EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0305

87/305/EØF: Kommissionens afgørelse af 26. maj 1987 om nedsættelse af et rådgivende udvalg til fremme af adgangen til deltagelse i offentlige aftaler

OJ L 152, 12.6.1987, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2011; ophævet ved 32011D1004(01) . Latest consolidated version: 04/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/oj

31987D0305

87/305/EØF: Kommissionens afgørelse af 26. maj 1987 om nedsættelse af et rådgivende udvalg til fremme af adgangen til deltagelse i offentlige aftaler

EF-Tidende nr. L 152 af 12/06/1987 s. 0032 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0155
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0155


*****

KOMMISSIONENS AFGOERELSE

af 26. maj 1987

om nedsaettelse af et raadgivende udvalg til fremme af adgangen til deltagelse i offentlige aftaler

(87/305/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, og

ud fra foelgende betragtninger:

Faktisk og effektiv adgang til deltagelse i offentlige aftaler inden for hele Faellesskabet er et af Faellesskabets prioriterede maal med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked i 1992;

virkeliggoerelsen af dette maal forudsaetter, at Kommissionen bedre kan vurdere de realiteter af oekonomisk, teknisk, juridisk og social art, der knytter sig til offentlige aftaler, og at de beroerte kredse bedre kan forstaa den problematik, der er forbundet med anvendelsen af faellesskabsreglerne paa dette omraade;

med henblik herpaa vil det vaere hensigtsmaessigt at etablere en snaever og vedvarende kontakt med de erhvervskredse, der indgaar aftaler med det offentlige med henblik paa indkoeb af varer, levering af tjenesteydelser og udfoerelse af bygge- og anlaegsarbejde;

det mest velegnede middel med henblik paa etableringen af saadanne kontakter er at nedsaette et til Kommissionen knyttet raadgivende udvalg, hvori disse kredse er repraesenterede; der boer ligeledes aabnes mulighed for, at personer, der er saerligt kvalificerede, og som har et bredt kendskab til offentlige aftaler, der indgaas paa faellesskabsplan, kan deltage i dette udvalg -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Der nedsaettes under Kommissionen et raadgivende udvalg til fremme af adgangen til deltagelse paa faellesskabsplan i offentlige aftaler, i det foelgende benaevnt »udvalget«.

Artikel 2

Udvalget skal efter anmodning fra Kommissionen eller paa eget initiativ bistaa Kommissionen, naar der skal foretages en bedoemmelse af de realiteter af oekonomisk, teknisk, juridisk og social art, der knytter sig til offentlige aftaler. Udvalget har herudover til opgave at give de beroerte kredse bedre mulighed for at forstaa den problematik, der er forbundet med anvendelsen af faellesskabsreglerne paa dette omraade.

Artikel 3

Udvalget bestaar af hoejst 24 medlemmer.

Artikel 4

Udvalget sammensaettes af uafhaengige eksperter, hvis erhvervserfaring og kompetence med hensyn til offentlige aftaler, der indgaas paa faellesskabsplan, er almindelig anerkendt. Medlemmerne af udvalget udnaevnes af Kommissionen efter hoering af de beroerte erhvervskredse.

Artikel 5

Medlemmerne af udvalget udnaevnes for to aar ad gangen. De kan genudnaevnes. Efter udloebet af perioden paa to aar fortsaetter udvalgets medlemmer med at fungere indtil nye medlemmer er udnaevnt eller indtil de genudnaevnes.

Et medlems mandat bringes til ophoer foer udloebet af perioden paa to aar ved fratraeden eller doedsfald. Kommissionen forbeholder sig ret til til enhver tid at bringe et medlems mandat til ophoer.

Et medlem, hvis mandat er bragt til ophoer foer tiden, afloeses for resten af mandatperioden af en person, der udnaevnes i overensstemmelse med artikel 4.

Der ydes ikke vederlag for udoevelsen af hvervet som udvalgsmedlem.

Artikel 6

Kommissionen offentliggoer listen over udvalgets medlemmer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 7

Udvalget har en repraesentant for Kommissionen som formand.

Artikel 8

Udvalget kan opfordre enhver person, der har saerlig kompetence med hensyn til et paa dagsordenen opfoert emne, til at deltage som ekspert i udvalgets arbejde.

Eksperterne deltager kun i forhandlingerne vedroerende det spoergsmaal, der begrunder deres tilstedevaerelse.

Artikel 9

Udvalget kan nedsaette arbejdsgrupper.

Artikel 10

1. Udvalgets moeder afholdes ved Kommissionens hjemsted efter indkaldelse af Kommissionen. 2. Repraesentanterne for Kommissionens beroerte tjenestegrene deltager i udvalgets, forretningsudvalgets og arbejdsgruppernes moeder.

3. Udvalgets og arbejdsgruppernes sekretariatsforretninger varetages af Kommissionen.

Artikel 11

Uden at det beroerer bestemmelsen i traktatens artikel 214 har udvalgets medlemmer og i givet fald de eksperter, der maatte vaere opfordret til at deltage i udvalgets arbejde, jf. artikel 8, pligt til ikke at give oplysninger, som de har faaet kendskab til under arbejdet i udvalget eller arbejdsgrupperne, naar Kommissionen giver dem meddelelse om, at en oensket udtalelse eller et rejst spoergsmaal vedroerer et anliggende, der er af fortrolig karakter.

Ved droeftelsen af et anliggende af fortrolig karakter maa kun udvalgets medlemmer og repraesentanterne for Kommissionens tjenestegrene deltage i moederne.

Artikel 12

Denne afgoerelse har virkning fra den 26. maj 1987.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. maj 1987.

Paa Kommissionens vegne

COCKFIELD

Naestformand

Top