EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985D0373

85/373/Euratom: Rådets afgørelse af 25. juli 1985 til supplering af afgørelse 84/1/Euratom, EØF med henblik på oprettelse af et tritiumlaboratorium

OJ L 210, 7.8.1985, p. 28–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 005 P. 7 - 7
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 005 P. 7 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/373/oj

31985D0373

85/373/Euratom: Rådets afgørelse af 25. juli 1985 til supplering af afgørelse 84/1/Euratom, EØF med henblik på oprettelse af et tritiumlaboratorium

EF-Tidende nr. L 210 af 07/08/1985 s. 0028 - 0028
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 5 s. 0007
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 5 s. 0007


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 25. juli 1985

til supplering af afgoerelse 84/1/Euratom, EOEF med henblik paa oprettelse af et tritiumlaboratorium

(85/373/Euratom)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab, saerlig artikel 7,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), forelagt efter hoering af Det videnskabelige og tekniske Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Inden for rammerne af den faelles politik paa det videnskabelige og teknologiske omraade er det fleraarige forskningsprogram et af Det europaeiske Atomenergifaellesskabs vigtigste midler til at bidrage til sikkerhed og udvikling i forbindelse med kerneenergi samt til erhvervelse og udbredelse af viden paa kerneenergiomraadet;

Det faelles Forskningscenter boer fortsat spille en central rolle i Faellesskabets forskningsstrategi og udfoere arbejde af faelles interesse, idet der for perioden 1984 til 1987 anvendes et ressourceniveau svarende til det, der gaelder for det forudgaaende fleraarige program;

mere generelt boer Det faelles Forskningscenters program som helhed vaere i overensstemmelse med Raadets konklusioner af 10. marts 1983 om europaeisk forskning af saerlig betydning;

Raadets afgoerelse 84/1/Euratom, EOEF af 22. december 1983 om fastlaeggelse af et forskningsprogram, der skal gennemfoeres af Det faelles Forskningscenter for Det europaeiske Atomenergifaellesskab og for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab (1984-1987) (4), understreger centrets saerlige rolle inden for fusionsteknologi og -sikkerhed -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

De forskningsprojekter af europaeisk betydning, som Raadet henviser til i sin afgoerelse 84/1/Euratom, EOEF, boer tage sigte paa, at der ved Det faelles Forskningscenters anlaeg i Ispra oprettes et tritiumlaboratorium.

Artikel 2

Opfoerelsen og driften af tritiumlaboratoriet integreres fuldt i Det faelles Forskningscenters program for 1984-1987 som led i delprogrammet for fusionsteknologi og -sikkerhed. I bilag A til afgoerelse 84/1/Euratom, EOEF erstattes projektet vedroerende »undersoegelser vedroerende et laboratorium for tritiumhaandtering« af et projekt vedroerende »oprettelse af et tritiumlaboratorium«.

Artikel 3

I bilag B til ovennaevnte afgoerelse 84/1/Euratom, EOEF overfoeres budgetposten »Saerlige bevillinger til projekter af europaeisk betydning« til fusionsprogrammet under budgetposten »Fusionsteknologi og -sikkerhed«.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. juli 1985.

Paa Raadets vegne

J. POOS

Formand

(1) EFT nr. C 198 af 27. 7. 1984, s. 6.

(2) EFT nr. C 25 af 28. 1. 1985, s. 9.

(3) EFT nr. C 46 af 18. 2. 1985, s. 72.

(4) EFT nr. L 3 af 5. 1. 1984, s. 21.

Top