Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986H0666

86/666/EØF: Rådets henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller

OJ L 384, 31.12.1986, p. 60–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1986/666/oj

31986H0666

86/666/EØF: Rådets henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller

EF-Tidende nr. L 384 af 31/12/1986 s. 0060 - 0068


RAADETS HENSTILLING af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller (86/666/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER - som henviser til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

som henviser til forslag fra Kommissionen(1),

som henviser til udtalelse fra Europa-Palamentet(2),

som henviser til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg(3), og som tager foelgende i betragtning:

Ikke alle medlemsstaterne har retsforskrifter vedroerende brandsikring af samtlige hoteller; hvor der findes bestemmelser inden for dette omraade, er disse ofte ufuldstaendige og spredt i forskellige retsakter, hvorfor det er vanskeligt at faa et noejagtigt overblik over dem; desuden er der ikke altid fuld sikkerhed for, at de overholdes;

med den intensiverede udvikling inden for turisme og forretningsrejser maa flere og flere mennesker indlogere sig paa hoteller, der er beliggende i andre medlemsstater end deres eget land; det er de paagaeldendes ret at faa en tilstraekkelig beskyttelse i vaertslandet og at kende arten og raekkevidden af denne beskyttelse; beskyttelsen af gaesterne boer vaere forenelig med sikkerheden for personalet paa arbejdspladsen;

selv naar der tages hensyn til de forskelle i type eller konstruktion, som goer sig gaeldende for hoteller i medlemsstaterne, er det muligt at fastsaette et minimalt brandsikringsniveau for alle disse hoteller; det er vaesentligt for hotellernes fortsatte drift, at disse minimale krav opfyldes, og det er hensigtsmaessigt, at hotellerne underkastes regelmaessig kontrol;

af oekonomiske, tekniske og arkitektoniske grunde kraever brandsikringen af hoteller en vis frist for at blive gennemfoert i fuldt omfang; for at naa det oenskede maal boer fristen vaere af en rimelig laengde;

paa faellesskabsplan eksisterer der endnu ikke harmoniserede bestemmelser for anvendelse af byggematerialer med hensyn til brandbeskyttelse; dette forhold kan ikke berettige medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger, som eventuelt kan skaerpe de tekniske handelshindringer, idet brandsikring af hoteller paa grundlag af et minimalt sikkerhedsniveau tvaertimod boer forberede og fremme det harmoniseringsarbejde, der i oevrigt er under gennemfoerelse;

saavel ud fra et oekonomiske synspunkt som af hensyn til sikkerheden for turister og for personer, som af andre grunde rejser fra en medlemsstat til en anden, er det vigtigt at fremme udbredelsen og formidlingen af information vedroerende de foranstaltninger, der er truffet paa nationalt plan med henblik paa brandsikring af hoteller; Kommissionen boer spille en betydelig rolle ved udbredelse og formidling af saadan information;

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

1)at de, hvis den gaeldende lovgivning ikke allerede er tilstraekkelig til, at kravene i denne henstilling er opfyldt, traeffer de noedvendige forholdsregler vedroerende brandsikring, saaledes at det paalaegges eksisterende hoteller at overholde bestemmelser, der er baseret paa de nedenfor anfoerte principper.

Formaalet med og metoder til sikring af eksisterende hoteller 1.Formaalet med brandsikring af eksisterende hoteller er:

1.1.at nedsaette risikoen for, at der opstaar brand;

1.2.at hindre spredning af ild og roeg;

1.3.at goere det muligt for alle, som opholder sig der, at redde sig ud i god behold;

1.4.at goere det muligt for redningsmandskabet at gribe ind.

