 251 - 1 300 m

27 : 1 301 - 1 350 m

28 : 1 351 - 1 400 m

29 : 1 401 - 1 450 m

30 : 1 451 - 1 500 m

31 : > 1 500 m

¹( 6 )

Observationsdato

Observationsdatoen angives i foelgende raekkefoelge :

f.eks .:

dag

maaned

aar

0

8

0

9

8

8

¹( 7 )

Faktiske koordinater for breddegrad/laengdegrad

Angiv breddegrads - og laengdegradskoordinaterne for observationsomraadet ( med seks tal for hver koordinat ). Disse koordinater vil adskille sig fra koordinaterne for det tilsvarende punkt i koordinatsystemet, der leveres af Kommissionen, hver gang det paagaeldende observationsomraade ikke falder helt sammen med naevnte punkt i koordinatsystemet . Foerste rubrik anvendes til angivelse af + koordinat eller - koordinat .

f.eks .

- breddegrad :

- breddegrad :

+

5

0

1

0

2

5

grader

minutter

sekunder

- laengdegrad :

-

0

1

1

5

3

2

¹( 8 )

Terraenets haeldning

1 : N

2 : NOE

3 : OE

4 : SOE

5 : S

6 : SV

7 : V

8 : NV

9 : fladt

¹( 9 )

Den fremherskende bevoksnings gennemsnitsalder ( aar )

1 : 9 20

2 : 21 - 40

3 : 41 - 60

4 : 61 - 80

5 : 81 - 100

6 : 101 - 120

7 : > 120

8 : Uregelmaessige bevoksninger

( 10 )

Antal proevetraeer

Traeproeven paa hver iagttagelsesflade til vurdering af skader paa skovene skal bestaa af mindst 20 proevetraeer . Antallet af proevetraeer maa imidlertid ikke overstige 30 .

( 11 )

Arter ( Ref . Flora Europaea )

Loevtraeer

001 : Acer campestre

002 : Acer monspessulanum

003 : Acer opalus

004 : Acer platanoïdes

005 : Acer pseudoplatanus

006 : Alnus cordata

007 : Alnus glutinosa

008 : Alnus incana

009 : Alnus viridis

010 : Betula pendula

011 : Betula pubescens

012 : Buxus sempervirens

013 : Carpinus betulus

014 : Carpinus orientalis

015 : Castanea sativa ( C . vesca )

016 : Corylus avellana

017 : Eucalyptus sp .

018 : Fagus moesiaca

019 : Fagus orientalis

020 : Fagus sylvatica

021 : Fraxinus angustifolia spp .

oxycarpa ( F . oxyphylla )

022 : Fraxinus excelsior

023 : Fraxinus ornus

024 : Ilex aquifolium

025 : Juglans nigra

026 : Juglans regia

027 : Malus domestica

028 : Olea europaea

029 : Ostrya carpinifolia

030 : Platanus orientalis

031 : Populus alba

032 : Populus canescens

033 : Populus hybrides

034 : Populus nigra

035 : Populus tremula

036 : Prunus avium

037 : Prunus dulcis

( Amygdalus communis )

038 : Prunus padus

039 : Prunus serotina

040 : Pyrus communis

041 : Quercus cerris

042 : Quercus coccifera ( Q . calliprinos )

043 : Quercus faginea

044 : Quercus frainetto ( Q . conferta )

045 : Quercus fruticosa ( Q . lusitanica )

046 : Quercus ilex

047 : Quercus macrolepis (Q . aegilops )

048 : Quercus petraea

049 : Quercus pubescens

050: Quercus pyrenaica ( Q . toza )

051 : Quercus robur ( Q . pedunculata )

052 : Quercus rotundifolia

053 : Quercus rubra

054 : Quercus suber

055 : Quercus trojana

056 : Robinia pseudacacia

057 : Salix alba

058 : Salix caprea

059 : Salix cinerea

060 : Salix eleagnos

061 : Salix fragilis

062 : Salix sp .

