Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3538

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3538/86 af 20. november 1986 om gennemførelsesbestemmelser for den importordning vedrørende oksekød, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3495/86

OJ L 326, 21.11.1986, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 18/11/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3538/oj

31986R3538

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3538/86 af 20. november 1986 om gennemførelsesbestemmelser for den importordning vedrørende oksekød, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3495/86

EF-Tidende nr. L 326 af 21/11/1986 s. 0021


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3538/86

af 20. november 1986

om gennemfoerelsesbestemmelser for den importordning vedroerende oksekoed, der er fastsat i Raadets forordning (EOEF) nr. 3495/86

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3495/86 af 13. november 1986 om autonom fastsaettelse for 1986 af et saerligt toldkontingent for oksekoed af hoej kvalitet, fersk, koelet eller frosset, henhoerende under pos. 02.01 A II a) og 02.01 A II b) i den faelles toldtarif (1), saerlig artikel 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EOEF) nr. 3495/86 er der fastsat et faellesskabstoldkontingent for oksekoed af hoej kvalitet; det er noedvendigt at udstede gennemfoerelsesbestemmelser for denne ordning;

de udfoerende tredjelande har forpligtet sig til for disse produkter at udstede aegthedscertifikater som attestation for oprindelsen; certifikaternes udformning maa naermere beskrives, og der maa fastsaettes gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende deres anvendelse;

aegthedscertifikatet skal udstedes af et udstedende organ i et tredjeland; dette organ skal frembyde fornoeden garanti, saaledes at det kan sikres, at den paagaeldende ordning fungerer tilfredsstillende;

det boer fastsaettes, at medlemsstaterne skal fremsende oplysninger vedroerende den paagaeldende indfoersel;

Forvaltningskomiteen for Oksekoed har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det saerlige faellesskabskontingent for fersk, koelet eller frosset oksekoed, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3495/86, fordeles saaledes:

a) 2 000 tons udbenet koelet koed henhoerende under pos. 02.01 A II a) 4 bb) i den faelles toldtarif, der svarer til foelgende definition:

»udskaeringer af oksekoed fra dyr paa mellem 22 og 24 maaneder og med to blivende fortaender, der udelukkende har vaeret holdt paa graes, og som ved slagtningen ikke vejer over 460 kg levende vaegt; udskaeringerne skal vaere af saerlig eller god kvalitet, benaevnt saerlige udskaeringer af oksekoed, og pakket i kartoner »special boxed beef«; udskaeringerne kan maerkes »sc« (special cuts)«;

b) 1 000 tons udbenet koed, henhoerende under pos. 02.01 A II a) 4 bb) og 02.01 A II b) 4 bb) 33 i den faelles toldtarif, der svarer til foelgende definition:

»udskaeringer af oksekoed fra dyr, der udelukkende har vaeret holdt paa graes, og som ved slagtningen ikke vejer over 460 kg levende vaegt; udskaeringerne skal vaere af saerlig eller god kvalitet, benaevnt saerlige udskaeringer af oksekoed og pakket i kartoner »special boxed beef«; disse udskaeringer kan maerkes »sc« (special cuts)«;

c) 5 000 tons i varens vaegt udbenet koed, henhoerende under pos. 02.01 A II a) 4 bb) og 02.01 A II b) 4 bb) 33 i den faelles toldtarif, der svarer til foelgende definition:

»udskaeringer af oksekoed fra stude (novilhos) eller kvier (novilhas) paa mellem 20 og 24 maaneder, med en tandudvikling fra tab af fortaenderne fra det foerste tandsaet til hoejst fire blivende fortaender; dyrene maa udelukkende have vaeret holdt paa graes; udskaeringerne skal vaere af velmodnet kvalitet og opfylde foelgende normer for klassificering af slagtekroppe af kvaeg:

koed fra slagtekroppe, der er klassificeret i klasse B eller R, med konvekse til rette profiler og en fedningsgrad paa 2 eller 3; udskaeringerne, der maerkes »sc« (special cuts) eller forsynes med en »sc«-etiket (speical cuts) som garanti for deres hoeje kvalitet, pakkes i kartoner, hvorpaa er anfoert »koed af hoej kvalitet«.«

Artikel 2

1. Den fuldstaendige suspension af importafgiften for det i artikel 1 omhandlede koed er betinget af, at der ved overgangen til fri omsaetning forelaegges et aegthedscertifikat.