2.Med henblik paa at opfylde disse krav maa det sikres, at der i etablissementet er truffet alle noedvendige forholdsregler til:

2.1.at der forefindes sikre flugtveje, at disse er tydeligt angivet, og at de er tilgaengelige og ikke blokeret af forhindringer;

2.2.at bygningens stabilitet i tilfaelde af brand er garanteret i det mindste saa laenge, at alle, som opholder sig der, kan redde sig ud i god behold;

2.3.omhyggeligt at begraense forekomsten eller anvendelsen af staerkt brandbare materialer i beklaedningerne paa skillevaegge, lofter og gulve og i de indre udsmykninger;

2.4.at teknisk udstyr og apparater (elektriske installationer, gas- og varmeinstallationer osv.) fungerer sikkert;

2.5.at passende midler til at alarmere alle, der opholder sig i bygningen, forefindes og vedligeholdes;

2.6.at sikkerhedsinstrukser og en oversigtsplan med angivelsen af flugtvejene er opslaaet i samtlige vaerelser, hvor gaester eller personale normalt opholder sig;

2.7.at brandvaernsmateriel (ildslukkere mv.) forefindes og vedligeholdes;

2.8.at personalet har modtaget passende instrukser og uddannelse.

3.Ved anvendelsen af ovennaevnte principper paa eksisterende etablissementer, der udnyttes kommercielt, som helt eller delvis optager en bygning, og som under benaevnelsen hotel, pensionat, kro, gaestgiveri, motel eller enhver anden tilsvarende benaevnelse kan tilbyde overnatning til mindst 20 betalende gaester, boer medlemsstaterne tage hensyn til de tekniske retningslinjer, der er anfoert i bilaget til denne henstilling. Medlemsstaterne kan traeffe andre eller strengere foranstaltninger end de i bilaget anfoerte, hvis de derved som minimum opnaar et tilsvarende resultat. Navnlig i tilfaelde, hvor en foranstaltning i bilaget af oekonomiske, tekniske, herunder antiseismiske, eller arkitektoniske grunde ikke kan gennemfoeres, skal de loesninger, der vedtages i stedet, sikre overholdelsen af det samlede minimale sikkerhedsniveau, der oenskes indfoert ved bestemmelserne i dette bilag.

For saa vidt angaar etablissementer, der kan tilbyde overnatning til mindre end 20 betalende gaester, boer medlemsstaterne vedtage de mest hensigtsmaessige foranstaltninger med det formaal at garantere gaesternes sikkerhed i henhold til de i punkt 1 og 2 anfoerte principper og under hensyn til risikograden;

2)at de underkaster hotellerne en regelmaessig kontrol for saa vidt angaar deres overensstemmelse med de nationale forskrifter, der er baseret paa ovennaevnte principper;

3)at de inden for en frist paa to aar underretter Kommissionenen om samtlige nationale foranstaltninger, der vedtages med henblik paa at sikre, at hotellerne overholder ovenfor anfoerte krav, samt om de foranstaltninger, de agter at traeffe med henblik herpaa i loebet af de foelgende fem aar. Kommissionen aflaegger inden for en frist paa seks maaneder rapport til Raadet om de trufne eller paataenkte foranstaltninger.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1986.

Paa Raadets vegneG. SHAWFormand

(1)EFT nr. C 49 af 21. 2. 1984, s. 7.

(2)EFT nr. C 262 af 14. 10. 1985, s. 20, og EFT nr. C 36 af 17. 2. 1986, s. 155.

(3)EFT nr. C 248 af 17. 9. 1984, s. 4.

BILAG TEKNISKE RETNINGSLINJER

1.FLUGTVEJE 1.1.Generelt 1.1.1.Flugtveje skal vaere udformet og fordelt paa en saadan maade, at de uafhaengigt af hinanden munder ud i enten en gade eller en aaben plads, der er tilstraekkelig stor til, at det er muligt at fjerne sig fra bygningen og hurtigt og sikkert at evakuere personer fra denne.

1.1.2.Doere, trapper, udgange og korridorer til flugtveje skal vaere forsynet med standardiserede skilte, som er synlige baade om dagen og om natten.