063 : Sorbus aria

064 : Sorbus aucuparia

065 : Sorbus domestica

066 : Sorbus torminalis

067 : Tamarix africana

068 : Tilia cordata

069 : Tilia platyphyllos

070 : Ulmus glabra

( U . scabra, U . montana )

071 : Ulmus laevis ( U . effusa )

072 : Ulmus minor ( U . campestris,

U . carpinifolia )

099 : Andre loevtraeer

Naaletraeer

100 : Abies alba

101 : Abies borisii-regis

102 : Abies cephalonica

103 : Abies grandis

104 : Abies nordmanniana

105 : Abies pinsapo

106 : Abies procera

107 : Cedrus atlantica

108 : Cedrus deodara

109 : Cupressus lusitanica

110 : Cupressus sempervirens

111 : Juniperus communis

112 : Juniperus oxycedrus

113 : Juniperus phoenica

114 : Juniperus sabina

115 : Juniperus thurifera

116: Larix decidua

117 : Larix kaempferi

( L . leptolepis )

118 : Picea abies ( P . excelsa )

119 : Picea omorika

120 : Picea sitchensis

121 : Pinus brutia

122 : Pinus canariensis

123 : Pinus cembra

124 : Pinus contorta

125 : Pinus halepensis

126 : Pinus heldreichii

127 : Pinus leucodermis

128 : Pinus mugo ( P . montana )

129 : Pinus nigra

130 : Pinus pinaster

131 : Pinus pinea

132 : Pinus radiata ( P . insignis )

133 : Pinus strobus

134 : Pinus sylvestris

135 : Pinus uncinata

136 : Pseudotsuga menziesii

137 : Taxus baccata

138 : Thuya sp .

139 : Tsuga sp .

199 : Andre naaletraeer

( 12 )

Bladtab/Naaletab

0 : Intet tab ( 0 - 10 %)

1 : Ubetydeligt tab ( 11 - 25 %)

2 : Moderat tab ( 26 - 60 %)

3 : Alvorligt tab (> 60 %)

4 : Doedt

( 13 )

Misfarvning

0 : Ingen misfarvning ( 0 - 10 %)

1 : Ubetydelig misfarvning ( 11 - 25 %)

2 : Moderat misfarvning ( 26 - 60 %)

3 : Alvorlig misfarvning (> 60 %)

( 14 )

Let konstaterbare aarsager til skade

Afkrydes i de( n ) tilhoerende kolonne(r )

T1 = Vildt og graesning

T2 = Insekter

T3 = Svampe

T4 = Abiotiske paavirkninger ( vind, sne, frost, toerke, . . .)

T5 = Skader forvoldt af mennesker

T6 = Brand

T7 = Kendte lokale/regionale forureningskilder

T8 = Andet

( 15 )

Identificering af skadetype

Der boer om muligt gives yderligere oplysninger om skadetype, f.eks . for insekter : arter eller gruppe ( f.eks . »barkbiller «).

( 16 )

Andre observationer

Eventuelle yderligere observationer, som kan vaere af interesse, skal anfoeres paa formularen ( f.eks . eventuelle paavirkninger ( nylig toerke, ekstreme temperaturer, andre skade-/stresssymptomer )).

( 17 ))

Udskiftning af proevetraeer

Saafremt traeer fra den oprindelige proeve fjernes ( hugst, skovfaeld osv .) og erstattes i proeven, faar disse traeer deres eget nummer ( over 30 ) og anfoeres paa det ark, der er tilknyttet formular 1 .

FWG:L888UMBD03.96

FF : 8UDA; SETUP : 01; Hoehe : 787 mm; 306 Zeilen; 6406 Zeichen;

Bediener : MARK Pr .: C;

Kunde : 39205 UMBD 03

BILAG II ANSOEGNING OM TILSKUD FRA FAELLESSKABET TIL GENNEMFOERELSE AF FORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK . 1, I FORORDNING ( EOEF ) NR . 3528/86 FOR I AARET 19 . . Ansoegningerne om tilskud indsendes i den form, der er angivet i bilag A (¹) til Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 526/87 (²) som suppleret ved det foelgende bilag B .

BILAG B

1.

Kort beskrivelse af foranstaltningerne

2 .

Ansoeger (¹)

2.1 .

Ansoegerens forbindelse med foranstaltningerne

3 .

Det organ, der har ansvaret for gennemfoerelsen af foranstaltningen (²)

3.1 .

Formaal med og omfang af organets vigtigste aktiviteter

4 .