2. AEgthedscertifikatet udfaerdiges i et originaleksemplar med mindst én kopi paa en blanket, som vist i bilag I.

Denne blanket er ca. 210 mm × 297 mm. Det benyttede papir vejer mindst 40 g/m2 og er hvidt.

3. Blanketterne trykkes og udfyldes paa et af Faellesskabets officielle sprog; de kan derudover trykkes og udfyldes paa det eller et af de officielle sprog i udfoerselslandet.

Paa blankettens bagside skal anfoeres den af de i artikel 1, stk. 1, anfoerte definitioner, der gaelder for koed med oprindelse i udfoerselslandet.

4. Originalen og kopierne udfyldes enten paa skrivemaskine eller i haanden. I sidstnaevnte tilfaelde skal de udfyldes med blokbogstaver.

5. Det enkelte certifikat forsynes af det i artikel 4 omhandlede udstedende organ med et nummer. Kopierne har samme nummer som originalen.

Artikel 3

1. AEgthedscertifikatet er gyldigt i tre maaneder regnet fra udstedelsesdatoen. Certifikatet forelaegges toldmyndighederne i original og med en kopi ved overgangen til fri omsaetning af det produkt, det gaelder for.

Certifikater, der er udstedt i 1986, kan dog ikke forelaegges efter den 28. februar 1987.

2. Kopien af det i stk. 1 omhandlede aegthedscertifikat fremsendes af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor produktet overgaar til fri omsaetning, til de myndigheder, der af denne medlemsstat er udpeget til at fremsende den i artikel 6, stk. 1 omhandlede meddelelse.

Artikel 4

1. Et aegthedscertifikat er kun gyldigt, naar det er behoerigt udfyldt og i henhold til angivelserne i bilag I og II paategnet af et udstedende organ, som anfoert i fortegnelsen i bilag II.

2. AEgthedscertifikatet er behoerigt paategnet, naar det angiver sted og dato for udstedelsen og er forsynet med det udstedende organs stempel samt underskrevet af den eller de personer, der er befoejet dertil.

Stemplet kan paa originalen af aegthedscertifikatet og paa kopierne heraf erstattes af et paatrykt segl.

Artikel 5

1. Et udstedende organ som anfoert i fortegnelsen i bilag II skal:

a) vaere godkendt som saadant af udfoerselslandet,

b) forpligte sig til at kontrollere angivelserne i aegthedscertifikaterne,

c) forpligte sig til efter anmodning at give Kommissionen og medlemsstaterne enhver relevant og noedvendig oplysning, saaledes at angivelserne i aegthedscertifikatet kan vurderes.

2. Fortegnelsen aendres, hvis den i stk. 1, litra a), naevnte betingelse ikke laengere opfyldes, eller hvis det udstedende organ ikke overholder en af de forpligtelser, det har paataget sig.

Artikel 6

1. For hver periode paa ti dage giver medlemsstaterne senest 15 dage efter den paagaeldende periode Kommissionen meddelelse om de maengder af de i artikel 1 omhandlede produkter, der er overgaaet til fri omsaetning, specificeret efter oprindelsesland og toldposition.

2. I denne forordning forstaas ved periode paa ti dage:

- perioden fra den 1. til den 10. i samme maaned,

- perioden fra den 11. til den 20. i samme maaned,

- perioden fra den 21. til den sidste dag (inkl.) i samme maaned.

Artikel 7

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. november 1986.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 323 af 18. 11. 1986, s. 3.

BILAG II

FORTEGNELSE OVER DE ORGANER I UDFOERSELSLANDENE, DER HAR BEFOEJELSE TIL AT UDSTEDE AEGTHEDSCERTIFIKATER

- JUNTA NACIONAL DE CARNES

for koed, der har oprindelse i og kommer fra Argentina, og som svarer til definitionen i artikel 1, litra a).

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

for koed, der har oprindelse i og kommer fra Uruguay, og som svarer til definitionen i artikel 1, litra b).

- SECRETARIA DE INSPECÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)

for koed, der har oprindelse i og kommer fra Brasilien, og som svarer til definitionen i artikel 1, litra c).

Top