Til dette formaal anvendes isaer de symboler, der er beregnet paa publikumsinformation og udarbejdet i standard ISO/DIS 6309.2 (af 11. december 1985).

1.1.3.Doere, som ikke kan anvendes af gaester i tilfaelde af brand, og som foerer direkte ud til flugtvejene og normalt ikke er laast, skal holdes lukket eller vaere selvlukkende og vaere forsynet med passende standardiseret markering.

1.2.AAbningsretning for doere - Spaerring af flugtveje 1.2.1.I videst muligt omfang skal doere til flugtveje kunne aabnes i flugtretningen.

1.2.2.En flugtvejs yderdoer skal altid nemt kunne aabnes indefra af en person, der undslipper fra hotellet.

1.2.3.En svingdoer eller en skydedoer skal dubleres med en doer, der aabnes i flugtretningen.

1.2.4.Forhindringer (arkiver, moebler osv.), der kan haemme fri passage og frembyde risiko for udbredelse af ilden, maa ikke anbringes i flugtvejene.

1.2.5.Spejle, der kan taenkes at vildlede personer, som opholder sig i bygningen, med hensyn til retningen mod udgange og trapper, maa ikke anbringes i flugtvejene.

1.3.Minimalt antal trapper 1.3.1.Til vurdering af, om et eksisterende hotel har et tilstraekkeligt antal trapper, kan forskellige kriterier anvendes:

1.3.1.1.enten det samlede antal personer, som kan befinde sig i hotellet,

1.3.1.2.eller den afstand, der skal tilbagelaegges for at naa trapperne.

1.3.2.Saafremt personantallet anvendes som kriterium, skal hoteller, som omfatter to eller flere etager over terraen, og som kan modtage i alt mere end 50 personer, have mindst to trapper.

1.3.3.Saafremt afstanden til trapper anvendes som kriterium:

1.3.3.1.maa gange, der ender blindt, hoejst vaere 10 m lange,

1.3.3.2.maa, saafremt hotellet har flere trapper, afstanden fra et vilkaarligt punkt paa en flugtvej til en af disse trapper ikke overstige 35 m.

1.3.4.Som hovedregel skal et eksisterende hotel i en bygning med mere end tre etager over terraen, have mindst to trapper.

1.3.5.Under alle omstaendigheder maa gange, der ender blindt, hoejst vaere 10 m lange, og afstanden til en trappe maa hoejst vaere 35 m.

1.3.6.En udvendig trappe kan accepteres som den anden trappe paa betingelse af, at dens sikkerhedsforhold er tilfredsstillende.

1.3.7.I et hotel skal eksisterende trapper hver have en tilstraekkelig bredde til, at evakuering af personer, der maatte befinde sig i etablissementet, kan foregaa paa tilfredsstillende maade. Hvis det imidlertid for sikringen af et eksisterende hotel viser sig noedvendigt at bygge supplerende trapper, skal hver af disse nye trapper have en bredde paa mindst 0,80 m.

2.KONSTRUKTIONSMAESSIGE FORHOLD 2.1.Det paases, at eksisterende hotellers konstruktionsmaessige forhold skal vaere saaledes, at:

2.1.1.baerende elementers brandmodstandsdygtighed kan sikre den samlede strukturelle stabilitet i tilstraekkelig lang tid i tilfaelde af brand;

2.1.2.rumadskillelsen hindrer spredning af ild og roeg og derved holdes flugtvejene aabne for adgang og passage i tilstraekkelig lang tid;

2.1.3.situationen i almindelighed vurderes i det enkelte tilfaelde paa basis af de i det foelgende anfoerte minimumsforskrifter.

2.2.Bygningernes struktur 2.2.1.I bygninger, der omfatter hoejst tre etager over terraen, skal bygningsstrukturens brandmodstandsdygtighed (R) svare til mindst 30 minutter (R 30), med undtagelse af bygninger, der kun omfatter en enkelt etage uden kaelderetage.