Detaljeret beskrivelse af foranstaltningerne

i det tilfaelde, hvor :

a ) der allerede eksisterer et net af observationsomraader, der opfylder kravene i bilag 1 til naervaerende forordning og som daekker hele medlemsstatens omraade, saaledes at foranstaltningerne kun vedroerer observationerne som led i Faellesskabets net :

1 . Beskrivelse af den bestaaende situation

2 . Antallet af observationspunkter, der svarer til Faellesskabets net af observationsomraader

3 . Detaljeret beskrivelse af den fremgangsmaade, der anvedes ved proevetagning i observationsomraadet ( antal traeer, placering, etc . . . . .)

4 . Angivelse af tidsplanen for de paataenkte foranstaltninger

b )

der er tale om udarbejdelse af oversigten over skader paa skovene og oprettelse eller udvidelse af det faelles net af observationsomraader :

1 . Beskrivelse af den bestaaende situation

2 . Den/de paagaeldende regioners placering og areal (+ kortmateriale )

3 . Antal af observationspunkter svarende til Faellesskabets net af observationsomraader

4 . Detaljeret beskrivelse af den fremgangsmaade, der anvendes ved proevetagning i observationsomraadet ( antal traeer, placering, etc . . . . .)

5 . Angivelse af tidsplanen for de paataenkte foranstaltninger

5 .

Udgifter til foranstaltningerne

5.1 .

Gennemfoerelsen af observationer i de faelles observationsomraader

5.1.1 .

Udgift pr . observationsomraade

5.1.2 .

Samlede udgifter til observationer

5.1.3 .

Det tilskud, der anmodes om fra Faellesskabet, til disse observationer

5.2

Oprettelse af observationsomraader svarende til Faelleskabets net af observationsomraader

5.2.1 .

Udgifter ved oprettelse pr . observationsomraade

5.2.2 .

Samlede udgifter til oprettelse af observationsomraader

5.2.3.

Det tilskud, der anmodes om fra Faellesskabet met henblik paa oprettelse af disse observationsomraader

5.3 .

Foranstaltningernes samlede udgifter ( summen af udgifterne til de to foranstaltninger ) som opfoert under punkt 4.3 i bilag A

5.4 .

Det samlede tilskud, der anmodes om fra Faellesskabet ( summen af tilskud, der anmodes om til de to foranstaltninger ), som opfoert under punkt 4.5 i bilag A

5.5

Formularen B udfyldes

.

Dato og underskrift

(¹) Udfyldes kun, saafremt ansoegeren ikke samtidig er det organ, der har ansvaret for gennemfoerelsen af foranstaltningerne .

(²) Udfyldes for hvert enkelt organ .

(¹) For at efterkomme naervaerende forordning skal foelgende foranstaltninger tages i betragtning ved udfyldelsen af punkt 4.1 i bilag A :

- gennemfoerelse af observationer med henblik paa Faellesskabets oversigt over de skader, der er sket paa skovene, navnlig som foelge af luftforurening,

- oprettelse eller udvidelse af Faellesskabets net af observationsomraader .

(²) EFT nr . L 53 af 21 . 2 . 1987, s . 14 .

FWG:L888UMBD04.95

FF : 8UDA; SETUP : 01; Hoehe : 260 mm; 63 Zeilen; 3260 Zeichen;

Bediener : 0000 Pr .: A;

Kunde : L 888 Umbr . daen . 04

B - PLANLAGT FINANSIERING

Foranstaltning

Skovareal

( ha )

Antal faelles -

skabsobserva -

tionsomraader

Samlede

udgifter

(¹)

Anden finansiering

Stat

(¹)

Region

(¹)

Andre

offentlige

midler

(¹)

Private

midler

(¹)

Tilskud,

hvorom der

ansoeges

(¹)

Gennemfoerelse af observationer til oversigten paa faellesskabsplan over skader paa skovene, navnlig paa grund af luftforurening

Oprettelse eller udvidelse af Faellesskabets net af observationsomraader

I alt

(¹) I national valuta .

FWG:L888UMBD05.96

FF : 9999; SETUP : 01; Hoehe : 79 mm; 37 Zeilen; 468 Zeichen;

Bediener : HELM BS : .C; MC : P; Pr .: C;

Kunde : 39205 UMBD 05

BILAG III AARLIG OPGOERELSE OVER SKOVENES SUNDHEDSTILSTAND ( artikel 3, stk . 1 ) Hver medlemsstat forelaegger aarligt en rapport om skovenes sundhedstilstand . Denne rapport bygger isaer paa data indsamlet til den oversigt over skader paa skovene, der gennemfoeres i observationsomraaderne paa 16 km × 16 km og paa grundlag af andre observationsnet .

