EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0124

Kommissionens forordning (EØF) nr. 124/87 af 16. januar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1836/82 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne

OJ L 15, 17.1.1987, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/124/oj

31987R0124

Kommissionens forordning (EØF) nr. 124/87 af 16. januar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1836/82 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne

EF-Tidende nr. L 015 af 17/01/1987 s. 0009 - 0011


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 124/87

af 16. januar 1987

om aendring af forordning (EOEF) nr. 1836/82 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for korn (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1579/86 (2), saerlig artikel 7, stk. 5, og artikel 8,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1677/85 af 11. juni 1985 om de monetaere udligningsbeloeb i landbrugssektoren (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2502/86 (4), saerlig artikel 9, og

ud fra foelgende betragtninger:

I betragtning af stoerrelsen af Faellesskabets interventionslagre af korn og for at sikre en konsekvent forvaltning af markedet boer det fastsaettes, at afsaeningen af ovennaevnte lagre paa saavel Faellesskabets marked som verdensmarkedet boer vedtages efter forvaltningskomité-proceduren;

ifoelge artikel 3, st. 1, i Raadets forordning (EOEF) nr. 1581/86 af 23. maj 1986 om fastsaettelse af de almindelige regler for intervention inden for kornsektoren (5) skal kornet afsaettes paa det indre marked paa prisbetingelser, der goer det muligt at undgaa forstyrrelser af markedsforholdene; dette maal kan naas, hvis salgsprisen afspejler den faktiske markedssituation, uden dog at vaere lavere end interventionsprisen; der gaelder en saerlig situation ved overgangen mellem to hoestaar, hvor markedet fortsat forsynes med korn fra det gamle hoestaar; der boer tages hensyn hertil ved fastsaettelsen af salgsbetingelserne; der skal desuden fastsaettes saerlige foranstaltninger for salget af korn, der er opkoebt i loebet af de foregaaende hoestaar;

visse tekniske tilpasninger er noedvendige som foelge af de aendringer, der er foretaget i bestemmelserne med virkning fra hoestaaret 1986/87 i forordning (EOEF) nr. 1836/82 (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3147/85 (7);

Forvaltningskomiteen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 1836/82 foretages foelgende aendringer:

1. Artikel 2 affattes saaledes:

»Artikel 2

1. Licitationens ivaerksaettelse besluttes efter fremgangsmaaden i artikel 26 i forordning (EOEF) nr. 2727/75. I denne beslutning fastsaettes foelgende:

a) de maengder, der skal udliciteres,

b) udloebsdatoen for indgivelse af bud i forbindelse med en saerlig licitation, og foerste og sidste dato for indgivelse af bud i forbindelse med en loebende licitation.

Den i foerste afsnit omhandlede beslutning bringes til de interesserede parters kendskab ved offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Der skal forloebe mindst otte dage mellem denne offentliggoerelse og den foerste udloebsdato for indgivelse af bud.

2. Bestemmelserne i stk. 1 gaelder ikke for licitationer, der vedroerer maengder paa under 1 000 tons.«

2. Artikel 3 affattes saaledes:

»Artikel 3

1. Interventionsorganerne udarbejder en licitationsbekendtgoerelse i overensstemmelse med artikel 12 og soerger for, at den offentliggoeres, bl.a. ved opslag paa interventionsorganets saede. Ved loebende licitation fastlaegger interventionsorganerne udloebsdatoen for indgivelse af bud for hver dellicitation.

2. I licitationsbekendtgoerelsen fastsaettes det, hvilke minimumsmaengder budene skal omfatte.«

3. Artikel 4 affattes saaledes:

»Artikel 4

Den i artikel 2 omhandlede licitation kan begraenses til bestemte anvendelsesformaal og/eller destinationer.«

4. Artikel 5 affattes saaledes:

»Artikel 5

1. For saa vidt angaar andet salg end det i stk. 3 naevnte, skal et bud, for at det kan antages, svare til den pris, der for en tilsvarende kvalitet og for en repraesentativ maengde er konstateret paa oplagringsstedet, eller i mangel af en stedlig markedspris til prisen paa det naermeste marked reguleret med transportkostningerne. Det maa i intet tilfaelde vaere lavere end den interventionspris, der gaelder paa udloebsdatoen for indgivelse af bud, idet denne pris i givet fald justeres.