2.2.2.I bygninger, der omfatter mere end tre etager over terraen, skal bygningsstrukturens brandmodstandsdygtighed (R) svare til mindst 60 minutter (R 60).

2.3.Etageadskillelser 2.3.1.I bygninger, der omfatter hoejst tre etager over terraen, skal etageadskillelsernes brandmodstandsdygtighed (REI) svare til mindst 30 minutter (REI 30).

2.3.2.I bygninger, der omfatter mere end tre etager over terraen, skal etageadskillelsernes brandmodstandsdygtighed (REI) svare til mindst 60 minutter (REI 60).

2.4.Trappeafskaermning 2.4.1.Som hovedregel skal trapper i eksisterende hoteller, der omfatter mere end to etager over terraen, vaere anbragt i trapperum.

2.4.1.1.Trapperummets vaeg skal have en brandmodstandsdygtighed (REI) svarende til mindst 30 minutter (REI 30).

2.4.1.2.Doerfag til disse trapperum skal have en brandmodstandsdygtighed (RE) svarende til mindst 30 minutter (RE 30), vaere selvlukkende og forsynet med et skilt, der angiver, at doerene skal holdes lukket.

2.4.2.Saafremt et trapperum dels foerer til de etager, som er almindeligt tilgaengelige, dels til kaelderen, skal det vaere udfoert paa en saadan maade, at det er muligt at isolere kaelderen fra resten af trapperummet.

2.4.3.Hvert trapperum skal foroven forsynes med en ramme eller et vindue - med en tynd glasrude - af en stoerrelse paa ca. 1 m2, og, saafremt stedet ikke er direkte tilgaengeligt, udstyret med en mekanisme, der goer det muligt uden besvaer aabne rammen eller vinduet fra stueetagen.

2.4.4.Trapperummet for servicetrapper, hvortil der kun er adgang for etablissementets personale, skal beskyttes efter de samme principper som dem, der gaelder for trapperum, der er almindeligt tilgaengelige.

2.5.Skillevaegge 2.5.1.Som hovedregel skal skillevaegge (mellem etageadskillelser), som adskiller vaerelser fra flugtveje, have en brandmodstandsdygtighed (REI) svarende til mindst 30 minutter (REI 30); doerfag deri skal have en brandmodstandsdygtighed (RE) svarende til mindst 15 minutter (RE 15).

2.5.2.Som hovedregel skal adskillelser (etageadskillelser, skillevaegge), som adskiller vaerelser og flugtveje fra lokaler, hvor der bestaar saerlig fare for brand, have en brandmodstandsdygtighed (REI) svarende til mindst 60 minutter (REI 60); doerfag deri skal have en brandmodstandsdygtighed (RE) svarende til mindst 60 minutter (RE 60), vaere selvlukkende og forsynet med et skilt, der angiver, at doerene skal holdes lukket.

3.BEKLAEDNING AF ADSKILLELSER OG UDSMYKNING 3.1.I eksisterende hoteller skal beklaedningerne paa de indvendige adskillelser og udsmykningerne vaere saadan, at de brandmaessigt set ikke udgoer en saerlig risiko, for saa vidt angaar deres eventuelle bidrag til brandudbredelse og roegudvikling.

3.1.1.Dette krav vedroerer isaer visse dele af etablissementet saasom:

3.1.1.1.flugtveje og navnlig gange, trapper og gennemgangsrum, saasom haller;

3.1.1.2.de lokaler, som er almindeligt tilgaengelige og navnlig for hotellets gaester, med undtagelse af vaerelserne.

3.1.2.Paa de i punkt 3.1.1 omhandlede steder udgoeres de beklaedninger paa indvendige adskillelser og de udsmykninger, der saerlig sigtes til, navnlig af:

3.1.2.1.gulvbelaegninger,

3.1.2.2.vaegbeklaedninger og -udsmykninger,

3.1.2.3.loftsbeklaedninger og -udsmykninger.