Medlemsstaternes rapporter skal indeholde information om foelgende emner :

I .

Generel information om udarbejdelsen af oversigten over skader paa skovene

- Den institution, der centraliserer resultaterne

- Medlemsstatens skovareal ( kronelukning paa 20 %)

- Samlet areal, der daekkes af nettet

- Stoerrelsen af andre net

- Samlet antal observationsflader

- Samlet antal observerede traeer

- Antal af proevetraeer pr . observationsflade

- Placering/udvaelgelse af proevetraeer

- Observationsperiode

- Udfoerelse af og kontrol med oversigten ( uddannelsesperioden, antal observatoerer etc .)

- Bearbejdelse af data

- Opstaaede problemer .

II .

Resultater

Resultaterne beregnes udelukkende som procent af traeer, der falder under de forskellige skadetrin for naale-/bladtab og misfarvning, samt, hvis der er foretaget evaluering, kombinerede skadetrin ( fakultativt ). Procentsatsen for naale-/bladtab refererer til en skade, der skyldes kendte og ukendte faktorer . Alle tabeller boer indeholde en angivelse af antallet af observerede traeer og, hvor det er muligt, det tilsvarende skovareal .

Det samlede nationale resultat skal beregnes som ovenstaaende og traeerne opdeles efter alder ([ 60 aar gamle,8 60 aar gamle ) og efter de vigtigste naaletraes - og loevtraesarter i overensstemmelse med tabel T1+2+3 . Disse resultater skal videreopdeles saaledes, at der gaelder samme opdeling efter alder for hver art ( formularerne ( TA1+2, TA3, TB1+2, TB3 ). Et skema, der viser let konstaterbare aarsager til skader skal forelaegges separat .

Hvor det er muligt, skal der udarbejdes en sammenligning mellem situationen i dag og situationen i de foregaaende aar, for at udviklingen i skaderne kan vurderes .

Ud over de resultater, der indsamles paa nationalt plan, forelaegger medlemsstaterne resultater opdelt efter administrative enheder ( region, land, provins, . . .) og eventuelt oekologiske enheder ( vaekstomraade ), hvis disse oplysninger er tilgaengelige . Disse resultater forelaegges ved anvendelse af formularerne A1+2, A3, B1+2 og B3 . Disse tabeller skal ledsages af kort med angivelse af geografisk placering og stoerrelsen af de enheder, der refereres til .

Saafremt en medlemsstat anvender en anden nettaethed, skal resultaterne beregnes separat for hver geografisk enhed, hvor der er anvendt en saerlig nettaethed .

Alle resultater skal vaere forsynet med en kommentar, og tabellerne med en tydelig forklaring .

III .

Information vedroerende mulige aarsager til den observerede skade

Et afsnit i den nationale opgoerelse skal indeholde en analyse af de vigtigste oplysninger om de mulige aarsager til den observerede skade, isaer for saa vidt angaar luftforurening . Oplysninger om enhver indbyrdes forbindelse mellem de forskellige typer og trin af skader paa skovene ( naale-/bladtab, misfarvning, andre tegn paa skade ) og parametre, f.eks . voksested eller karakteristika for bevoksningen, klimaforhold etc ., skal vaere indeholdt i den aarlige opgoerelse .

IV .

Foranstaltninger til at afhjaelpe skader paa skovene

Opgoerelsen skal indeholde de vaesentlige resultater af enhver foranstaltning eller ethvert praktisk forsoeg, der tager sigte paa at bevare og udbedre beskadigede skovomraader .

V .

Socio-oekonomiske virkninger af skader paa skovene

Medlemsstaterne skal give alle relevante oplysninger om skadernes socio-oekonomiske virkning .

FWG:L888UMBD06.96

FF : 8UDA; SETUP : 01; Hoehe : 254 mm; 52 Zeilen; 3642 Zeichen;

Bediener : MARK Pr .: C;

Kunde : L 888 Umbr . daen . 06

FORMULAR T1+2+3

Samlede skader paa skovene opdelt efter arter paa grundlag af naale-/bladtab, misfarvning og kombinerede vurderinger

KLASSIFICERING

NAALETRAEER

LOEVTRAEER

I ALT FOR SAMTLIGE ARTER

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

Art

Andre

Andre

< 60

aar

8 60

aar

I alt

SKADERAMTE TRAEER (%)

Naale-/bladtab

Naale-/bladtab (%)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : intent tab