- naar det drejer sig om visse sorter af haard hvede, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1570/77 (1),

- naar det drejer sig om bageegnet rug eller bageegnet bloed hvede af hoejere kvalitet, med det saerlige tillaeg, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, tredje led, i forordning (EOEF) nr. 2727/75,

- med det fradrag, der er fastsat i artikel 4a stk. 1, foerste afsnit, i forordning (EOEF) nr. 1570/77; for saa vidt angaar bloed hvede, der er tilbudt til intervention foer den 1. juli 1986, og som er oplagret hos interventionsorganerne efter denne dato, anvendes ovennaevnte fradrag dog ikke for

- de maengder der er opkoebt i forbindelse med de saerlige interventionsforanstaltninger, som er fastsat for bageegnet bloed hvede,

- de maengder bloed hvede, der er opkoebt til interventionsprisen, og for hvilke de analyser af tekniske og fysiske kendetegn, som er fastsat i artikel 4a, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1570/77, endnu ikke er blevet foretaget.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal i ellevte og tolvte maaned af hoestaaret som interventionspriser anvendes de for tiende maaned af hoestaaret gaeldende priser, forhoejet alt efter den paagaeldende maaned med et eller to af de maanedlige tillaeg.

3. I tilfaelde af salg i loebet af de foerste tre maaneder af hoestaaret, for saa vidt angaar majs og sorghum, og i loebet af de foerste to maaneder af hoestaaret for saa vidt angaar bloed hvede, haard hvede, rug og byg, skal det bud, der antages mindst svare til den interventionspris, der gaelder for den tiende maaned i det foregaaende hoestaar forhoejet med to maanedelige tillaeg fastsat for dette hoestaar, og eventuelt justeret i overensstemmelse med stk. 1.

4. Indtraeder der i loebet af et hoestaar forstyrrelser i den faelles markedsordningsfunktion bl.a. paa grund af vanskeligheder med at saelge kornet til priserne efter stk. 1, kan der fastsaetts saerlige prisbetingelser efter fremgangsmaaden i artikel 26 i forordning (EOEF) nr. 2727/75.«

5. Artikel 8 stk. 2, litra c) affattes saaledes:

»c) hvis de saafremt tilbudsprisen, i givet fald justeret i henhold til artikel 5 stk. 1, ligger under interventionsprisen, ledsages af en skriftlig forpligtelse, der skal vaere paategnet af et pengeinstitut, fra den bydende til senest to arbejdsdage efter modtagelsen af den i artikel 15 omhandlede meddelelse om licitationstilslag at stille en sikkerhed, som daekker forskelle mellem disse priser, forhoejet med de tillaeg eller nedsat med de fradrag, der er fastsat i medfoer af artikel 7, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 2727/75, bortset fra de saerlige justeringer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, foerste og tredje led, i naervaerende forordning.«

6. I artikel 10 udgaar »forudfastsat restitution og forudfastsat monetaert udligningsbeloeb«.

7. I artikel 12 foretages foelgende aendringer:

- i foerste afsnit, andet led, udgaar andet punktum,

- sidste afsnit affattes saaledes:

»Bekendtgoerelsen og alle aendringer heraf tilsendes Kommissionen inden udloebet af foerste frist for indgivelse af bud.«

8. I artikel 13 foretages foelgende aendringer:

- i stk. 1, andet afsnit, udgaar »og artikel 8, stk. 4«,

- stk. 2 affattes saaledes:

»2. I forbindelse med salg med henblik paa eksport opstilles budene paa grundlag af den faktiske kvalitet af det parti, budet vedroerer.«

9. I artikel 16, andet afsnit, udgaar sidste punktum.

10. Artikel 17 stk. 1 affattes saaledes:

»1. De i denne forordning omhandlede sikkerhedsstillelser stilles i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit III i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2220/85 (1).

(1) EFT nr. L 205 af 3. 8. 1985, s. 5.«

11. I artikel 17, stk. 2 og 4, aendres »artikel 13 stk. 2« til »artikel 13, stk. 4«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16. januar 1987.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 1.

(2) EFT nr. L 139 af 24. 5. 1986, s. 29.

(3) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 6.

(4) EFT nr. L 219 af 6. 8. 1986, s. 8.

(5) EFT nr. L 139 af 24. 5. 1986, s. 36.

(6) EFT nr. L 202 af 9. 7. 1982, s. 23.

(7) EFT nr. L 328 af 7. 12. 1985, s. 17.

Top