3.1.3.Eftersom brandproevningsmetoder og brandteknisk klassificering af materialer for tiden ikke er harmoniseret, udtrykkes de mindstekrav, som beklaedninger paa indvendige adskillelser og udsmykninger i eksisterende hoteller skal opfylde, ved henvisning til de nationale bestemmelser paa dette omraade.

3.2.Flugtveje 3.2.1.For beklaedningerne paa de indvendige adskillelser og udsmykningerne i flugtveje i eksisterende hoteller anses den i nedenstaaende tabel angivne klassificering af materialer som svarende til det kraevede minimale sikkerhedsniveau:

>TABELPOSITION>

3.2.2.Den i punkt 3.2.1 anfoerte tabel refererer til foelgende nationale bestemmelser:

a)Forbundsrepublikken Tyskland Norm DIN 4107, del 1 Brandklassificering af bygningsdele og byggematerialer.

b)Danmark Bygningsreglement 1977,

bilag 3.

c)Frankrig Arrêté af 4. juni 1973,

om klassificering af bygningsdele og byggematerialer i kategorier efter deres brandbestandighed og fastlaeggelse af proevningsmetoder (Journal Officiel af 26. juli 1973).

d)Italien Ministeriel bekendtgoerelse af 26. juni 1984. Brandklassificering og godkendelse af materialer med henblik paa forebyggelse af brande (GU nr. 234 af 25. august 1984).

e)Nederlandene Standard NEN 3883.

f)Det forenede Kongerige Standard BS 476, del 6, 1981 Brandproevning af materialer.

Standard BS 476, del 7, 1971 Proevning af materialernes overflade for flammespredning.

g)Irland 1.Standard BS 4790, 1972 Bestemmelse af virkningerne paa tekstile gulvbelaegninger af en mindre brand (den saakaldte »hot nut-metode«), vurderet i overensstemmelse med standard BS 5287, 1976.

2.Standard BS 5867, del 2, 1980 Krav for saa vidt angaar braendbarhed - Specifikation for fibre til gardiner og vaegbeklaedning.

3.Standard BS 5852, del 1, 1979 Standard BS 5852, del 2, 1982 Proevningsmetoder for polstrede saeders braendbarhed.

3.3.Lokaler, som er almindeligt tilgaengelige, undtagen vaerelser 3.3.1.Naar et lokale opfylder bestemmelserne i punkt 2.5.2, skal beklaedningen paa indvendige adskillelser og udsmykningerne opfylde de nationale bestemmelser, som gaelder for lokalets anvendelse.

3.3.2.Naar lokalet ikke opfylder bestemmelserne i punkt 2.5.2, skal beklaedningen paa indvendige adskillelser og udsmykningerne som et minimum opfylde de bestemmelser for flugtveje, der er anfoert i punkt 3.2.

3.3.3.For saa vidt angaar de lokaler, som er almindelig tilgaengelige, undtagen dem der er anfoert i punkt 3.1.1, skal de uafhaengige flugtveje som et minimum opfylde alle de bestemmelser, der gaelder for hotellets flugtveje, idet de i hvert enkelt tilfaelde tilpasses den paagaeldende situation.

4.ELEKTRISK BELYSNING 4.1.Hovedbelysningsanlaeg 4.1.1.Hovedbelysningsanlaegget i et hotel skal vaere et elektrisk belysningsanlaeg.

4.1.2.Den elektriske installation i et eksisterende hotel skal vaere udformet og installeret med saerligt henblik paa at undgaa brand og spredning af brand. Denne installation skal omfatte en jordforbin- delse.

4.1.3.Punkt 4.1.2 gaelder ligeledes for etablissementer med elforsyning fra eget anlaeg.

4.2.Noedbelysningsanlaeg 4.2.1.Hvert hotel skal vaere forsynet med et passende elektrisk noedbelysningsanlaeg, som tilkobles automatisk, naar hovedbelysningsanlaegget er traadt ud af funktion.