0-10 %

1 : ubetydeligt tab

11-25 %

2 : moderat tab

26-60 %

3 : alvorligt tab

> 60 %

4 : doedt

MISFARVNING (%)

Misfarvning

Misfarvning af

naale/blad (%)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : ingen misfarvning

0-10 %

1 : let misfarvning

11-25 %

2 : moderat misfarvning

26-60 %

3 : alvorlig misfarvning

> 60 %

BESKADIGEDE TRAEER (%) ( NAALE-/BLADTAB OG MISFARVNING )

Kombineret skadetrin

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 :

ingen skader

I :

svagt skadet

II :

middel skadet

III:

staerkt skadet

IV :

doedt

EWG:L888UMBD07.95

FF : 9999; SETUP : 01; Hoehe : 144 mm; 119 Zeilen; 833 Zeichen;

Bediener : HELM BS : .C; MC : P; Pr .: C;

Kunde : Tab Daen

FORMULAR TA1+2

Samlede skader paa naaletraeer paa grundlag af naaletab og misfarvning

NAALETRAEER

KLASSIFICERING

Traeer paa op til 59 aar

Traeer paa 60 aar og derover

I alt

naale -

traeer

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

- ( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre

I alt

Andre

I alt

Til -

sammen

Udbredelse :

I % af det samlede skovareal :

100

Antal observerede traeer :

TRAEER MED NAALETAB (%)

Naaletab

Naaletab %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : intet tab

0-10 %

1 : ubetydeligt tab

11-25 %

2 : moderat tab

26-60 %

3 : alvorligt tab

> 60 %

4 : doedt

TRAEER MED MISFARVNING (%)

Misfarvning

Misfarvning af

naale %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : ingen misfarvning

0 -10 %

1 : let misfarvning

11-25 %

2 : moderat misfarvning

26-60 %

3 : alvorlig misfarvning

> 60 %

FORMULAR TA3

Samlede skader paa naaletraeer paa grundlag af kombineret vurdering

NAALETRAEER

KLASSIFICERING

BESKADIGEDE TRAEER (%) ( NAALETAB OG MISFARVNING KOMBINERET )

Traeer paa op til 59 aar

Traeer paa 60 aar og derover

I alt

naale -

traeer

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

-( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre :

I alt

Andre

I alt

Til -

sammen

Udbredelse :

I % af skovarealet :

100

Antal observerede traeer :

Kombineret skadetrin

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

I0 :

ingen skader

III :

svagt skadet

III :

middel skadet

III :

staerkt skadet

IV :

doedt

EWG:L888UMBD08.97

FF : 9999; SETUP : 01; Hoehe : 253 mm; 181 Zeilen; 1244 Zeichen;

Bediener : HELM BS : .C; MC : P; Pr .: C;

Kunde : Tab Daen

FORMULAR TB1+2

Samlede skader paa loevtraeer paa grundlag af bladtab og misfarvning

LOEVTRAEER

KLASSIFICERING

Traeer paa op til 60 aar

Traeer paa 60 aar og derover

I alt

loev -

traeer

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

- ( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre

I alt

Andre

I alt

Til -

sammen

Udbredelse :

I % af det samlede skovareal :

100

Antal observerede traeer :

TRAEER MED BLADTAB (%)

Bladtab

Bladtab %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : intet tab

0-10 %

1 : ubetydeligt tab

11-25 %

2 : moderat tab

26-60 %

3 : alvorligt tab

> 60 %

4 : doedt

TRAEER MED MISFARVNING (%)

Misfarvning

Misfarvning af

blad %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : ingen misfarvning

0-10 %

1 : let misfarvning

11-25 %

2 : moderat misfarvning

26-60 %

3 : alvorlig misfarvning

> 60 %

FORMULAR TB3

Samlede skader paa loevtraeer paa grundlag af kombineret vurdering

LOEVTRAEER

KLASSIFICERING

BESKADIGEDE TRAEER (%) ( BLADTAB OG MISFARVNING KOMBINERET )

Traeer paa op til 60 aar

Traeer paa 60 aar og derover

I alt

loev -

traeer

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3)

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

-( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre :

I alt

Andre

I alt

Til -

sammen

Udbredelse :

I % af skovarealet :

100

Antal observerede traeer :