4.2.2.Hotellets noedbelysning skal kunne fungere i tilstaekkelig lang tid til, at alle de tilstedevaerende personer kan evakueres, hvis hovedbelysningsanlaegget ikke virker.

5.VARMEANLAEG 5.1.Generel regel 5.1.1.Opvarmningen foregaar enten ved hjaelp af centralvarmeanlaeg eller faste individuelle ovne.

5.1.2.Varmeanlaegget i et eksisterende hotel skal vaere udformet og installeret med saerligt henblik paa at undgaa brand og spredning af brand.

5.2.Fyrrum Naar den indfyrede effekt i et varmeanlaeg med forbraending kraever, at anlaegget skal vaere installeret i et saerligt lokale, eller under alle omstaendigheder, naar den er lig med eller over 70 kW:

5.2.1.skal dette lokale bygges og indrettes i henhold til gaeldende nationale forskrifter;

5.2.2.skal vaegge og etageadskillelser i fyrrum have en brandmodstandsdygtighed (REI) svarende til mindst 60 minutter (REI 60), og doerfagene skal have en brendmodstandsdygtighed (RE) svarende til mindst 60 minutter (RE 60), vaere selvlukkende og forsynet med et skilt, der angiver, at doerene skal holdes lukket.

5.3.Distribution af flydende braendstof 5.3.1.Med forbehold af bestemmelserne i punkt 5.1.2 skal tilfoersel af vaeskeformige eller gasformige braendstoffer til varmeanlaeg kunne afbrydes ved mindst én manuel lukkeanordning.

5.3.1.1.Ved faste individuelle ovne skal denne lukkeanordning vaere anbragt i naerheden af apparatet.

5.3.1.2.Ved centralvarmeanlaeg installeret i et fyrrum skal denne lukkeanordning vaere anbragt uden for fyrrummet paa et let tilgaengeligt sted, som skal markeres klart.

5.3.2.Naar den bygning, i hvilken hotellet er beliggende, omfatter en almindelig gasroersinstallation, skal denne have mindst én manuel lukkeanordning anbragt direkte ved roersystemets indloeb i bygningen og tydeligt markeret.

5.3.3.Naar lagertanken for vaeskeformige braendstoffer er beliggende i et lokale, skal dette bygges saaledes, at det som et minimum opfylder bestemmelserne i punkt 5.2.2, og at det kan tilbageholde eventuelle udslip af braendstof.

5.3.4.Hvus der anvendes flaskegas, skal lagertanken vaere beliggende udendoers.

5.4.Fast individuel ovn 5.4.1.Naar det er tilladt at anvende faste individuelle ovne i eksisterende hoteller, skal disse, med forbehold af bestemmelserne i punkt 5.1.2, installeres paa en saadan maade, at brandrisiko undgaas, og saaledes at de ikke frembyder fare for dem, som opholder sig i de lokaler, hvor ovnene er anbragt.

5.4.2.Faste individuelle ovne skal efterses regelmaessigt, og fremgangsmaaden ved deres anvendelse skal vaere klart angivet.

6.VENTILATIONSANLAG 6.1.Naar et eksisterende hotel er forsynet med et ventilationsanlaeg, skal der traeffes foranstaltninger isaer med henblik paa at forhindre spredning af brand eller af varme gasser og roeg gennem ventilations-anlaeggets kanaler.

6.2.Ventilationsanlaeg skal vaere forsynet med en generel stopanordning placeret paa et let tilgaengeligt sted og forsynet med tydelig markering.

7.BRANDVAERNSMATERIEL OG ALARMSYSTEMER 7.1.Brandvaernsmateriel 7.1.1.Brandvaernsmateriellet har til formaal at bekaempe en begyndende brand. Der skal skelnes mellem dette og de mere betydelige midler til bekaempelse af brand, som i almindelighed udvikles og anvendes af specialister fra brandkorpset.

7.1.2.Brandvaernsmateriellet bestaar af portative ildslukkere og tilsvarende fast udstyr. De skal vaere udfoert i overensstemmelse med gaeldende nationale forskrifter eller normer, eller i givet fald i henhold til gaeldende europaeiske normer herfor.

7.1.3.Art. 10372 Art. 14 ff.150 Art. 1556 Art. 1656 Art. 1715, 56, 77, 146, 226, 229, 278, 285, 339, 372, 379, 426, 429 Art. 20282 Art. 21336 Art. 22146 Art. 2315, 229, 282, 379, 381 Art. 25kunne skelnes fra telefonsystemets.

7.2.2.Uafhaengig af type skal dette system virke paa en maade, der er tilpasset hotellets konstruktionsmaessige forhold, og goere det muligt i tide at varsko alle de personer, som befinder sig i hotellets forskellige afsnit.

7.3.Alarmering 7.3.1.Redningstjenester skal let kunne alarmeres, enten over det offentlige telefonnet, gennem en direkte linje eller paa lignende maade.

7.3.2.Fremgangsmaaden ved alarmering skal vaere klart angivet umiddelbart ved siden af ethvert sted, fra hvilket alarmeringen er mulig.

Ved anvendelse af det offentligge telefonnet skal redningstjenestens telefonnummer og eventuelt dens adresse vaere anbragt klart synligt taet ved hotellets telefon.

7.4.Instruktion af personalet 7.4.1.Hotellets ledelse skal drage omsorg for, at hotelpersonalet i tilfaelde af brand er i stand til korrekt at anvende det disponible brandvaernsmateriel, varslingssystemet og alarmeringssystemet.

7.4.2.I tilfaelde af brand skal hotellets personale vaere i stand til:

7.4.2.1.at handle efter de givne instrukser,

7.4.2.2.effektivt at medvirke til evakuering af alle, som opholder sig paa hotellet.

7.4.3.Personalet paa et hotel skal mindst to gange om aaret, under behoerigt hensyn til driften og i givet fald til saesonbestemte arbejdsforhold, deltage i undervisning og traening i anvendelse af varslings- og alarmsystemer og i oevelser i evakuering af bygningen.

8.SIKKERHEDSINSTRUKSER 8.1.I hotellets vestibule 8.1.1.Praecise instrukser om, hvorledes personale og personer i almindelighed skal forholde sig i tilfaelde af brand, skal vaere opslaaet klart synligt.

8.1.2.En plan over etablissementet, bestemt til orientering af redningstjenesten, skal isaer angive:

-placering af trapper og flugtveje,

-placering af disponible slukningsmidler,

-placering af lukkeanordninger for gas og elektricitet,

-placering af stopanordningen for et eventuelt ventilationsanlaeg.

-en generel oversigt over et eventuelt detektions- og varslingssystem,

-placering af eventuelle installationer og lokaler, der frembyder en saerlig risiko.

8.2.Paa hver etage I hoteller, som omfatter to eller flere etager over terraen, skal en skematisk oversigtsplan vaere anbragt paa hver etage naer indgangen.

8.3.Paa hvert vaerelse 8.3.1.Praecise instrukser, der er klart og tydeligt opslaaet, skal angive fremgangsmaaden i tilfaelde af brand; ud over de nationale sprog skal disse instrukser vaere affattet paa de fremmedsprog, som anvendes af hotellets saedvanlige gaester.

8.3.2.Instrukserne skal vaere ledsaget af en skematisk etageplan, som kort og klart angiver vaerelsets placering i forhold til flugtveje, trapper og/eller udgange.

8.4.Instrukserne skal blandt andet henlede opmaerksomheden paa, at det i tilfaelde af brand er forbudt at benytte elevatorerne med undtagelse af dem, der er specielt beskyttet og udelukkende forbeholdt evakuering af handicappede.

Top