Kombineret skadetrin

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

I0 :

ingen skader

III :

svagt skadet

III :

middel skadet

III :

staerkt skadet

IV :

doedt

EWG:L888UMBD09.98

FF : 9999; SETUP : 01; Hoehe : 258 mm; 183 Zeilen; 1239 Zeichen;

Bediener : HELM BS : .C; MC : P; Pr .: C;

Kunde : Tab daen

FORMULAR TA1+2

Sundhedstilstanden for de fremherskende naaletraesarter paa grundlag af naaletab og misfarvning

NAALETRAEER

Regional enhed

KLASSIFICERING

Traeer paa op til 59 aar

Traeer paa 60 aar og derover

Naale -

traeer

i alt

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

- ( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre

I alt

Andre

I alt

I alt

Udbredelse :

I % af den regionale enheds skovareal :

100

Antal observerede traeer :

TRAEER MED NAALETAB (%)

Naaletab

Naaletab %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : intet tab

0-10 %

1 : ubetydeligt tab

11-25 %

2 : moderat tab

26-60 %

3 : alvorligt tab

> 60 %

4 : doedt

TRAEER MED MISFARVNING (%)

Misfarvning

Misfarvning af

naale %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : ingen misfarvning

0-10 %

1 : let misfarvning

11-25 %

2 : moderat misfarvning

26-60 %

3 : alvorlig misfarvning

> 60 %

FORMULAR A3

Sundhedstilstanden for de fremherskende naaletraesarter paa grundlag af kombineret vurdering

NAALETRAEER

Regional enhed

KLASSIFICERING

BESKADIGEDE TRAEER (%) ( NAALETAB OG MISFARVNING )

Traeer paa op til 59 aar

Traeer paa 60 aar og derover

Naale -

traeer

i alt

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10 )

-( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre

I alt

Andre

I alt

I alt

Udbredelse :

I % af den regionale enheds skovareal

100

Antal observerede traeer :

Kombineret skadetrin

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

I0 :

ingen skader

III :

svagt skadet

III :

middel skadet

III :

staerkt skadet

IV :

doedt

EWG:L888UMBD10.96

FF : 9999; SETUP : 01; Hoehe : 255 mm; 183 Zeilen; 1329 Zeichen;

Bediener : HELM BS : .C; MC : P; Pr .: B;

Kunde : Tab Daen

FORMULAR B1+2

Sundhedstilstanden for de fremherskende loevtraesarter paa grundlag af bladtab og misfarvning

LOEVTRAEER

Regional enhed

KLASSIFICERING

Traeer paa op til 60 aar

Traeer paa 60 aar og derover

Loev -

traeer

i alt

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

(8 )

( 9)=(3 )

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16)=(10)

-( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre

I alt

Andre

I alt

I alt

Udbredelse :

In % af den regionale enheds skovareal :

100

Antal observerede traeer :

TRAEER MED BLADTAB (%)

Bladtab

Bladtab (%)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : intet tab

0-10 %

1 : ubetydeligt tab

11-25 %

2 : moderat tab

26-60 %

3 : alvorligt tab

> 60 %

4 : doedt

TRAEER MED MISFARVNING (%)

Misfarvning

Misfarvning

af blad (%)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0 : ingen misfarvning

0-10 %

1 : let misfarvning

11-25 %

2 : moderat misfarvning

26-60 %

3 : alvorlig misfarvning

> 60 %

FORMULAR B3

Sundhedstilstanden for de fremherskende loevtraesarter paa grundlag af kombineret vurdering

LOEVTRAEER

Regional enhed

KLASSIFICERING

BESKADIGEDE TRAEER (%) ( BLADTAB OG MISFARVNING KOMBINERET )

Traeer paa op til 60 aar

Traeer paa 60 aar og derover

Loev -

traeer

i alt

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9)=(3 )

-( 8 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15)

( 16)=(10 )

-( 15 )

( 17)=(9 )

+ ( 16 )

Art :

Andre :

I alt

Andre

I alt

I alt

Udbredelse :

I % af den regionale enheds skovareal

100

Antal observerede traeer :

Kombineret skadetrin

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

I0 :

ingen skader

III :

svagt skadet

III :

middel skadet

III :

staerkt skadet

IV :

doedt

EWG:L888UMBD11.96

FF : 9999; SETUP : 01; Hoehe : 256 mm; 183 Zeilen; 1338 Zeichen;

Bediener: HELM BS : .C; MC : P; Pr .: B;

Kunde : Tab Daen

Top